lei 1921 mm en 10MPE3TZ 1834 en MIEitEffl!ll® 1858 IWINQ, Telef. @44. Y DETAIL 'RDEEL Cookpotten. Q ceni per kilo ÏRLAA3D, 225 }fe Afslag. Fa. W. APPEL Jr. feuilleton azen, er rol, 'ichta origineele ekomen-, te-leveren i geleverd. EKOVEH. ScSiepemiïierSs NO. 175 ZATERDAG 7 Ml:! 1921 14e JAARGANG Varkens- ten. iliair. aiiiissl emle?sch is III EE KIM rouwarstraat- 12. IEL. 245. langsei» >apier bij GROOTHUIZEN, selstraat 18, 1LKMAAR. GOEDKOOP. 'lel. 103. 'ïnaiwnuj ONJ5 BLAD" sif00™®8®" Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad f 2.50 f 0.50 hooger, p.- Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: SV™ No"433 Advertentieprijs: Van 1—5 regels t 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek .Vraag en aanbod bij voor-» uitbetaling per plaatsing f 0.60. f: Beroamdo „SEKüffiSG" [(Fornuizen Hol!. IJzermagazijn v/h. ld. DE WILD, Alkmaar, Laat ov8r de Boterstraat EEN NIEUW ONTWERP- ZiEKTEWET. NQORDERBANK, ALKMAAR - HOORN. Verstrekt credief in Rekening-courant en tegen accept. No. 2 Zandhlad IG Cfs. i©H VAN DER PÜTT DE VLAM EINDHOVEN. ORDE EN ARBEID. Dp weüergevonden dochter Kerk en School. BANK - ASSOCIATIE Kapitaal en Reservers f 19.500.000.— Direct.: K. VAN NIEMES Jr. Credisien, Deposito's, en Verkoop van Biecten. ALLE BANKZAKEN. Kinnenlaniisch Nieuws, Luchtverkeer. O. II DE ZAAK 'ELWERKEN. n niet door, ontvangeu beslist concurreerendc id. partij enz., PRIJZEN. Bij vaDaf Ct ipiei-, Linnen, Spij- [laspajiier, Cilaz:D ivplaten, enz. ien de allerbeste Koeien is der markt geslacht? chï 228, hoek Zilver - r kan men de Allereer- eit bekomen, voor de ;elijke prijs. ASDVLEESCH. Per bnlappen Gehakt ot Lende 5 ons. i 1.15 f 1.10 f 1.2C f 1.25 1 1.45 f 1.70 1 1.70 Vark, lappen ET en SPEK. vet rookspek f 0.80 5 en 10 pond f 0.75 Mager Rookspek f 0.85 5 en 10 pond f 0.8C bij 5 pond 0.75 f 0.85 i 0 75 1.00 f 1.90 1 0.85 f 1.— f 1.— I 0.90 f 0.60 1 0.50 ol Gehakt inolten Reuzel bij 5 pond tuzel lenvet bij 5 pond Ossenvet bij 5 pond proet van EEKEN's alom laagsc-he Leverworst, ct. do 5 ons. Aanbevelend, EE&EM, ht 229. No. 633 flpn°aüT°abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500—, f 400,—, f 200—, f 100,—, f GO,—, f 35,—, f 15,—. o Wij hebben onlangs al eens melding ge maakt van de pogingen, welke tusschen vakorganisaties van werknemers en werk gevers werden gedaan, om te komen tot ecu wettelijke regeling van geldelijke uit- keering bij ziekte, inet uitschakeling van de ambtelijke bemoeiing, speciaal van de Raden van Arbeid in de wet-Talma opge nomen. „Het Volk" is in slaat gesteld van de uit het overleg tusschen georganiseerde werk gevers en arbeiders geboren „Proeve van een ontwerp-Ziektewet", dat aan de regeo- ring ter overweging zal worden aangebo den, kennis te nemen. Aan de korte loelichting ontleent het blad liet volgende: De vcischillcn. Het bierbij aangeboden ontwerp van wet, aldus vangt de toelichting aan, bevat een regeling van de ziekengelduilkeering aan arbeiders, welke naar de bedoeling der sa menstellers in de plaats zal treden van de Ziektewet (wet van 5 Juni 1913, tot regeling der arbeidersziekteverzekering). Uit de kennisneming van de voorgedra gen nieuwe regeling en de vergelijking daarvan bij die der bovengenoemde wet, zal blijken, dat bet verschil tusschen beide regelingen in hoofdzaak van organisatori- schen aard is en meer in bet bijzonder be treffende de wijze, waarop bet doel, de uitkcering van ziekengeld aan arbeiders, die door ziekte ongeschikt zijn tot werken, wordt nagestreefd. De bestaande ziekte-wet Tnlma verklaart de arbeiders in den zin dier wet bij ziek te van rechtswege verzekerd voor uit kcering van ziekengeld. Deze verzekering wórdt uitgevoerd door de Raden van Ar beid, terwHUtioarnc-ven s aan erkende bii- zonderc ziene.',"liassen onder w Depaaiae voorwaarden medewerking in die uit voering is gegeven. Tegen deze wettelijke regeling worden in het bijzonder de nier volgende bezwaren gevoeld. In de eerste plaats is de invloed van werkgever en werknemer als zoodanig in bet stelsel eener ambtelijke uitvoering der- verzekering zeer gering, brengt deze wijze van uitvoering mec-r kosten van admini stratie met zich dan een uilvoering, welke in banden is gelegd van de belanghebben den zelf, terwijl laatstbedoelde wijze van uilvoering bovendien liet voordcel heeft, dat daardoor beter rekening kan worden gehouden met de bijzondere toestanden in bet bedrijf, waarin de arbeider werkzaam is. Wel komt de door den Minister van Ar beid overwogen uitbreiding van de werk zaamheid der bijzondere ziekenkassen aan dit bezwaar in zekere mate tegemoet, doch die tegemoetkoming leidt op haar beurt weder tot het bezwaar van een groote verbrokkeling bij de uitvoering der verzekering. Naar valt te voorzien, zou den immers naast de 39 ziekenkassen der Raden vair Arbeid vele honderden bijzon dere ziekenkassen mede bij de uitvoering der verzekering worden betrokken, waar van het noodzakelijk gevolg moet zijn, dat de meeste dier ziekenkassen slechts een betrekkelijk gering aantal verzekerden zul len tellen en daardoor weinig draagkracht zullen bezitten. Daarom is gezocht naar een regeling waarbij aan den eenen kant de rechten der arbeiders op geldelijke uitkeering in ge- val van ziekte voldoende gewaarborgd ziin maar aan den anderen kant de hierover be doelde bezwaren, n.I. die der kostbare amb telijke uitvoering der verzekering en der verbrokkeling van de uitvogring, zullen woiden ondervangen. De vrucht van dit zoeken wordt beli chaamd in liet hierbij aangeboden wets ontwerp, waarvan de hoofdbeginselen thans een nadere uiteenzetting mogen vin den. De waarborg voor de uit keering. Het ontwerp gaat uit van de verplich ting van den werkgever om aan zijn ar beider, die wegens ziekte verhinderd is arbeid te verrichten, het in het ontwerp nader geregelde ziekengeld uit te keeren. Die verplichting moet echter door den werkgever door bijzondere waarborgen worden gesterkt. De noodige waarborg wordt geacht te zijn gesteld, indien en zoolang een door de koningin erkende rechtspersoonlijkheid be zittende vereeniging zich met den werk gever jegens den arbeider hoofdelijk voor liet geheel zelf heeft verbonden voor de uitkeering van bet ziekengeld. liet ontwerp geeft nadere voorschriften onder welke voorwaarden een vereeniging kan worden erkend. De meest belangrijke voorwaarden zijn wel deze, dat in de onderlinge aanspra kelijkheid van de leden der erkende ver eeniging een behoorlijke waarborg wordt gevonden voor de naleving van de verplich tingen dier vereeniging en dat bet bestuur voor de lielft bestaan moet uit vertegen woordigers der bij koninklijk besluit aan te wijzen organisaties van werkgevers en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van mede bij koninklijk besluit aan te wij zen werknemers-cenlralen. Hoewel deze vereeniging formeel zich als medesehuldenaar naast den werkgever zal ..stellen, zal zij, naar de uitgesproken bedoe ning van bet ontwerp, practisch de uitkee ring van bet ziekengeld, waarop de wet den arbeider in geval van ziekte recht geeft, be werkstelligen. eeniging „Zee-Risico" de garante de verschuldigde uitkeering vaststelt en be taalbaar stelt, zoo zal ook hier de erkende vereeniging belast zijn met de toekenning en uitbetaling der verschuldigde ziekengeld uilkeering. Echter zal zij zich daarbij kun nen bedienen van de medewerking van den betrokken werkgever, door n.I. dezen bij baar reglement te belasten met de voor- loopigc uitbetaling der verschuldigde uit keering. Als voorwaarde voor de erkenning zal een uitvoeringsmaatregel een minimum aantal aangesloten werkgevers stellen, die te zamen ten minste bet bij dien uitvoe ringsmaatregel vast te stellen loonbedrag moeten uitbetalen. Het zal in verband met hetgeen hierboven nopens de bezwaren legen de bestaande ziektewet is gezegd, duidelijk zijn, dat deze minima niet onbe langrijk zullen mogen zijn opdat niet 't ge vaar bestaat, dat een groot aantal vereeni- gingen naast elkander op dit gebied zullen gaan werken. De georganiseerde en de ongeorganiseerde werkge vers. Het ontwerp gaat dan ook van de ver wachting uit, dat de werkgevers, die den geëischten waarborg op de hier besproken wijze willen stellen, zich zoo mogelijk in één, doch in elk gevat slechts in een zeer bescheiden aantal vcreenigingen zullen or- ganisceren. liet ontwerp stelt niet den cisch, dat de werkgever zelf lid moet.zijn van de hier- bedoelde vereeniging, maar vordert alleen, dat de vereeniging zich als mede-schulde naar, naast den werkgever stelt. De rechts verhouding van den individueelen werkge ver tot de vereeniging zal dan geheel naar eigen verkiezing der betrokkenen kunnen worden geregeld. De werkgever zal zelf lid kunnen worden, maar bij zal ook met an dere werkgevers een vereeniging kunnen vormen, welke dan op haar beurt als lid der erkende vereeniging toetreedt. Het AHe drukwerken zonder uitzondering If RAAST PIStJ.Ï. ontwerp bemoeit zich echter in beginsel met deze aansluiting van den werkgever niet. Voor het geval de statuten der er kende vereeniging bepalen, dal ook bij zondere vcreenigingen van werkgevers lid kunnen worden, zijn echter eenige regelen gesteld omtrent het bestuur dier bijzondere vercenigingen en omtrent de toelating van werkgevers tot lid. In den hierboven ontwikkelden gedach- tengang zal dus de vaststelling en de uit keering van liet ziekengeld voor de arbei ders, in dienst van de in de erkende ver eeniging georganiseerde werkgevers, ge schieden door het bestuur dier vereeniging. Aangezien in dat bestuur werkgevers en arbeiders in gelijke mate zijn vertegen woordigd, zal derhalve de uilvoering der ziektewet ten aanzien der arbeiders, in dienst van de in de erkende vereeniging georganiseerde werkgevers geschieden door liet bestuur dier vereeniging. Aangezien in dat bestuur werkgevers en arbeiders in gelijke mate zijn vertegen woordigd, zal derhalve de uitvoering der Ziektewet ten aanzien der arbeiders, in dienst van de in de erkende vereeniging georganiseerde werkgevers, in den volsten zin des woords berusten bij de belangheb benden zelve. Niet alle werkgevers zullen echter, naar valt te voorzien, door een vereeniging als bovenbedoeld, worden omvat, zoodat liet ontwerp regelen /al hebben te stellen om trent den waarborg, dat de arbeiders, ju dienst van de nict-gcorganiseerde werk gevers, liet hun toekomende ziekengeld zul len ontvangen. Hel onlwerp stelt daartoe in een ziekte-garantiefonds. Uit dat fonds zullen worden betaald alle uitkeeringen, toekomende aan arbeiders, hi diei.st van niet-gcorganiseende werkgevers. Deze werkgevers dragen daartoe aan bet fonds een nader te bepalen percentage over liet jaarlijks door ben uitbetaalde loon bij, waarvan de uitbetaling zal geschieden tege- vlijk. asiel do. t—'„K..ad- Unm- „c vers verschuldigde ongevallenverzekerings- premie. Aangezien in verband met-de reeds door de Tweede -Cahier aangenomen wij ziging der ongevallenwet 1901 en met de voorgenomen: invoering eener landbouw- ougevallenverzekeriug alle werkgevers vol gens het onderhavige ontwerp, tevens werkgever zullen zijn in den zin der 011- gevalienwelten, zal op de in het ontwerp gedachte wijze de betaling der verschuldig de bijdrage op weinig kostbare wijze kun nen worden bewerkstelligd. Het bestuur over het garantiefonds is bij het ontwerp gelegd in handen van liet be stuur der erkende vereeniging, indien er slechts één erkende vereeniging bestaat, terwijl in geval meerdere zoodanige ver cenigingen zijn opgericht, het bestuur van het garantiefonds wordt aangewezen door don minister in overleg met de besturen dier vcreenigingen, zoodat ook hier de uit keering van het ziekengeld in handen is gelegd van de georganiseerde werkgevers en arbeiders. Een raad van toezicht, samengesteld uit vertegenwoordigers der regeering, werkge vers en arbeiders, is belast met bet toezicht in den ruimsten zin op de uitvoering der wettelijke regeling. Voorkoming van ziekte. Ten slotte stelt het ontwerp een fonds in tot bet nemen of bevorderen van maatre gelen ter voorkoming van ziekte. In dat fonds zal door alle werkgevers moeten worden bijgedragen, terwijl het beheer in banden zal zijn van den raad van toezicht. Uit dat fonds, Jat uiteraard reeds spoedig over aanzienlijke inkomsten zal komen te beschikken, zullen subsidies worden ver leend aan sanatoria, ziekeninriehtingen enz. en geldelijke steun worden verleend aan instellingen van diversen aard, wier werkzaamheid ligt op het gebied van de bevordering der volksgezondheid. Bij die steunverlecning zal, naar liet ontwerp uit drukkelijk bepaalt rekening worden gehou den met instellingen, die geacht moeten worden de belangen van bepaalde gezind ten of richtingen te behartigen. HET COLLECTIEF CONTRACT IN HET BOUWBEDRIJF. De Alg. Ned. Bouwvakarbeidersbond, de R.-IC. Bouwvakarbeidcrsbond, de Ned. Clir. Bouwarbeidersbond, de Alg. Nedcrl. Grondwerkersbond, de Neutrale Timmer- liedenbond en de Nat. Chr. Bouwarbeiders- bond, hebben, naar „De Bouwer" mede deelt, bet collectief contract met den Bond van Patroonsvereenigingen aanvaard. Het hoofdbestuur van den Alg. Ned. Stuca- doorsbond heeft den leden geadviseerd, ook het contract te aanvaarden. STEUN WERKIXJOZENKASSiEN. Onlangs deelde de minister van arbeid mede, dat na 30 April het tijdelijk toege kende hooger subsidie van 150 pet. voor de werklaozeirkassen zou worden terug gebracht tot 100 pet. en dat eene hooge- re „bijdrage der leden noodzakelijk zou zij» Do arbeidersorganisaties vonden echts? die bijdrageniveriiooging onuitvoer baar, en voeTdcn besprekingen met den mi tteaieï van arbeid. Deze beeft nu echter .i handhaving van do 150 pet. subsidie niet kan ingaan, dat die blijft bepaald op 100 pet na 1 Mei en dat derhalve liet aanwen den eener andere bron dan subsidiever- hooging in dit geval opnieuw verthooging van de bijdTagen der leden, tol verster king der inkomsten noodzakelijk zal zijn. De minister verklaart zich bereid voor ongeveer 170 genie enten de uilkeeringsbe- drag-en te verboogen, met eene evenredige venli ooging der bijdragen der leden. Een aclie tot beëindiging van den loon strijd. De laatste dagen is Ie Emmer- Compascuum onder de arbeiders een ac lie gaande om den loonstrijd te beëindi gen. Door aanplakbiljetten worden alle arbeiders die voor 70 pet. willen werken, Ier vergadering geaioodigd om lot een be slissing te komen. Loonsverlaging. In de provincies Groningen en Drente hebben de personee- len dier coöperatieve aardappelmeel- en dextiinefabriekcn „Baimevold", „Hollan- dda" en „Mussclkanaal" den arbeid neer gelegd, tengevolge van de door de direc ties voorgestelde loonsverlaging van 3 buiten en 4.50 in de campagne. Op meerdere fabrieken zuiien de arbei ders zich solidair verklaren met de stakers. Gevraagd wordt handhaving der bestaande coatracten,' zijnde 24 builen en f 25.50 in de campagne. bij Zondagssluiters. Naar het Frans«li van RAOUL DE NAVERV, bewerkt door „Zwijg, zwijg daarover," hernam An tonin. Dolores hernam: „Gravin Et.ionnel- te bemint mij als ecu zuster... Rij mijn heer de burggraaf wilt gij mijn broe der zijn? „Uw broeder," zcide hij op ontroer den toen „Crif zijt altijd zoo goed voor ra ij ge weest, xclfs in der. tijd, toen ik voor anderen een voorwerp van verachting wasik smeek u, bemin mij als een xustar." „Reen, hernam de jonge man, dat Is onmogelijk... Ik bemin u veel vuri- ütct.En tegelijk verliet hij het vertrek pin tick tot zjjne zuster eo Mevrouw 1 Een premie uitgeloofd. In een adver tentie in de „Standaard" wordt aan een geref. school voor l.o. en u.ko. in een diorp in de provincie Groningen een onder wijzer gevraagd met akte Engelsch. In een onderschrift vinden wij vermeld, dat enke le vrienden van bet Chr. onderwijs aldaar zich bereid verklaren, voor bet onderwijs in het Engelsch jaarlijks een bedrag van 300 uit te keeren. Kantoor ALKMAARBREED3TKAAT 11 CotrrespondonSsohap HOORNGROOTE NOORD 140 de Flessigny te begeven, die juist te rugkwamen van den luitenant van po litie, geheel onder den indruk van de tooneelen, die daar zich voor hare oogen vertoond hadden, en doodelifk beangst over het lot van Dolores. Aanstonds maakte hun angst plaats voor onbeschrijfelijke vreugde, toen Antonin hun in korte woorden do red ding van Dolores mededeelde. Flavi- ana bedankte den jongen officier in hartelijke woorden en spoedde zich naar de kamer waar Dolores lag. Eticnnctto wilde haar volgen, doch Antonin weerhield haar. „Laat moeder en dochter maar aan elkander over. ik heb uwe hulp veel meer noodig dan zij. „Gij! mijn hemel Antonin, gij z;jt toch niet gewond bij uwe pogingen?" „Niet lichamelijk ten minste, maar mijne ziel is gewond, en ik zal geen vreugde meer kennen, als gij mjj niet helpt. „Gjj weet, dat ik daartoe steeds be- TABAKSACCIJNS. De Eerste Kamer beeft liet ontwerp tot heffing vaat een tabaksaccijns niet 22 te gen 8 stemmen aangenomen. Met de vijf sociaal-democralischc leden en het eenig.aanwezige vrijzinnig-democra tische lid, de lieer Siingenbcrg (prof. van Embdcn arriveerde juist na afloop van de stemming) stemden tegen de liberaal De Boer cn de katholiek Willerl van Hoog land. DE MILITAIRE BEWAKING DER EERSTE KAMER. Met 24 legen 5 slenunen (die der soci aal-demoeralen) heeft dc Eerste Kamer de motie-Vliegen verworpen, waarin de wen- schclijkhcid werd uitgesproken van dc af schaffing der militaire kamerwacht. INVOERRECHT OP TABAK EN PAPIER. Het met den tabaksaccijns samenhangend onlwerp 'tot verhooging van het invoer recht op tabak en papier is door de Eer ste Kamer niet 10 tegen 14 stemmen (rechts legen links) aangenomen. MGR. NICOTRA. Mgr. Nicötra zal Zaterdag door II. M. dc Koningin in afscheids-audiëntie ontvangen worden. liet OranjeboeË- Ia bet binnenkort te verschijnen Oraujebock zuilen o.m. wor- vicii upgenmTiöY.. ...7, t"lie:. .1- ïVe-eY. - landsche en Amerikaaiischc regeering ge wisselde nota's oVer dc ontginning van pe- Iroleumvelden. Invaliditeitswet en Ouderdomsrente. lil April 1921 werden 391 weduwenrenten en 1097 weezeiircnlen krachtens de Invalid! icitswct genoten, terwijl op genoemden da tum krachtens ariikel 373 dier wet 9379 personen in bet genot verkeerden van een al3 vrucht hunner verzekering verkregen Ouderdomsrente van drie gulden per week. Krachtens de vrijwillige verzekeri 9 ge regeld in de Ouderdomswet 1919, waren op vorcngenoeinden datum 23332 personen in liet genot van een als vrucht hunner verzeilerig verkregen Ouderdomsrente van drie gulden per week. liet Tweede Kamerlid Wijk. De „Avondp." meldt, dut het Tweed Kamerlid, dc lieer W. Wijk, voorzitter van de On- derofficieren-verecniging „Ons Belang", bij dc komende verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1922, geen candidaluur meer zal aanvaarden. Pauselijke onderscheiding. Hol beeft Z. H. den Paus behaagd te begiftigen met bet cerekruis pro Ecclesia et Pontifice, den beer Th. van Emstedc, directeur van bel „Overijsselscli Dagblad" te Zwolle. Journalistiek. Met 1 Juni a.s. zal te Utrecht een nieuw A.-R. dagblad verschij nen, dat den naam zal dragen van „Hel Stichtsch Dagblad." Amsf. Nederlandsch bij de Luchtvaart. Dc lieer W. J. Lugard bepleit in .,De Kampioen' liet gebruik van Nederland- sctfie tenmeïL in luclitvaarlaangelcgenheden Aan zijn beloog ontleenen we het volgen de: Terecht beet men de landingsplaat sen voor de luchtvaart vliegliavens ge noemd. In aansluiting hiermede zouden wij liever liet korte en duideliikc vlucht- liaven willen gebruiken in plaats van het reid ber. Maar waar gaat bet over?" „Gij hebt zond »r twijfel gezien, dat Dolores mij van het eersto oogenblik af een bijzondere belangstelling heeft ingeboezemd. Welnu die belangstelling is steeds aangegroeid, totdat ik; door de vrees haar verloren te hebben, be merkte dat ik zonder haar niet teven kan." „Welnu, wat belet met hare moeder daarover te spreken?" „Ik durf niet. Als zij in de vreugde hare dochter wedergevonden te heb ben, zou weigeren ze wederom zelfs aan mij af te staan, dan zou het le ven mij niets meer waard zijn, Spreek gij dus voor mjj mét uwe vriendin." „Maai- zij kent immers uwe liefde voor Dolores reeds, evengoed als ik ze ontdekt had, en zal ze u niet wei geren." Op dat oogenblik werd door een be diende abbé Eégis aangediend. Aan stonds daarna werd hij binnengeleid lange npodlandingslerrein. De luchtvaart heeft zooveel overeen komst met dc scheepvaart dat volkomen gerechtvaardigd is overeenkomstige na men te kiezen voor overeenkomstige per sonen cn zaken. Hel landen van een vliegüig of een Inch [schip doet den ken aan het landen van een vaartuig, bel luchtschip wordt voor anker gelegd of gemeerd aan oen hoogen inast Wij willen niet spreken van liet „bin nenvallen" dat voor thuiskomende zee schepen burgerrecht verkregen heeftde bestuurders van vliegtuigen en luchtsche pen zullen het echter 0111 begrijpen' e re denen verm-oc-delijik mimlcT graag g :ibrai- ken Het 1 licht schip zweeft weg, voortge stuwd door zijn schroeven kiest de vrije luchtruime, gelijk een schip uitvaart en voortgestuwd door zijn schroeven hel ruiimc sop kiest. Het vliegtuig zweeft, als de schroef niet trekt, gelijk liet vaartuig drijft, als de machine stopgezet is. De FransChman spreekt van den pilo te" van be vliegtuig; is bet niet dewdtf- de benaming, die bij geeft aan den steur man van zijn vaartuig? Waarom eigen lijk in de luchtvaart ten oiijtciiI niet ge sproken van stuurman, nu wél gebruikt wordt bet Frar.sChc woord? - - -*-e- pkm pi-ou, beL Wi-deria'rHlsche pijot: maar de infanterist was weinig met dien naam ingenomen en valte hem op als een scheldnaam. Moet piloot hetzelfde lot on. dengaan? Dan toch maar liever het Ne- derlandsche stuurman. De man, die niet den pilote-stuuriivvn medevaart in het vliegtuig cn te zorgen heeft voor den motor of dc matoren bij groole vliegtuigen, licet thans nog alge meen mecanicien; men zou hem machi nist kunnen no men, waarmede bij de scheepvaart de man wordt aangeduid, die daar dezelfde werkzaamheden heeft te verrichten, dezelfde verantwoordelijkheid draagt. Doch ons lijkt de naam „monteur" be ter, weliswaar ook een vreemd woord, dorih dat sinds veie jaren liier goheeil en al burgerrecht verkregen beeft. Ons is ook niet duidelijk waarom wij nog altijd moeten spreken van oen hangar waar wij een heel goed Nederlandsch woord hebben in loods, een naam die pre cies betzelfde beleekent en door ieder Nederlander behoorlijk wordt uitgespro ken, hetgeen met hangar niet liet geval is. Er waait thans zoo'n frissobe wind door heel de beweging van de Nederland- sohe luchtvaart; van het tijdperk der hooge hoeden, zwarte jassen cn doftge redevoeringen, ziin wij—in bet tijdperk 'gekomen van de leeren stormkao, bel lor ren vliégbuis, de taal, de korte bevelen van den luchtvaarder; van de beschou wingen cn bespiegelingen zijn wij geko men in de werkelijkheid; hel liewegen in hoogere sferen is vliegen in dc hooge luchtlagen. De Koninklijke Maatschappij voor Luchtvaart besloot voortaan baar viiry- tuigen uitsluitend door Nederlanders re laten besturen. Laat ons nu ook al dat uitheomsChe. al dat, wat ons Nederlan ders niet eigen is, overboord werpen -n goed Nederlandsch gebruiken in nn/e Nc- derlandsche luchtvaart en eerbiedig door hen licgroct. Vol belangstelling vroeg hij naar bet lot van Dolores, wier ver iwi.jning uit het klooster hem bekend was, en ver heugde zich buitengewoon in haar ge lukkige redding. Na nog eenigen oogen- blikken met hen gesproken te hebben vroeg do eerbiedwaardige priester bij Flaviana en Dolores te worden toege laten, wat hem aanstonds werd toege staan. Die beiden hadden inlussdien 00gen- blikken van blijde ontroering en heilig geluk bij elkander doorgebracht. Zoo dra Flaviana de kamer binnentrad, riep Dolores in blijde verrukking liet enkele voord: „Moeder". Flaviana snelde op haar toe, druk te haar aan hare borst cn stamelde, meer dan zij sprak: Dolores, mijne in nig geliefdo dochter! Jleiden zwegen eenige oogenbiikken utè in een zalige bewusteloosheid ver zonken. Weldra-echter herstelden zij zich en bij Dolores bleef geen spoor van lichamelijke zwakheid, bij Flavia na nie's van bare geesteszwakke: over, voor beiden was bet geluk het beste geneesmiddel geweest. Een druk gesprek over beider her inneringen uit de lnalste tien jaren, waarvan echter slechts de laatste maanden haar duidelijk voor den gies! sionden, werd lusichcu I1011 gevoerd en Flaviana wist door het terugroepen dc-r getuigenissen op het Konings eiland en aan boord van de „Terrible" het geheugen harer dochter omtrent do eerste jaren van haar leven te doen terugkeeren. De tijd ging voorbij zon der dat zij bet bemerkte Abbé Régis trad bij hen binnen en werd aanstonds deelgenoot gemaakt- van bare vreugde. „Ik vel hel, nine dochter," zoo sprak hij haar loe„,God heeft oin uw goffsyriicht, cn naastenliefde to hcloo- •nen uwe droefheid in vreugde wijlen veranderen, u het onbeschrijfelijk ge luk geschonken elkander weder t" vin den. Dank Hem daarvoor en prijs zij ne oneindige goedheid! Maar nog meer wil Hij voor u doen, nog volkomenwr uw geluk maken. Uw echtgenoot Me vrouw, heeft zoo lang togen alle hoop in verlangd u weder te zien, dat het een misdaad zou zijn hem nog langer van dat geluk te berooven. „Waf,"riep Dolores in blijde verruk king uit, „geeft God mij op dezen daa mijnen vader en mijne moeder terug? O brengt mij toch aanstonds bij hom, opdat ik ook hem loc re. kennen cn be minnen. „Komt dan. want iedere minuut te vens is ccne foltering voor zijn bemin nend hart. Weldra bracht bet rijtuig van Anto nin moeder cn dochter met abbó Re- gis naar de woning van de schatmees ters der armen. (plot vvVrt.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1