mi „ONS BLAD" BUITENLAND. BINNENLAND 1 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: DINSDAG 7 JUNI 1921 14e JAARu. De Woningwetten. g.-Ki j RTQfs1 Under Vaischg Viag PROCESSIES. r ER VLAK NAAST. No. 199 KOORD Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alitmaar Voor buiten Alkmaar Wet Geïllustreerd Zondagsblad OAO f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprij's: Van 15 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bi] voor- ullbefaling per plaatsing f 0.60. Drie belangrijke prac-adviczen. Op de vergadering van het Ned. In stituut voor Volkshuisvesting, die op Za terdag 11 Juni in hei gebouw voor Kun sten en Wetenschappen te Utrecht ge- louden wordt, zal at vraag worden be handeld: Meet het tegenwoordig stelsel ^an bijdirageiu onveranderd worden vootgezet? Zoo neen, welke regeling moei daarvoor in de plaats treden?" Hierover zijn een drietal prae-adviezen uitgebracht. Prof, mr. A van Gijn concludeert, dat de huurconimissiewet de volkshuisves ting zeer veel meer heeft achteruitgezel dan zij noodzakelijkerwijze door dc groote kapitaalvernietiging en verarr&ing der wereld achteruit moest gaan. Iloe eerder de Overheidsinmenging in zake de huren beperkt wordt lot indi-vi- ducele huip aan hen. die beslist buiten staal zijn den normalen prijs van een mi- nimumwoning te betalen, zoo veel te spoediger kan de volkshuisvesting we derom in opgaande lijn komen. Dc uitvoering van de fiuancieeie para grafen van de woningwet moet, too spoe dig zulks weder mogelijk is. beperkt blij ven !ol h*t opheffen van de groote wrij ving v Jike er op het gebied van produc tie en prijsvorming van woningen be- staat in vergelijking roet die van de groote massa der roerende levensbehoef ten In geval van spoedige liquidatie der baureommissiéwet is tc overwegen om een belasting te heffen, welke dc waarde vermeerdering van woningen tengevolge van die liquidatie treft Dr J A Nederbragt concludeert o.m.: Do particuliere bouwnijverheid moet feslcid worden onder deugdelijke rege len die haar. als zij bouwt, lot het bou wen van goede woningen dwingt, maar haar automatisch regelende werking moet vrij worden gelalen. Op grond van rede lijke eisehen. dear de wc-t gesteld, moei het vrije bouwbedrijf de kans hebben, zqn energie ten voile aan de woning voor ziening te wijden. Hel bouwen door dc overheid zelf is minder erg dan het exploiteeren door de overh-e.'d zelf. Doet de overheid het eer ste. dan kan een redeiijike uitweg daarin gvonden worden, dat zij de exploitatie overdraagt aan particuliere organisaties b.v. aan een woningstichting. Bij het verkenen van voorschotten voor woningbouw door de overheid moet ten vier bedingen gesteld worden, en wel: le. dal het particulier voorschot- resp. hvpoühcekbedrijf niet gehinderd wordt ils het zich met de volkshuisvesting wil en kan bezighouden; 2e dat de fiscus den belastingbetaler niet te zwaar beteist; 3e. dat de voorschotten niet b.v. om par tij-politieke redenen tot onnoodig bouwen verleiden; 'Ie. daf de voorschotten nor male rente afwerpen De overheid kan direct of langs een omweg toeslag verkenen op den woning bouw. Bezwaren daartegen zijn: le. dat bedceifng wordt toegepast ten aanzien van personen en klassen, die niet voor bedcollng in aanmerking mogen komen, "hetgeen zeer tot schade is van de volks kracht! 2e dat de overheid:, als zij toe slagen verkent, cr schuld aan heeft, dal niemand meer kan uilmaken Wor-ver de draagkrach* op hel stuk der volkshuis vesting gaal en dat men, de reguleeren- dc werking van het vrije bedrijf missen de. ais gemeenschap automatisch boven zijn stand gaat leven. De heer J. van den Tempel vat zijn br'oog samen in enkele stellingen, waar van wij de volgende vermei den De huioige, sedert 1914 zoo zeer ver scherpte woningnood, maakt de toepas sing van een büdrage-regeling, als is neer gelegd in de Min.isterieele circulaire van VRIJ NAAR HET Dl'lTSClI, 12.) „Zeo. zuo. Down morgen nu kwam zij te; ■ii:«tai.c-; en deelde. haar hot nionw- FU- nieuws mede, ilat zij uit goede bron vernomen had, namelijk uw geschil met Her. lieer .Ceruiig. Zoel ra ik ilaarvan boor- kwam do gedachte in mij op, u voor n zaak io oogageoren. Ik wil u gaarne t>. jo.o:;. Ha', ik ais voorzichtig man raken oorsl nog hij een of twee pcrsciien ijj feminities genomen heb. liet resultaat stolde mij volkomen tevreden. Overleg nu de zaak bij u zeiven, mijn jonge vriend. Wat uw saiar! en verdere bepalingen betreft, daarover zulien wij het wel etns worden, naar ik meen." Mevrcnw Wallhagin was zichtbaar diep be'.vcg n. „Welle een beschikking Gods," dacht zij, „en ik was gisteren zoo klein moedig." Do tweelingen hadden tot nu toe het gesprek zwijgend aangehoord; maar nu hot scheen, dat Max; spoedig van hen verwijderd zou leven, kon Greta zich niet loccr bed w in; 25 Juni 1919 onvermijdelijk. De finan- cieelc lasten, welke daaruit voor Rijk en gemeenten voortvloeien, moeten als een gevolg van dezen wereldoorlog worden aanvaard. Deze bijdrage-rcgeling is «venwel uit sluitend voor buitengewonen tijd verde digbaar Het streven moet zijn om, zonder verzwakking van den aanbouw, geleide lijk lot den normalen toestand le komen, waarbij als regel, ook bij nieuwbouw, de huuropbrengst de-exploiitaüekoslen dekt, terwijl bijdragen, bij geheel anderen op zet, dan affleen worden verleend voor doeleinden, als de vervanging van com plexen onbewoonbare huizen en ten be hoeve van een behoorlijke wonimgvoorzie- n'.r..g vooi sociaal-achterlijke groepen der bevolking. De vcrhoog'ing van het huurpeil van nieuwe woningen, welke thans reeds al- lerwege in gang is, kan slechts geleidelijk plaats vinden. Het is ongeoorloofd te Irachten, zonder rekening te houden met de buitengewone tijdsomstandigheden, het huurpeil zoodanig op le voeren, dat elke redelijke verhouding tusschen loon en huur verloren gaat Om lot den normalen toestand le gera ken, moet bovenal krachtig worden ge streefd naar vermindering van de stioh- tingskosien van nieuwe woningen. Daar toe meet, zonder toe te geven aan par ticuliere belangen, de consequentie van den tegenwoordigen toestand worden aanvaard van duurzame bemoeiing door de overheid of door sami-officieele orga nen met de malerialenvoorziening en van een reorganisatie der arbeidsverhou dingen in de bouwvakken, welke den planmatigen en economischen bouw o'oor woningbouwvereemigingen en gemeenten bevordert. Bezuinigingen op de stichtings- Ijugskosten door het woningpeil te ver lagen, is niet te aanvaarden. Het is wenschelijk van overheidswege le bevorderen, dat de bouw van wonin gen voor den kleinen middenstand wordt tor hand genomen door vereenigingen, uitsluitend voor dit doei werkzaam, of d.',or gemeenten, op den grondslag van een voorschotregeJing en, voor een overgangstijd, tevens van een bijdrage- rcgeling aansluitend bij die, geldende vöor den arbeiderswoningbouw, waarna de premie-regeling voor den particulie ren bouw zal kunnen vervallen Opper-Silezië, Duitsche troepen hebben Rybnik bezet en weigeren de plaats aan de Engelsche troepen, die er kanionnementen moeten be trekken om de Duitschers en Polen te scheiden, af le staan. Duitsche strijdkrachten zijn voorts een offensief in de richting van Ujest begin nen teneinde een wijziging te brengen in de onzijdigheidslinie. De Ententecommissie heeft onverwijld stappen gedaan bij generaal Ilöfer en hem met zeer ernstige maatregelen gedreigd, tenzij de Duitsche troepen terugtrekken op de linie waarvan zij zijn uitgegaan. De „Frankf. Zfg." publiceert beëedigde verklaringen van Opper-Sileziërs over Po'olsche gruwelen. Eenige getuigenissen betreffen het afmaken van Italiaansche soldaten van de reeds ontwapende bezet ting der Dubenko-mijn, die met hun be velhebber zijn vermoord. Lowina, de bevelhebber van het leger der Poolsche opstandelingen, heeft zijn gezag in handen gesteld van den chef van den generalen staf der opstandelingen. De gevechten op de linie die de opstan delingen in de districten Gross Strehlilz en Kosel bezet houden, zijn tot stilstand geko men. In het nijverheidsgebied, vooral in Hin- I denburg treden steeds meer stroopende benden op, die de arbeiders vaak verhin deren te werken. De berging van den oogst is op vele plaatsen zelfs onmogelijk, door dien de opstandelingen de paarden hebben opgevorderd en de landbouwmachines ver nield. In Beuthen is het tusschen de bevol king en de bezettingstroepen tot botsingen gekomen. De Fransche garnizoenscomman dant heeft de bevolking kennis gegeven (onder bewering dat uit de huizen op officieren van zijn staf is gescholen), dat bij herhaling verdachte huizen met ge seind zouden worden vernield. Uit Beuthen wordt nog gemeld, dat ge allieerde afdeelingen zijn begonnen de de marcatielijn te bezetten. Ierland. Het nieuufc Parlement. Alle maatregelen zijn getroffen voor bet openen van het Noordelijk parlement op heden. De Onderkoning zal eerst een rede houden. Daarna wordt de Speaker geko zen (waarvoor majoor Hugh O'Niel is aangewezen) en worden de leden beëedigd. Üe Senaat zal gekozen worden cn sir James Craig, de leider van het Huis, zal de namen van de leden van zijn kabinet aan den Onderkoning voorleggen. De plechtige opening van het parlement zal pas op 22 Juni geschieden. Het is mogelijk, dat de Koning Belfast zal bezoeken, om zelf aan de plechtigheid deel le nemen. Lloyd George en andere leden van het Britsche kabinet zullen aanwezig zijn, voor zoover de staatszaken het zullen toelaten en de meeste, zoo niet alle eerste-ministers van de dominions, die op het ocgeziblik Lon den bezoeken om dc-el te nemen aan de rijksconferenlie, zullen tegenwoordig zijn. De o ng er egel d heden. Te Dublin zijn Zaterdag een jongen ge dood en acht burgers cn twee politie agenten gekwetst door bommen, die naar een militaire vrachtauto-geworpen werden. De soldaten in de auto bleven ongedeerd. Dc politie te Liverpool meldt, dol zij een opzienbarende poging verijdeld heeft,- om groote benzine-lanks niet duizenden gal lons inhoud in de lucht te lajen vliegen, die aan een van cfö Spoorwegstations in een dichtbevolkte wijk liggen. Dc poli-, tie snapte drie man bij de tanks cn wis selde revolverschoten met hen, maar zij konden in de duisternis ontkomen. In de kolenmijnen van Swanwick (Der- byshire) zijn Zaterdag nieuwe delvers aan het werk gegaan. Vandaag verwacht men er een groot aantal terug. Volgens den eigenaarsbond zijn er nu ongeveer 190 schachten, meeren-dcel kleine, waar het werk hervat is. De mijawerkersstaklstg i:i Engeland. Aatngezien Lloyd George een uitloricf urn van veertien dagen gesteld beeft voor hel banidihaven van het rêgéeiingsaambod be treffende een subsidie van 10 nxlF.oan pd.st., ten eande de verlaging van de mijn werk errioonen gema'kke! ijker te maken, zou het bestuur der mijneigenaars heden het bestuur der mijnwerkers to*t een con ference uiitaoodigen. Later wordt uit Lom-den gemeld: De mijnwerkers hebben het voordel mn. de eigenaars aangenomen, oan een sanieiisprekiing te houden. Wdf'lliams, voorzitter van den bond van mijneigenaars, zegt in een brief aan Hod ges, waarin hij zijci voornemen meedeelt, om liet mijn we rfter sbe slffu r tot een samen- sprekdng uit te mooilg-en dat de lijd- gren-s, d'ie de eerste minister ten aanzien van het aanbod van 10 millf.oen pd.st. ge steld heeft een element in het gescihil brengt, dat de eigenaars niet kunnen negeeren. De brief wijst er op, dat, of schoon het aanbod de eigenaars finan cieel na-et raaikt, het buitengewone waarde heeft voor de arbeiders. De eigenaars zouden graag zien dat de arlieiders den steun niet verliezen. DE FR ANSGHENGELSGHE ENTENTE. L'Europe Nouvelle betoogt de nood'za- woningen gepüu-ndieird. De Poobsdhe arbei ders hebben het omisSag vaci alle DuifeeJhe arboi-ders uit de wagenfabrieken afge dwongen en de Duiiitscfhe bevolking met verdere plundering gedreigd, indien zij niet dadelijk wegtrekt. De politie bleek machteloos. AMeen militairen zuMien orde en rust kunnen Siersiteüen. ENGELAND EiN H>ET NABURIGE OOSTEN. De Dally Maal verneemt, dost de Brit sche regeerlng iulet voomoments is, de Grieken in Kdei«i-A®ië met troepen of de Vloot te steunen. Het blad voegt eraan toe, dat allereerst overeenstemming niet Franikrijk noodüg is voor ©en nieuwe oniën leering vain de poliLhielk in Kldln- As-ië. Deze oveneeiikosnst zou heit gciheetie g-ebidd: en de politiek ook iia Euaxjipa moe ten oimvalten. De bespreking van een en ornd-er wordt in een bijzondere kabinets vergadering deze week verwacht. J'AiPAN EiN YAP. f i De CGiileaigo Tribune heeft een bericht udlt Toilrio naar luid waarvan het Japan- scüie doparleanenf van marine heeft Aange kondigd, dat d'e Japamsche manline-garni- 2joienien van de Japaras-dhe bez-ifingen in die zuidelijke helft van den S'k'len Oceaan auililen worden terugg-amoanen en dat de l.iesolienin.itng dCer G'.'Ianden oo.k van Yap zal worden opgedragen aan de plaat sel ijke polii üle. DE VERiEDNIGDE STATEN EN INTER NATIONALE ONTWAPENING. De comniLsaie voor de buiitenEaaid'Sdhe aöingéiegenlhedeii uit het Iï-uis van afge vaardigden te Washington heeft haar goedlkeruiüng gc-Cicctht aan een r-e.soihiloe A-ar.1 den voorzitter dl'er eoenmii«ss«:e Por ter. welk door dezen was opgesileld na een oinidethoudi» idait Poc.ter th-ad g-efvad met presi-dimt Harding. De resolutie be helst, duf het Congres volkomen instemt mol liet voornemen van den president, oen een Lu'ennailLOinalie conferon'Se bijeen le roispen, kr fcèpeik'mg van de hewaippiang en dal hef een crodiet van 100,000 \v«l toes-lu-an voor veorCoopcge onko'Sik.n. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. DEN NIEUWE BRUG OVER DE THEEMS. LONDEN. 6 Juni. De koning zal van- da:ig legemwoordi:g zijn bij d-e opening van een nieuwe Tfiieemsbrug in South- vvark, ter ven'ang.'ng van de brug, die in 1811 door Kenuie gebouwd was. Twee van de afstammelingen van daten zutlen bij de plechtigheid van heden aanwezig zijn. Dc nCcii/we brug heeft 375,000 pond .sterling gekost cn het bouwen ervan was •in 1911 begonnen, maar had oponthoud ondervonden van den oorlog. Zij is van ijzer cn heeft vijf bogen in,plaats van de drie van de oude. President Mlllerand beeft gisteren in het lyceum Henri IV het monument ontihnld, dat opgericht is ter nagedacfn- tenis van dc drie-hondcrd-een-cn-tachtg térlingen, oud-lccrfirgen, leeraren en leden van het personeel] van het lyceum, gedood in den oorlog. Miulérand, v.-lens jongste zoon op het lyceum gaat cn die daar zelf gestudeerd heeft, zeide in zijn toespraak, -dat bet republLkeinsohe Frankrijk met al zijn vezels aan den re de gehecht is, en zoo het nood-i-g is, dat Prar.krijk bijna drie jaar na het einde der vijandelijkheden bat gew-cer naast •den voet geplaatst houdt, dan i.s het daarvoor niet verantwoordelijk. Fra:.k- rijk zou de voor zijn verdediging geval len kinderen verraden, wanneer hel niet de nakoming van p'locbtig aanvaarde verplichtingen op zich nam. En het zal sléchts al te gelukkig zijn, wanneer de eindelijk door een beleren g-eest bezielde schuldenaar weldra be/JMl, -door zijn zaar mishandeld en Duitsehe winkels en" hanaleekening ges land le de we- kelijkihcd-d voor Europa van hef voortbe staan der Fransch-EngoLsche entente. Een Ideêa feil uiit dezen laaien tijd, zegt het blaJd, is onxxpgemerk't worbijgegaanTer wijl de strijd om Opper-SiLezië voort duurde, beeft Benines, de Tsjeoho-Slowalk- scfiie minlsleir van bud/lenila'irdfscihe zaken, een bezoek aan Parijs en Londen ge bracht. Zijn ongerustheid, alLdns TEanope Nouvelle, behoorde ons le helpen verstban- dig te worden. Zij bewijisf, daf de meesf iinloi'Iisgenit'e mainiuen van oenlraal Europa helder inzien dat een breuk tusschen Franikrijk" en Engeland voor geheel Europa noodllóitliig zou zijn. Impulsieve gecsilen, die reedis afschaffing vam of zelfs vieran- dering in de bonidgcnootschappen voorbe- reidien, vergeten, dat de Fraosek-Engei- sche albance een huwelijk is, waar kinde ren uit geboren zijn. Dezen hebben geen roden bang te zijn. voor de toekomst, zoo lang de ohders eensgozijnd blijven. Ho-n- garij©,,- ingesloten door-de klecaie entende, leent ziclh, lof besprekingen dile van een meer verzoenenden- geest ge-tuigen. De roering in Üosfenrijik voor de aar.kectbtiing aan Duitscbtand schijinit nicer rumoerig da-n gevaarlijk. Wat ook de moeilijkheden van het oogenlbitifk zijn, de kleine een'en te is er zeker van die te zullen overwinnen, wanneer zij kan rekenen - op den steun van de groo'e. In geval van een schending tusschen Fronikrijlk en Engeland zou alles veranderen. Hongarije en Oostenrijk zou den aang-émoodiiigd om de resuf- talen van den oorlog, zooals die in de tract alen slaan ingeschrevenop losise sohweven le zet'.en. Zij zouden boven dien een actief hulpmiddel vinden i-n ©211 door Engeland gesféuqd Duiilschla-nd. Hel vraagstuk van mi'udeibËuropa zou weldra in een vomn aan de orde kounen, wefailg geTiiafslelen-d voor de jonge stalen vam de kio'iiie en'einte. Inderdaad zou hei. beslaan zelf van een land als Tsjeciio-Slowaikije bedreigd worden. Maar de gevolgen van oen Licivk fussdben Frank rijk en Ehigclaiud zouden daarbij riet Inlijven. Gelooft men ■soms, dat Frankrijk er a'vsen ia sla^ zyu èe oiiafhaaik©l'ijikihe,id vaa Po-len le h* i.-M -iven yvaaiacerr zich een Russisch Duilsdbe combinat'ie togen Polen vonnde onder het welwilenide oog van Emgciiaoiid. Het golieole lieaendaagsebe Europa is uit de Fraiuscli-Engólsche entemle te voor- «dhijn gekoanen. De kleine staten zij.n zich vóór de groote daarvan bewust. Maar daar-uift volgt, dat de twist om Silczië aam Engeland en aan Franikrijk. de 00gen be hoorde le openen en er hen toe brcr.gen de kwestie vain hun wedcizijd-sdhe bcilreik.- kingciL ©ens en voor al le rcgo'en. Daf men bet vrij gemakkelijk eens kan wor den over Oppcir-S'ilez»ië is voor 1'Europe Nouvelle nu duidelijtk gebleken, lief La- liaamsche voorstel schijn! den weg le ope nen. Wat hc-t ernstige i-n den midi gen toostaind is, is, c!at de afgemeene poii'ielk van Emg-eiand overal in sfrijd is met van Frörikirijkof zij nu Europa af hef Oovfe-n be! re ff, of me-n zich met Du'SisciiJio.rf of Wahsclia-u be zig houdt, hot zijn sleoh-ls Framsohe Engelsöhe wankiamken. Men komf cr toe !e twijfelen aan de gc;neen.schappolijuhciiJ vun de belangen, die fooh de l:eóde lamden i-n staaf heeft gedold cm, nauwelijks twee jaar geleden gezamenlijk een ïr'euw Eumo-pa te maken. In hol boiang va.n de kleine naties van de enlteiTe en iai daf van de groo'c moet -deze o-mzékeilbehd oen ciabd nemen. Het is riet meer voldoende de kwestie va,n Opper-Silezië te regelen, liet goheele FraniScih-Engelsohe boindgeaiooil- sdhap meet op de helling. Doel men hef niet in lijids, dam za'l de eér&l-e sf©nnvtoag het schip, waar wij allen aan boord zijin, naar den kelder jagen. POLEN EN DUITSGHLAND. De straafbeloogangien te OsItowo van 2 Juni schijnen voorboden van een groot ere beweging legen de Duiitsöhers. Volgens be- rlolit uit Posen werden vele Duilschcrs relid in slaat zal sldfen zonder bijgc- dacflile zijn arbeid te ber\*aUen. Een ingenêeur, die herhaaldelijk had lerechfgestaan, omdat hij jong© meisjes de vlechten liad afgesneden (-a z.ijn wonU.g werd een groote verzame ling van deize tropeeëji gevonden) maar teilikens was vrijgesproken oarJdat werdi aangenomen dat hij onder dwangivoor- steillting handelde, had den laatsten lijd ook dameslasidbjes lot goeden buit ver klaard en inoost zich nu Zaterdag te Berlijn verantwoorden wegenis diefstal. Ook ditmaal Averd hij VTijgieqprolken ep dezelfde gronden die hem vroeger uit het gevang hadden gehouden. Daar hij echter het geld, dat zich in de iasdhjes bevond, ten eigen bate had gebruikt, werd hij mu wegens verduistering lol 300 mark boete veroordeeld. De Engelseihe ma-nister van arbeid hoeft Zalerdag verfcgems*o0rcligcrs van de patroons en de werklieden in de ka- looninijiveifheü-d van Lancasliire uitgenoo- dig-d, heden, Dinsdag, met hem te verga deren over hel loongeschil, dal alle spin nerijen stil heeft gezet. Een aantal eigenaars in Oldham heb ben aangeboden, oan hun f al) rieken ie heropenen op de voorwaarden, die de leiders van de arbeiders aanbieden!, een verlaging met 50 pGt. In verband met een opzienbarend opium-schandaal is dr. Koga, hoofd van thet Koloniaal Bureau te Tokio van zijn ambt ontheven. Tegelijker lijd is gouver neur Abe van do perfeclmir te Tokio af getreden in verband met een gemeente lijk schandaal. Uit New-York wordt g©meldt, dat op het vliegveld bij Mineola, op Long Is land, de vlkgsier Laura Cromwell is doodgevallen van een hoogte van 1000 voet. Deze vli-cigister, had onlangs 199 mail achtereen in de lucht met haar toestel kopje geduikeld. Als tweede termijn van het door Duitschland le betalen milliard goudmark' zijn aan de Federal Reserve Bank te New-Y oilk vijftig mi Bi oen goudmaPk in doHians overgedragen. Lloyd- George heeft kou gevat cn moet op raad van de dokters 'n paar da g-en rust nemen. Men meldt, dat de bonkig van Grie kenland 10 Juni naar hel front zal ver trekken. lm het Chrris lelijk „Geïllustreerd Volksblad" dicht Anonymus: Is zoo'n processie U een obsessie,, Doet zij ons, protestanten, zeer A.ls roode benden De straten schenden. Dan hindert mij dat toch véél meert Al dat beioogen. Het moest niet mogen. Maar nu 't eenmaal is toegestaan, Zie 'k lie\rer paters Dan godsdiensthaters In optocht langs de- wegen gaan. Het liberale „Vaderland" prijst Je Ncderlandsclie Bisschoppen, de aan de Katholieken verboden hebben om samen le gaan met de Socialisten, als „bekwame mannen, d'.e doorgaans een goeden kijk hebben op mens alien, en omstandigheden." Inderdaad, zóó Lekwaam zijn ze, dat zij niet wachten lot het te laat is, maai- reeds optreden, zoodra een wolkstipje aan den verren hori zon opdoemt. Dc schrijver in hel „Vaderland" meent verder in zijn oer-libcrale wijs- „Maar mama, wat moeten wij begin nen zonder Max? En Breslau is zoo ver?" „Dus mijn lievi jongsjuffrouw, u wil uw brwr niet giarne laten vertrekken?" vroeg de heer Weber. „Dan zal er maar tién uitweg voor u zijn, u moet meegaan. Waf zegt u daarop? Be-alt u dat plan?" „Ik?" riep Greta verward en verlegen. „Maar de anderen, Iledwig en mama en Helena?" „Misschien kan u mama en de zusters bepraten ook mede te gaan.... Maar in ernst gesproken, mevrouw Wallhagen," wendde hij zich nu to deze, ik geloof, dat het u bij ons zou bevallen. De streek Is, wel is waar, m-nder romantisch dan deze, maar hier in de stad ziet u van al dat schoone ook niet veel, en ik denk, het buitenleven zou u wel bevallen." „O, de dokter beeft mama juist een lar.g verblijf buiten op het land aange raden," riep Greta haastig uit. „Inderdaad? Dat treft uitmuntend," zeide Constance en knikte de spreekster glimlachend toe. „O en mama," kwam nu Hedwig er tusschen, meegesleept door het vooruit- ziclitl, dat zich voor haar opende, „heeft immers vroeger in Breslau gewoond! En papa was ook in die streek te huis! Mis schien zou u er nog eene menigte kennis sen of wel bloedverwanten aantrefefn, mama." „U heeft vroeger in Breslau gewoond, mevrouw Wallhagen?" vraagde de hoer Weber verrast. „Ja, mijnheer" hernam deze dralende. „Maar er zijn sedert dertig jaren vervlo gen." „En gedurende al dien tijd is u daar niet meer geweest?" Mevrouw Wallhagen ontkende. „Na den dood eener oude nicht, die mij opge voed heeft, had ik daar niemand meer, noch familie, noch vrienden. Onder deze omstandigheden zou een bezoek aan mijn geboorteplaats voor mij veel eerder pijn lijk dan aangenaam geweest zijn." Constance wierp een deelnemenden blik op de lijdende vrouw aan hare zijde, die, naar het scheen, slechts ongaarne dit on derwerp ter sprake zag brengen. „Geen wonder," dacht ze. „Hoe jammer echter, als de afkeer der moeder den zoon zou bewogen, pa pa's voorstel niet aan te nemen." Zij wist nu het gesprek een andere wending te geven, en spoedig daarna ontving zij van haar vader een wenk, dat het tijd was afscheid te nemen. „Wij blijven neg tot Donderdag hier, mmijnheer Wallhagon," zoido de heer We ber, terwijl hij opstond „en het zou mij aangenaam zijn nog voor ons vertrek mmet uw besluit in kennis te worden gesteld Kom mij derhalve Woensdag op zoeken; wij kunnen dan, indien uw ante woord bevestigend is, het nadere bepa len." Max beloofde te komen en vergezelde zijn gasten de tamelijk versleten trap af. Nog een handdruk des vaders, een blik der dochter en de dear werd weer gesloten. Max bleef nog eenige oogen- blikken in het kleine portaal staan, om nog eens goed alles te overdenken. Hij mmoest het hem gedane voorstel aanne men, dat stond vast. Het was ook he ter, dat hij de plaats verliet, waar Augus ta woonde, en waar hij haar onvermijdelijk dikwijls moest ontmoeten. „Het werk zal het beste geneesmiddel voor mij zijn," dacht hij, toen hij naai de huiskamer terug keerde. „Hoe zon derling, dat ik haar niet uit mijn gedach ten kan verwijderen, ofschoon ik duide lijk zie, dat zij volstrekt niet is, wat ik mij had voorgesteld. Maar liefheb ben? Neen, het zou zwakheid zijn, haar te beminnen, waar van achting geen sprake „Max", zeide mevrouw Wallhagen later, nadat zij een geruimen tijd opgemerkt had niet welke onverschilligheid hij het leven dige gesprek aanhoorde, over de vooruit zichten, die zich voor hem openden, „Max, gij zijt Augusta geweest niet waar? Hoe nam zij de tijding op?" Max zwoeg eenige oogehbükken, terwijl hij zijn blik in de verte liet dwalen. „Moe der", zeide hij met vaste, bedaarde stem, „ik heb een verzoek aan u allen; spreek nooit meer over haar in mijn tegenwoor digheid". Met deze woorden verliet hij de kamer. Mevrouw Wallhagen zag hem met een half smartelijk, half dankbaar gevoel na. „Arme Max", fluisterde zij zacht. „En toch zij zou hem ongelukkig hebben gemaakt! Goddank dat het zoo gekomen is." IV. Lichte, schitterende wolkjes drijven langzaam aan den donkerblauwen hemel, terwijl het nog teere groen aan hoornen en heesters ziel) baadt in deri glans der zon. Een zacht windje gaal liefkoozend over dc bloeiende aarde cn brengt den geur van millioenen veelkleurige bloemen ver lot de poorten der steden, ja tot in de dompige straten er van. Een vredige stilte omgeeft dorpen, buitenplaatsen, velden en weiden; slechts de vogels verkondigen in luide to nen hun lentelust en op de velöewgen 'ju belen de uit do middag.schooi lerugkea- rendo kinderen met Jien om het hards'. Plotseling vermengt zich een andere loon in dit landelijk concert; een langge rekt fiuilen doorklieft do lucht cn snui vende- nadert oen trein, die een minuut aan liet kleine station stilhoudt en dan onder luid gesteun den onderbroken loop weer aanvaardt. „Dit was het voorlaatste station, niet waar mama?" „Ik geloof het wel. Maar leunt niet zco tegen het portier, kinderen; dat is gevaar lijk ie zoudt er uii kunnen vallen''. „Mama, zou u wezenlijk in 't geheel geen "nnissen in Breslau hebben?" vroeg Hedwig twijfelend. „Dat zou wonderlijk zijnl U heeft cr toch tot uw achttiende jaar gewoond". „ZekeT, maar <lio zaak is niet zoo won derlijk als het u voorkomt, maar heel een voudig. Mijn nicht was een oude, zieke lijke dame, die nooit het huis verliet, én zoo kwam ik ook zelden of nooit met an dere mepclicn in aanraking",

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1