V ONS BLAD" BUITENLAND. No. 201 DONDERDAG 9 JUNI 1921 14e JAARGANG IS Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: KSgffiOTK-433 Aan aiie abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,- Brieven uit Frankrijk. Advertentieprijs: Opper-Silezië. De Htijtiwerkersstakirig Ie Engeland. FRUII.I.RTON GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. Blnnenl&ïklsch Mleuws. Oficler Vafsciie ¥fag dM ttEMfeiÜ TS. plm. 2.30 o o 44 Vt I45xA *3* 4^Vi 3CS 13* 453 219 S°7lf% 96 o O 443 (Mishan- aubs. 5 aan Zee I tot dood L'-v.. straf. Itraf voor- Helder, Eisoh I hechtenis J-sslissing laar vv I itter aen tig ge- Tg! ~~N" N00RD-H0LLANDSGH Voor builen Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad I i f 2.— f 2 85 0 10 f hooger. Van 1—5 regels f 1.25 elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- Ij uitbetaling per plaatsing f 0.60. Waar Ier wereld men tegenwoordig ook kom!, het woningvraagstuk is aan de orde van den dag. Vangt men in treinen onwillekeurig ©enige woorden van een gesprek op, tien tegen één, dat de con versatie loopt over een huis waar men uit moet, de moeilijkheid, zelfs de on mogelijkheid, een ander te vinden, of de ontzaggelijk hoe ge prijzen, die men durft te vragen. In Holland «ingt men dat be kende liedje, in Frankrijk. niet minder en vooral in de hoofdstad Parijs is de toestand al lied erg. En als men zelf zoo gelukkig is een behoorlijk dak boven zijn hoofd te hebben, begrijpt meji maar al te goed de jalocrsohe blikken van ben die minder gelukkig waren iets te vin den. Wonen in een pens-ion of hotel mag voor een tijdje misschien een zekere bekoring hebben, op den langen duur bevalt het niet meer en is bovendien zeer kostbaar. Het „zoekt en gij zult vinden" is blijk baar niet toepasselijk op de vele woning- loozen, die n-iels anders doen dan de stad doorkruisen om een eigen „home" te vin- den.Sieutelgeiden en overname van niets waardige meubelen, tegen de meest dwaze prijzen, zijn ook hier de dagelijks voorkomende uitvloeisels van den nijpen den woningnood, doch veel ergere prak tijken hebben zioh de laatsle weken voor gedaan. De woningbureaus „les agenis de location" gelij.k men ze hier noemt, die overstroomd worden met aanvragen, hebben misbruik gemaakt van het ver trouwen dat iir hen gesteld wordt. Zij we ten door middel van advertenties en re clame beloften le doen, die achteraf blij ken op nie's uit te draaien en slechts de penningen kloppen uit de zakken der slachtoffers. Het gaat meest aldus in zijn werk. Vol hoop is men ingegaan op de verlokkende advertentie en meldt zich op het verhuur kantoor aan. Alvorens echter inlichtingen ie krijgen is men verplicht een zeker be drag te storten, in verhouding tot de even- luecte TiiiurScfrr, 59"frttncs- voor 1500 75 voor 2000 en zoo verder. Sommigen durven zelfs hoogere hediragen te vragen. Als men tens geofferd heeft, krijgt men een aan,tal adressen, waarvan spoedig blijkt dat de huizen niet le huur zijn, of juist reeds aan anderen zijn verhuurd. Men stuur,t ze naar de verst afgelegen wijken, v do hoop, dat zij na een vergeefschen tocht niet zullen terugkomen om hun rechtmatige klacht in te dienen, In één van de verst afgelegen arrondissementen slaat een aantal huizen, waarvan de houw vóór den oorlog is begonnen, doch die niet geheel zijn afgewerkt. Bezocht men nu opraad der verhuurkantoren de eige naars van deze perceel en, dan zijn deze genegen, hei werk op kosten der huurders te voltooien, terwijl men nog bovendien verplicht is 't dubbele van den hunrsom te voldoen. Tal rijke personen zijn reeds de dupe geworden, en nog steeds wordt op deze wijze voortgegaan, al heeft ook de justitie zich er mee bemoeid. De eeni- ge manier om een einde te maken aan al deze misère is de aanbouw op gr ooien schaal van nieuwe woningen. Wat dit zeggen wil voor een slad als Parijs kan eenieder begrijpen, die reeds weet wat Amsterdam op dat gebied bin nen de eerstvolgende jaren noodig heeft. De materiaalprijzen dalen wel eenigszins, maar de lo-onen zijn zoo hoog, dat aan houw van zelfs bescheiden woningen haast niet le denken valt. Een ander soort dakloozen zijn de vele zwervers, die elke groole slad kent en die deels omdat zij niet anders willen, deels uit gebrek een onderkomen zoeken in de nachtelijke uren in de portieken der hui zen of zomers op de banken in de plant soenen. Liever dan voor enkele stuivers in een toevlucht voor onbehuisden, onderdak le vinden, geven zij er de voorkeur aan in de buitenlucht le kampeeren en hun bezit aan koning alcohol als accijns de bet-alen. De ondergrondsch e spoor biedt ook een welkome loevlucbl aan die paria's der maatschappij, en nu moge bet vrij deftig klinken to kunnen zeggen: ik overnacht op de boukward St. Germain of in de Rue St. Honori. Wanneer het practisch slechts is in dc ondor-gromd-stalionnetjes van dien naam is hel een meer dan droe vig verblijf. De nieuw benoemde prefect van politie, wil behalve aan de groolere veiligheid van verkeer, in liet bijzonder voor de voetgangers, ook zijn aandacht aan die nachtelijke zwervers schenken. Persoonlijk wil hij zich bij nacht en ontij incognito op het pad begeven, 0111 Verschillende toestanden te onderzoe ken. Juist onder deze openlucht-bewoners treft men de elementen aan die de groole stad onveilig maken, er niet 'ogen op zien te plunderen en te rooven, zelfs iemand hel leven te benemen. Zelfs het'Bols de Boulogne, de zoo geliefde wandelplaats van Parijzen-aars en vreemdelingen, waar tot nu toe aanrandingen, overdag althans, niet voorkwamen, is gebleken niet zoo Veilig te zijn, als men dacht.... op klaar-, lichten dag hebben misdadigers zich niet ontzien, een rustigen wandelaar aan le grifpen en aan den kant van een bosch- weg te berooven en te vermoorden. Dit voorval is aanleiding geweest 0111 aan te dringen op een -beier politietoezicht in het uitgestrekte bosch en reeds zijn meerdere agenten aangenomen om per rijwiel voor oen groolere veiligheid zorg le dragen. Men moet echter door een dergelijke ge beurtenis zich niet laten verleiden de vrees voor de onveiligheid te overdrijven, ïn iedere groote stad komen dergelijke dingen voor en procenlsgewijze is het aantal vrij gering, al doet ieder feit op zichzelf den vredigen stedeling ernstig verschrikken. Pas als iedereen het „heb uw naasten lief gelijk u zeiven" in praktijk zal bren gen, zal hieraan een einde komen. Maar het schijnt wel of wij verder dan ooit daar van. verwijderd zijn, het „chacun pour soi", ieder voor zich is nooit zoo sterk geweest dan in dezen tijd; en het „Dieu pour nous lous"- (God voor ons allien) wordt er in.de meeste gevallen, nog niet eens aan toegevoegd. Mr. P. v. S. De aclic der Engelschcn. Volgens de Berichten in de Berlijnsche bladen is de actie van de Engelschen 0111 in Opper-Siiezië dc or cte le herstellen op- den goeden weg. Drie Engelsche conipag- niëu zijn reeds te GleiwRz aangekomen en een gedeelte dezer troepen is onmid dellijk verder gestuurd. Hot is heugelijk dat de Engelschen blijkbaar op energieke wijze naar het hart van het industriege bied oprukken, want daar dreigen de grootste gevaren, ingeval hel den Polen mocht gelukken nog meer gehouwen en ■strategische punten van waarde te bezet ten. Een verklaring van dr. Wirth. Dr. Wirth, de rijkskanselier, heeft in een onderhoud met den Berlijnschen cor respondent van de Matin" gezegd, dal de laatste berichten uit O.-S. onrustbarend zijn. De Opper-Siieziërs betwijfelen of hun recht zal worden gedaan, daar het „he- melsche geduld", dut zij hebben geoefend, huil niets heeft gahaal. De entente-commissie moet onverwijld de rechten en het leven van de Duit- schers beschermen, anders is een burger oorlog onvermijdelijk. De rijkskanselier beloofde naar beste krachten le zullen meewerken aan een ver gelijk tusschen de entente-commissie en generaal Höfer. Volgens officiecfe Fransche berichten hebben cte Duitsche afdeelingcn reeds se dert Zondagmiddag hun actie geslaakt. De opstandeling Warwat heeft Doliwa als opperbevelhebber van de opstandelin gen vervangen. Nieuwe gevechten. Blijkens de laatste berichten hebben Duitsche afdeelingen een vruchteloozen aanval gedaan o-p de Poolsche opstande lingen bij Alt Koscl en Rosenberg, Voorts hebben Duilsehe afdeelingen het Fransche garnizoen te Tarnowitz aange vallen. De Poolsche opstandelingen hebben Dinsdag weer op (al van punten oen le vendige gevechtsactie ontwikkeld. Zij rich ten sterke stellingen in tot verdediging van het nijverheidsgebicd. Volgens Fransc.he bladen heeft gene raal Lcrond besloten de Fransche garni zoenen le Plus's, Rybnik en Tarnowitz 1e laten. „Bolsjewisme". Een „volkomen betrouwbaar zegsman" schrijft onder het hoofd „Bolsjewisme in Opper-Silezië" uil Kattovvitz aan deri Lokal Anzeiger dat de anarchie in het ij verhei d sg eb i cd nog voortdurend om zich grijpt. Hij beweert dat links-radicale kringen van O.-S. uit door de boJsjcwïsee- ring van dat gewest de „wereldrevolutie" trachten door te drijven. Zij hopen ook in de bruinkoolbekkens van Midden- DuKsehland den arbeid weidra le kunnen stilzetten om dan door stakingen of pro vocatie lot een bezetting door dc Entente het Roergebied te kunnen uitschakelen. De links-radicalen, die thans nog met Korfanly onder een hoedje spelen, zouden 'nem dan op zij schuiven om zichzelf lie uil sluitende macht in O.-S. te verzekeren. Fransche persstemmen. De „Figaro" acht den Brilsehcu stap te Berlijn wel te schuchter en niet in staat <Je herinnering aan Lloyd George's aan moediging to-t Duïsehland. zich zoo üoodig in het betwiste gebied zelf recht te ver schaffen, uil le wisselen. Maar in' 't alge meen is men daarover, evenals. over het. De beraadslagingen zullen waarschijn lijk loopen over het Engelsch-Jnpanseh bondgenootschap, de rijiksverdediging, het rijksbeleid in buitenlandsrlhc aangelegen heid en het plan voor een luehtscheep- v aartma ai sch appij Men adht de bijeenróeping van. het inijnwerkerscongfes Ier beraadslaging over dc nieuwe voorstallen van de eige naars een greoten stap in dc richting van een regeling. Tot dusver had het congres geweigerd le bestuiten tot hef houden van een stemming onder de mijnwerkers maar wegens dc aanbeveling van het be stuur, zal het waarschijnlijik het miliioen leden niet langer de gelegenheid daartoe ■onthouden. Offtcieele bijzonderheden over het nieu we aanbod .van de eigenaars zijn niet be kend, maar naar verluidt, hebben zij een flinike verhooging van hel eenheids!óon aangeboden. Het percenlage van de ver hooging zou oip zijn minst twaalf maan den verzekerd en misschien zal het daar na nog gehandhaafd worden, maar de eigenaars stellen voor om het over twaalf maanden ie herzien. In de dislriclen zon een Joonfonds gevormd worden, waaruit de -verzaeningsraad ondersteuning zou ooitennen aan sleeilu beiaalde delvers. Met de. kosten van het leven en andere factoren zou. naar men zegt, rekening ge houden worden. De eigenaars hebben, vol gens,oen lid van liun besla ar. hun bereld- wiir.theid le 'verslaan gegeven, 'om ur'.e maa.ijdcn lang ai hun winsten slan- daarilwinst en overwinst af te. slaan. Het, 'gevolg van het afslaan van de win sten in welvarender districten zal zijn, dal Jr niet zulke groote eischea aan hel regcvri-ngssubsidio gesteld behoeven le wor.'en om de loonsverlaging in de ar mer districten l-e verlteiMcn en zoodoen de 1 men met dc 10 miliioen pd. st. la era joe komen, dan aanvankelijk het plasi''-.as gawoest. Misschien ra'- luk'fonds mi Gal zes maanden to .n-te en d zijn. D scha -e; van de e - R.eriagingeri moet neg DE DUITSCHE REGEER ING. Daar het kabinet Wiirlh niet op een Tneerderiheid dn den Rijksdag kan rekenen, is bet belangwekkend te vernemen welke plannen de rijkskanselier Wirtii beeft voor het geval dat hij bij de een of an dere belangrijke stemming in den Rijks dag geen meerderheid krijgt. In een pers- gesprok met den correspondent van de Aigenitijnsohe NacOon heeft nu de rijks kanselier verklaard dat indien da tegen woordige politiek van oen of andere zijde zou worden gesaboteerd 't vanzelf spreekt ■dat dasi bet Duiitsehe volk over -zijn lol zelf zal moeten beschikken. Dit beieelkent diut de kanselier in zulk een geval van plan is den Rijksdag te ontbinden. E-UITSC HL A NDS ONTWAPENING. ■De Entente heeft de overgelegde lijst van Duitsche weenbaaiHieidsorg-anlsaties, die ontbonden moeten worden, onv-olledfig genoemd, ofschoon ze naar het oordeel der Duitscihe regeerimg alle in aanmerking komende organisaties omvat. Niettemin heeft de rijksregeering de regeeringen der bondsstaten verzocht haar te willen op geven of er misschien een of meer orga nisaties zijn verget-en. De berichten uit Beieren gewagen van een snelle voortschrijding der ontwape ning. ■A optreden van den nieuwen Bfifscheri com missaris Stuart voldaan. Aanstonds na zijn komst schijnen de Duitsche troepen- van leer getrokken te zijn. Men verwacht dus dat Stuart's opvatting niet de Fran sche zal kloppen. Het aantal Engelsche troepen bedraagt nu 6000. naast 12000 Fransche en 3 tot 4 duizend Itah'aanschc., De houding van de Duitsche overheid wordt algemeen afgekeurd. De LanlCrhe wijst op de overeenstemming tusschen nota's van de Duitsche regeering aan de Engelsche en van generaal Höfer aan de geallieerde commissie le Oppeln. De laat sle acht men onbeschaamd, evenals den stap door den Duilschen gezant aan de Quai d'Orsay gedaan. Vooral in liet pro test tegen do mogelijkheid van ontruiming der Opper-Silezische steden door de ge allieerde detachementen, die daar de Duit- schers moet beschermen, ziet men de er kenning van de noodzakelijkheid dier troepen, Tegen den correspondent van dc Matin heeft Wirth herhaald tegenover do Duitschsche troepen in 't stemmingsgebied machteloos te staan. Höfer echter is Op- per-Sileziër. Hij verdedigt zijn landge- noolen. Wirth kent hem ais inschikkelijk en heeft de vaste hoap, dat de commissie te Oppeln dezer dagen een accoord met hem zal sluiten. De laatste berichten ver ontrusten den kanselier ernslig. DE BRITSOH'E RIJE5CONFERENTIE. De rijksconferentie van de cersle-mi- nislers van het Britsche rijik zal vermoe delijk den 15den of 16d«u dezer geopend worden. Hughes uit Australië en Massy uit Nieuw-Zeeland zijn al aangekomen. Generaal Smuls uil Zuid-Afriika en Mei- ghen uit Canada worden clik oógènblik verwadhl. •-res. - -r.-su Ïèrïsïïü. Het nieuwe kabinet. Sir Jaio.cs Craig, dc eersic-mmister van Noord-Ierland, heeft bekend gemaakt, dat zijn kabinet als volgt is saniengesie'ld: blnnenhmd-sdhe zaken Sir Dawson Bates, financiën H. M. Pollock, onderwijs de markgraaf van Londonderry, anbeld J. M. Andrews, landbouw E. A. Arch dale. Executies. Edward Foley en Patrick Mailier zijn gi sier och tend le Dublin Ier dood ge bracht wegens den moord op den politie agent Wallace le Knockloiig, in het graaf schap Limerick, twee jaar geleden. De moord was gepleegd toen Wallace een gevang-ene met den trein naar Cork bracht. De gevangene werd bevrijd en de agent doodgeschoten. VerdeT werd ter dood gebracht de po- iitic-ag-cnt William Mitchell weg-ens den moord op Ddxon, een magistraat in Dun- lavin, bij een inbraak ten huize van Dixon Een groole menigte had zich builen de gevangenis van Moimtjoy verzameld, oin voor Maker en Foley le hidd-en. Een gepantserde auto stond voor de poort van öe gevangenis. Om kwart over achten werd de kennis geving aangeplakt, dat hot rcciht voor Foley, Maher en Mitchell zijn loop had gehad. De familie van de twee eersten had den' vorigen. avond a f scheid van hen ge nomen. Zij gaven de volgende boodschap mee: „Vecht voor!! Strijdt voort voor de eer, roem en vrijheid van het dierbare, oude Ierland^ Onze harten gaan uit naar onze goede oude vrienden. Ons bloed zal niet vergeefs voor Ierland vergoten zijn en wij hebben, naar onzen Co cl gaande, een sterk voorgevoel, dat Ierland spoedig vrij zal zijn." SCHANDELIJKE MOORD. •Een schandelijke moord is er Zondag le Parijs gepleegd. Teissier, een voerman, was niet eenige vrienden, hun vrouwen en hun kinderen aan liet uitrusten tegen een helling van die fortifica'-ks. PiokseXng 'daalde er een regen van s te-enen op hel gezelschap neer, waardoor een klein meisje en haar moeder gekwetst werden. De vriend-en van Teissier zetten dc daders •na, maar,hij self, die vast in slaap was gevallen' tegen de grazigehelling, had niets gemerkt "van het gebeurde en sliep door. Daar na-derde een man, olie, - zander -duf er iets wos voorgevallen, zich plotse ling op den slaper wierp en hem een ines in het hart slootte. Teissier was terstond dood. De' liioord'eiiaar ittckltei en o-ni- kwam. De Fra-n-sdho munt' is druk bezig aluminium muntstukken van één, twee en Tan een halv-en frank te slaan. Per dag wordt cr voor ongeveer 350,000 frank ge slagen -en de Ba-nik van Frankrijk heeft reeds voor ongeveer 15 mil koen frank aluminium ge I'd liggen. Wanneer de bank over 50 lot 60 miffioen frank alumimiiim- s tuk ken beschikt, zal zij -beginnen het geld in ca roulatie le brengen. Daar waar er het grootste gebrek aan pasmunt heerscht, zal de bank het nieuwe geld het eerst he-en z-enden; Parijs komt niet het eerst aan de beurt om liet' te ont vangen. Het minister.jé van financiën rekent per jaar voor 150 miliioen frank van het nieuwe geld le kunnen laten ma ken. Eerst zullen de stukken van één en twee frank komen, daarna die van 50 centiem. Tengevolge van den fiiiancieelen toe stand heeft de rege-eriiig beskoten, de eo-n- trc.i!>e G-p den landbouw o-p le heffen. Het gevolg van dit besluit is, dat de gegaran deerde minimumprijzen voor boeren voor tarwe en haver vervallen, wanneer de oogst binnen is. De ioonraad zal ver-1 •diwijuen en de maatregelen toil intensieve verbouwing zullen vervallen. In de actie van de Haagrohe firma Kinline en Zonen leg-cn de executeurs van het testament van Halt heeft de rechten ten gunste van de gedaagden beslist. De tegeneis-cGi van de gedaagde partij «lot terugbetaling van reeds betaald geld werd echter niet toegewezen. Aan eisefher-esse is gelegenheid gegeven lot beroep. Aan een maaltijd van het Brifcsdhc verbond van kaïLoeniplant-ers te Manchester heeft ühurchill verklaard, dat 1 miliioen pd.st. beschikbaar gesteld zal worden ter bev-ordering van de ka'ioenleelL in hei rijk. De Japansche kroonprins in ons land. Het „Hbl." verneemt, dat dc Japan^ohe kroonprins, die 15 dezer le Amsterdam door de Koningin ontvangen wordt, den IGen Den Haag en 17 dezer een officieel hezoek aan Rotterdam zal brengen, waar Z. K. H. op het stadhuis zal worden ont vangen, terwijl hem ook een tocht op de rivier zal worden aangeboden. Naar het „U. D." verneemt, zal de Japansche kroonprins bij zijtn bezoek hier te lande ook enikete dagen op het landgoed Oud-Wassenaar vertoeven. NATIONAAL DERDE-ORDE CONGRES. Op het congres, dat 29 Juni in Den Bosch gehouden- wordt, worden door de volgende sprekers de volgende onderwer pen behandeld. Bij de H. Mis yn half twaalf Predikatie door den zeereerw. zeergel. heer dr. Jos. Krijn uit Vakenburg over De Derde Orde en de vrede. Thema „De Tertiarissen zullen won derlijk veel bijdragen tot herstel van de eendracht der gemoederen, als zij èn in ge tal èn in ijver overal toenemen." Bened. XV Sacra Propediem." In de parcllelvergaderingen 's middags om drie uur In Casino Rede door mr. dr. J. van Best uit Eind hoven over De Derde Orde door O. H. Vader Paus Benediotus XV in'zijn Jub. Encycliek Sacra Propediem" ten strijde geroepen tegen de geldzucht. ConclusiesDs Derde Orde streeft er naar om door den Christus terug te voeren in de harten der menschen mensch en maatschappij te hervormen en bestrijdt daarom de geldzucht. 1. door haar leden den Franciscaanschsn geest van armoede en onthechting te lee- ren 2 door haar leden tevens te leeren de eenige waarde van den rijkdom. In de R. K. Militairen-Vereeniging Rede door j nr. mr. Fr. van Nispen tot Sevenaer uit 'sGravenhage over De Derde Órde door O. H. Vader Paus Beneclictus XV in de Encycliek Sacra Propediem" -tem-stïij4&£8loepj$n.tegen den onleschba- ren dorst naar genietingen." ConlusiesDe Derde Orde, die in den loop der zeven eeuwen van haar bestaan een oefenschool was van christelijke vol maaktheid voor menschen te midden der wereld, neemt weg een der grootste hin derpalen der christelijke volmaaktheid de zucht naar zinnelijke genietingen 1. deer krachtige voorschriften van den Regel. 2. door haar leven te bezielen met St. Franciscus' geest van Versterving. J n de Kerk van Sint Leonardus Rede door den zeereerw. pater Dahna- tius van der Geest, O. P." uit Nijmegen, over de Derde Orde en de vrouw. Thema „De Derde-Ordelingen mosten door een ongeschonden geloof, en zuiver leven en een vurigen ijver verre verbrei den den goeden geur van Christus". Benedictus XV. Ene. „Sacra Propediem" De Vrouwen-Tertiarissen zullen dier, plicht vervullen 1. door haar geloof te toonen in de gods vrucht naar 't voorbeeld van vele herige Vrouwen-Tertiarissen der zeven verleden eeuwen 2. door met zorg te vluchten de gevaren van dans, tooneei en bioscoop, volgens het voorschrift van den Regel der Derde Orde. 's Avonds in de Kathedraal onder hei- Lof: Predikatie door den zeereerw. pater A. Vermeulen, S. J. Pastoor te 's-Gravenhage over De Derde Orde en de Mariavereeririg met hulde en toewijding aan de Zoete Moeder. Het Congres wordt ook bijgewoond door Z. D. H. Mgr. L. Schrijnen, Eisscnop van Roermond. EEN NIEUWE STAATSLEENING. Naar de „Residentiebode" verneemt, wacht ons voor het najaar een nieuwe staatsleening. VRIJ NAAR HET DUITSCH. 14. „Hoe gezelig zit men hier!" zeitle juf frouw Constance nadat men nog een poosje over de ligging van het huis, den gezond heidstoestand van mevrouw Wallhagen en dergelijke dingen had gesproken. „Deze beukeboom was de lievebngsboom mijner overleden tante en al Se rozeboompjes hier rondom zijn op haar uitdrukkeiijken w-ensch geplant. Over eenige weken zal deze luin op een zee van rozen gelijken. Zij was over 't al gemeen eene groote vriendin van bloemen." „Deze voorliefde deel ik met haar," zeide mevrouw Wallhagen, „alleen heb ik mij tot no toe de weelde van een luin niet kunnen veroorloven." „Wanneer men in de slad woon, moet men zeer zeker veel missen." „Naar ik van uw tuinier heb gehoord, heeft u zoo tamelijk hel opperste toezicht o-er de plantsoentjes rondom uwe villa," merkte Mas aan. Constance lachte. Mortens bewijst mij fle eer mij soms oiu raad te vragcu, maai bij is zelfstandig genoeg naar dien raad slechts in zoo verre te luisteren als het hem goeddunkt, Louise.u weet, dat mijn zuster, mevrouw Ulniach, sedert den dood van haar echtgenoot, met haar zoontje bij ons inwoont, niet waar? Louise was van plan mij te vergezellen maar Fritsje klaagde over hoofdpijn, en toen waagde zij het niet, het verwende jongetje alleen te laten, maar verzocht mij haar bij u te verontschuldigen. Louise dan heeft het voorrecht, de teekeningen voor de enkele perkjes te mogen ontwerpen. Overigens is Mertens een zeer bekwaam man in zijn vak, en kan men liet hem niet kwalijk nemen, dat hij er zich van bewust is. Ik hoop, mevrouw Wallhagen, u zal spoedig zoc ver hersteld zijn, dat u ons de eer van een bezoek kan aandoen. Het park en vooral de broeikassen zullen u bevallen. Papa heeft verleden jaar een menigte zeldzame gewassen latei, komen, die zich groolendcels heerlijk ontwikkelen. En nu heb ik nog een wensch, dien u zonder par don moet vervullen, juffrouw Helena, dezen keer is het namelijk om 11 te doen." „Ik sta met genoegen tot uw dienst." „Mooi, ik houd u aan uw woord. Over morgen vier ik mijn verjaardag, en nu heb ik gisteren een ritje in de ronde gedaan en al mijn vriendinnen, dat wil zeggen, al degenen, die in de nabijheid wonen, voor morgen namiddag uilgenoodigd: de mees ten hebben de uilnoodiging aangenomen, en nu-reken ik er vast op, dat ook u mij liet genoegen zal doen van le komen." Helena aarzelde. „U moet mij niet voor ondankbaar houden, mejuffrouw Weber.' zeide zij eindelijk, terwijl een zachte blos hare wangen kleurde, „ik weet uwe goed heid volkomen te waardeeren, maar...." „Geen „maar, als je blieft," riep Con stance haastig uit. „Ik neem volstrekt geen weigering aan. Om n de geheele waarheid te zeggen: mijn verjaardag wordt eige,nlijk later gevierd, wanneer papa van die ellendige rheumatiek gene zen zal zijn, en ik heb dit feestje voor namelijk op touw gezet, om u voorloopig met mijn vriendinnen in kennis te bren- gen. Er zijn zeer lieve meisjes onder, die ook u zeker wel zullen bevallen." „Daaraan twijfel ik volstrekt niet, u vergeet in de goedheid uws harten slechts één omstandigheid, namelijk, dat deze jonge dames misschien niet genegen zul len zijn, mij als haar gelijke in haar kring op te nemen." Een donkerrood bedekte bij deze laat ste woorden de wangen van Oonstanoe. „U schijnt een zeer ongunstige meening van ons te hebben," zeide zij na een kleine zijn om u, tot behoud uwer zelfstandig pauze op ietwat verwijtenden toon. „I-Ioudi u mijn vriendinnen voor zoo kleingeestig „O, volstrekt niet, verdedigde zich He lena. „Maar mijn broer bekleedt bij mijn heer uw vader een ondergeschikte be trekking, ik zelf wil zien of ik hier, evenals vroeger te Erzenbach, door les te geven iets tot het onderhoud mijner familie kan bijdragen, cn daarom zou het zeer natuurlijk zijn, indien de jonge dames, waarvan u sprak, mij zouden aan zien als iemand, die niet tot haar kring behoort." „In zekeren zin, moet ik u gelijk ge ven, Helena," viel nu Max in. „Maar, wat uw laatste reden betreft, zoo meen ik, u reeds herhaalde malen te hebben ver klaard, dat mijn salaris meer dan vol doende is, en het mij dus volstrekt over bodig schijnt, dat gij naar een gelegen heid uitziet, om er nog iets bij te ver dienen." „Ik ben nu eenmaal aan ernstig werk gewoon geraakt, en ik weet, gij noemt het hoogmoed maar een zekere zelf standigheid is mij behoefte." „Dat is toch nog geen reden, om mijn uilnoodiging niet aan te nemen, juffrouw Helena. U zal toch wel niet van plan heid, als een kluizenares van lederen om gang met meisjes van uw leeftijd 'te onthouden." „Ik zou immers zeer gaarne komen," zeide Helena half overwonnen, „indien... indien mijn ongelukkige trots er niet tegen opkwam. Het stoot mij tegen de borst de rol te vervullen van iemand, die slechts geduld wordt." „U zal niet slechts geduld, maar met hijzonder genoegen ontvangen worden riep Constance. „De geheele moeilijkheid bestaat alleen in uw verbeelding. Dus, wij mogen op u rekenen, niet waar?" Dralend gaf Helena haar toestemming. „Zal het gezelschap talrijk zijn?" Me vrouw Walhagen dacht met eenige be zorgdheid aan de kleeding harer dochter. „Neen, integendeel, Henrietta en Con- radine Stimhoff; Ilenriette is een beetje doof, maar anders een allerliefst meisje dat uw hart stormenderhand zal verove ren, juffrouw Helena. Dan Wanda van Brenner een origineel dametje; ik ben nieuwsgierig, hoe zij u zal bevallen Caroline Koeheek en eindelijk Marion Guthbridge. Deze laatste is onze naaste buurvrouw, u zal gisterenavond in 't voor bijrijden wel het kasteel Guruguh bemerkt hebben. Daar woont zij met haar vader, die vroeger veel afwezig was, maar in den laatsten tijd nog al dikwijls hier ver toeft" „Dat groote gebouw met dien reusach- tigen koepel, dien men van hier boven de boomen uit ziet steken?" riep Greta vol belangstelling uit. „Hodwig en ik hebben al overlegd, of het niet mogelijk zou zijn het kasteel eens in de nabijheid te zien." „Ik vrees, dat dit zeer moeilijk zal zijn," meende Constance glimlachend. „Mijnheer Guthbridge is een eigenaardig man. Toen zijn vrouw nog leefde, leefde hij op grooten voet, gaf schitterende fees ten en spoelde hier in do streek een der eerste rollen. Met den dood der ziekelijke dame veranderde dat echter. Hij ver kocht zijn paarden, gaf het grootste ge deelte zijner bedienden liun ontslag, zond Marion in een opvoedingsgesticht, waar zij zelfs de vacanties moest doorbrengen, en ging op reis. Van tijd tot tijd vertoefde hij eenige maanden hier; maar den om gang met zijn vroegere vrienden heeft hij bijna geheel afgebroken, en zijn be dienden hebben het streng hevel, niemand tot bezichtiging van het slot of van het park toe te laten." (XV or dl vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1