ONS- BLADS! ff srsr- IET B1IU1SIM3IUEI BUITENLAND. No. 187 MAANDAG 23 MEI 1921 !4e JAARGANG Bureau: HOF 0, ALKMAAR, - Wefaon: SS433 De vrijgestelden. f 2.— f 2 85 O.M) f hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „"raag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f A00,f 200,—, f ICO,—, f 60,—f 35,—, f 15,—- Abonnementsprijs ,Per kv/artaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad Wij hebben inzake het conflict, dat antslaan is, naar aanleiding van de rede ran baron Van Wijnbergen over het insti tuut der vrijgestellen niet veel meer ge- iaan dan de feiten vermelden. Wel namen tvij met instemming het verweer en de na- Jere beschouwing van den Bosschen wet houder Krijgsman op, die ter zake deskun dig kan worden geacht, doch.meenden het, bij de meer dan uitvoerige, scherpe poli- liek over deze zaak elders gevoerd, hier bij te kunnen laten. Nu wij echter de partij der vrijgestelden' lien opgenomen, daar waar zij het zelf biet dadelijk zullen hebben verwacht, nu Kcenen wij op den nog altijd niet uitge vochten strijd nog wel even te mogen te rugkomen. In het jongste nummer van „hel Pa- Voonsblad", is het rie minder dan ite voorzitter van de A'er .'.cene R. K. VFerkgeversvereeniging, uv heer J. B. van Dijk, die de Bredasche rede van van mr. Van Wijnbergen bespreekt De heer van Dijk herinnert er aan, dat reeds den 28sten September 1916, toen de Werkgeversver- eeniging nauwelijks cén jaar bestond, er een vergadering bijeen werd geroepen om ie collectieve arbeidsovereenkomst te be handelen En dan schrijft de heer van Dijk verder: „Tevoren hadden de hceren Van Aken, Kortenhorst en Wierdels daarover prae adviezen met hunne conclusies uitge bracht; doch wijl praeadviezen en con clusies bezwaarlijk een leidraad voor de beraadslaging konden vormen, werden ze samengevat in een 16-tal vraagpunten, wel ke aan de vergadering werden voorge legd. Vraag 7 luidde aldus: Heeft de onder vinding geleerd, dat de onderhandelingen niet gevolmachtigden der werklieden een voordeel zijn wegens dezer onbevangen- beid? Het vraagpunt zelve was behandeld in het praeadvies van den heer Wierdels, die betoogde dat dé collectieve .arbeidsovereen komst m haar ontwikkeling is tegengehou- - f WeigCring van werkgevers om de werk ledenorganisatie te erkennen. Men Wilde met met vreemden, doch alleen met eigen ondergeschikten overleg plegen. l,°'d k nJt' 'S voorbiis All«en kortzichtig heid kan de oorzaak zijn, dat iemand iels daf n,ettemin er is en niet meer heengaat. Als men in conflict geraakt on rechtsgebied dan geeft men de zaak in handen van een advocaat'. Waarom zou den dan ook de arbeiders niet hun za die zij met hun werkgevers te regelen heb ben in handen geven van den advocaat hunner de ™°™annen Hunner organisatie." „Ik voor mij, zegt de heer Wierdels, zie onde hamaevWerking in het voer™ van nderhandchngen met de zoogenaamde handelen, Ieeren de aM 0nder' werkgevers bij verschillende aanL' mB heden moet onwillekeurig goeddoen de verhouding, door onderlinge "La!" ruig van elkanders bedoelingen Zii k eischen fcv T Z°° °"r«ielijke eischen te verwachten als van een ongeor dan ande°eP arbeiders' ZiJ 'achten meer omdat ÏÏd"rrkStakingen 'e VermiJ'de"- den zijn Lv'hfT™*1 d'G daaraail:verbon- en zii h '- ondervTnding kennen. J ,JiVn groolen invloed, genieten vertrouwen bij hun kameraden. «iwa Wéét c.J vele C''en ervari"«- M«"» werkgevers de bestnurcieren der vakorganisaties nog beschouwen als hun natuurlijke vijanden, en moeilijk te brengen zijn tot erkenning der vakorgani saties en tot onderhandelingen met haar. Doch als eenmaal de vonder is overge stapt, dan krijgt de patroon de ervaring, dat hij met mensehen te doen heeft, die de billijkheid betrachten en dat hij zelf hier mede is gebaat. Bij acclamatie werd besloten de Vraag bevestigend te beantwoorden En niemand zal aan deze vergadering de bevoegdheid betwisten om haar oordeel daarover uit !e spreken. Ik durf dan ook de overtuiging uitspre ken dat. zoo de heer Van Wijnbergen.bij het ontwerpen zijner rede aan de Fufoira- uitgave*) had gedacht en haar had ingezien' zijn woorden geheel anders zouden heb- en geluid. Zijne zeldzame veelzijdigheid en zijn onbeioombare ijver voor de zaak der Kerk in Nederland, gepaard aan zijn he,der oordeel zouden hem dan hebben weerhouden van een oordeel over het in stituut der vrijgestelden zooals hij het thans deed". Aldus de voorzitter van de R. K. pa troonsver eeniging. Wij gelooven, dat de R. K. Vakbeweging in haar geheel en „het instituut der vrij gestelden" in het bijzonder daarmee te vreden kunnen zijn. Zoolang de werklie den zelf ;n hun „advocaten' vertrouwen een cle!!pii en van patroonszöde een oordeel als het bovenstaande wordt uitge sproken kan een afwijkende meening zelis van een zoo gezaghebbend man ais de voorzitter van den Bond van R K Kiesvereeniging is, aan het gewraakte in- satuut geen schade doen. Wij kunnen dit te geruster zeggen, om dat het ons bekend is, dal aan de zijde eer werkgevers het oordeel over „de vrij gestelden" sinds bovenbedoelde vergade" nng van 28 September 1916 eer ten gun. ite dan ten nadeel? van het instituut is gegroet W)J mögen gerus( vrLf Se"T d,'e Vijf jaren Seden nog vceemd en afkeer,'g, ja zelfs vijandig te genover de vakorganisatie stonden, sinds- ÏTJr-r-* &1 dal h gr0olendeeïs erk der vrijgestelden geweest. Het is dan ook met denkbaar, dat de verdere onlwikkelmg der vakbeweging tot afschaf- "end •::r,Jgeslelden" voeren. Inte- gendeol w,j zien, dat de vakacüe van werklieden de knapsten in haar midden Ïlaatem W Mar b°Ven sluwt innJmel doel Blijft de Nederlandsclie, speciaal rf- christelijke en kathoheke Z,J fot heden gegroeid is, dan is' daarvan voor onze samenleving niets dan «en dl V.erwacb'en- WiJ hébben verlrou- dal dle vakbeweging zelfcriLiek ge ve e oln eventueele uitwassen en verkeerde elementen uit te snijden. J-IJZ Verdere onlwikke!ing zouden ken m ,"e °PwerkinS wenschen te ma- ken. p.m. deze, dat ook het werk der in dfr I™;'-- h°e Ianger hoe reeev ga geschiedend 'D; f00'"5 'lel 'hans reeds Zu n J da' V°°r iedc' tneenings. bepiSI n n een WCrkgever van een ..der54S"nmi,s.en ziin wertEedan om als'w™ °e'S WOrden geroepen, om als boeman op ie (reden, is voorbij Bi den ongeregelden toestand in het bedriifs leven van een tiental en meer g c! den moge dit noodig zijn geweest de „vrijgestelden" hebben IhLs beTer en voornamer werk ie doen. Voor den goe lé l|kTSheldLgr0e!r^ so'idariteitsgedacli- ser i 00 efer' dat wij hoe lan- minr, die ;„i «-paalde onderne- kundiger e'nJCrne, ,aa"^kgenheden zaak- drijf.,leider^ i gemak4'e,1Jker met den ho onde 0Spre'<On' "ét goede, zeiler komt i Wtronus en de ge- Met dB da" °ok nmerin eere. gaarne aan f5 "ijk en van afe, v" ''Cer van juist heeft weergegeven^ meC,lms hiï zo° Waarin de praeadviezen zyn opge- Bij 1 biimr Uredcn van 't station werd ik gearresteerd. Mijn vader, die als gewoon lijk op eenigen afstaud van mij liop, was getuige van het voorvoi. Ik bot>uigdü mijn onschuld vergeefsom mij zooveel mogelijk te ontlasten maakte mijnheer Driloff li op mijn vader opmerkzaam en nan detzen, die zdoli im de onmiddellijke iia- iijliedid bevond aan het gevaar te onttrek ken, bleef mij niets anders over dan te lekonaicn, dal ilk de ontzettende daad be treven had, waaraan ik nauwelijks wang I le deuken. Niemamid dacht er nu nog aan. I ten anderen reisgenoot van mijniheer Iriloff eenigen hinderpaal in don weg le eggenhij kan ongehinderd zijn reis "parizetten en beviruit ricii op dit oogen- Kk in veiligheid. Haiicn ilk mijn onschuld Frankrijk en Engeland. Nu, gelijk een Fransch blad zegt, Lloyd George van Frankrijk afscheid neemt, klampt men zich te Parijs aan wat van 't verdrag van Versailles is gebleven. Letter lijk geen Fransoh blad beveelt de omver werping van het kabinet aan. De „ïntran- sigcant" zegt raak: „Elk ministerie, ook een onder Poincaré, dat in de plaats zou komen van liet huidige, zou dezelfde moei lijkheden ondervinden. Hoeveel Kamerle den zijn zeker, dat Duitschland het mini mumbedrag, door de commissie van her stel bepaald, betalen zal? Men hoopt nu op de Vereenigde Staten. Het onderscheid daardoor gemaakt tüsschen de grensbepa ling in Opper-Silezië en de economische gevolgen daarvan, namelijk de scheuring tusschen Engeland en Frankrijk, acht men hier te theoretisch. Intusschen is de eerste woede tegen Lloyd Georgè geluwd. Men streeft naar bijpleistering van de scheuren in de alliantie. De „Temps" verdedigt hel besluit van de commissie van herstel no pens de Duitsohe sohuld, met er op te wij zen, dat Frankrijk zijn opvatting met 2 tegen 2 stemmen, namelijk Frankrijk en Italië tegen Engeland en België, had kun nen doorzetten, daar de stem van den pre sident, tevens Frankrijk's gedelegeerde, in dat geval den doorslag geeft. Zelfs als de Engelsche vertegenwoordiger alleen de minderheid had uitgemaakt, zou de meer derheid een compromis hebben moeten zoeken. Belgische persstemmen. De Belgische bladen wijden veel aan dacht aan het Fransch-Engelsch geschil. Opmerkelijk is het, dat de Vlaamsehe pers achter Llyod George staat, terwijl de Fransch-Belgische de zienswijze van Briand verdedigt. In „le Peuple", het hoofdorgaan van de Belgische arbeiders partij, heeft Louis de Broueltère een hoofd artikel, getiteld „Het Silezischo gevaar". Zeker was de rede van Lloyd George vrij heftig, schrijft hij, maar de Engelsche dagbladartikels zijn hel nog veel meer, wat tot nadenken sleant. De entente maakt een sterke beproeving door. Ook de „Indépendance Beige" is zeer on gerust over de toekomst. Het Fransch- Britsche geschil loopt gevaar in een inter- geallieerde crisis te ontaarden en daarom ook moet België, evenals de Vereenigde Staten hare ontwikkeling van dichtbij ga deslaan. Het blad méént, dat in geschil len als dit voor de Belgisohe staatslieden, evenals de Amerikaansche een verzoenende rol is weggelegd. „Le Soir" voegt daar nog aan toe, dat België aan de nieuwe bijeen komst te Boulogne zal deelnemen en er vertegenwoordigd zal zijn door Jaspar en Theunis. Evenals de katholieke „Standaard", ziet de „Volksgazel", het Antwerpsche blad van Kamiel Huysmans een groot gevaar voor den Europeeschen vrede in het Fransche imperialisme, dat tot de botsing met Lloyd George aanleiding gaf. Heel de wereld be grijpt nu, dat het tijdperk, waarin het Duit- sehe militaristische gevaar de Europcesche politiek beheerschte sedert lang ten einde is en dat reeds andere vraagpunten, an dere machtsverhoudingen het internatio nale leven beheerschen. De huidige tegen stelling tusschen de geallieerden eenerzijds en Duitschland anderzijds begint meer en meer louter denkbeeldig te worden. De instandhouding van deze illusie was liet sterkst wapen van liet Fransche imperia lisme in zijn strijd om de opperheerschap pij in Europa, maar illusies zijn ten slotte onbruikbare wapens en op den duur breekt Steeds het tijdperk' aan, waarop het wer kelijk leven zijn rechten eischt. Zoo Frank rijk zich de weelde van een nieuwe Bona- partistische politiek wil veroorlooven, zal het slechts aan zijn eigen hulpbronnen kunnen pullen en niet op de geallieerden mógen rekenen. De afzondering ran Flank- rijk, die door het bemiddelende optreden der Gelgis she afgevaardigden kon verme den wed-u, is intusicheu reeds een feit ge:virdci. IERLAND. In de afgëloopen week heeft Sinin Fei» 60 aanvallen gepleegd op strijdkrachten van de kroon en daarbij 23 dozer gedood en '22 gewond, wal het hoogste cijfer is zeker was blijve:: volhouden, zou men 7;ich van mijn dierbaren vader hebben meester gun.vr*, dan zou ziijn indenli- teit ongel wijf ij aam het licht gekomen zijn en zou meri hom naar Silx>rië gezon den hebbeii." Sopliia zweeg, hotgeen zij gedaan had, scheen zij voor iels heel natuurlijks te houden. Dos le hooger werd haar heldhaftige daad door Oriiloff op prijs gesteld. „Sophia," riep hij met berouwvolle geestdrift uit, .gij zijl een engelo, hoe heb ik ook maat oen oogènbük aan u kannen twijfelen. Ik dank u, gij geeft aan mijne ziel kalmte en vrede terug." De inspecteur toonde minder geestdrift „Sopliia VVillinska," riep hij somber, „gij hebt de politie bedrogen en een poli tiek verdachte in zijn .vlucht geholpen. Daardoor zoudt ge u aan een zwaar vcr- sinds den opstand van 1916 De helft van deze slachtoffers viel 14 dezer, den da» na de verkiezing voor het parlement van Zu'd lériand. Het schijnt aan geen Iwijfe. onderhevig of deze aanvallen waren lie gevolg van een van te voren vastgesteld plan om de politieke kracht van Sm» Fein aan te toon-cn. Vrijdag zijn twee politiemannen ver moord in de buurt ,va.n I-ongford. De Engelsche pers heeft zich ovca- hef Steemeen weinig uitgelaten over de ver- ktezingen in Zuid-Iertad. Dit is een.gs- zins 1e begrijpen, omdat hun uitslag definitief bewijs is voor de absolute mis lukking der Engelsche politiek in Ierland Men vestig er maar liever de aandacht niet op, seint de Londenisdhe corrcspon- d-ent "van de N. R. Gt. Over de verkiezingen in -Noord-Lsier leest men meer, maar weinig verkwikke lijks. Oneerlijker kan een verkiezings strijd niet gestreden worden dan daar. Hen, die niet protestant en orangist zijn, heef' hel verwilderde grauw eenvoudig vogelvrij verklaard. Hun candidalen wordH het spreken betel, hun bijeenkom sten worden verhinderd, tan leven is hun niet zeker. Er zijn dan ook al eenige slachtoffers gevallen. Sinds den laa.lsien „pogrom' hebben vele uitgedreven katholieken somamge kwartieren van Belfast niet meer duinen beta-eden. Toch moet een groot deel van hen in die kwartieren gaan stommen. Aij zulten daartoe beschermd moeten worden door de speciale politie, dat wc! zoggen de Ulsterrehelen van Carson, aan wie door de slMiting van het corps de ge- legeitftei'd' geboden is om aan hot verbod van wapendragen te ontkomen en die deels'juist de niannen zijn, die de te be schermen katholieken uit hun brood ge- stocfcn hebben. Arthur Griffith heeft ontslag uit de ge vangenis aangevraagd, omdat hij zonder eenige aanklacht vast 'zit en zijn candida- Iluur in Ulster niet verdedigen kan. O "uterlusschen zijin do vooruiptehten m Ulster voor de combinatie van naliona- ïrsrten en Sinn Feiners niet slectbt en vol gens den correspondent van den Man chester Guardian gaan zij zelfs in Belfast geleidelijk vooruil. Hun kracht is. dat zij ook in Ulster tegen een door.eu dooT ou- gezonden toestand vechten. Hun zwak heid is, dat zij niet tegen redelijke wezens strijden en dat de wot in hun nadeel ge maakt is. De universiteit van Belfast bij voorbeeld kiest toet een zeer beperkt aan tal kiezers vier afgevaardigden unio nisten nauuriijk - maar de heefe Stad Derry, wier meerderheid 'natibnahstiseth- repuMkeinsoh is, wordt met de rest van het graafschap, waar een kleine meerder heid unionistisch Is, vereetogd en heide saimen vaardigen vijf man af. Vcigens de verkiezingsredevoeringen is men over heel Ulster bezig toet den re- iigieusen hartstocht der protestanten we der zoo hoog mogelijk te doen oplaaien. Dit lijklt in strijd met de befaamde vei- zoemingspoging van Craig en de Va era, maar is hel in werkelijkheid niet. Een behoorlijke schikking is voor Uister nood zakelijk. Dat begrijpen de leiders, al zou den zij dat aan het opgeruide "grauw nu „0« niet aan zijn verstond kunnen en durven brengen. Maar daartegenover moeten "zij trachten hun stelling zoo sterk mogelijk te maken, ook met liet oog op toekomstige onderhandelingen. Dit rs de reden waarom op het o ogenblik a'lle vcr- zoerfijkheid geweken schijnt. Hoever Craig gaat, blijkt uit zijn telegram na de bezetting van -een vergaderzaal der anue- ren door de Orangisten. Het is trouwens bekend en Craig's broer heeft dat oa* ronduit uitgesproken, ,dal men van plan is hel evenredig kiesrecht zoo spoedig mogriijk weder af te schaffen. Nu en dan krijgt men ook iets te hooren over de verzoeningsphinnen van de Engelsche regeering. Voor de verkiezing zijn die onmogelijk, maar liet kan "rijn, dat wij na Dinsdag iets hooren zuilen. Na een maand zou het parlement bij elkaar moeten ko men. Aite deskundigen rijn liet er over eens dat er voor 'de regeering, als zij I geen' modus vdvendi weel te vinden, niets anders opzit, dan om het kroonkolonie- bestuur -in te stellen, welks andere alter natief Home Rule is. Smadelijker afloop is voor de rrgcering niet denkbaar. Bestaat er dus verzoeningswW, dan kan die niet heler dan in de eerste maand' na de verkiezing in daden worden omge zet. Men verwachte zulk een wil echter niet te gemakkelijk. Mysterieuse inner lijke omwentelingen in den hoceem der Carsoni'len cn in regceringskringen zijn' irisgesloten. Alleen de onverbiddelijke noodzaak der bikkelharde feiten zal hen kunnen dwingen hun politiek te wijzigen. PRESIDENT HARDING OVER IIET POOLSGH'E VRAAGSTUK. Toen Hatnlcng aaai mevrouw Curie het iladihrm overiiair.di'gide, fiaar idoor het lAnierikaainsohe volk aangeboden, heeft hij, en n amikaroo,ping spue! vindende iin de Poollsche aJlkooriLst van mevrouw Curie, iui wanne bewoordingen luien' (of van Polen en Fraekrijlk gezongen. Wij onitvangien U, zesde Haindsmg als de aangenomnen dochter van tFiraofkrijk, dat van de groote naties ons hot eerst hielp. .Amerika begroot in U. als de doch ter door gehoor!.- vain Polen, de jongste, maar tevens een der ouidljte groote un ities. In U, vervolgde president Harding, zien wij de veirtegenwoiordcgsiter vaï hot op zijn (wettige piaa'fe h'erstelHe Poten cn die veiteigieiiivvooi-d'igstieT van hot ktoctk- mooc'i'g zijn Teelhi Siaindhavende Frankrijk, naties wier arbeid de umdversieiete achllóng verduent. Wij begroeten in u een» voor beeld van die Overwiminiiig (dor vrijltneild ain oen tijdperk, waarin de vrijiheiid thaair kToom vaai roem gcvvcninian heeft. Wan neer wij u teer bewijzen, veiwoCgde Har ding, bevestigen wij opufeuiw, hoe (ut wij zijn op de vriendschap, die Amerika aan 'Frarikrijk en Poten verbindt. Wij zijm er opnieuw trotisdii op, dtvt wij ons maast bon geschaard hebben lim dien strijd voor de beseh,anting. Hardimig oln- idigdie mot op geostidtriffige wijze huïïdte "le brengen aam hel wetenschappelijke wenk, dat mevrouw Curie ten behoeve der nuenjsdlilliold verricht. DE VOLKENBON». »e voortopipige agenida voor de tweede voCEierJhoirj'J'.sivergaderiivg, im Oclober vam dit jaar, 'bevat 25 puutien, w-aarocildler aun- hcit volikienhondsveirdrag, iir.ge- de ec'05roniis'che büok- vam hel secretariaat or Van den ar de "kosten over ie punt is de tiafaomaa! ge in de orde de ;en, de beinoe- Hel vam het vuïïing diende kade, en het cmt< bedri, de de leden, oprichting reeihitsh'O'f. Voorts bapenk'ing der «niiuig vam vier lodem vam den raad van don hoind, de behandioiiiing vaal verzoeken tot toelating en vaslsteCCiimg van de be- girooiifing 1921. Men herinnert zich, dal de ATgisritijui- sche delcgaife zich vorieden jaar bij de eersite zitómig van den vo'lkerkend heeft teruggetrcCdken. In zijm boodsriiaip ter ge- fageniieid van de opening vam Snelt parle- imleat zegt de piresiident vaai de Argenlija- sdie repuMiielk, dat hij zander voonhcij houd namens de republiek het dertkbecud vam een volkenaio-ndi vaai algeancen karaik- ilier aaaivaandlde en 'diait de ATgenitiijnsc.be atVaaTdiiglrag te Gemève het beginsel vatn die aSgemeieritwid van diem tand nieit vo(- koimen gelijkheid voor ajlite landen aOs wezenlijk beginsel van den bowdl naar vo ren schoof. Toen die bspre&ding diiiena'am- gacjnde verdaagd weid., was de presidlent vain nieieni'ng, dal (iet ideaal niet verwe zenlijkt was en trok (hij de afvaajla'igimg terug. Een omwenteling in Portugal. HrET KABINtET GEVANGEN GENOMEN. De ,Daiiïy Mail" oaifvamgit vainuit do Spaiainisehe greaisplaats Vago Onet volgende ilefliBgrann Id-jd. 22 Mri: Reszfgars die in don aifgeiloopcn naclit aüihicr zijn aamgiokuioen, deeSen mede, da'l im Lissabon oen omvwienteiliing eivosiiden, dfe gesteund werd dlaor de milètaireni, die handelen op tast van don gewezen baaimetang Maeihaido dos Saaitos. Hot geboete 'Portugeosdtie kabi net werd gevangen geoionnen. De hewegiing wordt '(te'OT moinar-chistisohe elcaneniien gesteund. De correspondent van de „Times" heeft j gisteren uit Lissabon geseind, dut dè eersiö minister liet ontslag van liet gehecfla kabi net heeft ingediend. De president van de repu'iiehk heeft de voorzitter van beide Kamers van het parlement en verscheide ne parlemen!slede.n tot een conferentie ui'genoodigd. Een Reuter-bericht moldt uit Lissabon, dat Vrijdagavond de demonstraties tegen het aftreden van het kabinet voortduur den. GEMENGDE BUITENL, BE- 1 RICHTEN. •EEN EIGENAARDIG INCIDENT. Een eigenaardig incid'ent is Donder-Jng in het station te Dresden voorgeval ten. Onze Bedijnsche correspondent mel-dt daaromlreni'. De spoorweg dti reet ie te Munchen had aan den sj'.'ataonohef te Munohen medege deeld 'dat de trein Mundien-Breslau zoo overvuld was, dat ook nog een gewone Ivein was vertrokken. Terzelfder tijd. deelde de bedrijfsraad van het spoorwegperso neel te Munchen, dat vrij radicaal dat een groot gedeelte van de uit Munchen is, aan den bedrijfsraad le Dresden -mede, ikoniende reizigers in dienst der Orgesch. stond en groote hoeveelheden wapens bij zidh had. Aan dit berich,t werd toege voegd, een oog in hel zei'l te houden. Toen de trcüi te Dresden binnenliep werd de bag-age der reizigers -doorzocht, wat na tuurlijk aanleiding lot heel wat incidenten gaf. De bedrijfsraad van Dresden had in middels uit Munchec. herten t on'vangeiu, dat 'de kisten die levensmiddelen zouden inhouden in werkelijkheid wapens bevat ten en dat nieuwe transporten f* aden vol- gen# Tijdens de - Pinksterdag waren 61 kis ten met machinegeweren op deze wijze naar Breslau gebracht. Donderdag kwa men daarop, aldus nog steeds de bedrijfs raad, met den sneltrein opnieuw 14 kisten met levensmiddelen met den trein Mun chenBreslau mee. Het personeel weiger de hierop de ikisten verder te vervoeren, daar dól in strijd met de voorschriften was. Kort daarop kwam de tweede trein te Dresden binnen. Deze bracht ongeveer 2000 mei swastika gelooide reizigers mee. De arbeiders, die de 14 kisten uit den eersten trein bewaakten, werden door reizigers weggejaagd en daarop namen deze de kisten met geweld in bezit. Toen een lid van den bedrijfsraad den conducteur van den trein er wilde op wi?- zen, dal deze kisten in geen geval mochten worden vervoerd, werd hij door de reizi gers mishandeld. Terwijl mien hean afran selde werd bovendien zijn portefeuille ge roofd. De trein is daarop met de reizigers en de kklen vertrokken. De .jFreihoit" spreekt zcifs van bijzon dere treinen met vrijwilligers voor Opper- Silezië, die Munchen zou den hebben ver laten. Ket blad beweert dat te Munchen enkele Beieren in een verkeerde trein wa ren geslapt cn er door een officier werden uitgehaald, met de woorden dat zij niet iu den militairen trein thuis hoorden. Bij •het vertrek zouden de vrijwilligers, meest jonge lieden en studenten, hebben geroe pen: „Wij gaan Opper-Silezië bevrijden". Verder zongen zij nationalistische löedeien. Hel blad voegt er aan toe dat de Beiersche regeering weet dat bel verboden te vrij willigers voor Opper-Silezië aan tc wer ven en dat zij ook op dè hoogte is van het vertrek dezer transporten maar ze stilzwij gend duldt. In de opslagplaatsen van de elcclri- .sche centrale te Nauen is een brand uitge broken, die 10.000 kilogram olie en óQ transformatoren heeft vernield. De schade bedraagt eenige mil'.ioenen mark. -Naar uil Leipzig genieldt wordt, heb ben verschillende commissies va-n de en tente reizen langs de Elbe gemaakt en de sclieepvaaTL'.oestanden op die rivi-cr in oogensdhoiïw genomen in verhand mei de uitlevering van Elbe-scbepen aan de entente. De commissies verklaarden het ine eren deel der schepen ongeschikt, om- dal zij van hout zijn, terwijl de entente ijzeren bodems verlangt. Ook zijn de moei lijkheden nopens het overbrengen van de schepen onoverkomelijk. Tsje< -Slowa kije eischt nu, dal de sleepboot en en sche pen aan dal land zuilen wordenui'gcle- verd. grijp hebben schuldig gemaak t, als in tus schen lol uw geluk niet iets wa-s voorge vallen, dry; u vaai allen schuld ontheft." „Watwat kaai dat zijn," vroeg zij verbaasd. „Uw vader-is onschuldig „Dat weel ik." „Ja, maar zijn onschuld is aan. het Mchv. gekomen en dat is geheel wat anders. He denmorgen kwam het telegram waarbij hel bevel tot in!heclitenisnenuing van den koopman Iwan Wit! in ska uit Wilna werd ingetrokken, daar men den werkelijlken schrijver van den anoniemen brief ont dekt hack Tk kan u echter desniettemin uwe vrijheid nog niet teruggeven, daar ik mij eerst nog moet overtuigen, of u in derdaad diegene is, voor wie u zich uit geeft cn of er ook niets anders met u lo vereffenen is." fi, Opdat dit laatste zoo spoedig mogelijk geschieden zou, .maakte Oribnf nog een maal van. zijne bankbiljetten gebruik. Daardoor kwam het. dal Sophia reeds den vol gen,eten dag de gevang-entte kon ver ia te. i. Ht was en heerlijke Zondagmorgen, die li aar de vurig verlangde vrijheids teruggaf. Vol verrukking en toch verblind groette zij het schitterende zonnelicht en haar eerste blik viel op Feodor,, die met een rijtuig op haar wachtte. „Staat u mij toe mejuffrouw, u tol gwls en geleider te dienen? Ik ben de onschul dige oorzaak van uw ongeluk .geworden; om wille mijner rust moet u mijn berouw aannemen," „Ik neem bet aan. Doch nicl u is mij Voldoening schuldig, ik vocil meer u. Door mij zelve aan te klagen, hob ik de recher che,, "ten opzichte van uw eigendom het spoor bijster doen worden cn wellicht zou u het door mijn schuld verforen hebben. Indaen dit gebeurd was, zou mijn vader u schadeloos gesteld hebben hij ri rijk cn zijn vermogen was iu vei ligheid. U zou geer. schade geleden heb ben." „Waarheen moet ik u brengen," vroeg hij, zonder den edelen wedstrijd voort te zette.». „Naar hel station. Ik volg mijn vader." ,,Uw vader.zal hij niiet naar Rus land terugkeeren?" „Vermoedelijk wool hij van de ontdek king zijner onschuld nog niets.maar ook dan zal hij niet terugkceren. Hel ge vaar is te dicht langs hem heengegaan. Waarschijnlijk zal hij zich ld er of daar in Engehi nd of Duibscbland nederzet ten." „Ken-t u zijn adres?" „Ingeval wij eensklaps en gedwongen van elkander worden gescheiden, hebben wij af gesproken, elkander te I-ondicn ic' ontmoeten." „Dan reizen wij naar Londen." „Wij?" „Wel ja.... eene dame heeft op zulk oen langdurige reis bescherming nioodcg mag ik de mijne aanbieden voor deze verren tocht?" Sophia keek hem verrast, bijna versla gen aan. Toen zij evenwol in zijn edele opcnliarhige oogen blikte, verdwenen alte bedenkingen; mot zachten blos reikte zij hem de hand en sprak beschaamd: „Ik vertrouw u." Eenige weken later word tc Londen het huAvelijk gesloten tusschen Fcodor en Sopliia. EINDE,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1