ONS B.LAD BUITENLAND. Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon REDACTIE Nervositeit, FEUILLETON ¥!ag Onder Valsche No. 198 MAANDAG 6 JUNI 1921 14e JAARGANG DAGBLAD Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad i Z.~ f 2 85 0.10 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 Advertentieprij's: Van 1 5 regels f 1.25 elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag cn aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot eert bedrag van f 500,—. f 40Q,—, f 200,—, f tÖQ,—f 6O,—f 35,—, f 15 Geen betere tijd om over zenuwziekte, zcnuwslaple, zenuwachtigheid en derge lijke te schrijven dan deze. Wij bedoelen niet zoozeer het zomerseizoen, dat wij zijn inge' reden met de gebruikelijke vacan cies tol ontspanning der „geschokte ze nuwen", als wel den tijd waarin wij le ven, den jaclitenden lijd van telefoon en motorfiets, van vliegiuigen en dreunende jr 'iincs in de moderne fabrieksgebou- we:>; nog meer den tijd van het ingewik kelde zakenleven met zijn scherpe calcu laties, veel eischende handelskennis en snelle beslisingen. Voor dezen tijd is het wel waard iets le vernemen over oorzaken en bestrijding van zenuwachtigheid met alle aankleve van dien, in één woord over nervositeit. Gelijk het tien jaar geleden mode was om „aan de blindedarm" geopereerd le zijn, zoo is het al lang een eisch van mo derne standing om oen rustkuur wegens zenuwoverspanning te ondergaan e:i deze mode dreigt langer in stand te blijven dan de manie van eten tiental jaren terug om uit louter voorzorg de appendix le laten verwijderen. Daarom verdient de aandacht gevestigd te worden op een artikel, dal dr. H, van der Hoeven onlangs in het Nederlandsch Maandschrift voor Geneeskunde publi ceerde waarvoor wij, omdat meer ac'-u- eele onderwerpen de laatste dagen onze aandacht eischten, eerst thans belangstel ling kunnen vragen. Een belangstelling, die ruimschools verdiend zal blijken, als wij een der conclusies van den geleerden schrijver meededen, welke luidt: „De onheilspellende vermeerdering van „zenuwziekten" in onze dasen Jaj. beslaat) niet als een gevolg Van de overspanning van ons moderne le ven beschouwd worden, maar als hel re sultaat van de geneeskundige opvatlingen, die sedert Beard in 1880 de neurasthenie heeft „uitgevonden", de vrees voor de zenuwen hebben gepropageerd". Mei uw verlof waaide dokier, zal de moderne lezer en lezeres zeggen: de ze nuwziekte „uitgevonden?" en nog wel door medici gepropageerdl Wij kunnen hel geleerde beloog van <lr. van der Hoeven in een dagblad na tuurlijk niet op den voet volgen, maar zullen trachten de interessante kern er uit weer te geven. Dr. v. d. Hoeven dan wil geheel breken met de oude sleur om onder neurasthenie een „vermoeienis-ziekte" te verslaan, een traditie waaraan vele nader genoemde auoriteiten in binnen- en buitenland nog vasthouden. Zij allen zagen in de neu rasthenie een „zenuwzwakte", hetzij rela tief len opzichte van abnormaal zware eischen (waarbij vooral de chronische de pressieve emotie een rol zou «aelen) lielzij absoluut door abnormaal zwakken aanleg bij niet of nauwelijks ongewoon hooge eischen. Tegenover deze meening, die hel essen- tieele der neurasthenie ziet in uitput ting, vermoeienis, wanverhouding tus- sehen de beschikbare krachten en de door het leven gestelde eischen, verdedigt dF. van der Hoeven met klem van redenen zijn sTandpunt dat de neurasthenie noch een vermoeidheids- of uitpuilingsziekte, noch zelfs eigenlijk een ziekte is. De schrijver stélt daarbij voorop, dat hij voorloopig builen beschouwing laat al le zoogenaamde neurasl'hemci. waarbij het onderhavige ziektebeeld slechts een verschijnsel is van een andere zicklei (be ginnende psvehose, stoornissen van in wendige afscheiding, naweeën van een infectieziekte enz.) Dan blijft er met liet etiquet „neurasthenie" een buitengewoon la'rijkc groep van lieden over, die heizij in aansluiting aan een duidelijke acute in zinking van arbeidsvermogen na sterke psychische inspanning, maohleloos zijn gebleven, heizij eenvoudig van lieverlede machteloos zijn geworden. Om te beginnen: het acule sladium, dat men gewoonlijk „acule neurasthenie" (overwerken) noemt. Schrijver is er van overtuigd dat de overdreven bezorgdheid die niet alleen het publiek maar ook de geneeskundigen voor de „overwerkten" aan den dag plegen le leggen allerminst in het belang dezer personen is. De pa tient is meestal wanhopig, te ineer omdat het publiek het altijd wel „heeft zien aan komen" en de dokter hem met een ern stig gezicht voor vele maanden naar bui ten stuurt. „Ieder weet" dal „eenmaal flink overwerkt nooit meer volkomen ge neest". Dal alles beschouwt schrijver om in één woord zijn zienswijze te karakteri- seeren als malligheid. Volgens zijne erva ring kan deze toestand bij gepaste behan deling, vlot en afdoende in één twee weken genezen, en het chronische stadium kan zoodoende voorkomen worden. Van al die rustkuren, ziek te-verloven, hulpen in de huishouding, afschaffing van bijbaantjes, moet de schrijver dan ook niets hebben, om van het automatische verbod van koffie, thee en sigaren, de broomkali en de kina in tien variaties maar te zwijgen. Het eenige werkzame recept „aanpakken" blijft ongeschreven en het eenige werkzame „versterkende mid del": een met vaardigheid gehanteerde psychische zweep, blijf! ongebruikt. Daarvoor is de arbeid-en-rust-melhode van den beroemden psycholoog Moebius, die zonder onderscheid des persoons neu rasthenische professoren, leeraren, ambte naren, militairen, telefonisten enz., aan den land- en tuinbouw, enz. zelte, niet £5- schikt. me* ai'e respect, dat de schrijver heeft voor de nagedachtenis van den vooriref- felijken originieel die Moebius was, lijkt hem dit geheele arsenaal van „nuttigen arbeid" voor het meerendeel der patiën ten, die er zich weder voor hun vak mee moeien bekwaam maken, niet nuliiger dan blokjes zagen, zanderen, portrcllijst- jes maken "an boutsnij-werk en dergelij- ken onzin meer, die nog steeds, al of niet in naam van Moebius, met ernstige be doelingen worden voorgeschreven. Tegenover dezen en andere geleerden houdt dr. van der Hoeven niet op grond van bespiegelingen maar aan de hand van zijn ervaring staande, dat voor alle neu rasthenische klachten (wanneer zicth daar achter niet iels anders verschuilt en zelfs dan soms ook nog) slechts ééne behande ling de juiste is: de oefeninig zonder rust en zonder ontzien van datgene wat de pa tiënt zegt niet te kunnen, onverschillig of de machteloosheid en prikkelbare zwakte het hoofd, het hart of welk orgaan ook betreffen. Om dal le bereiken is niets noodig dan de zaak schijnbaar „en baga telle" (hoewel niet zonder belangstelling) le behandelen, en de schadelijke invloeden van de omgeving uit le schakelen. Men moet den paliëni overtuigen en overreden: overluigen, dat zijn gevoel van moeheid met werkelijke vermoeidheid niets te ma ken heeft en bovendien echte vermoeid heid niet schadelijk, maar gezond en nut tig is en zeker snelle vermoeidheid niet cvnsrwonnen kan worden door „ontzien", maar slechts door „training", doelbewus te oefeninig; overreden moet men hem om al zijn krachten in le spannen om te doen, goed le doen wat hij meent niet te kun nen. Of de paliënt dan overwinnen zal hangl af eenerzijds van de intellcclueele en vooral de moreele ontwikkeling van den patiënt (niet van zijn conslilutioneele zwakte) anderzijds van de standvastigheid en onverschrokkenheid van den medicus, die zich niet hart en ziel en zijn geheele persoonlijkheid aan deze moeilijke taak moet wijden. Daaruit blijkt we] zonneklaar, dal de neurasthenie geen ziekte is, nog minder een vermoeidheidsziekte, maar gebrek aan durf en zelfvertrouwen. Zij is niet meer een ziekte dan de vrees van den beginne ling om zijn fiels le bestijgen of van den knaap om zijn tweede sigaar le rooken, als de eerste hem misselijk heeft gemaakt. In een woord samen gevat: neurasthe nie is niets dan „peur de vivre", (gebrek aan levensdurf) dat is dus iets, dat wij al len zonder onderscheid op een of meer punlen verloonen. Natuurlijk vervalt deze geleerde als meestal, wanneer een nieuwe theorie wordt gepropageerd, bij zijn bestrijding van een verkeerde opvalling van neuras thenie een weinig in overdrijving naar den anderen kant. Toch lijken ons zijn be schouwingen in onzen tijd, die zoo bijzon der cl. „r gebrek aan levensmoed wordt gekarakteriseerd, de moeite van het over wegen wel waard. Men behoeft geen me dicus te zijn om bij zich zelf en in eigen omgeving .aan de hand van bovenstaande beschouwingen te constateeren, dat dr. van der Hoeven aan ons tegenwoordig geslacht van zenuw-overspannenen rake dingen heeft gezegd en dat, wie zijn ge neesmiddelen negeert, de zachte meester is van het spreekwoord, die kwalijk rie kende wonden maakt. De processen tegen de oorlogs misdadigers. Een duikbootcommawja-^ VOor reenroank. 2aterdag heeft voor het Hof te Leipzig het proces plaats gehad tegen den duik boot-commandant Neumann. De gereser veerde en de openbare tribune waren over vol. Getuigen en deskundigen waren niet gedagvaard. Een vertegenwoordiger van de Duitsche regeering was aanwezig. Uit bewijsstukken van de ministeries van justitie en marine blijkt, dat de thans 34-jarige luitenant ter zee 1ste kl. Neumann in Mei 191, als eommandani vair u boot in de Tyrrlieensche zee kruiste, toen hij 's middags twee als hospitaalschepen herkenbare stoomschepen, begeleid door twee Engelsche torpedojagers, bemerkte Om 6 uur gelukte het Neumann, het En gelsche hospitaalscihip „Dover Castle" te torpedeeren, waarbij zes menscben wer den gedood. De ontploffing was zoo hevig, dat Neumann de overtuiging had, dat er munitie aan boord was. De Duitsche ma rinestaf had bevolen, alle vijandelijke schepen tol zinken te brengen, die zonder vergunning van de Duitsche regeering de zee bevoeren. Het was toen ter tijd be kend, dat de Engelschen liospilaalschepen voor oorlogsdoeleinden misbruikten. Daar om hief de marinestaf de onschendbaar heid der hospitaalschepen op. Neumann meende, dat hij het redht had, de Dover Castle te torpedeeren. Als officier moest hij zich aan het gegeven bevel houden. Mensohen heeft Neumann niet aan boord gezien. Slechts reddingshooten in de buurt gaven licm den naam van het schip op. De acte van beschuldiging legen Neu mann houdt de aanklacht in, dat hij zes menschen heeft gedood, en in strijd met het volkenrecht en met bijzondere wreed heid heeft gehandeld. De Dover Castle had, volgens Engelsche opgave, 141 man bemanning en 632 zieken aan boord. Daarna komt de president op de twee de aanklacht tegen Neumann: dat deze zich bij deze torpedeering aan plundering zou hebben schuldig gemaakt. Dit tweede punt moet echter heden niet worden besproken. Neumann erkent onomwonden de feiten. Hij heeft alleen een gekregen hevel uitge voerd. Een nadere beoordeeling van dit bevel slond niet aan hem. Dat hij bij de torpedeering een zuiver geweten had, blijkt uit de omstandigheid, dat hij aan den En gelschen stuurman, die zich aan boord 3 van zijn duikboit bevond, vrijwillig zijn naam heeft opgegeven, ofschoon die stuur man van plan was hem aan ie klagen. fja een korte verwijzing van den ver dediger naar bij de stukken gevoegde fo- (ogra'rtifhe opnamen van Duitsche krijgs- ge*. f ..-.enen, die in een Fransch hospitaal- schij) munitie moesten laden, neemt de proChreur-generaal het woord. Hij wijst erop. dat alleen feitelijke en geen politie ke principes het oordeel mogen vellen. De Kngütsche en Fransche juridische littera tuur spreekt zdöh bij de onderhavige aan klacht ongetwijfeld ten voordeele van den beklaagde uit. Zij gaat zelfs nog uit boven de Opvatting van de Duitsche jurisprujen- tie cn laat zelfs niet de beperkingen gelden, die de Duitsche wetgeving maakt bij de bespreking van de kwestie, of het hevel van den Duitschen marinestaf tot torpedee- riii.' van vijandelijke hospitaalschepen juist wa,i, De procureur-generaal komt tot de conclusie, dat dit bevel gerechtvaardigd was, aangezien, volgens de geldende ILaag- sché conventie, de hospitaalsohepen een onrechtmatige instelling van den vijand wafen, die er alleen voor dienden om den vijand militair te versterken. De hospitaal- schepen hadden, in strijd met het verbod, de betrokken landlegers geholpen, terwijl zij, volgens de Haagsche conventie, dit al leen de gewonden mochten doen. Ook oen strafrechtelijk vergrijp is niet aan te too-nen in de handelwijze van den beklaagde. Hij had als officier slechts het bevel van zijn superieuren te gehoorzamen. Ook ten deze erkent de Engelsche wetge ving onvoorwaardelijk de uitvoering van een militair bevel, n» ingelogde gei ii^emssetl "van Duitschers, dat de vij and hospitaalschepen misbruikte, hadden bovendien bij beklaagde een gerechtvaar digd geloof laten opkomen, dat het bevel van den marinestaf volkomen juist was. Di brom vroeg de procureur-generaal vrij- sp aak van den beklaagde, en overneming van de proceskosten door den slaat. r)e procureur-generaal stelde zich op het si .ïidpmit, dat de voornaamste kwestie d- e is: of de beklaagde door dit bevel g' ièkt is. Deze vraag moet onvoorwaarde lijk Iievestigend worden beantwoord. Een iwbaaat is «tror zijn ecu asav gabon den, om zijn plicht als militair te doen en kan daarom voor de vervulling van dien plicht niet verantwoordelijk gesteld wor den. De verdediger, mr. Hahnemann, uit Leipzig, legde er den nadruk op, dat En geland reeds door dit feit de Haagsche conventie heeft ter zijde geschoven, dat het op hospitaalschepen soldaten uit Macedo nië vervoerde. Het is onbegrijpelijk, lioe Engeland er toe is gekomen, Neumann le beschuldigen, waar deze uitsluitend volgens zijn insiruoties heeft gehandeld. Na een korte beraadslaging werd de be klaagde vrijgesproken. Opper-Silezië. Reuter verneemt, dat de telegrammen uit Opper-Silezië geen verbetering in den toestand aantoonen. De Britsche regeermg wacht thans het verslag van sir Harold Stuart af, dat spoedig verwacht wordt, alsmede het effect van de tegenwoordig heid der Engelseli,' troepen. Inlhi&sclien schijnt het niet waarschijnlijk, dat de Opperste Raad bijeen zal komen voor over een dag of veertien. verscheiden menschen uit hel publiek ge wond, w.o. één vrouw doodeüjk. 's Nachts schoten de opstandelingen van Salenza uit, mijnen in de stad. Naar de „Vossische Zeilnng" meldt ui-t Oppeln is het te Katlowilz tusschen Polen en Franschen lot hevige botsingen geko men. De opstandelingen hielden een trans port levensmiddelen aan dat voor de be zetting van Katlowilz bestemd was, en door de Franschen werd begeleid, waar bij liet tot vechten kwam. De opstande lingen werden achtervolgd. Hel Poolsche siafkwarlier le Bogent- schülz is aangevallen, waarbij ongeveer 20 opstandelingen werden gevangen geno men. In een schietpartij bij Katlowilz zijn De .Polen bieden hij Gross Streblitz licf- tigen tegenstand, zoodat de Engelsche on- marsch aldaar en bij Stubhendorf tot stil stand is gekomen. De oorzaak daarvan is, dat de Engelsche troepen niet beschikken over verdragend geschut, en daardoor hel onderspit delven. Gisteren zijn de nieuwe Engelsche troe pen naar Gross Sin. litz vertrokken. De Engelschen zijn van plan, vliegtuigen naar O.-S. te brengen. Een Poolsche aanval tegen de bruggen bii Oppeln is mislukt. De Polen onder, ho-ien over het geheele front een herig geweer- en artillerievuur. Het kasteel Sehmicliow bij Gross Strdhlitz, dat aau graaf Strachwilz be hoort, is door de Po'len in brand geslo ken. Uit den Duitschen Rijksdag. Een motie van vertrouwen. De laai sic dagen van de afgeloopen w-eek heeft de Rijksdag, na de rode van den Rijkskanselier, gebruikt voor een po litiek debat. De bladen meldden, dat dit op een re geering scri sis zou uitloopen. Het tegen deel is gebeurd. Zaterdag kwam het sluiting der debater,. s;enTm-:ng over «enige moties. Een motie van vertrouwen, voorgesteld door de meerderheids-socialisten, het centrum en de democraten, heslond uit twee deelen. Eerste deel: „De Rijksdag neemt kennis van de verklaring der Rijksregeering. Hij keurt het goed dat de rcgcering alles in het werk stelt om de aanvaarde verplich tingen le vervullen". Tweede deel: „De Rijksdag keurt de verklaring van de Rijksregeering over Opper-Silezië goed Strcsemann kondigde aan dat de Volks partij zich hij de stemming over het eerste deel van stemming zou onthouden, maar voor het tweede deel zou sksram-en. Crispien legde namens zijn partij een juist tegenovergestelde verklaring af. De onafhankelijke!! zouden voor het eerste deel en legen het tweede deel stemmen. Schulz van de ui lach-national en deel de mede, dat zijn partij legen liet volum van vertrouwen zou stemmen Nu kwam na eenige opmerkingen over persoonlijke feilen de stemming, die na al heit voorgaande nau"welijks meer een ver rassing kon brengen. Eerst kwam liet volum van wantrouwen van de communisten hij zitten en opstaan in stemming; alleen de communisten ston den op. Daarna hol votum van wantrou wen van de Duitsch-nationalen. Er werd nu met gekleurde briefjes gestemd. Behalve de DniLsch-nation aten slem- den ook de communisten voor. Het resul taat was dat het votum van wantrou Wen met 261 stemmen legen en ai- '-'s 77 stemmen voor werd ver'.'urj>r.n. Op de zelfde wijze werd nu over het eerste deel van heil votum van vertrouwen gestemd. Dit werd aangenomen met 213 s' mimen voor. Weer brachten de communisten en Dujliscih-natioofll^n broederlijk 77 stem men bij lkaar. Dit na hm Ijk wg<ni. De Duitsche Volkspartij heeft volgens haar plan 48 blauwe (blanco) briefjes in de urn gworoea. De regeerêrg heeft dus voor haar programma, de vervulling van het ultimatum met alle middelen, een enorme meerderheid gekregen en daarbij is deze meerderheid samengesteld IERLAND. Vrijdagnacht is een opzienbarende se» salioneeie poging gedaan om Sinn Fein. gevangenen ie bevrijden uit de gevange nis le Belfast. Drie man van wie twee in officiersuniform kwaanen met een taxi en vroegen de sleutels van de cellen der Simi-Feiners. De achter dochtige bewaker maalkte alarm en d« bezoekers ontsnapten. Laler bJ:ck dat de ontsnapping Linnen de gevangenis was voorbereid, daar de beambten, die toezicht op de Simi-Fein-gevangenca hadden, door de gevangenen-, die op hun redders wadhlien, met touwen gebonden waren. DE MIJNWEIRKERSSTAK1NG IN ENGELAND. Het bestuur van liet mijiiiiverkersver- bond is Zalerdagmiddag weer bijeen ge komen. Het ontving een mededeeling van den eersten minister, dal de regecring geen verdere voorstellen meer heeft te doen. Het aanbod van de regecring kan voor n,iet langer dan veertien dagen ver lengd worden. Hodges verklaarde, dat het bestuur Maandagochtend weer bijeeu zou komen. De bootwerkers ie Glasgow, die aange sloten zijn bij het Sdlioisdhe verbond van havenarbeiders, hebben mot algemeene stemmen bestolen Maandag liet werk te hervallen. Hfit van ae deskundigen, weJko een önderzoek hebben ingesteld naar de schade, welke aangericht is tengevolge van het onderloopen der mijnen door het verzet der stakers tegen het pompen, verklaart, dat doze grooter is dan ver wacht werd. Er zal twee niBóoen pond noodig zijn voor hel herstel van de- schade. HET LIJDELIJK VERZET IN ITALIË De beweging onder de staatsambtena ren in Italië is niet algemeen. Op de mi nisteries van binnenlandsclhe zaken, jus titie, koloniën, marine en bevrijde slreken gaat het werk zijn gewonen gang. Al-leen een klein de-el van het personeel van de ministers van oorlog en openbare wer ken slaakt. Op de mimisleries va.n de schatkist, financiën, post en tefegraföe is de beweging uilgehreider. In de provin cie wenken de bureaux gewoon, behal ve de post- en telegraafkantoren. De ministerraad heeft de no-odige 1-e- sluiten genomen voor de toepassing van de strafmaatregelen, waartoe reeds- eer der besloten was, legen de ambtenaren, die hun plicht verzaken. GEMENGDE BUITEN!. BE RICHTEN. VERBETERING VA-N HET TfEiLBG'RAAF- VEiRKEEJR IN DU ITS GIT LAND Tu'ssdh'en het Dtósclfoe E ijPcsaii iuii'ks tHxri-e vaiix posterijen en die belrukken aiiasbc&m- gen in lvot builwnllaffwi z»jn op het oogieu- hüilk oinictittvf.iaiDJa'eiHj^jen gaannie over vei^ Ibctering vaui het k-iictgraafverhtser. Men is voornenienis, aan -den hs^r&d>e3 voor hot teflegra-ftseh verkeer over den Oceaan gcoJfieo-opere taróeven l-e verschaffen. Het vooruitzicht bestiaal, dat biataerakort voor het vei&ecr niet En£d!an<d 'en over den oceaan leL-c^rariinncn, zoowel lantg.s den draad ails draadloos, togiau hauf ttarief zaui- Sten k u nciien wc-rdeu verz-oaidian. RooikefolC-er, d-c rijks-be Aüneivk&an, hoeft dozer da^en oen peJ-grinis-tociIit on- dor.ni'cr.'cn mar het hai-sije to AisdaJe ki dtK.i Staat Sexv Vork, wuavin ka) -ws toaap •had £.?vvou;.Md en armode gyhskw a .au zijn öcdoiiiik.tadteiv-n v^t^te vVj die ve- lojg-cxiheid hoe hij ta us*x8 t;]n -eors'iC g»ïXl had verdaeiud, nJ door een toom kaJik»*e- ii'cu o<p le fokfken ea nitl oen winrdje de hand te do*eti. De otu-de mulei onii!'}>>erv naar doolde hij rijn bezoek tie Arsdix-i op oen wijze, die niet nalaten, kan in het I Anieriikiaaiiiisidtje kwaj-tjes uif! wk* ibuiiteniland een ndt nemend en indruk te maiken. Het kon niet beter: steun der onafhanikelijken en onthouding der volks partij. VRIJ NAAR HET DUITSCH. 11. Toch was *t niel zoozeer de schoonheid van '1 joiige meisje die hein hooide, dan wel de onwilInfceurigo overtuieing. duf zich in do sc-hoone trekkou een open Vn mieter afspiegelde, dat do glimlach, waarmede zij' hem begi-ooüo, niet alleen eon door de wetten der beleefdheid voorgeschreven vorm, maar do wezenlijke uitdrukking barer govoolen-i was. Do hoer met de -.vitte haren, da bege leider dor dame, trad naar hem toe en slak here beide handen ie gemoet. „Mijn lieer Widlhagon, mijn dochter en ik zijn gekomen om n rxiKon dank ts betuigen, die ivo! üi waar laat, maar daarom niet minder oprecht ia. 'U herkent ons wol, niet waar? Ik ben do fabrikant Weber, een lier drie personen, wïcn uw heldhaftig waagstuk gisteren het leven redde, en deze hier- is mijn dochter Constance." Juffrouw Wober richtte do blauwe oog sterren ecu seconde onder-ui op den jongen man en reikU hem dan de smalle fijn gdiandscboendo rechterhand. „U heeft ons gisteren uit een vreeselijk ---"aar ge red, mijnheer Wallbagen. Ik huiver nog, wanneer ik er aan denk. Een halve mi nuut later, en het rijtuig zou ot verbrij zeld of in de sloot terecht gekomen zijn." „Toch niet, mejuffrouw," zoido Max. „rioo erg, als n deukt, was liet gevaar niet. Een eindje vorder gnat de weg bergop; waarschijnlijk hadden de paar den daar vanzelf hnn wilden loop moeten staken. „Jawel, indien zij niet eerder den nek gebroken hadden," hernam do oude heer, met een vriendelijk lachje. „Doe maar gvi-n moeite ons de zaak als onbeduidend voor te stellen. Doktor Itch zoowel als Constance eu ik, wij ails drie ziju u ous leven of ten minste onze gezonde ledetr.i- ten verschuldigd. U moet echter een wave Saiuson zijn, anders ware het u niet go- lukt, do hollende paarden maar zoo in oen oogwenk tot staan te brengen. Ik zag u divars over den weg vliegen en dank God, dat ze u niet vorder mee gesleept of met hunno hoeven vertrapt hebben." „Verschrikkelijk j" riep mevrouw Wall- hagen uit, terwijl zij huiverend de oogen sloot. Helena zag mei oen fcrotachen glimlach -dorpsj-c-ug.il. Troio zij-n onmete5i.Hi f«w'i,cu is Joihu D IVvk-.ii.fUw iiiot imp-opuita-lr i:\ d-e V. St. Hf) leeft beiiekictijk -r. hoii-dit zioh bes-o.lorden op idkn «el! -f-v- op naar baar heldhaftigen broer. Het deed haar goed aan 't baxt, zijn moedige daad gewaardeerd te zien. Met kwalijk verborgen ongeduld boorde deze daaren tegen al deze loftuigingen aan. Hij slaagde er eindelijk in aan het gesprek eeue andere wending te geven. De hoer Weber was een aangenaam prater. Hij vertelde met cd humor, wat hij vroeger beleefd had, en dit bracht liem van Liever lede op zijn woonplaats in de nabijheid van Bres.„i en op het bezoek, dat hij nu met zijn dochter aan dokter Iteh, een neef van hem had gebracht. „Wij waren gisteren naar Zuldhof, de buitenplaats van don dokter gereden," ging hij voort, terwijl hij zich tot Max wendde, „en op den terugweg bracht de koetsier eerst de paarden door zijn on- vo'orzicbtigho'l op hol en toen sprong hij vlug van den bok, om ten minste zijn eigen perscon in veiligheid te brengen, zonder zich verder om ons te bekommeren Nu, ieder ding heeft zijn goede zijde; deze gebeurtenis verschafte aan mijn dochter en aan mij het genoegen u en uwe geachte familie te heren kennen. En nu wilde ik u een voorstel doen, dat u, naar !k hoop, zal aannemen." „Indien het mij mogelijk is, zeker." De heer Webèr knikte. „Gelijk ik ver nomen heb, heeft u gisteren oen geschil gehad met uw chef en wenscht nu een ander, u passende betrekking te vinden. Ik heb insgelijks een fabriek van wollen goederen, mijn etablissement is echter veel uitgebreider dan dat van den heer Berling, daar ik ten naaste bij het dub bele getal arbeider.? aan liet werk heb. Ik zoek sedeit eenige weken een be kwamen, vertrouwden directeur,., wil n die betrekking bij mij aanvaarden?" Max keek den spreker verrast aan. „Ik dank u, voor het vertrouwen, dat u in mij stelt, mijnheer Wober," zeido hij na een pauze dralend, „maar.." Hij bleef steken. Met de snelheid van den bliksem wis selden nu de gevoelens van den jongen man. Verwondering, vreugde, cn eindelijk do plotseling in hora opkomende verne derende overtuiging dat de heer Weber hem deze betrekking aanbood, niet, om dat hij hem inderdaad voor bekwaam en vertrouwbaar hield, maar aiieen uit dank baarheid voor don aan hem en zijn doch ter bewezen dienst, onder het te willen, had zijn mortier misschien Lot een of ander woord laten vallen, hetgeen den vreemdeling deed zien in welke benardo omstandigheden zij verkeerden, en hem liet vermoeden hoe spoedig uutberin* en gebrek hun aandeel zouden zijn, indien hot hem - gelukte weder spoadig een goed ges; rde betrekking to vinden. Uit barmhartigheid wilde hij hem plaat sen, uit medelijden; geheel zijn fierheid ontwaakte bij deze gedachte. „Maar u wil eerst nog overleggen, al vorens een antwoord op deze vraag te geven, omdat wij elkaar eigenlijk nog te weinig kennen," vervolgde de broer We ber, die de gedachten van den jongen man met tamelijke juistheid geraden hal. „Omdat u mij nog to weinig bent," ver beterde Max. „Ik begrijp zeer goed, dat het plotseling ontslag uit mijn betrekking mij in een twijfelachtig licht moet plaat sen. Do heer Berling kan mij, wol is vraar, de getuigenis, dat ik steeds mijn plicht goirouw hob vervuld, niet weige ren, hij zal desniettogonslaando waar schijnlijk niet naiaton menig „maar" er bij te voegen. U ziet, ik bon volstrekt niet overtuigd, of de referentiën, dio ik u kan aanbieden, u zullen bevredigen." Do ho-r Welf.r keek hem een poos in gedr.cMeu aao. „Indien dat de ge heele of de voornaamste moeilijkheid is, dan zullen wij het wel spoedig eens ivor- den," zei-Ie hij glimlachend. „Den lieer Berling hob ik overigens niet noodig. Ik ben dien Leer, en weet, wat hij dewaam- öien ik u ook ir waard is. Dat u het ti„n jar.„i pij i 'ulgohoudon heoft, zondor uw «-IfeW-ite heid pr-js te_ geven en tot eau maohteo ie worden, is op zich ze!l rertls on, goede getuigenis voor de rastheid "an uw karakter. En wat nu uwe b- heid betreft voor den post, wilde toevertrouwen, zoo ben w dat opzicht reeds voldoende onderricht. Ik heb u namelijk mijn voorstel niet in de opgewondenheid van het oogen blik maar na rijp overleg gedaan. Constance en ik stellen natuurlijk behang in den redder van ons loven, ofse!»'*jn deze on- belcr genoeg v»ras, zich aan onzen dank te onttrekken !en lieten ons daarom van mijn neef, die u, wei is waar, persoon lijk slechts oppervlakkig kende, ^an u vertellen. Zijn huishoudster voegd° or van haren kant nog eenige niet allodaagsche bijzonderheden aan toe. U kent die dame waarschijnlijk, een juffrouwhoo heet zo toc-hr-" „Küfor," vulde »Dnstancc aan. Mevrouw Wallhagon knikte. Zij was huishoudster bij oen ouden hoor, die do benedenverdieping bewoonde. Na diena dood kwam zij bij dokter Heb.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1