iEnEiEiziH eifur a«| 55©üS BLAD" Bureau: HOF 6, ALKIMAR. - TelefoonSS433 Kerk en School. BINNENLAND. Btnnenlandsch Nieuws, ORDE EN ARBEla No. 178 /OENSDAG 11 MEI 1921 14e JAARGANG Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmssr .f 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.50 f hooger. Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's uordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,- COMMISSIE VAN ONDERZOEK VOOR DE BOUWBEDRJVEN. Dezer dagen Is verschenen het eerste deel van het verslag van de Commissie van On derzoek naar de toestanden in liet bouw bedrijf, liet vorige jaar tij dens dc groolc uitsluiting in de bouwvak ken, ingesteld door den Minister van Ar beid. In het thans verschenen deel tvorden be handeld: bouwterrein, arbeidsvoorwaarden en bedrijfsleiding tijdens den bomv; het tweede deel, waarin de technisch-'èfconomi- scke opzet van den bouw en kwesties be treffende bouw-malerialen worden behan deld, hoopt de commissie spoedig te kun nen laten volgen. Bouwterrein Ten aanzien van het bouwterrein wordt een overzicht gegeven vau de beschikbare hoeveelheden bouwrijpen grond, en van de prijzen van ruwen bouwgrond, nu en vóór den oorlog, in verschillende gemeen ten van ons land en van de kosten van liet bouwrijp maken (ophooging, bestra ling, rioleering, rentebijschrijving) der terreinen onder verschillende omstandig heden. In de conclusies van dit deel wordt er op gewezen, dat het wenscliclijk is de onteigeningsprocedure te verkorten en den maatstaf voor schadeloosstelling bij de ont eigening Ie herzien in dien geest, dal hel mogelijk wordt te onteigenen tegen vergoe ding van de gebruikswaarde van den grond van den oorspronkelijken eigenaar; c:i d it het verder wenschelijk is de grondkosien per woning te drukken door meer dan tot nu toe bij de bebouwing daarmede reke ning le houden. De invloed van de be- bouwingsdichtheid op de grondkosien per woning wordt met een paar tabellen -en een grafische voorstelling toegelicht. Arbefdsuoorioaarden. liet hoofdstuk arbeidsvoorwaarden be handelt liet loon en de overige op loon herleidbare arbeidsvoorwaarden, zooals vacantie, ziekte-uitkcerïng enz. en voorts de omstandigheden van veiligheid en hygiëne in het bouwbedrijf. Tn zake het loon worden gegevens mede gedeeld over het loonpeil in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en enkele andere gemeenten; de invloed van de loo- nen van de bouwvakarbeidèrs op den kost prijs van den woning wordt voor verschil lende gevallen nagegaan en ten slotte wordt het loon en andere arbeidsvoorwaarden van de bouwarbeiders vergeleken met die van andere arbeidersgroepen, zooals typo grafen, metaalbewerkers, bakkersgezellen, gemeentewerklieden, e.a. Ook wordt aan de hand van Amstcrdam- sclie gegevens, toegelicht met 2 grafische voorstellingen, een vergelijking getrokken Insschen de stijging in loon en in welstand gedurende dc jaren 1915 tot 1921 van tim merlieden en metselaars en de bovenge noemde andere arbeidersgroepen. Loonen. In de conclusie wordt er op gewezen, dat het te vreezen staat dat, indien men de bepalingen van het loon in hel bouwbe drijf aan het spel van vraag en aanbod overlaat, dit in de gemeenten waar groote woningnood hcerscht, een zoodanige hoog te zal aannemen, dat het als een onredelijke en antimaatschappelijke druk op andere arbeidersgroepen, voor welke de conjec tuur minder gunstig is, moet worden ge kwalificeerd. Daarom wordt voorgesteld de aanbestedingsprijzen van allen bomv met overheidssteun le baseeren op be paalde loonnormen, welke door gemengde commissies, bestaande uit vertegenwoordi gers van de patroons, van de arbeiders en van dc rijks- en de gemeentelijke overheid zullen worden1 vastgesteld. Er wordt op gewezen, dat de woningbouw technisch geschikt is voor een zeer ver doorgevoerde tarifieering (verschillende, thans of vroe ger geldend, uitgewerkte stukloontarieven worden als bijlage afgedrukt), zoodat men aan de hand van deze tarieven, het loonbe drag in de aanbestedingssom met vrij groo te nauwkeurigheid moet kunnen bepalen. Wat de hoogte van het loon betreft, stelt de commissie voor, het gemiddeld uur- inkomen (aan de tarifieering ten grondslag te leggen) voor geschoolde, geoefende en ongeschoolde arbeiders in gemeenten der hoogste klassen te bepalen op f 1.15, f 1.05 en f 1. De minimum uurioonen (garanticioonen) welke thans bedragen 94 en 87 cent, stelt zij voor ongewijzigd te handhaven. Alleen voor gemeenten der laagste klasse, waar het minimum uurloon van geschoolde .bouwarbeiders thans 57 cent bedraagt, wordt een verhooging voorgesteld tot 64 cent per uur. Verder vcordt betoogd, dat het wensche lijk is de bouwarbeiders aanspraak te geven op 6 vacanticdagen per jaar met be houd van loon, waaraan een regeling wordt vastgeknoopt om het afkoopen van arbei ders door de patroons tegen le gaan. Ver breking van dienstbetrekking door den ar beider op ongeoorloofde gronden zou namelijk het recht op vacantieuitkecring verloren doen gaan. Ten aanzien van de veiligheid en hygiëne in het bouwbedrijf wordt aangedrongen op invoering van een speciale bouwveiligheids- wet en enkele bijzondere voorzieningen, o.a. wettelijk verbod van loodwit met uit zondering voor bepaalde categorieën van werk. Bedrijfsleiding. In het hoofdstuk over de bedrijfsleiding tijdens den bouw wordt allereerst behan deld het stelsel van aanneming. Eenige feilen worden meegedeeld over daarbij voorkomende misbruiken. "Waarborgen daartegen moeten gezocht worden in een scherp berekende begrooling. Daarom wordt de wenschelijkheid be toogd: le. in allo bestekken een volledig uit getrokken maleriualstaat op te nemen; 2c. de inschrijving le doen plaats heb ben volgens een in formulier vastgestelde gedetailleerde begrooling, welke aan dc hand van den materialen-staat de boven bedoelde slukloontaricven enz. door den aanbèsteder kan worden gecontroleerd. In zake'eigen beheer en overgangsvor men tuss.cheiï eigeh beheer en vrije aanbe steding worden eenige modedeelingen ge daan, o.a. over de gunstige werking van liet 5 pCt.-slelsel in Den Haag. De aanbesteding van den arbeidaan associaties van arbeiders, welke den ïaat- sten lijd meer en meer in zwang komt, wordt aan een beknopt historisch over zicht onderworpen, waarbij wordt gewezen op enkele principicelc zwakheden, welke dezen bedrijfsvorm aankleven. Toch lieeft zij onder de gegeven omstandigheden liet voordeel de kans om arbeidsconflicten te verminderen. Eigenbouw met premie. Voorts wordt in het kort nagegaan, wel ken invloed de eigenbouw met premie op de toestanden in het bouwbedrijf zal uit oefenen en aangedrongen op verlaging van premie voor dc meer luxucuse woningen en op nadere vaststelling van de buur voor de meer eenvoudige. Hierbij wordt o.a. ver wezen naar de Rotterdamsche regeling voor den premiebouw. Aan het verslag zijn toegevoegd een groot aantal bijlagen, bevattende de uittreksels uil de ol'ficieele stukken, tarieven voor met selwerk, stucadoorwerk, enz., een overzicht van den omvang van organisaties van pa troons en arbeiders in bet bouwbedrijf, een overzicht van de bestaande associaties enz. KARDINAAL VAN ROSSUM EN DE STUDENTEN. Z. E. kardinaal Van Rossmn heeft als beschermheer van de Unie der R.-K. Stu- dentcnvereenigingen een even welwillend als uitvoerig schrijven aan het Uni-secrc- lariaat gericht, waaraan het volgende ont leend wordt: „Het Annuarium leert e en dieperen blik krijgen op dc huidige toestanden in de R.-K. Studentenwereld en maakt de over tuiging dieper van de noodhakelijkheid eencr R oom.sell-Katholieke Universiteit. Niet dat er ook nu reeds gcene verblijdende feilen zijn, waaronder met bizondorë vreugde en begroeten valt. Het instituut der Unie-secretarissen wekt de schoonste verwachtingen om de R.-K. Studentenbe weging in de ware banen te leiden: het ware te wenschen dat de katholieken van Nederland goe d inzagen, hoeveel voor de toekomst van het Katholicisme afhangt van het Unie-secretariaat, en het daarom ook practisch met alle middelen mochten steu nen." Van den schoenmaker en zija leest. Officieel heeft het Amslerdanische ge- meenle-bestaur thans aangekondigd, dat de gemeentelijke winkels in schoenen en manufacturen worden opgeheven. Wij deelden bereids mede. dat de exploitatie oveT 1920 dezer winkels een tekort heeft opgeleverd van meer dan f 70.000, ter wijl aan voorraad het tekort eenige ton nen zal bedragen. „Men vraagt zich af, zegt de „Nieuwe GrL", of deze les nu eindelijk voldoende zal zijn geweest. Wij vreezen dat het ant woord daarop ontkennend moet luiden en dat het Amsterdamsche gemeentebe stuur in zijn nieuwe samenstelling nog meer van dergelijke proeven zal nemen. De kiezers, met wier belastinggelden deze domheden zullen bestreden worden, heb ben blijkbaar nog geen leergeld genoeg betaald. Zij hebben liet zichzelf te wijlen, indien met de openbare gelden proefne mingen van dezen aard worden aangevat en doorgezet.- Wellicht evenwel, dat men elders eenige leering trekt uit dit aller droevigst fiasco en zich tweemaal be denkt alvorens te vergeten, dat de schoen maker zich bij zijn leest moet houden, wil het niet op schade en schande uit- Iooncn." HET CANISIUSFEEST TE NIJMEGEN. Bij gelegenheid' van het 400-jarig ge denkfeest van den Z. Petrus Canisius, is Zondag j.l. te Nijmegen, de Vaderstad van den Zalige, een schitterend feest ge vierd. In de St. Ignalmiskerk droeg Z. D. H. de Bisschop van 's Bosch een Pontificale Hoogmis op. 's Avonds had in de grootte zaal der Vereeniging een feestavond plaats, die met de tegenwoor digheid van Mgr. Diepen werd vereerd. De voorzitter van het feestcomité Mr. J. Wierdels, deelde mede, dat ernstige pogingen zullen worden gedaan, om te Nijmegen zoo spoedig mogelijk een mo nument voor Petrus Canisius le stichten. Er zal over het geheele land een loterij worden op touw gezel, oim de noodige fondsen bijeen te brengen voor de stich ting van het monument. Z. H. de Paus heeft als prijs een zilveren Madonnabeeld geschonken; Z.E. Kardinaal Prffl een rijk geborduurd kazuifel; katholiek Wcenen 'n kelk, terwijl voorts nog vele prijzen werden ontvangen. Vervolgens werd het woord gevoerd na mens Z E. Kardinaal Piffï door Oberls- lentnont Hanell, die aan Katholiek Ne derland dank bracht voot het vele, dat het heeft gedaan voor Katholiek Weenen Spr. deelde mede, dat de aangeboden prijs van Katholiek Weenen voor het Ca- ni&iuscomité is bijeen gebracht door de kleine gaven van de arme Weensche be- volking. Dr. Gerard Brom hield de feestrede. Voor de panze, hield Z.D.II. Mgr. Die pen een toespraak, waarin, hij de hoop uitsprak, dat God ter eere van den Zali- BORST BERGEN itOOMBOTEf! voorzien van rijkscontroiemerk per pondspakje f L0?s Telefoon 13- Beleefd aanbevelend. gen Petrus Canisius de wonderen moge wrochten, die noodig zijn voor zijn hei ligverklaring. De Amniendamsclie Gemeenteraad. Volgens het „Htohl." worden te Amster dam van z.g, burgerlijke zijde pogingen aangewend tot vorming van een meer derheid in den Gemeenteraad buiten de sociaal-democraten. DE WARENWET. De Minister van Arbeid heeft o.m. be paald, dal, bij elke monsterneming in het algemeen geldt, dat het monster zoo nauwkeurig mogelijk de gemiddelde sa menstelling van de bemonsterde partij dient weer le geven. Te dien einde wordt daar waar dit mogelijk is, de te bemon steren voorraad goed dooreengemengd, waarna een gedeelte als monster wordt genomen. In de gevallen waar de grootte der partij, de wijze van verpakking of de aard der te bemonsteren stoffen eene der gelijke dooreemmenging van den geheelen voorraad niet mogelijk doen zijn, worden van verschillende plaatsen der partij voet stoots kleine gedeelten genomen, waarna deze in goed gereinigd vaatwerk, of op een schoone onderlaag, zoo mogelijk onder klein maken der grootere stuk ken, zorgvuldig worden gemengd, waarna van dit mengsel het monster wordt ge trokken. Daar waar het mogelijk is, dient bij de monsterneming gebruik te worden gemaakt van monslerboren. Van in het kloïn verpakte of opgemaakte waren of artikelen kunnen ook enkele eenheden in ongeschonden, origineele verpakking als monster worden genomen. Monsters be stemd voor bacteriologisch onderzoek moeten, voor zoover dit mogelijk is, in por ,'fonkolijke verpakking worden geno- ïrieSf als dit niet mogelijk is, dienen zij genomen te worden onder de voor dat doel gebruikelijke voorzorgen. De verpakking der genomen monsters behoort dusdanig te geschieden, dat ver lies van bestanddeelen, alsmede verande ring van eigenschappen, samenstelling, hoedanigheid of toestand zooveel moge lijk wordt voorkomen, in zooverre deze veranderingen van invloed op de bcoor- deeling zouden kunnen zijn. De verzegeling behoort zoodanig te ge schieden, dat opening der verpakking zon der beschadiging van verpakktogsmate- rieel of van het zegel onmogelijk is. DE MALARIABESTRIJDING. Op de vraag van bet Kamerlid den heer Haazevoet betreffende bestrijding der ma laria in Noord-Holland, heeft minister Aalberse geantwoord, dat de malaria-be- strijding ook dit jaar met kracht zal wor den voortgezet. Er is geen reden om te ondersteilen, dat dit bet vorig jaar niet voldoende krachtig zou geschied zijn. De vermoedelijke sterke vermeerdering van het aantal malariagevallen in het voorjaar vindt zijn oorzaak in het beken de feit, dat in den winter de malaria slui mert en dat zij, die in 't late najaar zijn besmet pas nu hun eersten aanval gaan vertoonen. De dezen winter plaats gehad hebbende muggenvcrdelging kan dus op dit voorjaarsgevallen nog geen invloed hebben gehad. Haar invloed zal pas tot uiting kunnen komen in den zomer. Wat betreft den toestand le Amsterdam benoorden het IJ, kan uit het rapport der malariacommissie voor Noord-Holland blijken, dat daaraan juist veel aandacht is gewijd. Slootendemping in het polderland aldaar is in liet algemeen niet mogelijk. Alleen dflér, waar aanmerkelijke ophooging van den grond plaals heeft gehad om dezen voor stadsbouw geschikt te maken, kun nen de slooten worden gemist. Belangrijke terreinen in drt gedeelte van Amsterdam hebben in 1920 deze gunslige verandering ondergaan. Het is onmogelijk gebleken in de vijvers van het benoorden het IJ gele gen Julianapark een geregeld doorstoo- mende waterverversching te verkrijgen van voldoende snelheid om ze daardoor minder geschikt le maken tot verblijfplaats van de larven der malariamug. Ten einde oen beleren toestand te verkrijgen, zijn de ze vijvers in dit voorjaar belangrijk uitge diept en zijn de oevers op waterhoogte van een schooling voorzien. VRIJDOM VAN GEDISTILLEERD ACCIJNS. Het lid der Tweede Kamer, de lieer J. ter Laan, heeft aan den Minister van Fi nanciën eenige vragen gesteld betreffende het besluit van 30 November 1908 inzake vrijdom van accijns voor fabrikanten van reuk- en toiletwaters. Is vraagt hij o.m. naar liet oor deel van Minister de getroffen maatregel, om voor de weeldeartikelen als reuk- en toiletwaters de helft der belasting kwijt te schelden, niet in lijnrechten strijd met de bij herhaling door hem uitgesproken ziens wijze, dat weeldeartikelen wel allereerst in aanmerking dienen te komen om door be lasting te worden getroffen? Uit de partij gezet. De „Tribune" deelt mede, dat in de 7 Mei j.l. gehouden verga dering van het partijbestuur der Commu nistische Partij is besloten, de leden Lutc- raan en Verduin te royeeren op grond van aan de partij vijandige handelingen in ver band met hangende parlijgcschillen te En schedé. Het bedrijfsradenstclsel en het overheids bedrijf. Op de a.s. bondsvergadering van den Ned. R.-K. Bond van Overheids personeel „Sint Paulus" zal prof. mr. J. A. Veraart een inleiding houden: „In hoe verre zal het bedrijfsradenstel.se! van toe passing kunnen zijn op het overheidsbe drijf." DE LANDKOLON1E. Herhaaldelijk werd Katholiek Nederland reeds aangespoord, door liet schenken van giften, mede te werken aan hel tot stand komen der Landkolonie van de R.-K. Re- classeeringsvereeniging. Dc Commissie, die ter Algemeene Vergadering van de R.-K. Reclasseeringsvereeniging werd ingesteld, om gelden in te zamelen, is volop aan het werk om zooveel mogelijk organisaties, in stellingen en particulieren te bezoeken of per circulaire om bijdragen te vragen. Er is voor de stichting van deze Kolo nie zeer veel geld noodig en daarom ver trouwt de Commissie op de liefdadigheid der Katholieken. Er wordt thans veel ge vraagd voor verschillende instellingen, doch, is er schooner missiewerk denkbaar, dan van God afgedwaalde en door de meeste menschen uitgestooten individuen, terug te brengen op liet pad van deugd en plicht en voor de samenleving dienstbaar te maken. Van Z. D. II. Mgr. L. Schrijnen, Bisschop van Roermond, mocht de Com missie reeds een gift ontvangen van f 200. Moge dit voor iedereen een aansporing zijn om naar zijn krachten mede te werken aan de stichting der Landkolonie van de R.-K. Reclasseeringsvereeniging. De Penningmeester der Commissie is Th. J. A. M. van der Marek, Veldstraat 19, Postrekening no. 38617, Roermond. HET ONTWERP-ZONDAGSWET. Volgens „De Tijd" is de in parlementaire kringen lieerschende stemming zóó, dal voor het ontwerp-Zondagswet, in zijn thans gewijzigden vorm, alle katholieke stemmen verzekerd zijn. Aan de op 26 April door de Tweede Kamer aangenomen molie-Duys (waarin werd uitgesproken, da! „als regel het houden van optochten cn meetings, eventueel met muziek en banieren, ook op Zondag geoorloofd moet zijn") voor welke motie ook 13 leden der katholieke fractie gestemd hebben, hecht het blad dit naar aanleiding van opmerkingen in dê anti-revohilioryiire pers geen practische beteekenis. Het aoht het zeer begrijpelijk, dat kamerleden, die zelf moeite doen om in hun gemeente op Zondag een optocht te mogen houden, voor stemden, en het wil geen verband gelegd zien tusschen de stemming cn genoemd ontwerp. REGELING DEB GRONDBELA STING. Op het wetsontwerp tot regeling der grondbelasting hoeft do heer Treub drie amendementen ingediend. In zijn toelichting zegt de voorsteller, dat do bedoeling der amendementen is om, behoudens een tweetal voorgestelde wijzigingen, welke huiten de zaak, waarom het hier gaat, liggen, voor do vaststel ling van de waarde der eigendommen niet uitsluitend gebruik te tmaken van de disa sten dor controleurs van de grondbe lasting. Indien hij de herziening der grondbe lasting niet een ruim gebruik gemaakt wordt van de diensten dei- ambtenaren van het kadaster en indien aan laatst bedoelde ambtenaren niet een veel zelf standiger taak wordt opgedragen, dan in de bedoeling van den Minister van Finan ciën ligt, zal de herziening jaren langer duren en aanmerkelijk veel duurder wor den dan noodig is. Bij de herziening zullen ook de controleurs der grondbe lasting moeten medewerken, maar het is in het belang noch van 's Rijks schatkist noch van belanghebbenden, uitsluitend die ambtenaren met do leiding der uitvoe ring van de herziening to belasten. "1 De heer Teenstra heeft eveneens een eantal amendementen ingediend, waarvan één strekt tot vereenvoudiging van de vaststelling der verkoopwaarde. Een an der wenscht ook in deze belasting eenige progressie te brengen, door het percen tage der belasting der kleinere eigen dommen te verminderen. Nog een ander bedoelt eveneens een herziening moge lijk te maken, indien de belastingplich tige meent, dat do waarde van zijn eigen dommen is verminderd. 4 Bij een door den hoer Van der Laan ingediend amendement wordt voorgesteld voor de grondeigenaren met f 1500 of minder belastbaar inkomen de grondbe lasting met 50 percent te verminderen en bij een belastbaar inkomen van meer dan f1500 doeli minder dan f 300 de grondbelasting met 25 percent to ver minderen. i l'j i HET MEUBEL- EN BEIIANGERSBE- DRIJF Het hoofdbestuur van den Alg. Ned. Bond van Meubelmakers. Behangers en Aanverwante Vakgenoolen bericht, dat do voorstellen die in de conferentie van 23 April door de besturen der arbeiders-orga nisaties zijn geformuleerd, door de werk gevers-organisaties ongewijzigd zijn aan genomen. Hierdoor zal de bestaande overeen komst lot Maari 1922, ook voor wat be treft de loonen, ongewijzigd worden ge handhaafd, met dien vers'c.ndo. dat par tijen zich verbinden, dat wanneer het be drijf door aanhoudende verslechtering van den economiscben toestand zon dreigen ontredderd te worden, [ussehen 15 Sep tember en 15 October op verzoek van één der partijen, een bijeenkomst kan plaals hebben om na te gaan in hoeverre een wijziging der loonen gewettigd zou zijn. Over de redactie van enkele minder belangrijke punten, vindt thans nog over leg tusschen partijen plaats. I» besturen deT samenwerkende arbcids-orgainisaties zullen den loden hunner bonden advisee- ren de tot stand gekomen regeling ie aan vaarden. 2). „Maar beste mijnheer Oriloff.... ik zou u de som naar München kunnen overma ken. Met zulk een bedrag in den zak rei zen"de bankier deed hier zijn stem tot den fluistertoon dalen. De schilder lachte. „Ik ben geen kind, mijnheer Grefort, en geloof ook niet aan de rooversverhalcn in de dagbladen. Daar ik nu eenmaal hier ben, wil ik ook niet onverrichterzake heen gaan. Men kan niet weten: het kan mij op hier ofdaar onderweg bevallen, dan zou ik, een vreemden luim volgend, mij daar willen ophouden, en dan zou ik goen geld genoeg hebben. Neen, noen." De beide hoeren begaven zaoh binnen de afgesloten ruimte, waair de bankier in eigen persoon den jongen man de som in bankbiljetten op de tafel voortelde, tor- wijl doze de hem voorgelegde kwitantie onderteekende en een steeischen blik wierp door het traliewerk, teneinde te zien of dc schoone jonge dame eenige aandacht schonk aan den rijkdom, die hem Icn deel Viel. Vol ergernis wondde hij zich af; zij schonk aan liet voorval niet do minste opmerkzaamheid. „Mag ik u dit bankbiljet van honderd ro-ebols ter hand stellen," vroeg bantk'ieir Grefort op dit oogenblik- of neemt u aan stoot aan hetgeen er op geschreven staat?" „Wat meent u daai-moe"' „Een vroeger eigenaar van ddt bankbil jet heeft zich het genoegen gegund, er een verzuchting op neer te schrijven." Feodor Oriloff greep naar hel bank biljet en las in den linkerbovenhoek, sierlijk met inkt in miniatuurschrif't ge schreven, de volgende verzuchting: „Mo ge hem, diie na mij in het bezit van dit bankbiljet geraakt, dit geldswaardig stok je papier meer geluk brengen dan aan een ongelukkige, die in de woestiju van Siberië naar vrijheid dorst." Een oiiderteekeniug ontbrak aan deze uitstorting des harlen. „De ongelukkige," riep die jonge mam op medelijdenden toon. „Wie mag bei ge weest zijn?" De bankier haalde de schouders op. „Wie weel, misschien is hij sinds lang niet meer onder de levenden. Het bank biljet is reeds larng in omloop." „Heeft het geschrevene invloed op de geldigheid van het biljet?" „In het geheel niet." „Don is het mij welkom als belangwek kende merkwaardigheid." Oriloff vulde zijm brieventasch met bet gold, waarop by met langzame schreden het kantoor verliet, nadat hij eene uit noodigtng van den bankier van de hand haxl gewezen. Het schoone meisje zat nog altijd op dezelfde plaats, zwijgend, treurig als tevorende kunstenaar moest zich bepaald met geweld van bet liefelijk beeld losrukken. Slechts nog een maal hief zij haar oogen op; toen name lijk Grefort, die den jonge man tot de deur vergezelde, dezen vroeg hoe laat bij dacht te vertrekken. „Met den sneltrein, die te drie uur naar Warschau vertrekt," antwoordde Oriioff verstrooid, want hij had den straal uit de heerlijke oogen opgevangen en alle kraohlen van dien geheelen mensch ver zamelden zich voor een oogcniblik in het daardoor in hem ontstane gevoelt Een minuut later werd de deur achter hem gesloten en het kleine avontuur, als men het intermozzo zoo noemen mag "<•- sloten. I Snuivend en zuchtend kwam die snel trein aanbruisen; het schrille gefluit der locomotief gilde in de ooren der wach tende menigte, de conducteurs schreeuw den; de portieren eter wagons kraakten, minutenlang heerschte er een gewoel en een gedroisch, aisof er nog nooit orde in het station had bestaan en alsof zij nooit zou worden hersteld. Met de behendigheid van iemand, die veel gereisd heeft, be woog Feodor Oriloff zich te midden der verwarring en spoedig had hij zijn per soon in veiligheid gebracht in de zachte kussens van een coupé tweede klasse. Nog zat bij half ademloos, toen het por tier van de coupé opnieuw geopend werd en tot zijn onbegrensde verbazing dezelf de jonge dame instapte, die bij 's mor gens in bet kantoor van den bankier met zooveel bewondering beschouwd bad. Een straal van vreugde schoot uit zijn oogen; hij sprong onmiddellijk op om de liefelijke verschijning behulpzaam te zijn bij het binnenbrengen en plaatsen van het reisgoed en een volstrekt niet vricmdelij- ken blik wierp bij een heer ynn middel baren leeftijd toe diie de vrijltbid nam, dicht achter de dame de coupé eveneens binnen te slappen. De heer zag er tamdlijk burgerlijk uit; hij was gekleed als een flinke hand werksman, güaid geschoren en droog een bril. Nadat hij een grooten koffer en een weinig elegante overjas boven zich in het net had geborgen, drukte bij zich vrij onverschillig tegenover zijne omgeving in een hoek en sloot de oogen. Feodor, die hem van terzijde aankeek, scheen daarmede in zijn schik, ijverzuch tig ging hij voor den ingaing slaan om hen, die nog lust zoudien loonen binnen te treden, af te schrikken. Zijne bezorgd heid was ijdcl; het aantal twcede-klasse- roizigers was niet bijzonder groot. Zoodra de trein zich in beweging had gezet, keerde de jonge schilder op zijne plaats terug. De >angie dame zat tegenover hem in het midden van de couné, op ge lijken afstand verwijderd van hem zoowel als van den vreemdel(jig. Zij kwam haar bewonderaar blocker voor dan 's morgens en de uitdrukking barer trekken verried nog grootere haast en onzekerheid dan 1e voren. Zonder dat zij opstond, dwaal den toch haar blikken van hel eene zij venster naar het andere en het schoen dien kunstenaar toe, dat een zichtbare ril ling haar slanke gestalte schudden deed op het oogenblik, toen de trein zich iri beweging zette. „Mejuffrouw reist zo.kcr niet gaarne met den spoortrein?" Hij maakte van de rilling gebruik osn liet gesprek met haar, 1e beginnen. Zij keek in zijne richting, verbaasd naar het voorkwam. Een oogenbilik aar zelde zij of zij antwoorden zou of niet. Hare oogen zweefden over zijn persoon met csne onderzoekende, vragende' uit drukking. Alsof zij mot liet onderzoek tevreden was klonk het op welluidenden inelo- dicuscn toon: „Ik ontken niet, dat het reizen mij «enigszins aangrijpt." „U is daaraan waarschijnlijk niet gowoon?" „Neen, in het geheel niet." Daarmede was de brug tot nadere ken nismaking geslagen en de schilder was niet de mail die er tegen op gezien zou hebben verder te gaan, doch hij bemerkte, dat oen onderhond zijne reisgezellin niet aangenaam was en zij haar woorden slechts eenlettergrepig en half gedwongen- gaf, zag hij van ,1e poging af om nader met haar bekend le worden, hoewel hij zich zeiven bekennen moest dat de schoone hem raiets minder dan onverschillig was. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1