i „ONS Bureau: HOF 6, ALKMAAR. BLAD entiën BUITENLAND. BiVNENLAND. iEIilll«ilUET m fflarkt V WOENSDAG 18 MEI 1921 Brieven uit Frankrijk. Bfnneniandsch Nïsuws? Grootste LEEDING- MAGAZIJN Langestraat. IPS Kassiers. eden it plra. 2.15 o 5'K O 145 160 141 411% o 139^ 2tT 534 Hj I plm. iroc 52H"3 165 145 16c 141 418 295 140 483 210 5354 O 1:8 57 178 23 2X 426 24 *35 o cxi j wiXIIlCh rits uur reeds iu de finale. Wordt vervolgd.) IAAK. n den naclit va' is ingebroken in t Vondelpark, ge- firma Zomerdijk even) is (zijn) ver- chterzijde door hei gekomen en heei't slag geslagen ii t meegenomen zijn 80 aan Hollandsen ken. Voorts waren ing kristallen fla- ewerk met gouden gouden horloge, en andere sieraden ;al gouden tientjes jen uitgebreid on- jclit er nog niet in te vaten. ITPARTIJ. sngevolge van rug n Pinksterdag eer. ■eestraat. :pen verwondingen ïoesten naar het worden, de vechtenden op RAMA. Mei. Te Seespiti is Zondag de over ingestort; 70per- ;t water; 7 vrou 1 verdronken; var. een deel meer of ond. De meesten InnsbTüc'k afkotn- 1 Mei. De aardap- heden: Zeeuw-,ene iem blauwe f 11.5C 56, poolers f 4.50 adingen, 2900 K.G. bij dezen voor de d'9 genheid van onfvan- WelEerw. van d« V. B. eluigt dank, ilangstelling. gele„ mocht r aan Bestuur No. 183 11e JAARGANG Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.50 f hooger. ADMINISTRATIE Mo. 433 REDACTIE Mo. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbou" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, t 4O0,—f 2CO,—, f 100,—, f CO,—, f 35,—, f 15,—. Parijs, 11 Mei. Hol is moeilijk liri déze dagen een brief voor Heiland bestemd, le wijden aam 'hel onderwerp, dal ons hel meeste bezighoudt „zal Duitschilaind do voorstellen der ge allieerden aanvaarden?". Morgen 12 Mei is de falale datum en de uitslag zal dus bekend zijn voor diait deze correspondentie hare bestemming izal heb ben bereiikt. Het kan dus alleen iin zooverre vam be- teekenis zijn, om te vergelijken of dc thans gekoesterde veronderstellingen overeen zuilen stemmen met liet dcuuilieve be sluit. Over bot algemeen is men hier ook do meening toegedaan dat Duitschlauid de voorwaarden van het ultimatum zat aan- memen en dal liet nieuw te vormen kabi- Jtet te Berlijn, wie dan ook die leider moge zijn, zonder meer zal verklaren de voor stelden le accopleeren. Het verschil van meaning dat hierom trent in D uil sell,land beslaat lusschen Hugo Sliinnis en zijn aanhang, en het 0vergronde deel van hen die voorr aanvaarden zijm, is die laatste dagen, althans oogcnsohijnlijk, ten gunste vam de laalston gekeerd. Tc goed ziet men in welke nio-eulijklie- dren het bezettten van bol Ruhrgebiod met zich zat brengen en hoe .men daardoor be langrijke bronnen van onkosten uit han den geeft. Indien Duitschfairad toegeeft zat bet bezetten van het Ruhrgehted Vrij dag a.s. niet plaats vinden. Wol zuilen de joldiailen onder cl» wapenen blijven en in de nabijheid van de giremoen, steeds ge reed 0111 in te grijpen,, mochten Duitsoht'aniTs daden niet in overoenotem niimig zijn mot hot genomen besluit. Alvorens to-t do mobilósailie over tie gaan, ®at Dulitsehtamd moeten voldoen aan dc gestolde cischen van dut wapening, betaling van een milliard mod-nvakren op 31 Mei, betaiiing ook van 12 milliard op 30 Juni en diaói de andere genoemde voorwaarden. Wie zat geroepen zijn in Duitschland om de gronte bcspssrittig te n-omjen is op dm! oogen'btJk. nog in,iet i reken rei. Namen ge noeg worden genoemd en naar de laatste tan.oh ten tuiden zou Strescinain hot mees te kans hebben om met trol voerman van oen 'kabinet te worden belast. Dr. Mayor, Se dezer dagen nog verklaarde, steeds voor hol aanvaarden vam hel ultimatum geweest te zijm, ook wat betreft bot punt van do ontwapening, zou in dat kabinet dam die portefeuille van Bui teniamdvche Zaken aannemen. Het blijven echter al leen veroi:id'0rstiefl!i,ngen en gissingen, die waarschijnlijk ook al weer voor dat deze brief Holland bereikt, zulten zijn beves tigd of door de feiten tegengesproken. Hoe hot zij, in ieder geval is de laak voor bet 11 au we kabinet weggelegd, een ontzagge lijk zware en ondankbare. De 12em Mei belooft ©en datum te wor den dóe oud-er de veie gewichtige van die laatste jaren, een hoogst belangrijk plaats zat innemen. Op een schrijven van den aartsbisschop van Parijs, kardinaal Dubois, aan den nieuw benoemden kardinaal, aartsbisschop van Keulen, Monseigneur Schutte, wil ilk hiar nog kortelings de aandacht vestigen. W et heel zuiver wordt er in weergegeven de katholieke moeniiing die bij de moeste ramschen heersclit, cn bet is merkwaar dig tie zien wellk standpunt door die hoog ste Framsche geestelijkheid -wordt ingeno men. Ik wit mij er noch uit .theoiogilch, noch utt internationaal standpunt ©cn oor- deel over aanmatigen, cn geer slechts de öioofdipuneen ter aandachtige lezing er uit' weer. „Wij katholieken," zoo schrijft Monseig neur Dubois, „verlangen alten den iinter- naiitonaien vrede en dc hervatting van die betrekkingen diic daarin liggen opgestoten, maair wij zijn als aJle Framsclien aan het einde van ons geduid. Vrede moet berus ten op rechtvaardigheid en daarom vra gen wij. overeenkomstig ons recht, dat Duiitscihhumd «te betaling regelt, van wat het oms schuldig is, op grond van ons na tuurlijk recht en op grand van het ver drag van Versailles, om de ontzaggelijke schade ie herstellen die Duitschtaid door tiaar fout hoeft veroorzaakt. Deze daad van rechtvaardigheid moet aam elke her vatting dor nonnale betrekkingen vooraf gaiam." Dit dioouincnt, waaruit zeer zeker een groot© vaderlandsliefde spreekt, zal zon der twijfel door verschillende partijen ver schillend worden beoordeeld. Wij voor ons kunnen niet anders zeggen, dam dat wij hopen, dal inderdaad spoedig de im- ternatiou'utd vrede over geheet die wereld moge ihecrscben. Mr. G. v. S. De Geallieerden en Opper-Silezië. Het conflict lusschen Briand en Lloyd George, heler gezegd lusschen dc Franschc en Engelsclie politiek in zake Opper-Si- lezië, houdt de gemoederen warm. De Fransche pers is heftig verontwaar digd tegenover den Engelschcn premier. De Jouvenel in de Matin" somt dc reeks van gevallen op uit den laatsten lijd, waarin Engeland volstrekt niet hel wereld belang, maar uitsluitend liet eigenbelang lieefl gediend en hij besluit daaruit, dal Etoyd George allerminst recht heeft zijn buren en hondgenooten lesjes te geven in belangeloosheid, terwijl ook de „Figaro" smalend spreekt van Lloyd George's ma nier 0111 van den berg Sinai af te pralen. Scherper nog is de conclusie, waartoe De Jouvenel komt, dat Lloyd George blijk baar, toen hij een Engelsch-Fransch ver hond toezegde op conditie, dat er ook een Amerikaaiiscli-Fransoh verbond zou komen, al drommels goed wist, dat dit laatste er nooit komen 7.011, zoodat hij Clemenceau willens en wetens bedroog en blij maakte met een doode musoli. Ditmaal iets minder scherp, maar toch verre van vriendelijk is Perlinax's artikel, Waarin hij zeer openhartig beredeneert, dat alles mooi en wel is om van recht en gerechtigheid te spreken, maar dat liet in de praktijk haast niet nit le zoeken is, hoe dc sclioone prin cipes moeten worden toegepast. Daarom zal dc toewijzing van Opper-Silezië moe ten geschieden naar algemeen politieke principes en daartoe moeten Engeland en Frankrijk liet eens worden. De uitslag van de volksstemming geeft geen houvast genoeg of liever kan dienen 0111 zoowel een oplossing in dc eene als in de andere richting te motiveeren. Onder die omstandigheden meent Frank rijk, dat de Duitschland omringende sta len zooveel mogelijk versterkt en vereenigd moeten worden om in de toekomst Duitschland van booze plannen af te hou den. Alles hangt er van af of Engeland ook van deze meening is, dan wel of het verborgen gedachten beeft en er heimelijk over denkt met Duitschland te gaan samen werken of bang is voor een te groote macht van Frankrijk of voor een zooge naamd Fransch imperialisme. Andere bla den komen nog op legen de onbehoorlij ke houding van Lloyd George om ineens zoo tegen den bondgenoot uit te pakken zonder dat daarvoor dc minste aanleiding was en verheugen zich, dat men in Duitsch land volstrekt niet happig schijnt om van de permissie om met Duitsche troepen bet betwiste gebied binnen te trekken, gebruik le maken. Aangehaald worden nog ver schillende feiten 0111 te bewijzen, dat Frankrijk laatstelijk in Opper-Silezië vol strekt niet partijdig opgetreden is. Het is onjuist, dat generaal Lerond een wapen stilstand gesloten zou hebben met Kor fanty om dezen te helpen. Dc demarche, bij Korfanty gedaan, ging uit van de ge- heele commissie, door Lerond gepresideerd en bad lot strekking Korfanty last te ge ven zich te onderwerpen. Deze bepaalde zich ertoe aan den Franschcn kolonel, die liet bevel overbracht, te verzoeken, zekere eisclien uit naam van de Poolsche opstandelingen aan de commissie over te brengen. Dit deed die kolonel, maar aan dc eischen werd niet voldaan. Verre van dus een wapenstilstand met Korfanty le sluiten, is dezen namens de gelieele com missie een sommalie gezonden. Afgezien van plannen, die hier misschien in sommige kringen bestaan, seint de Pa- rijsche correspondent van het „Hbid.", kan dus worden gezegd, dat Lloyd George's uitval praclisoh op geheel onjuiste gronden berustte en dat dc Engelschc premier te gemakkelijk geloof gehecht heeft aan de lallooze tgidentieuse berichten, die van uil Opper-Silezië over de wereld worden ver spreid. Men constateert hier (in Parijs), met voldoening, dat men er in Amerika ook zoo over schijnt tc denken, blijkens de uittreksels, die uit de groote Amerikaan- sctie bladen worden geseind. Merkwaardig is te constateeren, dat men de redeneering van Perlinax, dat de kwestie van Opper- Silezië niet oplosbaar is volgens de twij felachtige resultaten van bet plebisciet en dus geregeld moet worden in verband met den algemeenen politieken toestand, ook terugvindt in dc syndicalistische „Pcuple", terwijl Hervé aan de band doet om een miiddenoplossing te maken, volgens welke het industriegebied tot een neutraal staat je zou worden verklaard. Met enkele uitzonderingen, waarin de woede tegen Lloyd George nog uitkomt, zoekt men hier dus inderdaad ernstig naar een vreedzame oplossing van bet geschil. Over de vraag of binnenkort een bij eenkomst van Briand en Lloyd George zal plaats hebben en waar en of die zal uit dijen lot een zitting van den Oppersten Raad, is nog niets definitiefs te zeggen. In geen geval zal echter Briand een nieuwe conferentie accepteeren vóór de bijeen komst van de Kamer van aanstaanden Don derdag en aangezien liet interpellatiedebat dat dan begint, wel eenige zittingen in beslag nemen zal, lijkt een bijeenkomst nog deze val.'!; onwaarschijnlijk. Hier heeft men daarmee trouwens niets geen Iiaast en men acht het beter, dat Lloyd George eerst wat gelegenheid krijgt zich te kahnceren. Ook wil Briand niet bijeenkomen, voordat er nu een gemeenschappelijk rapport is van de commissie-Lerond. Immers hij be schouwt het als cl u-zaak van allo ellen de, dat de Italiaansche vertegenwoordiger De Marinis de Fransche propositie zou willen aanvaarden. Het oordeel der Britsche pers. De kwestie van Opper-Silezië is nog steeds liet onderwierp van krachtige com mentaren in dc bladen en zeWis antii-re- geering'sorganen van de „Daily News" of de „Daily Express" puhticceren hoofdar tikelen onder opschriften als: „Steunt den premier I" De „Daily News" zegt, dat bel goed is, dat Frankrijk weet, vóór we voor een vol dongen feit in Oost-Europa staan, dat de rede van den premier de openbare mee ning in Engeland juist weergeeft. De En tente is waardeloos, tenzij zij gegrond is ■op gezond verstand en rechtvaardigheid en daarbij de wensch voorzit om open lijk te handelen met wederzijdsche over eenstemming en streng binnen de wettt- lijke en zedelijke grenzen van het vredes verdrag. Briand zaïl zijn regecring raad plegen. Als de opperste raad bijeenkoanl, hetgeen spoedig zal moeten gebeuren, om den toestand in Silezië te besprekeri, dan zal het vraagstuk moeilijker zijn gewor den, maar levens ook veel eenvoudiger door het feit. dat de Fransche premier, behalve dat hij de bonding van zijn re geering kent, geeneriei verkeerd denkbeeld zal koesleren ten aanzien van het stand punt van liet Brilsche kabinet. De Britsche openbare meening, zegt de „Daily Express", slaat vastbesloten ach ter den premier. Er valt in liet minst niet aan te twijfelen, dat Lloyd George uil naam van Engeland spreekt als hij zich verklaart ten guns tl van een Europeeschen vrede en „fair play". De „Daily Telegraph", dee steeds sym pathie voor Polen heeft beloond, zegt, dat Lloyd George een stap heeft gedaan zonder precedent. Hij deed zoo recht streeks en krachtig mogelijk een beroep op liet oordcel zijner iandgenoolen over de positie geschapen door de heftige agressie van Korfanty in Opper-Silezië met oogluikende toelating in de practijk door de Poolsche rcgcering. Ais een der gelijk beroep op de openbare nnoening wordt gedaan door den premier is liet plicht er op te antwoorden en er is nim mer aan getwijfeld toi welken aard dl! antwoord moest zijn, gezien dc treffende eenstemmigheid in d'e voorzichtig gestel de commentaren, die luier in hei openbaar waren geleverd vóór IJovd George de houding der regeering uiteenzette. Korfanty aan 't looord. De correspondent van de „Daily News" in Opper-Silezië meldt, dat de openhar tige verklaring van Lloyd George conster natie schijnt tc hebben gewekt onder dc opstandelingen cn hun leiders. De cor respondent interviewde Korfanty, die zei- de: „Ik zal niet pogen mij te verzetten tegen eenige beslissing welke dc gealli eerden mogen nemen omtrent de toe komst van Opper-Silezië. Ik lieb nog steeds vertrouwen in hun rechtvaardig heid, maar indien mijn vertrouwen mis plaatst mocht zijn en er geen rekening werd gehouden met de wenschen van Opper-Silezië en als het heeie aehied he- halve de districten Plesd en Rvhniok aan Duiitsdhland zou worden gegeven, dan zal ik aftreden, mijn koffer pakken en naar huis eaan." De toestand in Opper-Silezië. Gevechten in Strchlitz. Naar veriiuiildlt ais itiuissehcn die iratergcat- Jieuodie commissie en de Poolisc'he linns ur ge© ten ©en overeenkomst gestoten, volgens t. de Poten do stedien Ptosis en Ryh- raiok, dlie door de Italianen zijn omitrumid, ntot zulten bezetten. In den knellis Stophliiitiz Ihebben gevechten plaats getod, waarhij die Duilisohens een aanbal dloodien vertonen. Naar dc bedreigde streek is Diuiiilisebe" plobiisctot-poHiic iter versterking gezkxndien'. Een vraag aan de intergeal- Ueerde commissie. Dc 'Duii'lische partijen en vakvcceeni'gin- gen van Opper-Siiteziië Lebben het volgen de telegram gezoudlcm aan do initergeall- lieende commissie te OppeUn: De opstande lingen hebben in Rozdlziin Bagno, kreiiLs Kafillowiitz, oen initeirneeiriingskanip ingciriob t, waarin honidordien Dnitisahe mannen, vrou wen en kinderen gevangen gehouden wor den. Poolsche opsliandlölingen ballen Duil- sdiners uit de steden en dorpen cn bren gen hen naar dit kaïmp. Zij hebben lijsten bij aich, waarop die anamien van deze istaoht- oiffems slaan. Hierdoor is duildtelijlk gewor den, waarom die Polen pasdlwamg hebben ingevoerd. In Josefsdorf, [ereiillis Ka'ttowiliz, wetrdien den 1-1 «'II Mei werivwilUiige Duiil- ■soheris dioor opstandelingen vastgenomen en op bovdl vlam den oommiainldainil Kart Rcraechi met dc zweep oip het naakte 'lichaam mishandeld. Gelijksoortige schamid- dadlen worden gemeld uit Lepdnie, krolls Beuillhen. Werkwilligen wordien vaak, met bedreiging vam mishandeling, van ide werk plaats verjaagd. Wij hebben nog niet de kfeamistie poging vam die initengeiaHJtoeade commissie kunnen constateeren om tegen dozen veredbrilkikcilijilcen toestand icitis le doen. Wij comstaiteeren alleen (kit hot dc Duiiiüsche pers im Opiper-Siitoziië omanogeflijlk wondt gemiaalkil naar waarheid te berichten. Na twee welken van opstand vragen wij ■die imtergeafiioerde commissie opnieuw, wat zij denkt te doen tol bescherming vain de vreedzame bevolking. „Wij hebben echter niet de minste waarde aan teege b«sloEen doch eisclien dotdlen." Het conflict in de Engelschc mi|n- industrie. Optimisme. Iïot nieuwe plan inzake de oplossing van hot conflict in dc mijnindustrie, dial thans aan oen voortoopuigc bespreking wordt onderworpen, draagt, maar uit de beste brom gemeld wordt, die goedkeuring wég vaal sommigen dengenen, dlie een be langrijke rol hebben gespeeld, bij bot im hot openbaar uiteenzetten van de zaa'k der mijmiwcdkors cn dat feit vmtevendiigt de hoop, dal hol bestuur dier mijnwerkers 'hot aannemelijk zal viimlden. Herbert Smith, de waarnemende voor zitter der mijnwerkers-federatie heeft, gis teren te Barmstoy hot woord! voorend, ge zegd, te lwpeu, diat eir vóór Zaterdag a.s. oen eervolle regeling zon worden bereikt. In zijm rcdic zinspeelde hij voortdurend! op bered'dwifliüglhcid tot nieuwe omdieaitiiandieJin- gen. De toestand in Ierland. Sir James Craig en De Valera. Sir Jameis Graiig heeft volgens oen vor- «Jiagjc in dc „WcsJlmi. Gaz." in oen Vrijdag avond 'te Comber graafschap Down, ge houden redevoering gezegd: „Gelioof geien wooixl van hetgeen gij 'hoort vertellen omtrent mijn onderhoud met Do 'Valera. I11 de Engelschc pers kunt ge een woordelijk verslag lozen van hól- geien wij tot elkander gezegd hebben. Een Ieir, dlie in het bezit wrd gevomdlen van een revolver en munitie mot gegroefde ■kogels, word door dien 'krijgsraad ter dood veroordeeld. Hot vonnis werd voltrokken. Lloyd George cn De Valera. Reuter verneemt uit New-YoPk, dat de secretaris van Do Valera, Boland, ver klaarde, dat De Valera en dfienis collega's bereid waren tot een bespreking ovor vrode in Ierland met Lloyd George. Indien, zoo voegde hij eraan toe, de nrededeelin- gen van „Fneeeiams Journal" waarheid bevatten, dal Lloyd George bereid is De Valera 'te ontmoeten, idlan is deze laatste in slaat da zaak te bcthamdefeii. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. HET OLIE-GEBRUIK. Dc „Weston. Gatz." m-efldt, duit liet Savoy- Hotliel lie Lon-cten gedurende die teiaitsilc veeirüiieni nuaawden voor die keböls in zijn ikimdh'tista'ld-on oüiie toeeFt gebruiiikiL Het jaar- lijikisc.li verbruik van c .e wordt vóór d»a«t •dloieil giesohat op 7000 -toin, 'tenwijd aan ■sibeenlko'Oil anoodiig was 14.000 looi. Over die iinaatnd Maart werd door oilde-gebruik ailis brainidslof een bedrag van 559 pd.s/t. be spaard. Aari.sbisisohop Mammix is naar Aus»lrailiië verlroikiken, uitigcöiciide gedaan door Ieren mei Siiiun Feiui-vlaggen en die muznök vain Iorscihe pijpers. De JPalU Mailt!" nneildildatt 'kardijnaa] Moreler eerta-ng aiaar» Engelanid »ail koni-en •en te Oxfoird met een eere-doctoraat zaïl W'Oad^n begif'iiigd. Hij za3 dc gast zijn van •die New Society en vermoedeiliijlk ©enige dagen 'le Lonidleu 'loeven. De crisis aan Financiën. Het Haagsclie correspondientiebureaii mcildl Naar wij venicmcn lieefl dc Miiniisler van Financiën Mr. Dc Vries, tot het eind© der volgende weck met verlof dc residen tie verlaten om dit in België door te bren gen. In wel ingelichte kringen beslaat voors hands niet dc verwachting dat aan liet valarm der Tweede Kamer van gisteren over artikel 7 van het wetsontwerp lot herziening der g rondbel a sting polii-ticke gevolgen zuiden worden verbonden. Geen vervolging tegen de niel-siemmers. Met het oog op het groote aantal kiezers, die bij de jongste raadsverkiezingen, niet aai) hun stemplicht voldaan hebben, ligt liet, naar wij vernemen thans niet in de bedoelingen van B. en W. van Amsterdam, tegen dezen een vervolging 1e doen instel len, daar zulks te groote praktische bezwa- De Kinderwetten. De commissie van rapporteurs over bel wetsontwerp tot in voering van den kinderrechter en van de onder loeziclitstelling van minderjarigen, lieeft een aantal amendementen voorge steld waarvan de strekking is, dat de ver zoeken ot' vorderingen lot ontheffing cn o tzetting van de ouderlijke macht en tot ontzetting va;, een voogd of toezienden voogd uit de voogdij niet zullen worden beslist door den kantonrechter alleen, maar door de meervoudige kamer der arrondis sementsrechtbank, waarin hij alsdan zal zitting hebben. De commissie van rapporteurs is toch van oordeel, dat zoodanig gewichtige be slissingen niet behooren te geschieden door een alleensprekenden rechter. De stemplicht. Het voorloopig be stuur der z.g. „Rapaille-partij" te Amster dam lieefl een adres gericht tot de Twee de Kamer, waarin wordt te kennen gege ven, dat liet „Had-je-mc-maar"-wetje, waarmee de regecring onwettig weer tracht te ontnemen de door De Gelder en Zuur bier wettig verkregen rechten op raads- zetels in Amsterdam, toch niet zulke ge beurtenissen" kan voorkomen. Dat kan alleen tijdige opheffing van den stemplicht. De nieuwe regeling van den dienst plicht. Verschenen is thajis liet Voor loopig verslag (Tweede Kamer) over het wetsontwerp tot regeling van den dienst plicht. RECEPTIE VAN DEN NTDERLAND- S0IIEN GEZANT TE PARIJS. Do Parijsche redacteur van do „Msb." seint: Do Noderlandicho gezant te Parijs, jhr. Loudon en mevr. Loudon, hebben in het nieuwe gezantechapsgebouw op een re ceptie den Eransohen kunstcritici en een aantal vertegenwoordigers der Nederland- scha bladen een thee aangeboden, waar bij jhr. Loudon in 't bijzonder zijn er kentelijkheid wilde hetoonen voor do wij ze, waarop zonder uitzondering de gc- lieelo Eransehe kunstcriliek aandacht heeft geschonken aan do Hollandsche ten toonstelling. i DE CRISIS AAN FINANCIËN.' Naar wij vernemen, bestaat in wel ingelichte klingen voor-hands nietdevor- waoliting, dat aan het votum der Tweede Kamer van Vrijdag over art. 7 van het wetsontwerp tot herziening der grond belasting politieke gevolgen zullen wor den verbondon. HOOGE RAAD VAN ARBEID. i De Arbeidswet. De Ilooge Raad van Arbeid heeft, in zijn op 13 Mei gehouden vergadering in do eerste plaats zijn adro3 vastgesteld over do wetsontwerpen betreffende do onlwerp-verdragen vastgesteld op de In ternationale Arbeidsconferentio te Was hington. Vrijwel algemeen acht de raad het gewenscht, dat deze verdragen worden goedgekeurd cn dat het verdrag regelendo do beperking van den arbeidsduur door Nederland niet geratificeerd zal worden, vóórdat do voornaamste industriëele lan den daartoe zullen zijn overgegaan. Bij de behandeling van liet ontworp-verdrag betreffende den arbeid van vrouwen vóór en na do bovalling hebben verschillende leden bezwaren ontwikkeld tegen het in dat verdrag gohuldigdo beginsel van ge lijkstelling tussefcou de gehuwde en de ongehuwde moedor. In dezelfde vergadering heeft do Raad zijn advies vastgesteld over do vraag,' of het wenscheüjk is iu do Arbeidswet 1910 In bare trekken vertoonden zich de voorleekenen vuil ©en teiwendigen strijd. Zij kampte met een besluit, wamt bare wangen v-erbleekten en gloeiden in plot selinge afwisseling; baar voorhoofd werd bewolkt en onbewolkt im opeenvolgende zonk in elkander onder den last harer bekentenis. Een tranenstroom vloog over j hare wangen; zij viel op haar stool ach terover en drukte oud-er luide snikken dc handen voor het gelaat. IV. Fco-rlor Oniloff had rich afgewend om oogemblikkcn Een diepe, langgerekte zijn smartelijk vertrokken gelaat te ver zucht steeg uil liaar horst op. bergen. Men kan er ailzoo als oen engel „Brengt haar weg," beval d'e i-pspccteur uitzien cn tocih d'en vloek van bet kwaad van politie. in liet hart dragen, daabl bij bitter bij „Noe een oogenblik", riep zij eensklaps zich zeiven. En oen snijdend verdriet op bijna smeekenden toom. „Ik wil be- i doorschoot zijn binnenste, zooals hij nog kennen". j nooit gevoeld had, een mengsel van ver- Verbaasd en zegepralend tegel ijk stond drict en medelijden tegelijk; medelijden de inspecteur op. met het heerlijke beeld, dal slechts bodrog en schijn was, 'n larve, waarachter de ver worpenheid loeide. De inspecteur bespour- „Gij wilt.... nu, dat is bet verstandig ste wat gij doen kunt. Gij geeft dus toe, de bnieventasdli te bobben gestolen?" „Ja." Dit „ja" was slechts een ademtocht, die L. J. A. TPMV de geen dezer weeke aandoeningen in de ziel. Zijn beginsel was: 't ijzer le smeden, zoolang liet nog gloeiend was; op geen de luolit nauwelijks golven deed en toch' dwaalspoor gebracht door de opgewon- klomk bot als een donderslag iin de ooren j dienheid van do gevangene, of liever, op van Oniloff. Zijne hooge, krachtige gestalte kaar juist zijné hoop bouwend, ging bij sidderde onder zijne werking evenals de met zijn koet onderzoek voorl. sterke eik in de omJiehang vam den or- j „Gij hadt aldus van tc voren hel plum R0,,k ©ok de misdadigster zelve j opgevalt, mijn/heer Oriloff te besteden?" O-ogenschijnlijk zichzcdve vroor geheel meester, liief Sophia WilfliniMkia haar sctioo-n gevormd hoofd op. „Ja" ktonlk haar nauwelijks waarneem baar antwoord. „Gij vatte bet plan reod-s op in bet kantoor vain Grefort?" „Ja." „Gij hebt het alleen, zomd-cr medeplich tigen, ten uitvoer gebradht?" „Geheel alleen". „Gij anaaktel gebruik van een slaap middel?" „Ja. „Wat hebt gij gebezigüV Chloroform of „Chloroform." „Nu die hoofdzaakWaar heb! gij de bricveritasoli met liet geld gelaten? Op u is niets gevondenwaar hebt bij -het geld verborgen?" Sophia bad alle vragen beantwoord met eene kalmte, welke Oriloff schrikken deed. Haar aanvankelijke houding scheen op berouw Ie duiden; bij hooplc in baar geen misdadigster vam beroep voor zich te zien. Zooals zij evenwel nu zij was op gestaan voor den im-spëotenr stond en met ijskoude onverschilligheid o-p 'zijne vragen antwoordde, was hij niot meer in staat er aan te gelooven, dat zij enkel bezweken was voor de bekoring iin ©en oogenblik van onbedachtzaamheid. Haar Vfcrdere verklaringen versterkten hean belaas im zijn pessimisme; de geslepen heid waarmede zij gehandeld had, sloot iedere milde beoordeelimg van zijne han delwijze uit. „Waar bevindt zich bet grid," her haalde heftig de ondervrager, toen zij voor (le eerste maai aarzelde te antwoorden, „Ikik weet bet niet." Zij zeide het op een toon vol zichtbare verlegenheid. „Dat wit zeggen, dat gij het nitet wilt éeruggeven hè? Het geld moeten wij heb ben.... voor den dag cmueel" „Ik Keb het.... welnu," verklaarde zij na eenige oogenblik ken nadenk eras op be slisten loon, „ik heb bet weggezonden...." W ©ggez ouden W u n rhe en „Naar Danzig.. ik was van plan bet daar in ontvangst le nemen." „Held gij de brievenlafch ingepakt en het pakket per post bezorgd?" „Ja." „Waarlijk, dat is eene doortrapte spits- bo-eve," riep de inspecteur vertoornd. „Wij zullen echter de waarheid wel uit haar te voorschijn brengen, mijnheer Oriloff. Het beste is, dat u nog zoo lang te War schau blijft. Met li zuilten wc wel Maar komen", beet hij de beschuldigde somber toe. „Wij komen zeer spoedig daar achter en zuilen mididieten vinden, om u tot be kentenis 1e brengen." Sophia antwoordde niets; zij staarde slechts sprakeloos voor zich uit. „Berouw is dal niet," sprak imspeateur Pet row sky met nadruk. „Die heeft wel meer op haar kerfstok. Wi.lt ge ons eens zeggen, mamsol, waar u vandaan komt en of ge reeds vroeger veroordeeld zijl?" De gevangene zweeg. 1 „Gij wilt niet?" Geen antwoord. „Gij weigert dus ©tke inlichting omtrent uw persoon en verl-cdien?" „Ik weiger. Ik heb gezegd wat ik zeg gen moest." De inspecteur stond op. „Goed, wij zul len ons wel licht verschaffen. Voortioo- piig gaat gij met ons mede." Ecod'or- Oriloff verliet bij deze woorden van den inspecteur het vertrek; hij kon den aanblik niet verdragen, haar, voor wie zijn hart zoo warm begon te kloppen, ■die. hom. zoo hooge vereerimg had inge boezemd1. als een gemeene misdadigster te zien wegvoeren. Met snellen trad ver liet hij bet station en begaf zich in een huurrijtuig haar zijn hotel. De eerstvolgende dagen bracht hij ról dtep treurige stemming door, in een neer- geslngeiihoid van zie! en van geest, zoo-als hij nog nimmer in zijn leven had gekend. Dag en nacht stond de bekoorlijke ge stalte van Sophia voor hem, zooais zij zich voor de ©orale maal aan zijn oog ver toond had. een droombeeld van onverge lijkelijke lieftalligheid I Onbarmhartiger kon een sclioone droom wet niet ver stoord worden! O, riep liij zich zctlven toe, waarom bezit bet kwaad zulke iinme- niendie trekkenHel denkbeeld, dat zoo veel schoonheid en bekoorlijkheid achter kerkermuren verblijven en rich schiSükcn moest naar de bevolen van onbeschaafde gevangenbewaarders, kwelde hom ten doode. Twee dagen gingen zoo voorbij; 'hij hoorde noch van haar noch van bet onderzoek; ooit bracht men hem geen be richt over hel terugvinden van zijm getd. I V>' or dl vervolgd 'f;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1