BEREIDE VERWEM ONS BLAD BUITENLAND. Fa. W. APPEL Jr. ft. deneer Boterstr. 13-65 FEUILLETON 14c JAARGANG 59 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: SS»433 Voorkeurstemmen. Glanzend, Duurzaam, Billijk De wedergevonden dochter No. 173 WOENSDAG 4 MEI 1921 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 12.- f 2.50 f 0.50 hooger. Abonnementsprijs; 4er kwartaal voor Alkmaar V00r buiten Alkmaar I Met Geïllustreerd Zondagsblad Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,- Advertentieprijs: Van 1--5 regels f 1.25; elke regel meer {0.25; Reclames per regel f Ö.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. f 400,-, f 200,- f lOÖ^TeO,-, f 35,—, f 15, WEGENS DEN FEESTDAG VAN 'S-HEEREN HEMELVAART, ZAL DIT BLAD MORGEN NIET VERSCHIJNEN. We ziin nog een heel eind van de algemeene verkiezingen verwijderd, wat niet zeggen wil, dat wij aan den komenden politieken strijd nog niet behoeven te denken. Tijd van rust is er voor het politieke verenigings leven eigenlijk nooitmoest er ten minste nooit zijn. zeker niet sinds het kiesrecht tot alle meerderjarigen is uitgebreid en het aantal kiezers door toetreding der vrouwen meer dan ver dubbeld is. Wanneer wij nu dan ook al voorbereidingen in het land zagen tref fen voor de verkiezingen van 1922 zou ons dat geen voorbarigheid lijken. Van zulk een mobilisatie is echter jok in onze kringen nog niet veel te merken. De eerste schaduwen, welke de komende strijd vooruit werpt, be palen zich tot een pennestrijd van en kelen over lessen, welke naar sommiger meening uit de vorige verkiezings actie getrokken moeten worden. Met name is het uitbrengen van voorkeurstemmen en het geven^ van een politiek advies" door de leiding, aan de orde gesteld. Terecht zijn beide zaken tegelijk genoemd en er is zelfs met een vrijmoedigheid over geschre ven, die verbazen doet. En toch is o. i. het onderwerp niet uitgeput en hebben de schrijvers, die er zich mee bezighielden, of wel verzuimd een op lossing te geven, waar zij een gevolgd systeem afkeurden, of wel kwamen zij tot een gevaarlijke conclusie, omdat zij belangrijke factoren over het hoofd zagen Waar het om gaat Men herinnert zich, dat het hoofdbestuur van den Aigemeenen Bond van R. K. Kies verenigingen in 1918 een zoogenaamd „politiek advies" Uitgaf, een lijst met namen, aan de volgorde waaraan men zich in alle kieskringen van heel het land te houden had. Men kent immers nog het adagium uit de dagen van 1918: Stemt No. 1 van de Katho lieke lijst Tegen dat „politiek advies" tis veel gestreden, tegen een advies in t alge- neen, maar ook tegen de wijze, waarop het tot stand kwam. Toegegeven moet worden, dat die manier van leiding geven niet de gelukkigste daad der reiding is geweest. Wel echter verwon- lert het ons thans, drie jaar later, nu toch alle hartstochten bekoeld zijn tn er volop gelegenheid is voor nuch- ler oordeel en zakelijke bespreking, nog niet anders dan de oude klachten m wat erger is gebrek aan in zicht in het wezen der zaak te consta- teeren. Wij mochten nu toch verwachten, dat het denkbeeld om eenige leiding te geven aan de duizenden kiezers, op een oogenblik, dat zij geheel vreemd voor een nieuw kiesstelsel en voor een deel zelfs voor het eerst aan de stem bus stonden, dat de goede bedoeling wat beter zou worden geapprecieerd dan met de kwalificatie, welke wij in het laatste nummer van „De Nieuwe Eeuw" lazen„De aftredenden, dat zijn wij zelf en onze vrienden, gaan natuurlijk voorop." Dus zou bij het uitbrengen van 't politiek advies enkel baantjesjagerij hebben voor gezeten Maar laten wij zeggen, dat een vol gende maal een algemeen politiek ad vies overbodig, ja zelfs verkeerd is. Zijn wij er dan Gesteld, iedere kies kring bepaalt zijn eigen candidaten. Is daarmede de zaak opgelost Neen, wordt er nu beweerd ook dan moet het uitbrengen van voorkeurstemmen toelaatbaar worde.i geacht. Wij gelooven, dat hier een gevaarlijk idee bezig is veld te winnen en gemak kelijk veld winnen kan. De wet immers laat het uitbrengen van voorkeur stemmen toewerkt dit zelfs in de hand. Men stemt, wanneer men No. 5 of 6 inplaats van No. 1 bv. der Room- sche lijst stemt toch Katholiek men neemt enkel een anderen candidaat Die meening gaat er bij de massa ge- makkelij kin en is toch radicaal verkeerd. Immers, de techniek van het tegen woordige kiesstelsel brengt mee, dat door voorkeurstemmen groote onbil lijkheden kunnen gebeuren. Stel het geval, dat aan een lijst drie zetels worden toegewezen. Wanneer op de normale wijze de massa der stemmen op No. 1 zijn uitgebracht, maar ook een groot aantal voorkeurstemmen op zeg No. 7, is het mogelijk, dat No. 1 en No. 2 en No. 7 verkozen worden verklaard. Al degenen, die in de kies- vereeniging aan de samenstelling der lijst hebben meegewerkt, worden daar door verbitterd en voor een volgenden keer is het hek van den dam, komt er een strijd van partijtjes, een per soonlijke propaganda onder de kiezers van een en dezelfde partij. De kieskring den Bosch leverde in 1918 het bewijs hoe verderfelijk het werken zöu voor onze organisatie, wan neer wij niet aan de leusNo. 1 van de lijst, vasthielden. Wij vervallen dan onder elkaar tot een strijd, die ge vochten wordt met alie middelen, vroeger gebruikt om in een bepaalden candidaat een beginsel te bestrijden. Dan kon geld, propaganda, lectuur enz. helpen en waren zulke middelen gewenscht. Wanneer deze echter wor den aangewend om bepaalde personen van eigen partij naar voren te bren gen, zal al heel gauw de rijkste man van de lijst bovenaan komen. Dat mogen wel eens bedenken zij die thans voor voorkeurstemmen strij den. Toch willen wij aanstonds toegeven in 1918 het uitbrengen van voorkeur- s temmen te hebben begrepen om de groote en grove fouten, welke bij het opstellen van het „politiek advies" waren begaan. Daarom zij men daar een volgenden keer voorzichtiger mee. Iedere kies kring hebbe zooveel mogelijk zijn eigen lijst, in eigen kring tot stand ge komen. Doch men make zich dan nog niet de illusie dat er algemeene tevreden heid zal ontstaan. Bij de laatste verkiezing in Amster dam, toen voor het eerst de vrouwen moesten stemmen, is het ons uit eigen ervaring nog eens duidelijk geworden, hoe onmogelijk het is de groote massa zonder leiding te laten. Men heeft de leden der kiesvereeniging in de gele genheid gesteld om zelf de eindbe slissing te nemen over de volgorde der Katholieke lijst, uit een alphabetisch samengesteld, in de politieke organi satie naar voren gebracht aantal can didaten. Het bleek echter herhaaldelijk op de bureaux, dat vele mannen, maar vooral de vrouwen met hun bil jet verlegen stonden en dat, ware er geen advies geweest, de volgorde van de officieele Katholieke lijst aan de toevallige nummering der onwetenden zoude zijn overgelaten. En nu is het toch beter, dat er bepaalde meenings- verschillen zijn over enkele plaatsen tusschen een minderheid op een ver gadering van een kiesvereeniging en een meerderheid, dan dat door het toeval een aftredend Wethouder of Kamerlid onder en een nieuweling boven aan de officieele lijst komt te staan. Dat vergeten degenen die tegen ieder advies in eiken vorm en op grond van tekortkomingen van zulk een ad vies vóór voorkeurstemmen strijden. Wie uit eigen opgedane ervaring in den politieken strijd zich geroepen gevoelt om dien strijd, Ook in eigen kring, zoo zuiver mogelijk te maken, die helpe bevorderen een algemeene belangstelling in het politieke vereni gingsleven. Immers het ideaal is 100 pet. der Roomsche kiezers in de Katholieke kiesvereeniging100 pet. dier leden op de vergaderingen, waarin onze candidaten worden gesteld, en bij die leden 100 pet. belangstelling in en kennis van de Roomsche politiek, op dat zij eigener beweging steeds den juisten man op de juiste plaats stel len. Zeker, dit is een ideaal, dat op een illusie lijkt. En toch ligt in de verwezenlijking daarvan de eenige bevredigende op lossing voor alle meeningsverschil- len, welke zich telkens op politiek- organisatorisch terrein onder ons voor doen. De conïerentie te Londen Er is bitter weinig uitgelekt over de felle debatten, die te Londen ongetwijfeld' tusschen Briand en Lloyd George gevoerd moeten zijn. Vóór dat we daaromtrent meer weten, zal het goed zijn onze mee- ning, over wat er eigenlijk op deze laat ste conferentie is gebeurd, op te schorten. Zooveel is echter wel bekend, dat Lloyd Beorgc Duitschland gelegenheid wilde la ten om nog verbeterde voorstellen in te dienen, dat hij hoogstens voor het stellen van een ultimatum te vinden was, terwijl Briand onmiddellijk het Roergebied wilde bezetten, om waarborgen tegenover Duitschland te hebben. Het schijnt er nu op uit te loopen, dat beiden hun zin of leiver ieder een deel van zijn zin krijgt. Er komt een ultimatum aan Duitschland, waarin vóór 13 Mei aan de voldoening der eischen van de geallieerden wordt ge vergd, terwijl de Franschen al vast een nieuwe lioliting gaan opwerpen en de be zetting organiseeren. Het Havasbureau meldde over de zit ting van Maandagnamiddag, dat de bond- genooten het eens geworden waren over de voornaamste bepalingen van het besluit, dat definitief vastgesteld zal worden. In dit besluit verklaren de bondgenooten alle militaire maatregelen, in verband met de bezetting van den Roer door de troe pen der bondgenooten, te zullen nemen. Zij noodigen de commissie voor de vergoe ding uit zonder verwijl de betalingswijze van de Duitschc schuld vast te stellen en deze binnen vier dagen bekend te maken. De bondgenooten zullen in hetzelfde tijds verloop aan Duitschland mededeelen wel ke waarborgen er noodig geacht zijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen. Zij zullen het Duitsche rijk sommeeren over te gaan tot het vonnissen van de oorlogs schuldigen en zijn ontwapening te vol tooien. Duitschland kan voor den 13en dezer mededeelen, of het de voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Indien het weigert zal de bezetting onmiddellijk auto matisch van 13 dezer af beginnen. Zij zal ophouden op den dag, waarop Duitschland zijn verplichtingen vervuld zal hebben. De deskundigen van de bondgenooten hebben 's avonds vergaderd om te beraad slagen over het voorstel van de Franscbe delegatie om te Berlijn een waarborg- commissie in te stellen, die de betaling der elf milliard zal waarborgen, die er nog gestort moeten worden wanneer Duitschland een milliard mark goud, die de reserve van de Reiclisbank vorml, ge geven zal hebben. Gisteren moest hierop de eindbeslissing vallen. Hieromtrent wist Reuter al vast te mel den, dat.bet besluit dat aan den Oppersten Raad is voorgelegd zal verklaren: lo. dat de geallieerden besloten bobben om alle nóodige maatregelen te nemen voor dc bezetting van hel Roer-gebied en de op roeping van de noodigc Fransclic contin genten; 2o. dat de geallieerde regeeringen met liet oog op een nauwgezette inachtne ming van bet traclaat aan de commissie van herstel vragen om zonder verwijl op den grondslag van art. 233 van liet trac- toat van Versailles de metboden van beta ling van de Duitsche schuld binnen een periode van vier dagen vast te stellen; te gelijkertijd zal Duitschland verwittigd worden, van de noodzakelijke waarborgen voor dc ontwapening, de berechting van de oorlogsmisdadigers enz. enz. In de volgende zes dagen zal Duitsch land zijn onvoorwaardelijke aanvaarding moeien mededeelen. Ingeval Duitschland weigert, zal de be zetting van het Roergebied automatisch haar beslag krijgen en pas ophouden wan neer Duitschland zijn verplichtingen nage komen is. De eenige nog niet uitgemaakte kwestie was die van de waarborgen. Behalve de onmiddellijke betaling van I milliard gouden marken die de reserve van de rijksbank vormt, eischen de Franschen de instelling te Berlijn van een commissie van waarborg. Ook maritieme maatregelen Reuter seint uit Londen, dat admiraal Grasset door Briand naar Londen is ont boden en dat de admiraal gisteren morgen met zijn geallieerde collega's confereerde. Een lalcr bericht uit Londen maakt melding van een voorgenomen blokkade van Hamburg. Kabinetsraad in Berlijn. Gisterenmiddag om drie uur kwam bet Duitschc kabinet bijeen. Hedenmiddag zal de commissie voor buitenlandsche aange legenheden 'uit den Rijksdag vergaderen. Een mededeeling over liet resultaat van de eor-feren'ic te Londen werd gisteren ver- Vtr-bt. Hei antwoord der V. S. aan Duitschland. Hughes heeft de volgende nota gericht tot Dressel, den vertegenwoordiger der V. S. te Berlijn: De regeering der V. S. heeft 'het memo randum ten aanzien der schadevergoeding den 24sten April door dr. Simons aan den commissaris der V. S. overhandigd, ont vangen. In antwood hierop deelt de re- geering mede, dat zij niet in staat is tot het besluit te komen, dat deze voorstellen een grondslag voor bespreking vormen, die voor de geallieerden aannemelijk is en dat deze voorstellen niet. overwogen kun nen worden. Dc regeering spreekt derhal ve opnieuw baar ernstig verlangen uit naar een spoedige regeling dezer vitale kwestie en dringt er bij de Duitsche regeering sterk op aan onmiddellijk aan de geallieerde re geeringen duidelijk omschreven geschikte voorstellen (e doen welke in alle opzichten in overeenstemming zijn met hare recht matige verplichtingen. Naar de „L. Anz." verneemt, is van Duit sche zijde Zaterdag een aanvulling van de Duitsche nota naar Washington gezonden, die op de grootte van de aangeboden som in annuïteiten en de wijze van discontec- ring betrekking heeft. De toestand in Ierland. De strijd met Sinn Fein. Bij een gevedit in het graifschap Cork tusschen de troepen en Sinn Feiners wer den zes der laaitslen gevangen genomen en twee gedood, Ier wijl slechts één sol daat gewond werd na een schermutse ling, die meer dan een uur duurde. Nieuwe Vredespogingen. De „Times" meldt, dat Fai-reH, de oud- burgemeesteT van Dublin, de vorige week te Londen namens de regeeri.ng de mede deeling heCTt ontvangen, dat de regeering Alle drukwerken zonder uitzondering. VRAAGT PRIJS. bereid is aan Ierland „dominion home rule" lc geven met waarborgen ten aan zien van leger en vloot. Farrell heeft gis teren de Montjoy-gevangenis bezocht, waar hij aan Griffith en Mac Neill de voorstellen mededeelde, die er geen com mentaar op leverden, maar liet publi ceerden ervan aanbevalen. Farrell ontving de regecringsvooirstel- len van liet parlementslid Forrest, die meedeelde, dat de regcering geen schrif telijke voorstellen kon doen zoolang Ier land niet te kennen gaf bereid lc zijn ze te aanvaarden. Zoodra hel ,.Daii Eireann" bericbl zond van de aanvaar ding van „dominion home rule" met de Jrekende waarborgen ten aanzien van lc gcr en viool, zou de regeering zulk een aanbod in bindenden definitieven vorm doen. Kort geding Een Sinn Feiner, die Zondae bij een aanval te Michaelslown (Cork) op een officier geschoten had, werd gevangen genomen en door een krijgsraad Ier dood veroordeeld; het vonnis werd vol trokken, alles binnen vier en twintig uur. Een bom ie Limerick. Toen Zaterdagavond (e Limerick vier agenten een jonge vrouw in hechtenis namen, werd uit de richting van dc kathedraal een bom naar hen geworpen, waarop geweerschoten volgden. Politie agenten snélden toe en de aanvallers ko zen het hazenpad, dodh vier polilie-agen- ten, twee jonge vrouwen en twee man nen werden gewond. De „Westm. Gaz." verneemt, dat de regeering bevel heefi gegeven geen Sjim- Fein meetings ie versloren. Op een Roode Kruis-auto gescholen. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is volgens een bericht der militaire auto riteiten 1c Cork op een militaire Roode Kruis-auto. die twee gewonde cadetten der Royal Irish Constabulary van Mac- roon naar het militaire hospitaal te Cork bracht, geschoten door Sinn Fei ners, die zich aan weerszijden van den weg hadden opgesteld. De auto reed lang zaam, met alle lichten op en daar het een heldere nacht was, moeten de aanval lers wel gezien hebben welk soort voer tuig het was. Er werden verscheiden schoten gelest, die echter geen van alle raak waren. Door full-speed le rijden, wist de aulo te ontkomen. EEN STAKING IN OPPER-SELlZIë, De Opper-Silezischc vertegenwoordi gers van het a-lgemcone verbond- van Duil- scho vakv-ereeniging-en, van de Ilirsoli- Dunckerscbe en de Clrristelijikc vakver- ecnigingen hebben het volgende telegram gezonden aan liet algemeene secretariaat van het I. V. V. te Amsterdam en aan den president Thomas: „Den 2en Mei hebben Pool-sche agitato ren een slaking van grootcn oonvang in O'pper-Silczië veroorzaakt oom den Opper sten Raad en de geheele wereld te doen gelooven, dat het volk is opgestaan voor een aansluiting van Opper-Silezië hij Po len. Deze slaking legen den wil van een groot gedeelte der arbeiders is alleen mogelijk geworden doör het op den voor grond plaatsen van onbelangrijke econo mische eischen en door toepassen van bruLaal geweld. Indien deze poging tot misleiding succes zou mogen hebben, moet gevreesd worden, dat de Duilsdh- gozinde arbeiders, niettegenstaande al onze maatregelen, zicli niet langer zuilen laten torroriseeren door de minderheid, waardoor een zeer ernstige economische crisis Gpper-Silezië niet bespaard kan blijven. Daarom vragen alle genoemde vertegenwoordigers dringend dit bericht ter kennis te brengen van alie toonaan gevende kringen en niels 1e verzuimen om deze Poolschc misleiding |e verijdelen. Onze poging om gemeenschappelijk met de Polen een eind te maken aan deze wilde slaking is mislukt. Uit Bogulschülz, Eizhinau. Schoppi- nilz cn naburige plaatsen vluchten Dui.t- schers, uit vrees voor terroristische daden Gisterenmorgen in de vroegte trokken gewapende opstandelingen dc stad bin nen, bezetten de pleinen en liielden pas santen aan FranscOie soldaen parOUilV-e ren in die si'aen cn Irozetten met lariks dc kruispunten. Op het Lomnilz-holel waait de wit-roode (Poolschc) vlag. Uit Katlowitz werd gisteren gemeld: Zich niet bckomimeren-de om de gepos teerde lanks, opende tegen aclit uur de opslandelingcn een wilde schietpartij in de geheele stad. En het schieten dourl voorl nieltegenslaande den slaa van be leg. Bij Obergtogan zijn Iwce spoorweg bruggen in dc lucht gevlogen. Canderzin is in banden der opstandelingen, van wie cr in de buurt 3000 zijn. gewapend als im den oorlog. In Beullien is bet nu rustig. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. EEN POOLSCIIE HAVEN. Ilct PoolscTn oo rre s-p o n eten t ie-ftyu rcaii meldt In Polen vindt hel, denk-beeid een eugen Poolsclie haven aan de Oostzee ie bouwen steeds meer ingaing. Een commissie van ingenieurs heeft liet kustgebied bestudeerd, ten einde een geschikte plaats voor een haven aan te wijzen. De commissie heefi een rapport uitgebracht, waarvan hier een uittreksel volgt: De toekomst;ge Poolschc haven moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Polen moet heer en meester zijn van de haven. 2, De haven moet groot genoeg zijn oun niet alleen in de behoeften van »den Póol- schen handel te voorzien, maar ook in die van den transitohandel naar het Oosten, deze handel bedraagt circa 5 millioen ton jaarlijks. 4. Hel moet een "wereldhaven worden, d.w.z., dat de haven ook als oorlogsbanen moet dienst, doen. De haven van Damtzig voldoet niet aan deze eischen. Dus is dc bouw .van een nieuwe haven noodzakelijk. Volgens de commissie is de eenige manier om dit probleem op te lossen, liet N. W. deel van de golf van Puck door een dijk van de zee te scheiden. De dijk moet aan gelegd worden langs de Tsajka Rafa, en zoo een 'bavenbassin vormen van 11.000 H. A. met een uilgang naar de golf.van Dantzig en een naar de -zee, wanneer van het schiereiland Hela hij Kussfeld een eiland is gemaakt. Men zou 25 a 30 -jaar noodiig hebben voor dit geweldige werk en het zou groote onkosten -met zich bren gen. Polen kan er dus op 't oogenblik nog ■niet aan denken. Maar door dergelijke werken verovert zich een land een plaats in de geschiedenis van de wereld. DRANKBESTRIJDING IN DE V. S. Wij iiebben al meer gemeld, dal in den staat Ncw-York, en vooral in de stad van dden naam, de strijd der politie tegen het clandestiene drank verb ruik thans met .de grootste felheid wordt gevoerd. Die ver scherping der campagne dateert in New- York van den 4den April, Sinds dien datum is in de Metropool reeds voor 9 a 10 mil- lioen dollars aan geestrijke dranken in be slag genomen. Nog veel strenger dan de bestrijding van den clandestiene» drank- Naar het Fransch van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door „Hoop lafaards en dwazen," ant woordde hij. „Een spook; liet is een schepsel Góds, dat zicli op den bodem .van den put doel liooren en om hulp roep. In naam des Hemels, licht, lad ders en geneesmiddelen. Is er nog 'één man onder dien hoop lafaards De eerste opwelling dier mcnschsn was zicli te verzetten, de tweede be tere was ile woorden van dsn matroos bij te vallen. „Als liet eens waar was, opperde een stem." „Ja^ antwoordde een vrouw, Rosa en Julia zijn meisjes die gemakkelijk schrikken... Het kost niets zich to over tuigen." De officier en de matroos hadden in- tusschen niet gewacht dat de nieuws gierigen in helpers veranderd waren; zonder op eenige hulp te hopen, hiel den zij zich met hun reddingswerk be zig. De matroos stak een dievenlan taarn aan, die hij bij zich had, en klom op den rand van den put. „Wacht, riep Antonin, ik wil het eerst afdalen." Grand Hunier dacht er ccn oogen blik aan zich te verzetten. Hij vreesde een ernstig gevaar bij deze onderne ming; maar als hij het uit genegenheid wilde trot.seeren, schreef hij zich toch het recht niet toe aan zijn officier on gehoorzaam te zijn. Bovendien begreep de matroos vaag, dat de jonge man 'n groote waarde er aan hechtte zelf het meisje te bevrijden. Zonder den rand te verlaten, stak hij dc hand toe aan mijnheer de Lan- noy. „Eisclit gij, dat ik u het eerst laat afdalen, luitenant?" vroeg hij. „Ja, antwoordde Antonin kort". „Ga dan voor, mijnheer, het koord is stevig vastgemaakt. Anlonin greep met heide handen het koord, plaatste zijn voeten op de knoo- pen en begon te dalen, terwijl de ma troos den lantaarn aan een der knpo- péb van zijn jas vastmaakte en hem volgde op dat onbekende pad. I Rondom den put bogen de mannen zich nieuwsgierig voorover, terwijl do vrouwen begonnen te bidden. De ge dachte dat er een misdaad kon bedre ven zijn, begon langzamerhand in hun ne hersens door te dringen. Slechts zuchten kwamen nog van den bodem van den put. De meest hardnekkige bijgoloovigen vroegen zich af, wat er tusschen die stoutmoe dige mannen en het spook zou gebeu ren. De burggraaf en de matroos daalden steeds dieper. Naarmate zij zich meer van de opening van den put verwij derden, werd de lucht minder ge schikt voor de inademing. Verstikken de geuren stegen op uit den afgrond, walgelijke dampen belemmerden de ademhaling. Een zwaar gewicht druk te op hunne borst, een soort bedwel ming bracht hunne gedachten in ver warring, sterren schitterden voor hun ne oogon. Een voorgevoel van een be- vigen schrik maakte zich van hon meester. Daar zij kreten noch zuchten meer hoorden, vroegen zij zich af of het slachtoffer, dat zij kwamen zoeken,'' niet had opgehouden te leven. Toen hare kreten vol angst hen bereikten, hadden zij te midden van hun onrust bijna vreugde gevoeld. Als Dolores al in den put was ge worpen, zoo leefde zij toch nog, daar zij om hulp riep. Maar thans riep de ongelukkige niet meer, de verstikking waaraan de beide mannen begonnen te lijden, moest haar werk voltooid hebben. Antonin, die zich nog slechts eeni ge voeten boven den bodem bevond, greep den laatsten knoop en liet zich vallen. Een seconde later stond Grand Hunier bij hem. Beiden bevonden zich toen op den bodem van een uitge- droogden put, gevuld met rottende zelfstandigheden, en op die walgelijke overblijfselen, op dien hoop bederf, lag een menschelijke gedaante onbe wegelijk uitgestrekt Antonin greep de lantaarn- „Dolo res, riep hij uit, Dolores!" Do matroos zeide niets, maar wreef met zijn groote hand over zijne oogen Antonin nam liet lichte schepsel op zijne armen. De slroom liarer losge- ganc haren bedekte zijn schouder: maar tevergeefs zocht hij naar een ademtocht op de witte lippen of een polsslag van het ongelukkige meisje; hot hart klopte niet meer cn de mis- 'laad van Canélos scheen voltrokken. Do burggraaf, op zijn arm het meis je dragend, greep opnieuw hel tuuw ei; begon omhoog te klimmer.. Grand Hunier ging voorop, de lantaarn dra gend. In de vlakte verdrongen de mannen elkander, beschaamd over hun lafheid cn overtuigd, dat het hier om een misdaad en een redding ging, ter wijl dc achtersten de voorsten om in lichtingen vroegen.Toen zij zich over tuigd hadden dat de burggraaf en de matroos een slachtoffer medebrachten ontslond liet medelijden in hunne zie les. Hun aangeboren goedhartigheid hernam zijn rechten. Iedereen beschul digde zich zeiven niet dapper geweest te zijn. Rosa en Julia weenden. Be grijpend, dat het hun een uur vroe ger gemakkelijk zou geweest zijn het meisje te redden, begonnen zij Onze Lieve Vrouw van Hulp te smeeken een nieuw wonder te vocf i Pij de vele, die haar altaar tot een. beroemd bede huis gemaakt hadden. Eindelijk liet de stem van Grand Ilunier zicli hooren. Een schuilplaats! Een vuur! hartversterkende middelen! <i Ieder wedijverde nu in hulpvaardig heid en de vlugsten liepen naar een apotheker. Rosa ging naar huis óm een bed te doen gereed maken. Toen het hoofd van den matroos bo ven den put verscheen, zeide Julia hem op smeekenden toon: kom bij on ze moeder, mijnheer, gij zult ous een wroeging wegnemen. Grand Hunier lichtte zijn lantaarn op, en toen hij het betraande gelaat van Julia zag, begreep hij dat het wil de meisje in dat huis vriendelijk zou behandeld worden. Is het ver? vroeg Iii.j. Het eerste huis van Gcunevil- liers. Met oen sprong stond hij aan den rand vat den put. Hij zette zijne lan taarn neder, su'ekte de armen uit en belastte -v.h op zijn beurt met Dolo res, terwijl de officier den laatsten knoop van de koord bereikte. Daar na nam Antonin zijn mantel op, dia hij op den grond luid geworpen cn wikkelde er de dochter van Mevrouw do Fiegs'gny in. „Kom. luitenant, zeide de matroos, wij hebben een schuilplaats voor den nacht. (Wojrdl vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1