ONS BLAD BUITENLAND. Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Het bestaansrecht der rapaiüe-parfsj. FEUILLETON Onder Valsche ¥Sag. No. 189 WOENSDAG 25 AvEI 1921 14c JAARGANG Abonnementsprijs: ,^0^- Per kwartaal voor Alkmaar 2. Voor buiten Alkmaar •••••«••■f2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.50 f hooger. ADMSNiSTRATlE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; elkerege! meer f0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 50Q,—. f 400,—, f 200,—, f 100f 60,—, f 35,—, f 15,—-■ Wegens deu feestdag van het H. Sa-rament, zal dit blad morgen niet verschijnen. De vorige week is de vraag, of het nood wetje tot wering vcv.i ongewenschte elemen ten uil de Provinciale Stalen en de Ge meenteraden, als een spoedwetje onmiddel lijk in behandeling moest worden genomen, docr eer. meerderheid in de Tweede Ka mer ontkennend beantwoord. Daardoor leeft het anti-de Gelder-wetje zijn eigen lijke belcekenis, welke in zijn actualiteit gelegen was, verloren. Nu komt het bij de eindelooze reeks departementale stukken en verdwijnt daar wellicht met zoovele an dere ontwerpen, welke het nooit tot open bare behandeling brachten. En dat zou misschien ook maar het beste zijn. Want het is al wel gebleken, dat de Kamer in meerderheid al heel weinig voor dat soert gelegenheidswetgeving voelt; en dan is het maar beter, dat aan de Re- geering dit echec bespaard blijft. Maar moet er tegen de uitwassen van kiesplicht en algemeen stemrecht dan niets gedaan worden? zal men vragen. Een vrr echter, die meer klemt, is, of het mogei.jk is, het ge wen sch te doel 1e bereiken zónder tot inconsequenties en onwettige middelen te vervallen. De jongste verkiezing te Amsterdam is 1 een geweldige teleurstelling geworden voor degenen, die in algemeen kiesrecht de laat ste verovering der democratie zagen, ja, het algemeen kiesrecht zou aan de democratie eerst de gelegenheid openen, om hare kracht en macht te toonen. Die leuze is jaren lang door de roode partijen, later uit stembusoverwegingen ook door de vrijzinnigen gevolgd. Het is goed er eens in dit stadium aan te her inneren, dat algemeen "kiesrecht bij de rcchtschc partijen en de overgroote meer derheid harer aanhangers en voormannen, sllijd maar matige belangstelling heeft on dervonden. Men heeft het in onze kringen nooit bij verkiezingen als een stokpaardje bereden; heeft zich ten slotte neergelegd bij de meening, dal de tijd wellicht rijp was, om alle staatsburgers en burgeressen mondig te verklaren. En wie ook daaraan nog twij felden, gaven hunne bezwaren welke nGoit principieële, maar altijd opportunis tische zijn geweest op, om door een compromis een veel grooter goed, n.m. de vrijheid van het onderwijs te bereiken. Wat is er echter van de verwachting, dat het algemeen kiesrecht ons als een rijpe .vrucht in den school viel, terecht gekomen? Bij de jongste verkiezingen tc Amster dam hieven 65.000 stemgerechtigden, ja slemplichtigen, van de stembus weg en meer dan 14.000 kiezels maakten hun bil jet moedwillig tot een bespotting der de mocratie, door op een maatschappelijken drenkeling te stemmen. Welke moet onze eerlijke conclusie hier uit zijn? Dat het algemeen kiesrecht niet aan zijn verwachtingen heeft voldaan. Vele tienduizenden waren op het oogenblik van invoering van algemeen kiesrecht, politiek gesproken, nog niet rijp. Onze democratische instellingen moeten ^u de wrange vruchten van dezen loop van zaken plukken. Want iedere stap, welke thans zou worden taan om de publiek rechtelijke lichamen voor ongewenschte in dividuen te behoeden, is noodwendig een ingrijpen in het vrije beschikkingsrecht der kiezers, heeft dus uiteraard een reactio nair karakter. En nu is het 't noodlot van de ultra- democratische partijen, de socialisten voor namelijk, dat zij de beperking van dat vrije kiesrecht moeten helpen verdedigen, om parlement en gemeenteraad voor Had-je- me-maar's te behoeden. De felste voorstan ders van het algemeen kiesrecht staan nu in liet eerste gelid om het weer tc be snoeien! Het fatum beeft vreemde grillen. En nu gelooven wij, dat, nu wij eenmaal met het algemeen kiesrecht gezegend zijn, wij de gevolgen en volle consequenties zul len moeten aanvaarden. Het algemeen kies recht is niet zulk een gezond instituut ge bleken als menigeen had verwacht. De kwa len, welke het mee ter wereld heeft ge bracht zijn de rapaille-partij en de weg blijvers bij de slembus. Maar de oorzaak dier ziekte is alleen de misrekening, dat men voor politiek-rijp aanzag, wie het niet waren. De genezing ligt dus voor de hand, n.m. opvoeding tot politieke rijpheid van de overgroote meerderheid der kiesgerechtig den. Gelukt dit niet in zoo'n korten tijd, dat onze democratische instellingeu van een \crval, tengevolge dezer ziektekiemen, kunnen gered worden, dan moet heel het kiesrecht worden herzien. Alle andere middelen zullen lapmiddelen blijken. De Pooische opstand In Opper- Sisezië. De gevechten duren voort. De telefonische en telegrafische gemeen schap met het door de opstandelingen be zette gebied van Opper-Silczië is nog steeds verstoord. Aan de noordgrens van den kreits Krenzburg tegenover Reinersberg en Kostau zijn op Poolsch gebied sterke Pooi sche troepenconcentraties waargenomen. De hevige gevechten in den kreits Rosen berg duren voort. Aan de zijde der op standelingen neemt een op de spoorlijn KreuzbergZembowitz rijdende pantser- trein aan den strijd deel. Daarentegen wor den van officieele Duitsehe zijde de ten- dentiieuse berichten van Warschausche bladen, volgens welke aan de ernsiigc ge vechten In den omtrek van Kandrzin en Annaberg Duitsehe rijksweer heeft deel genomen, met beslistheid tegengesproken. Nog eens wordt nadrukkelijk herhaald, dat zich geen enkele rijksweersoldaat in het plebiscietgebied bevindt. Overal waar de Polen het tot nu toe door hen bezette gebied moeten ontruimen, plunderen zij de dorpen. In den omtrek van Landsberg en Aft-Rosenberg is al het vee weggedreven. De bewoners werden mishandeld en voor een deel over de Pooi sche grens gebracht. In den kreits Ratibor gelukte het den Polen een aantal leden van de plaatselijke burgerwacht op Tsjeeho- Slowaaksch gebied te dringen, waar ze ontwapend werden. Op grond van berichten, die van bijzon dere zijde van Oppeln naai- Duitschland zijn gekomen, kan worden medegedeeld, dat Iïattowitz en Beulhen gisterennacht nog niet in handen der opstandelingen waren gevallen. Het gebrek aan levensmiddelen is lot nu toe nog niet opgeheven en beeft in het bijzonder in den Iandkreits Beulhen schrikbarende vormen aangenomen. Het rechts-radicale blad, de „Schlesi- sche Tagespost", is op bevel van den pre sident van politie te Breslau in beslag ge nomen, omdat het opnieuw een oproep van de vrijwilligers-formaties had opge nomen Het orgaan der Silezische sociaal democraten. de „Breslauer Volkswacht", wijst er op, dat het der rijksregeering on eindig moeilijk zal vallen, de onwettige aan werving van vrijwilligers in den legenwoor- digen toestand tegen te gaan. De voornaam ste moeilijkheid zit hierin, dat de vrijwilli gers-formaties zich onttrekken aan de con trole van de Duitsehe autoriteiten, door zich naar het gebied te begeven, dat onder hel bestuur staat van de intergeallieerde commissie. Onopgemerkt zouden de vrij willigers, daar de intergeallieerde commis sie in de laatste weken haar grenstoericht aan de Duitsehe grens zeer heeft moeten laten verslappen, de grens zijn gepasseerd en zich daar buiten liet bereik van de wet openlijk hebben kunnen bewapenen en for- meeren. Het socialisitsche blad wijst er nogmaals met nadruk op, dat, daar de termijn van de ontwapening nadert, de zetel van liet kwaad in Silezië in werkelijk heid buiten het ambtsbereik van de Duit sehe autoriteiten ligt. De geallieerde» en Opper-Silezië. Franlcrijk's actie. Het is Ihaus zeker, dat de Fransche re geering te Londen twee nola's heeft doen overliani>;en, om te verzoeken, dat de En- gelsche ambassadeur tc Berlijn de démar che ran den Franschen ambassadeur zal steunen, teneinde van de Duitsehe regce- ring te verkrijgen, dat zij niet alleen zorgl voor de shilling der O.-S. grens, maar ook voor de ravitailleering van dat gebied en voor de zending van de noodige gelden om liet loon der werklieden te betalen. En nog een nota om vast te stellen, dat de Duitsehe aanvallen in O.-S. niet speciaal het werk zijn van de aldaar wonende Duit- schers, maar veeleer van georganiseerde troepenkorpsen, die in het O.-S. gebied doordringen. Het „Petit Journal" meent te weten, dat in 'n door Briand aan Mayer den Duitsclien gezant, overhandigde nota wordt verklaard: „De Duitsehe troepen in Opper-Silezië die nen het offensief tot staan te brengen. Wij rekenen er op dat zij het dan niet zullen hervatten. In het tegenovergestelde geval zal de Duitsehe regoering er verantwoorde lijk voor worden gesteld, en zullen de re gieringen der geallieerden gemeenschappe lijk de sancties treffen, die zij noodzakelijk „achten". Volgens de „Gaulois" sprak Briand te genover Mayer zijn verwondering uit over het door liet Duitsehe gezantschap be trachte stilzwijgen in zake de kwestie be treffende liet sluiten der grenzen. Hij zou Mayer hebben duidelijk gemaakt, dat, in dien binnen 24 uur de Duitsehe regeering de actie der vrijwilligers in Opper-Silezië niet formeel heeft verloochend, en strenge maatregelen heeft getroffen ten opzichte van den doorvoer van munitie en matei laai de Fransche regeering zich verplicht zal zien niet langer werkeloos te blijven. DE FRANSCH-BRITSCHE CRISIS. Naar aanleiding van het feit, dat de lalenlte crisis in de Fransch-Bril'sehe entente in een acuut siadiuun is gekomen door de rede van Lloyd Geórge op 13 Mei, wijst Philippe Millet in „l'Erurope Nouvelle" op de noodzakelijkheid de kwestie, waarom bet gaal, niet te ver doezelen en den toestand te zien zooals deze is. De ernst van den toestand, zoo stelt Millet vast, is, dat het antagonisme tus- schen beide landen sinds eenigen tijd overal en hij elke gelegenheid aan het licht treedt. Of het nil het Oosten of het Westen betreft, Tanger of Opper-Silezië, Turkije of het herstel nergens ontvangt Frankrijk den steun van Engeland en on getwijfeld heeft Engeland hetzelfde ver wijt tegen Frankrijk. Van waar deze toenemende oneenig- heid? Van Engelsclie zijde beschuldigt men Frankrijk een soort spelbreker ie zijn, die het herstel van den economisoben vrede belet. Van Fransche zijde wordt elke te genwerping van de Engelsclie politiek opgevat als een aanslag op Frankrijk's reohiten; men spreekt van het zich be vrijden van de „voogdij" van Lloyd George. Men beiooglt. dat de macht van Engeland denkbeeldig is en dat deze, in plaats van Frankrijk in Europa te ver sterken, het een blok aan het been is. Voor liet eerst hoort men Franschen pleiten voor verbreking yan bet bondge nootschap en terugkeer lot een politiek van isolement Zoo is de slemming. De levendigheid van taal eenerzijds, de hef tigheid anderszijds verbreeden eiken dag m;ér de kloof, welke tussdlten beide lan den gaapt. Men vraagt zich daarom af. ot het niet beier ware om, in plaats van op die wijze voort te gaan, elkaar vier kant den rug toe te keeren. Want bijpleisteren is niet meer vol doende. Indien, zooals men hier gelooft, hel bondgenootschap tusschpn belde demo- cnüvn de een:g mogelijke basis is voor den Europeesohen vrede; indien een breuk voor beide zoowel als voor de helft van Europa fataal zou zijn dan moet men inzien, dat slechts één operatie mogelijk is welke ons nog kan redden, en dat is een algemeene bespreking van den geihee- Ien toestand. Wij zijn aangeland op het punt, waar op het bondgenootschap óf moet her nieuwd en herzien worden, óf te niet moet gaan. Om slechts alleen van het Franscfce standpunt te spreken: het wordt gevaar lijk Frankrijk langer in twijfel te laten over den steun, welke het van Engeland zal' ontvangen in geval van een nieuwen Duitschen aanval. Het is gevaarlijk, dat Engeland ons blijft bestrijden in de Tan- gersche kwestie en op zoovele andere praiienl waar zijn levensbelangen niet eens in hel spel zijn_ Een liquidatie van de Fransoh-Engel- scbe conflicten, zooals met succes in 1904 is geschied, wordt hoogst noodzakelijk. Wij weten niet meer waaraan wij ons te honden hebben, wal- betreft de werke lijke bedoelingen van Engeland. Deze on zekerheid moet, ten koste van alles, ein digen. Van Engelsche zijde zal men hoogst waarschijnlijk dergelijke wenschen heb ben. Zoo zal men daar bijv, de zekerheid willen hebben, dat Frankrijk zich in Eu ro;/® allerminst in een avontuurlijke po- liikk Wil werpen. Buiten Europa zijn er lal ijke kwesties, welke een overeenkomst voir Engeland wenschelijk maken. a.i het conflict over Fasboda is de eTSia Fransch-Brilsche entente uiige- Het is hoogs bwaarsatnjnlijkwaarschuwt Miü'tet den bondgenoot ten slöHe, het is hoogstwaarschijnlijk dat, indien er thans wederom een vernedering moet worden ondergaan, deze niet Frankrijk zal tref fen. Nieltemin kunnen analoge omstan digheden een zelfde gevolg hebben. Wel licht zou men daardoor tot een nieuw bondgenootscfoap kunnen komen. Een nieuw bondgenootschap is de laat ste hoop van degenen, die het betreuren Engeland zich, zonder bepaalde reden, steeds verder te zien verwijderen van het eenige land. dat voor Groot-B rittanië een stevige en betrouwbare bondgenoot was. DE ONLUSTEN TE ALEXANDRIë. Het varen van de balkons [«ussdhen Egyptenaren en Europeanen duurde tol laat in den middag vooFt. De militaire commandant vaardigde een proclamatie uit, welke er mee dreigt, machinegeweren 1e doen richten op deze huizen (Bed.oeld zul'len vermoedelijik zijn de huizen der vurende Egyptenaren Red.) Er hadden talrijke arrestaties plaats. De troepen bezetten nieuwe punten met hei oog op den nacht. Maandag is geen enkel dag blad verschenen. De gemengde rechtban ken telegrafeerden aan den minister van J'uslilie, dat zij de zittingen hadden ge schorst tot wet en orde weer volledig zouden zijn hersteld In totaal werden totnogtoe 23 perso nen gedood en 130 gewond. Onder de Brilisohe burgers of militairen vielen geen slachtoffers. Het ministerie van buitenlandsche za ken te Londen heeft een verklaring uit gegeven over de onlusten in Egypte. Ze bevat een bevestiging van wat reeds te legrafisch te onzer kennisse is gebracht. Over de oorzaak van <te onlusten zegt de verklaring: „De onlusten waren het gevolg van het vertrek naar Londen van de delegalie-Adly, ter besproking van 't rapport -Milmer, en moeten worden toe geschreven aan de extremisten, die er naar streefden het effect van de delega tie te bederven en wilden bewijzen, dat zij geen vertegenwoordigend karakter heeft." Later werd nog uit Alexandrië gemeld: De nacht is kalm verloopen. De bevol king heeft gehoorzaamd aan lie", hevel op een bepaald uur haar woningen te sluiten. Officieel wordt medegedeeld, dal 36 inlanders en 12 Europeanen werden gedood en 131 personen werden gewond. De banken en eenige winkels zijn weer geopend. De trams rijden niet. G'.sieren deden benden opnieuw een aanval op de vreemdelingen, ook op de S-paansclie en Zweedsche rechters van de gemengde rechtbanken. De beweging heeft meer een anti-Grieksch daneen anti-Euro- peesch karakter. De toestand in Ierland. Een nieuwe beschuldiging i>an Ci'czicr. De „Daiily News" publiceert een •nieuwe, ern/sldgc beschuldiging van diel ex-commandanit der Britsche hulppolitie lim lerlamd, generaal Croaier, legen het heor- sdhende Britsdhe régime. De generaal be weert, diat moord, brandrtiiohlilinig, ptkwide- ring en audcre vormen va<n -terrorisme zijn. bedreven door dte kroonitinoepen gedurende do zes tmaanlden van zijn ooimmandio in Ierland. Hij zegt voorts, dat als -gevcCg van zijn voornemen om de tucht te hersil-eüCen en een eünd te maken aan de misduiden door de poli-tüe begaan, zijn posétie onmo- gciLk werd en hij gedwongen werd ont slag te nemen. Een 'der Cnisüig.sle beschul digingen is, dat hooggeplaatste autoritei- ten op Dublin Gas-tie schul-dlig silaan aan het vers-lreikiken Van valschen bewijslast in drie moordzaken, namelijk de zaak van vader G-riffin, de Drumcondira-z<aak en de zaaik van het .wacMokaal van Dublin Gajstöe. De beschuldigingen «kunnen door veriduriiagen onder eede worden gesteund. Behalve moorcigevallen, maakt generaal GroricT meldting van een rooftocht door alis repubklkeinsche troepen vermomde ..B-Iacik and Tans" op het postkantoor tc Ivikkenny, waarbij twintég postzakken wer den geopend en een aanzienlijk bedrag aan geld geslo&ien, terwijl het roofgebied door die polii-liie zelf geïsoleerd werd d-oor hel af snijden van de telefoondraden De „Datily News" dringt aan op een on derzoek door een Laigerhuiis-conimaxrie of een gemengde commissie uit Lagerhuis en Hooigerhuis. Het blad belooft voorts-ver dere onthullingen ui't Groziers dossier. Een schrijven van der. Paus. In al'le Roomsch-Katholieke kerken tc Dublin is Zondag een brief voorgelezen van den Paus aan kardinaal Logue. In den aanhef daarvan wordt herinnerd aan de pogingen van den Paus om den vrc+'e te bevorderen en de ook thans nog aan wezige gevolgen van den oorlog te ver zachten. In hel bijzonder betoont Z. H. zich be zorgd over den toestand in Ierland dat onwankelbaar Mijft, ook al kost het bloedvergieten, in zijn trouw aan liet ou de geloof en zijn eerbied voor den Hei ligen Stoel. Thans is het bloo'gesleikl aan de onwaardigheid van vernieling en slachting. Et valt zeer zeker niet aan 1e twijfelen, zoo gaat hel schrijven van den Paus voort, dat. de harde en wreed e ge beurtenissen van dezen aard grootendeels zijn loe te schrijven aan den. jong sten oorlog, want er is geen voldoende aan dacht geschonken aan d'e wenschen der naties en de vruchten van den vrede, die de volken zichzelf beloofd hebben, zijn niet geoogst. Maar bij den strijd in liet openbaar, die thans in Ierland Avoedt, is •het de Aveloverwogen gedragslijn van den Heiligen Stoel een gedragslijn, die in dergelijke omstandigheden steeds wordt gevolgd om zich niet te scharen aan de zijde van een van beide strijdende par tijen. Déze neutraliteit belet ons geenszins (zoo gaat hel schrijven van den paus voort) om te wenschen en zelfs de strij dende partijen te bidden en te smeekei\ dat de woede Aan den s'rijd zoo spoedig mogelijk zal ophouden, en dat een duur zame vrede en een oprechte eenheid der harten de plaats zal innemen van deze vreeselijke vijandschap. Want wij zien not in, hoe deze bittere strijd van cenig voor deel kan zijn voor een van beide partijen, wanneer eigendommen en huizen roeke loos en op schandelijke wijze vernield worden, als dorpen en boerderijen in brand worden gesloken, als noch heilige plaatsen, noch heilige personen gespaard worden, als aan beide zijden een oorlog, den dood A*an ongewapende menschen, zelfs van de vrouwen en kinderen ten ge volge hebbend, wordt voortgezet De Engelschen en Ieren worden aange maand kalm 1e overwegen of de tijd niet gekomen is om het geweld te laten varen en te onderhandelen over een of ander middel van wederzijdsche overeenstem ming. Mei dit doel zou het geschikt zijn als gevolg AATerd gegeven aan het plan, on langs geopperd door mannen van aanzien en bekwame politici. D.w.z. dat de kwes tie waarom liet gaat, ter bespreking zou worden verwezen naar eenig lichaam van mannen, gekozen door de heele Icrsche natie en, als deze conferentie baar con clusies heeft gepubliceerd, laten dan de meer invloedrijken van beide partijen bij eenkomen en na het standpunt en de con clusies, waartoe men van beide zijden ge komen is, besproken te hebben, het met wederzijdsch goedvinden eens worden OA'er een of ander middel om de kwestie •te regelen in een oprechten g-eest van vrede en verzoening. De paus geeft dan zijn groole ingeno* menheid te kennen met het werk door. kardinaal Logue verricht tot steun der slachtoffers door de stichting van het Wille Kruis en schenkt als teek en van zijn vaderlijke genegenheid voor het Icr sche volk 200.000 Italiaansche lire (2770 p. sf. bij den buïdigen koers). Het schrijven besluit met een bede voos vrede en liet schenken van den apostoli- schen zegen. HET SCHANDAAL VAN DE ITALIAANSCHE MISSIE. De arrestatie van d«en gewezen chef der Ital'ia-aaisohe wapenisilrisiandcommiissie ie WT«c»enien| gemraal Segre, en een aantal ge wcizen officieren van dieze matei», heeft in Oostenrijk levendige .sensatie verwekk O«o®. «irnïijk moest voor hel onderhoud van deze lie eren mïhiosnen en. lULflio-eiicn beüa&eiï en iii'tusscihcn dreven zij met de levxixsmiiddc- 'len, bestemd voor de noodlijdenide bevol- kdng, een f linken wockerii arndcHZij ver huurden zu(plaatsen in de voor hen ge reserveerde afdeel'kigen van den dagelijks naar hols zuiden Tijdlenden entente-Hiram a ra-isoii Arain 5000 kronen per pdaals en hiel pen zoo vaiuitia-sanoik'kelaars en bcliasteng- on'tdiLikers naar hel buiteiilam-d. Toen in dertijd een broer van generaal Segne eeu groole hoeveelheid aandeelen van de Alpine Montaan kocht en Oostenrijk ge vaar liep de controle 4e verliezen over de erl'Simijinen in Stiermarken, inleic'sseerdc generaal zich zoo voor 'deze zaak. dal de regeerjng anaar besloot iüc'ls er tegen te doen. De oaitfiuCring van di«t schandaal is in hoofdzaak te danken aan den corresposi- «dieni van de „Avaavlii" ie Wteenen, die «nu im overweging geeft liet onderzoek ook uit Ie strekken «lot den «gewezen cjhe«f van de ItaliiaanS'Clhe nriilüaürie missie te Boeda pest, overste P-omano'ili, wien hij er van. beschuldigt geknoeid te h-ebben op groo-te schaal met ju weden cn auilomofoitedien en andere arókdien verkocht te höbfoen aan d«e itadenrcgeering, «diie «hiervoor 3 mfMoeu VRIJ NAAR HET DUITSCIT. «Karei, let op! Hier is wat voor u," riep de eenc, terwijl hij zijn fijnen bril op den neus drukte. „Een welopgevoede jonge da- me niet een disponibel vermogen van hon derdduizend gulden wenscht in correspon- 'e treilen met een heer, ten einde, na genoegzame kennismaking, een wettig huwelijk aan te gaan." an dat geld geloof ik niet Ie veel," meende de andere lachend. „Jonge dames met fortuin kunnen ook zonder adverten- lie aan den man komen." „Zij zal misschien een bochel hebben, of een ander schoonheidsfoutje", hernam nu de derde, terwijl bij zijn liniaal even Jief rusten. „Zullen wij er eens op antwoorden en de trouwlustige om een photographie verzoe ken?" vroeg nu de eerste spreker weer „Wijdrommels, daar komt do buffel!" De couranten verdwenen, en toen de heer Berling vtjt minuten later de deur opende, jraren de jongelui zoo ia hijn werk yer- diept, dat niemand het Binnenkomen van hun chef bemerk; e. Deze bleef in de deur staan en richtte een wantrouwenden blik op de ijverige schrijvers en dan ip den vierden, Ieeg- staanden lessenaar. „Is mijnheer Reiners niet hier?" Snel als de bliksem sprong Karei op. „Pardon, mijnheer, vraagt u naar mijnheer Reiners? Die is juist weggegaan, ik geloof naar de stad." De fabrikant bromde eenige onverstaan bare woorden en ging naar de deur van zijn kantoor. „Zeg mijnheer Wallhagen, dat ik hem oogenblikkelijk weasel) te spreken." „De barometer staat op storm," merkte Frits met zachte stem op, nadat de chef in het binnenste van zijn heiligdom was verdwenen. „Haast je, Karei, onze buffel vcstaat vandaag geen grappen." „Haast u langzaam," hernam deze be daard, terwijl hij van zijn hoogen zetel af daalde, om liet bevel vim den fabrikant ten uitvoer te breugen en den directeur te roe pen. De heer Berling stapte intussc-hen onge duldig hoen en weer. De afwezigheid van den boekhouder had zijn kwade luim zeer verergerd. „Dien Reiners kan men ook al niet veel meer vertrouwen," bromde hij. ,Eea mooie geschiedenis! Het wordt tijd, dat ik orde op de zaken stel en dat hoe vertrouwen inboezemde en waardoor eerder hoe liever. Met dien Wallhagen zal j bijna allen voor zich innam. hij ik beginnen. Is die misschien ook gaan wandelen, dat hij mij zoo lang laat wach ten?" lien krachtig kloppen aan de deur en hel. binnentreden van den verwachte overtuig den hem, dat zijn vermoeden onjuist was. Max Wallhagen was een jonkman van omtrent acht en twintig jaar, groot, van sterken lichaamsbouw, met een hoog voor hoofd en dicht kroeshaar, waarvan de warme kieur hem dikwijls in zijn jeugd den bijnaam van „Vuurbrand" had bezorgd, en daardoor tot menig gevecht met zijn kame raden aanleiding had gegeven. Zijn gelaat kon geen aanspraak maken op klassieke vormen. Maar evenals er menschen zijn, die ons op het eerste gezioht terugstooten, niettegenstaande hun regelmatige trekken, zoo zijn er anderen, tot wie wij ons on weerstaanbaar getrokken gevoelen, al zijn zij, wat lichamelijke schoenheid betreft, van de natuur ook nog zoo stiefmoederlijk bedeeld. Tot de laatsten behoorde ook Wallhagen. Al was zijn neus te lang, zijn mond te breed, het deed geen afbreuk aan de zon nige uitdrukking zijner bruine oogeu, die zoo open en onbevreesd in de wereld ke ken en liein iets verleenden, dat iedereen ,U zai wei kunnen raden, waarom ik u heb laten roepen," zcide op spijiigen toon de fabrikant, terwijl hij midden *1 de ka mer bleef slaan. „U doet mijn scherpzinnigheid te veel eer aan, mijnheerl" „Inderdaad? Ga zitten. Ik kom juist van mijn notaris, den heer Kragcr," be gon de lieer Berling, 11a een kleine pauze, terwijl hij een 'oordringenden blik wierp op den jongen man, die rustig en vol ver wachting voor hem stond. ,.Ik heb daar vreemde dingen vernomen; ik-wist wel, dat een gedeelte onzer arbeiders gisteren in een kroeg een vergadering hebben gehou den, om mij en mijn handelwijze tegenover de arbeiders te beschimpen cn tc belasteren maar. ik had er nooit aan kunnen denken, dat de directeur mijner fabriek bij de.zr: gelegenheid ook een rol speelde. Mag ik weten, waarom u die zaak voor mij geheim heeft gehouden?" „Van geheimhouding kan hier geen sprake zijn mijnheer," hernam Wallhagen niet zonder eenige bitterheid. „Het trestuit, 0111 deze vergadering bij tc wonen, kwam bij mij op, toen ik de fabriek reeds vei la ten had, en vandaag heb ik nog geen ge legenheid gehad, om er met u over te spreken." „Dus die gloeiende redevoering was ge heel en al improvisatie' Ik maak u mijn con:pïiiniMit, u heef! den aanleg 0111 een Den'. piiuejiei te worebn, naar hot schijn!." Eeu donker rood bedekte net voorhoofd van den jongen man b:> dezen oumiskenha- ren spot en toornig fonkelden zijn don kere oogen. „Jammer maar," ging de fabrikant voort, „dat u tot nu toe /oo weinig gelegenheid ■heeft gehad, uw talent te doen schilleren. Ik zou u raden u ais rondreizend agitator bij de sociaal-democraten aan !e bieden. De toekomststaat zal niet lang 11 r op zich laten wachten, indien een man als u zich iiij de stichters in spe aansluit." „Mijnheer," riep Wulthngcn verontwaar digd uil. „Wei?" zcide deze, terwijl hij den spol- nchtigeu toon liet varen en in een leu ningstoel ging zitten, terwijl hij met zijn dunnen baard speelde. „Toen ik gisteren de vergadering be zocht cn daar zelfs herhaaldelijk hel woord nam, gebeurde zulks niet alleen 'in het be lang der arbeiders, maar ook in uw be lang", hernam Wallhagen, terwijl hij den fabrikant vrijmoedig in de oogen keek. „Hel is u niet onbekend, dat de ontevre denheid der werklieden in den laatsten tijd zeer toegenomen is; uw plan. het weekloon te verminderen is op welke wijze, weet ik niet reeds bekend geworden eu he-ft natuurlijk veel kwaad bloed gezet. Giste ren nu vernam ik, dat eenige hecfhooM-zi van dezen staat van zakea gebruik wilden nuik-ii, om een werkstaking 'li', te lokken. Het was alieen om dit te beletten, dal ik' deu slap- deed, die in zoo hoogc nutte uw afkeuring icbijut opgeweki te hcbbvti." „in mijn betangl Was t.e' wellicht in mijn belang, dat u die overdreven cisch/U der werklieden rechtmatig vervlrardc e-> zoo olie in hel vuur goof? U ziet, ik ben vrij nauwkeurig onderricht over den in houd uwer toespraak.' „Ik heb, wei is waar, moeten bekennen, dal een gedeelte van de geuite wenschen vau cischen was geen sprake billijk waren. De arbeider heeft het recht te verlangen clal. (Wordt t'crvo'gd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1