BUITENLAND. BINNENLAND. FEUILLETON S3 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - TeSefoon: SBSSRSf»44" Advertentieprijs: Een encycliek over Danie. De veetierqevoaden dochter Nó. 174 VRIJDAG 6 MEI 1921 14e JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Qeïllustreerd Zondagsblad .,.12.- f 2.50 f 0.50 hooger. Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek .Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 10Q,—f 60,—, f 35,—, f 15,—. Gelijk vroeger gemeld, zijn over geheel de wereld en ook hier le lande coalite's gevormd om het zesde eeuwfeest van den beroemden dichter der „Goddelijke Come- Jie" Danie Alighieri, luisterrijk le herden ken. Z. H. de Paus, Benediclus XV, heeft bij deze gelegenheid een, gedateerd 1 Mei jj. encycliek uitgegeven, gericht tot „On ze Geliefde Zonen, de leeraren en studenten jn de letteren en wetenschappen der Ka tholieke Wereld". De Paus zegt daarin, dat de uitgelezen soliare van voortreffelijke mannen, die door hun roem en faam het katholieke geloof tot luister verstrekken en die zich op elk gehicd, doch vooral in de letteren en wetenschappen dusdanig hebeben onderscheiden, dat zij door de vruchten van hun onsterfelijke gaven zich evenzeer voor de burgerlijke maatschappij als voor de Kerk verdienstelijk hebben ge markt, Dantc Alighieri een voorname plaats bekleedt. Z. H. herinnert dan aan de huldiging, welke de wereld aan de nagedachtenis van Dante gaat brengen en zegt daarbij zelf te willen voorgaan, 0111 te toonen welk een nauw verhand er bestaat lussclien Alighie ri en den Stoel van Petrus, en hoezeer het past, dc aan zulk een groot man ge boden hulde voor een niet gering gedeelte over te brengen op dc katholieke geloofs leer. Levende in een tijd, waarin de studie der wijsbegeerte en der godgeleerdheid vloeide door de werken der scholastieke leeraren, die de voornaamste stellingen der leeraren verzamelden en ze, met scherp Vernuft tol den waren zin teruggebracht aan de nakomelingschap overleverden volgde hij bij de groote verscheidenheid van stelsels, vooral den H. Thomas van Aquine. den grooten lecraar der school; en leerde van dezen Meester, wiens engel aehtige geestesgaven beroemd geworden zijn, bijna alles wat hij op het gebied der wijsbegeerte en godgeleerdheid geleerd lieeft, terwijl hij geen enkelen tak van ken nis en wetenschap verwaarloosde cn zich ijverig toelegde op de studie der heilige Schrifluur en van de werken des Vaders, Vandaar, dat hij, toegerust met elke soort wetenschap en vooral begaafd mei de christelijke wijsheid, toen hij zijn geest lot schrijven zette, uit liet rijk van den godsdienst een bijna niet te overzien cn allerzwaarst onderwerp koos, 0111 dit in verzen le behandelen. In welken arbeid men weliswaar zijn ongelooflijke geest kracht en geestesgrootheid mag bewonde ren, doch waarbij het levens in het oog springt, dat hij veel kracht putte uit de bezieling van het heilig geloof, zoodat hij zijn grootste werk niet minder deed schil leren door den veelvoudigen luister der ge openbaarde goddelijke waarheid dan door al den glanzcnrijkdom der kunst. Immers geheel deze terecht zóógenoemde „Divina Comedia" heeft met haar op veelvuldige plaatsen erin voorkomende verdichtselen en verbeeldingen of met haar herinnerin gen aan het mensclielijk leven ten slotte ten doel le wijzen op Gods gerechtigheid en voorzienigheid, die de wereld èn in den ■tijd èn in de eeuwigheid bestiert en aan de menschen hetzij als afzonderlijke ^per sonen, hetzij in maatschappij vereenigd, genadebewijzen of straffen toebedeelt, raar verdiensten. Vandaar dat, geheel vol gens de katholieke leer, in dit gedicht, zoo wel de hoogverheven Drieëenheid Gods en de Verlossing van het menschelijk geslacht door het Vlceschgeworden Woord als de overgroote goedertierenheid en barmhar tigheid der heilige Maagd en Moeder Gods Maria, dc koningin der Hemelen, alsmede het hoogste geluk van heiligen, engelen en menschen uitschitteren; waartegenover de voor de goddeloozen bestemde hellestraf fen worden gesteld, met als lusschen- verblijfplaats het oord, waar de zielen vertoeven, voor welke, na den tijd harcr loutering, de toegang tot den Hemel wordt ontsloten. En deze en de overige katholieke leer stellingen worden in het geheotc gedicht voorgedragen in zeer wijzen samenhang. Z. H. de Paus toont dit met tal van treffende citaten uit Dante's „Goddelijke Comedie" (Hel, Vagevuur en Hemel) aan en legt er daarbij vooral den nadruk op, hoe bewonderenswaardig het is, hoeveel gezag Alighieri toekent aan dc Katholieke Kerk, hoezeer hij hecht aan de macht van den Paus van Rome, als de krachlbron van alle wellen en instellingen der Kerk. Vandaar dat Danie de Christenen vurig hiertoe aanmaant, om, daar zij de bedde Testamenten bezitten en tegelijkertijd een herder der Kerk, door wien zij geleid worden, met deze hulpmiddelen ter zalig heid tevreden zijn. Dc Paus wijst hierbij op Dante's uit spraak dat, ofschoon de keizerlijke waar digheid voorkomt van God zeiven, dit be ginsel loch niet zóó streng moet worden opgevat, als zou een Romeinsch vorst on der een of ander opzicht niet aan den Paus van Rome onderworpen zijn, daar het vergankelijke geluk hier beneden in zekeren zin ondergeschikt is aan liet geluk in de eeuwigheid. Een zeer goede cn zeer wijze stelregel, zegt de Paus, welke, indien hij heden ten dage nauwgezet wordt in acht genomen, voor de maatschappij over vloedig vruchten van voorspoed zal voort brengen. De Paus wijst er dan verder op, hoe nuttig het is de Dante-studie te bevorde ren, en hoe dit dichterlijk genie, juist om- dal hij zijn vleugelen naar liet bovenna tuurlijke uitsloeg, voor onzen tijd nog van even veel waarde is als voor zijn tijdgc- nootcn van zes eeuwen geleden. I11 Alighieri ademt volkomen dezelfde godsdienstige geest als in ons, zijn geloof heeft dezelfde gevoelens; de uit den hemel lot ons gekomen waarheid „waardoor wij zoo heerlijk zijn omhoog gevoerd", ge bruikt dezelfde vleugelen. Dit maakt zijn groolstcn roem uit, dat hij een Ghrj^yjn- dichter is, dat wil zeggen, dat riij de Clirisl telijke leer, waarvan hij het wezen en de schoonheid met geheel zijn ziel door schouwde, die op bewonderenswaardige wijze zijn geest had gevormd, en waardoor hij leefde, bezongen heeft in een als 't wa re hemelsch gedicht. Zij die niet aarzelen dezen roem te betwisten en den geheelen godsdienstigen inhoud der „Comedia" ge lijk stellen met een verdichtsel, zonder ecnige waarheid als aehlergrond, zij loo chenen voorzeker hetgeen in onzen dichter het voornaamste is en waarop als op een fundament, geheel zijn roem is gevestigd. Indien dus Dantc, aldus besluit de ency cliek, zooveel van zijn faam en grootheid verschuldigd is aan het Katholieke Geloof, mag met voorbijgaan van andere din gen door het wijzen op dit ééne voor beeld worden vastgesteld, dat de gehoor zaamheid van den geest en van de ziel jegens God wel verre van de vlucht der genieën Ie belemmeren, die veeleer aan wakkert en vergemakkelijkt; en ligt tege lijk het besluit voor de hand, hoe slecht diegenen zorg dragen voor den vooruit gang der studiën en van de menschhcid, die bij het onderwijs der jeugd aan den godsdienst volstrekt geen plaats willen zien ingeruimd. De Conferentie te Londen. De Loiidcnsohe Conferentie heeft veel langer geduurd dan men aanvankelijk ver wacht heeft. Vermoedelijk zal zij vandaag voor het laatst bijeenkomen. Woensdagavond werd nog uit Londen gemeld, dat de leden van de commissie voor het herstel, welke naar Londen wa ren ontboden cn 's-ochtends aankwamen, onmiddellijk beraadslaagden met dc ge allieerde afgevaardigden. 's-Middags con fereerden de Britsche en Fraiisebc eerste ministers langdurig met elkaar. De verga dering van den Oppersten Raad werd uit gesteld tot 's-middiigs. Naar verluidde zou de commissie oa. een beslissing moeten nemen over het aantal jaren, waarover de betaling van de schadeloosstelling zal wor den verdeeld. Er wordt medegedeeld, dat bij een der partijen de opvatting heerscht, dat dc bepalingen van het verdrag van Versailles de betaling beperken tot 30 jaar, inplaats van de voorgestelde 37 jaar. Naar verluidt meenen de Engelsche ambtenaren eoliter, dat het verdrag zoodanig kan wor den uitgelegd, dat ecu verlenging van het tijdperk der betalingen tot 37 jaar moge lijk wordt. Een regeling omtrent deze cn andere punten wordt gewenscht, opdat liet aan Duitschland tc overhandigen protocol ge heel zal kloppen met het verdrag van Ver sailles. Dit protocol, zooals het is vastge steld door de commissie van redactie in haar vergadering, die den vorigen dag tot Iaat in den nacht had geduurd, bepaalt, dat Duitschland het totale bedrag zal betalen, dat is vastgesteld door de commissie voor het herstel, 11.I. 61500 niilliocn pond ster ling, min liet bedrag, dat reeds is betaald aan schadevergoedingen, maar plus het be drag van de schuld vaii België aan dc ge allieerden. Dc commissie voor het herstel zal liet nauwkeurige totale bedrag vaststellen. Men verwacht, dat dit ongeveer 6750 millioen pond sterling zal zijn. Dc geruchten, dat de Duitsche rcgeering een nieuw aanbod aan de Geallieerden zou hebben gedaan, worden officieel ver klaard onjuist te zijn. Omtrent dit aanbod verluidde, dat het ongeveer gelijk zon staan met het aanvaarden van de Parijsohc voorwaarden der Geallieerden, maar men wijst er op, dat die voorwaarden thans ten eenenmale vervallen zijn door de beslis singen van de huidige conferentie, zoo dat een dergelijk aanbod, als het gedaan was, onaannemelijk zou zijn geweest. «wwi/ffie. verder Telegrammen)}. Het Duitsche Kabinet afgetreden. Naar aanleiding van de, door de ant- woord-nota van dc Ver. Staten geschapen politiek cn toestand, heeft het Duitsche ka binet met algemeene stemmen besloten, af le treden. Dc rijkskanselier heeft zich Woensdagavond naar den rijkspresident begeven om hem het besluit van het ka binet mede te deelen. De rijkspresident ver zocht liet kabinet, de loopende zaken af te wikkelen, waarin liet kabinet toestemde. Volgens het „8 Uhr Ahendblatt" zou Stresemann denzelfden avond nog aan de vertegenwoordigers der verschillende par tijen mededeclen, onder welke voorwaar den hij bereid is het kanselicrschap le aanvaarden. Het Centrum scheen eerst dr. Mayer, de Duitsche gezant te Parijs, voor deze functie in aanmerking te hebben wil len doen komen. Dr. Mayer zou echter om persoonlijke redenen voor dc candidaluur hebben bedankt en nu zou het Centrum zich niet meer legen dc candidatuur Stre semann verzetten. De democraten kunnen zioh echter volstrekt niet met deze candi datuur vereenigen, doch het is niet onmo gelijk, dat zij op het laatste oogenblik nog zullen bijdraaien. Stresemann zal vermoe delijk wel op dc welwillende neutraliteit van de Duitsche nationalisten kunnen re kenen. DE OPSTAND IN OPPtER-SlLEZIë. In de commissie voor de builienJandsche zaken heeft minister Simons nopens den toestand in Opipesr-Siteië uitvoerige me- dedeelingen gedaan, die neerkwamen op het volgende: De toestand is verergerd en is buitengewoon ernstig. De opstande lingen hebben het geheele industriegebied als ook de districten Pless, Rybnik en. het Oostelijke deel van het district Rotilbor in handen. De Duitsche ambtenaren zijn weliswaar nog ter plaatse aanwezig, maar 1 oefenen hun functie niet meer uil. Ook alle directeuren van mijnen en fabrieken zijn verdreven. Dc staat van beleg is door de geallieerde commissie ook uitgebreid tot ue districten Gleiwrtz (stad en huid). De geallieerde commissie en de dislricts- controleurs geven onbewimpeld toe dat bet Uitsluitend gaat over den PooJsdhen opstond. De laatste mededeelingen, die den minster hebben bereikt, uil dc dis triolen Ka'tlowilz, Hindenburg, Beullien, Rybnik, Pless, G1 eiwit z en Tarnowitz, ma ken o.m. melding van een reeks van bloe dige botsingen met de Polen, die uitste kend zijn gewapend1, geweren en maelliine- getwerenmet vrachtauto's aanvoeren, en van vele gewelddaden en moorden van de Pollen In het district Rybnik hebben er botsingen tussehen opstandelingen en Italiaansetbe troepen plaats gehad, waar hij dc Italianen, naar de geallieerde com missie meedeelttwaalf dooden hadden, w.o. twee officieren en een onderofficier. Bovendien zou kolonel graaf Bernizzo ernstig zijn gewond. Ganse, de directeur vam de dominate mijn Czuclhow, en zijn assistent zijn doodgeschoten. Een groot aanlatl gijzelaars zijn gevangen genomen en weggevoerd, w.o. de burgemeester van Rybnik en de direeleur-generaa'l van de Rybnifcsdlie steenkolenmijnen. Volgens médcdeelingen van de geallieerde com missie is een Italiaanseiie officier le Piess op straat door een schol in de borst le- vensgèvaarliik gewond. Woensdagavond werd nog uit Oppcln gcm< fcus onder voorbehoud weergegeven n hebben de ItaMaansehe troepen in onderdrukken van den opstand krèitsen Rybnik en Pless groote in geJoden. In de kreitsen Lubli- llowitz en Gleiwitz, waar de staat 'leg nog niet afgekondigd is, is de :d ook ernstig Ie achten. Volgens bei'iiijten uit den kreifs Tamowitzer om- n zijin herhaaldelijk Duitschgezin- onets weggevoerd. Badziaak'ati cn i. Kh.deiiniig Le-, vinden zich in Poolsclhc handen. De volks Stemmingspolitie te Hindenburg is ontwa pend cn ten deeüe vveggtevoerd, De sleden Katlowitz, Bcnlihen cn TanwvwMiz zijn vrij van opstandelingen. Dc Duitsche be volking is opgewonden. Men VToest het binnenrukken van geregelde Poolschc troepen in Opper-Silezië. Te Kattowitz en Reulhen zijn in dien loop van den dag lal van vO lichtdingen aangekomen uit de mijnstreken in den omtrek. De troepen van de geallieerden deden in den loop van den dag onderzoekingstochten door ver schillende bezllle dorpen De opstande lingen zijn hoofdzakelijk jonge beden, voorzien van wapens van allerhande soort Zij beschikken over vrachtauto's, zware maelli'ineigeweren. en uiijnwerpers. Uit het opstandige gebied in Opper-Si- tezië meldt men, dat de bruggen tussehen DirscJiel j I z cn Ober Glogau en tussehen Rassalwitz en Leobsclliütz zijn opgeblazen, schillende bezette dorpen. De opstande lingen bezet, die ter sterkte van 500 man, met machinegeweren, Petersgraetz bin nengerukt zijn. VoUgens een bericht aan de Vossisclie Zeitumg uit Breslau staan tegenover de bezettingstroepen ongeveer 50.000 gewa pende opslatnidclingicn. De meening in Engeland. Dé onlusten in Opper-Si'lezië worden door de geallieerde kringen te Londen met groote bezorgdheid gadegeslagen, en, naar verluidt, zijn zij het onderwerp ge weest van een bespreking tussehen Lloyd George en Briamd, met het oog op spoe dige beslissingen der geallieerden. sten Raad vooruil le loopen door helmet geweld in bezit nemen van de betwiste gebieden. Deze aanval op het gezag van den Oppersten Raad en op de strijdkrach ten onder zijn gezag, moet indien men er in volhardt, een ernsligen invloed heb ben op de openbare meaning ten aan zien van Polen in de kringen der gealli eerden. DE MIJNWBRKERSSTAKING IN ENGELAND. Een commissie van deskuniddgen van liet voedóngisdcpavtement onderzoekt de mogelijkheid van oen uitgebreide toepas sing van petroleum als brandstof. Er zijn verscheidene geslaagde proeven genomen, o.a. met locomotieven, stoommachines van aWerlei soort, bakkersovens cn katoen spinnerijen. Zelfs konden twee spinnerijen, dde waren gesloten wegens den kolennood, ■[huns door toepassing van olie worden heropend. Thomas, tie arbeMerslcu'cl'e'r, is naar Ame rika v-erlrokken voor zijn g'özonidlhi©i"d. Men beschouwt dnt ails een gunstig toeken voor de huidtiige crisis, voonail wijl hij de ver- wadhlliiing uitsprak, diat hot conflict in de kolenmijnen binnen een week geëindigd zou zijn. UIT IERLAND. Een patrouille van negen podiiiomannm is in een hinderlaag gevallen te Ralünmore (graafschap Kerry). Zeven zijn gedood, een is gewond, en een wist tie ontkomen. Siinn-Feiners te Glasgow hebtben p-oli'tse- ag-cniten, die een gevangenii'swogen verge zelden, aangevallen en een anspecbeur van politie doodgeschoten en oen detective ge wond. De,aanvallers ontsnapten, GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. POLITIEK IN DE KERK. In een Calvinistische methodssltenkerk tc Sbiloh in Wales hield de predikant een red'e ten voordeeile van dranikbcshrijldliiig en zeide aan het sjot: „Er bestaat oen neiging om dien lieer Lloyd George tegen te wer- iicg, lasqb iüj -.«grt.Kt pt»ts»u»il" ia,zjgi ;*tej werk. Het is onize plicht voor hem te bid den; hij is een der grootste mannen ter wereüid." Dadelijk volgde een opmieik.e8'ijke demonstratie. Voorgegaan door een wet houder der plaats, stonden een aantal vrij liberalen die wel met coalitie-mai m ter kerke willen gaain alls van den kansel geen politiek wordt verkondigd op, cn verlieten als protest tegen de woorden van den geestelijke, het kerkgebouw. Dank zij een bedrag van 225 duizendf pond sterling, door Sir Jinicsl Casseil ge schonken, zal weldra 1e Pemslhurst in Kent oen inrichting gebouw met pauk worden geopend voor de behandeling van zenuwziekten, die niet iui direct verband staan met organische stoornissen. Dc spanning en de ontrust vtan het moderne leven makten vele menschen „nerveus". Hun ontbreekt een geseSiikte bcDiandeling, (Le tol hun herstel zou kunnen leiden. In het gebouw is plaats voor ongeveer zestig patiënten. Sir Ernest Cassel is bekend om zijn phd- lantropie. 1 Juffrouw Violette Solfridge, die tweede doebter van den bekenden eigenaar van het groote warenhuis te Londen, is dezer dagen gehuwd met burggraaf de Sibaur. Zij kreeg duizend huwelijksgeschen ken, en na liet huwelijk werd er een feest maal gegeven in liet Lamdsdowne hotel, dat het eigendom van Oiaar vader is, waaraan 700 gasten aanzaten. Tvoe-diuizend ketehmakens van de vier werven te Jarro, waaronder die van Armstrong Witihwortili staken uil verzet Reuter verneemt uit officicele kringen, legen de loonsverlaging met 15 percent. dat dezen den toestand in Opper-Siletzië omslag inzien. Men beschouwt de bewe ging als een bepaalde systematische po ging om op de beslissing van den Opper- Bij den spoorweg in Pennsylvania zijn in den laatsten lijd als bezuinigingsmaat regel ongeveer 60,000 man personeel ont slagen. De grijns der gezonken volkszieL Als zoodanig betitelt de „Nieuwe Apel- doornscbe Courant" den uitslag der ge meenteraadsverkiezing van de vermaarde trotsehe stad dor trotscho patriciërs, do „burgerkeuningen" van vroegoren tijd van glorie. Het blad acht bet begrijpelijk, dat eon aantal onwillige anti-politiekers hun stem ridiculiseeron, maar dat het aantal kiezers in de hoofdstad des lands, die do onsmakelijke vlakheid zoover drijven om naast den zwerver een tweede man van zulk gehalte naar het Prinsenhof af te vaardigen zoo groot is, dat is een ontroerend verschijnsel. Dat is een blijk van zoodanige verwor ding en verwildering der massa, dat het wel zeer ernstig onder de oogon gezien mag worden. We staan hier voor een verschijnsel, dat een zeer ernstige moreelo inzinking bij ons volk toont. De „N. Ap. Crt." acht, dat men mot een verwijzing naar het zinkend peil der ver tegenwoordigende lichamen in het alge meen er niet af is; ook al erkent men, dat de vertegenwoordiging volgens liet algemeene kiesrecht een zoo getrouw mo gelijke afspiegeling moet zijn van wat in het volk zelf leeft. „Tn het zinkend peil van de vertegen woordigende lichamen, registreert zich het zinken van het moroele en intollectueelo peil des volks. Dn dit nu is de verschrikkelijkste be- teekenis van deze vunze volkeleuzo in Amsterdam, dat zich daarin fel-ontroe- rend afteekent liet ontzettend diep gees telijk verval van ons volk. Want dit is toch het verschijnsel, dat ieder, die ons volk lief heeft en vooral dengenen, die hun loven besteden met aan de verheffing van het volk te arbeiden, met ontzetting slaat, dat straks een gemeenteraad met Had-je-mo-maar en Zuurbier als leden do spiegel zal zijn, we^nn de ziel van het uoik jter hoofiistad at, 'weerkaatst. De jgrijns der volksziel, spotlachend om eigen ellende, grinnikt in deze kiezers keuze." I I .1 Dat Amsterdam in de cogen van heel de wereld geblameerd is, acht het blad het ergste niet, wel het diepe verval, waarvan dit vorkiezingsscliandaal getuigt. liet is, besluit de „N. Ap. Crt.", „een symptoom van de zedelijke ver wording en verwildering van het volk. Wanneer dit schreeuwend feit de oogen opent en tot bezinning brengt en doet grijpen naar de juiste middelen om dit proces van inzinking niet alleeon te slui ten, maar het zodolijk peil van het volk omhoog te doen voeren, dan zal or winst uit gewonnen worden. Zoo niet, dan glijden we langs de be denkelijke helling verder omlaag naar den afgrond van publieke immoraliteit, waar heen wo al aardig op weg zijn.." Het blad ondorzoekt de oorzaken van deze verwildering niet. Dat is te hegrijpen van een blad van vrijzinnigen kleur. Maar men mag ook daar toch wel eens naden ken, niet alleen over do gevolgen, maai ook over do oorzaak, die voor het christe lijk inzicht zoo duidelijk i3. Liberalisme, socialisme, anarchisme, bolsjewisme, had- je-me-morisme, (zegt de „Rsb.") 't is telkens een stapje verder, een geleidelijk afschuiven, dat nu in zijn uiterste con sequentie ieder fatsoenlijk man gruwt, maar dat reeds in zijn begin te voor spellen was en voorspeld is. Als vroo- ger de ellendige gevolgen ven het Li beralisme werden aangegeven, werden de christelijke leiders bespot. Thans zullen de oogen opengaan, nu liberale bladen als de „Nieuwe Crt." zich gaan verweren tegen het „geestelijk tuig".... Naar het Fransch van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door Pe'overtocht geschiedde snel. Zoo- Dolores aan de zorgen van Rosa en Julia was overgegeven, steeg de matroos in het rijtuig om een genees- eer te gaan halen. Tn dien tijd vlam- 0 het vuur op in den haard van het gastvrije huis, do vrouwen verwarm den doeken om er de ijskoude ledema ten van Dolores in te wikkelen. Deze, die blees: als eon doodo, met gesloten oogen en loshangende haren nederlag scheen nooit meer te zullen ontwaken uit «ai Blaap, die op den doodslaap geleek. Aan het voeteinde van haar bed stond Mijnheer de Lannoy, de oogen gevestigd op het dierbaar go- laat, daV misschien nooit meer door 'n glimlach zou verhelderd worden, en beschouwde met wanhoop haar die hij gedroomd had tot zijn levensgezellin te maken. Hij had het geluk slechts teeenen te vinden om het voor altijd te Terliezen, Terwijl hij in die droevige gedacht- ten verzonken was, waren Julia en pRosa steeds met teedere zorgen bezig. Zij konden zich niet vergelen zoo hang geweest te zijn. Met zachte stem bleven zij steeds bidden, p „Mijnheer de officie," zeide een van hen, „maak u niet ongerust over uwe zuster, want het is immers uwe zus ter?" „Neen, mijn kind," antwoordde hij, ,,'tmoest mijne cclitgenoote worden." Een zucht klonk uit de borst van Ro sa en Julia. Do droefheid van dien of ficier trof liaar. Zij begrepen hoe die jonge man dat schoone kind betreu ren moest. Rosa hernam op zachten toon: „Gij weel liet misschien niet, mijnheer,wij hebben dicht bij oiio huis een mirakel- kerk: zeelui zijn allen vereerders van do li. Maagd... Mijn zuster en ik heb ben beloofd blootvoets onder het bid den van don rozenkrans naar haar altaar te gaan; als gij haar een met goud geborduurden mantel belooft, ben ik zeker dat uwe verloofde gered zal worden. „Als Dolores mij wordt wedergege- yen, dan zal ik niot een mantel, maar een kroon van edelgesteenten aan On ze Lieve Vrouw van Hulp schenken." „Houd goeden moed^" zeide Rosa, „die H. Maagd zal haar u wedergeven". Een minuut later stoof Grand Hu- nicr als een wervelwind binnen, en zeide; „ziehier de geneesheer." Een klein, oud man, dio door zijn haast om den matroos to volgen belet was om de gewone zorg aan zijn toi let te besteden, kwam haastig naar het bed waar het meisje op lag. Ilij luisterde naar het hart, voelde daarna den pols zonder de levensycrriehtin- gen te vinden. Toen scheen hq het hoofd schuddend Antonin te onder vragen. „Dokter," zeide <leze, „dat kind is in ecu valstrik gelokt en in den weenen den put geworpen." „O," zeide de dok'cr, „verst kiende gas sen, ecu vreeselijke val, verstikking." „Zou zij dood zijn? vroeg de jonge man angstig." „Ik weet het nog niet!" was het ant woord. Hij ging naar het venster, dat hij wijd opende, ontkurkte een fleschje waarvan de doordringende geur de ka mer. vervulde; goot drie. druppels yan een vloeistof rood als bloed en helder als kristal op een lepeltje, dat hij met veel voorzorg tussehen de- saamgeklem- de tanden van het meisje bracht. „Een spiegel," zeide de dokter, zicli tot Rosa wendend, Hjj onderzocht voor de tweede maal ■het hart van Dolores, toen bracht hq den spiegel aan hare lippen. In dien tijd bad Antonin vurig. Een ademtocht besloeg den spiegel en de dokter riep uit: „mijn elixer heeft ook ditmaal de verstikking overwonnen." „Leeft zij?" vroeg Antonin. „Ja," zeide de dokter, „zij leeft, cn als de vreeselijke val die zij gedaan heeft geen inwendige k-wc-tsingen ver oorzaakt heeft, dan kan ik voor haar herstel instaan." Zeker is de weenende put zeer diep, hernam Antonin, maar de hoo rnen, die er rondom slaan, hebben se dert tal van jaren him bladeren op den bodem doen vallen. De bodem was sponSachtig, bijna week, er lag geen enkel hard voorwerp op den bodem. „Ue ontroering alleen zou ernstige storingen kunnen veroorzaken," hernam de grijsaard. Maar hare ademhaling wordt sterker»... de wenkbrauwen be wegen, zij gaat de oogen openen. Zij herkent u." Een zucht kwam over de lippen van den zieke. Antonin, fluisterde zij. De zee-officier, die voor geen gevaar ooit verbleekt was, beefde als een kind." „Dolores," zeide hij, „dierbare Dolo res". Het meisje richtte zich op in bed. Daar gezeten in haar wit kleed, dat doopkleed, dat bijna hare lijkwade ge worden was, en waarover de burg graaf zijn mantel geworpen had, hare schoone haren loshangend over haar rug, geleek zij op een verrezene. Zij kruiste de beide handen over de borst met een gebaar van bekoorlijkheid en zedigheid. „Gij kent mijn naam dan," vroeg zij glimlachend. „Ik herinner mij thans al les, Antonin. Sinds het oogenblik dat het gebed, dat mijne moeder mij leer de, mij voor den geest terugkwam, weet ik dat ik Dolores heet." Hare oogen zochten in het rond. Mij 110 moeder? Waar is mijne moeder? Ik heb haar een oogenblik als in een droom gezien.... Hare armen waren naar mij uitgestrekt. Zeg mij, Antonin, waar mijne moeder is... Ik kom als uit het graf terug, en kan slechts door hare liefkozingen tot het leven weder keeren. „Dokter," vroeg de jonge maiij „kun nen wij dit kind vervoeren?" „Ja, en ik zal u vergezellen," ant woordde de geneesheer. En terwijl Rosa en Julia hare wen- schen voor haar herstel verdubbelden werd Dolores op de kussens van het rijtuig gelegd, dat naai- de stad terug keerde. HOOFDSTUK XVII DE VERZOENING. Een uur later sprak Dolores, half op haar bed uitgestrekt, met zachte stem tot Antonin, terwijl twee geneesheeren eenige versterkende dranken gereed maakten. „Zeg mij dat nog eens," zeide zij met gevouwen handen tot den jeugdigen officier. „Zeg mij dat ik voor ait'jd ge red ben en dat mijne moeder mij is weergegeven. Mijne moeder! Ik meen de vïocger dikwijls te herinneren dat ik in hare armen lag in een land van bloemen cn blauwe golven en parelen...; in een land waar men mij Dolores noemde en niet het wilde meisje. Slot volgt.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1