I OHS BLAD" BUITENLAND. «ETiEHfilHISE iiUKBilJf! ui' m ROOMBOTER BEREIDE VERVEN Nö. 1.77 DINSDAG 10 MEI 1921 14e JAARGANG T 99 BRIEVEN UIT FR AN KRUK. BORST BERGEN voorzien van rijksconfroiemerk per pondspakje f UT5 Telefoon 13. Beleefd aanbevelend. Glanzend, Duurzaam, Billijk K. de Heer Boterstr. 13-85 ORDE EN ARBEID. N00RD-H0LLANDSC MHSH j 1 mm jggi gig ÏJM HP M ADMINISTRATIE No. 433 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek «Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing t 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt,^welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200—, f 100—, f 60—, f 35—, f 15,—. Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— 8 OufQ&Ul HOF 6, ALKMAAR. T0l©fOOüï redactje^ho'. Voor buiten Alkmaar 2.5U j Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. Een van de vraagstukken, die ons katholieken van het hoogste belang voorkomt, is de betrekking die tusschen Je verschillende landen met het Vati can wordt onderhouden. Immers meer dan van welke wereldlijke macht ook, verwachten wij van ons hoogste kerke lijk gezag, de oplossing van vele vraag stukken. Daarom valt het zoozeer te betreuren dat dezer dagen met een kleine meerderheid van achttien tegen zestien stemmen, de commissie van buitenlandsche zaken zich heeft uit gesproken voor een verdaging van on derzoek inzake de hervatting van de betrekkingen met het Vaticaan. Ray mond Poincare was voorzitter van deze Commissie, waarin voor entegen standers zich over dit onderwerp heb ben uitgesproken. Gandir. de Villain die met Lamarzille op deze bijeenkomst had aangedrongen, verdedigde het on middellijk herstel van de diplomatieke hot—- ï-injsn riet het Vaticaan. i rue, die hem van ant woord diende, pleitte voor verdaging van het onderzoek in deze questie. Hij bracht de dagen van Juli 1920 in herinnering toen men eveneens het debat hierover had uitgesteld, omdat men stond aan den vooravond van de belangrijke dagen te Spa. Een tweede verdaging had plaats gevonden in December 1920, met het ook op de toen belangrijke tijdsom standigheden, Hij was van meening Jat de toestand op dit oogenblik echter nog veel kritieker is en dat meer dan ooit het noodig is de eenheid onder het Fransche volk te bewaren. Dit wets ontwerp zou volgens hem opnieuw den strijd ontketenen die zich thans gelegd had en zoowel in het parlement als bij het Fransche volk, zou twist over dit ontwerp bij de behandeling ont staan. Op deze gronden diende hij een motie in de behandeling van het wets ontwerp te verdagen En gelijk ik boven reeds schreef werd met een kleine meerderheid, een voorstander had tele- graphisch zijn afwezig-zijn bericht; deze motie aangenomen. Zeer zeker is het te betreuren dat dit besluit van ver daging opnieuw is gevallen. Wij hadden zoo gehoopt dat nu werkelijk eens spoe- iig van hervatting der diplomatieke oetrekkingen met het Vaticaan sprake zou zijn. Ver boven alle wereldlijke gezag staat vöör ons katholieken, het >erkelijk gezag te Rome. Het Roma ocuta, causa finita geldt wel alleen voor kerkelijke zaken, maar in hoeveel andere opzichten zou ook het Pauselijk woord vee' ren goede kunnen doen heevsctu er verwarring over O.ocr deel van de wereld en is de .enheid tusschen de verschillende vol ken, ondanks de volkerenbond, verre te zoeken, maar eenheid heerscht er wel onder allen die vol vertrouwen opzien naar den Paus van Rome als oppersten bestuurder van de katho lieke Kerk over geheel de wereld. Juist om dat vertrouwen in dien mach tigen vredevorst hadden wij zoo graag gezien dat ook Frankrijk reeds ten spoedigste de betrekkingen opnieuw zou aanknoopen, die het indertijd zoo droevig had verbroken. Laten wij ho pen dat deze verdaging er een van kor ten duur moge zijn en dat binnenkort opnieuw ter sprake gebracht, een meer derheid worde gevonden om het wets ontwerp in behandeling te nemen. Het zichtbaar toenemen der godsdienst ijver, de meer uitgesproken katholici teit van de daad, die men hier aller- wege bespeurt, geven het volle ver trouwen deze verwachting te koesteren. Wie heeft meer recht, ja, wien is het meer tot plicht de betrekkingen met Rome te onderhouden dan Frankrijk, de oudste en meest geliefde dochter van de Katholieke Kerk 28 April 1921. Mr. P. v. S. De crisis in de Engelsche mijn industrie. Het verslappen van den strijd. De mijnwerkersleiders beginnen blijk baar in te zien, dat een regeling van het conflict in de mijnindustrie onmogelijk is, zoolang niet de eisch van den nationalcn pol is geschrapt. De „Daily Herald" is van meening, dat de leiders beginnen te neigen naar een uitspraak door de arbeiders door middel van een stemming. Herbert Smith vroeg Zaterdag om een eervolle schikking. Hij was overtuigd, dat de mijnwerkers niet konden winnen. Indien een „pot" ver keerd is, zoo verklaarde Smith, laat dan de regeeriug een alternatief aanbieden, waarbij den arbeiders dezelfde kansen worden gegeven. Zij zullen dan geen mi nuut langer staken. Lloyd George's stand vastigheid te Maidstone zal, naar wordt verwacht, de hernieuwing der onderhande lingen verhaasten. Permanente of tijdelijke regeling In verband met het feit, dat enkele mijn werkers, leden van het Parlement, er vóór zijn de onderhandelingen te heropenen tot liet treffen van een tijdelijke loonregeling door middel van arbitrage, wijst de cor respondent voor arbeidszaken van de „Manchester Guardian" er op, dat het denkbeeld van een tijdelijke loonregeling aanmerkelijk verschilt van liet aanbod, dat de regeering heeft gedaan en hetwelk de mijnwerkers ruim een week geleden heb ben verworpen, daar het regeeringsaanbod van tien millioen pond aan de industrie, een voorwaarde was voor een overeen komst, die op zijn minst vijftien maanden zou gelden na ommekomst van de over gangsperiode. Dit zou hierop zijn neerge komen, dat de mijnwerkers zouden hebben afgezien van den eisch van een nationale loonregeling voor den duur van bijna twee jaren, terwijl het nieuwe voorstel van een zuiver lijdelijke regeling hen vrij zou laten, het gelieelc vraagstuk aan het einde der vier maanden van de tijdelijke regeling op nieuw aan de orde te stellen. Hetgeen een nieuw groot conflict in de steen koolindustrie in het begin van den herfst tot resultaat zou kunnen hebben. Aan den anderen kant schijnt er geen vooruitzicht op een spoedige permanente regeling, ten zij de eigenaars er toe kunnen worden bewogen of gedwongen, een regeling op na- tionalen grondslag, hetzij met een winst- pot, heizij met een of ander substituut daarvoor, te aanvaarden. In deze omstandigheden schijnt de eenige keuze volgens de correspondent een zui ver tijdelijke regeling, met het gevaar, dat hel conflict over een paar maanden op nieuw zal uitbreken, of een voortzetting van den strij-d tot een van beide partijen gedwongen is, hem op te geven. De toestand in Ierland. De opening van hel noorde lijke parlement. Sir James Craig, de leider der Ulster- Unionislen, heeft Zondag in een rede ver klaard, dat hij door tusschenkomst van den minister van koloniën, de premiers van alle Britsche koloniën heeft uitgenoo- digd de openingszitting van het noordelijk Iersche parlement bij te wonen. James Craig door zijn eigen wacht beschoten. James Craig, de leider der Ulstersohe Unionisten, is Donderdagnacht door de posten van Kroontroepen, die regelmatig voor zijn huis staan, beschoten. Natuurlijk bij vergissing. Zij meenden, dat Craig goed en wel thuis was en loen hij nu, vergezeld van twee vrienden, 's avonds in zijn auto terugkeerde van een verkiezingsvergade- ring te Banbridgc, en den wagen in de richting van zijn eigen huis stuurde, meen den de posten, dat er een aanval in gang was en vuurden op den Craig's auto. Toe valligerwijze werd niemand getroffen, of schoon twee kogels in het onderste deel van den wagen doordrongen. Toen de posten later vernamen, dat Sir James zich in de auto bevond, stonden zij te beven van schrik en putten zich uit in verontschuldigingen. Welke houding Craig heeft aangenomen en of de onvoorzichtige of moeten wij zeggen overwaakzame? soldalen gestraft zijn of geprezen of beloond, vermeldt de geschiedenis niet. DE TOESTAND IN OPPliR-SILEZIë. De toestand Opper-Silezië is onver anderd, aldus werd gisleren uit Berlijn aan het „Hibld." geseind. Dit beleekent, dat hij verergerd is, want elke dag, dat de Entente niet ingrijpt, maakt het den Po len gemakkelijker hun strategische stellin gen le veirslerken. De geallieerde mogend heden hebben 'bun troepen voor een deel op verloren posten nutteloos opgeofferd en verdedigen verder alleen de groote steden, en dat niet eens volkomen, want de capitulatie van Köningsliiütlc, de groot ste zuiver Duitsclie stad in Opper-Silezië, bewijst het volslagen fiasco van de po litiek van Oppeln, De intergeallieerde co-m missie liceft besloten, aan Korfanty een ultimatum op korlen termijn te zenden, waarin bepaald wordt, dat allt niet in Opper-Silezië wonende Polen het land onmiddellijk moeten verlaten en dat alle oproerlingen strafrechtelijk zullen worden vervolgd. Van een uitvoering van dit ul timatum is niets bekend, en men moet liet als volkomen doelloos beschouwen, daar het onmogelijk is met een oproerling als Korfanly, die zijn standpunt in no-ta's en manifesten heeft uiteengezet, door onder handeling-en iets te bereiken. Het geloof vam Duitschlamd aan den goeden wil van dc intergeallieerde commissie is opnieuw geschokt, daar zij thans manifesten tot de Diiilsdie bewolking in Opper-Silezië beeft gericht, waarin deze wordt aangespoord, haar sleden rustig door de Polen te laten bezetten en dc ondeilhandelingen tusschen Oppeln en Korfanly niet te storen. Een politiek, die zich steeds slechls met ver zoeken tot de verdrukten wendt en nooit tot de verdrukkers, moet op den duur ook de rustige bevolking in opstand doen komen. De noodtoestand der Duitsdhe bevol king neemt van uur tot uur toe en de opwinding in de Duilsche kringen houdt daarmede gelijken ired. De gelieele lin keroever van de Oder is nog vast in han den van de Dnitschers en zij krijgen ook wel een zekere versterking. Terwijl echter ten Zuiden van dc Oder op zichzelf staan de Duitsche troepjes uil verschillende ste den onder het bevel van plaatselijke lei ders met de vreemde indringers scher mutselingen houden, schijnt in Kreuzburg de tegen-beweging goed georganiseerd le zijn en onder goede leiding te staan. In Oppeln is de toestand bepaald grotesk. De opgeroepen Duitsdhe plebisciet-polilie a-s in de uniformen gestoken, en elk uur worden nieuwe manschappen uitgerust. Karakteristiek is een oproep, die in de straten van Oppeln is aangeplakt, waarin wordt medegedeeld, dal dc vrouwen en kinderen der bezeltings-antorileiten uit de stad vertrokken zijn en dat de aanval op Oppeln voor de deur staat, leder man, die de wapens dra-gen kan en besloten is Oppeln te verdedigen, wordt verzocht zidh aan te melden. Aanlrcden zonder wapens. Aan dezen oproep wordt in groo- ten gelalc gehoor gegeven. Binnen 'n paar uur na het aanplakken van den oproep hadden zich duizenden Dnitschers aan gemeld. Meer dan 2000 Dui-tschers, die reeds gediend hebben, meldden zioli on middellijk aan en werden in afdeelingen van 100 ingedeeld. Er werd een deputatie naar generaal Lerond gezonden om hein le vragen, of de intergeallieerde commis sie stappen had gedaan om den wettclij- ken toestand te herstellen. Verder werd1 besloten, dat dc zelfvcrdcdig-ingsorganisa- tie onmiddellijk in aclie zal komen, indien niet vóór Maandagmiddag een bevredi gend antwoord van de intergeallieerde commissie ontvangen is. De intergeallieer de commissie vaardigde daarna twee ma nifesten uit, één gericht tot de bevolking, waarin deze word-l aangemaand de orde en rust te bewaren en beloofd wordt dat een aanval der Polen op Oppeln met alle kracht zal worden afgeweerd; en een tweede, waarin verklaard wordt, dat de vluchtelingen de slad Oppeln moeien ver laten. Deze en andere berichten toonen duidelijk aan, dal indien de intergeallieer de commissie niet in de eersle 2-t uur krachtige maatregelen nceml, het uitbre ken van een vreeselijken burgeroorlog in Opper-Silezië verwacht moet worden. Kattowitz wordt Iha-ns door de Pool- sche opstandelingen opnieuw ernstig be dreigd. Het standrecht is te Kaltowilz af gekondigd; iedere oproerling, die met dc wapens in dc hand wordt aangetroffen, wordt onmiddellijk doodgeschoten. Lau- rahiitte is loor Pooschc benden bezet. Volgens de laalst ontvangen berichten uit Oppeln is Kandrziu, dat tijdelijk in handen der Poolsche benden was geval len, na zwaren strijd heroverd. De in- surgenten verloren 70 dooden. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. TER REUR TE BARCELONA. In zes maanden tijds zijn te Barcelona 327 werkgevers vermoord en allen vol gens hetzelfde procédé. Eerst kregen zij een brief met do waarschuwing,, dat zij zich, wanneer zij binnen acht dagen de stad niet hadden verlaten, als ter dood veroordeeld konden beschouwen. Zij, die deze waarschuwing in den wind sloegen, hebben zich tevorgeefs met waarborgen omringd; zonder uitzondering heeft de moordende kogel hen weten te vinden. De voorzitter van don hond van werk gevers, aldus do bijzondere correspondent van de „Matin", werd in zijn auto plot seling omsingeld door twintig mannen, die hem met revolvers bestookten. Wonder hoven wonder werd hij niet op slag ge dood. De doktoren, wier hulp hij inriep, kregen waarschuwingen thuis, op straffe des doods onmiddellijk op te houden met het verzorgen van den patiënt. Wanneer zij thans op ziekenbezoek gaan, worden zij geëscorteerd door manschappen van de burgerwacht. Een andere werkgever, die na een ten deele gelukten aanslag op zijn leven, zes weken in een ziekenhuis werd verpleegd, werd vermoord, zoodra hij na zijn gene zing buiten het hek van hot ziekenhuis kwam. Het zijn altijd „onbekenden", die zulke aanslagen plegen. De politie is geheel machteloos; de militairen komen steeds te laat. Dat wil niet zeggen, dat men niemand arresteerde; integendeel. Alle vooraan staande vakveroonigingsleiders en socia listen zitten op het oogenblik achter slot en grendel. Iedereen, die van vooruit strevende denkbeelden wordt verdacht, wordt in hechtenis genomen en getrans porteerd naar Monjuieh of naar Mahon. Te Monjuieh zijn zo goed opgeborgen, maar to Maboa nog heter IHet ligt nabij het eiland Minocra en do zee is er zoo onste-im-g, dat de vaartuigen vaak om slaan, voordat zij hebben kunnen landen. Deze massa-arreslaties hebben ovenwei niet den minsten invloed op do moord aanslagen, die ongestoord voortduren, cn daarom zijn de werkgevers bedacht op zelfverdediging. Zij worden daarbij ge holpen door do z.g. „vrijo vakvereeni- gingen" van wier leden vaak zeer moei lijk to zeggen is, of zij inderdaad wel een „vak" uitoefenen. Deze' „vrije vak- vereenigingcu" hebben tot leus: Oog om oog, tand om tand. Voor eiken vermoor den werkgever, wordt er een arbeider naar de andere wereld geholpen en soms twee. Tot 24 April halden deze „vakvereeni- gingen" 167 arbeiders gedood. Het aan tal is kleiner dan dat der werkgevers, omdat de klopjacht op arbeiders later begonnen is. Met reden kan men echter verwachten, dat het evenwicht spoedig hersteld zal zijn. Zooals gezegd, mogen de dokters de gewonde werkgevers niet verplegen, maar evenmin mogen do advocaten de verdediging op zich nemen van do leiders der vakvereenigingen, die voor den rech ter zijn gedaagd. Een advocaat, die dit toch had aangedurfd, werd op straat doodgeschoten, evenals de bediende; die hem vergezelde. Men moet niet denken, aldus het relaas -in de „Tel." dat al deze gebeurtenissen eenigen invloed uitoefenen op het ge wone stadsleven. Des avonds worden in de café's de gebeurtenissen van den dag besproken, maar verder trekt men er zich niet veel van aan. EEN COLLIER VAN 400,000 PRS. GESTOLEN. Vr-ijdagmiididag trad een keurig gekleed ihecT dien st.Tmpvoïlen juweliers-winkel van Bouoh-erom op den hoek van die ru-c de la Paix en de Place Vendóme te Parijs bannen. Daar aülo bedienden bezag waren, wachtte hij een oogenhJik, terwijl hij de ringen cn 'kettingen iiu de etalages bekeek. Aan de beurt gekomen, vroeg hij eenige zeer kostbare co-Ildcrs en armbanden te zien. Na ongeveer twintig minuten bezig 1e zijn geweest, verliet hij den winkel, met de m-ededeeftng, dat hij spoedig terug zon konten om een definitieve keuze te doen. Ongeveer een kwartier na zijn vertrek miste het personeel eien halsketting van 90 parelen, ter waarde van 400.000 frs. Van den dalder geen spoor. De staking in de Britsche mijnen met het daaruit voortvloeiende stopzetten van tal van fabrieken blijkt één goede zijde te hebben; de om haar smook en rook be- ruchte I.ondienisebe lucht is aanmierketijlc gezuiverd. Het meteorologisch instituut heeft een verdunning der lucht boven de stad waargenomen. Opmerkelijk is het geen 'dr. Owens, een der desku-nidiigen van liet instituut, aan een persman mededeel de. Hij kon n.1. duidelijk vaststellen, dat de Londcnsche luclit om vijf uur 's mid dags sleeds buitengewoon dik is, tenge volge van de vuren, die in de Londcnsche huizen worden gestookt voor bet bereiden rlpr „five o'clock tea" Per jaar worden 17 millioen Ion kolen in Londen verstookt; 7 millioen voor huiselijk, gebruik en 10 millioen voor de industrie. Daar de huisbrand gemiddeld 2 pGt., de inid-us-lriekoten ongeveer pCL roet afscheiden, valt er per jaar om en nabij 165.000 ton roet over de stad. Het Weenschc corrospondentiebu- ■roau Wilhelm meldt, dat de bijouterieën van prinses Elisabeth Lichlenstein een dochter van den gewezen aa-rtsibertog Karl Ludwig en echtgen-oote van prins Alois Lichlenstein Jr. nit het gebouw van bel Hongaarsc.be gezantschap te Weenen, waar zij ter bewaring lagen, on geveer den 2Oen April op raadselachtige J wijze verdwenen. Deze juweelen, Ier waarde van vele rniilk; nen, waren, mei goedkeuring van de Oostenrijksche over heid, per koerier van hel Hongaarsclic ge zantschap naar {tii'mchen gebracht, waar prinses Liöhlenisleiu ze bij den bruUol't droeg. Ze we-rden daarna den 19en April weer per koerier terug gebracht naar hel Hongaarsche gezantsohap. N. R. K. A. Zaterdagmiddag vergaderde in Zomer- zorg ie Leiden de R. K. Burgemeesters, Secretarissen en Ontvangers, uit Zuid- Holland, om te geraken tot de oprichting van een provinciale groep van deze amb tenaren. De heer Swolfs zat namens het hoofd bestuur de vergadering voor, waarna de heer Bulten, Burgemeester van Voor hout, een besproking hield ovor den hui dige toestand en in verband daarmede het noodige en nut van de confessioneele organisatie. Na eon daarop gevolgde gedaclitenwisse- ling, traden allo aanwezigen als lid toe, en werd over gegaan tot het verkiezon van oen bestuur waarvan de uitslag was, dat gekozen werden de heer Bulten, Voor hout voorzitter, de heer van Iersel, Nordwijkerhout vice-voorzitter, de heer J. Schrijnder, Eecretaris te Voorhout, verder de heeren P. J. Kemper, secretaris te Voorburg; G. A. L. M. de Vos de Wael, ontvanger te Stompwijk- Veur en J. A. N. Pijnenburg, ontvanger te Noordwijkerhout. HET CONGRES DER R.-K. VAKBE WEGING. Dit congres, dat op 28 en 29 Mei a.s. te Utrecht gehouden zal worden, zal slaan in het teeken van de behandeling der vraag; „Iloe staat de Katholieke Vakbeweging ten opzichte van de maatschappelijke ontwik keling?" Hel congres wordt tevens dienstbaar ge maakt aan de propaganda door massa-de monstraties. Hel bestuur is nu reeds genoodzaakt ge worden beslag le leggen op een vijftal ver gaderzalen. Uit dc verschillende toezeggingen en be sprekingen is gebleken, dat dit het groot ste congres en demonstratie zal worden, welke ooit door het R.-K. Vakbureau is ge houden. DE ARBEIDSWET EN HET OVERWERK. De Federatie der Werkgeversorgani saties in hot Boekdrukkersbedrijf heeft aan de leden van de Hoogen Raad van Arbeid een brief gezonden, waarin mede gedeeld wordt, dat er van kennis is ge nomen, dat do Hooge Raad in zijn ver gadering van 13 Mei a.s. zijn advies zal vaststellen over de wenschelijkheid in de Arbeidswet 1919 een bepaling op te ne men, waardoor do mogelijkheid wordt ge opend in do door den Minister van Arbeid goedgekeurde collectieve contracten van enkele voorschriften van die wet af te wijken. Naar aanleiding daarvan vorzoekt de Federatie den Hoogen Raad met den meesten aandrang om tot opneming vaii een soortgelijke bepaling te adviseéren. Zij doen zulks in het bijzonder, omdat in de prak l-ijk is gebleken, dat de regeling der Arbeidswet 1919 in zako liet overwerk voor liet Boekdrukkersbedrijf tot onover komelijke moeilijkheden aanleiding geeft. DE VERVENERS HERVATTEN DEN ARBEID. Te Emmercompascuum hebben al ver schillende verveners getcekcnd voor 80 pet. van het loon van 1920. Men verwacht, dat Maandag door de meeste verveners begonnen zal worden, daar de een na den ander toegeeft en de eischen der arbeiders inwilligt. Ook te Bargereompascuum is men onderhands tot overeenkomst geko men. 1.) Op den eersion October van bet vorige jaar was in de wachtkamer van het ban kiershuis Grefort in do Russische gouver- Jienients- en provinciale hoofdstad Grodno eene talrijke- clientèle verzameld. Dc groo te bank en de Moeien in de voorkamer, die door oen getraiicden verschuifbaren wand van bet kantoor van den kassier was algescheiden, waren gehoel bezet, ja, een aanlal te laat gekomenen bad geen plaats meer gevonden en stood of wandelde heen en weer. Het was niet alleen bont maar ook een veelkleurig gezelschap, dal hier le zamen was gekomen; alle mogelijke kle derdrachten, typen en nationaliteiten wa ren vertegenwoordigd. Bij hel venster Vond in fiere houding een modern gekleed heer van ongeveer dertig jaren, wiens blik ken onafgewend gericht waren op een jonge dame, die tegenover heen zal. Feodor Oriloff vertoonde in zijn gestalte de type ran een oclile Groot-Ru». Bruinachtig, beelderig haar lokte boven een hoog, edel- fcrormd voorhoofd, waaronder de Heine irnine oogen met een ümemaode uitdruk- king van openhartigheid, goedmoedigheid en schranderheid in de wereld rondkeken. De leedere vormen, de blanke huid, goed verzorgde, voile baa.c', van den omstreeks middelmatig groolen, slanken man duid den op een beroep van den geest of der beschaving. En inderdaad, dc naam van Keodor Oriloff mocht zich verheugen in niet den slechtsten klank onder de jongere Russische schilders; de naam was over de grenzen van bet ontzaglijke rijk hoen ge drongen en schonk zelf le Miinchen, waar dc jonge man sinds eenige jaren leefde, aan zijn persoon een aanzien, dat de gewone maat verre te boven ging. Het bewustzijn van kunnen en streven, van zijne jeugd en gezondheid, eu het doel, waarmede hij zich hier bevond, verleemden den kunstenaar in zijn optreden een beval lige, voorname zekerheid. Er kom dan ook nauwelijks een aangenamer zending zijn dan die, welke Oriloff in zijn vaderland te vervullen had. Een bloedverwant van hem had kort te voren het tijdelijke met het eeuwige verwisseld cn de schilder bevond zich heden in het kantoor van de ban kiersfirma Grefort en Co., om de erfenis van twintigduizend roebels, hem door den overledene nagelaten, in ontvangst te ne men Daar hij rich verre van het vaderland bevond, had hij de bank dc opdTaclit ge geven, de erfenis in ontvangst te nemen; nu was hij, een kleine studiereis aan den tocht verbindend, van Miinchen gekomen «a rich in het bezit van geld te stellen daar hij reeds verscheidene weken onder weg was geweest, had hij het besluit ge maakt, nog op denzelfden dag naar Duitsohland terug te kceren. Dat hij wach ten moest alvorens de beurt aan hom kwam, scheen heim niet onaangenaam aan to doen. Hij was kunstenaar en overal waar hij slechts mensehen zag, verloor hij zijn tijd niet. Zijn eenigszins droomerig uitzien*- oogen zweefden van aangezicht •t aangezicht, totdat zij op de reine, edele trokken van het zooeven genoemde jonge meisje bieren rusten. Hij voelde zich ais kunstenaar en als menscb machtig tot haar aangetrokken. Zij kon nauwelijks achttien of twintig jaren tellen; desniettemin verrieden haar ernstige en toch zoo zacht rondkijkende grijsblauwe oogen, de gesloten mond en de rechte houding van het bovenlijf een vast beraden karakter, een gegstkrachtigen wil. De jonge kunstenaar bewonderde haar; haar rozige temt, hel ovale, regelmatig ge vormde gelaat, het sierlijke neusje, het kas tanjebruin haar, alles harmonieerde met elkander; zelfs het zwarte wollen kleed dat haar bevallige gestalte lol aan den hals omsloot, scheen mei deze een geheel te vormen, alsof beide, gestalte en gewaad, op een schoon portret het werk waren van denzelfden meester. Al deze schoonheid zon echter ledig koud, dood geweest zijn zonder den ver edelenden, verlichten adem die haar door stroomde en uil de diepe, nadenkende oogen weerstraa'lde. Feodor Orilofï' over legde bij zich zelvcn of zij niei een heerlijk model voor een Psyche wezen zou en slechts ééne zaak viol hem bijzonder in bet oog; een angstige trek ondanks alle vast beradenheid, een onzeker rondstaren der oogen, afwisselend met een weemoedig zelf-nadenben. Zij moest aan zielsverdriet tijde.» dacht hij vol deelneming. Slechls eenmaal, een enkele maal rustten baar oogen op bein; slechls een deel van een oogenblik welk belang zou de vreemde man baar ook hebben kunnen inboezemen? Oriloff voelde zich tamelijk belcedigd door deze onverschilligheid; nog nooit had de sym pathie hoar geheimzinnige netten zoo nauw getrokken aan zijn dweepend kunste naarshart. 1 Doch wat hielp alles.... zijn beslem ming rukte hem voort, zonder dat hij ook slechts haar naam te welen kwam. De chef van het bankiershuis verscheen op dit oogenblik persoonlijk in het kantoor; zoo dra hij den jongen man bemerkte, opende hij de deur in der. verschuifbaren wand en staple onmiddellijk op hem toe. „Goeden dag, mijnbeer Oriioffhet doet mij oneindig veel genoegen, u in zoo goeden welstand aan te treffenwij hebben elkander sinds een reeks van jaren niet ontmoet.... u is in dien tusschen- tijd een zeer beroemd kunstenaar gewor den". Alle omstanders keken op om den per soon le beschouwen, die door den rijken bankier met zooveel voorkomendheid be handeld werd. Zelfs do jonge dame schonk hem een tweeden blik, waarin een spoor van waardeering bemerkbaar was.... de ze gold bepaald alleen den beroemden kunstenaar en Feodor ondervond een ge voel van bevrediging bij de gedache, da' zijn naam wel niet vreemd voor haar zou zijn. „Nu ja, ieder onzer moei volgens zijn beste vermpgen hel talent gebr,pikcb? dat God hem geschonken heeft'", hebnam hij scheiden terwijl hij den handdruk van I den bankier zacht beantwoordde. „Wei hem, die zijn innerlijken drang mag vol gen zonder daarin gehinderd te worden door benauwende beperking. Reeds menig genie bij Gods genade heeft schipbreuk ge leden door de ellende destieveus". „Dat herinnert mij aan het doel van uwe aanwezigheid hier", hernam de bankier lachend. „U wenscht uwe erfenis in ont vangst le nemen? De som ligt voor u. ge reed, mijnheer Oriloff, an ik betreur liet zeer dat men u heeft laten wachten. Mijn bedienden hebben u niet herkend: u had uw naam moeien nemen". „O, geen excuses, ik heb mijn lijd niet verloren", merkte Feodor op, die. liever nog langer gewach zou hebben, tejiëbiuo te weien te komen, welke laak dc jótrie dame hier le vervullen had. Hij was in-, tussclien te veel man van beschaving om den bankier daarnaar te vragen. „Twintigduizend roebels.... een aardige som", riep Greforl op een loon van goesl- örifi uit. „Mag ik vragen of u n>cl uit geid hel een of ander in bel vaderland wil nan. koopc.li?" „Ik ga dadelijk daarmee naar Miinchen terug. Daar. is voor mij nog veel le loe ren". (Wordl vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1