„ONS BLAD" pr— BUITENLAND. iETg£HZi«IÜET BINNENLAND. Bureau: HOF S, ALKMAAR. - Telefoon: 433 De Intellectueeten. No. 181 DINSDAG 17 MEI 1911 14e JAARGANG NOORD m - Abonnementsprijs: -0%$: Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.50 f hooger. Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0 75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan In C€n. der grool»cre g^meentben van Noord-Brabant vroeg ou..l aiigs de woord voerder >der S. D. A. P. aan de leden der KaUboliokc fractie: waar zijn de intellec tueel e 'leden uwer partij? Of de man juist daar 'berecht deze vraag srtolde Ininmeii we in het mididen laten, schrijft de Bossche medewerker van de „Maasbode". Feiit is, dat zij gesteld werd en dat in verschillende plaatsen de inlellcctucetlen zich weinig of niet meer met de pm.. li v,he polii'tieik bemoeien. De laatste ailgemeene verkiezingen voor de gemeenteraden hebben in het tcckcn der „d-emocr',;e" gestaan. H'icr en daar was het waarlijk een idieinocrailiie van den kouden grond, een ileelijk relletje tegen allien, die men oonscr- vvtiof meende te mogen noemen. moest een finale opruiming gehouden >or»aen van hen, die „van den ouden slem- ped" waren, van hen die -lot ecne gefortu neerde familie behoorden, en engst van al van hen die een eigen meening om trent maatschappelijke toestanden en ge- beu'bendssen er op na durfden houden. Zoo is menig Katholiek man die jaren lang zijn beste krachten aan de openbare zaak, het gemeen ebest, besteed had, uit een gemeenteraad geraakt. Op de maatschappij werd een stel nieuwe krachten losgelaten, van wie menigeen nauwelijks lezen of schrijven kon Dit was immers ook niet noodig. Pralen is de groole kunst in de politiek ook de plaatselijke. Praten, .dal de verslag gevers er bijna bij neervallen en dc bitter tafel-vrienden verbluft zitten, zoodra zij dit onderwerp aanboren. De ziekte diie de S. D. A. P. zoo onge- niöbelij'k heeft gemaakt alleen reeds om redenen van wijsgeerigen aard- die onover winnelijke wauwel'koorbs, greep menigen afgevaardigde of asp i rant - a fge va ardigd e van een Katinolieke kiesveroenriging aan. Meiisolicii, di;e geen flauw besef 'hadd'en van de groole waarde der zwijgzaamheid, van. de beteekenls der stille daad in de politiek, stelden zich zelf voor als redders der menschheid. Zij zouden het allemaal eens lekkertjes zeggen. Zij zouden alles wei in orde praten. Vele inteMectueeten hebben zlicih loen teruggetrokken. Hel was weliswaar om er beu varn te worden, maar deden zij goed toen zij vrij spel Keien aan oifc gr-otschreeuwers? Neen. Hel kan niet goed wezen, dat de men- schen van oiiLwikketing en beschaving zich terugtrekken uit de openbare lichamen, zelfs al wordt er in eigen kring een storm aanval gedaan op hunne persoonlijkheid. Te begrijpen is het, dat mannen van fijne, moeizaam-verworven en zorgvuldig- geculliiveerd'e beschaving zich niet meer thuis gevcden in vergaderingen, waar laat ons 't kind maar bij zijn naam noe men <ie poli'tiiek-van-den-groolen-bek bedreven wordt. Doch iedereen ziet dat wij in een over-, g angst ij dperk lev-en en dat die schreeuwerij ten slo-lte moet eiin-diiigen in heeseihh-ed-d en in aftakeling. Dit moest den amteilcotueeten hebben ge prikkeld lot stan-d-houd-eïi voor een ideaal. Neem gerust aan, dat vele mi-n-omtwik kelden, die zich vooruiitwromgen, in ge- i.i o ede meenden een dienst te bewijzen aan de Katholieke partij. Dat is zeer wel mogelijk. In verkol ij kh-e-xl echter bezorgen zij baar een onbeschrijfelijke schade. Het Katholicisme immers vordert iels anders va-n volksvertegenwoordigers dan grofheid, brutaliteit, onbekookte uitlaiLin- gen, ophilserijcn, gewaagde proefnemin gen, pralerij in. de runante. Heel het Katholicisme is één groole prediking van zelfbelieensching, die d'e grondisilag der beschaving ds. Daarom gaat die ware Katholieke ont- wikk oiling steeds met waae bescihaviing gepaard. Daarom zullten de ware Katholieke m- tellecfcueelen ook altoos de ware be schaafde memschien zijn. Dn daarom hebben wij ails Katiholdeke volk'svertegenwo'O r digers ook ware intel lect tueden en waarlijk beschaaf-den r.ioodiig. Wij zijn nog tamelijk ver verwijderd van de eerstkomende gemeeniteraadisver- lriezimigen. Toch diienit thans al er op te worden ge let, dat on-ze kicsvereendgiiinigen bij een vol gende gelegemhedid inncrlijk-Sterker zijn dan den vordgen keer. De inlelieotueelendie zich zelf beloofd hebben dat zij zich noooJt meer met de gemeentelijke politiek zullen bemoeien, mogen zich Ühamis reeds afvragen, of zij niet mede schuldig zijm aan den toestand vaai verwarring, vatn decad-eralde in me- nigen gemeemteraal. Schuldig ook, door nalatigheid, aain de ergerlijke scheldpar tijen, de minine manieren, die on veranl- wcordelijke daidcn daar vertoond. De gemeenschap mag toch niet worden opgeofferd aain de vailsche eerzudlrt of aan de domheid vain demagogen, zelfs al looien dezen zich met den naam van Ka tholieken. De vcrscliufliltende andere pa.nlij-cn begin nen cr naar te streven om hare knappe koppen nu al populair te maken bij die bevolking. Zij lallen lezingen en voor drachten liou-dien. die in zekeren zin op peil staan. Mogen wij onis dan vergenoe gen met onze vrlegcmwoordli-ging over te laten aan. meiuschen, wier kennis beperkt is tot hum winkel of onderneming en wier eenlge kracht ligt in de veelheid hunner Leege voorden en lange zinnen? Waanneer een lid der S. D. A. P. ons vraagt: waar zijn uwe initellctueelen? dan moeten wij kunnen zeggen: overal dus óók in den gemeenteraad. De mijnwerkersstalring Ja Engeland. Een rede van Lloijd George. Als antwoord aan dc leden van de ar beiderspartij, die aandrongen op nieuwe pogingen om het kolenconflict bij te leg gen, hield Lloyd George Vrijdagavond 'n rede in liet Lagerhuis, welke een zeer goeden indruk heeft gemaakt op de leden der verschillende partijen, die particulie re pogingen hadden gedaan in het be lang van den vrede. De hoop is herleefd, dat deze week nader tol een oplos sing zal brengen. De minister-president was uiterst verzoenend en deed blijkbaar zijn bes!, een gunstige atmosfeer te schep pen. Hij getuigde met warmte van de va derlandsliefde der mijnwerkers en van de offers, die zij in den oorlog hadden ge bracht. Hij zeid-e, dat de regeeriDg niets minder wenschte, dan de mijnwerkers door honger tot capitüleeren te dwingen. Daar voor was de oorlogsschuld tegenover hen te groot. De minister zou ieder nieuw voorstel met vreugde begroeten, maar hij verzocht niet voorbarig bijeenkomsten le houden, daar een mislukking noodlottige gevolgen zou hebben. Zoodra de regeering echter eenig voorstel van gezaghebbende of zeer deskundige zijde ontving, zou zij het met vreugde in overweging nenien. De premier eindigde met de aanmaning le steunen van Clynes, den leider der ar beidersafgevaardigden in 't Lagerhuis, die aandrong op verzoening lusschen werkge vers en werknemers, en op een algemeenc industrieele confcrenlie, die de beginselen zou regelen voor alle lakken van bedrijf. Terwijl de toestand er dus beter schijnt te gaan uitzien, beskoten de uitvoerende co- mité's van de transportarbeiders in den Het is een oud middel der spitsboeven, Kennen, wat onmogelijk geloochend kaïn worden of hun geen schade berokkent, alls zij het bevestigen. Ge kent de beschuldii ging, op grond waarvan gij gearresteerd zijt?" ',Ja, antwoordde zij op een loon, die niet zonder fierheid en verontwaardiging klonk. „Natuurlijk zijt gij onschuldig?" „Ik ben onschuldig," antwoordde zij met een engedachtigen opslag der blauwe oogen. „Aha,gij waart op dienzelfden tijd met mijnheer Oriioff in het kantoor van het bankiershuis Greforl te Grodno?" „Ja." „Daar waart ge aanwezig, loen mijnheer Oriioff een gnoote som gedds werd uitbe taald?" „Daarop heb ik gocn acht geslagen". „Neen, in liet geheel niet," spotte dc inspecteur. „O, ge liebl dus volstrekt niet toe gezien? Gij hebt ook niet geboord, dat N ^z'jnv plan mededeelde, om te ver loop van den dag een vols'reki embargo te leggen op vreemde kolen. Het is echter be kend. dat deze besluiten met kleine meert derheden genomen zijn, en liet is twijfel achtig, of er algemeen aan gevolg zal ge geven worden. In ieder geval echter is de regeering van plan, buitenlandschc kolen te baat te nemen, zonder zich le bekomme ren om spoorwegpersoneel en transport arbeiders. Een nieuwe conferentie. 's-Avonds laat maakle Lloyd George be kend, dat hij in verband met liet conflict in. de mijnen voornemens was, de leiders van beide zijden deze weck op Chequers uit te nqodigen, teneinde over geiiecl nieu we voorstellen te spreken. Een aanzienlij ke verheldering van de atmosfeer word! hiervan verwacht. Later werd gemeld De conferentie te Chequers is nog niet definitief vastgesteld. Inlichtingen, inge wonnen op liet hoofdkwartier van de mijnwerkers, hebben doen blijken, dat er nog geen vergadering van het mijnwer- -kersbesluur is uitgeschreven. Een nadere gezamenlijke conferentie van de besturen der transportarbeiders en spoorwogmailn-eii is bijeengeroepen tegen 17 Mei 's middags. Daarop zal de kwestie van bet embargo op buitenland- sche kolen weer worden besproken. Men verwacht, dat er tegen dien datum ant woorden zuilen zijn ingekomen van de Ncderlandsche en Fransche transportar beiders, op den oproep van gisteren 0111 steun. De pers over het embargo. Do pers is over het besluit der spoor- wegmanncn, om in het geheel geen geïm porteerde Ikolen aan te raken, natuurlijk verre van goed 1e spreken. De „Times" zwijgt er om de oen of andere roden nog over, inner do meeste bladen keeren zich met alle graden van felheid tegen de spoorwegniannen, op grond van bet voor de band liggende, zij het dialectisch niet geheel zuivere argument, dat de gemeen schap onschuldig is, en dit besluit een onverdedigbaren aanvat op haar bestaan beteokent. De „Daily News" ziet ook nog een an. deren kant aan het vraagstuk. Het blad schrijft: onhoudbaar als de positie der spoorwegniannen is medo het bes/luit van hun leiders. Dit is precies wat de volhar dende werkeloosheid der regeering iede- ren gewonen waarnemer met gezond ver stand had doen anticipeeren. Het is nut teloos om in een dergelijke situatie den psyehoologdschen factor te negeeren. I11 den regel is hij sterker dan de economi sche en welke oj-k. De spoorwegman be gint le beseffen, dat bet nu de vraag is of en hoe sipoedig zijn kameraad de mijn werker 1 dierlijk door verhongering lot overgave gedwongen zal worden. Hij leest de overtuigde verzekeringen van de rc- geering, dat zij op genoeg buitenlandschc kolen de hand gelegd beeft om liet, ten spijt der mijnwerkers, vol te houden. Ter zelfder lijd bemerkt hij, dat de regcering klaarblijkelijk rustig blijft stilzitten. Hij zou geen mensch zijn, als bij zich onder deze omstandigheden niet verleid voelde, Ie verklaren, dat, wat hem betreft, de ko len der regcering voor eeuwig kunnen blijven liggen, waar zij aan wal gebracht zijn. Dat is de situatie, en als het optre den der spoor wegmannen veroordeeld moot worden en dat moet het dan verdient liet gebrek aan optreden in dc rcgecring geen minder strenge veroordee- 'ling, al blijft zij, blijkens de rede van Lloyd George in liet Lagerhuis, nog wer keloos. Na levendige looneeien, heeft een groo le bijeenkomst van spoorwegpersoneel te Glasgow met een overstelpende meerder heid besloten, om niet te slaken. De Poolsche opstand in Opper- Silezië. De Duitsche Reichsbank schijnt na toch de'noodïge fondsen om de Opper- Skezische. arbeiders te betalen naar liet ■gebied van den opstand te zullen sturen, en dit wel op aandringen van de Enten te ommrssie ie Oppeln. Te Katlowitz heeft men 50 pet. van heigeen men noodig heeft o* i de arbeiders te betalen, te Beullien 35 pet. en te Hindenburg 4 pet. In deze laatste stad is een groole som golds geheel vernietigd, daar men de fond sen niet in handen der Polen wilde doen vaiien. Te Rybni'k zai men trachten nood geld uit te geven. De Broslauer Volkswacht deelt mede, dai de zoogenaamde bevelen van liet Rijksweermindsterie 'lot vermoording vs*a Korfanty, die de Rote Faliue gepu bliceerd had, reeds veie maanden geleden in. vrijwel den zelfden vorm in de Pool sche en in sommige Fransche bladen heb ben geslaan. Reeds loen kon bewezen v-ïden, dat men met een mystificaiie te de en had. Naar liet AcMulir Ahcudblatt uit Bres lau verneemt, moeten reeds Fransche ko loniale troepen, waaronder negers, op het station te Oppeln zijn aangekomen. Er worden nog meer troepen vcrwaeh'. waaronder Engelsehe. Naar de Vossiisclie Zcitung meldt, heeft men te Iirexlaiu uit Oppeln bericht ont vangen, dal men daar versterking der ge allieerden verwacht. Tegen gisteren werd een regiment Bngclschen aangekondigd. Opper-Silczische bladen berichten, dai de Dultschers verscheidene Poolsche pries lens als gijzelaars liobben weggevoerd uit het niet door de opstandelingen bezette gebied.. Briand over den toestand. Briand heeft aan journalisten verklaard niet al te zeer verwonderd le zijn over een aanmerkelijk verschil tasschen liet Fransche en hel Engelsehe standpunt in zake Opper-Sifezië. De meening van den Britsclien commis- 'ris in Oipper-Sileizië wijkt inderdaad af Via die van den Fransehen commissaris, zelfs in zeker opzicht van die van den riaiïaansdlien commissaris. Hoi zou wensclieiijk zijn, en dat is het standpunt van de Fransche regeering, aan de drie c'ouiniissariissen den tijd le laten om hiun standpunten nader tot el kaar te brengen en in overeenstemming met liet vredesverdrag een eensgezind voorstel le doen voor de grenslijn. De troebelen vinden hun oorzaak in het feit, dat drie verschuilende rapporten uitge bracht werden en ook in de onjuiste uit leggingen, van Duilsohe zijde gegeven oevr het definitief toekennen van liet geheele «industriegebied aan DuiiiscMand', in strijd met den uitslag van de volksstemming. Briand verklaarde, dal het gebeurde volkomen herstelbaar was. Hij bracht hiulde aan de geallieerde oommissie, die haar plicht deed en het geenszins met de opstandelingen op een accoord gooide, wat ook de Duitsche tendentieuze propa ganda, dio de wereld vers 1 roomt, moch't beweren. Briand stelde vast, dat de toestand be ter werd. Het geluk Ie onmiddellijke bot singen lusschen Duilsche en Poolsche benden le vooTkomen. Dc conrmiissie zal spoedig liet door de opslandeliiigen be zette gebied bevrijd en den normalen toe stand hersteld hebben. Briand voegde er aan toe: In ieder ge val is liet zeker, dat aks de Duilschcrs aangemoedigd zijn om met geweid in lezië lusschenbeide te komen, een hoogst ernstige toestand zou ontstaan. MINISTER SAPIEiHA AFGEZET? Volgens den correspondent van de Vos- sische Zeiitung te Warschau heeft dc Pool sche parlementaire commissie van buiten- ïandsche zaken een molie van wantrou wen tegen minister Sapielia aangenomen. Al de aanwezige Lden, waarbij verte genwoordigers van alle politieke partijen, stemden voor de motie. Men besloot ver der mini ster-president Witos te verzoeken den minister van buitenlandsche zaken, die in liet buitenland verloeL', onver wijld icrug Ie roepen om zijn ontslag te verlangen. Men verwijlt Sapielia op de conferentie van Londen liet Poolsche standpunt inzake Opper-Silezië niet krach tig genoeg le hebben verdedigd. Boven dien wilde Sapielia Wilna en hot gebied van Wilna ais fedcralieven slaat bij Po len aansluiten, in plaats van de annexa tie door Polen le cisclicn. De toestand in Ierland. De verkiezingen. Vrijdag zijn voor de twee Ierschc pair- liameniten overall die canidlidaten gestald. Voor liet Zuidelijke panlcuiiemt ^ijin de Simn-Fetaers overal bij enbefe cajndidlaat- slieiliing gekozen, befliaïve aan de uiniversi- fedf te Du'büim, waar ook vier ainti-Simn- Feki-candidialen voor bet Zuidlelijke parle ment zijn gesitald. Voor bol Noordelijke p:..!emenit stelden de iiaiGonaülklcn of Siiinn-Foiiners, die samenwerken, togencamdidiaiten tegenover die Ulster-anaimnen. In vele districten i-s de Valera zelf csraildlidaat gesteld. To>l d'e Siiim-Feiiniers die iu Zuid-denlaiml bij enketle camdlidiaail-staili'ng gekoizen zijm, behooTOiK de Valera, MMiailll Godiiins, de opperbevelhebber vom bol repu'Mifceiiiiische leger, Arthur Griffiths, de „vioe-presidienit van de republiek," en graivlm Markie Wlioz. Veie cauididialtan zilten o,p liet oogenbiulk gevangen, die maes.e hebben al eenis in de gevangenis gezeten. Sinn Fein aan 't werk. 'Dc Sinn Feiiners iiebben 1e Dublin weer een stoul slu'kje uitgehaald. Een taoep opskundeiliitngen veroverde een ge pantserde auto, mia een gevccJU, waarin één soidiaaf werd gedood, en één gewoed. Daarna gingen zij mol dc auto naar de MjouTitjoyg'CV'aiiiger.is, waar- de opstaiirJie- lingen, die uniilormen van Engelscbe oflï- cicren droegen, toegang verkregen, anadait zij ligilüma'tic-pa'pieren badidicn geloond. Zij knevelden den gouverneur en zijn assistent, en baalden toen Griffith, dien vice-president van Siinn Foiui, en 4 eindere Sdmin Feèniers uit de cellen, rnaaT de miCi- tajiren waren achteiidochitdg gewordlen, en dwongen de opstaridcünngen hen bij de poort achter 1e Jaten. De opislaridejiingen smeMen toen naar de aulo, onder een regien van kogels. De aulo werd !ai*Jer teruggevonden op een weg bij Dublin. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. De Katholieken in Mexico. De Excelsior «mè&cbt, dat Vrijdagm'OTigen vroeg 50 per-souien gedood zijn, en een 'biienlul g<jwxmd be Morclia in. Mic'hacaüi, toen de polii liie, met ongevraagde hulp vaai eeraige radicalen, de ikailOioliic'lC'en aanivilel, diie betoogden legen idie onlli^'iligaaig der terken. Heel die tkaliliolielke hevollkiog Avais opgewomdien over een aolie der radicalen, dlle Zondag die kerken bestormden, d'e bedden vemiie'.den, die roode vitiag op de lorens heschen. De troepen jneunen died aain heit haindlhaven van de orde. De eenliraile conimiisisi'e dier D ui'tscilie' ooi- af-haiDikeiijke Sioeialuslien pubüiiceert in de Frei.'iheit een oproep, waarin het D uitsclie prolelariaal wondit -aa1:;gespoord om al zijn macht aan le -i \oor een eerlijikie poging van ,v i.l )im bel ultimatum der Enibenle na te kooien. De biiiibengewoine eehilhamik vain ge- zworenen dn Duilscbland, heft dieui zee man Kr lief ken, die met de liemainiuiiing van •den treiter Senator S-cbroed'er ma den kapdteim en den lslen madhinisl opgeslo ten te hebben dlilt schip naar Ru-sliacnd bracilit in N-oveanber 1920, tol 5 jaren itudli thuis veioordeeud en -dien matroos Heyde lol 1^/2 Jaar govamgeniis. wegena 'Soheepsixiof en muiterij. De eolulgenoote varn MaaTSckaiik Hiini- "denibung is velleden week geslorven. Zij wias G1 jaar oud. De corrcspoandenl ran de Tumeis te H-eisimgfor-s meMt, dat smnris adl.it dagen te Si. Petersburg het bixjod'ra(nf.!s»oeii iiLet is ui'lgedeeld. Uil Kinskaua am dien Kongo woTldlt gemeld, dat een vG'egtudg gevallen is. Drie müliliaure vüilegrs werden gedood. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag IS Mei. GRONBELASTING. De lieer WINTERMANS, R.-K., vraagi inlichtingen over dc werking van art. 4. De lieer OUD, V. D., wijst erop, dat hel amendement-B raat (aftrek van hypotheken tot een maximum van f 15,000 voor de belastbare waarde) tot misbruiken aanlei ding kan geven. Hij vreest van liet amen- dement-Treub (waardebepaling op grond van eigen aangifte) administratieve rompslomp. De heer J. TER LAAN, S. D. A. P., steunt liet amendeinent-Treub omdat het z. i. ver eenvoudiging zal brengen. De lieer DE WIJKERSLOOT, R.-K., merkt op, dat bij aanneming van liet amen- dement-Treub het ontwerp zal moeien wor den omgewerkt. De MINISTER houdt vol, dat eigen aan gifte incer adinini s tra tie ven omslag zal geven en ontraadt daarom liet amendement- Treub. Hij neemt het amendement-de Monlé Verloren, om do verkoopwaarde vast te stellen op het gemiddelde der ver koopprijzen van het laatste jaar en niet op het gemiddelde der laatste 5 jaar, over, evenals de redactieverbelering, voorgesteld door den heer De Groot. Spr. verklaart het aniendement-Teenstra om verschillende eigendommen, te zamen vormende een be drijf, 1e beschouwen als één eigendom on aannemelijk. Dit zou groole practisclic be zwaren opleveren. De heer BRAAT, P. P., neemt zijn amen dement voorioopig terug. De heer WINTERMANS dient een a> ï- dement in om de waarde te bepalen in verband met de oogenblikkelijkc bestem ming van hot goed. De MINISTER ontraadt dit amendement dat hij overbodig noemt. Het amendenient-Treuh wordt verwor pen mei 41 tegen 36 st., liet amendement- Feenslra wordt verworpen met 58 legen 19 st.; liet amcndemcnt-Wintermans aan genomen met 39 tegen 37 st. Het amendement-De Monté vcrLoren om ook bij de waardebepaling van gebouwde eigendommen tijdelijke toestanden buiten rekening le lalen wordt verworpen met 45 tegen 28 st. Artikel 6, betreffende de belas ting van openbare wegen in particulier be zit wordt verworpen met 62 tegen 12 st. De lieer DE WIJKERSLCOTH licht een amendement toe om de heffing van onge bouwd te brengen van 2 per roille op 1 y. per mille. De heer VAN DE LAAR, C. D. P., ver dedigt een amend, om bij liet lieia.sl.baar in komen dc belasting le verminderen mei 50 pet. en bij een belastbaar inkomen van f 15003000 met 25 pet. De heer TEENSTRA, V. D„ stelt voor progressie in le voeren en de kleine eige naars ie ontlasten door tot een waarde van f 25.000 de heffing le bepalen op 1 per mille lot f 50.000 op per mille en daarboven op 2 per mille. De lieer DECKERS, R.-K., licht zijn amendement toe om voor eigendommen niet grooter dan 10 H.A. de waarde te verminderen met de op 1 Mei 1921 be slaande hypothecaire schulden tol een maximum van f 3090. De lieer TROELSTRA, S.D.A.P., veelt het amendement Van de Laar aan De heer SNOECK HENKEMANS, C.1I., trekken met den sneltrein, die te drie uur naar Warschau vertrekt?" „Neen." „Gij hebt dus niet van denzelfden trein gebruik gemaakt en met hem in denzelfden coupé gezelen?" „Dat was toeval, mijuheeri" „Toeval? Eigenaardig, dat het toeval alles in gereedheid brengt," spotte in specteur Petrowsky op zijn ruwe, bar- sche manier. „Gij reedt toevallig ook naar Warschau, iiiet?" „Zeker „Eu waar wildcl gij vervolgens heen?" „Ik" zij scheen verlegen „ik was van plan, daar eene betrekking le zoeken," antwoordde zij na eenigc oogenblikken zwijgens. „Ecne betrekkingals wat dan?" „Als juffrouw van gezelschap." „Hm.... hoe heet gij?' „Sophia WiUinska," antwoordde zii haastig. „Hebt ge papieren?" „Een pas." stelde hem dien ter hand. Op tenaar over schrift en zegel; daarna slak hij hem zonder een woord le zeg- merkzaam vloog de blik van den amb- gen in den zak. „Wat.- deed mijnheer Oriioff, toen gij te Warschau uitstapte," vroeg hij verder. „Hij sliep." „En li ij onlwaakte niet, toen men het station binnenreed?" „Neen. llij scheen zoo vermoeid, dat ik niet het recht meende le hebben, hem ie sloren, ten einde hem vaarwel te zeggen. Ik vermeed integendeel bij mijn uilstappen elk gedruisch." „Daarvan ben ik overtuigd," grijns de hij. „Bevond zich behalve item nog iemand in den coupé, toen gij uit stapte! „Ne .een." „Gij verklaarde! zooeven, dat gij hier ecne betrekking hadi willen zoe ken.... en. toch slondl go bij uw arrestatie pp het punt, Warschau in de richting vanJipl buitenland te ver laten tioe stemt dat met elkander overeen?" Sopliia WiUinska deed de lange, zijdeachtige wimpers dalen. Het scheen haar aan eene verklaring van deze tegenspraak te ontbreken. „Uw pas is ook een pas voor liet buitenland, naar ik zie. Gij wildet over de grenzen? Zaken doen, hó?" Bleek en angstig keek zij voor zich lieer. „Het beste is, dat gij alle uitvluchten achterwege laat, Sophia Witlinska," sprak dc inspecteur na aeuige oogen blikken mei schijnbare welwillendheid, terwijl lu'j haar scherp aankeek. „Gij zij! zoo goed als vastgepraat; alle loo chenen is nutteloos. Gij hebt de bric- ventascli gerold, niet waar?" „Vraag den heer Oriioff, of hij mij tot zoo iels in staat acht," riep zij sidderend. Alsof zij hulp zochl dwaalde haar blik naar den schilder. Eeodoi' beefde. Mei gloeiend gelaal en neergeslagen oogen slond hij daar en waagde liet, niet, dc beschuldigde aan 1c zien. Bij den klank barer welluidende stem kromp hij ineen._Mel geweld, moest hij zich zelf behccrschen, toen hij liet den wenk van den kunstenaar tol beroep op zich zei ven vernam; hij den zijne. voelde zich beschaamd; hij kwam zich i „Daar heeft u gelijk aan. Wie is zei ven erbarmelijk voor; liet scheen die man, Sophia WiUinska?" wendde hem loe, alsof hij zich aan lastertaal hij zich op besliste wijze tot de ge had schuldig gemaakt. j vaugene. „Gij Ice hem." Zij moesl onschuldig zijn, vloog hem „Ik ken hem n e'," kwam het met door den geest; aan eene plotselinge teruggewonnen kalmte over hare ingeving gehoorzamend, riep hij snel: lippen. „Er was immers ook nog een lieer i „Niet?lig .-, toch tegelijk met in den coupéwaarom zou deze de u te Grodno ingestapt?" dader niet kunnen zijn? De juffrouw j „Na mij...." kan ik niet in staat achten, de daad j „En le Warschau hebt gij gemeen te bedrijven." j schappelijk met hem den coupé ver- Ten eersten male waagde hij hei, laten?" in afwachting van een dankbaren blik, „Ook niet, hij heeft voor mij der. haar weer aan te zien, vol verslagen- coupé verlaten." heid hieven zijn oogen op haar gericht. „In elk geval moeten wij hem in Was hel niet, alsof een blik vol name- handen zien te krijgen," riep dc in- loozen angst uit de spiegels harer ziel specteur op bevelenden toon. „Uil lot hem werd gezonden? Wankelde haar halen wij niets te voorschijn.... zij niet op haren stoel en tastte zij dat is een doortrapt exemplaar. Gij niet met de hand naar do leuning wilt dus niet bekennen," begon lib ten einde er zich aan vast te klampen? nogmaals met sombere slem. 'Was dat ibpyfuSzijm. ygn,. sohuld, lie rouw of vrees, wal uit haar sprak? De inspecteur maakte onmiddellijk (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1