BUITENLAND. BINNENLAND. FEUILLETON Binnenlandsch Nieuws. OMS ELAB Bureau: HOF 6} ALKÜAAÜ. - Telefoon: Onder Valsche Vlag. No. 192 "MAANDAU 3Ö MEI 1921 NOORS 14e JAARGANG Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar ;Met Geïllustreerd Zondagsblad s f 2.— f 2 85 0 AO f hooger. ADF/liNtSTRATiE No. 433 REDACTIE No. 033 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f .25 elke regel meer f O 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot eero bedrag van f 500—, f 400,—f 200—, f 100,—, f 60,—, f 35—, f 15,- De bijeenkomst van den Oppersten Raad en Opper-Silezië. -'In tegenstelling met de geruchten dien aangaande, is er nog geen enkele datum vastgesteld voor de bijeenkomst van den Oppersten Raad te Boulogne. De diploma- iicke medewerker van Havas meent te weten, -dat de Fransche regeering vandaag aan het Engeüsche ministerie van buiten- fandsohe zaken een nota ter hand heelt ïftlen stellen, waarin zij er de befeekenis van uiteenzet het vraagstuk van Opper- Silezië niet onmiddellijk aan le snijden, omdat de geest in de beide betrokken lan den de vrees wettigt, dat elke oplossing or decor onmogelijk zal worden gemaakt. Briand stelt daarom voor de studie van het vraagstuk der verdeeling eerst aan een bijeenkomst van deskundigen te on derwerpen en eerst na het inwinnen van hun advies het vraagstuk in behandeling Ie nemen. De besprekingen tusschen de geallieer den duren inmiddels voort. De Fransche rcgeering stélt voor een conferentie van deskundigen te Boulogne bijeen te roepen ter bespreking van het vraagstuk van Opper-Silezië. De gezamtenraad is van ochtend onder voorzitterschap van Cam- Jjon bijeengekomen en is, naar het com muniqué van dc zitting meedeelt, tot overeenstemming gekomen over een ze ker aantal zaken, die aan de geallieerde commissie zullen worden voorgelegd om gevolg te geven aan de practische op drachten, welke deze aan den raad heeft onderworpen. De Temps meent te weten, dat de voorstellen, waarmee de raad zich bezig heeft gehouden, gedaan zijn door den Italiaanschen vertegenwoordiger in de commissie te Oppeln en dat de Engel- isehc vertegenwoordiger deze heeft ge steund. Deze voorstellen zouden neerko men op het bekende plan om de streken, waarover geen geschil kan bestaan aan Brótschland en Polen toe te wijzen en Waarbij alleen de betwiste strook door de geallieerde troepen bezet zou blijven. De Fransche vertegenwoordiger had voorbe houd nopens deze voorstellen gemaakt. Opper-Silezië. Te Hindenburg is een sterk bewapen de Poolsche bende binnengedrongen in een huis en heeft een mijn doen ontplof fen, waardoor vele vrouwen en kinderen gedeeltelijk ernstig, gedeeltelijk licht zijn gewond. Deze en dergelijke voorvallen «ouden hebben plaats gehad, omdat in de neutrale zone een Poolsóhe Apo-ambte- naar is ontwapend. De Kaltowitzer Morgenzcélung meldt, dat Donderdag in het sub-commissariaat voor Duitschland te Kattowitz twee man nen met de revolver in de hand zijn bin nengedrongen en 100.000 mark hebben ge stolen. Een van de dieven kon op straat worden gearresteerd. Het was Mucha, de bekende Poolsche leider uit Kaltowitz. Naar de Lokal Anzeiger meldt uit Katlo- witz, is de waterleiding aldaar weer in Werking kunnen worden gebracht. Een draadloos bericht nit Warschau «egt: De Poolsche grens is gesloten. Hier door kimmen de verliezen der opstande lingen niet worden aangevuld en kunnen «ij geen aanvullend oorlogstuig ontvan gen, wat een ongelijkheid tusschen de strijdende partijen teweeg brengt. Dit staat tiet herstel van de orde, waarmee de op standelingen een begin hebben gemaakt, irn den wig. Naar „der Deutsche" meldt, heeft, vol gens een te Berlijn ontvangen telegram, Korfanly een poging aangewend, om de staatsmijn Hindenburg onder dwangbe heer te stellen. De mijndireeteur heeft daartegen onmiddellijk geprotesteerd bij de geallieerde commissie te Oppeln. Het nieuwe aanbod om terug te trekken van Korfanly verwekt in Duilsche krin gen in O.-S. het grootste wantrouwen. Zij meenen, dat 't onvereenigbaar is met het aanzien van de geallieerde commissie, als deze niet blijft staan op de volledige ont- wapeninig van Korfanly. Men eischt on voorwaardelijke ontruiming van het Op- per-Silezische land, ontwapening van de opstandelingen, bestraffing van de rad draaiers en schadeloosstelling voor de benadeelde inwoners. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. „EERLIJKE HANDEL!" De Brusseisöhe Standaard uit de vol gende klacht: Over den aanikoop van sardienen, in Amerilka dbor bemiddeling van het mi nisterie van bevoorrading doen geruch ten de ronde, die komen uilt betrouwbare bron, en wij nochtans wemsohen gelogen straft te zien, wegens de onfoeliaaSbare (houding van M. Wauters en lieden nit zijne omgeving. Het gebeurde d'us, dat Amerika aan het ministerie van 's Lands bevoorrading sar dienen tegen den prijs van 16 centiemen de doos te koop bood. De aankoop be droeg mffl'ioenen frank. Wat deedi de minister? Hij vertrouwde het .zaakje aan een paar vrienden toe, die in de plaats van M Wauters men voegt erbij ponder waarborg van M. Wauters" voor eigen Tekening den koop in Amerilka sloten en die sardienen aan het ministerie voorüverkoclMen tegen den prijs van 98 centiemen de dOos. Nadien werden die sardienen aan de handelaars tegen 1.25 fr. de doos geleverd De winst der tusscbenpersonen be draagt zes milliocn en hatf frank. Misschien heel' zulks „eerlijke handel"! Wij meenen eerder dat iM. Wauters, die toch geen sfflawe handelaar is, door slu were handelaars bedrogen werdi Of dra gen onvoorzichtige ambtenaren er de sdhuld van? In «Ik geval, de verbruikers hebben het al betaald. De prijs van de benzine in Enge land is verdaagd met 6 stuivers per gallon (4.54 L.), die van petroleum voor huis houdelijk gebruik met 4 stuivers. Benzine no. 1 kost thans 2 jthIK st. per gallon. In het proces der Duitsche oorlogs misdadigers heeft het O. M. tegen de be klaagden in de zaak Muiter tezamen een gevangenisstraf van. een jaar en drie maanden geëisdht. UIT IERLAND. Te Kiilduisiart (Clare) is weer een kon stabel van de politie doodgeschoten en zijn metgezel, eveneens een konstabel ge wond. Vrijdagochtend zijn in het Zuiden van Ierland tal van politiekazernes met bom men en geweervuur bestookt, zonder dat de politie verliezen leed. De weitkinrich- ting te Macrom (Cork), waarin militai ren en politie ondier dak gebracht waren, is in brand gestoken. Te Mount Bolus bij TuUamore (King's Coutny) is het lijk van 'n onbekend bur ger gevonden, die doodgeschoten was. Op de kleeren was een ikaarlje gespeld met de woorden: „Spionnen en verk'Ukkers, neemt u in acht!" De ruine van thet douanekantoor, is Vrijdagochtend, toen bet nlog steeds smeulde, met prikkeldraad afgezet, om een rustig afzoeken van de bouwvallen mogelijk te maken. Men acht het eöh'ler niet mogelijk dat er nog iemand levend uit de kelders te voorschijn gebracht zou worden. VRIJ NAAR HET DUITSCII. „Daar is liet verloren schaap mama! Hob iik u niet gezegd, dat het weer te recht zou komen. Weet gij, Helena, mama "wilde juist naar de politie zenden ooi mei de bel te laten uitklinken: „Een jonge dame met langen neus verloren, Dc eerlij ke vinder wordt verzocht, haar tegen een goede belijning Koningstraat no, 14 te rug le bezorgen." Waar zijl ge toch zoo Jang geweest?" „Ja kind," zeide mevrouw Wallhagen nu, terwijl zij zich met eenige moeite oprichtte, „ik werd wezenlijk ongerust over uw on verklaarbaar ïilblijven. Gij komt toch an ders Zaterdags veel vroeger thuis." „Helena heeft, naar het schijnt, Maxje van de fabriek afgehaald," schertste Gre ta, „zij was zeker bang, dat hij anders on derweg dc een of andere kwajongens streek zou uithalen, of misschien met an dere deugnietenAu!" riep zij plotse ling, terwijl zij moeite deed haar oor uit de hand van haar broer ie bevrijden. „Ik kon niet eerder hier zijn, mama," begon Helena, terwijl zij van de nu inge treden pauze gebruik maakte, om aan het woord te komen. „Mevrouw Stern had vi site er. wilde nu gaarne het talent van Mientje doen schitteren. Ik moest met het kind een qualre-mains spelen." „Daar hebben wij het al," riep Greta en deed haar best zich boos te toonen. „De loftuitingen en vleierijen der bewonderen de gasten te ontvangen is veel aangenamer dan zich te huis met de onnoozele assche- poesiers van -usters te plagen. Mejuf frouw," zeide zij nu, met een zoetsappigen glimlach, terwijl zij het hoofd een beetje naar eene zijde draaide, „uwe élève doet u wezenlijk alle eer ran. Onde* uwe uitmun- tij1 ri leiding zal zij het nog ver brengen! Ha, ha! ik kan die scène mij heel levendig voorstellen!" „Gij doet haar inderdaad weinig eer aan," zeide nu moeder lachende. „Dat wil ik gaarne gelooven, wanneer zij ons zoo stiefmoederlijk behandelt, sdet waar Hedwig? Om zes uur precies wilde zij ons les geven, maar wie niet verscheen was juffrouw Helena. Geef mij maar nooit meer een les over de deugd der nauwge zetheid; anders zal ik u antwoorden: geef ons eerst maar eens een goed voorbeeld, kr oef teninoeder.w Rapport Spoorwegdiensten. Verschellen is het Rapport der Com missie, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 29 Dcc. 1920, tot onderzoek naar de oorzniken van de onregeLmatigheden, welke zich bij de uitvoering van de Dions' regeling der Nederlandsche Spoorwegen in den iaal- sten tijd hebben voorgedaan en naar de middelen, welke tot voorkoming van ver traging in den treinenloop en daarmede samenhangende misstanden kunnen wor den aanbevolen. In die commissie werden benoemd: tot lid en voorzitter: H. F. van Stijvriaan Luiscius, oud- dhef van den Dienst der Staatsspoorwe gen op Java, Directeur der Kediri- en Malang-S toomt rammaal schappijen te Am sterdam; tot leden: W. H M. Schadee, Directeur van de Deli-Spoorwegraiaatadhappij te Heemstede en A. W. E. Weyerman, oud-chef van exploitatie der Staatsspoorwegen op Ja va, Directeur der Haagselie tramweg- niaatscihappij te 's-Gravcnhage; tot secretaris: D. Verloop, Inspecteur in Algeimeenen Dienst bij den Raad van Toezicht op d'e Spoorwegdiensten te 's-Gravenhage. Wat de Comn issie bij haar onderzoek bijzonder heeft getroffen, is het gemis aan voldoende aanraking en samenwer king tusschen de diensten van Vervoer, Tractie en Weg en Werken onderling. lm het algemeen valt le constaleeren, dat de gang van zaken stroef is, als het aangelegenheden betreft, welke slechts één dienst ra'ken. maar dat die stroefheid dik wijls tot stagnatie leidt, ais bij de uitvoe ring meerdere diensten zijn betrokken. Een tweede factor, welke voor een goeden gang van zaken niet kan worden gemist, is het onderling contact van het personeel van een zelfden diepst; ook dit laat bij het spoorwegbedrijf pn Neder'spd. te wensclien over De dienstcliefs plegen niet voldoende overleg met hunne e.a. ambtenaren eii deze wederom niet met hun onderge schikt personeel, zoowel Omdat hun we gens drukke administratieve werkzaamhe den den lijd om op reis te gaan ontbreekt, als omdat niet allen overtuigd zijn van het gTOOte nul, dat voortspruit nit het raadplegen hunner ondergeschikten. De bij de Nederlandsche Spoorwegen ver doorgevoerde centralisatie en het daarmede gepaard gaande gemis aan vol doende delegatie van bevoegdheden aan de verschillende ambtenaren, heeft in alle rangen geleid tot een overstelpend drukke administratie en bevordert niet de energie en de werklust van het personeel. Niet alleen het dienstbelang wordt hier door geschaad, maer ook de daarmede zoo nauw samenhangende belangen van hel personeel en van het publiek onder vinden daarvan de nadeden. Het behoeft toch wel geen betoog zegt de commissie dat het zoowel voor het lagere personeel als voor Teizigers en vervoerders van groot voordeel zoude zijn, indien deze e.a. ambtenaren een ruime bevoegdheid werd toegekend om in verschillende zaken te beslissen. Ouder de middelen tot voorkoming van vertragingen in, den treinenloop en daar mede samenhangende misstanden, behan delt de commissie in de eerste plaats de middelen tot verkrijging eener betere dienstregeling van de locomotieven en het daarop rijdend personeel. Hieromtrent wordt het volgende gemeld; le. De Commissie is van oordeel, dat, indien in voldoende mate overleg wordt gepleegd met de a.s. ingenieurs van Trac tie en deze op hun beurt weer te rade gaan met dc voorstellen en wenschen van de depotchefs en de machinisten, een locomo- tiefdienst kan worden verkregen, waarhij de> wilde bezetting der locomotieven be- laifciijk minder dan thans zal voorkomen; J De locómotiefdienst der personen treinen moet gescheiden worden van dien der.goederentreinen voor zoover uit de samenvoeging van beide diensten gevaar voi vertraging der personentreinen ont sla::': 8e. De overplaatsing van het locomo tief;) érsoneel moet uitsluitend geregeld worden van uit een centraal bureau, waar bij reoveel mogelijk rekening is te houden met co levensomstandigheden en de wen schen van het betrokken personeel. Het met achterlating van zijn gezin over- gep: atste personeel moet, zoodra de dien>Lbelangen dat maar eenigszins toela ten,, -p zijn vorige woonplaaks terugkeeren, ook il is het daartoe noodig, ongehuwd perritueel over te plaatsen, 4< Er moet naar gestreefd worden dc ovei "ichlingen, dc rusttijden overdag bui ten standplaats, alsmede dc passagiers- dien n tot een minimum te beperken. H is dringend npodig op die depots, waa niet de noodigc of voldoend ingerich te opirnacbtingslokaien en badgelegenhe- den aanwezig zijn, daarin met spoed te voomen. 5e. Door-uitbreiding van de loeomoticf- Iood aft of vermindering van het aantal op één 'epot geplaatste locomotieven dient zoov 4 mogelijk voorkomen te worden, dal locos otieven buiten overnachten. Of is het wenschelijk, dat het aantal versf illenüe locomotieftyp.en op een de pot, -oo gering mogelijk zijn en dat loco motie en van éénzelfde type niet in groote getaj, tegelijk worclen overgeplaatst naar een Lpot, waar liet type onbekend is. Geï Voor een behoorlijk onderhoud is hot riodzaketijk, dat de locomotieven niet gedi. wilde meerdere dagen afwezig zijn van Li depot, waar zij thuis behooren. 7e.jt-Dringend noodig is, dat op de de pots i-'oidpende rescryelocoinolieven van het ssjr'isehté type aanwezig zijn. 8e JjEen nieuwe locomotief dienst moet left 'ffj.te 14 dagen vóór dc invoering ge- Vted .^-i ef/J zift» en* bekend gemaakt wor den; het opmaken daarvan dient tegeschie-' den op de sub le aangegeven wijze. 9e. Zooveel mogelijk dienen de loco motieven op eenzelfde depot le blijven, tot dat zij voor groote herstelling aan de beurt zijn, opdat het personeel zoo lang mogelijk zijn eigen machine kan behouden. 10e. In geen geval mogen machinisten op hun onbekende baanvakken of vreem de locomotieven zonder voldoende voorbe reiding dienst doen. (Wordt vervolgd.) NIEUWE DIENSTREGELING NEDER LANDSCHE SPOORWEGEN. De nieuwe dienstregeling gaat 1 Juni a.s. in. HET DJAMBÏ-ONTWERP. Naar de „Msb." uil Den Haag verneemt, is bij het afdeelings-ondeizoek der Eerste Kamer van Rechts weinig verzet gerezen tegen het Djambi-oniwerp- zoodat ver wacht mag worden, dat het ontwerp ook bij de openbare behandeling in den Se naat 'n meerderheid zal vinden. KINDERTOESLAG. De volgende motie, met algenieene stem men aangenomen door de leden van dc R. K. Leerarenvereeniging „SI. Bonaven- tura" is verzonden aan de Regeering; Aan Z.Ex. den Minister van Binnenland- sehe Zaken. Ondergeteekcnde neemt bij dezen met gepasten eerbied de vrijheid mede le dec- len, dat op de laatste algenieene ledenver gadering te 's Herioeenbosch gehouden, met eenparigheid van slemmen de volgen de moLie is aangenomen: De R. K. Leerarenvereeniging „St. Bona- venlura" in algenieene vergadering hijeen te 's-Bosch April '21, gelat op den hier en daar tol uiting ko menden toeleg om de Rcgeering te nopen terug le komen op haar beslissingen inzake kindertoeslag; van meening, dal met inachtneming van den eisch dat het gronuloon n'teszins vol doende moei zijn, de kindertoeslag in hel salarissteLsel dient gehandhaafd te blijven; dringt er bij de P.egeering krachtig op aan, dat zij haar standpunt in dezen hand- hnve; en besluit deze mo'.ie ter kennis te rbcn- gen van de Regccring en de Pers. _DE ANTI-REV. PARTIJ EN HET VROUWENKIESRECHT. Naar de „Stand." meldt heeft de com missie bestaande uil de hoeren A. W. F. Idenburg te Den Haag, prof. dr. H, Bouw man, le Kampen, mr P. E. Briët, te Lei den, en ds. M. Jongebreur, te Veenendaal, ingesteld door de Dcputatenvergadering van 13 April 1920 inzake de houding, door de anti-rev. partij in te nemen ten opzichte van hel zoogenaamde passieve vrouwen kiesrecht, haar taek voleind. De commissie is van oordeel, dal dc anti-rev. partij zich heef! te onlhouden van hel cantüdaat stellen van vrouwen, doch dat wijziging van de Iweede alinea van artikel 54 der Gemeentenet moei wor den bevorderd. Wal de wijziging betreft, waarvan in de laatste zinsnede sprake, is, heeft jc com missie de vraag behandeld, hoe beter dan door deelneming aan den arbeid der poli tieke colleges, in bijzondere commissies de bijzondere aanleg van de vrouw tol haar recht kunnen komen. De gemeentewet (art. 54) spreekt van tweeërlei vaste eommissiën, n.l. dc z.g. „commissaris van voorbereiding" en „commissies van bijstand" en bepaalt uitdrukkelijk, dat deze commissies door den Raad, zoo hij ze wenschelijk acht, ui! zijn leden moet worden benoemd. Door eenvoudige schrapping van de woorden „zijner leden" in de tweede ali nea van art. 54 Gemeentewet ware in de hierboven bedoelde behoefte voor de eommissiën van bijstand te voorzien, (tér dat het passieve vroay.'cii'.iesfschi «s - re te aanvaarden. Deze wijziging schijnt de commissie wenschelijk. De bedoeling is hel rapport in behan deling ie nemen in een in tiet najaar saam te roepen bijzondere Depulatenvergado- ring. Minder ingelegd, meer uitgehaald. Bij de Rijkspostspaarbank' is in April ruim 214 millioen gulden minder ingelegd dan terugbetaald. BOND VAN R.-K. ZIEKENVERPLEEG STERS. Te Scheveningen kwam de Ned. Bond van R.-K. Ziekenverpleegsters in algeniee ne vergadering bijeen. Tot secretaris werd in de plaats van mr. J. N. J. E. Heerkens Thijssen. die zich we gens drukke werkzaamheden niet her kiesbaar stelde, gekozen mr. Claessens. te Amsterdam. De voorzitter huldigde den scheidenden secretaris voor zijn vele ver diensten voor den bond en bood hem na mens de bondsleden als herinnering eert fraai zilveren potlood aan. De heer Heerkens Thijssen zeide, lat het hem thans zwaar vall Ie scheiden van den bond, waarin hij zooveel mooie en ideale zielen heeft leeren kennen en dankte voor liet blijk van waardeering. Ook het eere-lid, de oud-voorzitter, dc heer v. d. Berg, bracht hulde aan den heer Heerkens Thijssen voor de wijze, waarop hij hem steeds als secretaris heeft terzijde geslaan. In de vacature var, zuster C. Keizer werd vervolgens gekozen als lid ji hel bestuur zuster Schellenberg en in de vacature van zuster A. Tilman zuster Peters Kalf. Aan hel einde der vergadering werd mr. Heerkens Thijssen tot eerelid benoemd. De kanalisatie van de Maas. Men meldt uit Brussel aan de -NR, CL": De heer R-envouöhamps, senator vooj Luik en leider van de Waaiscihe beweging heeft dien minister van Bu.'liierJkmidscihe Zaken een vraag gesteld, of de Belgische rcgeering ririT verzet-heeft legen de karna- Hsaiie van de Maas tusschen Maastricht en Maasibraeht. De minister heeft geantwoord, dat dn Belgische regiering daartegen geen ver zet heeft aangeteokenid. Iluldebetooging aan den burgemeester van Wormervcer. Een aantal fedu-sitrïeiejien Ie Wormervcer hebben den burgemeeslie van WormerveeT, den heer Ctuysisnaer een blijk van Ihun bijzondere hoogaelitdinif doen toekomen in den voren van eei bronzen beeld, voor-sitellientdie een ernstige werker, dcc met vastberaden stap zijn weg vervolgt en roei W-o-elk opgeheven hoofd terugblikt op liet afgelegde pad Hot hc-efl tot onderschrift: „Le oliomin parcoura". Mede naar aanfeêding van die zeer ongepaste behoiMMi-nig dCe den bur gemeester telkens in het college van B. en W. en ook in den Raad wordt aange daan,, hebben ds schenkers vereneend, zegt het „ITbkl.", goed te doen op deze wijze van hun waardieenng blijk te gever in de werkzaamheid van dezen era-stegen, harder werker, die geen andere aspiratie: heeft idfcn het wei-zijn van zijn gemeente. Burgemeester Gluysenaer heeft liet ge schrok met dank aanvaard. VAN TIET TI0F. r,''H'|] Naar aanleiding van het bericht, dat H. M. den zomer in Duiteohianid gaat doorbrengen, vernemen wij, dal TI. M voor de zomermaanden nio-g geen plannen gemaakt heeft. Het ligt in Haar voorere men, voor'loopig in de Residentie te blijven. STEUN AAN VEENARBEIDERS. Op de vragen van den heer Saimes, betreffende uitsluiting van steunverlee- mr.g .van de veenarbeiders, die weigeren hef werk te hervatten tegen 07 pet. van T« in 1920 betaalde loon, heeft Minister Bays gsanhvooril Een stennwpgt-h. 1-, dijk va. voor de Vèe.v.'rioéid=i-' ii. chl .ogt ute-ü^i-' ten'l, te voorzk-n in het noodzakelijk le- vensonderhroud van de ondersteunden. Torn den Minister dan ook door de ge meentebesturen van Odoorn en van Em- men de vraag Werd voorgelegd, of ar- heiders, door wie hun aangeboden werk op den voet van 70 pet. van llet in 1920 genoten loon Was geweigerd, wel vér der gesteund moe-ten warden, luidde het antwoord ontkennend. Immers, andera ar beiders in dezelfde gemeenten, hadden op dezen voet hot werk hervat; het ge boden loon kon dus niet als geheel on redelijk aangemerkt worden en het gaat toch niet aan, met pubtiieke gelden ar beiders te steunen in een loonstrijd. Het was dan Minister bekend, dat op enkele plaatsen de strijd neg werd gevoerd voor een loon van 89 °;'o van dat van 19200. Het was hem slechts bekend, dat do kleine vorveners te Valtherinond 75% hadden gebeden. Tevens blijkt, dat hij zicll geenszins pai-iij heeft gesteld tusschen veenarbeiders en verveners, ten gunste van laatstgenoemden. Maar het gaat toch niet aan, werkloazon uit 's lands kas te steunen, die weigeren, werk te aanvaar den, op voorwaarden, die door andere arbeiders ender golijksoort-ige omstan digheden als redelijk worden erkend. H. M. DE KONINGIN TE ZWOLLE. De ontvangst, die H. M. de Koningin bij baar bezoek aan Zwolle van de zijde der burgerij ten deel viel, was schitterend en de geestdrift is overweldigend. ONZE GEZANT BIJ HET VATICAAN. De „Msb." verneemt uit Rome, dat de Nederiandsolie gezant bij den H. Steel, Dir. Mr. O. F. A. M. van Nispen tot Sevenaer, Maandag wegens fatnilie-omstandigiheden naar Nederland is vertrokken. De spreekster had intusschen het licht opgestoken, de gordijnen neergelaten, eeni ge kleinigheden, die op de tafel lagen, ge borgen en nam nu hare oude plaats naast de canapé van moeder weer in. TIedwig had -an haar leuningstoel uil, gemoedelijk het huismoedertje, gelijk Gre ta dikwijls scliertsender wijze genoemd werd, zien heen en weer gaan. Zij zelve had noch lust, noch bekwaamheid voor huiselijke bezigheden. Hare liefste bezig heid was: studeeren, haar vurigste wensch het bezit eener uitgebreide bibliotheek. In den loop van den dag had een vriendin haar de levensbeschrijving van de voor wei nige jaren nog zoo bekende en beroemde wereldreizigster Ida Pfeiffer geleend; dit werk haalde zij nu te voorschijn, zette zich aan tafel en was spoedig verdiept in de lezing er van. Helena nam nu den verlaten leunstoel naast haar moeder in beslag. „Mama," be gon zij vroolijk, „de dokter heeft u la:ilst aangeraden een gedeelte van den zomer buiten door te brengen. U meende, dat wij die kosten niet konden bestrijden en mis schien had u gelijk, maar nu kunnen wij het." „Nu kunnen wij het," herhaalde de moe- Her verwonderd. „Hoe dan?" Max had zijn Diaals opzeltelijk_zoo ge; kozen, dat zijn gelaat zich in de schaduw bevond. Nu echter keerde hij zich naar zijn zuster. „IToe meent gij dat?" „O Max, uw voorhoofd bloedt, wat is er gebeurd?" „Niets, volstrekt niets; het is slechts een onbeduidend schrammetje, niet de moeite waard om er van te spreken. Maar ant woord nu!" „Ik heb vier nieuwe teerlingen gekregen. Een der dames, die ik bij mevrouw Stern ontmoette, was mevrouw Bitter. Gij kent ze misschien wel, ten minste bij naam. Zij verzocht mij haar dochters pianoles te ge- van, ieder van haar twee uren in de week. Wanneer wij dat geld nu voegen bij het geen wij reeds gespaard hebben, kan mama best een zomer buiten doorbrengen.'' „Mijn goed, dierbaar kind," fluisterde de moeder aangedaan. Voor de twee jongsten was het bespre ken der reis een bijzonder gewichtig punt. Zij wisten, dat noch Max, noch Helena we ken of maanden lang de stad konden ver laten; dus kon haar hei geluk, mama te vergezellen, niet onigaan. Ofschoon in de laatste dagen niet meer van de reis ge sproken was, hadden zij de hoop niet laten varen. Grela luisterde daarom nu aandach tig, zelfs Hedwig liet haar bock rusten en keek met schilferende ooaerc beurtelings haar moeder en Helena aan* „O mama, nu gaat u zeker, niet waar? En, en dan neemt u ons meC, Greta en mij. Och, zeg locli ja, lieve mama!" „Zoo ver zijn wij nu nog niet," hernam deze glimlachend. „Er zijn r.og zooveel din gen, die vooraf geregeld móeten worden. En wat zon ik met u beiden daar begin nen!" voegde zij er schertsend bij; „ais ik u meenam zoudt gij allerhande dolle streken uithalen. Wat zegt gij er van, Max?" Max antwoordde niet en Ifeiene, wie het plotseling bevreemdde dat hij na zijii terugkomst uit de fabriek nog haast geen enkel woord had gesproken, wierp een onderzoekenden blik op hem. „Acht lessen iedere week," zeide Greta nadenkend. „Waar zult gij den lijd vandaan halen, Helena?" „0, lijd in overvloed," hernam deze op lnchligen toon. Het voor en tegen werd nu nog eeuigen tijd besproken, maar Helena wist alle tegenwerpingen zegepralend te weerleggen. Hedwig Was builen zich zelve van vreugde, in de gedachte aan het genot, dat haar wachtte, en vormde het eene plan na het andere. Mat hield zicli stil; steelils van tijd tol lijd, wanneer hij voelde, dat zijn gebrek aan oplettendheid te zeer in 't oog liep, maakte hij de een of anc'ere onverschillige opmerking. Eindlijk kwam Anna de lafel dekken. Het eenvoudige avondmaal was spoedig af- geloopen en daarna zoehien dc tweelingen arm in arm haar slaapkamer op. „Ik geloof, mama, dat het niet kwaad zou zijn, als wij alle drie ook maar naar bed gingen," zeide Helena nu. U zal rust noodig hebben en Max schijnt ooit ver moeid te zijn. A propos, Max, gij hebt ons nog niet verteld, hoe gij aan de wonde in uw voorhoofd zijt gekomen!" Max laehle gedwongen. „Ik was onvoor zichtig genoeg, met het hoofd legen iets aan le loopen," zeide hij dralend. „Maar hoe en waar? In de fabriek?" „Neen, in de fabriek niet. Ik ontmoette het rijtuig van dokter Reh hu' de stad. De paarden waren een weinig schuw ge worden, cn om een mogelijk ongeluk te voorkomen, bracht ik ze tot slaan. Daarbij heb ik mijn hoofd gestoolen. Dat is alles." „Dokter Reh!" herhaalde Helena ver wonderd. „Hoe kondel gij dien ontmoeten? Hij -was immers met zijn neef cn diens dochter naar Zuidhof gereten.' (Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1