BET Killing BM1ILIET BUITENLAND. IPS en Markt L_ f 2.— f 2 85 BLAD" Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: GorSog en Pe^ïëum. Het conflict in de Engelsche mijn industrie. GEMENGDE BUITENL. BE- RICHTEN. Kassiers. oden U plm. 3.15 plm. 3.30 0 94 Vt 0 O 0 O 0 O 0 51 948/4 0 ï4S 143 156 156 0 135 4 C7 4:9-10 0 294 0 135^ 4 67 467 ac6^ 207 520 521 0 O O ic8^ 0 59 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0 0 0 430 430 - 630 O 24 0 0 li Mei van Kot- 16 Mei v. Danzif 11 Mei v. Sa» im. v. Rotterdam naar I. 14 Mei v. Colon, frtr. 14 Mei v. New MAILDIENST. pass. 14 Mei St (Mei v. Gallo naar |l2 Mei v. Amster- tiuisr.) arr. 16 Mei |U vertr. 13 Mei v, Cibello. "lei v. Futnbhal n. vertr. 1,2 Mei v, Colombia. STRALIE? LIJN. r.) vertr. 16 Mei 14 Mei van Fre- lam. -INDIE LIJN. pass. 16 Mpi Pe- sr.) arr. 16 Mei te ÏT-AZIE LIJN. arr. 15 Mei te Ant- om» - ju: exel). Lammeren- el 'alhier de eerste arkt gehouden. De hoog; de handel en: 10 koeien f650 475—525. 14 nucht. 2 schapen f 70s 3625 i 40 schrammen f 60 15—45. dei. Aangevoerd 371 (v. f6570, 2e kw. f 6674. Handel 8 Mei. Vee. 21c kw. f2.40, 2e kw. per K.G.11 nuch 26 per stuk; 512 kw. f 1.46, 2e kw. ïoon gewicht. 17 Mei. De aardap- l heden: Zeeuwscüc idem blauwe f 11.50 f 56, poolers f 4.50 ladingen, 2900 K.G. 17 Mei. Aangevoere tapets Fabrieks- llm. 173.39 st 1'75.m. Rm. f79 ie f71.--, 4 stapel a >4.—. f2.20— 2 40 p. K-G. ivaoronaer 1 lü veilt G. en 752 melk- er 650 per sluk, rustfigi paarden f200-55q f 2.302.55 pot' K.G, re k.aJvoren f 15-7'] --kens f 1.1541.20 pel nagere id. f 50106 f 32—46, KtujJ; i&} No. 184 f DONDERDAG 19 MEI 1921 NOORD-HOLLAND 14e JAARGANG Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar ■Voor buiten Alkmaar ■Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 50 f hooger. g ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1 —5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel 1 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor-! uitbetaling per plaatsing f 0.60- 'Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 4O0,—f 200,—, f 100,—, f 60,—f 35,—, f 15,—^ Over de voorgeschiedenis van den \ve- cldoorlog is veel geschreven en het laal- te woord nog niet ge7.egd. Trouwens van ille oorlogen als van iedere nstige crisis s de onmiddellijke aanleiding wel steeds temakkclijk, maar de eigenlijke, vaak 'erwijderde oorzaak meestal zeer moci- ijk te verklaren geweest. En toch heeft het opsporen der oorza- icu van de dingen altijd een groole beko- ing gehad voor den speureuden men- ichcnzin. Met belangstelling namen wij daarom tennis van een beschouwing, waarin ge tracht werd den diepcren kern te vinden vin de door ons ook reeds meerma- tn als hoogst gevaarlijk voor den we reldvrede gesignaleerde wrijving Uisschen oei Brilsche Rijk en do republiek der Ver- senigde Stalen, een wedstrijd in bewape ning, die uil moei loopen op een bolsing in de toekomst van twee wereldmachten. In het „Berliner Tageblall" verscheen Dnlangs een artikel over den concurrentie strijd tusschen twee wercidmaalschappij en, de Standard Oil Cy en de Koninklijke Shell, welk artikel werd overgenomen door het tijdschrift Petroleum en waarin een medewerker van de „Maasbode" in N.O. Indië, die dezen concurrentiestrijd jaren iang van nabij volgde, op zijn heart weer aanleiding vond voor de door ons I)#doelde beschouwing. Zooals men ziet is de omweg lang, maar de reis was de moeite wel waard. De kern van deze uitvoerige beschou wing komt op 't volgende neer: Het verschil tusschen deze beide maat schappijen bestaat daarin, dat de Stan dard Oil hare petrolcumschattcn wint uil '31 bijna gesloten gebied (de Vcrcenigde Stalen en Mexico), terwijl de Koninklijke; in werkelijkheid slechts eene „holding company", in alle landen der wereld olie bronnen bezit, welke in handen zijn van on'iSibare dochter-maatschappijen. In groote lijnen is de verdceting van den aardbol tusschen deze machtige concur renten ais volgt: De „Standard" betrekt acht-tiende ha- rer productie uit de Vereenigde Slaen, een tiende uit Mexico en één tiende uit Roeme nie. In Zuid-Amcrika ontwikkelt zij een grootere activiteit, evenzoo in Peru en Bfolivia, deze draagt echter nog niet in belangrijke mate bij tot de productie. Van de „Koninklijke" kan men slechts de protiWtie met eenige zekerheid vast stellen. Zij heeft hare olievelden in de Vereenigde Staten, Mexico, Nederiandsch- Indië, Roemenië, Rusland, Perzië, Egypte en Venezuela. Uit deze gegevens kan men zich 't vol gende beeld vormen omtrent beider machtsgebiedDe „Koninklijke" die- heerschl volkomen den Indischen Oceaan en de daaraan grenzende landen, doei ha re rechten gelden op den Atlantischen Oceaan en voert in Europa eene scherpe concurrentie met de „Standard", die zij, dank zij hare bronnen in de Vereenigde Staten, lot op zekere hoogte kan volhou den Slechts in Zuid-Amerika schijnt zij de „Standard" met rust te laten. Zeer scherp is echter de strijd om de pe'roleunUerreinen en de productie in 'lïexico. Gaan wij nu na hoe liet met de kwali teit der oliesoorten van beide Maatschap pijen gesteld is, dan blijkt, dat de „Stan dard" pracht-terrcinen bezit, waaruit de i.g „zware" oliën gewonnen worden, wel ke de zoo waardevolle smeerolie-soorten bevatten. Zulke terreinen heeft zij zoowel in Amerika als in Mexico. Van dit laatste land nu hangt voor een groot gedeelte, velen beweren voor bel grootste deel, de slagvaardigheid der Amerikaansche vloot af. Vanuit Mexico zouden de Engclsclien op het crilieke mo ment den olie-uitvoer naar Amerika ern stig arbreuk kunnen doen. Afgezien nog van de mogelijkheid eener I dmische sabotage, zou de toevoer naar Amerika, welke uitsluitend over zee plaats vinden moet, eene zeer zwakke plek vor men. Ook bij een evenlueelen oorlog met Japan zijn deze motieven van belang. Om gekeerd beeft Engeland ook belang bij de Mexicaansche petroleumindustrie, zoowel voor zijne industrie als voor de viooL Men ziet, Mexico is voor heide landen een object, dal de voortdurende zij 't ook stille, aandacht ten volle verdient. Beschouwt men de Mesopotc -isi-he olie- terreinen als middel lot zelfverdediging van Engeland, dan dient te worden toege geven, dat de oorlog bewezen heeft, dat Engeland onder alle omstandigheden ze ker dient te zijn van den weg naar Indië. Wanneer het geen olie meer uit Ameri ka zou kunnen betrekken, wat natuurlijk het geval zou kunnen wezen wanneer hel eens lol een oorlog met Amerika komen moest, dan is hel verplicb'. in het belang zijner vloot, zich van den toevoer van aardolie Ie verzekeren. Vandaar zijne meer dan energieke stappen in Roemenië. Maar de Mesopotamische olievelden zijn van minstens even groot belang, want daaruit kunnen de vioolbases in een Indi schen Oceaan en in de toek.nus'. ook die in de Middellandsche Zee. van olie wor den voorzien. Het idee. dat Perzië in de toekomst die nen zal als eeu Engelsctie borstwering vooi Indië sluit in zich, dat Engeland zich verzekere van de enorm riji<e Mesopotami sche oliebronnen. De gedachte dal men ie wereld vanaf de zeeën kan beheerschen. is m Engeland nog steeds algemeen gangbaar, maar men heeft in I.onden zich tevens de 'essen van een oorlog ten nutte gemau<t dat de ver zorging der landverbindingen de volle ■aandacht verdient. Mesopolainië kan Kngeluu 1 eene bui tengewone krachtige positie verschaffen waardoor het, indien de wereld ander maal in oorlog zou geraken, eene bijna oppermachtige positie in Azië. Afrika et Europa zou innemen, onafhankelijk van Amerika. De hartstochtelijkheid, waarmede Ame rika zoowel als Engeland hunne politiek ten deze voeren, wordt eerst dan ten vol le begrijpelijk, als men weet, dal dc pe- troienmbehoefte der wereld met angstwek kende snelheid toeneemt. De toepassing en het gebruik der pe'.ro- ieum in eiken vorm, breidt zich dagelijks uil. terwijl in vele landen de productie slechts 30% van de behoefte bedraagt. Men beschouwe slechts de reusachtige uit breiding der Amerikaansche handelsvloot, de toename van het goederenvervoer op de landwegen, speciaal in Engeland en Amerika, hel omhouwen van vele schepen van steenkolen cp stookolie, enz., enz. Amerika toont wel de grootste stijging in het verbruik, welke in hoofdzaak moet orden toegeschreven aan de enorme ver breiding der aldaar buitengewoon goed- koopc automobielen. Als het wereldvcr- bruik zich in deze mate blijft ontwikkelen, dan zal de petroteumwinntng met de meest mogelijke energie moeten worden ter hand genomen, wil men nicl nog in meerdere mate de onafhankelijkheid der wereld van deze krachtbron zien tocjje- Evena'ls de omstandigheden, waaronder deze beide groote petroleummaatsohappij- en werken, geheel verschillend zijn, is ook hunne psychologie een gansch andere. Zonder twijfel beheersclit de „Standard" in de Vereenigde Stalen de gansche markt; deze pos-ilie heeft zij welen te bereiken door de uiterste aanwending van alle mid delen, welke den Amerikaansolien con currentiestrijd in grooten stijl zoozeer ty- pecren; hare positie in Europa verkreeg zij op ongeveer gelijke wijze. Vi'iór alles werd daarbij de politiek in geenen decle versmaad. De „Koninklijke" volgde oen anderen weg, weliswaar veel stiller, men zou kun nen zeggen minder recht op het doel af, maar waarschijnlijk leerzamer en inte ressanter dan de directe methoden van de Standard Oil. Zij is zooals ook haar naam aanduidt, oorspronkelijk Hollandsch en ving hare werkzaamheden aan in Nederlandscli-In- dië met zijn rijke olievelden. De karakteristieke Hollandsclie werk wijze werd niet verlaten toen belangenge meenschap met een Engelsche maatschap pij verkregen werd. De zuivere koopmans- gezichlspunten der leiders zijn een richt snoer geweest voor het geweldige organi- saüe- en vcroveringswerk dat sindsdien door de Koninklijke werd tot stand ge bracht. In het artikel worden dan verder de concurrenticmelhoden van de „Koninklij ke" uiteengezet, terwijl er voorts terecht op wordt gewezen, welke groote belangen er voor ons vaderland bij een juiste poli tiek 'en opeichle van de ontginning rler pcliofeumveiden in N. Oost-Indië betrok ken zijn. Men zal zich de jaren-lange de- balten over de Djambi-concessies en de pas ten deze zake genomen beslissing der Tweede Kamer herinneren. Niet altijd heeft ons parlement blijk ge geven de groole betee.kenis van deze zaak te begrijpen en ook menig tezer zal wellicht de Kamerdebatten over de Djambi-kwestie ongelezen heben gelaten. Wanneer dit on derwerp nu straks opnieuw in de Eerste Kamer komt en daar allicht dilmaal onge wone belangstelling zal trekken, weet men thans in welk licht deze debatten moeten worden beschouwd, terwijl de diplomatie ke niotawisselingen en dergelijke lusschen Engeland en Amerika, ons nn in de toe komst ook wellicht wat meer dan vroeger zulten zeggen. De Geallieerden en Opper-Silezië. De nieuwe conferentie. Verscheidt—- Engelsche bladen met de „Times" aan i.et hoofd, constateeren, dat het misverstand tusschen Parijs cn Londen groofendeels nit den weg geruimd is. Vol gens de „Times" werd het initiatief tot de conferentie genomen door Briand, die even verlangend is als Lloyd George naar een volledige entente tusschen de gealli eerden. Overwogen wordt, den officieuzen vertegenwoordiger van Amerika lot de con ferentie uit te noodigen. Protesten van Fransche journalisten. Havas maakt melding van een telegram uit Oppeln van een viertal Fransche jour nalisten, die krachtig protesteeren tegen de „fantastische en tendentieuze" berioh- ten, van Engelsche en Amerikaansche col lega's. In het bijzonder protesteeren ze te gen berichten, waaruit kwade trouw blijkt, zooais de modedeelingen over de aanwe zigheid van Fransche officieren en solda ten In de rijen der opstandelngen en te gen berichten dat Fransche troepen zich door de opstandelingen zouden hebben la ten ontwapenen. De llaltaansche pers over Llogd George. Volgens een telegram uit Rome aan het „Berl. Tageblatt" trekt de gelieele Italiaan- schc pers beslist partij voor Lloyd George en critiseert heel scherp Frankrijk's hou ding. Alleen vreest de „Popoio Romano" dat Lloyd George ook ditmaal weer zal locgeven, zooals hij steeds tegenover Frankrijk heeft gedaan. „Waren het niet juist Lloyd George en Engeland", vraagt het blad, „die kalm heb ben toegekeken, wnimeer telkens weer Frankrijk de huurlieden van Duitscliland in het oosten en het zuiden trachten op te hitsen en tegen Duitscliland samen te voegen?" Het blad valt dan Sforza aan, die voort durend een verzoening lot stand wil bren gen tusschen Lloyd George en Briand, maar natuurlijk ten gunste van de Polen, die dc „Populo Romano" bandieten noemt. De „Tempo" wijst op de steeds breeder wordende kloof tusschen Londen en Pa rijs en noemt Briands verklaringen „slui tend chauvinistisch". De „Paese" schrijft: „Opnieuw heeft Frankrijk zich verzet legen elk gevoel van gereolitigheid. Het is te hopen, dat nu Ita lië Engeland zal steunen." De „Gazctla del Popoio" noemt Lloyd George's rede de moedigste en verstan digste door een Europeeschcn premier ge houden sedert den wapenstilstand, want hij heeft niet alleen op de rechten, doch op de plichten der geallieerden gewezen. De „Stampa" raadt Frankrijk en Polen aan den terugtocht te blazen. De enteule- commissie had reeds lang den gywctcn- looz.cn Korfanly uil Opper-Silezië moeten zeiten. Poolsche persstemmen. Volgens de Duilsche bladen schuimt de Poolsche pers van woede over Lloyd George's rede. Zelfs zij, die gewend zijn aan de niet steeds even gematigde wijze van uitdrukken der Poolsche pers, staan verbaasd over zoo'n storm van drift, hoon en dreigementen. De „Kurjir Poranny" scheldt op de „ongentlemanlike" manier, waarop Lloyd George een vieze en misselijke zaak heeft verdedigd. Hij heeft tegenover Duitscb- land een standpunt ingenomen, dat, zon- der inbreuk te maken op de internationale beleefdheid, niet bij den bestaanden ge noemd kan worden. Hieraan worden dan bedreigingen toe gevoegd. „Lloyd George stookt Duitscli land tegen Polen op. Men wage het niet om verder te martelen, indien Europa niet vin plan is een nieuwe wereldramp uit te lokken." De „Gazette Poranna" betoogt, dat Lloyd George's rede getuigt van de onwetendheid die hem een Cilicië met Silezië deed ver warren. Hij is in alle Poolsche kwesties Oost-Galicië, Rfasoeren, Wilna en Danzig Polen's vijand geweest. Niet Polen, doch Lloyd George schendt liet verdrag van Versailles, behandelt dit als een vodje papier." Uit hetzelfde vaatje lapt de veel ge lezen „Rezerspospolila", die voorstelt dat de Britsche staatsman, die het onderscheid niet kent tusschen Silezië, Cilicië en Si- listria, benoemd wordt tot eere-generaal van de Duitsche rijksweerl De toestand in Opper-Silezië. Toenemende onveiligheid Enkele dagen geleden word van enten te-zijde gemeld1, dat de opstand in Opper- Silezië aan het luwen was- Volkomen lii-enmee in stirijd zijn de mededeelingen in de Duilsche bladen, die vertellen dal tijdens de Pinksterdagen twee weken na het begin van hel oproer de situa tie nog ernstiger is geworden, ten gevol ge van troepenverplaatsingen in de meest bedreigde gebieden. Na bet transport van de Ilaliaansclie troepen uit Nikolai, werd deze plaats bezet door de Poolsche op roerlingen, die de Duitsche plebis-ciel-'po- lAISe ontwapenden en gevangen namen. Veie Duilsche vluchtelingen, die in Niko lai waren, werden door de insurgenlen meegenomen. Later hebben de Polen Ni kolai weer ontruimd. Een van Beuthen naar Oppeln rijdende vrachtauto met vier vrouwen cn twintig mannen, werd, niettegenstaande zij on der Fransche vlag reed cn geëscorteerd werd door Fransche militairen, te Preiis- kretscbam door Poolsche opstandelingen aangehouden. AEe mannen werden er af gehaald en meegenomen. Verder is een trein met 650 vluchtelingen uit den kireils Rybnik, begeleid door een Engelschen, Fninschen cn Ita-liaanselien officier, en ■door vijftig Fran-scSic soldaten, door de Polen aangehouden. De vrouwen en kin deren mochten verder reizen, 300 jonge mannen en 150 Duitsche ambtenaren van ■de plebiisciet-politie werden, niettegen staande het protest der initergeallieerdc officieren, naar Loslau gebracht. Opper-Silezië onder den Volkenbond"? Volgens den „Times"-corrcstponden.[ le Warschau zou de beste oplossing voor Silezië. zijn, dat er een onafhankelijk Op per-Silezië werd gesticht ouder de auspi ciën van den Volkenbond. De correspon dent gelooft, dat Korfanty zulk een op lossing goedkeurt. d'Aimunzio lil af. Korfanty heeft ais een andere. d'An- nunzio een manifest gericht lot zijn le gerscharen, waarin gesproken wordt over dc schillerende overwinning, maar waar in tegelijkertijd geconstateerd wordt, dat men „in groote geestdrift cn doorgloeid van liet heilig vuur der verdediging" vor der is doorgedrongen dan dc linie, waar op de Polen aanspraak maken. Over den terugtocht zelf zegt hel manifest: „Wij willen niet meer bloed vergieten en geen verdere gevechten. Indien de Duitsëhers ons, zonder rekening te houden met onze vreedzame stemming, zouden aanvallen, zal de verantwoordelijkheid \()or hel ver dere bloedvergieten voor hun rekening komen." Een dagorder van d'en opperbevelheb ber der opstandelingen, Dollma, luidt: „lik licvecl dc aanwijzingen in boven staand manifest zonder voorbehoud op le volgen en zich aan alle bepalingen te houden." Naast de algemeene politieke redenen heeft ook de ontwikkeling van den plaat- sdijken toestand invloed op Korfanty ge had. In de laatste dagen werd1 herhaalde lijk bericht, dat onder de .opstandelingen een loenennendc oorlogsmoeheid viel op te merken. Heole troepen deserteerden. Daarbij kwamen geschillen lusschen de uit Polen komende vrij'-vvi-iligcii's en dé in- landsche arbeiders; de eerst uitgebleven IoonSbetaii.ng droeg zeer veel tot hel slechter worden van de stemming Dij. Overal wa-s gebrek aan geld'. Hel door Korfanty's onderbevelhebbers in enkele districten uitgegeven noodgeld werd bij na nergens aangenomen. Aan den an deren kant waren de Poolsche arbeiders, d'ie in de bed rijven dienst deden, volgens de beschikking' van Korfanty rebellen ge worden, nadat ze 10 pet. van bun loon ter betaling van de opstande lingen moesten afslaan. Zoo word! de stemming van dag [ot dag slechter. Hier bij kwam de druk van de buitenlandsche politiek, en waarschijnlijk ook de vrees voor de Duilsche afweer-heweging, die door het grootste gedeelte van de inter- geallieerde commissie geduld, voor den tegenaanval rijp is geworden. Het aanbod van Korfamty wordt in de Duitsche kringen in Opper-Silezië en bij het grootste doel der Barlijnsehe bladen als een politieke scthaakzel. beschouwd, die 'ten doel heeft, een openlijke nederlaag op liet laatste oogenblik door een schijnbaar loyale onderwerping te vermijden. Men verwacht, dat de ptebisciiet-commiissie niet op Korfanty's stap zal ingaan, die hem de mogelijkheid zou verschaffen zijn wan kelen-de gelederen le herstellen en onder bescherming van de aftrekkende Entente troepen in het ge-bied, dat hij n.iet wenscht te ontruimen, zijn gezag te bevestigen cn uil ile breiden. Wat ook de eigenlijke bedoeling van K-orfanty moge zijn, zijn aanbod tot te rugtrekken aan de plebisciet-commissie beteekent in werkelijkheid de erkenning, dat hij zijn onderneming als mislukt be schouwt. Inlusschen trachten de Poolsche benden nog steeds hun stellingen te versterken. Uit Kreuzberg wordt gemeld, dat de Po l-en sedert gisteravond 7 uur mot ver sterkte krachten liet front van de Duit' seiie zclfverdedigingjorgani.saüe aanvallen1' De hoofdaanval is gericht op G-oihlau; de1' heuvels ten oosten van Gohlau zijn inhuri handen. Een gelijktijdige aanval op U-'. schütz i-s afgeslagen. Ook een insluiting van Hell-cwald van hel zuiden uil is be-r gonncn. Deze met sterke strijdkrachten ondernomen aanval hoeft ten doel den' uitersten vleugel van de Duitsche zelf verdediging af te snijden en het belang- rijke spooiwegku-ooppunt in handen té krijgen. Duilsche tegenmaatregelen zijn genomen. - De quaestic van den natio* nalen pot De hoer J. Mc. Ga-rik, de bekende Duns eash'i-ra mijn-leider, -heefl tol een vertegen woordiger der „Even. Stem-d." gezegd-: „Laat de nationale pot los en een sdi-llk- king zal gevonden worden. Het its iij'J- ge worden voot 'de mijnwerkers om het ver standige daarvan in le zien. Het i'S verstal- dig daaraan vast te houden; ilk iirf) dolt vroeger reeds gezegd cn herhaal hel, Ilof is dwaasheid te spreken over een alge meene werkstaking; daarvan is lihüais geeö sprake meer. Voortzetting der besprekingen. De voorteeftiing der officieuze bespre kingen iussclhen ver-tcg-enwoordligors dei regeeming en zekere gematigde snijmver- •kcTsteddens s-c-hept dc verwachting op eeit spoedige hervaifkg der oord-er,hïiiiidelüngea -toil het uit den weg ru-ionen vain hot oons fiii-oL Samensmelting der mijnbedrijvenf Giroole bcilangiitc-ifimg wordt gewdk'l door oen brief vain Lord Londonderry, ge schreven aan de m-ode-eigenaars van df kolenmijnen in Durham en 'Norlhumber. lain-d., waariin wordt voovgesleikl de steen' k-oolbcd'rijvcn dn B-riliannië samen te smet- 'tien -om bot bod-rijf nutilüger cn coonocni- •s-cüier te maken. Heit mijnbedrijf zon düs frietsge;vijEe georganiseerd- worden. Lorei Londonderry gelooft, dal -de todenprijs ak du-s aanmerkelijk zou lommen verlaagt' worden zonde-r groote vei--mS-nd«i'ng dei èoonen. EEN SLACHTOFFER VAN RUSLAND.' OiwI>er deig-eiiten, diie le Laml>el3i, Loonden^ o-xndjerstantd gearxlen varn de a imienwroxxr gK?r-5, IreJioopen de ibeer Alexander Kül.e? en zijn vpouw, die in Rtisiland door d* ravofcu&c 'hiwi vermogen van 126.000 pd.is^ verloren. De fffoer Fislier giiing als een -jomg mtan naar Rostand oan le Iraeihlen zijn forlnir ie mciken en was, kori voor d<e revtoTu'liLf1 uHbrafc, afgc/lredcn arts directeur der Poetic lo ff-fabriek le Pél rograd, waar 32.001 mannen werkten. Hij had een forium gemiaaikt, d-a.l bij dt Rusasdhe Bacnk gedeponeerd was en wal gaan wonen ici een vi'ila le Nüisni Novgo rod. Toen de ruvollTi'Uie uilfbrafk, namen dtf ■bolsjewisten h em ivües af. Ma aaiden Mmf bad hij zich verborgen gebonden en wis* eindelijk doodarm maar Engedaoid te onili kooien. EEN REIS MET HINDERNISSEN. Het s.s. „OM Noriüi Slale'' vain dc U. Mail Steamship Company is Maandag ill Tilbury aangekomen, na een a vojituurlijEa reis uil AnieiVjka. Het schip moest 3 Me* uit New-Yoitk vertrekken naar Boologm# en Londen. Op den dag vaai het vertrel verliet de bemanr.dng hel schap op lm van de vafkbociden. Er werd toen ving ii ■de 'haven een nieuwe bèmainaiÊing aange monsterd. Kort na h-e/t verLrek bfieefe, da de stakers de machines 'hadden beschadüigv en dc machinekamer met oHe haddten; Mei •onderrfoopen. E<m lijdilang verkeerde W Heeds wilde hij inlichtingen gaan in winnen, toen hij bezoek ontving van een politic-beambte, dio hem mededeelde, dat no verklaringen van de gearresteerde be treffende het verblijf van de gestolen geldsom onwaarheid gebleken waren. Oriloff sprong verslagen van zijn plaats op. „Dat is dus ook niet waar"? „Daarvan is geen woord waar. Hier is geen pakket afgegeven en te Danzig is geen pakket aangekomen". „Misschien heeft zij het onder een an deren naam opgegeven"? „Dat zou haar van geen nut zijn; Zij bezit oogens-chijnlijk slechts den eenen pas en zou bovendien met te veel moei lijkheden te kampen hebben, indien zij het wilde afhalen. Neen neen, zij heeft het^ gold bepaald op een andere plaats voroorgon. Doch troost u, wij zullen het wel uit haar te voorschijn brengen". „Of ook niet", mompelde de kunstenaar toornig, toon cle beambte zich verwijderd had. V' ...Mismoedig, in ziin eieon gedachten ver diept, zat Eeodor Oriloff in den namiddag van den volgenden dag in de gelagkamer van hot hotel. Nog altijd had hij geen lijding ontvangen omtrent zijn geld, maar daaraan dacht hij geen oogenblik, dooh voortdurend aan haar, de ongelukkige, wier lot hem ondanks haar onwaardigheid zeer ter harte ging. „De helft van het verloren geld, neen do geheele som wilde ik afstaan, indien zij onschuldig was," sprak hij vol verdriet tot zich zeiven. Aan de tafeltjes in het rond zaten talrijke personen; hij lotte op niemand. Zelfs van hot luide onderhoud, dat aan do naastbij zijnde tafel werd gevoerd, ver nam hij slechts de woorden cn zinnen, die met nadruk werden uitgesproken. Ben van deze zinnen echter was het, dié hem opeens bewoog het hoofd op te heffen en te luisteren. De hotelhouder was aan de tafel ge treden en liet de daaraan zittende be zoekers een bankbiljet zien. „Ziet een3 dit bankbiljet, mijne hceren" sprak hij lachend. „Dit is een belang wekkend document." „Jloezoo", vroeg men. „Dit bankbiljet heeft toebehoord aan een banneling, die er een eigenhandige notitie op heeft geschreven. Hoor maar". De hotelhouder las het volgende: '-r-o hem, die na mij in het bezit van dit bankbiljet geraakt, dit geldswaardig stuk je papier meer geluk brengen, dan aan een ongelukkige, dio_ in de woestijnen van Siberië naar vrijheid dorst." „Dat is interessant; laat eens zien," klonk het in het rond. En het bankbiljet ging van band tot hand. Beodor Oriloff was doodsbleek gewor den. Er viel niet aan te twijfelen, het was het zelfde bankbiljet, waarop de bankier in het hijzonder zijn aandacht had gevestigd. Hij behoorde tot de hem ontroofde som. Haastig stond hij op en trad naar de tafel. „Wenscht u het bankbiljet ook eens te bezichtigen" vroeg de hotelhouder op hoffelijken toon. „Als n het mij wil toestaan." Hij nam het biljet en las met de grootste opmerk zaamheid de zich daarop bevindende woorden. Hier was geen vergissing moge lijk het bankbiljet was zijn eigendom. Terwijl hij het den hotelhouder terug gaf, overlegde hij bij zickzelven, wat hem te doen stond. Zijn plan was snel ga- maakt Zoolra de hotelhouder zich^^eemge schreden van de tafel verwijderd' had, snelde hij hem achterna. „Mijnheereenige woorden onder vier oogen asjeblieft." De hotelhouder keek hem verwonderd aan. „Zeer gaarne mag ik u verzoeken hier binnen te treden?" Hij wees naar de belendende eetzaal, die op dozen tijd onbezet was. Boiden traden binnen en de kunstenaar nam in de grootste opgewondenheid '-et woord. „U weet mijnheer, wie ik oen en wat mij overkomen is?" „Zeker, mijnheer Oriloff, ik ken de oorzaak van uw verblijf alhier." „Dan behoef ik niet veel woorden te gebruiken. Mag ik vragen, 'van wien u dit bankbiljet ontvangen hebt?" „Het beschreven bankbiljet?" I „Ja". „O, dat kan ik preeie3 zeggen. Van den heer, die gisteren tijdons den maal tijd tegenover u zat." „Hoe is zijn naam?" „Loresky. Hij is een rijk man, die veel geld uitgeeft". „Logeert hij nog bij u?" „Heden nog wel. Morgen wil hij, naar ik geloof,,naar_ Woenen vertrekken." „Is hij nu aanwezig?" „Neen, hij maakt een rijtoertje. Te zes uur zou hij terugkomen. Waarom vraagt u al deze inlichfingen, mijnheer?" „Omdat liet beschreven bankbiljet zich in de brieventasch mot twintigduizend roebels bevond, welko mij ontstolen is," stiet de jonge man opgewonden uit. „Die Loresky moet er rekenschap van ge- yven, hoe hij in iiet bezit van dat bil jet is gekomen. Or nog boter, ik be geef mij onmiddellijk naar de politie; aan haar is het onderzoek heter toever trouwd." „Dat is bepaald hot verstandigste wat u doen kunt," meende de hotelhouder na eenig nadenken. „Van u evenwel verwacht ik, dat u mijne mededeeling streng ge'.ieim zult houden." De hotelhouder beloofde liet en Ori loff ijlde weg. De inspecteur van po litie Petrowsky vernam het nieuws met vreugde en verwondering. „En die mijnheer Loresky," vroeg hij, „is hij niot. dezelfde, die bij u in do cóupë zat „Volstrekt niet. Het is een bejaard man met vaal gelaat en een bril. Hij is elegant gekleed, doch maakt den In druk een onopgevoed men-:ch te zijn.' „Dan spreek ik er borg voor, dat hj op onrechtvaardige wijze in 't bezit va» een bankbiljet gekomen is. Ilij staat be. paald tot dis jonge vrouw in betrekking Deze man moet op staanden voet gear- resteerd worden. Dat hij mo-'gen naai Weencn wil vertrokken is eveneens zcet begrijpelijk." Dc inspecteur keek op zijn horloge „Half zes" riep hij, „het ij hoog tijd- Wij moeten hom in verzekerde fcewa ring nemen, zoolra hij zijn rijtuig ver laat." Zonder te talmen trof do ijverige a nb ienaar zijn toobereiibclon en wel met zuil een nauwgezetheid, dat do zcogenaam de Loresky bij hot verlaten van he rijtuig bijna i'i'cot in dc armen sprenj van de op hem wachtende politieagenten Zij noodigden hem uit,opnieuw in di koets plaats te nemen; rechts en link van hem zetten do agenten z'ch neer ei als do wind ging hot naar het politie bureau, waar do inspecteur en Orilof hem met ongeduld verwachtten. „Gij noemt u Loresky", sprak dc in specteur den arrestant aan. f Word t ycryolgiL)'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1