IJ ©NS BLAD" BUITENLAND. lis BI m 14e JAARGANG Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon REDACTIE ParSementaire kroniek. -KUÏLLKTON Onder Vaische Vlag No. 2Ö0 WOENSDAG 8 JE NI, 1921 '4SÏÊÈ& A6BLAD Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar L: f 2.-— •Voor buiten Alkmaar f 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.50 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 Mc. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f l .25; elkerege! meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aartbod" bij voor- uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle sbonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een' bedrag van f 50Q,—, f 400,—, f 2Q0,—f ICQ,—f 60,—, f 35,—, f 15,- De overeenkomsten met de spoorwegmaatschappijen. -De Zondagswet. Een interpel latie-Schaper. Vrijdag heeft ons Lagerhuis zich den gehcelen middag onledig gehouden met een wetsontwerp, dat inderdaad zeer belang rijk dient genoemd te worden. Het betrof namelijk de bekrachtiging van. nadere overeenkomsten met de Maat schappij tot exploitatie van Staatsspoorwe gen en de Holiandschc IJzeren Spoorweg- Maatschappij. Tot goed begrip van het in de Tweede Kamer over deze aangelegenheid verhan delde en de belangrijkheid der overeen komsten, ga hier een uiteenzetting vooraf: De spoorwegen hebben uiterst moeilij ke jaren doorgemaakt en al is er hoop, Sat men thans zonder tekorten kan werken, de kans op een dividend van eenige be- 'eekenis is voorshands gering. Daarom hing de Regcering ais een voortdurende be dreiging boven liet hoofd, dat dc Maat schappijen gebruik zouden gaan maken van haar bevoegdheid om krachtens art. 29 der overeenkomsten van 1890 deze over eenkomsten op te zeggen en den Staat tot aasting te dwingen. Indien het dividend ver 1920 en '21 slechts S'A pCX of lager zal zijn, kunnen de Maatschappijen van dit recht gebruik maken. De kans, dat deze inderdaad in tegenstelling met een der gelijke gelegenheid in vroeger jaren van hun recht zouden gebruik maken, is thans zoo veel grooter dan destijds, wijl toen de rentevoet niet hooger was dan 3% pCt., terwijl thans de aandeelhouders bij naas- ijgug het dubbele voordeel van Iran geld wouden kunnen trekken, u. .Ja nieuwe regeling, aan de Staten- v^ogtagl voorgelegd, komt nu hierop neer: ïSóniiaai der Maatschappijen (18 tfc-; ..moert) wordt uitgebreid met 22 -j- millioen, welke bedragen de Slaat »zal nemen, waardoor de Staat de meerder heid der aandeeieu zal bezitten en de meerderheid van de zetels in den Raad van ^Commissarissen zal bezetter Hei Êiw»te voordeel van deze regeling springt direct la 't oog: de oude aandeel houders zien hierdoor af van hun recht om den Staat na twee jaren van ongun stige bedrijfsresultaten tot naasting ti nopen en de Staat wordt dus nu vrij om indien dit te eeniger tijd gewensclit mocht blijken den vennootschapsvorm te verruilen in een rechtstreeksch Slaatsbe- drij|. Tegenover het afzien van een voor ,#r*zoo belangrijk recht, heeft de Regee- 1? voorgesteld om den aandeelhouders een dividend van 5 pCt. te waarborgen (tot dusver hadden zij slechts een voorrang van 4 pCt), zoodat bij een eventueel lager dividend de Staat bet ontbrekende bijpast. Vrij algemeen was de instemming die deze nieuwe vorm van het spoorwegbe drijf vond. De heer Lely, oud-minister en deskun dige, bracht hulde aan de Regeering voor de eenvoudige wijze, waarop zij een bevre digende oplossing gevonden had voor het niet zeer gemakkelijke vraagstuk. Hij be schouwde dit voorstel feitelijk als staats exploitatie en trok zijn oude motie, waarin daarop werd aangedrongen terug. Van rechts werd met het regeeringvoorstel in- 4temming betuigd, door den katholieken deskundige, den heer Bongaerts en ook de heer Kuiper was er namens de katholieke arbeiders zeer goed over te spreken. Zelfs de socialistische heer Van der Waerden kon er wel eenige lichtpunten in ontdekken, o.a. de sterke positie die de Staat zou gaan innemen, wat inlusschen niet wegnam dat socialisatie z.i. de eenige definitieve op- lossing zou zijn. Natuurlijk, met socialisatie gaan de roode heeren naar bed en staan ze mee op. Echter, de heer Van der Waerden, en .net hem de heer Van Beresteijn, hadden dok bezwaren. Zoo sprak hij over de toe komstige positie der oude aandeelhouders. Aan hen zal in ruil voor den afstand, dien ze doen van hun recht, om den Staat tot naasting te nopen, een dividend van 5 pCt. gegarandeerd worden, hetgeen deze beide sprekers een te ongunstige bepaling voor den Staat achtten, waartegenover de heer Bongaerts den aandeelhouders juist hulde bracht voor hun coulante houding in deze. Een niet onbelangrijk deel der discus sie werd ingenomen door de kwestie der medezeggingsschap. Minister König wensoh- te den Raad van Commissarissen te laten bestaan uit 11 leden; 6 door de Regcering en 5 door de aandeelhouders te laten be noemen. Hiertegen rees tweeërlei bezwaar. Vooreerst achtte men deze vertegenwoor diging der aandeelhouders in den Raad ge heel misplaatst, nu deze een gegarandeerd dividend van 5 pet. zullen ontvangen en dus feitelijk abligatiehouders zullen wor den, die bij de bedrijfsuitkomsten nauwe lijks nog eenig belang zullen hebben. De motie, door den heer Van der Waerden voorgesteld, om deze bepaling le schrappen, vond vrij algemeene instemming, ook bij den heer Lely, die geen reden zag om de ze bepaling te handhaven, nn de aandeel houders van elg risico ontheven zijn. Vervolgens bepleitten de arbeidersafge vaardigden van de Rechterzijde, de heeren Henri Hermans, Smeenk en Kuiper, verte genwoordiging in den Raad van Commis sarissen, door het personeel. Zij waren ech ter gematigder in hun wenschen dienaan gaande dan de heet gebakerde heer Kleere- koper, die deze medezeggingschap eisch- te, onmiddellijk en zoo verregaand moge- lijk. Dc heeren van de Rechterzijde achtten medezeggingschap in beginsel eveneens wensehelijk, doch maakten eenig practisch voorbehoud. De heer Hcnri Hermans wees er op, dat alle arbeidersorganisaties dan vertegenwoordigd zouden moeten zijn, hetgeen het aantal commissarissen veel le uitgebreid zou maken. Nog achtte deze spreker het een eisch van volledige mede zeggingsschap dat dan ook de consumenten vertegenwoordigd zouden zijn. en ten slotte betwijfelde hij, of reeds thans het oogen blik gekomen is, waarop algeheelc mede zeggingsschap kan worden ingevoerd. Dit laatste betwijfelde ook de anli-revolution- naire heer Smeenk, die de vraag stelde, of de vakorganisaties en door middel van deze zal praclische medezeggingschap toch alieen mogelijk zijn daartoe reeds voldoende ontwikkeld zijn. Ook de heer Kuiper erkende, dat invoering van de al gemeene medezeggingsschap van het per soneel bij openbare bedrijven thans vele praclische moeilijkheden zou medebrengen, vooral in verband met Pet feit, dat het ri sico van het openbare bedrijf wordt gedra gen door de publieke kassen. Niettemin wenschte deze spr. naast de, door de Re geering in uitzicht gestelde pcrsoncelraad bij de spoorwegen, toch nog een instelling, waarin de medezeggingsschap beter tot haar recht zal komen. Een bijzonder moeilijke taak bij de ver dediging der reorganisatie van de spoor wegovereenkomsten, had Minister König niet. De Minister verklaarde zich bereid tot opneming van vertegenwoordigers van de vijf personeelsorganisaties in den Spoor- wegraad, waarin ook vertegenwoordigers van industrie, handelsreizigers, enz. zullen zitting krijgen. Hij wilde in den Raad van Commissarissen personen benoemen, die goed bekend zijn met sociale en personeels aangelegenheden. Voorloopig zal men te vreden moeten zijn met den nieuwen toe stand, die 6 regeeringscommissarissen en 5 commissarissen uit de oude aandeelhou ders in den Raad van commissarissen zal brengen. Hierop is de nieuwe overeen komst gebaseerd.^ En deze is later zeker voor verandering vatbaar. Hiermede waren de algemeene beschou wingen over de spoorwegovereenkomsten beëindigd. Het ontwerp-Zondagswet der Regeering, is cn blijft voor de liberale en socialistische heeren, een scherpe doorn in T anti-chris telijk oog. Ze vonden dit ontwerp volstrekt niet spoedeischend. Hun toeleg was natuur lijk het voorloopig van de baan te krijgen in de stille hoop, het voor goed te zien verdwijnen. De heer Rink, die de parlementaire lei der van den Vrijheidsbond is, bond de kat de bel aan. Hij stelde voor het ontwerp van de agenda af te voeren. De heer Mar- chant trachtte langs een omweg hel zelfde snoode doel te bereiken. Hij kwam met het voorstel op de proppen om in geen geval na 1 Juli meer te vergaderen, zóó ver langt die goede man naar vacantie. Maar de Rechterzijde was op haar hoede. Het voorstel Marchant werd met 34 tegen 30 stemmen, vrijwel rechts tegen links, verworpen, en het radicale voor^lei-Rink met 34 tegen 27 stemmen. De heer Schaper vroeg nog verlof, om den Minister van Arbeid te interpelleeren, naar aanleiding van diens laatste woning circulaire. Opper-Silezië, Ultimatum aan generaal Höfer. Naar Reuter uit Duitsche bron verneemt heeft de Duitsche gezant op liet ministe rie van buitenlandsche zaken te Londen een nota overhandigd in verband met de waar schuwing, die de Entente-commissie te Oppeln eergisteren aan generaal Höfer heeft gezonden. Daarin dreigde de commissie de Ententetroepen uit de steden van het Nijverheidsgebied te zullen terugtrekken, tenzij de Duitsche zelfweerbaarlieid bin nen twaalf uur op de linie DolnaLcsch- nitz begon terug tc trekken. De nota der Duitsche regeering zegt dal het weerloos prijs geven van de Duitsche bevolking aan dc Poolsclie opstandelin gen een ernstige inbreuk op liet vredesver drag zou zijn. De wijze waarop de Polen tot dusver zijn opgetreden maakt het voor de Duitsche 'bevolking onmogelijk zich weerloos aan de opstandelingen over le leveren. Uitvoering van de sl? waarmee de commissie dreigt, zou dus tot ontketening van een burgeroorlog leiden, met vérstrekkende gevolgen. Het is de Duitsche regeering onm-ogelijk de zelf- weerbaarheid te dwingen, de Duitsche be volking onverdedigd aan de Poolsdhe ben den bloot te stellen. In een onderhoud met generaal Höfer, heeft de Engelsche bevelhebber Hcmiiker het gerucht, dat hij eigen volmachten zou hebben, tegengesproken en verklaard, dal hij slechts de opdrachten der entente-com missie heeft uit te voeren. Hij deelde voorts mede, dat zoowel aan de Duitsche zelfweerbaarlieid als aan de Poolsche op standelingen elke verdere actie zal worden verboden. Vandaag liebben de opstandelingen nieu- van zins zijn him aanvallen te staken, doch er integendeel steeds meer kracht achter zetten, verwacht men aan Duitschen kant, dat er ondanks de ultimatieve nota der entente-commissie een overeenkomst tus- schen haar en de Duitsche zelfweerbaar lieid tot stand zal komen. Nieuwe gevechten. Uit Duitsche bron wordt dato 6 Juni gemeld: Vandaag hebben de opstandelingen nieu we aanvallen op verscheidene plaatsen ge daan en zich daarbij bediend van drie ge pantserde treinen. In het district Ratibor hebben de opstandelingen een brug over den Oder zwaar beschadigd.De toestand van de nijverheid is troosteloos. Bij gebrek aan grondstoffen is binnenkort de slopzelling van de grootste me laai fabrieken te wach ten. De Duitsche troepen hebben hun offen sief in de richting van Gieiwitz voortge zet tot ten zuiden van Ujest. fengevolge daarvan zijn de Polen op de linie Kosel Hommes teruggetrokken. De entente-com missie koelt besloten PilcUowilz en Kie- fcrctüdtcl door een l'ranscii-Engvlschc af- dceb'-ig te laten bezeilen, ten einde ten Westen van Gieiwitz (le demarcatielijn uit te kodden, die reeds bestaat lusscben Ujest en G -oss-Strehlitz. Uit den Pruisischcn Landdag. Ia den Pruisischen Landdag lieefl Slc- gerwild, de minister-president, vandaag verklaard, dat bet in de eerste plaats noo- dig zal zijn, nauwgezet na te gaar. boe de geb- .ïr'nissen in O. S. zich hebben afge speeld. Reeds is vastgesteld, dat de En tente haar plicht niet beeft gedaan. Het ware baar taak geweest de opstandelingen in SCdwar.g te houden, óf den Duitschers de;-?) ïje hand te laten om zelf den Duit- scboL. grond te verdedigen. Over heigeen thaifs moet gebeuren zal spr. vanavond met dor rijkskanselier overleg plegen. Uit het Lagerhuis. Rt- het Lagerhuis heeft Chamberlain op een vraag van Wedgwood, of de regeering eeni;> bericht had van overeenstemming Lust- hen de geallieerden of van het tegen deel bij de actie van dc Fransche en En- gelêcbe troepen in Opper-Silczië, geant woord. Chamberlain zeide, dat alle geallieerde troepen in Silezië onder bevel van den Frmlschcn opperbevelhebber staan, die zijn bevelen van de geallieerde commissie krijgt. Daarom neemt men aan, dat de ac tie van de geallieerde troepen in overeen stemming zal zijn met de bevelen van die commissie. Aangeboden diensten Lord d'Abemion, de Engelsche gezant te Beriijm heeft de Duitsche regeering verwittigd dat de Ententetroepen in O.S. -weidra voldoende sterk zuilen zijn om de tegenwoordige onlusten te bedwingen en dor de Duitsche aanbiedingen om den Eu- gebjehen troepen hulp te verleencn, mi'.s- divij misplaatst zijn en den toestand sfedhl'S kuinncn verergeren. De gezant heeft de regeering te Berlijn optïeuv.' gewezen op de noodzakelijkheid •Ja-4<Ie Dui'tsdhers in O, S. zich sehikken naa de hevelen van dfe Entente-commis- si' vÓLKSSTEKBVlING IN BODEMEN? Hel Mud „Tribuina" verneemt, dat een groep van' Duitsch-nationalistisch afge vaardigden in Tsjecho-Siowakije er naar streeft om in Bobemen een volksstem ming te oiganiseeren over een aanslui ting bij Duiischland'. De leiding van. deze beweging zon berusten bij den afgevaar digde Lodgmaim, die vail plan is binnen kort aan de Weeniscbe mogendheden machtiging te verzoeken om zulk een volksstemming in Rohcir.cn te doen plaats hebben. Volgens het blad zou het plan bestaan in geval van weigering dier mach tiging de volksstemming toch te honden. Be raijfiv/erkersstaking ia Enge land. De conferentie De eigenaars en de mijnwerkers -hebben na bijna drie uur gesproken te hebben, hnn conferentie verdaagd. Het bestuur vam de mijnwerkers kwam gisterenavond bijeen. Maandag is een Iweedaagsche beraad slaging geopend over het wetsontwerp tot bescherming van sommige takken van nijverheid. De onafhankelijke liberalen en de ar beiderspartij spraken er tegen, omdaj de wet de prijzen zou opjagen en den han ded op het buitenland belemmeren. Baldwin, minister van koophandel, leg de nadruk op het gestadig wisselend ka rakter van den economisch en toestand. Het v/as, zoo korl na den oorlog, niet uit te maken of vrijhandel dun wel bescher ming het beste beüeld was, maar onder- tusschen was de vraag, of men de dingen op hun beloop moest laten dan wel moest trachten om te handelen. Hij stelde zich voor om voor sleutel-industrieën die on danks de bescherming van deze wet na eenigen lijd niet tierden, de bescherming op te heffen. Er zou daarom een bijzon dere commissie benoemd worden, om de onlwikkeling van de beschermde indus trieën gade te slaan, Ierland. De opening van het parlement. Naar verluidt, hebben de koning en de koningin voorloopig de uitnoodiging van Sir James Craig, den loekomsligen eerste- ministcr, aanvaard om het Noordelijk parlement op 22 Juzjfi plechtig te openen. Zij zuilen maar Belfast vertrokken in het koninklijk jacht, dat door een smaldeel begeleid wordt. Het koninklijk geleide aan land zal uit Hons-cho'ld Cavalry be staan. Het kan zijn dat Lfoyd George de uitnoodiging om tegenwoordig te zijn, ook aanneemt. Greenwood heeft in het Lagerhuis mee gedeeld, dat sedert 1 Januari 1920 in Ier land 127 soldaten gedood en 286 gewond zijn. DE KATHOLIEKE VLAMINGEN. De Katholieke Vlaamsche Landsbond, waarbij aangesloten zijn al de katholieke Vlaamsche organismen van het land als ook de meeste leden van én Katholieke Vlaamsche Kamerfractie, heeft te Brussel een algemeene vergadering van afgevaar digden gehouden. Verscheidene Kamer leden en ook minister van slaat Poullet waren aanwezig. Mr. Frans van Cauwe- laert, Kamerlid voor Antwerpen, zat voor. De toestand, in het leven geroepen door de houding van den Senaat ten opzichte van de wet op het gebruik der talen in bestuurszaken, gaf aanleiding lot een uitvoerige "bespreking, welke besloten werd met de goedkeuring van de volgen de motie: De afgevaardigden der vereeni- gingen, aangesloten bij den Katholieken Vtaamschen Landsbond, vergaderd te Brussel, teeken-en krachtdadig protest aan legen de verminking van de bestuurlijke gehjOdheidswet door den Senaat en verkla ren, dat de wettekst geen voldoening kan geven aan de Vlamingen; -vertrouwen in do Katholieke Vlaamsche Kamergroep, dat deze niets zal verwaarloozen om ons bestuurlijk taaiprogram onvermiiikt te doen zegevieren; stellen vast, dat de regce ring lot nog toe op geen enkel terrein de koninklijke belofte der gelijkheid in rechte en in feite heeft ingelost; drukken ■den wensch uit, dat de Vlaamschgezinde volksvertegenwoordigers eensgezind hun ne krachten zullen inspannen om zonder verder verwijl aan de Vlamingen hun vol ledig taalrecht le verzekeren en wenschen. dat dc Katholieke Vlaamsche Kamer- groep in de-ze richting arbe'de; verzoe ken de Katholieke Vlaamsche gekozenen tegenover de regcering en tegenover de wetgevende kamers het ordewoord van onafhankelijkheid, door den heer Poullet te Hasselt gegeven, met beslistheid le volgen. QUiïEKL BE!RföfSTE&. HET CONFLICT IN DE ENGELSCHE KATOENNIJVERHEID. Dc Maflioheslersche corresp-cm-dienl van dte Times melid't: Eenige kalcenspinnoi-ijen le Manchester met niet aangeslepen ar beiders hervallen het werk, v-crscheidtene andere die am gelijke positie verkeeren, zullen heden,, Woensdag het werk hervat ten. De vertegenwoordigers vain dc spinners onbrn-oelen heden Much-amiara. De eige naars zijn verliin-derd. EEN LGN'DENSCH PROGES. Een Haagsöhe firma heeft voor oen Lotndensch hof een actie ingcs-leld legen ■de odeurs van liet testament van wijlen Cedric Maurice Plait, een Britsch officier, om betaling te erlangen vam een rekening van 6623 pd.st. voor goederen, geleverd ten behoeve vam cene mevrouw V., een Hollaiidsehe. PI alt had als gelaiteit neerd officier met deze daane kennis ge maakt en in. twee jaar tijds moei hij vóór haar kleeren 14,000 pd.st. uitgegeven heb ben; onder de kleed'iingslukken waren 25f bonten, 85 japonnen en 41 hoeden. De zaak is nog aan den gang. 1 EXPLOITATIE VAN RUSLAND'S RIJKDOM. Volgens een telegram uit Berlijn aam kc' blad Neptune zou een machtige cn belang rijke groep Duitsche en Emgelsahe indus-, trieden en financiers e>s. econo-masdlie overeenkomst gesloten hebben met het oog op de herleving en reorganisatie van den Ru'ssiscfhen handel en de gezamenlijke exploila'de van Ru stand's na-tuil riijke rijk dommen. De Engelsche regeering zou ver der L-cniin gemachtigd hebben naar Enge land te komen om over leveranties eu tramsport le onderhandelen. Als voorwaarden zou Engeland ges-leld hebben erkenning door de sowjet-regee- ring van de Russische schuld, verbintenis tot betaling er van dbor uitgespreide conk cessies o-f door het verpanden van natuur lijke rijkdommen en vrijheid voor de Rus sische uitgewekenen om in hun land terug le keeren. De Belgische mimislor-presidienl heeft aan de andere mims-ters de memorie vail •toelichting toegezonden bij het wetsont werp strekkende -tot annexatie van een! gedeelte van den linker Schelde-oevcr bij Antwerpen in verband met de plannen bot uitbreiding van de haven van Antwerpen.. Volg ems een draadloos Duiisch be richt is er te Angora een Perzische dele gatie aangekomen oan een verbond tus- schen de Kcnualislen en Perzië te sluiten- Volg-ems een Excii an ge- telegram uil ParijiS, aan oen Londensch blad, zou de Russische Sowjel-regeering bij Engelsche firma's een bestelling gedaan hebben van 600 vfliegiyigen, welke bestemd zijn voor de bolsjewieksche militaire autoriteiten. Dc lijden veranderen en daarmee ook de toestanden, waaronder de Ghinee- sdhe meisjes en vrouwen door het leven gaan. DH bleek treffend bij de onlangs le Sjanghai«gcfhouden CMympisdhe Spelen voor het Verre Oosten. Aan dez-e spelen werd deelgenomen door een 400-tal gym nasten en sportslui uit China, Japan cn de Filippijnen. Ter opluistering voerde een groep van 1000 Cluncesche schools meisjes standen- en ordeoefenjngen uit. De meisjes hadden in die oefeningen les gekregen van de gymnastiekleraren der Christelijke Jongemeisjes Vereemigingen, Natuurlijk is dit een generatie waarbij van verminkte voetjes geen sprake meer is. Het moderne Chinccsche meisje is dol op zwemmen, tennis, gymnastiekworste len enboksen. Al deze lakken van sport worden met groot succes beoefend. Deze emancipatie der vroeger zoo kort gehouden Chinecsche meisjes en jonge vrouw-en is niet beplrkt tol de verdrags havens, maar voltrekt zidh in de scho len over geheel China. Het huwelijk yan prinses Margrelhe van Denemarken en prins René van Bourbon zal Donderdag in de katholieke kerk van het Heilige Hart te Kopenha gen worden ingezegend door bisschop Johannes von Euch. Behalve de konink lijke familie zullen bij de plechtigheid te genwoordig zijn de keizerin-moeder Dag- mar van Rusland en haar dochters de prinsessen Xcnia cn Olga, de hertogin van Parma, de moeder van de bruidegom en diens broeders, de prinsen Sixtus en F-elix, de groothertogin yan Luxemburg, prins Geoige van Griekenland en prins en prinses Karei van Zweden. De prinses en prinsessen van hit Deenche koninklijke huis zullen als bruidsmeisjes en pages fungeeren. De Duitsche Rijksdagcommissie vah Landbouw beeft gisteren de beraadsla ging over liet ontwerp inzake de nieuwe brood regeling voortgezet. De rijksminister van volksvoeding verzekerde, dat de VRIJ NAAR HET DUITSCH. 13. De trein had hel slation bereikt. „Breslau! Uitstappent'I Het portier ging open, en spoedig stond men le midden eener woelige, dringende menigte op het perron. „Waar zou Max toch blijven?" „Daar komt liij!.... Mils 1" Haastig baande deze zich een weg door net gedrang. „Welkom in uw nieuw te huis!" Stormachtige begroeting volgde nu van moeder en zusters. „Hoe gaat het mama? Is u vermoeid?" Max nam den zwaren handkoffer van Helena. „Hebt gij nog Jicer bagage? Neen? Nu dan komt mee, hel rijtuig wacht. Neen mijn arm, mamal" „Anna heeft wonderen gedaan sedert gisteren", vertelde hij, nadat de kleine ka ravaan zich in beweging had gezet. „Er is ♦vel is waar, nog veel te doen, maar over het algemeen ziet hel er in onze nieuwe woning al heel gezellig uil". „Onze meubelen zijn dus alle onbescha digd aangekomen?" „Op een paar gebroken borden en kop jes na, mama." „Is de tuin groot," vroeg Greta. „Dat ligt er aan, wat ge groot noemt. Voor ons is hij in ieder geval groot ge noeg. yoorzichtig, mama!" „Hoe ver is het nog, Max?" vroeg Hed wig, terwijl zij de andere in het rijtuig volgde. „In een groot half uur zijn wij er." Max nam bij den koetsier op den bok plaats. Het portier sloeg dicht en onmid dellijk daarna ging het ratelend vooruit, de stad uit. „Mama," zeide Hedwig na een poosje, terwijl zij op het vroegere onderwerp van hun gesprek terugkwam, „indien u hier wezenlijk geen vrienden heeft, kunnen wij tenminste toch nog kennissen van papa aantreffen. Ik heb mij vast voorgenomen op verkenning uit le gaan. Er zal toch nog wel een tante of nicht te vinden zijn, of ten minste menschen, die hem vroeger ge kend hebben." Haar moeder schudde het hoofd. „Gij vergeel, dal de duur van een mensohenle- yen verloopen is, sedert hij deze streek verliet. laWes en nichtjes hezal hij niet van zijn vroegere vrienden zullen er ver scheiden dood z*jn en de overigen hebben hem zonder twijfel lang vergeten." „Maaro, mama, welk een prachtig kasteelt.... En dat park!.... hoe heer lijk!" „Daar zou ik wel willen wonen," meen de Greta, toen het uitgestrekte gebouw met zijn torens en torentjes een oogenblik dui delijk in zijn geheele grootte voor hen lag. „Rijke menschen zijn toch te benijden; zij kunnen alles naar hun smaak en welge vallen laten maken." „Wie weet, of de eigenaar dezer be zitting zoo gelukkig is, als gij u verbeeldt," hernam Helena glimlachend. „Misschien zou hij gaarne met ons ruilen." „Ik zou wenscliendat hij het mij aan bood," lacht» Hedwig. „Wat denkt gij er van Greta?.... O mama, wat scheelt u? Is u ongesteld?" „Neen," hernam deze zacht, terwijl zij hel gelaat afwendde, „ik ben slechts ver moeid." ,ïk hoop, dat wij spoedig aan Jt einde van onzen tocht zijn," zeide Helena troos tend. „Wij zijn zeker meer dan een half uiu onderweg." .Dat gebouw daar is in ieder gevaJ dc fabriek." „En daar staat Anna reeds aan de tuin deur. Dadelijk zijn wij er! O mama, o Helena, wat een mooi huis! Zou dat wezen lijk liet onze zijn?" Onder het luid gejubel der beide meisjes hield het rijtuig stil. Zij sprongen er uil en stormden Anna voorbij over het goed onderhouden pad om dadelijk iedere ruim te der nieuwe woning, ieder hoekje van den tuin te doorsnuffelen. Met gloeiende wangen en loshangende haren zochten zij eindelijk het kleine kamertje op, dat Anna voorloopig tot huiskamer had bestemd, en vonden daar een met zorg toebereid maal gereed, hetgeen zich allen, moeder nüge- zonderd, heerlijk lieten smaken. De conversatie aan tafel was buitenge woon levendig, ofschoon mevrouw Wall hagen soms eenigen lijd mei hare gedach ten afdwaalde en, tot onuitsprekelijk genoe gen van de vroolijke Grc-la, geheel verkeer de antwoorden gaf. „Hoe jammer, dal u zoo vermoeid is, mamal Maar morgen moet ii met ons de ronde doen en alles bekijken.' „Als wij morgen eens in het prieeltje ont beten," stelde Hedwig voor. „Dat zou heer lijk zijn!" „Neen, niel in het prieeltje, maar op dien kleinen heuvel onder den heukcoboom. Daar heeft men een bekoorlijk vergezicht: aan den linkerkant het huis, recht voor zicli den tuin en daarachter de fabriek van den lieer Weber. Nog verder op den achtergrond ziet men het groote park van het kasteel, en heel in de verte de stad juist als op een schilderij. Niet waar, wij ontbijten daar? Ik zal er dc koffie wel naar toe brengen, dan heeft Anna er geen moeite mee." In de schaduw van den grooten beuke- boom zat rondom de ontbijttafel een heel gezelschap in levendige conversatie. „Ik begrijp inderdaau niet, hoe Anna het huis zoo spoedig in orde heeft gebracht,' merkte mevrouw Wallhagcn op. „En alles zoo doelmatig ingericht! Helena meende, wij zouden hier nog een groote verwarring vinden." 1 „Dat wonder zal ik u verklaren," zeide Max glimlachend. „Ten eerste vonden wij hel geheele huis grondig schoongemaakt. Zoo dra het bepaald was, dat wij er in zouden gaan wonen, heeft mijnheer Weber of liever juffrouw Constance alles in orde laten brengen. Toen daarna onze meubel aangekomen waren, zond men ons een ^ar flinke men schen. die in een ommezien alles naar bin nen brachten, en volgens aanwijzing in de verschillende kamers verdeelden. Later kwam juffrouw Constance zelf nog een paar maal hier," ging Max voort, „om Anna met goeden raad ter zijde te staan." „Dat was zeer lief van haar," hernam Helena. „Zij is mij reeds bij de eerste ont moeting zeer goed bevallen." „Ja," knikte, Max, „zij heeft zoo niets gemaakts aan zich." „Maar wie komt daar?" riep nu Hedwig. Een lichte japon werd door de struiken zichtbaar, en in, 't volgende oogenblik ver scheen aan den vQüLtler :hoogte„ een jp§ge dame. - - „Mejuffrouw Weber!" riep Helena, ter wijl zij haar Vc gemoet snelde. Greta sprong op om een stoel te halen, terwijl mejuffrouw Weber dc familieleden begroette, en mevrouw Wallhagen het lieve meisje op de vriendelijkste wijze dankte voor de beminnenswaardige voor*» komendheid, waarmede alles tot hare ont vangst gereed was geweest. (Wonll vervolg4)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1