1 - „ON S BLAD" BUITENLAND. VRIJDAG 3 JUNI 1921 14e JAARGANG Bureau: HOF 6, ALKMAAR - Telefoon: Üe toestand in Ierland. •i;« 'll .l.RTON .->• i/alsGtie VSag No. 196 DASBLAD Abonnementsprijs: Pee kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.10 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433. REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: >- Van 1 5 regels f 1.25; elkeregel naeer f.0 25; Reclames, per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt cp aanvrage gratis een poiis verstrekt, weike hen verzekert tegen ongevallen tot eer? bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60, R.-K. UNIVERSITEIT. f 35,f 15,- Om tegemoet te komen aan belangstel lende vragen omtrent de R.-K. IJ universiteit wordt ons het volgende medegedeeld: Na de meer verwijderde actie sinds 1905 gevoerd door dc Sint Radboudstichting, is in het najaar 1919 door het Doorluchtig 1 „Episcopaat benoemd een „Commissie van Voorlichting in zake de stichting eener R.-K. Universiteit". De namen van de le den dezer commissie werden destijds reeds gepubliceerd. Onmiddellijke aanleiding -tol de benoeming dezer commissie was het verlangen van het Episcopaat om öiis vrije onderwijs te bekronen door de Tioogslc in stelling van onderwijs, een verlangen, dal gesteund werd door den steeds groeienden drang onder de katholieken naar een eigen universiteit en door een voorstel, dat was gedaan aan het bestuur der St. Radboud - .stichting door een commissie, gevormd in een onzer steden met overwegend kalho lieke bevolking. De Commissie van Voorlichting kon in Maart 1920 aan het Episcopaal verslag uit- omtrent de werkzaamheden, die haar waren opgedragen. Het Episcopaat heeft dit rapport in studie genomen en in de zomervergadering 1920 aan twee leden v;n het bestuur der St. Radboudstichting opgedragen om de matcrieele vragen in verband met de stichting eener R.-K. Uni versiteit nader onder de oogen te zien. Drie personen van de Commissie van Voorlichting werdén daarbij aangewezen om als Commissie van Advies de bestuurs leden der St. Radboudstichting ter zijde ie staan. lïet rapport van de vertegenwoordigers ran hel bestuur der St. Radboudstichting, Jhr. W. E. Bosch van Oud-Amelisweerd en Jhr. Mr. P. J. A. A. M. van Nispen lot Sevenaer en van de Commissie van Advies. Mr. A. 1. M. J. Baron van Wijnbergen, Prof. Dr. J. C. F. H. Schrijnen en Dr. J. II. E. J. Hoogveld, werd in de vergadering van September 1920 door het Episcopaat in be handeling genomen. Het bleek, dat voor slichting en onderhoud eener R.-K. Univer siteit bedragen van noode waren, die den steun, welke de Si. IladboTidstichtlng- kan verlceuen, ook in rekening gebracht ruime -finanliceie medewerking der eventueele universiteitsstad, zeer aanzienlijk overtref fen. De rijkssubsidie voor een vrije uni versiteit bedraagt niet meer dan vier dui zend gulden per jaar gedurende vijf-en- twintig jaren. liet Episcopaat besloot daarom op de eerste plaats op te richten een „Comité van Actie voor stichting dver R.-K. Univer siteit". dat tot doel heeft de belangstelling voor de R.-K. Universiteit te wekken en te bevorderen en gelden ten behoeve van stichting en onderhoud bijeen te brengen. Na terugkeer van Z. D. Hoogwaardig heid den Aartsbisschop uit Rome, werden bovengenoemde personen belast daarom trent het Episcopaat van advies te willen dienen, welk advies in Februari 1921 kon worden verstrekt. een speciaal daarvoor belegde ver- f ring op den 22 Maart 1.1. heeft het Episcopaat beslissingen genomen over dc te voeren actie. Er werd besloten, dat de actie zou gevoerd worden door een af zonderlijk daarvoor gevormde organisa tie, die zoo aansluit bij die der Sint Rad boudstichting, dnt zij in de toekomst ge heel door deze kan worden Overgenomen. hel Eereeomilé en tiet Hoofdbestuur van deze organisatie is reeds samengesteld. het eerste wordt gevormd door Zijne Eminentie Wilhelmus Marinus Kardinaal van Rossum, H. H D. D. IE U. den Aartsbisschop en de Bisschoppen Ne. Ierland en door de HoogEcrw. Oversten van a tie Orden cn Pric-; congregaties, lie een eigen Nederlandsche provincie be- ziilen. Het-ISbofdcomïté is samengesteld uit; U>. de dei-vaste leden van hei bestuur dei' M. iindbouds!' >m-g n.l.: Mgr. B. A. de Wil ie Utrechl; Jhr. W. E. Bosch van Oud-Amelisweerd Ie Utrecht; Jhr. Mr. P. J. A. A. M. van Nispen tot Sevenaer te Arnhem; M. J. B. G. M. J. Graaf Le Grelle le Delft; C. L. Bressers te Dongen; Jhr. P. J. J. S. M. van der Docs de Willebois te 's-Herlogenbosch; Prof. Dr. G. A. H. Bauduin te Roermond. 2e. de leden van de Commissie van Ad- vies, reeds boven vermeld. 3e. de vertegenwoordigers van: a. de R.-K. nalionaal-federatieve stands- organisaties: J. B. van Dijk voor de A. R. K. W. V.; W, Fransen Jr. voor den Ned. R.-K. Mid denstandsbond; H. Hermans voor de Fe deratie v. d. R.-K. Volks- en Werklieden- bonden; Mevr. F. Sleeiiberghe-Engeringh, v. d. Federatie van den R.-K. Vrouwen bond; J. Th. Verheggen voor den Neder landsehen Boerenbond; Mr. E. L. H. M. Baron Speyart van Woerden voor de R.-K. Vereeniging der Hoogere Standen, georga niseerd in de Zuidelijke Diocesen. Andere organisaties zullen in de dioce sane comité's'vertegenwoordigers vinden, b de Pers: J. B. Vestcrs, voorzitter van de R.-K. J o u rna li s ten vereeni gin g. c. het Onderwijs: Dr. C. J. Vinkesteijn voor de Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der Wetenschap onder cle katholieken in Ne derland; II. J. A. M. Slein, voor de R.-K. Vereeniging van leeraren bij het middel baar en gymnasiaal onderwijs; F. A. Moe- rel voor de Federatie van de R.-K. On der wsjzersbonden; J. Drost voor de Unie der R.-K Studenten. liet Hoofdcomité beeft den 6 Mei een vergadering belegd te Utrecht om de actie te bespreken en als dagclïjkseli bestuur ge kozen: als voorzitter: Jhr. W. E. Bosch van Oud-Amelisweerd, secretaris der Sint Rad- boudslichling; ats leden: Prof. Dr. J. C. F. H. Schrij nen, secretans van de Commissie van Voorlichting en Mevr. F. Steenberghe- Engeringih. terwijl als secretaris-penning meester door het Episcopaat reeds was aangewezen Dr J H. E. J. Hoogveld. De leden van liet lagelijksch bestuur zijn allen woonachtig le Utrecht en bet secretariaat i-s aldaar gevestigd in he'i Bisschop Kamerhuis, Parkstraat 2. Binnenkort zullen - worden gevormd de verdere diocesane comité's en 'wel: lo. Voor hel aartsbisdom drie comité's: a. één voor de provincie Friesland, Groningen en Drenthe; b. één voor dc provincie Overijsel; c. één voor de provinciën Gelderland en Utrecht en voor Noord- en Zuid-Hol land. voor zoover zij behooren lot hel Aarlsdioceés 2o. voor het Bisdom Haarlem drie co- iniló's: a. één voor de provincie Noord-Hol land: b. één voor de provincie Zuid-Holland met uitzondering van c; c. één voot Rotterdam, de Zuid-Hol- landsche eilanden en Zeeland, voorzoover dit behoort ',ot het Bisdom Haarlem; 3o. voor de drie zuidelijke Bisdommen ieder één d'ocesaan comité. Onder leiding van de diocesane comi té's zullen daarna parochiale comité's worden opgericht Het is het voornemen van het Doorluchtig Episcopaat om, als de organisaties over 't gehecle land ge reed zijn een gezamenlijk schrijven lot de Katholieken van Nederland le richten. indien alle mo reële en finantieele krachten meewerken, dan kunnen zij het aan het Episcopaat mogelijk maken, al terstond over ie gaan tot de stichting van een eigen universiteit met drie facul teiten, die van de Godgeleerdheid, die van de Rechter- en die van de Letteren en Wijsbegeerte, waarvan de uitrusting niet ten achter zal staan bij die der Rijks universiteiten. De Poolsche opstand in Opper- Silezië. De Engelschen in Gross-StrehUtz Woensdagnacht waren de Engelsche troepen gereed oin op te trekken. Tegen het aanbreken van den ochtend rukten ze in twee richtingen langs den sraatweg in de richting van Malapane naar Lublinitz en in de richting over Tarnau naar Gross- Strehlitz op. Voor zoover men tot nu toe weet, zijn onderweg geen gevechten voorgekomen, daar de Polen hun vooruitgeschoven pos ten hadden teruggetrokken. Tegen den middag bezetten de Engelschen het ver woeste Stubendorf. Toen zij ongeveer drie kwart van den weg naar Gross-Strehlitz hadden afgelegd, werd plotseling' onver wacht de opmarsch gestaakt. Naar uit Op- peln wordt gemeld, moet dit hieraan wor den toegeschreven, dat van Fransche zijde Woensdagochtend in Oppcln tegen het vertrek van de troepen is geprotesteerd. Generaal Lerond moet tot nu toe bij zijn eisch gebleven zijn, dat met Polen en Duitscliland onderhandeld moet worden en dat tusschen beide partijen een neutrale zóne moet worden gevormd. De onderhan delingen zijn nog aan den gang, doch men verwacht dat het staken van den Engel schen opmarsch slechts van tijdelijken aard zal zijn. Een uit Breslau ontvangen bericht meldt, dat de eerste Engelsche troepen Woensdag zonder tegenstand te ontmoeten in Gross-Strehlitz zijn binnengetrokken. Aan het „Hbld." wordt nog uit Berlijn gemeld: Naar aanleiding van den Engelschen op marsch is het in den boezem der inler- geallicerde commissie lot een scherp debat gekomen. Van Fransche zijde werd be weerd, dat de nieuwe gevechten tusschen Polen en Duitsc'hers door 't offensief van de Duitsche „Selibstsohutz" waren uitgelokt, een voorstelling, die door de Engelsche of ficieren zoo krachtig mogelijk bestreden werd. De meeningsverschillen tusscbêr» Franschen en Engelschen moeten tot een heftige woordenwisseling aanleiding heb ben gegeven. In principe is men het over de instelling van een neutrale zone tus schen Duilschers en Polen eens geworden, waarbij echter va%* Engelsche zijde de voorwaarde werd gesteld, die na aanvan kelijk krachtig verzet van de Franschen werd aangenomen, dat de Duitsche Selbst— schutz de linie, die zij op het oogenblik in neemt, bezet mag houden. De instelling van een neutrale zóne zal op deze wijze geschieden, dat de Poolsche oproerlingen door de intergeallieerde troepen worden teruggedrongen. Omtrent de vraag, welke troepen aan dezo actie zullen deelnemen en welken omvang de operaties zullen heb ben, zijn de besprekingen, die ten gevol ge van de bestaande meeningsverschillen zeer moeilijk zijn, nog aan den gang. UNIE VOOR DEN VOLKENBOND. Tot op heden hebben zich 162 leden aangemeld voor de bijeenkomst op 6 Juni van de Unie voor den Volkenbond en wel uit de volgende landen: Nederland, België, Oostenrijk, Ghina, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan, Noorwegen, Polen, Roemenië, Rusland, Zweden en Zwitserland. De Deensohe Liga van den Volkenbond verzocht ook om op genomen te worden. Het conflict in de mijnindustrie. De stand van zaken. De instructies van de besturen van den bond van spoorwegpersoneel (de N.U.R.) en de transportarbeiders-federatie (om bet embargo op het vervoer van steenkool op le heffen) schijnen overal te worden uit gevoerd, als gevolg waarvan bet vervoer van steenkool thans zonder moeite plaats heeft. a De wending, welke hel conflict neemt, r k' een spoedige bespreking tusschen v vers en werknemers, zonder lus- seht -! "jmst der regeering, waarschijnlijk. t,\ rs en -andere mijnwerkersleiders heM fc de eigenaars reeds vefzochl, nicu- we.vcArslell-en ter tafel te brengen, alsme de e. 3 alternatief voor den nationalen wlnTpjf. Gifiijren zouden de eigenaars aan den preml'T de beslissingen in de districten overitygen ten aanzien der regeeringsvoor- stelfer?' fk-iVn bespreekt de mijnwerkersfedera- tic dó antwoorden uit de verschillende districten ten aanzien dier voorstellen bin nengekomen. De antwoorden verwerpen iu 1 - algemeen bet rcgeeringsplan, al thans Voensdag kwamen uit verschillende kolengebieden berichten. binnen, dat dc re- geeringsvoorstellen verworpen werden. Daö'entegen heslool het bestuur der 'rkers van Northumberland het be stuur-tier federatie le vragen, een nationa le conferentie bijeen le roepen, teneinde den frmschen toestand le overzien. Een schrijven van Lloijd George. Ijlayd George heeft een schrijven gericht tot dip secretaris der mijmverkersfedera- lie Hgdgés, waarin hij protesteert legen do ve>)nderslelling, dat hij gedireigd zou hebben de mijnwerkers aan gedwongen arbitrage te onderwerpen. Noch ik noch een mijner collega's heeft, aldus de pre mier, iets gezegd omtrent maatregelen, die de regcering zou nemen als haar voorstel len werden verworpen. Lloyd George spreekt liet vertrouwen uit, dat Hodges ■maatregelen zal treffen om dezen verkeer den indruk weg te nemen, die in verschil lende districten wordt gebezigd om de mijnwerkers legen de regeeringsvoorste'.- len in ;o nemen. Hoclres heeft in antwoord hierop ver wezen naar zijn verklaring, dat toch de indruk gewekt werd en verklaar!, dal liet hem genoegen doet le vernemen, dat die indruk vólkomen ongegrond is. - Wat gaat er in Ierland gebeurenV vboofflar'Ikel "wijst de „Westmin ster Gazette" erop, -dat het Noordelijk parlement van Ierland a.s. Dinsdag zal bij eenkomen en dat het Zuidelijk parlement op 28 Jnni samenkomen moei. Niemand behalve misschien Sir Hamar Greenwood (zegt het blad) verbeeldt zich, dat het laatste zal bijeenkomen of func'ioneeren als een parlement in den zin der wel, maar lang voor dien datum zullen de leden er van, behalve de vier, door de Universiteit van Dublin aangewezen en met inbegrip van de Sinn Feinleden voor de Noordelij- graafschappen, als „Dail Eireann" zijn bijeengekomen, de gekozen vergadering van het „opstandige" Ierland: en aan het eind der maand zal het blijken, dat er geen vertegenwoordiging in den zin der wet is voor Zuid-Ierland. Wat za'l dc re geering dan doen? Velgens de „Government of I rel an d Act" is er maar één weg. Zij moet éen commis sie uit den Jerschen Privy Council instel len, die dan Zuid-Ierland moet regeeren als een Kroonkolonie. Dat wil volgens de „Westminster Gazette" zeggen, dat de re geering enkele slroomannen zal benoe men, als zij dezen vinden kan, en in wezen liet land in handen zal geven aan de mi litairen, die het waarschijnlijk noodzake lijk zullen vindien, den staat van beleg tot het geheele gebied uit le breiden. Dit beteekent, naar de meeuing van het liberale blad, een eindelooze voortzetting van rebellie en onderdirukkbig, die zich waar soli ijnijk in een forimeelen burgeroor log zal ontwikkelen. Er is echter volgens liet blad nog een andere weg. als -de re- georing dien wil inslaan. Zij kan de beide parlementen uitnoodigen samen te komen als een lersche constÜucercnde vergade ring waarin voor dit doel dan ook de nationalisten van Ulster en de leden der VRIJ NAAR HET DUïTSCH. universiteit van Dublin zouden worden opgenomen en'hen aan het werk zêtj£n om hun eigen oplossing te vinden zoowel wat betreft de bimienlandsche aangelegen heden als die, welke Groot-Brittannië be treffen. Bij een dergelijke uitnoodigng zou men liberaal moeten te werk gaan cn geen onmogelijke voorwaarden moeten stellen zooals hel uitleveren van wapens. Het blad wijst dan verder op dc misluk king der regeeringspolitiek in Ierland; het eenige succes is geweest de verschansing van Ulster in een afzonderlijk parlement, doch ook voor Ulster is vrede een nood zakelijk iets. Het blad wijst vo-orls op een interview van De Vaïera met het „Journal de Ge- nève", weergegeven door de DaiÜy News. Dc leider der Sinn Feincrs, wees er daarbij op onlangs braciht de „DaiJy Herald" een dergelijke uitlating -dat Ierland vrij moe zijn om over ziju eigen lot te beslissen, maar dat, indien dit werd toegestaan, (hel niet vijandig of onvriend schappelijk tegenover Groot-Brittannië be hoefde te zijn of zelfs een au edegaan ane! Groot-Britlamnië te verwerpen. Gevraagd of Dominion Home RuEc van de hand gewezen zou worden, zei de De Valera, dal het esseiilioele karakter daar van. evenalis in Canada of Nieuiw-Zee- land, het feit is. dat de „Dominions" le den zijn van het Rritschc Rijk volgens hun eigen vrijen wil. De meest conser vatieve staatslieden zooals Bonar Law (aldus De Valera) hebben liet redui van afscheiding voor de Dominions erkend als zij «dit voordeol'ig achtten. Het v- s volgens De Valera duidelijk, dat als En geland zulk een aanbod deed het de re publiek de faol'o zou erkennen. Zonder het recht van afscheiding zou den dc Rritsdhe Dominions naar de mee lang van De Valera niet zijn wat zij zijn vrije leden volgens hun eigen wcnsch tol (het Bri'tsche Rijk behooren de. „Wij werden gedwongen er toe le be boeren, maar wij ontkennen dat er eeni ge werkelijke unie ooiit (beslaan heeft tus schen Engeland en Ierland. Het gebruik, dat ik zooeven gemaakt heb van bet woord „afscheiding" is geen beginselver klaring en moet "niet wórden opgevat als eenige Hei goedkeuring er van." Deze woorden lijken ons van groot be lang, zoo gaat dc „Westminster Gazetite" voort. De Valera verwerpt Dominion Ho me Rule niet. doch ontwikkelt een argu ment om te bewijzen, dat liet vereenig- baar is met de lersche onafhankelijkheid De hoofdzaak is, dat Ierland moot zijn wat De Valera terecht zeg'l. dat de Do minions zijn. „vrije leden volgens eigen wemscb tot hei Britsc.be rijk behoorend" en als er een middel is om Ierland dat le maken, kan bet ons niet schelen d-oor wel ke logica of theorie men dit bereik!. Als De Valera bereid is op dezen grond slag aan een conslitneerende vergadering deed le nemen, is er goede hoop op een practiscfhe oplossing. Maar hel is nOodüg tol hem 1e zeggen, gelijk lot alle andere partijen van dit wilde conflict, dat, alis bij vrede wensch't hij bereid moei zijn het zijuie le doen om een vreedzame atmosfeer te scheppen. Het sluiten van zuivelfabrieken. Op een vraag van kapitein Wedgwood Benin heeft Sir Hamar Greenwood in het Lageihuis meegedeeld, dat besloten was een beperkt aantal zuivel fabriek en te sluiten in het in slaat van beleg verklaar de gebied in plaatsen, waar wandaden waren gepleegd en waar andere straffen niet de gewenschte uitwerking liadden gehad. Hel aantal te sluiten zuivelfabrie ken was voor ieder bepaald gebied voor- loopig lot drie beperkt en de militaire gouverneurs hadden order gekregen om de redenen aan (e kondigen, waarom die fabrieken gesloten werden alsmede den duur der sluiting. De foedoeS'ing was, al dus aan de inwoners bun verantwoorde lijkheid duadtelijik le maken voor wanda den, gepleegd snet hun medeweten of oogluikende toelating. Commander Kenworlhy vroeg of de re den voor het sluiten van sommige zuivel fabrieken was, dat de boeren niet be- lellen, dal er loopgraven werden gemaakt in de wegen. Als de 'boeren geen wapens mochten hebben, boe konden dit dam voorkomen en welken zin had bet men- sclhen te straffen voor misdaden, die zij niet konden voorkomen? Onder gelach van de oppositie ant woordde Sir Hamar Greenwood, dat nie mand meer dan bij de noodzakelijkheid betreurde van dergelijke bepalingen. GEMENGDE BUITENL. BE- RICHTEN. f DE REDE VA'N DEN DUITSCH0N 1 RIJKSKANSELIER. De Parijisehe ochitenklbluiken ven göyieneni brachten commentaren op de rode van W'irlh, Over het ailjgeiinieen is mnen daarover tevreden. Vooral wondli instemming be tuigd niet hetgeen d>e rijiksikanseliiier zei over d-e oaii-wapeiiing en hel herstel. Bij de opsomming van de mo>eilijlkihedi2n bij .de ontwapening, speciaal in Beieren oinder- vciïdJen ieelkeail anen aan, dal de adiós zul len heljpen om den weeir.sla.nid bij de onJt- "vrapeniimg speciaal in Beieren ondervon- dten ie breken, zcoals bewezen word! do r de démarche van den EingeCechen veiTl'CigexLWiobrdtger lc Miindhen. Tevreden- heil wordt ook ui'gesproken over Wiir.llh's aauLvOiidigi-kig, dat hij nieuwe befctsijiugeii zat invoeren en vooral de groofeduisitrie zal latten bclalen; maar nriera o-ord'edL!1, dial de rede bedorven wo-rdlt dOor heigeen dtaariln gezegd weixl over Opper-Sileziië. Mot de bewering, dat geheel Opper-Si'Jlezdë aan DuiilisdMam-d kouien moet, kan nncn zich Molsl reiki miel vereerJigen en men noemt dit in O'.rijd met hel verdrag van Versailles. Van opheffing der sonelies, zoo voegt men erbij kan geen sprake zijn, zoo- 'lang niet heil) garaimfie-ooimilté voonzuen as van de bepaadide waarborgen in het aeooprd van Londien vaisilgosicidmol nanhe van dfe op do-uaaiegeibied. Enkele redhl'schê bGoidien als „Gauil'oiis" en „Fiigaro" laten zich omtrent Wir!(h's verklarimgien al heel' hoornernd uit. De „Ganloi's" ziet uiotis dian kwade trouw en meent, dat Wir'lh een koop voorstelt: „We ■moeien Opper-Süezic hebbenwilKen we het Lc-ndenische accoord imekordaad' -te goe der trouw uai'jvioeren." Daartegen (komt het blad zeer kiracfiikijg op. 'De „Figai^o" oor- deciM, dat Wirth handig gebruik maalkt vain die meenóngsverschiMen laissdhen Enge land en Frankrijk. SCHADE DOOR OPROER. Tc Berlijn bestaat een rogeering.Stburea'u waarin ongeveer twintig aanbtienairan een vaste aanisleCting hiettiben gekregien - dat zich u-ijlsilui'iond bezig houdt niet het omdicnzook van de verzoeken tol schade vergoeding, ingediend door Beri ijners, die ten gevoige vögi po'liitueöve omtolen, bena deeld zijn aan have cn goed. Ruim 16900 montschen hebben zicli voor sclia.de\'iepgioe- dir.g aangemeld voor den tijd van de ■Noveaiiber-rcvouu 'l:e in 1918 liot dlah Kapp- Pulsch in Maart 1920. 4000 Verzoeken meestal van eigenaars van 'huizen, waarvan de gevel eenigszims wend bcscl zijn van de liaind gewezen. Evenveel ge vallen zijn afgchairdcCid door een vcrgolijlk, waarbij 12 miMlcem mark werd uitibclaald. In do resl&crerjja 8000 gcval-en, waarbij een totale som van 30 niiiilkloen gevraagd wordt', moet' niog -besrisl wordien. Zes •twaalfde van do ko'stien draagt hel rijk vier twaalfdie Fruiisien, twee twaalifdie Ber- lijn. EINDE DER ALCEMEENE STAKING IfN NOORWEGEN? Naar uit Chris'éaria gclcl.egra'pöjeerd woixlt, Sicerschl onuier de sta/kende arbei ders reeds dlgomeene ontlevredsnh-eid over de sitakiaigsl'eid'ers. Zij schijnen in everwe- genide meerdciheid beshobcn le zijn, de af.- 9. ludien er bij hem nog eenige twijfel ov 'i' hare gezindheid had bestaan, zoo zou deze aanspraak dien reeds hebben weg- gsuomen. Zijn gelaat werd, zoo mogelijk, Jiog Meeker dan voorheen, terwijl hij me;1 vcn Gettige handbeweging den hem aange- b'uien stoel aannam. ik hen vandaag een beetje vroeger ge komen dan gewoonlijk, mama," begon hij, uilerlfju voikomen bedaart!, „omdat ik ecu ge\vu;hiig0 aangelegenheid met u cn Aligns- ta E hespreken heb." •wdijii dochter is, helaas, een beetje on- Wall ha? oore gekomen was. Nu, zooveel te beter, u zal mij echter wel toestaan, u de nadere bijzonderheden mede te deelen?" „Pardon, mijnheer, dat is mij geheel en al onverschillig", viel zij hem hoogmoedig in de rede. „Voor u misschien, mevrouw," hernam Max, terwijl hij haar voorbeeld volgde en het vertrouwelijk „mama" achterwege liet; „maar mijn verloofde zal zonder twijfel wenschen, met die omstandigheden, alsook met mijn plannen voor de toekomst, be kend le worden. Indien liet dus mogelijk is, :ou ik u verzoeken, mij een kort onder hond met Augusta toe le slaan; ik zal u persoonlijk dan niet meer met mijn eigen zaken lastig vallen." De o o geii van mevrouw Wilhelmi fon kelden van toorn. „Het spijt mij zeer uw i we as cl» niet le kunnen vervullen, mijnheer Mijn dochter is, gelijk ik u gesteld en heeft zich daarom naar haar j reeds zei.lc. ongesteld; maar, indien zulks kamer begeven," zeide mevrouw WiJhchm op ijskouden toou. ,,De attngelegeni.ei.i, die u w®nscht te bespreken, is ons, i.aar ik Ween, reeds bekend. Md^onderstei na melijk, dal «ij sariical-.iinjjt mol nelgvcn lus- selmn u en den heer Berlin* vooiftovaiien is." Mai boog toeslesimcad bet iiooiV. „lit JacSi! niet, dat die gebenrfecu a reeds ter ook niet bel geval ware, zoude ik, zooals de zaken nu slaan, moeilijk mijn toestem ming geven tol een onderhond, dat geheel doelloos is." Een oogenblik loonde zich een geweldige aandaenjiig in de (rekken v^in-jongen man; spotedig eehlcr had hij zijri gewone be daardheid herwonnen. ..Augusta i3 mijn ver!oorde „Zij was het," verbeterde mevrouw Wil helmi. „Ik had gehoopt, mijnheer Wa'll- hagen, dat uw fijn gevoel voor heigeen recht is; u zou doen begrijpen, dat van een verloving tusschen n en mijn dochter geen sprake meer kan zijn. Het schijnt, dat ik mij ook in dit opzicht in u heb vergist. Dat spijt mij in zoo verre, dat anders doze, voor ons beiden pijnlijke ver klaring overbodig ware geweest." „U zelf zal wel niet verwachten, dat ik mij aan deze uitspraak eenvoudig onder werp, mevrouw", hernam Max vastbera den, „Augusta heeft zich, en wel met uw uitdrukkelijke toestemming, met mij ver loofd. U heeft dus geen recht ons nu te scheiden". „Deze toestemming, waarvan u spreekt, is gegeven onder veronderstellingen, waar in wij ons nu, höiaas, bedrogen zien. Ik wil niet onderzoeken of u ons wetens en willens over nwe vooruitzichten misleid heeft; maar wij willen u n-og eens duide lijk in mijn naam en dien mijner doch ter verklaren, dat wij de onder onjuiste veronderstellingen aangegane verloving als verbroken beschouwen". Mevrouw Wilhelmi stond op om aan te duiden, dat zij het onderhoud wenschte te eindigen. Max volgde haar voorbeeld maar hij ging niet heen, gelijk zij het gehoopt had „In den naam uwer dochter! Vergeef mij, mevrouw, indien ik heb karakter mijner verloofde tegen haar eigen moe der verdedig. Augusta is niet zelfzuchtig genoeg om in haar koude berekening de mij beloofde trouw te breken." Mevrouw Wilhelmi werd afwisselend rood en bleek. „Heb verwijt van zelfzucht heeft in nw mond een eigenaardigen klank, mijnheer Wallhagon," zeide zij spottend. „Welken naam geeft u wel aan de poging om een jong meisje tegen haar zin te huwen, om het mede te sloepen in armoede en el lende? Want dat u ook niet het geringste vooruitzicht heeft om u weer omhoog te werken, dat zal u nu toch wel duidelijk zijn geworden." „Indien Augusta zelve mij verklaart, dat zij wenscht vrij te zijn, zal ik oogen- blikkelïjk terugtreden, mevrouw, maal eerder niet." „In Gods naam dan!" riep mevrouw Wilhelmi uit, terwijl zij beefde van onder drukte woede. „Indien n liet verlangt, zal u het besluit mijner dochter uit haar eigen mond vernemen." Met trotech opgeheven hoofd verliet zij de kamer. Vijf minuten gingen voorbij. Eindelijk naderden langzame schreden en Augusta stond voor hem, dien zij zoo kort geloden eeuwige trouw had beloofd. Kon dit zijn verloofde zijn, dit bleeke, koude, als uit steen gohouwen beeld? Hij was haar tegemoet gegaan, hij had haar heide handen in de zijne gesloten, 'maar de teedero groet bestierf op zijn lippen. „Augusta," riep hij smartelijk uit. Stom trok zij hare handen terug en trad een schrede achteruit. „Augusta", herhaalde liet waar, wat uw moeder zegt? is hu ;tw wenschr dat alies tusschen ons verbroke worde?" „Ja," klonk het zacht, maar vasthe-aden. „Gij zegt dat, omdat uw moe.! het verlangt l" „Ik zeg het, omdat het waar is." „Gij hebt geen hart!" klonk het bitter van zijne lippen, „en ik dwaas ik ge loof aan u!... Vergeef mij, Augusta, ik weet' niet, wat ik zeg." Deze had haar gelaat afgewend. Nu stak zij dralend hare hand uit. „Vaar wel, Max, Iaat ons als vrienden scheidon." Haastig greep hij de aangeboden hand... „Augusta, dat kunt gij niet meencn! Weinige dagon geleden nog "hebt gij mij verzekerd, dat ik uw echeeie hart bezat. En ik houd veel van u; ik kan niet leven zonder u Max wilde haar tot zich trekken; maar 'met e?n hartstochtelijk geweld rukte zij zich los. Zij had immers een besluit ge nomen, zeido zij tot zi- h zelf; zij kon niet meat naar hem luisteren! Maar nooit, nooit hal zij Max zoo bemind, als op dit oogenblik, nooit li ad zij zoo duidelijk gezien wat hij voor haar ge weest was. Een bittere smart perste haar hart samen, en op haar gelaat vertoonden ziek krampachtige trekken. Waarom, o waarom loOëat haar noodlot zoo wreed zijn! Waarom had zij kennis met Max ge maakt, als dit hot einde er van moest wezen „Pijnig mij niet." r.c hartstoch telijk. „Ik kan uw vrouw niet worden.. ik kan nic.1 en... ik wil niet '.Het is on mogelijk „Onmogelijk? Waarom? Ik heb u dezo vraag to stellen '.Waarom kunt en wilt gij niet?" Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1