BUITENLAND. Jïo. 185 VRIJDAG 20 MEI 1921 14e JAARGANG m stukken ïloterij S3 Advertentieprijs: Parlementaire kroniek. ■ILJip.. kassiers. \edcn ti ra. 2.15 plin. a.30 0 9-1n/ie 0 O O O O O O 51 O O O O 157 0 137 c 411 412 296 295 0 0 0 O 2S'<j 2:9 52é 52; O O iz6 O 58 O - £27 0 79s/i O z 3 0 O Ï6J O 0 445 445 333 0 0 24s/, O O k dankwoord aar st „strijkje" sioot deze laatste tyj- seizoen. N. A. Star, 19 Mei 1921. tedacteur van het ad" Alkmaar. ik U eenigo het volgende in >or bij voorbaat 17 Mei j.l. komt stuk voor onder- eer G. Keij sper ig schijnt te ont- ;eteekende. /verstanden te voor heer schrijft meel stukken) stel ik ■klaren dat ik noch x>t, m« bovenaan uitstaande heb. verblijf ik Hoogachtend O. W. KEUSPER >0 Stand Imiraial en Galharina rrit van Diepen en oopman. Gerard, z. v. Geer lina Bouman. ran Diepen, gehuwó 44 jaar. PRIJZEN, van 19 Mei. 21698 22615 f 1000. 21908 21939 f t!00. 1 14051 16223 19i3i f 100. -beiciit ,Zwakke tot .matige IVestel. wind, gedee'.- Ji.schijnlijk droog, be pans op onweer, iels Zon op 4.59. M. onder 3.52 v.m ).35 tl. ni rvys*>^WCT«gSEM*ggS»-3] 80 Markt 19 Mei. De juictlap |n heden: Zecuwsche id. iJOters f 55.60, '.50, bi. bonte f 11.56 jlric f 5.506, id. ree' Aanvoer 2590 II 4 i. Ivaas. Kleine geen, Fabriek f 75.—, aan- >.553 K.G., handel mlgt —«q „QMS BLAD Abonnementsprijs; A Per kwartaal voor Alkmaar 2.— Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 50 f hooger. Bureau: HOF 6, ALKÜAAR. - Telefoon RED ACT IE ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclame;? per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor-i uitbetaling per plaatsing f 0.60- Aan üüe abonnó's wordt op aanvrage gratis een poüs verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—. f 200,—, f 100,—, f 60,—, i 35,—, f 15, Hoi conflict Briand-Uoyd! 7™ Goarge. Nift .ronder reden vragen wij herhaal delijk ie a.-inil.icht onzer lezers voor de inecnlngsnis-vhilWn Oy hmwjr..lii».!ialpo- litteli terrein lusséheo F.ng«Iand en Frantt- rijk. Ven het ceiste ongenh'ilt af. dat na den wapenstilstand "dit belangenconflict tiis- seiien de wee machtigste leden van lie Entente «ten openboayrte, was het voor ons duidelijk, dat door den afloop van dezen strijd de toestand, iu Europa zon worden bepaald. En in dezen gedachtengang was Nederland bij deze worsteling dan ook niet enkel liso-v.honwcr, maar ook indirect par- «1. Wij beblvoD steeds tol de pessimisten be hoord die niet wilden gelooven aan een blijvende xervoenmg hissohen Engeland en Frankrijk, ook waaneer na de herhaalde meenuhtivoi schillen de broederschap op nieuw in fraaie toasten bezegeld en be klonken word. Integendeel zagen we in ieder ziicuw conflict oen versche breuk, die men kon lijmen en krammen, maar nooit ongedaan kon maken. Eu door veel van die breuken zou de vaas der eendracht bel, naar onze mecning, ten slotte begeven. N» hadden de zwartkijkers op het stuk van de Franseh-Kngelsche „entente cordia le" Zaterdag j.l. oen gooden dug, toen Lloyd George plotseling, zelfs geheel on verwacht voor de hein bevriende Engel- sche pers, een donder-rede hield legen ,.dc PooUcne stroopers", die geheel op eigen gelegenheid een beslissing hadden genomen inzake de verdeeling van Opper-Silezië, eet; beslissing, welke enkel en alleen aan den Oppersten Raad toekomt. En het merk waardigste in dezen uiLval van den Brit sehen premier was zijn waarschuwing, dat de Polen hun zaak door deze rebellie meer zouden schaden dan haat doen en dat het geen wonder zou zijn, Wanneer de üuit- Schers au ook zelf hun vermeende rech ten gewapenderhand gingen opeisehen. Een ieder voelde dadelijk, dat deze af- j st raping niet zoo zeer tegen de Polen als wel tegen den „bondgenoot" Frankrijk was gericht. Dat voelde men in Frankrijk zelf het best, waar heel de pers met een fel heid cn. woede tegen Lioyd George uitviel, •tl» was' hij reohenzollcm in 'H.- ,|w.ns '<m:u ;rW-. 1',- *'f W./I/ u,u*-:ook raak. re., TTITe tegenspraak, het avon tuur va., ..ouauty, om het zacht te zeggen niet door Frankrijk was belet, werd hard op geïnsinueerd in heel de Enropeesche pers. Nam Lloyd George het dus tegen de Polen voor „hel recht" op, dan koos hij paTlij v66r buitschland tegen Frankrijk, En daar hei optreden van Frankrijk in de Silezische provincies slechts een klein on derdeel is van de lieele Fransche, na-oor- logsche poiliek om de macht m Europa ie krijgen door liet vardeel-en-heersch sy steem, was liet openlijk stelling nemen van Lioyd George in deze ééne kwestie niets minder dan het naar buiten treden van liet groote conflict om de hegemonie in Euro pa, hetwelk op de talrijke conferenties te ïlyth, Londen cn Parijs sieeds zooveel mo gelijk binnenkamers was gehouden. Een merkwaardige houding in deze •paimende dagen heeft weer de Fransche minister-president aangenomen, die, in te genstelling met heel de Fransche pers uiter lijk een zeer luchthartige houding aannam. Men moest de beleekenis van de rede van I<oy-d George niet zoo opblazen, meende Briand! Men gaf daar een veel te breeden uitleg aan. En de handige Fransche politicus effende aanstonds den weg om ock dit keer den schijn nog te redden. Hij gaf I.Ioyd George te ver-staan, hoe het mogelijk was de pu blieke opinie tot bedaren te brengen. En inderdaad is het hem getukt aan IJovd George's woorden een meer algemeene, pla- een in uitzich' gesteliu rouleren tic tusschen de beide staatshoofden is zoo waar voor onhepaalden tijd uitgesteld (zonder dal gezegd wordt, dal de confe rentie al telefonisch tusschen Londen cn Parijs gehouden is) en uiterlijk is de kalm te veergekeerd. Nu nog vandaag en mor een eenigc artikelen in enkele voorname l.iaden over do ncodza.ke'iisiieid van het voortbestaan der Franseb-Rngelsche en tente voorden vrede in Europal en het „misverstand" is totaal uil de wereld. Ja, voor een oogenblik en voor eïen ullerlijken schijn. Maar een man als Lloyd Gr.orge spreekt een zoo veel bctcckeneude, een zoo zeer opzienbarende rede als Za terdag in het Lagerhuis niet dan wel over wogen en met verstrekkende bedoelingen uit. liet was oen nieuwe, onverwachte zet op hel politieke schaakbord. Men moge nu moeite doen om de schrik, daardoor ontstaan, wal tol bedaren te brengen, om dat een voorthollende publieke veront waardiging lot een direeien breuk mot door geen der beide partijen gewilde ge volgen zou leiden.... de zet is iinmiddels gedaan, en bet spel gaat voort, Ook al zal IJoyd George de eerst ko mende dagen weer van aangezicht veran doren en zich welwillend laten meetrekken door zijn Fransche „vrienden", het ap plaus, waarmee zijn donderrede is onlvam gen door hel grootste doel van hel Engel- sche volk en door een ander lid der En tente, door heel de Iialiaansche pers, zal hem er we! toe voeren van nu af de Engel- sche politiek van herstel der afzetgebie den, Dnitschland, Oostenrijk en Rusland, een politiek dus, rechtstreeks ingaande te gen de Fransche politiek, welke slechts heil ziet in een zwak en verdeeld Europa, consequenter en krachtiger te volgen. Invoering Wetboek van Militair Strafrecht en van de Wet op de Krijgstucht. Sub sidie TIolland-Zuid-Afrika-IJjn. Het was een oud beestje, dat de Tweede Kamer, Woensdag j.l. van stal haalde. Roads in 1888 namelijk, dus nu 33 jaar geleden, ontwierp de hoogleeraar Van der Hoeven zijn Wetboek van Militair Straf recht en zijn wel op de Krijgstucht; in 1903 stelde de wetgevende macht ze vast. Aldus zoo zegt de Regeering werd reeds in dat jaar de weg geëffend om ein delijk land- en zeemacht van de heer- sohappij der verouderde crimdneele wet boeken en reglementen van discipline te verlossen en, in stede van die heerschap pij, de eenheid van een modern militair straf- en tuchrecht te vestigen. Toen kwam in 1904, een partieele herziening van het militair strafproces aan de orde, welke tot 1912 duurde en waardoor de Invoerings wet op den achtergrond geraakte. In laatstgenoemd jaar werd een commissie in gesteld om de invoeringswetten te ontwer pen. Thans, in 1021, komen deze ontwer pen in openbare behandclng en schijnt dus de invoering in een niet al te verre toekomst te verwachten. Mr. Dresselhuys mocht dit slepend ver loop wel als een unicum in onze wetgeving signaleeren. Geen wonder dan ook, dat de beraadsla ging over deze invoeringswet niet bijzonder belangrijk mag genoemd worden. De roode heer Hugenhollz, die de eer van woord voerder der socialistische fractie over mi litaire onderwerpen met den heer K. ter Laan deelt, noemde het in le voeren wets ontwerp „verzuurd en oudbakken". Maar Minister Heemskerk en de rederijke heer Dresselhuys, welke laatste voorzitter was der bijzondere commissie, die het ontwerp in laatste instantie heeft voorbereid, kwa men daar krachtig legen op, ook al er kenden zij, dat sommige bepalingen wel eenigszins anders zouden luiden, als ze cussies, welke iu 1902 over deze ingewik kelde nv» terie gevoerd zijn, opnieuw ge opend, dan zouden dt l-eratwlsl.'gingen wel licht ecu hernieuwd uitstel dezer, tócli waarlijk wel urgente wel tengevolge heb ben, van een onverwijlde invoering van het militaire strafwetboek, thans niets kun nen komen. Dit was de algemeene opvaifiThg der commissie. Wat r:« wegnam, dat de min derheid der commissie op niet onbelang rijke wijzigingen aandrong, mot name op de irslelling van tuchtraden en de instel ling van voorwaardelijke veroordeeling in luchtzaken. Wal die raden van lucht eigenlijk zijn, is ons niet recht duidelijk. Noch Minister Pop, noch Minister Heemskerk, noch de lieer Dresselhuys zagen er hot nut van in. De Kamer echter dacht er anders over. He heer Hugenhollz had een motie inge diend, waarin oen onderzoek naar de mo gelijkheid en wenschelijklieid van de in stelling dier raden gevraagd werd, en de Kamer nam die molde aan mei 28 legen 38 stemmen. Behalve een onderzoek naar de wenschelijkheid dezer raden, wordt in die motie voorwaardelijke strafoplegging ge vraagd. Met een amendement om de delicten, die door don militairen rechter berecht zullen worden, te beperken tot militaire delicten, had de ronde woordvoerder weinig succes. De bedoeling van het amendement was, be perking van de reohtsmaoht van den mili tairen rechter tot de zuiver militaire de licten en lot die niet-militairc, waarvan vóór of tijdens de berechting blijkt, dat zij de militaire tucht oi' orde aanranden en deswege naar den militairen rechter be lmoren te worden verwezen. De burger lijke rechter of liet O. M. bij dien rechter zou dus mooteii beoordeelen, of de militai re orde cn tucht zijn aangerand. Terecht vreesde de Regeering van zulk een rege ling een uitgebreid veld voor conflicten over de bevoegdheid tusschen den militai ren en den burgerlijken strafrechter. Het amendeinent-Hugenhol tz werd verworpen met 49 tegen 17 stemmen. Daarop werd het geheele wetsontwerp aangenomen met de stemmen van 13 so cialisten tegen. De communisten waren af wezig. thans moesten worden ontworpen; boven- tonsMcha beteekenis le geven. De Fransche dien echter, werden de breedvoerige dis- Nog laat in den middag maakte de Ka mer een begin met de behandeling van hel wetsontwerp tot toekenning van een voor- sohol ten behoeve van een stoomvaartver- bindiivg tusschen Nederland en Zuid-Afri ka. Zooals men weet, wensoht de Regeering aan de Holland-Zuid-Afrika-lijn gedurende 5 jaar oen voorschot te geven van 1 mil- lioen per jaar. Het wetsontwerpje werd bestreden door den vrijzinnigen-democraat Toenstraden socialist Brautigam en ver dedigd door den Katholiek Van Dijk. Had eerstgenoemde financieele bezwaren en zag hij in bet voorstel protectionisme, de lieer Brautigam zag er natuurlijk bet spook van 't kapitalisme in. De lieer Van Dijk liet oen vrij wat sym pathieker geluid hooren. Hij bracht vooral de nationale gedachte naar voren, welke aan dit voorstel ten grondslag ligt en had woorden van lof voor de mannen, die deze lijn in het leven hebben geroepen. En met hoeveel instemming is deze onderneming niet in Zuid-Afrika bcgroetl I)e Zuid-Afri- kaansche tentoonstelling heeft pas geleerd, dat de gevoelens van verwantschap niet zijn verflauwd. Mogen we nu -zoo vroeg de heer Van Dijk door een gevoelloos votum aan deze schoone gevoelens een zwaren slag toebrengen en onze Zuid-Afri- 'kaansche vrienden teleurstellen? De Kamer dacht er Donderdag precies zoo over als dc Katholieke afgevaardigde. Met 51 tegen 25 stemmen, dus met een flinke meerderheid, nam zij het regeerings- voorslel aan. De Holand-Zuid-Afrika-Lijn krijgt dus haar voorschot, want de Eerste Kamer zal hl haar votum het voorbeeld der Tweede wet volgen. Mart! iesen hard. Lloyd George houdt voll Aan dc Britsche pers deed hij een ver klaring doen toekomen, waaruit duidelijk blijkt dat hij zijn „uitval" wel degelijk ernstig wcnschle le zien opgevat. Natuur lijk aanvaardt hij niet de verant woorde lijkheid voor do „verdraaide berichten" van de Fransche pers, maar hij wijst er op, dat buiten Frankrijk, in de Amcri- Icaansclie, Italiaansche cn Engelsche pers, vrijwel algemeens instemming is betuigd met de gevoelens, waaraan hij uiting gaf, hetgeen bewijst, „dat de groote naties, die Frankrijk terzijde stonden in den oorlog, van meeninig zijn dat 'het Verdrag van Versailles eerlijk moet worden uitge voerd". Op deze, door hetonderstreepte woord, nu niet zio heel vriendelijke opmerking jegens de „bevriende en geallieerde natie", liet Lloyd George een scherpe afstraffing volgen van de Fransche pers, die elke meeningsuiling, die niet met de hare overeenstemt, gewoon is als een onbe schaamdheid te behandelen. Een geestes gesteldheid als die der Fransche pers, zei- de hij, moet op den duur voor elke En tente noodlottig worden. Men moet niet altijd vijandschap jegens Frankrijk willen zien, als eir politiek meeningsverschil is, zeide Lloyd George, in eenigszins andere bewoordingen. Men wil handhaving van het Verdrag van Versailles en wil eenvou dig niet dat Korfanly de beslissing in han den neemt in een quacstie, waarover de Opperste Raad heeft te beslissen. De kin deren van het Verdrag van Versailles, d.w.z. de staten door dit verdrag geboren en erkend, mogen niet ongestraft 't Enro peesche vaatwerk vernielen, zeidc de En gelsche premier, willen ze dit doen, dan moet men ze bij den kraag vallen, „an ders zullen we voortdurend in dc onrust zitten". Dal; is duidelijk gesproken en nog dui delijker werd de Britsche minister bij zijn waarschuwing aan Frankrijk toen hij zei- de dat men 's wereld loop in de toekomst niet kon voorspellen, dat men in oen dich ten miisl verkeert en dat onvoorziene ge beurtenissen voor de groepeermg der vol ken in de toekomst beslissend kunnen zijn. Juist daarom is 't noodig vast te hou den aan bet Verdrag van Versailles, om dat dit de geallieerden kan bijeenhouden, ondanks het vele dat hen verdeelt. „Wie de bepalingen er van behandelt, alsof ze hartstocht en vooroordeel vrij spel mogen laten, zal spoedig berouw krij gen over zijn heelhoofdighekV'. Een verklaring van Briand. He „Daily Mail" meldt uit Parijs, dat aan Briand een résumé werd getoond van de verklaring, gisteren door Lloyd George afgelegd. Briand verklaarde, dat ook Frankrijk het verdrag uitgevoerd wer.sch- te tc zien, maar er staat in hel verdrag niets van, dat alle rijke mijndislriclen van Opper-Silezië aan de Buitschers zuilen komen, terwijl de Polen dan zouden krij gen wat er overblijft. De Fransche pre mier verklaarde voorts, dut hij er dc wen schelijkheid niet van inzag om Lloyd George te ontmoeten vóór alle stokken, betrekking hebbende op de volksstemming en hare gevolgen, ontvangen waren van de internationale commissie ie Oppeln. De toestand in Opper-Silezlë. Steeds 'nieuwe ongeregeldheden. Nog altijd is er, niettegenstaande het aanbod van Korfanty om terug te trek ken, geen ontspanning in den toestand in Opper-Silezjë 1e bemerken. Integendeel, ■na ontvangst van liet aanbod van Kor fanty bij de inlergcallicerde commissie zijn in verschillende dee ion van hel ple bisciet-gebied voorgekomen. nieuwe ongeregeldheden Nadat reeds in den nacht lingen 14 locomotieven uit het staliou Ie Kattowitz hadden weggehaald, hdbben de Polen in den afgciloopcn nadlit weer 18 locoriH) lieven, waarbij twee volkomen nieuwe, gestolen. Omtrent tien toestand in hel Opper-Si- Jezische industriegebied wordt gemold, dat gemiddeld 75 iet 90 pot. der aFbeidcrs weer aan het werk zijn gegaon, dat ech ter nog een groot aantal werkwilligen door de opstandelingen verhinderd wordt hel werk te hervatten. De gediol- ven kolen kunnen niet worden vervoerd, daar er nog steeds geen vaste spoorweg- ve-binding hestnait. Bijzonder onaange naam is het gdbrek aan bedrijfs-benoo- digdheden, zooals oliën, vetten en ben zine. In Königshütte werd Woensdag een de pot van kleeren voor vluchtelingen door de Polen uitgeplunderd, AI deze gebeur tenissen geven aanleiding om hel aan bod tolt terugtrekken vun Korfanly scep tisch tc beschouwen. In zijn „Grenszei- 'tunig" publiceert Korfanty overigens een protest-telegram aan Lloyd George, waarin opnieuw gedreigd wordt mei hel verwoesten van alle hoogovens en mij nen. Geen macht (er wereld kan de be volking dlaarvan terughouden. Het Woiff-bureau meldt nog: Allle be richten in die kranten wijzen er op, dat niettegenstaande het aanbod van Kor fanty toit terugtrekken! geen verbetering in den toestand' is gekomen. De Poolsche opstandelingen maken zich steeds weer schuldig aan gewelddadigheden. In den kreits Kaftowitz is Iwtt depot voor-beidee ding van vïucJitelingen door dc Polen leeggeplunderd. Volgens den „Lokalanz." zijn 75 nieuwe veldkeukens uit Pollen over de grens naar het front der opstande lingen gebradhl. De „Voss. Zilg." doel medcdeelrng van twee verordeningen van Korfanty, waar in hij zich rageeringsgezag aanmatigt en die een operiKjke bruskiocring van de En- teniie-commissie beteekencn. De Fransche neutrcditeU. De correspondent van bet „Beril. Tage- blalt" in Qpper-S.ih'zië doet eera boekje open van de Fransche „neutraliteit". „Geen generaal Lerond zal een objectief denkend menseh kunnen wijs maken, dat de verwijdering van de Fransche grcnis- delacheroentien: op 30 Atpriil, dus hvee da gen yoor lief begin van den opstand, cn Leroniï's ongemotiveerd vertrek naar Frankrijk denzelfden deig toeval zijn ge weest. En geen Fransche militaire bevel hebber zal dc wereld dóen gelooven. dat zijn dementis waaT zijn. Integendeel, ie dereen kent daarin en in de Fransche bevelen bat wanhopige maakwerk. Een paar dagen geleden werd een Duitschc O.ppcr-Silczische krant door de intergeal- lieerde commissie in beslag genomen, om dat zij verleid bad1, dat in deze commis sie on.eenigbeid heerschtc. De Fransche 'krcitsconiroleur van Beufhen' zond daar op de redacties der kranten in Beai'hen een dementi van dit bericht en een ver bod tod verspreiding van dergelijke be richten met bedreiging tot zware straffen. Doch dc oneenighcid is zóó groot en dui delijk, dal: dc Engelsche en Italiaansche leden van de intcrgeallieerde commissie er rond voor uil komen." De Fransche generaal de Branies beeft het gerucht tegengesproken, diait Fran sche kroopen' de opstandelingen voorzien van wapens en ammunitie. Deze geruch ten Zijn „volkomen onwaar" en, Worden door "„ophitsers" verspreid oan bij een deel der bevolking stemming te wekken legen de Frnnschen. En zij die zich schul dig maken aan het uitstrooien van der gelijke klelspraaljes, zullen onmiddellijk gevangen genomen worden cn terecht moeten slaan voor de buitengewone krijgsgerech ten. De correspondent wijst er echter op, dal te voren in een open brief, gericht ITMfülHlllIlUET „jj Ji£>el ik, mijnhcet' dc inspecteur", ötütv/ooiNjnie de arreslam op drieslen Joon. „21 oo zijfc £o in hot bezit van dit bil jet gvkomen/'' ging Pefcrowsky voort en lidotd homi hot geldswaardig stukje papder Voor de oogen. hankbiijöi? Ik ken 't in het goh oei niet." ,#De hotelhouder in het hotel „De stad. Moskou" hooit hot van u ontvangen." „Bah, een bankbiljet van honderd roe bels ziet er precies uit zooals alle an dere morde Loresky op minachtenden toon. „Waarom ondervraagt cm mij? Is hot niet echt?" Jyjht wei, maar gestolen. Geroofd! Vanwaar hebt «gij het bankbiljet?" „Op de een of andere plaats in be- taling ontvangen. Van wien, dat weet ik niet moer." „Ontvangt gij zooveel bankbiljetten van honderd roebels, dat gij vergeet'van wien ge ze ontvangt?" „Neen, maar .juist gedurende dc laatste dagen hcir ik er verscheidene ontvangen. Hoe wil de hotelhouder dan weten, dut dit juist mijn banklriljel is en hoe wal men er achter komezi, dat feet gestolen fa?" „Door een notitie, die er op geschreven is.ja, ja, dat wekt uwe verbazing, hé? Anders zoudt ge er wel voor gezorgd heb ben het niet uit e geven." „Ikik weet werkelijk niet, of het ■badjet van mij is," riep de arrestant eenigs- zdais verslagen uit. ,VVet, het is zeker voldoerede als wij het welenBlaar wat is <int? Dat gelaat moet ik toch.... maar de naam Loros- ky? Geen twijfel, (kit is een oude kermis vna ons," riep de inspecteur plotseling, terwijl hij in een schaterlach losbarstte. „Oude vriendgij zijl niemand anders dan dc voormalige conducteur Michael F.ari- iire, die wegens diefstal cn bedrog reeds herhaalde malen achter slot eu grendel iiecft gezeten. En gii speelt iini den voor namen mijnheer?" T/oreaky verbleekte. ,,U verwart mij met een ander mijn beer de .iB/ipeeteira." stamelde hij. „Fouilleert hem onmiddellijk," beval Pe- t'rowsky op beslisten toon en zonder tal men wierpen een paar agenten zkih op I/orerity cu begonnen zijn zakken grondig te irespccteeren. De arrestant vertoonde zich xm in zijn ware gedaante, ilij bood wanhopigen tegenstond, doel) werd door de overmacht overweldigd en geboeid,zoo* dat hij ■weldra >»ets antders k«n doen dan van Maandag op Dinsdag de op.dar,de- aan de intergeoMiecrde commissie, dc po litieke partijen cn vakvereenigingen reed's hadden verklaard, da' liet absoluut vast staat, dal iuvehen de 'Vr.nsehe 'roepen en de opsteindeliugen een vreedzame ver standhouding hestaai. O.a. op dezen grond dat terwijl den 3en Mei dc Italiaansche [troepen mot de wapens oen aareval van de Poolsche opstandelingen pp hel sla tion Katlliowiriz afsloegen, de Fransche soldaten, die twee tanlks ter hcscSiikking hadden, rustig toekeken, niettegenstaande de Italianen hot hard te verantwoorden fondden. Ook is het door ooggetuigen, be vezen, dajt den 3cn Mei tegen ttwee uur 's mid dags in Zalience kreils Kattowitz - Fransche soldaden van de vrachtauto I K G9 zestien geweren geworpen hebben naar Poolsche opstandelingen. In Kalitowifc mogen, sedert de süaat van beleg is afgekondigd, Duilsche bur gers niet meer loopen met wandelstok ken mot gummi, op straffe, van negen maanden gevangenis. Polen, het geweer over den schouder, mogen gerust winkels leegplunderen, zonder dat de Franschen een vinger uitsteken. Het conflict in de Engelsche mijn industrie. De toestand te Glasgow. De „Tinnes" verneem I nil Glasgow, dat in weerwil vam de bedreigingen der trcmsporlarbeiidcrs er in tie haven groote bedrijvigheid heersciht. Ten minste veer tienhonderd vrijwilligers zijn dlrulc bezig met het laden en lossen van ladiiuvgcn stieenikiool en levcresmiiddeiten. In de eerste dagen hadden er eenige botsingen plaats tusschen vrijwilligers en stakers cn er '"fcaren daaibij eeniige gewonden, maar Ibelt snelle optreden dor poKlie. en voor beeldige stoffen hadden een Mfcotatc af- sdhriiavokkendle werking «n iihams Yvio'ixlen d<e vrijwailiLiigions atUeen maair uiidgcjicirwd. Editor AvoTfdtcn die vrij-wdiiliti'geris binwen die claMisisiemieii'tcn gcüuoiindeii; zij oben en siapen ia de ttiaivieiiitoadisien. De meisjes, die Sn d-e Iiatvenis werk-en, slapen aan Boord tok vöTscdwll{l'eiKl>e sdhopen. fict embargo op kool. Te Groemock (hebben dc 1 LarcniaiSbeider3, in strijd met iiöl besluit ran Imn vak bond en die TiranispoiUfodieraliiie, /geweigerd; een embargo te leggen op buiilenGaimdisdli'O /steenkool. DE VOLKSSTEMMING IN SALZBURG. Ondier den iodrulk van eien gewddige voÜk'sbeloogiiLLg op bet Dofiapl'eki, dliie voortgezet werd d-oor oen demotnisiüraiüie mn bijna oen uur v»oor Jaindeiijke re-, goeningsigoboanvbesllool do commissie uit dien Landdag voor grond we litolijlko aange-. (legerulleden in een zublimg, diie hot 's uadlilbs iwee uur duurde, den 29en Mei bocSli oen voflikissilemiii'Lng te doen üuoudien over do vraag vaal de weiiisoibefli^vSieikl «lener ftanw shiiliiiitg bij Dui^sobilauid. GEMENGDE BUITENL. BE- 'i- RICHTEN. DE ECONOMISCHE CRISIS IN DE V. S. Volgens bericht uit Chicago beeft de ar* bcidsraad voor de spoorwegen meege^ deeld, dat de loonen Yan twee miiiioen ongeschoolde spoorwegarbeiders met in gang van 1 Juli zullen worden verlaagd. De „Times" verneemt uit New-York, dal de aankon daging betreffende de loons verlaging van bet spoorwegpersoneel, ge voegd bij de jongste loons- en prijsverla gingen in de staalindustrie door de ge heele zaken- en financieele wereld is toe gejuicht als een noodzakelijke voorbode voor de herleving van den handel cn voor de voltooiing van bet herstel na den oor log. Vele der grootste Aincrikaanscbe za- kenmenscheii zijn voorts van mecning, da' een vermindering van gocdercnlarieven welke slechts mogelijk is na een verlaging van de lioogc loonen van hel spoorweg- personcetl, van nog -meer belang is voor de herleving van 's lands handel. Dinsdagmiddag is er op klaarlichten op zijn landen knarsen. De oorzaak vam zijn tegenstand werd ook snel aan het licht gebracht; tie. schurk idroeg, in zijn iieand genaaid die brlovcmlaseh van den beroofde. „Victorie," jubelde de inspecteur. „Wij hebben haar. WeU wol," voegde hij er schouderopha-Teiid bij, nadat hij den in houd snel had nagezien, ,zes honderd roe- beis heeft de sdliurk al opgemaakt." „Wat hindert liet," sprak de jonge schilder verheugd. „Beier zesboiudord dan «'dies verloren.... Staat u toe, dat Ik de duizend volmaak cn vieihon'deri! roebels als Ldoomaig goef -aan u en. uwo rgeu- len?" Zoiicdvr aarzelen aamva-ardtde de anspec- leur hel geschenk, en do vrijgevigheid van Orn'loii had 'o! gevolg, dal zijn o'goiidoïn hom op staanden aoei werd teruggegeven, lei'wijt bij anders .waarschijnlijk daarop nog i-crsc'lieiftcne dagen zou hebben moe ten wachter*. Nadat 'dit zaak ie in orde was gebracht nam PelroWsky bet onderbroken verhoor wodor op en Lorosky alias Ka ril in, wd bemerkend, dsil lu'er geen longen helpen kon, Jogde na oenlgc gemoedelijke en barsohe aa^nnaidjigen een opemharlige be kentenis af. Dij had ricli, verluialde liij, eenige da gen tevoren (in liet kantoor van don ban- lder Grefort te Crodno bevonden cum eenige, zooals hij weldra bekende, gesto len coupons in klinkende munt om te zot- tem '„.Dus," ojiderbraik hem hier de inspec- teuT .zftfij waant eveneens bij Grefort aan wezig? Kunt gij u de physionomie herin neren, mijnheer Oriloff?" Verbaasd nam deze den conducteur op. „Het gelaat komt mij bekend voor," spreuk bij na ee;riige oogcnblikken van kaimc besohouv/ing. „Als hij hel zeg Izal hel wel zoo ge weest zijn." Bij Grefort zag Kariliin hoe Oriloff, wiens naam hij eveneens vernam, een groote som gekte uitbetaald kroeg cn de bankbiljet ton borg in een brieven! (sub, <tëe zich in zijn zijzak bevond. Daar liij al zijn bewegingen mol de grootste opmerk zaamheid volgde, luisterde hij af dat do kunstschilder het phvn had opgevat, met den trein in dc ridiiing van Warschau t<f vertrekken. Ais voormaMge sjjoorwcgcoii- ducteur hij was cemige jaren tevoren wegens liederlijk en levenswandel ontsla gen, beaat hij nog verscheidene oude be- ken-dten onder dc lagere !relr.:be;nnblcn; een dezer klampte hij aan om ham kosia- h>ots en in het 4rdhcini ined'e te nemen.. daar hij te Warschau g-ewioblilge zaken ia ordie bad le brengen. De kennis liet rich overhalen en gaf hean oen pilaa-ts in een goedeiienwagen. Van zijn schuilplaats uil hield Karilin een wakend oog op het perron van hel sta tion. Ilij zag Oriloff aankomen cn maim cle coupé goed op, waarin hij slapie. Mei behulp van oen oude diensitpet vtan zijn vriend die hij toevallig in zijn schuil- plaats vond en gebruik makend van dc behendJigb eid, welke hij gedurende zijin d'iensltijd verworven had, verliict bij tij dens den lodhl heriiaalde malen, zijn schuilplaa-ls, oun langs de wagons en steeds aan de zijde, 'tegenovergesteld aan di;e der slatioais, lot de coupé, waarin Oriloff zat, te loopen, teneinde zich op de hoogte le stellen, of dc kunstschilder zich misscuv'en alleen in zijn wagonafdeeliing l>cvond. De ze bad evenwel voortdurend gezelschap. Den reizigers viel natuurlijk de in cl voorbijschuivenide ges!alle ndcl op; zij hiel den hem w.nvoudiig voor een Ucbvbcamb- te. du e - v-olgcns dc instrucbie zijn plicht dei d. ,Lindciijk zag ik," ging de misdadiger voort, „te Warschau de beide reisgenoo- Icn van den heer den coupé vertaiben. Het was in den nacht en er was ndemand^ düc weer aafcskïtiitA- H&t nurtier «k»* naar 3'^l perron ^•.oeI1dc was reeds woer gefloten. Als een kal klauterde i!k naar den aaidie* ren kaai'!, de heer sliep vast; ik hield hem een met chfliorofonui gedreniktcn doek voor den neus en slak zijn brievenlaseh smel bij mij. Daarna verliet ill; langs een omweg onbemerkt hel stiaKon. Verraden le wor den vreesde i'k tóet; mijn beken!.Ie zou wei zorgen va-n mijin aarniwez%1ic;id geen keai- nis te geven, daar hij, door mij gj&grie le ne men, hot reglement overlroden had. tEcrsi vuile alk liet plan op ie vJ-uchlen, doch ik bedadvt, dat nik in de groote slad, ingeval men verdenking legen mij zou opvivMen, vediliiger zou zijn daiii in de vcra5. Men zou mij eerder in hel buil enhmd dan hier zoe ken. I'k besloot daarom liet er goed van le nomen; ik kleedde mij ek-gnmil en riaple asi een dier eorsde boilels af. Toevaltfiig was diit hetzelfde holcli w^iarin de hoer Oriloff lo geerde; ik verheugde mij over deze o-m- standiiigbeddde lieer kcji-de mij <idet eri in de onniaddeillijkc nabijheid van mijn riaclvtoffcr zou bcpuaM mij nicmaivd zoe ken. I'k had helaas de notitie op bot baiïikbii'ljet si'iol geriwi, toen ik hel uitgaf., hel werd aiija verimdcr.". (Wftrdt vervólg.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1