„ONS i Zoekt 0 een Auto, A. DAM Co. Ie!«l 490. Altaar. BINNENLAND. Bureau: HOF 6, ALKMAAR, Vraagt ONZE Lijst! DONDERDAG 12 AË1 192! 14e JAARGANG gebruikt of nieuw? M. 179 DAGBLAD r— Abonnementsprijs: A t Per kwartaal voor Alkmaar i E 2 Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Oeïllustreerd Zondagsblad 0.50 f hooger. Oi^S 9LAD" ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag cn aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen uagevalien tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 2Q0,—f 100, f 6O, t 35, f la, BUITENLAND. DE AANVAARDING VAN RET ULTIMATUM. Sthamcr, de Duitsche gezant Ic Londen, beeft aan den eerste-minister, om kwart over elven gisterenmorgen, liet Duitsclie antwoord overhandigd, waarbij het ulti matum der geallieerden onvoorwaardelijk aanvaard wordt. De nieuwe regeering in Duitschland. De Duitsche rijksregecring is, daar zij jleclits uit sociaal-democraten, centrum en democraten is samengesteld, een mindcr- heidsregcering, die afhankelijk is van den steun der Beiersclie Volkspartij en van de onafhankelijke socialisten. Volgens de kranten zullen dc portefeuil les van buitenlandsclie zaken en financiën ambtenaven worden aangeboden. Als can- didaten voor bjiitenlandsche zaken wer den genoemd staatssecretaris Bergrnann (de finaiicieele deskundige le Parijs), de gezant bij het Vaticaan von Bergen en de secretaris-generaal van de Hamburg-Amc- rikalijn Cuno. Volgens de „Vorwarts" zal een sociaal democraat benoemd worden tol minister voor den wederopbouw. Wie, is echter nog niet bekend. De opvatling in Frankrijk. Welke houding zal Frankrijk nu aanne men, nu cr in Duitschland een regeering. gevonden is, welke de eischen der Enten te wil leekenen? „Indien Frankrijk zoo onverstandig mocht zijn, om op een gegeven oogenblik zich te begeven in een zelfstandige actie logen Duitschland,' dan moet bel de moge lijkheid, om niet te zeggen de zekerheid in het oog vatten om den steun te verliezen van Engeland, Italië en Japan, zelfs wel licht van België, benevens elke kans op herstel; of wet*die om dc Duitschcrs bin nen de 15 jaar in Parijs te zien". Aldus waarschuwt de Engelsche journa list George Glasgow (die beirekkingen on derhoudt met Downing Streel) in „l'Eliro- pe Nouvelle", waaraan hij dc verzekering teovoegt, dat al die rampen slechts te voor komen zijn door handhaving van de Fransch-Engelsche alliantie. Welke over weging, naar men mag aannemen, Briand er dan ook toe gebracht beeft, Lloyd George met zijn ultimatum zijn zin te ge ven, schrijft liet „Rbld.", waardoor bij thans echler, nu de Duitschcrs inderdaad hebben aanvaard, het hoofd zal hebben le bieden aan den storm van verontwaardi ging van die partij onder het Fransche volk, die nu vreest wederom de kans te zien' vervliegen om Duitschland bij den kraag te vatten, ten einde het te laten be talen. Uit hetgeen wij gisteren aanhaalden uit de gesprekken van Poincaró met lieden uit de verwoeste gebieden, bleek wel duide lijk, dat liet verspelen van deze kans Briand moeilijke oegwiblikken zal bezor gen. Maar levens, dat de verhouding der bondgenoolen er niet beter op zal worden, nu men zich wederom de dupe zal gevoelen van den liandigen Engclsclieii premier, die zijn Franschen collega te slim is afgeweest, wien men daarom wellicht niel de taak zal durven loeverlrouwen, om diens nu waar schijnlijk verder te verwachten pogingen, het uitstel der bezetting in afstel te doen verkecren, te niet te doen. Dat men in Frankrijk begint te gevoe- 'en, hoezeer de mentaliteit aan beide zij den van het Kanaal steeds verder uiteen begint tc gaan, al heet dan ook te Lon den de eenheid .n eensgezindheid beves tigd en versterkt, blijkt wel o.m. uit het geen in hel laatste hoofdartikel van l.et bovengenoemde weekblad wordt gezegd. „Het ware kinderachtig, schrijft Philip pe Millet, om niet tc willen zien, dat beide volken steeds groolcr moeite hebben elkaar ie begrijpen. En de Itaiiaanscbc openbare meening deelt in de opvalling van den En- gelschen bondgenoot. Terzelfdertijd, waar in de Entente den indruk geeft liaar een heid te hebben hersteld, ontstaan er brcede scheuren, welke haar bedreigen." In Engeland, aoo waarschuwt hij, wordt de weerzin tegen een dwangpolitièk, wel- ke opgevat wordt als een ongerechtvaar digde voortzetting van de oorlogsmetho- den, steeds grooter, tegen welker gevol gen men slechts één redmiddel ziet, n.l. tot het isolement. Deze Engelsche vijanden van de En tente hebben in Frankrijk als tegenhan gers voorstanders van een continentaal sleisel, die, indien zij er kans toe zien, niet zullen nalalen aansluiting te zoeken bij de Duilsche grool-induslrie, in af wachting, dat deze economische entente later uitgroeit tot politieke Combinaties. Een ongetwijfeld hersenschimmig plan, meent Millet, maar dat volgelingen zou krijgen indien de gebeurtenissen de zwak heid van de Fransch-Britsclie entente moclilcn doen blijken. De Franschen stellen zich op het stand punt van dc verwoeste gebieden zeer juist, schrijft George Glasgow; wij voor ons begrijpen heel goed die gevoelens der Franschen en wij synipatihiseeren met lien; wij keuren het wraakgevoel der Franschen legen de Duilscliers, die ver- anlwoordetiji zijn. niet af. Maar wij vra gen alleen, dat onze Fransche vrienden van hun kanl fel ons syznpalhiseeren wat betreft de „verwoeste gebieden" van den Engelschen handel. En ook hij waarschuwt erlegen, niet ziende blind te willen zijn en te vergelen, dat in Engeland ernstige lieden van diver se pluimage reeds spreken van een DuitscIi-Engelsch-e Elente ter vervanging van de Fransch-Britsche, ingevail de Fransche en Britsche belangen onver- cemgbaar mochten blijken (bij welke waarschuwing men onwillekeurig denkt aan de gisteren in liet Lagerhuis beloon de belangstelling voor heit verd'rag van Londen, welke zich uitte in de vrang of dit officieel nog beslaat.) Een zelfde vrees, als Millet uilspreekl wanneer liij zegt, dat de thans nog weinig bcteckenende groep der z.g. oonlinentalen m Frankrijk in- een bepaald geval snel n omvang zou kunnen toenemen, koester! ook Glasgow, wanneer hij verklaart, dat deze voorstanders van een Engelsch-Duit- sche entente nog een kleine minderheid vormen, zionder invloed, maar dat de on dervinding leert hoe daarin spoedig ver andering kan komen. Uil een en ander blijkt wel, welke geva ren dreigen, indien de Franschen in den wind mochten gaan. En een aanleiding mochten zoeken om toer het Roergebied te bezeilen. Niettegenstaande de aan- vaarding door Duitschland van het ulti- niatuini. En deze gevaren dreigen inderdaad, warneer men let op hetgeen nu al in een deel der Fransche pers tot uiting komt. e lomps betoogt nog eens, dat het krankzinnig zou zijn, t0e te laten, dat mtscliland zich voor nieuwe misdaden gereed ging maken. Frankrijk zal deze dwaasheid niet begaan. Het is volstrekt mei op verplettering van Duitschland nit evenmin op veigrooling van eigen grond gebied; het koestert geen droomen van overheersching of militairen roem. Frank- ryk is deze bediogelijke goederen moede Het vraagt slechts le loven in vrede; wat iet bezit is het voldoende, ruimschoots. Maar wa hot heef! wil het behouden en Z'H 'CVcn hel besloten te verdedigen Tegenover het imperialistische Duitsch- and behoeft het indcre waarborgen dan handtekeningen op perkament. Het lieeft van die Duitsche handteekeninigen reeds een vr,j aardige collectie, godkoopo auto grafen, waarvan ook anderen tal van sta len beziflen, die hun evenmin veel waard zyn De eenige reeële waarborgen ziin maleneee onderpanden. De staatslieden hebben beraadslaagd en zij wensclien el- aar ge uk met de door hun gezamenlijke wijsheid behaalde resultaten. Wij zullen, zegt de Temps, hun vreugd niet bederven door misschien ontijdige kritiek. Want het is mogelijk, dat hun volgende actie iets anders is dan papier. Maar wat wij mogen en moeien verklaren is, dat dc Fransche openbare meening vrijwel een stemmig is in ren eiséh, solicder realitei ten te willen en dal, allies wel overwogen, Frankrijk tusschen de vele gevaren, die het bedreigen, besloten is het hoofd tc bieden aan hel grootste, n.l. aan het her stel van de suprematie van Duitschland en dat het die oiderpanden, die het hebben moet, onderpanden van veiligheid en vre de men lette op deze voorspelling dat hot die op de een of andere wijze zal nemen. En de „Action Francaise" zegt hetzelf de nog wat krasser. Zoodat de dagen van spanning niet niet voorhij zijnl DE PRUISISCHE REGEERING. De nieuwe politieke constellatie in hel rijk zal invloed hébben op de samenstel ling van het Pruisisch kabinet, want nu de sociaal-democratie weer in de rijks- regeering is vertegenwoordigd, zal zij ook niet langer haar medewerking weigeren in Pruisen. Stegerwald zal minister-pre sident blijven, terwijl de onlangs afge treden sociaal-democratische ministers Severing, Haiiiscli en Braun hun vroe gere portefeuilles, onderscheidenlijk van binnenlandsche zeiken, onderwijs en. land bouw zullen terug krijgen. Dominions, te genwoordig minister van binnenlandsche zaken, krijgt in dit geval de portefeuille van financiën. De toestand in Ierland. Naar de verzoening. De „Daily News" verneemt in regee- ringskringen dal Sinn Fein niet volhardt in den eisdh eener Ierseüie republiek, en bereid is bij de aanstaande verkiezingen de gekozen vertegenwoordigers over de ■toekomstige regeering le laten beslissen. De „Daily Mail" zegt dat de onderhan delingen over een oplossing van het ler- sche probleem geleidelijk voortgaan. liet feit dat geen officieele mededeeliingen worden gedaan, toont aan, dat de bespre kingen een veelbelovend karakter hebben en dal gevreesd wordt dat ontijdige ont hullingen schaden zouden. Dc gemachtig de afgevaardigden van Sinn Fein zijn deze week in Londen geweest en hebben de regeering bepaalde voorstellen gedaan Naar verluidt hadden besprekingen plaats met den premier. Het is zeker dat de pre mier in kennis is gesteld van Valera's opvattingen. De „Times" kondigt aan, dat er onder handelingen gaande zijn betreffende een wapenstilstand in ZiudLIerhind geduren de de verkiezingen van 24 Mei. De Sinn- Fein-agenten te Londen stelden voor de troepen terug te nemen gedurende de ver kiezingen. De regeering vroeg in haar antwoord een waarborg tegen de reorga nisatie der Sinn Fein-tnoopen gedurende de afwezigheid der Brïlsdhe troepen. De crisis In de Engelsche mijn- Industrie. De houding der transport arbeiders. Na een langdurige vergadering van liet uitvoerend comité der transportarbeiders- federatie, werd besloten het embargo op het kolenliransport te verscherpen. Dien tengevolge Iran die fodorailiie het behandelen dér geïmporteerde koten niet goedkeuren. Het uitvoerend comité zot met de spoor- wegliedien beraadslagen het embargo doel treffender te doen zijn. De havenarbeiders te Huil hehben be sloten het lossen der kolen te staken. Verlangen naar het einde. Naar Reuters bijz. d. meldt, heeft Snvilh, de vooradtter der mijnweifkcrsfederaitAe in een redle te Yorkshire verklaard, dat hij, alhoewel het onmogelijk is de beginselen pa '3 te geven, waarvoor dc mijnwerkers siv den, verlangend is maar een oplossing var het conflict. Indien nieuwe aaminicoiie- lijke voorstellen worden gedaan, zal hij den mijnwerkers vragen er over te slem- na i. Central News" meldt dat trots hel feit dal de toestand thans ernstig schijnt, on- dle; de lieiders der arbeidersbeweging steed's geSicime besprekingen wonden ge houden om te trachten een oplossing te vinden, düe de mijnwerkers aannemelijk zulten achten. Men meent dat de mijnwer kers hun ei.sch om een nationalen pot zulten loslaten, bijaldien men een middel aal, vinden om dc slecht betaalde distric ten! te. helpen en de loonregeling te stellen op een nationale hasas. Anderzijds wordt uiit .Newcastle gemeld dat de sipoorweg- maviu-en le NeweaisilHc het daarheen witten leiden dat zij a-S. Zondag in staking zullen gaan. Dc gevolgen der slaking blijken uit de cijfers gisteren door liet ministerie van handel gepubliceerd1. Dc uit voeren uit Engeland bedroegen in Maart 60.808.961 pd.«t., in April slechts 59.8C7.585 pd.st., tegen 106.251.692 pd.st. in April 1920. in Maart werden uitgevoerd 1.968.078 ton steenkool tot een waarde van 4.281.877 pd-st., in A-pril slechts 606.548 ton tot een waardie van 1.309.817 pd.st. Ook de wordie der invoeren is zeer ver minderd; zij gingen over oen waaide van 89.995.504 pd.®t. in April tegen 93.741.604 pd-fit. in Maart. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. EEN BRANDSTICHTING. De bewoners van de omgeving van St. Jannes's Road in Znid-Londen wersten gis terochtend vroeg opgeschrikt door seen ge- webügeïi bramid, 'die uitgebroken wais in 'n zidh daar 'ter plaatse bevinidendle fooutkoo- perij. De brand was mijlen ver zichtbaar. Heft is de politic gebleken, dat de brand op -verschillende plaatsen te gelijk uitbrak, doordat hoopen voddien in petroleum ge- d*-a aam de houtstapels vaistgebon- den, waren aangestoken. De brand-stieli- ting wordt aan S Inn Fednerg toagesohre ven. De brand was zóó geweldig, dlat men hot n-oodig achtte een aantal huizen in de omgeving te doen ontruimen en de bewo ners droegen zooveel mogelijk hun betzit- tftngen de Straat op. Niiet minder dian 20 stoom spuiten moesten in werking worden gesteld en 120 brandweermannen waren ex werkzaam. DE AFNEMING VAN DE ARBEIDERS KLASSE IN RUSLAND. „Lc Peuple", het orgaan van de Fram- sefhe C. G. T., publiceert belang wek kende cijfers ovrn de afneming van de Russische a-rljei-dersMasseontleend aan een officieel Russisch blad „Het economisch leven." In Maart 1921 werden dc behoeften aan arbeidskrachten voor 2585 beslaande on dernemingen in 25 Russische provincies geschat op 1,467.283 arbeiders. Hert aantal werkelijk bij de ondernemingen arbeiden de werklieden bedroeg slechts 746.861 ïilütQ. De hirklü'igie slcrkile "varn de arbeidiers- kilasae in vars-clniilLen'die sleden wijzen op een sterke emigratie. Te Petersburg bijv. bedroeg het aantal ajrbeüid-ers volgens ge- gevenis van de syaidacaüe ©emirate bij het begin der revolutie 365.777. Begin 1921 is dit cijfer gedaald bod 80.606. De nietaal&n'd'usIrie van Zuid-Rnsiland telde bij hel begin der revotlulte 130.000 aabeidei-'S, thaais nauwelijks 40.000. Te Mosfcou is hel aamtal arbeiders van 147.424 in Aug. '19 gedaald lot 87.363' in Juni '20. Hel Crairdal waar oen 20-lal gemeen ten liggen, o.a. AtO^s, is door een zwerni sprinkhanen bezel. Degeheele oogsi w-ordt bedreigd. De gemeenteraad van Anles heeft de regeering veiizooht, troepen le zenden GROOTE KEUS IN: Landauletie's Torpedo's. BILLIJKE PRIJS. HANDEL KORTING. AUTOGA»A@E om <le kiaKlhouwers te helpen bij «lc uit roeiing van deze insecten. Dc rcgieeriuig van Peru is oen revo- luilaomiiiire samenzwering op -het spoor ge komen cn heeft de voornaamste leiders, o.w. generaal BcnavMes, doen airresilccrcn en verbaiumcn. JOURNALISTIEKE MANIEREN. De Ilooge Raad van Arbeid maakt zijn advies gereed over een nieuwe ziektewet. De stukken zijn, gelijk altoos, verzonden als vertrouwelijk en niel voor publicatie bestemd. „Het Volk" drukt inlussehcn de „Toe lichting" in haar geheel af en van de arti kelen dalgene, wat aan de redactie hel voornaamste schijnt. De „Nederlander" meent, dat hierover in 't openhaar een woordje gezegd moet worden en zegt dan o.m. onder boven- staainlen titel; „Vanwaar lieeft het blad zijn gegevens? Misschien drukt het vertrouwelijk aan anderen toegezonden stukken af. Ons dunkt, dat wij er dan- geen woord verder aan behoeven te verspillen. Misschien beschikt hel blad langs "luie ren weg over zijn gegevens. Er is, gelijk bekend, een vrij n,auw verband tussciïM het nieuwe ontwerp, het N.V.V. cn Het Volk. Hebben de mannen van liet N.V.V. hel dagblad, dat het naast hun staat, ge bruikt om te publiceercn wat van groot belang is voor ons gansclic volk en niet voor één partij? Er bestaat in Nederland ook nog een correspondentie-bureau, dat aan alle bladen tegelijk en zonder voorkeur gege vens verschaft! Heeft men dezen weg niet ingeslagen, omdat men aan één groep het voordeel gunde van de primeur en daarmee van de propaganda? Dan stempeil men daarmee zelf het voorstel tol een partij-voorstel en dan zal men de consequenties daarvan ook moeien aanvaarden." HET NOODWETJE. Het „Utr. Dgbld." is van meening, dat Nederland met de verkiezing van: Had-je- me-maar, de eersle schreden op den weg der moreelc ontaarding zet. In de gemeenteraden van oiiz.a grootste plaatsen, doet men niet anders dan zichzelf herhaaldelijk een slag geven in het aange zicht. De sabotage van een geregelde be handeling van zaken is er aan de orde van den dag, de raadsleden overladen elkander met een schimp en hoon, waarvoor zij zich zouden schamen in cenig particulier gezel schap, en het raadsvoorzitterscliap wordt lioe langer lioe meer een ambt waaronder de krachtigste, dc geduldigste, de tactvol ste burgemeester bezwijkt. Er zijn in de pers stemmen opgegaan, die legen het noodwelsontwcrp, dat ten doel heeft de Had-jc-me-niaren uit dc ver tegenwoordigende lichamen te houden, be zwaren hebben. Volgens die stemmen is het ontwerp niel gelukkig geformuleerd en toe gelicht; komen er spitsvondigheden en ge breken in voor, waardoor hel doel voorbij- gescholen of niet bereikt zou worden. Andere stuurlui aan den wal zouden hel doeltreffender gevonden hebben, hier hoinocopatisch te werk le gaan cn de moreelc ontaarding, zooals die zich hij dc Amslerdamsclie raadsverkiezing liet onder kennen, te laten uitzieken, totdat zij van zelf haar eind bereikt heeft. Deze meening wordt door liet vrijzinnige Utreclitsche orgaan allerminst gedeeld. IIcl blad redeneert aldus: „Neen, geheel afgezien van dc verdien sten van liet ingediende ontwerp, vertoont hel de gezindheid der Overheid, haar taak te verrichten als handhaafster van hoogere waarden, van de eer en de waardigheid onzer natie, die te Amsterdam en mogelijk spoedig elders door een verdraaide en ver ziekte volksovertuiging worden vernield." Waar die gezindheid spreekt, verdwij nen alle mogelijke technische en andere bezwaren, eu heeft de Kamer maar twee dingen lc doen; bet ontwerp tc aanvaarden, cn het le aanvaarden in een vergadering waar niemand ontbreekt. We zijn het met het „U. D." eens, onder voorbehoud dal bij amendement of anders zins, liet noodwetje van de gebreken die het als zoodanig aankleven, gezuiverd worde. Nationaal Derde-Orde-Congres te 's-Bosch 29 Juni 1921. DAGORDE. Onder zegen en. hoogo goedkeuring van het Doorluchtig Episcopaat van Nederland zal te 's-Bosch op 29 Juni a.s., Eeestdag der H.H. Apostelen Petrus en PauLus een Nationr.nl Derde-Orde-Congros gehouden worden. Het Congres zal 's morgens goopend worden met een E. Mis in do kathedraal, 's Middags zullen verschillende parallol- vcrgaderlngen gehouden worden, waar verschillende sprekers do beleckenis van het 7de Eeuwfeest dor Derde-Orde zullen uiteen zetten. 's Avonds plochtige sluiting in do kathedraal. EEN SCHRIJVEN VAN EET DOOR- LU0HTIG EPISCOPAAT. Naar aanleiding van het Nationaal Der- do Orde-Congres mocht de Provinciaal dor Capucijnen van het Doorluchtig Ne- derlandsch Episoopaat het volgende schrij ven ontvangen Met aigoiieeio instemming ontvingen wij de medoaoeling, dat hot bosluit geno men is, om bij het zevende Eouwi'eest van dc Stichting dor derde orde van den H. Erauciseus van Assicia op doa Eeest dag der Apos'.e'.vorsten Petrus en Pauius te 's-Hertogenbosch eon Nationaal Con gres te houden. Reeds stemde het Ons tot. vreugde, dat in gevolge de verlangens van On zen Valer Paus Benedictus XV, uit gedrukt in Zijn Encycliek „Saera pro- poJi&n" aan het 7o eeuwfeest der Dorde Orde gewijd, zj in dit jubeljaar oral hciligo feesten cn bijeenkomsten iert. Hoogst aangenaam zal het Ons zijn, wanneer dit alles bijdraagt tot den groei en den bloei van deze heerlijke Instel ling, welke Ons zeer ter harte gaat en wier steads toenemende verbreiding Wij met wax te'angitelling volgen. Gelijk deze Derde Ördo voorheen ann Kerk en Maatschappij zoo ontzaggelijk voel goed heeft gedaan, zoo zal zij. ook thans een krachtig middel blijken tc zijn om het H. Evangelie in praktijk te bren gen en een slevigon dam op te werpen tegen ongeloof en zelenbederf. Zij bezit de kracht om hare loden te vormen tot ware kinderen dor n. ICcrk, wier karak tertrekken zijn: reinheid van zeden, broe derliefde, earbied voor hot gezag, aanhan kelijkheid aan den 31. Stoel, eenvoud .en versterving, afker- van wereldscko ver- HET ËEHilMZlifH BANKBILJET Al hare antwoorden, hare blikken en bewegingen verkondigden zooveel ver sland, zachtmoedigheid, harmonisch ge voel cn beschaving, dat bij zich van mi nuut tol minuut meer tot liaar voelde aangetrokken en maar al te gaarne zou hij geweten hehben, wat het doel harer reis was en hoelang hij zich verheugen mocht in haar nabijheid. Eindelijk maakte hij liet besluit cr naar te vragen. „Reist u nog verder dan lot Warschau, mejuffrouw?" „Ja." „Rechtdoor?" „Neen." Hij lachte triomfeerendt Ondanks het eenlettergrepige van haar antwoorden .Was hjj er nn toch van overtuigd ten nanete tot Warschau van baar gezelschap keker te zijn. Zeven uren lagen nog voor bon en hij mankte het besluit, van dezen *9d nuttig gebruik ie maken. Wist hij mtnstMu haar saam maar! Zijn groeien- Üe hataig3.gfee «W# sa&tesl, hes ka rig het hem ook mocht worden toege meten. Vergeefschl Vragen wilde hij niet en uit zich zelve noemde zij haaT naam niet. „Daar wij gedurende zooveel uren reisgenoolen zijn, mejuffrouw," begon hij eindelijk, „vordert de hoffelijkheid, dat ik mij aan u voorstel. Mijn naam is_ Oriloff, ik ben kunstschilder." Z hoog sprakeloos en zwijgend hel hoofd. Geen beantwoording der ceremo nie; geen aanduiding dal zijn naam haar bekend was. Met een verdrietig gelaat leunde hij achterover en slaaTde op het boschrijkc landschap. Eenige oogcnhlikken later wendde hij zich eensklaps uil verveling om. Wal was dal? Wisselde niel do jonge dame met den vreemdeling in den hoek een blik? Wat moest deze blik beteekenou? Was hel een toevallige ont moeting der oogen? Razende ijverzucht ontwaakte in den kunstenaar. Hij begon den eenvoudig geklecden man nauwkeu riger op te nemen. Neen liij moest zioli vergist hebben. Geen enkel woord wissel den beiden met elkander gedurende den gelieelcn tocht.- Toen op een der eerst volgende stations een koopman ruel zij" vrouw cn zijn dochtertje in de coupé stapte, trok de jonge dame zich eveneens in een hoek terug en wel in dier., welke tegenover den kunstenaar zich bevond. Het was een gestoord genoegen. Oriloff had zich meer voorgesteld van de toeval lige ontmoeting. De omstandigheden schenen hom alleen begunstigd tc hebben om hem te ergeren. Uur na uur verstreek de nacht begon aan te breken; dc lich ten in de coupé weiden ontstoken. De koopman niel zijn familie had dc coupé weer verlaten; in het voorbijgaan nam nog een ander lieer daarin eene plaats in, om reeds bij hel eerstvolgend station le verdwijnen. Hij bevond zich nu weer met zijn eerste reisgenoolen alleen. Waar om tooii de vreemdeling niet uitstapte? Waarheen zou hij willen? Had hij het zelfde doel als het jonge meisje? Mis schien! Warschau was immers het doel van de meeste reizigers in den trein waarom zou hij niet evengoed als dc an deren daarheen reizen? Tegen den avond werd hel onderhoud eenigszins levendiger. Hei kindschap, door de maan rerlichl, leverde een toovcTac.il- tigen aanblik op. De kunstenaar ont waakte in Oriloff; liij maakte liaar daar op opmerkzaam en schilderde ,Va gloeien de kleuren den indruk, dien hel tafereel op zijn gevoelige ziel maakte. Met spanning luisterde zij naar zijne woorden; als vaslgeworteld hingen hare oogen aan zijn vurige gebaren; een oogen blik scheen hel bent loc, alsof zij gclrof- fen, geschokt, mcdegeslcept was. Daar na zonk zij in hare onverschilligheid te rug. Mol den invallenden nacht oefende de lange spoorwegreis haar afmattende werking nil. De vreemdeling sicp of scheen ie slapen; de jonge dame even eens. Ook den schilder vicJcn onwillekeu rig de oogen toe. Gedurende dc laatste dagen had hij ilechis weinig rust geno ten, was beden vroeg opgestaan; had verscheidene aren achter elkander gere den; nu hij eens had toegegeven over mande hem de vermoeienis met on weerstaanbare maclil. Weldra vertoonde hij alle zichtbare merkteekenen van ie mand, die vast slaapl; in diepe adeanha- lillg hief of daalde zijne borst. Een- of tweemaal schrikte hij op, als dc trein hij het eene of andere station stopte. Daar hel evenwel laai op den avond was, veroorzaakte hel oponthoud niet veel gediTuisch, zoodat hij enkel de oogleden opende om ze onmiddellijk daarop weer te sb-itcii In zulke oogen- hl-ikkcn herkende hij zijn reisgezellin nog j slechts als d'oor een nevel; sprakeloos en onbeweeglijk bleef zij steeds hare plaais innemen. Eensklaps richtte h'; zich op; liet i scheen hem alsof hij een aanraking had gevoeld. Half de oogen openend, ontdek te liij dicht voor zich eene schaduw als van een hand, tegelijkertijd drong een ei genaardige geur in zijn neus. Hij wilde opspringen, maar het was heul niet mo gelijk; als door een plolselingen slag voel de hij al zijn levensgeesten verdwijnen. Een seconde lang nog srecd hij als met een onbekende, overweldigende macht; daarna verloor hij geheel en al hel bc- wustziin. Stijf lag hij daar, bleek gelijk een doo- de. Was hij misschien dood? Neen. want na langen lijd keerde bewustzijn t-n be weging in zijn lichaam terug. Een lichte zucht deed zijn horst zwellen; zijn lippen bewogen zich in krampachtige trekking. Met moeite hief hij den linkerarm op. Hij trachtte le weten tc komen, wair hij zich bevond. Het schoon hem, of hij in ccn onmetelijk bassin zwom; alsof alle voorwerpen bij zijne naderingterugwe ken. Deze voorwerpen zelf zag hij door een dichten nevel; slechts langzamerhand begon hij ze Ie onderscheiden. Nu werd het helderder in zijn geest. Zijn bewust zijn begon klaarder Ie worden; eerst lang zaam vervolgens plotseling helder als een ster. Als een losgelaten veer sprong hij op, hij greep niet de hand liaar den horst- zak. Zijn overjas, waarvan lii.i zich duide lijk herinnerde haar loegckiioopi te heb ben, stond open.... de bricvvnlasch, waarin hij zijn vermogen verborgen had was verdwenen cn met haar hij liet zijn oogen de coupé rondgaan mei haar de vreemdeling en zijn schoont reis- fienoolel Hel verpletterende feil lag duidelijk cc helder voor hem.... liij v.as beroofd ge worden, beroofd door haarl Een luide kroel ontvlood ziin lippen; aan een onwillckeurigen aandrang gehoor zamend greep hij naar de noodrem. Dit was onnoodig, want een gillend gcn-nil verkondde hel binnenrijden van oen sla lion. J f Wordt vervolgd) 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1