„ONS BLAD" NOGRDERBANK, BANK - ASSOCIATIE Fa. W. APPEL Jr. m umrkii \m eis LKUll I.kton Onsier VaSscha Vlag. ZATERDAG 28 MEf 1921 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: DE BONDSVERGADERING ALKMAAR - HOORN. Verstrekt crectief In Rekening-courant en tegen accept. 2 Zandblad (0 Cts. Kapitaal en Reserven f 19.500.000.— VAN DER PÜTT DE VLAM EINDHOVEN. Direct: K. VAN MIENES Jr. Parlementaire kroniek. No. 19» 14e JAARGANG r -==«« Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar - .f2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0A0 f hooger. ADMINISTRATIE Ne. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkerege! meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. irtr» -f nr\r\ r- -ar\r\ z czr\ t or. r. a Beroemds ,,S£8ëH!8ii3' Fornuizen Hoil. lizermagazljn v/h. M. BE WILD, Alkmaar, Laat over de Boiersiraat. Utrecht, 28 Mei '21. Heden is te Utrecht de jaarvergade ring gehouden van den Aigemeenen Bond van R. K. Kiesvereenigingen. Nadat een groot aantal deelnemers aan de vergadering des ochtends geza menlijk de H. Mis hadden bijgewoond, kwam men des middags bijeen in het gebouw van Kunsten en Wetenschap pen, waar de voorzitter, mr A. baron van Wijnbergen de openingsrede uit- nede baron van wijnbergen, ocdert onze laatste bijeenkomst heeft een gebeurtenis plaats gegrepen, ook uit politiek cogpunt bezien van buiten gemeen groote beteeker.is, waarop vóór alles de aandacht moge gevestigd wor den. fea Tot stand is gekomen de Wet van den 9en October 1920 tot regeling van het algemeen vormend lager onderwijs, waarmede een zóó lange en zware schoolstrijd beëindigd, het gelijk recht voor allen werd erkend. God daarvoor dankend, brengen wij voorts onze eerbiedige Isolde en dank aan de zoovelen, niet het minst aan onzen onvergeteüiken Doctor Schaep- raan z. g. die in groot Godsvertrou wen hebben gebeden en gewerkt, die den dag der overwinning niet hebben mogen aanschouwen, doch door hun eencrzchtig-krachtig volgehouden ar beid het ons mogelijk gemaakt hebben eindelijk te behalen de zegepraal. blij ft te leeren voor ons uit den gi oer en schoolstrijd. ieeren er uit;welke'ontzaggelijke waarde het voorgeslacht heeft gehecht aan welke groote offers het heeft over gehad voor godsdienstig onderwijs. Aan ons te beseffen, dat het thans onze taak is de met zoovel moeite tot stand gebrachte wetgeving't&ienstbaar te maken aan het katholiek onderwijs onzer jeugd aan ons te toonen, dat de, in verhouding tot de enorme sommen, iie onze voorouders zich moesten ge troosten, geringe bijdragen, welke De noodzakelijkheid hiervan springt aanstonds in het oog bij elk onderdeel van het staatkundig arbeidsveld. Al werd op het terrein der lagere school de strijd beëindigd, wij weten uit het verleden en uit het heden, dat bij tenuitvoerlegging van vredesver dragen vaak niet geringe moeilijkheden te overwinnen zijn wij weten voorts, dat ten opzichte van het middelbaar en van het hooger onderwijs in de tos komst verschillende gewichtige regelin gen van financiëelen en van anderen aard zullen moeten worden getroffen, een taak, welker volbrenging we het veiligst achten onder leiding van rechtsch Bewind. Wij vernemen meer en meer, dat in onze'koloniën de meest tegenstrijdige geestelijke stroomingen zich trachten baan te breken wij zien een Wester- sche beschaving, die goeddeels schijnbe- schaving is gebleken te wezen, pogingen aanwenden daar toegang te verkrijgen; aan ons de taak met beleid en met voor zichtigheid, doch ook met den noodigen moed en onverschrokkenheid te bevor deren, dat de valkeren, wier lot wij ons hebben aangetrokken, niet tot ons voordeel, doch in hun belang, dan ook de rechtmatige belangstelling onder vinden aan ons de taak hei mogelijk te maken, dat de zegeningen van het Christendom, ons geschonken, geleide lijk worden meegedeeld aan de mil- iioenen daar, die er thans nog van ver stoken zijn. Noodig is voorts een blijvend samen gaan der christelijke partijen, opdat onze sociaal-politieke arbeid kunne worden voortgezet. Overbodig er aan te herinneren, dat ook aan sociale wetgeving, wil zij duur zaam ons volk ten zegen zijn, ten grond slag moeten liggen de christelijke be ginselen, terwijl juist daar het gevaar zij het onbewust geleidelijk af te dwalen, ongetwijfeld grooter is dan op het terrein van het onderwijs. Noodig derhalve juist daar te voeren thans nog gevorderd worden voor» de S principieele politiek. zoo allerdringendst noodige instellingen vo:r k t'mliek middelbaarfea voorberei dend hooger onderwijs, gaarne gegeven word? Wij loeren er uit, dat ook op politiek terrein slechts successen behaald wor den onder bekwame, rustige, vooruit ziende, doelbewuste leiding, ten koste van degelijke studie, van harden, moeitevollen arbeid, en in het voortdu rend uit gansch de actie blijkend besef, dat telkens slechts het dan bereikbare onmiddellijk moet worden nagestreefd, teneinde op die wijze stap voor stap doch zeker te bereiken het doel, dat men zich heeft gesteld. Wij leeren er eindelijk uit, tot welke zegenrijke resultaten voor gansch ons volk een eendrachtige arbeid der katho lieken, in coalitie met de beide andere christelijke partijen heeft geleid, nu op een terrein, waar de politieke strijd ja renlang het brandendst was, ten slotte het recht aan hun zijde werd erkend, en in de zegepraal van het recht de funda menten van den Staat steeds steviger bevestigd worden. Indien er iets derhalve is, wat de be ëindigde schoolstrijd ons te zeggen heeft, is het te blijven volgen de lijn, waarlangs de katholieke partij zich jarenlang bewogen heeft, vast te hou den aan de Christelijke coalitie. Met voldoening mogen wij wijzen op hetgeen door de christelijke partijen werd tot stand gebracht op sociaal-poli tiek terrein, Welnu, die lijn, de lijn der christelijke democratie, moet worden doorgetrokken, zonder afwijking. En naarmate de sociale arbeid voort- schriidt, zal de politicus telkens een nieuwe taak te vervullen krijgen. Zoo zien wij in de aanhangige voor stellen tot Grondwetsherziening demo gelijkheid neergelegd aan andere orga nen dan tot dusverre verordenende be voegdheid te geven, en alzoo het voor uitzicht geopend, om, zoodra de ont wikkeling der maatschappij 't gedoogen zal, een sociaal-politieke ordening tot stand te brengen, tien-tallen jaren reeds zoowel van katholieke als van christelijke zijde voorgestaan, en in degelijke studie en noesten arbeid steeds meer en meer voorbereid. Waar zoo de zaken staan, is duidelijk ook met het oog op onze sociale wet geving een samen blijven der rechtsche partijen van groot belang. En voor zoo verre deze den laatsten tijd in eigen kring met tegenwerking mocht zijn bedreigd, hetzij door hen, die terug zouden willen naar den tijd, waarin de Christelijke Democratie nog geen baan zich gebroken had, hetzij door hen, die tot het andere uiterste overslaand, Alle drukwerken zender uitzondering WÏ3&AGT PSSiJS, een zeker niet minder gevaar opleve ren, mag worden vertrouwd, dat zullen worden ter harte genomen de vaderlijke vermaningen aan beide categorieën toegediend door den Mi nister van Arbeid, in diens rede onlangs in de Eerste Kamer gehouden, waar-,, mede katholieke Staatspartij on- getv i'feld an heeler harte heeft inge stemd. Zouden wij dus voortgaand ge makkelijk kunnen aantoonen, hoe elk onderdeel van ons arbeidsveld vraagt trouw te blijven aan de tot dusverre gevolgde politiek ook uit algemeen oogpunt bezien is zulks van niet minder belang. Nog steeds is alom ter wereld de toe stand onzeker, en vraagt men zich met bezorgdheid af, wat de toekomst bren gen zal. Welnu, wie ziet, dat zij, die aan het Christendom zoo beslist mogelijk te genover slaan, alom trachten meer en meer naar voren te komen, ander zijds vast overtuigd is, dat slechts in het Christendom der volkeren heil te vinden is, zal niets onbeproefd mogen laten teneinde de Christelijke begin selen te doen zegevieren ook op staat kundig terrein. Zeker, in de eerste plaats ter eere en ter liefde Gods, Wiens naam openlijk te belijden en te doen belijden, ook in het openbare leven, ons steeds heerlijke taak wezen zalrnaar dan ook in 't belang van ons volk, in 't belang van Staat en Kerk, van maatschappij en htlisgezin. Bij de verwarring op heden in het staatkundig leven, vinden we de oorzaak zoo duidelijk aangegeven in de Vredes Encycliek van 1 November 1914, waar de Paus schrijft „Sinds men er toe gekomen is den oorsprong van het menschelijk gezag niet bij God, den Schepper en Be stuurder van alles, doch in den vrijen wil der menschen te zoeken, zijn de banden, die tusschen overheden en onderdanen moeten bestaan, zóó verslapt, dat ze bijna geheel ver dwenen schijnen te zijn." Voor ons, die met alle middelen wenschen mede te werken teneinde redding te brengen aan een bijna tot wanhoop vervallen wereld, geven die v/oorden reeds de duidelijke aansporing op staatkundig terrein saam te werken en te blijven saam te werken met hen, die met ons eenstemmig denken om trent oorsprong, wezen en doel van het gezag. Blijven vrij derhalve principieel^ en practisch vasthouden aan de coalitie, mag het overbodig heeten te verklaren dat een terzelfder tijd streven naar andere groepeering daarmede onver een igb aar is. En in 't bijzonder wat de sociaal democratie betreft.zij met nadruk vast gelegd,dat tenharenjopzichte nog steeds geldt het „nulla communio", nog steeds geldt het woord, dat tusschen de christelijke en de sociaal-demo cratie niets is gemeen. Niet alleen teneinde verwarring te voorkomen in eigen kamp, zij zulks openlijk verklaard, doch ook opdat onze coaütiegenooten en daar heb ben zij recht op met juistheid weten, wat zij aan ons hebben. Zonder eenig voorbehoud worden door ons onderschreven de woorden, namens de Regeering gesproken op 9 Maart 1. 1. in de Eerste Kamer „Met de sprekers der drie rechtsche groepen in deze Kamer, gelijk als in de Tweede, is ook het Kabinet van oor deel, dat behoud der coalitie is in het Kantoor ALKMAARBRs-EDSTRAAT Correspondentschap H005?S4GROOTE 140 belang van ons land en geboden door de gemeenschappelijke geloofsovertui ging, dat het gezag der Overheid door God haar gegeven is, en dat Zijn Woord ook voor het leven der volke ren bindende voorschriften bevat. Die geloofsovertuiging kan en moet zijn de grondslag ook voor de Staatkundige en maatschappelijke overtuiging." Dit diep in te prenten in ons kiezers corps is de voornaamste taak, die ons de komende maanden wacht, opdat allen het volgend jaar vóór alles op zuiver- principieele gronden hun stem uitbren gen op de katholieke lijst. Zóó en zóó alleen,zal op den duur ons Roomsche volk ons vaandel trouw blijven. En te meer is er reden des te handelen, nu voer het eerst de vrouwen met ons ten strijde zullen optrekken de vrou wen, die tot ons "komen, bezield met hooge, heilige idealen, en die wij thans door onze daden zuilen hebben te too nen.dat de vroeger zoo vaak door haar op politiek terrein beluisterde strijd kreet„Voor den Christus," geen ijdele frase is. Opgeroepen derhalve onze kiezers' en vel op principieele gronden, om ons te velgen, teneinde ook na 1922 een Gb. ;.:Jijk Kabinet mogelijk te maken, 'een' volgen, meer dan door woord en geschrift te bereiken door het persoon lijk voorbeeld van allen,die op katho liek-politiek terrein van hoog tot laag met leiding zijn belast. En eenmaal onze kiezers dus principi eel onderlegd, zullen zij het volgend jaar ter Bondsvergadering, na een zelfde voorbereiding als vroeger, die toen in elk opzicht is gebleken doeltreffend te zijn, in de gelegenheid worden gesteld van hun inzicht te doen blijken ten op zichte der practische toepassing dier be ginselen door aanvulling en wijziging, voor zooveel noodig, van ons katholiek program. Wanneer wij bedenken, dat het getal onzer katholieke kiezers dat van 800.000 overschrijdt, is het duidelijk, welke zware verantwoordelijkheid, wel ke moeitevolle taak rust op de leiders, die te bevorderen hebben, dat de uit oefening van het kiesrecht door de on zen zooveel mogelijk worde dienstbaar gemaakt aan het algemeen belang. Onze kiezers mogen nu onthouden, dat de door hen zelf gekozen leiders menschen zijn met mensc'nelijke gebre ken, die echter te goeder trouw met eerlijke bedoeling, zoo goed mogelijk trachtend hun arbeid te volbrengen, er beslist op mogen rekenen, dat hun taak niet onnoodig worde verzwaard. Beseffend, dat wij zonder hulp van Boven niets vermogen, hebben wij de zen dag aangevangen met bijwoning der H. Mis..Blijven wij in het moeilijke jaar, dat aanbreekt, onze voornaamste kracht zoeken in 't gebed, blijven wij de ':=fde onder elkaar betrachten, ge in. h t katholieken betaamt, en vertrou wen we dan met onbegrensd, kinderlijk vertrouwen, dat de Vader in den hemel onzen politiek en arbeid zegenen zal. Grediiefew, Deposito's*, A-sst» en Verkoop vas* ESssc'eer. ALLE BANKZAKEN. Dc Kinderrechter. Er zijn nog tal van zaken af te doen. De leening voor Indië. De intcr- pellatie-Wintermans. Onze in de vorige Kroniek uitgesproken verwachting, dat de behandeling 'van liet wetsontwerp lot invoering van den Kin derrechter, lot veel geredekavel in pus La gerhuis aanleiding zou geven, heeft zich bewaarheid. De heer Dresselhuys had een amendement ingediend op dat wetsontwerp, om dc mogelijkheid* te openen, dat ook vrouwen konden aangesteld worden lot plaatsvervangend kinderrechter. Met dit mendement had de politieke, slimmeling het gras voor de voeten der S. D. A. P. weggemaaid. Teneinde deze vliegen-afvan gerij zooveel mogelijk te blindeeren, stelde de heer Kleerekoper, een der roode heeren die overal raad op weten, een motie voor, waarin hij de Kamer wilde doen uitspre ken, dat de vrouw lot het rechterambt (in het algemeen) moet worden toegelaten en de daartoe noodige wetswijzigingen zoo spoedig mogelijk moeten worden aange bracht. Deze poging mislukte, daar de Voorzitter èn met het oog op de nog. om vangrijke af te handelen agenda èn omdat vele leden op een discussie over een «frm'k- beeld van zóó wijde strekking niet bedacht waren, de behandeling dér motie tot nader te bepalen datum wilde uitstellen, mer w^Jk voorstel de Kamer zich met 33 tegen 29 stemmen vereenigde. Over het amen deinen t-Dresselhuys ont spon zich een principieele strijd waarin men zich van anti-revolutionnairc zijde vooral, niet onbetuigd liet. De lieer Scheurer schilderde de vrouw als een voor het openbare ambt bij uit stek ongeschikt wezen en de heer Beumer ontzegde de vrouw de objectiviteit en de onbevangenheid, welke van een kinder rechter mogen gevorderd worden en had vooral dit bezwaar, dat de gehuwde vrouw," die in haar gezin behoort, het meest ge schikt zou zijn voor liet ambt in kwestie. Hij liet dit zoo zwaar wegen dat liij zich voornam tegen hei ontwerp le stemmen, als liet amendement zou worden aangeno men. Het geluid van onzen geloofs- en partij genoot Van Sehaik, klonk ons .sympathie ker en aannemelijker in de oóreil. Hij wil de voor man en vrouw gelijke benoembaar heid tot alle openbare ambten met de'mo gelijkheid van uitzonderingen, noodig met het oog op de openbare orde en de zede lijkheid. En nu zouden z.i. vele vrouwen niet eere het ambt van kinderrechter ver vullen, ook al ziet hij nog meer heil in dc medewerking der vrouw aan de collegiale rechtspraak. Doch tegen hel amendement had Jiij het bezwaar dal het geen rekening hield met allerlei vragen dc-r practijk, wel ke de uitvoering van het amendement naar voren zou brengen. De ChristeJijk-Historische heeren Scliok- king en Van Veen, waren het in 't alge meen met hun anli-revolutionnaire coali- tie-genooten eens, al spraken zij zich ook in meer gereserveerden zin Minister Heemskcrk's opinie helde ook al niet over ten gunste der vrouw in zake het beklecden van rechterlijke functies. 1 Het rechtersambt vordert voortdurende aanwezigheid in het rechtsgebouw en dat zou voor de vrouw moeilijkheden opleve ren, meende Z.Exc. In hoofdzaak wees hfl het amendement evenwel af, omdat naar zijn meening de Wel op de Rechterlijke Or ganisatie de vrouw van rechterlijke func ties uitsluit en het wijzigingsvoorstel dus onuitvoerbaar zou zijn. De heer Marohani merkte nog op, dal zij, die zooals hij, mcenen dat reeds nu zich geen enkele wettelijke bepaling tegen de benoeming van vrouwen in de rechter lijke macht verzet, tegen het amendement moesten stemmen, omdat het de benoe ming anders dan lot liet ambt van kin derrechter zou uitsluiten. Het amendement werd verworpen met 42 tegén 31 stemmen. Vóór stemden de Vrijheidsbonders, de Sociaal-democraten op den heer Troelslra na, benevens de heeren Snoeck Henkemans (C.H.), van Sehaik (R.-K.) Kuiper (R.-K.), Smeenk (A.R.) en Kooien (R.K.j Een amendement, dat ons lang niet on belangrijk toescheen, ingediend door de Commissie van rapporteurs, om de uitzet ting en ontheffing uit de ouderlijke macht, niet, zooals was voorgesteld, aan den (al leen rechtspreken den) kinderrechter, doch aan de meervoudige kamer deF recht bank, waarin deze alsdan zitting zal heb ben, op te dragen, werd, na bestrijding door de heeren Snoeck Iïenkemans, Ger hard en Hugenhoiiz cn verdediging door de heeren Van Sasse van IJsselt, Kleere koper en Schokking, met 55 legen 13 slem- men'aangenomen. Minister Heemskerk had de beslissing aan de Kamer overgelaten. Eenerzijds stonden zij, dk deze gehccle zaak zooveel mogelijk in de hand van den één en, met den jeugdigen dcliquenl cn zijn gezin in voortdurend contact zijnden kin derrechter gelegd wilden zien, anderzijds diegenen, die de ontzetting, resp. onthef fing, een zóó ernsligcn en ingrijpenden maatregel achtten, dat deze alleen aan hel oordeel van de collegiale rechtspraak mag worden overgelaten. Het ontwerp in zijn geheel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De Kamfer stoanl Woensdag-middag op het punt de eerste der vijf aangekondiigde interpellaties te behandelen, toen de Voor zitter het noodig achtte, een ernstig woordje met haar te spreken. Tol 1 Juli, zeide hij, zijn nog 5 weken na deze weck beschikbaar, tot 8 Juli 6, maar die laatste w-eek zal er wel afvallen. Resten, na wat nu reeds op dc agenda slaat, ten hoogste 5hh week, d. i. 22 ver- gaderdagen. Daarvan rekende de President er 6 voor de DiensLplidhtwet, 4 voor de Zondagswet en de Rijksuitkeerimg aan de gemeenten en het voorstel-de Geer, 4 voor de burgerlijke en 2 voor de inild'jaine penis toen wollen en 4 dagen voor den rechtstoestand dor ambtenaren. Voor ver scheidene dozijnen kleinere wetten blijven, dan slechts 2 dagen over en Ziekenver zorging, Erfopvolging, Sleenhouwerswdk Luchtvaartwet, Indische b es hiu rs in rich ting, Efleoteniheurswet cn tal van andere ontwerpen, waarvan de Voorzitter de af doening gaarne zou bevorderen, moeten tot na hel zomerreces blijven liggen, Dat ziel cr inderdaad niet rooskleurig uit vo-or een tijdige, behoorlijke afdoe- vfllj naar het duitsch. li0n 'k am,ers bandelen, dan ik deed?" Met een d'iepGil zucht bleef bij eindelijk j staan, en keek rond. Dc stad lag een heel eind achter ham en het was dc hoo-gste tijd, dat hij omkeerde, indien hij nog voor het vallen van d'en nacht itihuis wilde zijn. Juist wilde hij don tarugweg aannemen toen hij een boer, op een dichtbij zijnden akker een giiiende kreet hoorde slaken. Haast op hetzelfde oogeniblik vernam men hol dreunen van een rijtuig, dat in vüo- Een smal, weinig begaan pad leidde, rechts af. Wolfhagen volgde liet en be- genide vaart naderde. Van hetgeen in de reikte zoo, langs een omweg aan den an-1 volgende minuten gebeurde had Wai'lha- deren kant van hot stadje, weer den groo- S™ slechts een zeer flauwe herin-nering, ten weg. Rechts strekte zich door een Er heen loop en, luid schreeuwen een heen breede slooi van den weg gescheiden, zoo-j ca weer geslingerd rijtuig, stampende ver het oog reikte, akkers en velden uil, paarden, duizend rondvliegende vonken gedeeltelijk nog kaal, gedeeltelijk reeds dan een stoof, die hem ter aarde wierp, met een dicht, lichtgroen tapijt bedekt, gelukkig juist bui-ten het bereik der 'dood Links wat dc slrerk minder eentonig. Schilderachtige met st too gedekte boeren hofsteden lagen hier cn daar half verscho len tusschen knoestige vruehtbooman. af gewisseld met Vriendelijke villa's, en den achtergrond vormde een donker, in het goud dei avondzon roodachtig schitte rend dcimcnbosdh. Bergop en bergaf slin gerde de weg in talrijke kronkelingen. Hoe voider VValthagen zich van de stad ver wijderde, hoe eenzamer en stiller hei ooi hem l»«a wwd. en verderf dreigende hoeven. Maar de teugels, die hij gegrepen had, hield hij vast met zijn geheele kracht. Weinige se conden later, en de strijd was beslist: de niensch liad gezegepraald over de ruwe, dierlijke natuurkracht. Wallïagen had moeite om op le staan. Uit een klein, dicht bij den weg staand buis kwamen nu eenige manuien toeschie ten; een oude vrouw en een jong meisje volgden hen. Cc boer, door tyierts geschreeuw WaM- hagen het eerst op het gevaar was oplet- j lokkig aan -hel gevaar ontsnapt tend gemaakt, sprong haastig over de sloot; ook van den anderen kont kwamen nu eenige landbouwers toesnellen, allen bezield met den wen-sch om te helpen en hunne nieuwsgierigheid te bevredigen. „Wiens rijtuig was -dat?" „Is iemamd ge kwetst?" „Waar is de koetsier?" Een half dozijn handen strekten zich uit om liet portier te openen en degenen, die dood-eSijk •Verschrikt zich er in bevonden, bij het uit stappen behulpzaam te zijn. „O, dokter, is u dia t?Is die doime buiten kennis'.... Lize, loop gauw, een glas water ha'enIs de koet-sier van den bok gevallen?" Zoo praatte en vroeg men, de een nog drukker dam dc andere. WaMhagen had de teugels der paaiden, die nu hijgend en bevend stil stonden, aan een der mammen gegeven en was bezig zijn kleeren zoo goed mogelijk in orde te brengen. Een paar bloeddroppeien, die over zijn slapen roüiden, herinnerden heim aam den omitvangen stoot Hij streek met zijn liamd over het voorhoofd. Bloedt Het was misschien slecht® een schram. Esng kou de wond niet zijn, wamt hij gevoelde geen pijn; hij was slechts een weimig dui zel'ig. Hij wierp oen blik op degenen, die ge- Dokter Roh wijdde zijn zorg aan de bijna bezwijmde damie, die krampachtig den arm va-n een bejaarden heer vasthield. Op hem werd niet gelei. Waarom zou hij hier nog langer vertoeven? Er was hulp genoeg bij do homd, men had hem niet meer noodig, en om dankbetuigingen te oogsten, had hij zijn leven niet ge waagd. Hij maakte daaa-om van liet oogen- blik gebruik, dat iedereen zijn oogen naar der koetsier richtte, die luid klagende kwam aanhinken, en keerde de schouw plaats zijner heldhaftige daad den rug toe. Twee minuien lkler was hij aöliter de naaste bocht vam den weg verdwenen. II „Zijt gij dal, Helena? Hebt gij al ge beld?" „Al tweemaal. Ik begrijp niet waar Anna blijft.... Zij zalEindelijk!" Slepende schreden naderden, een gren del vloog terug cn de a-Hiebediil der familie stond voor de beide sprekers, d.ie elkaar bij de deur om-tmoet hadden. Anna was nog een toontóóeld vam bet helaas, im zoo tamelijk soort uitgestorven soort daemsiibodicn, die zoo langen tijd in dezelfde famSKe leven, dat zii als het ware erbij belho-oren. Al-s flink krachtig meisje liad zij den dienst im het jonge liuiahou- den aanvaard; zij had M-ax en Helena en veel la-tor d-e tweelingen Greta-en Hod wig op de armen gedragen, gekcestenJ en verzorgd, en vreugde en leed ge'TotiwcJi.'üc met de familie gedeeld. Voor zich zelf had dö trouwe ziel, die nu haast vijf-lig jaar oud was, geen w-eras-oh meer; al hare hoop en haar verlangen was op liet geluk „onzer kinderen" gericht. „Is manna al te Led? Ik za.g op straat -dat boven alles donker is." „Neen, zij ligt in de huiskamer op de canapé. Greta en Hedwig zijn bij haar. Zij had dezen raid-dag weer erge pijn, maar nu is hel, God-d-amSt, veel beier. De kin-deren hebben aiog geen Lidht opge stoken." Zij slofte weer naar de keuken cn Max en Helena gingen de trap o-p. „Ik lieb go-ede tijdingen voor u alien," zei-de Helena, toen zij boven ovct -de smal te ga-ug gingen. „Zoo," hernam Max op zulk een onver schilligen foton, dM zijn zus-Ier zich naar hém omkeerde. Het was echter te donker om de uit drukking vam zijn gelaail te onderschei den. „Zijl gij z'^k, Max, of slechts ver moeid?" „N-ooh (het een, r.oeh hef aaid-er. Waar om vraagt gij dat?" „Omdat gij voirtrekt niet verlang! mijn nieuws te vernemen." Z-c-ker c-oo ik d it. Zijt ge misse-tóen met de liond-ord-duizend uit de loterij geko men? Al-s dat zoo is, zal ik n-coil meer s-po'ten over dc voo-rs-pellende droomen van Anna." licraa-m -hij, ter,vijl hij moeite" deed om cp sckcrlsendcn ioo-n -te spro ken. Helena lachte en opende de deur der huiskamer. De straatlantaarn, die schuin t-egen-over liet Ssuis aloud, verspreidde een zwnlt licht in dc tamelijk gre-ofe kamer. Niet ver van liét raam lag op een sootS divan een donker ge-k-leede d.jïie mei een smal, bfo-clk gel-ant. Naast haar - 'cn twee m-cis- ios van omtrent 14 jaren, (ie -ecne gom vis kei ijk ariMero-vei-liggende in een lagen leu-niingsiloe'. d-e andere minder preien Il eus, op can houten voetenbankje. D" laatste scheen juk.t bezig met'veel ijver iets Ic vevUt'tan. Dij hel binnen'redén van •broer cn zutócr zweeg rij en spro-ng op. Met rassche schreden bereikte hij het punt, (Wordt vcruolyd.lj

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1