Hl 4m §§-*11 M gfll lRi y u „ONS BLAD am, mppEm, binnenland" Fa. W. APPEL Jr. ZATERDAG 14 MEI 1921 0 S*a?nï en Markt 14e JAARGANG S3 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: No. 2 Zandblad SO Cts. PINKSTEREN. MISLj/ DES'PUTT m VLSÉ EINDHOVEN- NOORDERBANK, ALKBIAAR - HOORN. Verstrekt eredtëet in Rekening-courant en tegen accept. Bmnenlandsch Nieuws. b awiisseei jiïie UEITiEIM ia 6BMPE1T7 1834 n CtENEIVEKEHIfiflU J850 Kapitaal en Reserven f 18.500.000.— Direct: K. VAN N IE NES Jr. IET ËE1HIIE BiliiiiET heden tc ih plm. 3.15 plm." 0 943/S 0 0 0 0 58 58 O 0 166^ 148 148 164% 163 148 144 417 419 S°a 300 139 139 486 486 0 313 54iK 539# 48 0 0 0 0 0 0 S7X 0 0 O 0 0 0 O 0 O 0 423 420 «37/S 0 ®35/a 0 >o 6o 5 15 3 Li ichem, i. y. Jacob' ia Hazes. Eme- •tnilda, d. v. Jo- Lina en Geertrui- Telleman. 13 drikus, z. v. Fran- tharina de Lange. iOLLWD trgcn 'en Antonia - Johannes Ev-er- iWTlke en Gder- houten. Alexan- eqn lean Betsy Kuij- Gillem de tWit en Klaas Rol en tr. - Albert ,Wil- 3ussink en Alida -noldus Johannes aartje Mijlhoff. 'Christina Marga- Carel Johannes tgje Cornelia van NKSTERDAGEN. mkool, .Worteltjes, Spinazie en Bus- s concurreerenjd. ogde Appels 70 en 1 per pond. tent per 1/2' flescK ppelen 15 en 20 ct. Ti 12. Tel. 339. Mei. Op de Kaas- en aangevoerd 98 sta- 2.339 K.G. Kleine m. merk f77, imissie m. m. 'f 88. i. f82.Boerenkaas Commissie m. m. 72.—. Hamdel matig. ANGENDIJK, 12 Mei. tntenveiling. Rabarber f 10—11.20, id. stek 100 K.G. Aanvoer 5210 3 K.G. uien. tWOUDE, 12 Maart. 0, bravo's f'10.20, ra~ 70, alles per 103 K.G. 12 Mei. R. K. Markt- Jozef'. Rabarber: Go- id. Victoria f 1.80 KG. Mei. Op de Graan den aangevoerd totaal 165 tarwe f 1725.50 ferst chev. f 18.50, 165 7.50 'lil bruine bo.o- roen id. f 1726, dui- ■itte id. f25.—, 2 rood ;aa-d 3 blauwmaaa- erwten groene f 55. alles per 100 K-R., •MPs PSh Abonnementsprijs (Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 50 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; elke regel meer f0 25; Reclames per regelt 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod"bij voer-- uitbetaling per plaatsing f 0.60. 1 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 20Q,—f 100—, f 60,—, f 35—, f 15, Alle drukwerken zonder uitzondering, fe' R! ft G T PR US. WEGENS HET HOOGFEEST VAN PINKSTEREN, ZAL DST BLAD MAANDAG N E T VER SCHIJNEN. Bat de Kerk al binds eeiiv.-en Pinkste ren ais ec:i barer luisterijkste dagen, als een „heeffeest" viert, behoeft niet to bevreemden. Do gedachtenis aan do r.s- dcrdaling van den H. Geest immers kun nen wii fce-eho:rven als den gcbcorleJag der H. Kerk. Kog kort voor Zijn opklimming ten Hemel klaagde Christus over „de hard heid dos harten" van veie Zijner disci pelen, die niet degenen wilden gelooven, welke zeiden: de Heer is verrenen. Niet alken Thomas, maar vele andoren van hen, die den Meester tijdens Zijn wonderdoend leven gc.olg.l waren, twij felden aan Zijn opstanding vit het graf, zoolang sij Hom met eigen vlcc cholijlce oogen r.ict halden gezien. En in do Evangelieverhalen hooren wij den Za ligmaker die twijfelzucht, die wo'gerach- iighoid om op gezag van anderen te gelooven dan streng berispen. 17och dan is het of Christus daarbij zich Zelf onder breekt, om telkens op Zijn vermaningen ie laten volgen: „Maar ik zal U den ir. Geest zesden en Hij zul u allo waar heid keren." Is alsof de Zaligmaker v-cgon wil: zoolang ik nog 0:1 lor n vertoef, zcelang pij mij zelf r.og hoort spreken, gij mij 1-unt vragen en lij mij uw noo.l kunt klagen, zoolang is het ijdel ora groote dingen van u te eischon. Gij moet ver geestelijkt worden, allcon zien door de oogen des geloofs, alken steunen op de genade. En op den Pinksterdag zien wij die voorspelling op schitterende wijze be waarheid. Als do P.inksjerstorm over de Siilgstig-o hoofden van de" verza.uölde leer lingen komt en de H. Geest in hen neerdaalt, dan geschiedt eon der .grootste wonderen, welke da wereld ooit te aan schouwen kroeg. Arme, domme mannen, hioohartigen, die sidderden voor de scherpe tongen der Joodsche priesters en de brutaio oogen der menigte op straat, die zich schuil hieldei) in een huis en deuren en vensters sloten, z'.cu wij plot seling naar buiten treden en open baar Gods lof en glorie verkondigen. Da drukke menigte in Jeruzalem'3 straten blijft verbaasd staan; men ver zamelt zich rond de mannen, die op zoo ongewone wijze onder geestdriftige gebaren zulke verheven taai zoo vrij moedig durven spreken in 't openhaar. Maar do verbazing wordt tot ontzetting, wanneer daar de vreemdelingen, om het Joodsche feest, van alle wind treken naai de heilige stad gekomen, ieder in e'gen taal hetzelfde verneemt: Parthen en Me den. inwoners van Mesopotamia uit Egvp- te en Phrygie. Die ommekeer, die werking van den H. Geest, welke van Petrus, nog kort te voren vluchtend voor een dienstmaagd, een geloofsverkondiger maakte, dat won der van bovennatuurlijke macht, waar door de Kerk haar eerste predikcis kreeg, dat is altijd opnieuw het bezielende in het feest van Pinksteren. Op den vijftigsten dag na 'slleeren Verrijzenis werd de Kerk van Chris tus gesticht; toen verrezen de twaalf zuilen, waarop het machtige gebouw zou rusten en alle eeuwen trotsoeren zou. Pinksteren is het groote feest der Perk, omdat de H. Geest door Zijn ne- derdaling in de harten der Apostelen, de bron schonk van alle genaden cn kracht, welke voortaan door do Kerk m de measohheil zouden werken. Maar als het Pinksterfeest voor onze Moeder de H. Kerk zulk een dag van Beroemde Fornuizen Ho!!, ijzermagazijn v/h.J RL DE WILD, Alkmaar, Laat over de Boterslraat. groote blijdschap is, dan is het oen even heugenisvoile gedenkdag voor ai hare kin deren. Want uit die onuitputtelijke bron van genade, welke op den eersten Pink sterdag ontsprong, putton wij allen nog dagelijks. Voor alle Christenen is de H. Geest nog steeds, zóó, ais de Kerk Hem prijst: de vader der armen, de gever van alle gaven, de verlichter dei- harten, de allerhel to trooster. Te wei nig wordt dion H. Geest als derde per soon dei' Drieëenheid, door de christe nen gehuldigd cn aangeroepen, dien geest, zonder Wiens working er- niets goeds uit den menscli kan voortkomen. Het Pinksterwonder kan ons niet dik wijls genoeg voor don geest worden ge voerd, omdat het is van zulle een zeld zaam opvoedende kracht, zoo sterkend voor 0:13 geloofsleven, zoo b.ziclond tot nieuwe daden. In onzen tijd. van algemeeno deelne ming aan 't openbare loven, nu dage lijks de meest uitloopende meoningen met elkander in heftige botsing komen, nu de grenzeloozo macht der drukpers wetenschap en waanwijsheid, waarheid en dwaling ii bonte mengeling onder ieders 00™ brengt en de brutaalste, da longen, boven alles uitschreeuwt en zoo gemak kelijk gereede ooren vindt, nu kunnen wij niet genoeg heenwijoon naar do laat ste dagen van Christus' verblijf onder Zijn leerlingen en de komst van den tl. Geest, Dion Hij hij Zijn afscheid beloofde. Niet, toen de Messias weldoende rond ging, zieken genezend, dooaen oproe pend uit het gra", woorden van wijsheid sprekend, zooais de wereld nog flboit ver nomen hal, groeide er achter Hem een lege.- va-i heiligen, die in zelfverlooche ning on verzaking van al het aavliohe- zich gêh.ci aa:i hei homeHoJie. wijdde. Maar toon Hij van de aarde waS weg genomen en de II. Geest dff harion had 1 en de hoofden verlicht, toen begon het geloof in den gestorven en verrezen Christus lo leven en kostbare vruchten te dragen. Do H. Geest was het, die den moed en de gaven schonk om Christus' verbeven looi- door de we reld te dragen; hot geloof ook aan do duizenden martelaren om hun leven voor die leer te geven. Zoodot het Pink sterfeest ons loert, dat wij zonder den If. Gc-est niate, maar met (lien IT. Gesst alles vermogen, dat het eenvoudige ge loof in liet onfeilbare woord, dat de Kerk bezit, wonderen kan uitwerken. Er wordt in dezen tijd van beroering en wanorde zoo gesmacht naar groote mannen, groote geesten, die door mach tig genie cn onverzottelijken wil het roer van de wankelende maatschappij in haaiden zullen nemen cn rust en vrede vul ten brongen na don .storm, welke de wereld teisterde. De herdenking van den sterfdag ven twee greoten der mcnschhoid in do laat ste dagen wijst er ons op, wat er juist en wat er ijlel is in deze verwachting. Napol.-on en Dante zijn in dezen tijd op aller lippen. De wecvllvcrovoiair deed machtige daden, welke do gerebie- denis voor het bewonderende nageslacht heeft opgeteekend. En toch faalde zijn opzef. Waarom: omdat zooals een christen-generaal de zer dagen in een Fransch dagblad schreef omdat hij boven zijn eigen machl geen hoógc-re macht, boven den enkeling geen gemeenschap, hoven den oorlog dcu vrede niel erkende. I11 zijn werk blonk de men- schelijke, dc machtige maar vergankelijke daad uit cn ontbrak de geest, die van God komt. Daartegenover staat een ander genie als -é\ Danle, wien zelfs de Paus van Rome 11a zes eeuwen thans prijst om de weldaden, welke hij aan de menschheid schonk. En wat is hel blijvende in de Divina Come- diu? Niet de dichterlijke wraak over vijan den, waarom wij thans glimlachen, maar de bezielende taal, waarmee de poeët ons spreekt van de macht der Godheid, van den luister des hemels, van de kracht der deugd en de schande van de zonde. Er wordt om groote mannen geroepen: waarom? Omdat men twijfelt, dat zij ko men zuilen, lïn toch, de mannen en vrou wen, die de wereld noodig heeft kunnen dagelijks geboren, kunnen herboren vvor den in het thans levend geslacht. Wanneer wij met den ootmoed en de vurigheid, waarmee de leerlingen 11a Christus' Hemel vaart baden, van den Hemel afsmceken den Geest van kracht en sterkte, van voor zichtigheid en wijsheid, den geest, die reent, buigt, wat krom is,, die stuur geeft aan al wat uil de rechte baan is geraakt, die rust geeft na zwoegen, kalmte bij hel woeden van den storm en troost in smart. Wanneer wij dien H. Geest aanroepen en ilij daait in duizenden harten, die bereid worden ge vonden om als de eerste Christenen het geloof te beleven en Jezus' liefdeleer in de maatschappij in toepassing te brengen, dan hebben wij geen helden of geniet'-;-, iioodig: dan zat de li. Geest zelf het aan* schijn der aarde vernieuwen. Bevroren vltesch. Het bevroren vjeesch gaal er naar de „Tel." meldl, te Amsterdam in als koek. Ziehier eenige cijfers: Op 14 April was 't vleesch voor 't eerst verkrijgbaar. Van 13-16 April werd omgezet 42647 kilo. Van 18-23 April werd omgezet 121640 kilo. Van 25-30 April werd omgezet 137894 kilo. Van 2-7 Mei werd omgezet 16472SH kilo. Op 't oogenblik worden per dag in 150 winkels 75 heele dieren verkoeld, terwijl 'l totaal verbruik van Amsterdam altijd 100 dieren per dag is geweest. Toch heeft het abattoir niet zooveel slachlsciiade. De menschen eten nu vaker en meer vleesch, zoodat dc invoering tot dusver reeds volkomen heeft beantwoord aan de bedoeling. Het kan zijn nut hebben de vraag te beantwoorden: waarom belooft liet be vroren Argcnlijnscke vleesch nu een groot succes te worden, terwijl de invoer in 1912 niel geslaagd is? Dal ligt wel voor een deel in het groole verschil dat er nu is tusschen de gev.-one vieeschprijzen cn die van het bevroren vleesch. Indertijd was de gewoue prijs 55 cent per pond, die van het Argenlijnschc 40 cent. Na is liet gewone vleesch enorm duur. Maandag was op 't abattoir in de Hoofd stad de prijs van le kwaliteit vleesch in 't heen voor deslagtrs ƒ1.10 per pond. Het publiek moet dus voor de gewone soorten minstens van 1.10 lol 1.00 betalen. Het Argentijnsche soepvleesch en dc lapjes koslen 70 en 80 cent. Dan moet j een huisvrouw toch al wel huishoudgeld ie veel hebben, om 't niel eens te pro- beeren. En van onze Hollandsche huis vrouwen gaat immers do roep uit, dat ze op de kleintjes, lellen. De Amsterdamsche huisvrouwen pro beerden en zij bevonden dut liet bevroren vleesch goed was. HERZIENING INVOERRECHT OP TABAK EN PAPIER. In het Staatsblad is thans afgekondigd de wel van 6 Mei j.l. lot herziening van hel invoerrecht op tabak en papier. m Deze wet bepaalt: Art. 1. In de tabel, vastgesteld bij art. 1 der wel van 15 Augustus 1862 worden dc volgende wijzigingen gebracht: 1. De post: Tabak: In rollen of bladen en onge- plétte stelen 100 pond 0.70; geplette stelen 100 pond 1.50; gekorven, karot ten, snuif- en alle andere gefabriceerde 100 pond 12.—; sigaren 100 poml 40. Wordt vervangen door: Tabak boven den accijns: in rollen of bladen en onge- pielte stelen 100 K.G. 1.40; geplette stelen 100 K.G. 5.gekorven, karotten, snuif- en'alle andere gefabriceerde, waarde 30 pot.; sigaren, waarde 30 pet.; sigaretten, waarde -15 pet. II. De posl: Papier van alle soorten, cbifs-, muziek-, meubel-, kardoes-, grijs pak- en blauw suikorbakkerspapior, regis ters, wil of gelijnd, bord en kaartpapier, waande 5 pel. jt Wordt vervangen door: papier van alle EJöerten chili-, muziek-, meubel-, kardoes-, grijs pak- of bkuivy suikerbakkerspapier, ïc-gisiers, wit of gelijmd,' hord- en kaurtpa- picr met uitzondering van .sigareüen|ja- pier, waarde 5 pelt.; sigaretten: in den vorm van luilzen ol' in' blaadjes van niet meer dan 25 e.M.2, 1000 stuks 1.50; in vellen of in rollen 1 M.2, 0.60. Art. 2. Wij behouden ons voor om, onder de noodige voorziening tegen mis bruik, bij aügemoenen maatregel van be stuur, vrijdom van invoerrecht le verlee- ncn voor sigarettenpapier, dat hjer tc lande gebezigd wordt voor de vervaardi ging van sigaretten in sigareHenfabric- kcn. Art. 3'. Deze wet treedt in werking op oen nader door ons te bepalen tijdstip. DJAMBI EN DE VER. STATEN. De „N. R. Ct." doelt den voHedigem tekst mede van de nota inzake Djambi welke de regeering der Vereenigde Sta len door bemiddeling van den Amerikaan- salien gezant Philips aan de Nederiand- selie rcjeering heelt gericht. Het slot laten we hiee volgen: De gezant doeil mede, dat Ilij een tele gram lieeft ontvangen van den staatsse- creiaris, meldende dat de regeering van de Vereenigde Staten steeds indachtig is de verzekeringen, welke de Nederlandsche regeering heeft gegeven met betrekking tot haar gunstige houding tegenover Ameriikaanschc dcc! neming aan de ontgin ning der Djambi-velden. „Waar ik niet optreed len gunste van eenige bijzondere Amcrikaansohe maat schappij, zoo zegt de gezant, ben ik ver heugd over het geschikte oogenblik 0111 er op te wijzen, dat zekere bepaalde voorstellen, welke in de laatste twaalf maanden zijn gedaan, voldoende bewijs leveren, dal verantwoordelijke en des kundige Amcrikaansohe belangen bereid cn begeerig zijn om mei de Nederland- sclie regeering samen te werken in pelro- Kantoor ALKMAAR6REEDSTRA&T tl Corresponderósohag» HOORN.GROOTE NOORS 140 Crediefen, Deposito's, Aan» en Verkoop yars Effecten. ALLE BAHKZ&KEN. teum-oniginmngen in Nederlandsch-Imdië. Hot is misscliien overbodig te zeggen dat mijn regeertng ten vo-ile de wetten en bepalingen in Indië kent, welke vreemde maatschappijen verbieden ais zoodanig zich in de kodoniën te vestigen voor de ontgin ning van minerale oliën. Aan den ande ren kant is mijn regeeniug zeer verontrust waar liet duidelijk wordt, dat het mono polie van zoo ver-strekkend belang op het punt staat te worden gegeven aan een maatschappij, waarin vreemd, anders dan Amerikaansch kapitaal zoo aanzien! ijl betrokken is. In dut verband wenscb ik met den grootsten .ernst de aandacht van uwe Ex cellentie le vestigen op het feit, dat Amerikaansch kapitaal gereed slaat 0111 te helpen in de ontginning van de Djanibi- veiaen en andere petrotemn-terreinen in Nederlandsch-indië. Ten slotte waag ik het nog te verklaren, dat mijn regeering hot hoogste belang hecht aan de erken mkig van de principes van wederkee-righeüd en gelijkgerechtigheid in de oplossing van hel pctroleum-vraagstuk, evenals aan de tookenniuig van Amerikaansch kapitaal, georgaui'scrd naar de Nedorhmdsche wel, van dezelfde voorrechten cn voordeelen, welke worden gegeven aan ander buiteii- landsch kapitaal, op gelijke wijze georga niseerd naar de Nederlandscho wellen." Uitjtti"' van eerste oefening; De di recteur van den Rijksdienst der Werk- loosheidsvterzekflring en Arbeidsbemidde ling, deelt mede, in aansluiting op het onlangs gepubliceerde persbericht, waar in werd medegedeeld, dal in verband met 't groote tekort aan geschoolde bouw vakarbeiders behalve aan deze, ook aan bouwkundige opzichters en tcekenaars uitstel van eerste oefening kan worden verleend, dat deze bepaling geldt voor eiken dienstplichtige die tot deze groepen behoort cn die nog in den loop van dit jaar onder de wapenen zaJ moeten ko men. Afwerken. In de Kamerzitting van Donderdag heeft de president den heer Kooien meegedeeld, dat het in de bedoe ling ligt een groot aantal wetsontwerpen nog vóór de zomervacantie af te doen. Pasvisa voor Italië. Aan Nederlan ders, die zich naar hel buitenland bege ven en in het bijzonder aan tien, dienaar Italië wenschen te gaan, wordt aangera den, zich niet op reis te begeven alvorens zij hun paspoorten hebben doen voorzien van alle visa, wélke zij voor hun reis denken noodig le hebben. Een Italiaanseh visum b.v. word! in Zwitserland aan een Hollander niet ver leend NOG EENS DE DECORATIE VAN DEN HEER DE BEAUMONT. De Ilaagsche correspondent van lief „Itbld.", had medegedeeld, dat dc Ne derlander do heer Beaumont te Maas tricht de Belgische onderscheiding zou hebben gekregen niet als loon voor zijn Bclgischgezindheid, maar wijl hij de Belgische uitgewekenen heelt ge steund. Onze regeering zou die inotiveering als de juiste aangenomen en Beau-" mout vergunning gegeven hebben de Belgische „onderscheiding" te dragen. Hierop antwoordt de redactie van het „Hbid.": „Elk Nederlander weet in tusschen dat de inotiveering niel juist kan zijn. Met zeer enkele uitzonderingen hebben de vele Nederlanders, die weken, maanden, jaren lang voor de Belgische vluchtelingen gewerkt hebben en groo te offers voor heti over heb bra go- had, zelfs geen woord van dank van eenige officicele Belgische auto riteiten gehoord. Voor dien de Beau mont zou dan een uitzondering zijn gemaakt, terwijl hol sleehls een toe val zou zijn dat hij tevens naar ge zindheid een Belg is?" TEGEN MALARIA. Naar aanleiding van hetgeen de Mi nister van Arbeid heeft medegedeeld over do sloten en vijvers henoorden het IJ als broedplaatsen voor malaria-muggen, wordt iu de „Tijd" do aandacht gevestigd op een eenvoudig zniverings-middel, dat niet veel geld behoeft te kosten en volstrekt onschadelijk is. „In Amerika en op ons Java en, naar ik ineen, ook op onze AVest-Indi3clie ei landen, worden stilstaande wateren en vijvers met^ goed gevolg van muggen- larven bevrijd door kleino vischjes, wier Datijnseho naam mij is ontschoten, maar Uio wij ook niet noodig hehhon, om dat wij hier inlandschs eieren- en lar- venverdolgèrs hebben te keus cn te keur. Ons gewoon stekeltje is namelijk on afgebroken bezig met azen op dierlijk voedsel. Wie zich daarvan wil overtuigen, werpe eens een paar van die diortjes in een glazen kom, gevuld met regen water, dat lang in een hak hoeft ge staan. Zulk water wemelt van kleine, roode insecten, dis zich zigzagsgewij'ze door het water bewegen. Maar men lette eens op, in welk minimum van tijd 'de stekeltjes de roole diertjes hebben ver orberd. In sloten en vijvers zijn geheclo scho len van deze vischjes, die door hun scher pe stekels weinig Jast hebben van grootere vissehon, onafgebroken bezig met happen en slikken; het zijn echte roovers en veelvraten en beginnen zoodra ze uit het nest komen, evenals do kuikens, hun le vensonderhoud te zoeken. Zij verlangen allcon, dat men hot water niot verontreinigt door er rottende stof fen in te worpsn. Men ziet dat in onzo Stadsgrachten. Als het „kwaal water" is, zwemmen zo aan de oppervlakte en wor den flauw. In helder water gieren zo rond en vochten om het kleinste brokje. Slo ten en vijvers worden liefst door de muSoen bezocht als zo helder water be vatten; als hot water kwalijk riekt blijven ze weg. Maar op die manier kunnen er ontzettende massa's mnggpneierea en lar ven verdwijnen langs L-iologisclien weg. Men helps do natuur een weinig en poote als ze er niot zijn, stekeltjes in de wateren over hst IJ. Zijn ze er een maal, dan blijven zij wel eenige jaren voorttelen, als de wintervorst tenminste niet al te streng is. Wij zouden in ons land nog heel wat moor last van mala ria-koortsen hebben als wo gocn legi oenen stekeltjes halden, die nauwelijks uit het no.t komende, hun rooversleven beginnen." „En dc lieer,.was hij niet bij haar?" Een heer, die waarschijnlijk dezelfde is als haar reisgenoot, volgde op eenigen afstand achter haar. Of hij bij haar be hoorde is niet vastgesteld." „Beiidc mijne rei sgen ooien zijn dus tc Warschau uitgestapt?" „Dat weel men niet. De jonge vrouw zeker. De man waarschijnlijk aan het nia- bijzijnd station. Misschien handelden zij ook gemeenschappelijk." „Ik verwonder er mij alleen maar over" Itiep Oriloff verslagen uit, „dal als de be rooving vóór hol veria-ten van den trein le Warschau geschiedde, men mij daar niet reeds gevonden heeft." „Zeer verklaarbaar de conducteur zag dc dame uitstappen, hij wierp later s'cct 11 s ecfh blik in cfe coxipa, om te zien of ook soms iemand was ingestapt. Hij bemerkte n in dezelfde houding, ais waarin hij u aan Oe vorige stations gezien had en dacht dat u stiojS. Zooveel weet hij, dat u zich vervolgens alleen in de coupé bevond; de wude heer was dus reeds verdwenen. De zen heelt hij niet zien uitstappen; zoo nauwkeurig hoeft hij ook geen adit g' slagen op het uil- cn instappen van reizigers aan dc kleine stations vóór Warschau." „En de conducteur, rust op hom geen verdenking'" Dc inspecteur antwoordde ontkennend. „Een der oudste ambtenaren van de lijn, een eerlijk man, die bij zijn superieu ren lioog slaat aangeschreven. Daarenbo ven wist hij van uw brieventasch niets." „DaL is waar," bevestigde Oriloff. „Wij koesleren evenmin als u twijfel in dlie persoon dc dievegge, voor ons te heb ben. Haar signalement is reeds naar ail'le mogelijke plaatsen en stations overge seind. Geheime politieagenten zijn aan al le stations geplaatst. Zij kan de stad niet langs den spoorweg verlaten, zonder ge arresteerd le worden." „En als zij het langs den landweg be proeft?" „Dal is le gevaarlijk. In het naastbijge- fegen dorp zou haar de arrestatie wach ten. Neen, neen, het eenige uitzicht oin niet 'ontdekt to worden of te ontkomen, biedt haar' een verborgen schuilplaats, in de groote stad, of een overhaaste vlucht met den spoortrein. Mijn meaning is, dat zij zal beproeven de pruisisclie of O os- hij naa r zijn hotel terug, om zich daar ge- tenrijksehe grenzen le bereiken en daar- reed le houden voor een mogelijke oproe- voor gebruik te maken van den Weiehsel- ping. of WecnerspooTweg. Mogelijk verschaft Tot zijn verbazing overviel de verwachte zij zich oen vermommingdocli ook oproeping hem reeds te een uur, toen hij daarin zou zij met licht aan onze handen zich juist aan tafel wilde zetten. De poli- ontkomen." j Reagent, die hem kwam roepen, had be- „Het is nauwelijks aan te nemen, dat veil ontvangen, hem onmiddellijk naar hel een zoo verrukkelijk omhulsel zooveel Weiehsolslation te vergezellen, waar men verdorvenheid kan omsluiten," zuchtte de, zooeven een vrouwelijk persoon had ge- kunstenaar. arresteert, wier uiterlijk met de schilde De inspecteur lachte spottend. I ring van den jongen man overeenstemde. „Als u eens een paar jaar inspecteur van politie geweest zijt, mijnheer Oriloff De jonge schilder nam een huurrijtuig om den tamelijk grooten afslaind af te leg verbaast ge u daarover zoozeer niel meer", gen. Onrustig en toch zwijgend zat hij luidde zijn antwoord. „Overigens luidit1 naast den agent.IIij vreesde en hoopte te- mijn meerling, die op langdurige ervaring gelijk de arrestatie van de schuldige. Op- steunt, aildus: Ik denk dat de misdadigster nieuw voelde hij hot ongewone kloppen in beproeven zai, hedenmiddag te één uurzijn hart.... hij zou gaarne zijn eigen met den Mairiënburger sneltrein of om- dom terug ontvangen, doch hare besiraf- streeks twee uur later met den Weener- fdng wensdhte hij niet. sneltrein te ontkomen. Als zij zich bij dlie j Misschien was zij het ook in het geheel gelegenheid niet te onkenbaar gemaakt1 niel, die men gearresteerd had.Deze ge- heeft, loopt zij in het net." dactite stemde hem veeleer kalmer. Feodor Oriloff dacht bij zich ze! ven, dalj Zij bereikten het station, cn werden do inspecteur van politie zich wet kon door een op heil wachtend petitie- vergtissenphij paal^aEeaaiieLjML-deiL.anihrS..ogenit ojimiddÓHiik naar liet bureau van tataar zïjih veaimoeden med-e tè l&eéltaC J 'ataËhBschèf* FbffüWÏ Wr- Niet gerust erover, of hij wel ooit weer in. Weekte, zoodra hij oen stap in het bureau bezit rtm zijn geld komen .zou, keerde, gezet hadop een. stoel on den achter grond zat de scjioone jongedame. Hij herkende haar dadelijk; zij droeg precies dezelfde Weeding als don vorigen dag cn ook hare gelaatstrekken waren niet het minst veranderd; zij droegen denzelfden stempel van lijdende zachtmoedigheid, weemoedige zelfverloochening. Bij zijn binnentreden richtte zij hare oogen op hem, vol cn klaar, verwijtend naar het scheen. Ilij waagde het niet haren 'blik te beantwoorden. Bijna ais een schul dige scheen hij voor haar 1c staan! Hare ■bekoorlijkheid oefende dezelfde onweer staanbare aantrekkingskracht op hem uil als in het eerste oogenblik. En rij zou een misdadigster zijn? Tooh had die -inspecteur van politie mis schien gelijk. Niet alleen achter valsetie kleeren, baarden en brillen verbergen zich list en misdaad; er bestaan ook zuiik-e vermommingsmki-iktim voor aam titer cn hart! De geschiedenis der menschheid kent voorbeelden van zulke fijne huiche larij, dde zelfs de kunst van den uilstc- kcnd-sl.en tc-onselspeier verre overtreft. En was hij, hoewel hij ais kunstenaar veel zag, wat anderen menschen eeuwig verboT- Igbn,'blijft, óVer TiSt- ëlgfelrtién .hict..eeti'.ülèi aïisecrend, dweepend opmerker, gemakke lijk om den tuin te lei-len door een gtafl gezicht cn zachte gebaren cn bezield 'tloor hot snelle en zegepralende vertrouwen der jeugd, nog niet door teleurstellingen beproefd? „Is dtit de lame met wie u gereisd heeft?" vroeg de inspecteur van politie, wlon de arrestatie le danken was de zelfde niet wien Oriloff des morgen-s ge spro-ken liad en die, zonder het te ver moeden, vurige koten op zijn hoofd sla- pelde - terwijl hij naar d-e gevangene wees. „Zij is hetatnihvoord-de de jonge man vertegen. „Ontkent ge met deren heer van Grodsip naar Warschau in dezelfde coupé gereisd te hebben?" bulderde d-e inspecteur het jonge meisje lo-e. Ilaar antwoord huid-de: „N-c-cn", cn hel werd zoo zacht geapro-k-en, dat het nauwe lijks de ooren van den schilder bereikte. „Nu. dut kun-l ge ook na-el." lv.t-.'.e de irn- yVvri c-. c-ti „v. - é-wëtewsw-*1 ■av—w

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1