ONS BLAD BUITENLAND. BINNENLAND. DINSDAG 24 MEI 1921 14e JAARGANG Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Parlementaire kroniek MHI.I.HTON Siider Valsche Vlag. II MEI 1921. 11 uur \ooim} sa O .SP '3 4. :sa» to CÖ n3 PI cS K 37 19 0 39 32 0 38 37 0 38 16 2 42 15 4 15 11 1 65 28 4 35 14 6 19 3 iitssïsa 4 msm pi. Van de Rus- de Pet-ersburg- azeta" meldt, is cholera epide- lEPEN NAAR ILEZIF. Naar de Mon- kre bron verneemt Ions Engelsche in- Bilezic vertrokken. 6SCHEN ENGEL- jl'ANDFXINGEN. Omtrent de ver- Jnaberg verneemt post" nog tiet vol le Loslau wecter- rde met geregelde de Polen begon- (oilijn van Loslay leggen, vereenig- I Entente-autorilci- gsactie op louw ie rustte l>ij den En- Iting. Bij een obl iging wera ae An liet Kosel, 400 M. jioogste in Opper tiljdkraeblen ge- bg was 3 welceo en werd door ar- berg beslist tege llere spootAvegver- werden terugge- drie kanonnen, len N.O. van den Igrijke strategisch) Imen. ipïïpn 1TLIJNEN. ÏDERLAND. IcOEN (uilr.) 'pass. er.) arr. 20 Mei le ptr. 19 Mei v. Con STB. MIJ. na. rto n. Amsterdam!, nt. [vlei v. Passages te ;i 'v. Lissabon te ïamn n. Rotterd mau. Mei 'V. La Pallico 1 Mei v. Rotterda' LLOYD. pass. 20 Mei Bou- uitrj verr. 20 Me, sr.) pass. 20 Mei SD. MAILDIENST, ertr. 21 Mei v. Am- iburg. r.) pass. 20 Mei Dun- San Junn n. Am- Mei le avre. AMERIKA LIJN. itterdam n. Havanna sssant. totLerclam n. San 3 Mei Lizard. I, vëi'tr. 19 Mei v ampieo. iRDAM, v. Roti et pass. 19 Mei Lizard. -. 20 Mei v. Roti .L. LLOYD. tr. vertr. 20) Mei var luisr. )pa,ss. 20 Me! ir. tr.) verb. 20 Mei v lUSTRALIE LIJN. ABBEY (uilr.) arr. de. ïisr.) arr. 20 Mei te lBBEY (uitr.) arr. 26 3BEY vertr. 20 Mei sbane. -B.-INDIE LIJN. HN ABBEY vertr. 26 Rotterdam, uitr.) pass. 20 Mei No. 188 NOORD 9 9 i t ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Abonnementsprijs; |Per kwartaal voor Alkmaar i 2. Voor buiten Alkmaar f 2 85 jMet Geïllustreerd Zondagsblad 0 50 f hooger. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, t 35,—TTTi™ Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 Y'ereenvoudiging van de rechts pleging in lichte strafzaken. Invoe ring van den Kinderrechter en op.- der-toezicht-stellirg van minderja rigen. Vijf interpellaties. Twee belangrijke wetsontwerpen werden in de tweede helft der vorige week, in ons Lagerhuis behandeld. Het wets ontwerp tot vereenvoudiging in lichte strafzaken werd afgedaan op do eindstem ming na. Bezwaren werden er niet tegen te berde gebracht. Alleen worden eenige bedenkingen geopperd tegen dat gedeelte van het ontwerp, dat stekt tot een ver- lenvculr.ing van de rechtspleging bij de rechtbanken. De veelzijdige vrijheidsbon- der Mr. Drcsselhuys, achtte de strafmaat te ruim genomen cn wilde de rechte spraak van den politierechter beperkt zien tot die gevallen, waarin het O. M. een gevangenisstraf niet van zes, doch van drie maanden noodig oordeelt. Nadat het desbetreffend amendement van dien gevaardi-?<lc icCI <ra rooie hoeren Kleere- koper en ITugenholtz bestreden was, voor namelijk op grond, dat er bij aanneming daarvan van de voorgenome proef niet veel meer zou overblijven, wist minister He emskerk beide partijen tevreden te stellen dGor de „zes maanden" in het artikel te vervangen door „een door do Kroon te bepalen aantal maanden, ten hoogste zes." I oor de commissie van rapporteurs was de uitdrukking „van eonvoudigen aard" niet nauwkeurig genoeg; zij wenschte in plaats daarvan te lezen; „bepaaldelijk ten aauzien van schuld en strafbaarheid tot geen ernstig verschil aanleiding geeft." Met do logenmeotkomende wijziging van den minister, luidende: „van eenvoudigen aard, bepaaldelijk ten aanzien van het be wijs en de toepassing der wet", nam de commissie genoegen. Een ander amendement beoogend de beveiliging van de rechten van den be klaagde,. zag mr. -Dresselhuys aangeno men, hoewel de minister er zich nog al stevig tegen verzette. Volgens bet ont werp moet de politierechter liet onder zoek voor een bepaalden tijd schorsen, a'loen als de beklaagde, die op heeter- caad betrapt is en nog op den dag zelf of ter eerstkomende terechtzitting moet verschijnen, dit uitstel in het belang van zijn verdediging verzoekt. Mr. Dressel huys wenschte den politierechter, altijd als de beklaagde dit voor zijn verdediging noodig acht, tot dit uitstel verplicht te zien, en wan bij do stemming het pleit met 36 tegen 21 stemmen. Hoe de eindstemming over dit wets ontwerp zal uitvallen, is niet twijfelach tig. Do Minister van justitie zal bier een su ces te boeken hebben, dat hem ten volle toekomt, liet het gemak, dat hem bij de verdediging van wetsontwerpen kenmerkt en mot groote kennis van za ken, heeft hij zijn ontwerp verdedigd. Wij, en vermoedelijk velen met on-s hadden verwacht, dat het wetsontwerp lot invoering van den 'kinderrechter en van de on-der toezidht-stciling van minderjarigen ■tot een uitvoerige discussie aanleiding zou geven. Onze verwachting werd niet ver vuld. Van den ohris'lelijikdii'storischen hce Smeek Henkeman-s kregen we na een uit eenzetting va-n de bedoeling der wot, die hu zeer toejuichte, te hooren, dat hij zich iKt begiiitsel verzette tegen de amendemen ten van de Commissie van Rapporteurs, die de besJising over het ontzeilen uit de ouderlijke m-aoh-t niet in honden wil leggen van den altoensprclkenidien kimdierredh-ter. De redenaar betoogde hiertegenover, dat he-t juist noodig is alle zaken, zoowel (iviele als strafzaken in één th-ar.d die van d'en kimdenreoh ter te leggen. Mr. Dre&selhuys verdedigde een amen dement, om de vrouw benoembaar te «naken tot bezoldigde kinderrechter- vervangster, met de bedoeling haar nhaar te :r-plaats- J ir te be- j lasten met de aangelegenheden van meis jes en jeugdige mannelijke kinderen,. Dit amendement bracht het slechts tot de toelichting. Er zal tater wel uitvoerig over geredekaveld worden. Het befaamde wets ontwerp je: Had-je-me maar, heeft het Donderdag niet tot een bespreking kunnen brengen. Ofschoon la Regeering er prijs op stelde, hat ontwernjs spoedig af te doen, schoen te Kanier daar niet zoo happig op te wezen. Dn de Voor zitter, die een bedadhti/aam man is, vond geen reden om eewig voorstel in de een' of andere rich tinged te doen. Hij hel dl beslissing aan de hoeren over. En de h-eeren beslisten. Met 34 tegen 30 stomme, werd tot onbepaald uitstel bestolen. Door dit votum, zal het nu een feit worden, dat een verachtelijke dronkaard, een levend insectariuni, door het onver antwoordelijk spel van een 15000 kiezers aangewezen om zitting te nemen in het eere-gestoelte van het bestuur der Hoofd stad, zijn intrede in den Raad zal doen. Deze week zullen wij ons hart kunnen ophalen aan niet minder dan 5 interpella ties die aan de orde zijn. De met elkander sterk concurreerende heercn Albarda en Van Ravesteyn, hebben verlof gekregen om over de Djambi-concessies in verband met de correspondentie tusschen onze Regee ring en de Amerikaansche te interpellee- ren. De beer Albarda spreekt tot den Mi nister van Koloniën, de heer Van Rave- steijn tot diens ambtgenoot van Buiten - landschc Zaken. Daarna zal de specialiteit in bet artikel interpellaties, de heer Duys, aan liet woord komen met een interpellatie over de ver houdingen bestaande in het college van B. en W. te Wormerveer in verhand met het beleid van den burgemeester dier ge meente, omtrent de wijze, waarop in die gemeente het beleid wordt gevoerd in zake de volkshuisvesting, en de houding, die de Regeering in deze zaken heeft aangenomen, en verder omtrent de vraag, of de Regee ring bereid is onmiddellijk maatregelen te nemen, dat de geslaakte woningbouw ter stond wordt voortgezet. Nog zal in 't vuur Ireden de heer Win- termans met zijn vragen in verband met het door Minister van IJsselsteyn in de Eerste Kamer meegedeelde voornemen der Regeering, om niet over te gaan tot indie ning van het gereed staande welsontwerp- Landarbeiderswet. Als hekkensluiter komt ditmaal de vrijzinnig-democraat Van Be- restcyn met zijn interpellatie over de dienst regeling der spoorwegen, meer speciaal wat de treinaansluilingen aangaat, op den mail dienst van de maatschappij „Zeeland'. De toestand in Opper-Silezië. Ernstige gevechten. Volgens een bericht van de in Breslan verschijnende socialistische „Volkswache" moet het Zondag in het onbezette gebied van Silezië tot een botsing tusschen vrij willigers en de autoriteiten gekomen zijn. Het blad meldt, dat vrijwilligers in Nam- 'slau het raadhuis bezetten en zich met ge weld wapens verschaften. Bij het aanko men der veiligheidspolitie trokken zij on der leiding van een luitenant terug. Verder moet er een botsing zijn voorgekomen met het le Neisse aankomende Beiersche corps „Oberland", dat bestaat uit leden van de indertijd gevormde „Tihufe-GeseHsehaft", dat gedurende de radenrepubliek in Mün- chen een burgerwacht vormde. Het socia listische blad meldt, dat deze vrijwilligers tegen het socinnl-democratische partij-se cretariaat le sse oprukten en de be stuurders der vakvereenigingen met den dood bedreigden. De veiligheidspolitie her stelde de orde, Engelsche troepen naar Opper-Silezië? Gemeld is, dat er Engelsche troepen naar Opper-Silezië zouden gezonden wor den. In Silezië is van de komst der En- geüschen nog niets bekend. Zelfs te offi- cieeier plaatse in Berlijn is men daarvan nog niet in kennis gesteld. De „B.Z.a.M." meldt echter, dat aan het besluit van het Engelsche kabinet inzake het zenden van troepen geen twijfel bestaat want volgens de door het blad te bevoegder plaatse in gewonnen inlichtingen zijn de Engelsche troepen reeds gisteren van den Rijn ver trokken. De noodlijdende industrie. Volgens de „Berliner Morgenpost" is de toestand van de industrie in Opper-Silezië troosteloos. De toonaangevende mannen zijn allen weggegaan. Wel wordt er nog gewerkt, doch alleen o«n de fabrieken in gang, de arbeiders bezig te houden. Er is nijpend gebrek aan grondstoffen. De hoog ovens worden nog brandende gehouden, maar productief zijn zij niet meer. De groote stikstoffabrieken in Chorzow zijn stopgezet. En ook de landbouw ligt stil. De Duit- schers durven zich niet te wagen op de landwegen en blijven in huis. Er wordt geen gras gemaaid. Groote protestvergadering. Wolff seint ons, dat er Zondagmorgen te Berlijn in de Philharmonic, onder pre sidium van den voorzitter van den rijksdag Löbe, een groote pro testvergadering legen de mishandeling van Opper-Si'lezië is gehouden, bijeenge roepen door vertegenwoordigers van ver bonden van werkgevers en werknemers op het gebied van handel, industrie en land bouw. De sprekers van alle groepen en partijen hebben hunne verontwaardiging geuit tegen de geweldenarijen van ICorfan- ty en de Fransche begunstiging hiervan. Zij eisclrien dat Opper-Siilezië, in overeen stemming met de bepalingen van het vre desverdrag en dén uilslag van de volks stemming, ongedeeld bij het Duitschc Rijk zou blijven. „Indien de Opperste Raad een andere beslissing zou nemen, dan zou de ze tech maar een tijdelijke kunnen zijn, omdat tenslotte de gerechtigheid toch zal zegevieren". Met algemeene stemmen werd een mo tie aangenomen, waarin geëischt wordt onmiddellijke bescherming van land en bewoners door de geallieerde mogendhe den en waarin het oprichten van een vrij staat Opper-Silezië een inbreuk op 't vre desverdrag wordt genoemd. Poolsch-Fransche afspraak? De vertegenwoordiger van de Opper-Si- lezische vakvereenigingen te Berlijn, de lieer Waldemar Ossowski, schrijft in de „Vorwarls" een opmerkelijk artikel. Hij is in April naar Italië gereisd, om daar de Italiaansche partijgenooten op de hoogte te brengen van den werkélijken toestand in Opper-Silezië. Toen hoorde hij, dat de afgezanten van de Poolsclve socialistische partij hem reeds voor waren geweest. En van den socialistischen aanvoerder Barri hoorde hij liet volgende: De Polen hadden betoogd, dat het doel van hun reis alleen was een nieuwen oorlig te vermijden. Tus schen de Poolsche en Fransche regeeringen was een verdrag gesloten, waarin gezegd werd, dat Pollen, indien Opper-Silezië ge heet! of gedeeltelijk Duitschand gegeven zou worden, onmiddelijk trachten moet het land door geweld tot zich te trekken, d.w.z. militair te bezetten. Frankrijk had zich verplicht onmiddellijk het westen binnen te inarcheeren, indien Duitschland tegenstand zou bieden in Opper-Silezië. Dit zou niets anders beteekenen dan een nieuwe oorlog. En om dit te voorkomen, dienden de Italiaansche socialisten te pro- pageeren voor het gunnen van Opper-Si lezië aan de Polen. De Polen aldus de heer Ossowski, heb ben in Italië geen succes gehad. De Itali aansche sociaal-democraten hebben hun geantwoord, dat zij de rechtvaardige ver langens der Duilschers zullen steunen. De Duitschc regeering tegen wer ving van vrijwilligers. Het Duil'Stihe departement van buiten- landsche zaken heeft die nota der jnter- geaülieerde militaire controle-commissie van 14 Mei over de recrutceringcn voor Opper-Silezië in dezen geest beantwoord, dat ook volgens de opvatting van de Duitschc regeering het aanwerven van vrijwilligers voor Silezië en het vormen van vrijcorpsen en dergelijke formaties niet geoorloofd is. Reedis den 19en Mei heeft de regeering in een oproep zicih beslist verzet legen dergelijke pogingen. Reeds le voren bad het rijksweerminis- terie de competente militaire autoriteiten met nadruk erop gewezen, dat het vor men van vrijwilligerscorpsen met alle middelen verhinderd moest werden, om het herleven van het vrijoorps-gedoe in den kiem te verstikken. De Duitsche overheid zal met .de grootste strengheid optreden tegen zulke wervingen en for maties. De politie en het rechterlijk gezag is op het hart gebonden streng de bepa lingen van het welhoek van strafrecht na ,te leven en op te treden tegen de kran ten, waarin aamvervingsadvertenties ver schijnen. Indien vrijwilligers zich reeds tot vrijcorpsen hebben aangesloten, zal de landsregeering tot ontbinding moeten' overgaan. Om het trekken van vrijwilli gers naar Opper-Silezië te verhinderen, zijn maatregelen getroffen om de grenzen van het plebiseietgebied voor hen le slui ten. Stemmen uit Parijs. De steeds verergerende toestond in Op per-Silezië, waar volgens de laatst ont vangen berichten, de strijd tusschen Duil- sdhers en Polen definitief begonnen is, geeft hier aanleiding tot een „daar heb je het nu al," seint de Parijsrhe corres pondent van het „HM." Men verwijt al gemeen aan IJloyd George, dat de rede waarin hij Duitschland aanmoedigde ook' van zijn kamt troepen naar Opper-Silezië te zenden, de oorzaak is geweest van de zen toestand. Ook zou het gezag van de tit'-ergeaffieerdio commissie r kon hij veel groot er J len een eerlijke oplossing en eisohen daarom, dat de cijfers van hel plebisciet gemeente naar gemeente gepubliceerd zul len worden, opdat blijkt, dot de wil der bevolking inderdaad lot uiting komt GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. PROCES TEGEN DE OORLOGSMIS DADIGERS. Het proces légen de Diiilis-dh-e oorl-og-s- mistdadjigevs is gisteren begonnen voor do 'frvveöcte strafikaan-er vaai het Rijli-sigeredhit, onder voorzctlersahap van dr. Sohmki!. Dc ■eerste beödaagdie is de vroegere onderoffi- omr Kart Heyaen ui;t Bannien. due beschul- d'iigd wordt vaai nnishsaivdojliiinig van g-evan- gtenen in het 'kamp te Heme. Aanwezig wa-ren de verlegeniwoord'iger v«am het de partement van b uóibenl and sc'he zaken en van justitie, verder wriegenwoordigeirs van de Engelsdhe regeering en justitie, niet den procureur-generaal Sir Ernest Poüiio-ök aan het lioofd. Openlbaar aankla ger is dr. Bbemieyer. Heynen was indertijd door den krijgs raad tot twee weken arresl veroordeeld, welke straf eoluler len gevolge van de poli tieke omwenteling onder de aninostiie viel. Op bevel van dien procure ur-generaail werd het proces legen hem hervat, omdat de oipgeüegde straf ndet in verhoudeng slomd tot de geploegde mdsidtrijven. Enkele minuten voor hel begin van de aitting kwamen 32 getuigen binnen, van wie zestien Duditschars. De andere zes-tien getuigen waren allen Engelschen. Belk-1. wa-s eerst aan het front door een schot in het dijbeen gewond en vertoefde daarna zeven maanden in het gevangenemkaimp Munster en lader in een and'ar- gevangenenkamp. De voorzitter hdedid dien beklaagde voor, dat hij toch had moeten weten, dat krijgsge vangenen, dus rnens-dhen, dce voor hun vaderland hadden gastreden en diie in handen van een vijandelijke madh-l waren gevallen, aans-praak hebben op een rechl- vaardige beihandeling. Rsus'lig en zakelijk gaf de beklaagde inlliobtiingen. Hij zoide, dat het zeer moeilijk was geweest de o-rde te handhaven. Met het gro-s der Engelschen hot best vifihdien, zijn, indien niet het Engelsche lid kolo nel Percival zich eenigen tijd onder zijn1 tent had teruggelrok'ken en geen contact meer met zijn collega's had wUILen heb ben. Men. hoopt, dat de toestand verbe teren zal, nu deze houding op last van' Londen weef veranderd is en verwacht, dat lord d'Abernon, die zich lot dusver er van onthield eemigen stap le doen bij de regeering te Berlijn in den geest van! Laurenit-, die namens de Fransche regee ring steeds deed opmerken, wedfke geva-' ren voor den vrede het telkens versterken van de vrijkorpsen in Opper-Silezië mee bracht, nu ook last zal krijgen in dien geest démarches t-e doen. Hoofdzaak is, dat Duitsdhland tot eiken prijs verhin derd wondt de vijandelijkheden tegen Po len te beginnen, schreef gisterenmorgen nog de „Petit Parisien". Het is de vraag volgens berichten, sindsdien ingekomen, of dit nog wed mogelijk is. Men is bier in weerwil van de laatste Duitsche nota overtuigd, dat de Duiiisohe regeering het zij medeplichtige i-s van de militaire vrij korpsen, hetzij onmachtig is tegen de Stómneisen en Helifferiohs, die aan de touwlij es trekken. Geciteerd worden uil d-e „Vorwaerts", d-ie er hot eerst de aandacht op vestig de, advertenties, waarin openlijk vrijwil ligers gevraagd worden voor Opper-Sile zië tegen 40 Mark en vrije voeding, Wee ding en reis. Men meent, dat een kTach- tig en vooral gemeenschappelijk optre den tegenover de Duitsche regeering veel po'Mfue een Bojgaapsch staatsburger van maar er waren o-nidier de 200 men/scben,, drie hij te bewa ken had, ook schurftige schapen. Een aan tal gevangenen had geweigerd te werken, onder voorwendsel dat zij zich nriet ver plicht achtten arbeid te verrichten, die am veibaind slomd met den oorlog. Zij wrikten diaairoïn niet an de mijanen werken. Toen zij bij hun weigering bleven, was beklaagde eindelijk tusscihenberide gekomen. Hij gaf toe, dat hij zijn sabel had getrokken en daarmede bad rondgezwaaid; hij had ech ter niemand geraakt. DE ONGEREGELDHEDEN IN EGYPTE. Bij ongeregeldheden, drie Zopidag te Alexandrië plaats hadden, werden zeven per-sonen gedood en dertig gewond. Ben- dten slraariischaiiimters moiesteerden Euro peanen en maakten zich meester van voor werpen van waarde. Viier der bij de ongeregeldheden gewonden zijn overleden en, daar hun identiteit nriet kon worden vastgesteld, Zaterdag van wege de overheid begraven* Een menrigle groef hedienniOTgen de lichamen weer op en verleende hun een pdeebtige teraarde bestelling. De meniigte, drie de lijtkbr.ren voflgide, dwong de winkels, hun liohlen op te steken, slak zelf de lantaarns aan en dwong ook voorbijlrekkeniio auto's hun luchten te ontsteken. Na de leraardebestefl- Iring hield de meniigte een optocht door de straten, waarbij Werd geroepen: „Wij zijn niet bang voor kogels. Weg met Adilyl Weg met Roesjdiif Lang leve Zaghloeü" EEN SMOKKELENDE ÈEZA'NT. Naar uit Weenien wordt gemeld, heeft de verder oMgcrnaaht, dat de betrokken ge- za/nil zelf de koffers verzegeld heeft en dus medeplichtig is aan de smokkelarij. De gctzant iis een vertegenwoordiger van een mogendheid bulten Europa. In een onderhoud met den Parijschen vertegenwoordiger van hel DuMsche mi nisterie va-n opbouw heeft mri/nkster Lou- dheur zich bererid verklaard lol onder handelingen over de* levering vain 25000 huizen voor het verwoeste gebied in Noord-Frankrijk, zoomede over de zen ding van Duitsche werkkrachten naar een bepaaiid gebied. Duiilsche deskundiigen zul len eerlang worden uitgezonden oin den noodrigen arberid in deze strook op te nemen. Eerrige weken geleden ah dn den D-itrecu BerlijnHannoverKeulen een posldrief- slal gepleegd, waarbij den dccf geldswaar- drige papieren, ddamanten enz., ter waaide van mfllliioenen mark in handen vielen. Thans is de slotenmaker Rolih als verdach-t van het misdrijf gevangen genomen. Hij trachtte bij een bank te Sdegcn Amerrilkaain- sdhe ohèques ie gelde te maken, drie van den driefstal afkomstig waren. R. was "bet vorige jaar uit de gevangenis te Ruhrort ontsnapt ~en zwierf sedert drien onder derf" na aim Dietnicli rond. Dc Duitsche rijkapanesidenl heeft den gezant in Den Haag, dir. Rosen, benoemd lol minister van buiitendandtsche zaken. uilwerking zou kunnen hébben. De „Po pulaire" geeft nog eens het standpunt der Fransche socialisten. We hebben niets te maken met de bijzondere belan gen, die Briand en Lloyd George hebben bij een oplossing van de Opper-Silezische kwestie in eenen of anderen zin. We wil- Turksclie nationaliteit, die in opd.raciht va-n een gezantschap te Weenen een vailula- smokkelarij op groote schaad wikte ten uitvoer brengen, gearresteerd. In zijn kof fers, drie het echte zegel van het gezant schap droegen, werd 12 mriü.lioen Oos'en- rijksdie kirouen gevonden. De póhtie heeft Buitennissigheden. Er is in ons land. altijd een categorie van menschen, die iets aparts heeft. Daar zijn er steeds, die anders willen dan anderen. Zij willen hun eigen zin doen en gaan plompverloren hun eigen gang. Eii zij zien er zelfs geen been in, daar bij de wet en hare verplichtingen ter zijde 1e stellen, of tot een earicaluur te maken. Te Amsterdam hebben, wat dit laatste betreft, een aantal personen van ontwik keling opzetelijk een straattype in den ge meenteraad gekozen, om op die wijze te gen den stemplicht te manifesteeren. Een wan-vcrlooning, waarover hier ver der geen woord behoeft te wórden gezegd en die al meenen dc bedrijvers er nog prat op te mogen gaan! baar eigen von nis strijkt. Maar dat ernstiger en meer principieclc menschen op onzen klassieken bodem der vrijheid vreemde dingen kunnen te aan schouwen geven, blijkt uit een bericht in dc „Banier". Dit blad, liet orgaan der sinds kort opge richte „Staatkundig Gereformeerde Partij," bevat de zonderlinge mededeeling, dat die partij in 1922 zonder vrouwen ter stembus zal optrekken. Nu blijft het natuurlijk de vraag, of de vrouwen, tot deze partij bchoorende, zich allen afzijdig zullen houden op den stem mingsdag,. Maar is het in elk geval niet vreemd, schrijft het „Gentrum", om geen ander woord te bezigen een politieke organisa tie, die zicli op chrislelijken grondslag plaatst, aldus te zien front maken tegen een wettelijke verplichting, cn ziclizelve tekort te doen? Of- moet men aannemen, dat de Staal kundig Gereformeerde Partij geen vrouwen lelt onder hare leden? vraagt het blad ironisch. SCHANDE. Onder den titel: „Als dc patroons zelf moeien aanpakken", lezen wij in „Het Volk": „Een r.-k. aannemer te Tilburg, die als gevolg der staking der r.-V. bouwvakar beiders zelf de hand-en uit de mouwen moest sleketi cn aan tie zaagmachine gir.g staan, zaagde hierbij drie vingers zijner linkerhand af Zoo profiteerde hij van hel bedrijf VRIJ NAAR HET DUITSCH. 1. liét was een gure, stormachtige dag in Maart. De wind gierde door de straten der oude, doodsche stad; hij schudde de nog kale toppen der breedgetakte kajlan- jeboonien, die in twee trotsche rijen het .eenzame marktplein omzoomden; bij floot en huilde om de oudenvetsche, puntige gevels en zweepte den met hagel en sneeuw V cimengden regen kletterend tegen dc ven sterruiten. Buiten was geen levend wezen te zien, 'sleehls een magere oude hond sloop droef geestig langs de huizen en twee musschen met overeind staande veeren keken van In t verweerde beeld, dat de pomp op de markt versierde, afkeurend op de natte, druipende wereld. Plotseling dreunden door hel suizen van den wind cn hel gekletter des regens heen rier langgerekte slagen van een toren in de buurt. Haas! op hetzelfde oogenblik ging de deur open van een nieuwerwetscli huis, dat gei) reiitzaam contrast yoruule met de oude, eerwaardige gebouwen, die het om ringden, en een troep wilde jongens, blijde aan de gevangenschap der schoolkamer ontsnap! le zijn, stormde schreeuwend naar buiten; en nu gingen ze hier over een wa terplas springend, daar me! beide voeten er in plassende, naar alle kanten uit elkan der. Weinige minuten later was de markt wederom zoo eenzaam als voorheen. Toch niet geheel zoo eenzaam. Een en kele achterblijver, een misschien zesjarig knaapje, hinkte langzaam met behulp zij ner krukken, zijn vluggere makkers ach terna. Een windvlaag, heviger dan de vo rige, pakte juist zijn pet; hij wilde ze grij pen, maar te Iaat, het zoo dierbaar hoofd deksel huppelde reeds met groote sprongen over de straat. De eigenaar, die door de plotselinge beweging het evenwicht verloor, gleed uil op len glibberigen grond, tui melde en lag een oogenblik later, hulpeloos in een grooten plas, terwijl ééne kruk krampachtig vastgehouden word en de andere voor de voeten van een bejaarden heer rolde, die met rassobe schreden van den anderen kant kwam. De heer Berling, eigenaar eener groote fabriek, een schraal man met breede schouders en kleine, buitengewoon dicht bij elkander staande grijze oogeu, .wierp met saamgetrokken wenkbrauwen eerst een blik op de hem tegemoet vliegende kruk en dan op den armoedig gekleeden knaap. Een oogenblik scheen het, alsof hij de stomme bede van het op hem gerichte, blauwe kinderoog verstond, maar slechts oen oogenblik. In het volgende had hij met een ongeduldige beweging van zijn voet dc kruk naar den knaap geworpen en haastte zich zijn tocht te hervatten. Wat kon hem dien armen kreupele schelen? Waartoe waren zulke ellendige schepselen in de wereld? Nuttelooze aanhangsels der menschelijkc samenleving, zich zeiven en anderen tot last. Of die jongen nog altijd in dien plas lag? Zonder het eigenlijk te willen, keer de de fabrikant zich om. Inderda-cl, daar spartelde die jongen nog op de straatsteenen en poogde tever- geefscfi zich op ie richten. Niemand was in de nabijheid. Zou hijMisschien zou hij zicli door het hem zelf belachelijk schijnend medelijden tot een dwaasheid hebiben laten verleiden, maar hij liad geen tijd daartoe: een juist in vollen draf uit een andere straat komend man liep met zulk een vaart tegen hem aan, dat de paraplfiie uit zijn hand vjel en hij zelf eenige schre den achteruit vloog. „Wat moet dat beteekenen? Zijt gij blind?" Toornig zagen zijn kleine oogen den man aan, die in ootmoedige houding voor hem staande, naar adem hijgde. „Mijnheer, ik zag u niet. Mijn vrouw. O, mijn God, misschien is het reeds te Iaat" De fabrikant had inlusschen zijn para- pluie opgeraapt en wilde zonder op de ge stamelde verontschuldigingen ie letten, zijn weg vervolgen. De laatste, in den loon dei- vertwijfeling uitgesproken woorden sche nen echter zijn oplettendheid te trekken; hij bleef staan en zag den man onderzoekend aan. „O, zijl gij het, Muller? Nu. gij weet, wat ik u gisteren heb gezegd; wie zonder uit drukkelijk verlof zijn werk verzuimt, vindt de deur voorgoed gesloten. Ik duld geen wanorde in mijn fabriek, hoort ge?" „Maar, mijnheer, 11 weel, dat ik...." „Mijn onverschillig," viel deze hem onge duldig in de rede. „Ik heb u gisteren de keus gelaten; daarbij blijft liet. Ik neem geen uitvluchten aan." „Maar de directeur heeft mij toch ver oorloofd naar huis te gaan," riep.de man driftig, terwijl hij met de bevende hand de druipende haren van liet voorhoofd streek. „Hij stond er juist bij, toen de jon gen kwam om mij te zeggen da!.... dat het met mijn vrouw ten einde ging." De stem van den armen man trilde van aan doening en zijn hand gleed nog eens over het bleeke gelaat. „Oh!" zeide de fabrikant en perste de dunne lippen op elkander. „Ik was naar de fabriek gegaan, of schoon mij de buren zeiden, dat het een schande was, mijn doodzieke vrouw alleen te laten," ging de arbeider met koortsach tige gejaagdheid sprekende, vcfort, „maar een kwartier geleden kwam een bode mij roepen. De directeur hoorde het cn zeide, dat ik maar gauw moest gaan; u had dat zeker gisteren niet goed begrepen, anders zou u mij wel veroorloofd hebben, thuis te blijven." De fabrikant knikte. „Goed, als de di recteur verlof gegeven heeft, zijt gij ver ontschuldigd," zeide hij kortaf en ging dan heen. De arbeider bleef nog een oogenblik staan en keek hem na; dan spoedde hij zich langs den kortsten weg naar zijn wo ning. De regen werd langzamerhand minder en hield eindelijk geheel op. Dc donkere wolken verdeelden zich cn enkele jioime- slralen baanden zicli cén weg door de. scheuren, die Iioc langer hoe breeder wer den, en plotseling trad de zon, die zich reeds naar het Westen keerde, te voorschijn en spreidde een rood licht over den natten aardbodem. Iedere plas scheen vloeibaar goud, iedere waterdruppel schitterde in alle kleuren van den regenboog. Ito! gelaat van den fabrikant paste wei nig bij deze gunstige verandering in de na tuur. Met diepe rimpels op het voorhoofd ging hij, zonder op de groeten der voorbij gangers le lellen, door de laan, die van de stad naar het station leidde en vandaar verder naar een groot donker gebouw, welks hoogé, zwarte schoorsleenen, onop houdelijk dichte rookwolken uitstieten. Een ratelend, stampend gcdruisch, een oorvtr- doovend, uit honderd verschillende tor.én sanir.gesleld geraas was reeds in de verte te liooren en bewees, dat daarbinnen de ijzeren en de mcnschelijke machines in volle bezigheid waren. Rechts van de fa briek verhief zich ecu deftige villa, die met gene door langgerekt gebouw verbonden was, waarin zich de verschillende kantoren bevonden. In een der laatstgenoemde zaten op dit oogenblik drie jongelui, waarvan twee de courant lazen en de derde poogde een zwa re liniaal op zijn duim in evenwicht te hou den. (Wordt vervolgd.} -7

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1