ONS BLAD BUITENLAND. BINNENLAND. Bureau; HOF Ss ALKMAAR. - TeSefoon k1d1gT!e'no!E633' De conferentie te Londen FRUII.LRTON No, 176 v HOÖRD MAANDAG 9 MEI 1921 I4e JAARGANG Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad SS SS 12.- f 2.50 f 0.50 hooger. 433 Advertentieprijs: f Van 1—5 regc-ls f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor-, uitbetaling per plaatsing f 0.60. A^TaÜe abonné's wordt op aanvrage gratis een poiis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,-. f 400,-, f 200,-, f 100,-, f 60,-, f 35,-, f 15,- dnclie kwam uit het Roerdal en verleden jaar werden daar eiken dag 25.000 wagons Het heeft wel lang geduurd. Maar aan alle zaken komt een einde en dus ook aan de meeningsversehillen tusschen politici, in dit geval van Lloyd George en Briand. Wat er sinds verleden week Zaterdag op dagen-lange vergaderingen, zelfs lot diep in den nacht, tusschen de vertegenwoordi gers van Engeland, Frankrijk, Italic, Bel gië en Japan is bedisseld, is tol nog toe een geheim. Geeu enkele der vorige con ferenties is zóó hermetisch geslolen ge weest als deze samenkomst te Londen. Steeds was er, ondanks alle maatregelen en afspraken, een lek in do geheimdoenerij, waardoor hel voornaamste uit de bespre kingen naar buiten druppelde. Na ijverig zoeken scheen het lek echter ontdekt^ le zijn en goed gestopt, zoodat de wereld zich in deze spannende dagen met enkele offi- cieele communique's moest tevreden stel len. De oorlog heeft immers aan alle gehei me diplomatie een einde gemaakt; wij le ven nu in een volmaakt democratisch en tijd met het volledige zelfbeschikkings recht der natiesl En toch zouden wij zoo gaarne willen weten, wat er in de afgeloopen week ach ter de Londensclie schermen is afgespeeld. Of eischt het nu aan Duitschland gestelde ultimatum geen verdere verklaring? Zeker wij weten, dat Briand naar Londen was gegaan met de vaste bedoeling het Roer gebied onmiddellijk te laten bezetten en daarmee bevrediging te geven aan de Fransehe expansie-politiek. Wij weten, dat Lloyd GeoTge deren vorm heeft weten te beletten. Maar is bet meer dan een vorm? Er is nu een lijst opgesteld met eischen waaraan Duitschland heeft le voldoen en waaraan het niet meer onikomen kan waarop het ja of neen heeft te zeggen. Dus niet meer als hij de besluiten der vorige conferenties. Het groote verdrag ran Versailles teekende Duilschland onder protest met de uitgesproken meening: „wat gij, Entente, eischt, is onuitvoerbaar. Wilt gij, dat wij teekenen, welnu, hier hebt -gij-bïvro hcij.dtcekening. Maar bedenk wel; aan ovmrugelijke is niemand gehou- den". Toen volgden de „sancties" in Rijnland, die ook al weinig resultaat opleverden: Eén pand had Duitschland, dat als waarborg wèl deugdelijk was en waarnaar Frankrijk steeds bleef wijzen, zonder echter de in stemming zijner bonagenooten fe kunnen krijgen; ja zelfs, elke gestie in die richting welkte den wrevel van het machtige Enge land. Maar Briand is nu de aanhouder gebleken, die gewonnen heeft. Het Roerge bied, hartader van -Duitschlands econo misch leven, staat nu op 't spel. Al wat de Fransehe premier heeft toegegeven is, dat Duitschland nog zes dagen tijd krijgt om het oogcnbiikkelijke gevaar der directe bezetting af te wenden. Maar dan nog blijft het gevaar dreigen. Want dit is het wezenlijke in de nu door de Fransehe poli tiek behaalde overwinning, dat het dreige ment der bezetting van het Roergebied niet op papier komt te slaan, maar een leven den vorm heeft gekregen. Geallieerde troe pen worden naar het Roergebied gescho ven. Ook al aanvaardt Duilschland de .hans gestelde, scherp geformuleerde uschen, dan nog blijven die troepen staan. Eu bij de eerste nalatigheid van de zijde der Duilschers treedt de bezetting automa tisch in werking, zonder verdere confe rentie. Zóó leeft Briand zijn overwinning ten aanhoore van Fransehe journalisten uitgelegd. En dat het der Conferentie met deze beslissing ernst is geweest, mag men op maken uit de verklaring, welke Lloyd George onmiddellijk na de bijeenkomst in het Lager Huis aflegde, n.m. dal hel 1111 met de toegeeflijkheid der bondgenoolen tegenover Duilschland uit moest zijn. Het Roergebied was nu als kostbaar pand aangewezen. Zonder het Roergebied -zei Lloyd George kan Duitschland niet leven. Deze slreek leverde vóór den (oriog aanzienlijk meer dau 100 miliioen ton steenkool tan allerlei soorl. Tweederde lingen het Roergebied binnengetrokken zijn; met welk doel is niet bekend. van 15-Ion geladen. Maar nog merkwaardiger dan deze om zwaai van den Engelschen premier, die lot nu toe nooit van een bezetting van het Roerdal heeft willen welen, was de verkla ring van den leider der oppositie, den oud- premier Asquith, dat de thans voorgestelde regeling een redelijke was en dat Duitsch land misdadig zou doen, wanneer het de ze niet aanvaardde. En hel toppunt van verbazing wekt wel de mededecling, dat het plan in het Engel- sche parlement daarna eenstemmig werd goedgekeurd. Wanneer men weet, welke ernstige ver- toogen de machtige Engelsche arbeiders organisaties en ook de leiders van de En gelsche handels- en financieel® kringen te gen het doorzetten der Fransehe eischen tol dc Britsche regeering richtten, dan mag met verdubbelde nieuwsgierigheid ge vraagd worden, wat er zich eigenlijk op de Londensclie Conferentie heeft afgespeeld, dat Regeering en parlement van Engeland zóó beslist de publieke opinie durven trot- seeren. De vraag is nu: zal Duilschland zich bij het ultimatum neerleggen? Zal het zulks kunnen vóór a.s. Vrijdag? Het lijkt wel of het noodlot dit ongelukkige land achter volgen blijft. Zooals wij aanstonds vrees den, heeft de onhandige politiek van Dr. Simons met het oproepen van den presi dent der Vereenigdc Staten als scheids rechter, een regceringscrsis veroorzaakt. En wederom als bij den wapenstilstand van 1918, als bij de teekening van het Ver drag van Versailles staat ook nu het land zonder regeering, zonder vaste leiding. Zal men in staat zijn in enkele dagen een kabinet in elkaar te timmeren, niet slechts een, waarvan de minister van Bui- tenlandsclie Zaken bereid is zijn handtee- kening onder een schuldbekentenis te zet ten, maar een, dat in de naaste toekomst ook bereid is aan de zware eischen te vol doen? De komende dagen blijven dus vol span ning en de onrust wijkt niet uit ons we relddeel. Inlusschen, als altijd, heeft het noodlot bij al dit droevigs en heel dit dramatisch verloop ook thans, weer voor een nar ge zorgd, die ons het lachen niet heelemaal verleeren doet. De derde d'Annunzio is in den persoon van den Poolschen generaal Korfanty ten tooneele verschenen. De Po len, wachtens moe op de beslissing van den Oppersten Raad betreffende het lot van Opper-Silezië, hebben zich al vast le vuur en te zwaard het begeerde land toe geëigend. En Korfanty, door zijn regeering aangewezen om den opstand te onderdruk ken, heeft zich zelf tot burgerlijk en mili tair gouverneur van Opper-Silezië uitge roepen. Na Zeligofsky is dit nu de tweede Poolsche generaal, die zijn land blameert. En het mooiste is, dat de plebisciet-com missie der Geallieerden niet in slaat is het bevriende Polen in bedwang le houden. Reeds zijn verschillende hunner mannen als slachtoffer van den opstand gevallen. En ter aanvulling hunner zwakke troepen hebben zij nu.... Duitsche oudgedienden opgeroepen. Zal de Entente, le zwak om de Duitsche oostgrens te beschermen, sterk genoeg zijn om een onwillig Duitschland le bedwingen? Korfanty steekt wel op een ongelegen oogenblik de zolskap door het scherm van het internationale tooneell En de toeschouwers lachen een oogen blikmaar 't is een korte en geen blijde lach! Na de Londensche Conferentie. De bezetting van het Roergebied. Nopens (]e toebereidselen der Franschen voor de bezetting van liet Roergebied, wordt uit Maini nog nader gemeld, dat de Fransehe Rijnvloot bevel gekregen heeft zich gereed te houden voor een troeoen* verscheping gedurende verscheidene dagen. Te Berlijn wordt van bevoegde zijde ïne- van Duilscbland's heele ijzer- en slaalpro- degedccld, da' reeds Fransehe riiiterafdee- België en de sancties. De beslissing van België om deel le ne men aan de sancties, waartoe de minister raad heeft besloten, is genomen niet alge- meene stemmen op één na (die van minis ter van der Velde), en twee onthoudingen (de ministers Waulers en Ansoele). Dcslréc de vierde socialistische minister, stemde voor. Van der Velde zou hebben verklaard, dat hij af zal treden op den dag, waarop de geallieerden de Roer binnentrekken. Dc andere ministers vinden geen aanleiding om af te treden, omdat dit ook niet is gebeurd, toen de geallieerden Frankfort binnenrukten en de toestand thans dezelf de is. DE OPSTAND IN OPPER-SILEZIE. De berichten uit Oppcr-Silczië worden schaarsch, omdat de meeste telefonische verbindingen verbroken zijn. Zoo was men Zaterdag vrijwel geheel zonder nieuws uit Königshiitte, Tarnowitz, Hindenburg, Glei- witz en andere steden. Gross Strelitz is weer in bezit der Duitschers en der en- tente-overheid. Bij de gevechten om deze stad werden een Italiaan gedood en twee zwaar gewond. Een' Fransehe artillcrie- afdeeling, die le Gross Slrelilz vertoefde, is naar Laband bij Glciwitz vertrokken. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag, hebben de Italianen Rybnik na een hevig gevecht, waarbij zij zware verliezen leden ingenomen. Daarentegen zijn de gemeenten Gultentag, Bankau, Seichwitz en Ludwigs- dorff door opstandelingen bezet. Te Ni- colai schijnen de Italianen liet onderspit te hebben gedolven, terwijl te Czcrwienka 300 Italianen tot overgave gedwongen zon den zijn geweest. Zij werden ontwapend maar later door Italiaansche versterkingen weer bevrijd. Het station van Kandrzin is omsingeld. De Duitsche plebiscietpolitie en gewapende schippers uit de haven van Kosel zijn onderweg om het slation te bc vrijden. Ook Bismarckhütte is door de Po len bezet. Alle steden uit het stemmingsgebied zijn vol vluchtelingen van het platteland. De levensmiddelenvoorziening wordt steeds moeilijker, zelfs de ententetroepen worden er door getroffen. De ententecommissie hoopt dwars door liet door de opstandelin gen bezette gebied van Oppeln vracht- automobielen met levensmiddelen voor haar troepen te kunnen sturen. Twee der gelijke transporten zijn te Kattowitz aan gekomen. Te Tarnowitz hebben de Polen en de Duitschers een overeenkomst gesloten, ten einde de levensmiddelenvoorziening buiten gevaar te stellen. De regeerings-president van Breslan heeft een proclamatie tot de bevolking ge richt, waarin hij haar nitnoodigt, rustig te blijven. Overal worden anonieme circulai res verspreid, waarin de Duitschers tot zelfverdediging worden opgeroepen. Op vallend is, dat zelfs de Duitsche nationale SohlesiscJie Zeitung voor dergelijke circu laires waarschuwt. Uit Beutlien wordt aan dc „Lokal An- zeiger" geseind, dat le Ruda 18 Duitschers door de Polen zijn vermoord. De oogen der slachtoffers werden uitgestoken en de neu zen afgesneden. Volgens de laatste berichten is ook Ro senberg door de Poolsolie opstandelingen ingenomen. In tegenstelling niet de Vrijdag open baar gemaakte voorstelling van zaken van de geallieerde commissie aldus wordt uit Berlijn gemeld is de toestand in Opper-Silezië nog steeds even ernstig en wel zoozeer, dat Korfanty feitelijk zijn doel bereikt heeft en het gelieele gebied heeft bezet, waarop Polen aanspraak maakt. Aan de grenzen van dë bezette kreitsen hebben voortdurend gevechten plaats. Het gebrek aan levensmiddelen neemt toe. Beutlien heeft nog maar brood tot vandaag. Het gepeupel heeft de levens- middeleniwinkels bestormd. De Pruisische minister van binnenlandsclie zaken en de rijksvoedingsminister nemen maatregelen om den dreigenden hongersnood af te wenden. De bevolking is zeer - gebeten op de Franschen, die werkloos blijven tegen den opstand, maar ongenadig tegen de Duit schers blijven optreden. De troepen der entente moeien op lal van plaatsen wijken voor de opstandelingen en lijden zware verhezen, Vooral dc Italiaansche verliezen zijn groot. De Corrïerc del-Ia Sera zegt: Warschau moet dë betoediging aan Italië herstellen. 'De platonische veroordeeling van den op stand in Opper-Silezië is niet voldoende. Italië moet zich echter ook tot de gealli eerden wenden, omdat deze niet allen even onpartijdig hun taak vervullen. DE KABINETSCRISIS IN DUITSCHLAND Zaterdagavond laat werd medegedeeld, dat dr. Mayer de Dnilsche gezant te Parijs, definitief voor de eer had bedankt om Fehrenbach's opvolger te worden Mayer, die 's ochtends uit Parijs te Berlijn was aangekomen, werd nog in den loop van den ochtend door president Elbert ontvan gen. Rijkspresid-ènt -Ebert heeft toen lang met hem gesproken, zonder dat deze be spreking echter een resultaat schijnt Ie hebben opgeleverd. Dit is de tweede maal, dat dr. Mayer niet voor de hoogst© functie in het rijk in aanmerking wensebt te ko men. Ook in Juni van verleden jaar, on middellijk na de verkiezingen, word heul een dergelijk aanbod gedaan. Nu de can- didatuur-Mayor van de baan is, schijnt Stresemami in de eerste plaats in aanmer king te komen. De verschillende fracties uit den rijksdag hebben Zaterdag weer langdurige zittingen gehouden om -dë nota der entente betref fende het herstel en de ontwapening te be spreken. De Duitsch-nationalen en de Duitsche volkspartij hebben zich reeds tegen d-e onderteekening van het ultima tum uitgesproken, aldus meldt dc Berl. corr. van de .Ji.R.Crt.". Bij de democraten is ook de meerderheid de meening toege daan, dat de entente-eischen niet kunnen worden aanvaard. In deze fractie zijn de besprekingen nog niet ten einde gevoerd, omdat de gebeurtenissen in Opper-Silezië het 'Taagstuk buitengewoon ingewikkeld mak<£i. Men staat bij de democraten op liet -li Ti dp tint, dat zelfs indien men van daag teek-ent, weldra zal blijken dat het onmogelijk is het gegeven woord te hou den. In dit geval zóu dan de bezetting van het Roergebied onvermijdelijk worden. Door het aanvaarden van do eisehen zou men slechts voor het oogenblik zijn gehol pen. In het Centrum schijnen de meenin gen zeer verdeeld te zijn, al is ook hier een meerderheid tegen de onderteekening. De Beiersche Volkspartij wil natuurlijk van geen onderleekenen welen, gezien de en tente-eischen betreffende de ontwapening der Beiersche burgerwachten. Tal van par lementsleden geloovcn dat dit punt van de eischen de meesle moeilijkheden zal ople veren. Men meent dat do rijksregeering ten slotte toch niet over voldoende middelen beschikt o-ni Beieren te dwingen zich te ontwapenen. Dc sociaal-democraten zijn het ook niet eens over hel al of niet aan vaarden van de eischen der entente. Men wacht in de verschillende groepen die nog geen definitief besluit hebben genomen op twee dingen, en wel op een verklaring van de Beiersche regeering betreffende de houding van Beieren in de onlwapenings- kwosür. zoowel als op de ontwikkeling der gebeurtenissen in Opper-Silezië. Zaterdag middag hebben vertegenwoordigers van al le niet-socialistische partijen een gemeen schappelijke ritting gehouden, die aan het ultimatum der entente was gewijd. Later hebben de verschillende fracties hun besprekingen hervat, zoodat van een algemeene vergadering van den Rijksdag niets meer is gekomen. Deze zal nu pas heden, Maandag, worden gehouden. Erg dringend is deze zitting evenwel niet, want de ernst van de situatie komt in deze zoo crilieke dagen wel nergens z-oo weinig tot uiting als in de volksvertegen woordiging. Men meent vc-rd<r in parlementaire kringen dat de tegenwoordige onderhan- dëlmgen, bes-prekingen en conferenties hiermede zullen eindigen, dat er toch een coalitie wordt gevonden, die zich bereid verklaart lie ultimatum te t'-.kenenDe ze coalitie zal dan natuurlijk ook aan de regeering komen en een kabinet uil baar - midden samenstellen. V-olgens de opvatting van het Berliner Tagcbla-l-t zal Duitschland in slaat zijn aan d-c financieclc verpldcili lingen tc vol doen, mits van een bezetting van hot Roergebied in eik geval zal worden afge zien. Dc V-ossi.sehc Zeitnng schrijft trou wens ook dat liet daar in dc eerste plaats op aankom-l: te wëten of door ondertee kening de bezetting van het Roergebied zal worden vermeden. Het Berliner Ta- geblalt schrijft nog, dal cr in parlemen taire kringen ook sprake is van een com binatie van sociaal-democraten, ©nailian- kelijken en centrum. Verder wordt er beweerd, dat de, ver schillende partijen bij de stemming over het al of niet aanvaarden van het -ultima tum de partijdiscipline zullen opheffen, zoodal ieder lid volgens zijn eigen mee ning en zijn eigen overtuiging zal kunnen slem men. UITINGEN VAN LLOYD GEORGET" In een redevoering te Maidstone heeft Lloyd George, met betrekking tot dc Ier- sohc kwestie, er zijn voldoening over uit gesproken, dat de twee Icrs-elhe leiders w-a-ren samengekomen, en de toekomst van hun land 'hadden besproken. Dit is •een goed I eek-en. Sprekende over de kol-enslaking zei-de hij: Dc schatkist lieefl de controle over de mijnen opgeheven, omdat de mijnwer kers voortdurend lioogere loonen vroe gen, zoodat er ten slotte een nadeel-is sal do was. De winst pot, die dc mijnwerkers vragen, is een premie op th-et lijntrekken. De indusrie moet zijn eigen lasten dra gen. De aandeelhouders moeten voldoen de rente krijgen om hun kapitaal cr in te steken. De prijs der Engël-sclie kolen m-oet word-en verminderd. Hij gaf als zijn mee ning te kennen, dat de tegenwoordige or gamisatie van de mijnen te kostbaar is, en dat hij vreesde, dat de mijn,werkers bezig waren, te krachten, hel. land le dwingen tot een onverstandige regeling. Zelfs als het land zwichtte voor d,e bedreigingen der mijnwerkers, zou het geen waarborg voor vrede in de toekomst zijn, Lloyd George liecft tc Maïdstotië ook nog gezegd, dat hij hoopte, dat dc Duil schers naar goeden raad zonden luiste ren, zoodat zij de zeer gematigde voor waarden zonden aanvaarden, die hun wa ren opgelegd. Als Duiitsolilaud ontwapen de overeenkomstig het verdrag van Ver sailles, zon hel gerechtigd zijn oen den geallieerden te vragen, Polen te dwingen, aan de voorwaarden van het verdrag tc voldoen. IERLAND. Vottgen'de op die pogingen Van de Jaatsle dagen ,om oen verzoening to-t stand ie brengen -Lussohen do Ierschc unionisten, en de S:inn-]-'ein<"rs. is de zeer venzoieiiingsge- rinde uiting van die Val-era merkwaardig, die am Dublinscli-e kromten voorkomt. Hij zegt o.a.: In het verleden gevio-eftdo Ulster diep zijn eenheid met do rest van Ierland. Ulster zal dat weer doen. Moge due -dag spoedig aanbreken. DE MHJN'WERKERSSTAKINiG. Men verwacht, dat het mijmwerkersbe- stuur Idëze week 'bijeen zal 'kannen oui over oen 'hervatting dor omderhaaidiolaingen ite spieken. Naar verluidt zijn er geheime besprekin gen aan den gamg, met het doel om een eind te makien aan de mijiiwerkieirsstakiii. tusschen de leiders van de voornaains'te vakvereemigiimgen, andere dam die van de mijnwerkers. Naar verluidt worden or groote hoeveel heden kolen in Engeland ingevoeld, om de schaarschte, die tiet gevolg is van de kofansia king te he strijden. De bond van transportarbeiders en «Ke van spoorwegpersoneel hebben hun leden verboden, kolen te lossen uit schepen, die kolen van liet buitenilanid maar Engeland brengen. Er wordt bij de arbeiders op aangedrongen, geen feolen te vervoeren, als de overheid er in slaagt, het embargo te verbreken door gebruik te maken van matrozen of soldaten. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. CE JAPANS-GHE KROONPRINS IN ENGELAND. De Ja-pamsdhe kroonprins is te Ports mouth aangekomen, aam boord van het slagschip Katori, geëscorteerd door Eitgei- sche oorlogsschepen. Dit is de eerste maal. d-at een lid van 3:et Ja panische koningshuis ecu officieel bezoek in Europa brengt, en het wekt als zoodanig groote belangstel! img. Drie kaUioCóetke afgevaardigden lm België liebben een wetsontwerp ingediend om het vrouwenkiesrecht uit te breiden tot de provinciale staten, dat weldra mot de nieuwe kieswet voor de staten betiaindëlld zal worden en vee! kans 5»eft aangeno men le worden. tDe Weenische bladen maken gew*g van geweldige smiofok-c-fiarij bij dë labaiks- rcg'ie, waarbij verscheiden bo-oggoptaatslc ambtenaren zijn betrokken. Zestig annbte- maren zijn in hechter! s gem-o-meni, tenge volge waartvuin de reguebedirijvien s'tlil -slaan en de staat voor miSj-oenien schade lijdt. Dc politie nam ook Samuel ïteis, dien koning der tabak smokkelaars in hechte nis. Reis is destijds als arm man te Weemen gekomen, nu is hij onmetelijk rijk cn bezit een drietal hui-zen als k-aisteelen. Bij Keulen is een tol liet Engelsche vliegkarps van liet Rijnleger Jjehoorend v&iegtuig gevallen. De twee inzittenden waren -dadelijk dood. De boschbramd bij Dorsten, die thans na verscheidene dagen te heb!)en gewoed, is gebhisdht, heeft 1400 morgen basch vernield. Er is vee! vee in de vfammen omgek ooien. De iDoenisclic cxportslaigerijen 'hebben besEoiten den uitvoer van spék maar Enge lland voor ombepaalden tijd te staken. Dit is niet alleen een gevolg vam de mijnwier- kersslakinig, maar ook vam de lage prijzen, die Engeland wil betalen en die den udt- voct niet toornend maken. Men hoopt dat dë staking van de export niet vam langen duui] zal zijn. De Zweedsche fegoe-rüiig hoeft een welsoai'twerp ingediend tot vcrmftnidiering mat 20 pet. van dc spoorwogvraohtem voor alfc goederen, ten einde dc nijverheid tc h-elpen cn de voorib reng-iin gsliosten als mede de kosten vam levensonderhoud te verlagen. De Mcssagero imeldit uit Padlua, dlaf bij een botsing vam fascisten en karatbiniers drie doodien en twee doodel'ijlk gewonden gevallen zijn. Het Burgemeesterschap van Rotterdam. In de „N.R.Ort." lezen we omtrent do namiddag-bijeenkomst der socialisten öp I Mei to Rotterdam gehouden, dat de heer De Zeeuw (sociaal-denioera'isch wet houder van Ondorwijs) or op wees, dat hot proletariaat gehoond is. Eet heeft tusschen burgemeester Zim merman en de sociaal-democratische wet houders tot nog toe niet geboterd, want da burgemeester is van oordeel, dat het grootste gift van do maatschappij de sociaal-democraten zijn. Toen hij ons ver laten zou, hadden wij het heilige kruis al klaar gemaakt. Er zijn nog andere kruisdragers in Nederland, zoo zeide hij verder. Ruys de Beerenbrouck heeft gedacht: als Zirnmer- mann uit Rotterdam vertrekt, heb ik niets aan mijn burgorw cliten. Daarom moet Zimmerman in Rotterdam blijven. Nu vinden wij, aldus do hoor De Zeeuw, het heel aardig van Zimmorinann, dat hij blijft, maar Heijkoop en ik hebben besloten, hem het leven in de komende maanden zoo zaar mogelijk je maken. Ook de socialistische wethouder Heij koop bracht de out slag-aanvraag van. don burgemeester ter sprake. Do regeering zat, zoo zeido hij, in zak en asch, het stadhuis was er kapot van. Do bokend gemaakte brief van minister Ruys aan De vvedergevonden dochter Naar het Frnnsct. van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door l De grijze priester ging hen voor in oo kamer dier weldoeners, waar hij met vreugde ontvangen word. „Ik breng u oen blijde tijding, mijne Kinderen, sprak hij hun voi ontroering toe; het ong.-iooff-l'tjke is geschied, het wonder dst gij vnl, Gods goedheid af- vmeeKtet is door Hem verricht, uwe liefdadigheid heeft hare bolooning reeds hi".- op aarde ontvangen, zón- eer net loon, wat u hiernamaals wacht to verminderen. ..Jkjn God, i-icp Humbert sidderend 'nt, zoudt gij tijding van mijne echt- penoote, mfiTia Flaviana, ontvangen ër-h- cn? Maar neen, dal Is onmogelijk. ik zal beiden wederzien! mijn God dal. is te veel geluk. Maar waar zijn zij? 1 ien jaren lang reeds heb ik vruchto-1 ter to maken. En thans is haar dit ge- loos gezocht, zij is dood en reeds met lukt. mijne engelachtige Do*-v\ t veroenig-I.„Wat! ook mijne doekte in levon! „Vertrouw, mijn zcon, Gods wegen zijn onnaspeurlijk. „Zou God mij mijne dochter weer geven, kreunde de oude graaf met moeite, zou ik haar nog in mijn armen mogen drukken en van haar lippeu vernemen, dat God mij door haar mijn jarenlange hardvochtigheid en haat vergeven heeft. 0, dat ware te veel geluk!" „Woest beiden kalm, dan zal ik u mijne lijdingen mcdedcelen. Reeds ceni- ge dagen wist ik, dat uwe geliefde echlgonooto leefde, maar mocht u zulks op haar dringend verlangen niet nicdedeelen, daar zij niet alléén voor u wilde verschijnen en hoopte binnen weinige dagen haar dochter te vinden dio haar door een ondankbare ont roofd was om zich van de schatten in hot sandelhouten kistjo besloten mees- Waarom voert gij mij niet tot hen? „Zij zijn in uwe onmiddellijke'' nabij heid en wachten slechts op een teekon om in uwe armen te snellen. Komt mij ne kinderen, omhelst elkander, en ge niet van het geluk dat God ter boloo ning van uwe deugi u wil schenken. Bij die woorden opende hij do deur, waardoor hij was binnengekomen en waarlangs hij zich nu tegelijk verwij derde om voor het TL Sacrament in dc kapel dor „Nieuw bekeerden" zijn dank te gaan brengen aan God voor diens liefderijke beschikkingen. Flaviana en hare dochter snelden dc kamer .binnen en in de armen van haar echtgenoot en vader, -can doening be lette allen een woord te spreken en in zalige verrukking vloden eenige oogen blik ken voorbij. Daar verhief zich met bijna boven- menschelijke inspanning de oude graaf Jacques do Flr-ssigny vau zijnen zetel en viel voor de gelukkige groep, die geen oog en geeu gedachte had dan voor elkander op de knieën neder. Vergiffenis nogmaals, mijn zoon, vergiffenis mijno dochter, voor het lij den dat gij zoovele jaren verduurd cu waar,-au mijne hardvochtigheid de oor zaak was." „Dit- bare vader, antwoordde Flavi ana, hem omhelzende, vergiffenis te vragen ligt. aan ons, die tegen uw wil in het huwelijk getreden zijn. Moge God u en ons vergeven, gelijk wij u vergeven." Maar eenmaal hebt gij het woord ge sproken: God zal u straffen in uwe kinderen, ach herroep dat woord; ze gen onze Dolores, die reeds zooveel geleden heeft, zegen ons, die zonder uwen zegen ons huwelijk begonnen zijn." Alle drie knielden voor hem neder en de grijsaard strekte zijne bevende handenover hen uit, en smeekte den zegen Gods over hunne hoofden af. Weldra zaten allen veroenigd en ver diepten zich in het verhalen en aan- hooren der wedcrzijdsclie lotgevallen, en prezen God, dio alles zoo wonder baar ten goede geleid had. Abbé Re gis, de vertrouwde vriend en zielsbe- stierdc.r van den ouden -af, voegde zic.li bij hen cn matigde door zijne op merkingen de droefheid dio door som mige herini",lingen werd opgewekt. Het gelukkig vereenigdc huisgezin hernam zijn ouden naam en luister, hoewel de christelijke weldadigheid in ruime mate bleef beoefend worden, waartoe het onmetelijk fortuin, door graaf Humbert de Flêssigny met zijn parelvisscherij op het Koningseiland verdiend hem in slaat stelde. Weldra was Dolores de gelukkige echlgcnoote van Antonin, die zijn ont slag nam uit den zeedienst, en ook het ontslag van Grand Hunier wist te be werken, die als opzichter over zijno goederen aangesteld, meer de vriend dan de dienaar was der beide families. De oude graaf leefde nog eenige ja ren geheel \„u karakter veranderd en zich steeds b? klagend, dat hij door zijn eigen hardvochtigheid zich van zoo veel gelukkige jaren beroofd had, tot dat hij eindelijk zaoht en kalm over leed, weldra gevolgd doi abbé Re gis, die door alle ongelukkigen van Parijs als een vader beweend werd. EINDE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1