buitenland. fruii.i.rton BINNENLAND Bureau: HOF 6, ALK^AAfl. - Telefoon: ADMINISTRATIE No. 433 Utreeht en Amsterdam. Untier Valsche Vlag i<o. 202 VKIJDAG 10 JUNI 1921 Ï4e JAARGANG Abonnementsprijs ,Per kwartaal voor Alkmaarf 2.— Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.50 f hooger. Aan alle abonné's wordt REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- uitbetaling per plaatsing f 0.60. De naklanken van de Utrechlsche mee ting en het grpole congres der R.K. Vak organisatie waren nog niet verstomd, of Zondag kwam een nieuwe demonstratie de aandacht van het Nederlandsche volk vra gen. Maar nu in Amsterdam en nu van de socialisten. Wij hebben geen reden om daarvoor de oogen te sluiten en de ooren te sloppen. Wij zouden ze niet hebben, ook niet, wanneer die roode manifestatie een geweldigen indruk had gemaakt, want het hoofd in het zand sloppen om het gevaar niet te zien, is een taktiek, die aan den vreesachtigen struisvogel past. En, •wat men ons, Katholieken, ook verwijlen wil, schuchterheid schijnt niet tot onze ondeugden te hehooren! Wanneer de Amsterdamsche meeting dan ook een krachtsontplooiing van het Ne derlandsche socialisme ware geweest, wij zouden hei zij het met spijt erken nen en tegen het wassend gevaar waar schuwen. Maar wij meenen het legended opgemerkt te hebben. Want, prezen wij de vorige week onze partij gelukkig om het Roomschc succes 1e Utrecht, dan was het niet om het aan tal meclinggangets om de vaandels en banieren en de verlokkende opschriften, maar om de krachtige eenheid ondanks de vele tegenstellingen en meêfiingsver schil! en, doch vooral om het opbouwende werk, het wijde perspectief, dal zich open de, in één woord om de onverwoestbare levenskracht van onze Katholieke Staats partij en Roomschc Vakbeweging. Daarom is hef ons onverschillig, of de tientallen vrachtauto's, die zwaar beladen met jongens en meisjes van 16 en 17 jaar, uit Zwijndrccht en Dordrecht, uit Roller- dam en den Haag en uit heel hel land op den zomcrschen Junidag naar de hoofd stad rolden, het roode leger in de hoofd stad lol 30 of iot 40 duizend menschen deden aangroeien. Het gaat niet om het getal, maar om wat die massa als eenheid van willenden sir even f vanweien en durven kan praes- teeren. En zóó beschouwd, staat de Am sterdamsche meeling bij de U'reeblsche in de schaduw. „Tegen de reactie" was hel motto, waar onder men bijeenkwam; een negatieve leuze, die altijd iels gevaarlijks heeft. En negatief is de geheele demonstratie geble ven Tegen het kapitalisme, legen de werk gevers, tegen de collectieve contracten, legen de regeering, legen de Katholieken, legen de Communisten, 't was alles „le gen" wat de klok sloeg. En dat in een Jjd die schreeuwt om opbouwen, om her- 6lclt om verheffing, om constructie, na een periode van vernieling en afbraak. Toch, laten wij eerlijk zijn. er zijn ook enkele positieve woorden gesproken. Er- die zijn ons en den onzen tot een waar schuwing. Daar was vooreerst de heer Troelstra, die nu eens openlijk verklaarde, dat deze meeting er was om aan te ioo- iven, dal de strijd van de S.D.A.P, op po litiek en sociaal terrein niet kon worden gebroken; om de realiteit aan te loonen van het bondgenootschap tusschen N.V.V. en S.D.A.P, Onze Roomsche mannen en vrouwen houden het zich dus nogmaals voor ge zegd, dat er geen scheiding bestaat tus schen de sociaal-democratische arbeiders partij, zooals wij haar hier in ons land voornamelijk uit den stembusstrijd ken nen en tusschen de va-kvereenigingen, die zich als „modern*', als „neutraal" aan dienen en te zamen vormen het Neder- landsch Verbond van Vakvereenigingen. Men is aan de overzijde, naar aanleiding van het jongste Bisschoppelijk besluit op den Ulrecntschen Bondsdag voorgelezen, 3>e? f geweest de Nederlandsche Bisschop- December 1913 het rondschrijven van het Episcopaat verscheen over de deelneming van Katholieken aan zoogenaamd neutra le vereenigingen met socialistische tenden- zen. Men stortte toen denzelfden smaad en schimp uit over de Bisschoppen, die onder meer uitdrukkelijk verboden: „Een Katholiek mag zich niet aanslui ten bij vereenigingen, die, ofschoon zij den naam van anarchistisch of socialis tisch niet dragen, toch verbonden zijn met anarchistische of socialistische vereenigin gen of deze metterdaad steunen". De jongste roode meeting te Amsterdam, waar Troelstra naast Stenhuis, Vliegen naast van Zulphen, Schaper naast Pot huis zaten en spraken, waar 3e broeder-, band tusschen roode politiek en vakbe weging zoo nauw mogelijk werd toege haald, heeft opnieuw de wijsheid en voor uitziendheid van het bisschoppelijk schrij ven van 1918 aangetoond en tegelijkertijd de noodzakelijkheid van het jongste ver bod betreffende samengaan tusschen so- cialistisen en Katholieken in de politdek. Ook dit laatste! Want juist uil de spij tige uitlatingen van de roode woordvoer ders is die noodzakelijkheid gebleken, veel meer, dan uit den lust bij enkele jongere Katholieken, den laatst en tijd waargenomen, om de oude, beproefde taktiek der coalitie den mg tae 'e keeren. De heer Troetelra verborg zijn spijf over het jongs'e bisschoppelijk besluit op zijn gewone manier dGor te zeggen, dat de Katholieken hun Weg ondanks de Bis schoppen wel zouden gaan. Slenhuis, de ziel-van het N.-V.V, was eerlijk, door rond- ui bekennen, dat de mogelijkheid lot vorming van eên eenheidsfront van Rpomschcn en socialisten iegen „het ka pitalisme". door het bisschoppelijk com muniqué verbroken was. Er is mei?,, wat meer voor het juiste inzicht dêr; Nederlandsche bisschoppen spreeift, cfan ^juist de taal van hen, tegen wie het Episcopaat zich richtte. een oój&nbiik nu eens de zielszorg, de eeuwige belangen van het Roomsche volk op zij gezet, die onmiskenbaar bij bedoel de bisschoppelijke besluiten betrokken zijn, gesteld eens dat deze allervoornaamste aanleiding niet bestond, zouden de leiders der sociaal-democraten dan toch werkelijk een samengaan van roode en Room sche vakbeweging en politiek waarschijn lijk achten? Zoo ja, dan hebben zij geen hoogen dunk van het doorzicht van onze voormannen in politiek en vakbeweging. Immers, wat biedt de sociaal-democratie op 't oogenbli» aan onze naar herstel en socialen vre 1e hunkerende maatschappij aan? SocialisatieI 't Was weer het eenige too- verwoord, dat Zondag gesproken kan wor den. Maar waar bleef öe man, die nu eens vertelde, wat die socialisatie, bet eeni ge positieve wapen „tegen de reactie", toch is en brengen zal? Waar bleef de man, die n_i eens geloof en vertrouwen, enthousias me en geestdrift voor die socialisatie wek te? Of meent men. dat het betoog van Troelstra: van boven af, door de regeering, door de leden van het parlement, moeten de bedrijven geregeerd worden, eenige ver lokking heeft gegeven aan de luistergrage scharen, zoo kort na de mislukkingen van Staats- en gemeen led istribu tie? Of is dit de (roost, welke Stenhuis bracht toen hij zeide: „Gij vraagt mij, of dit ge slacht gedoemd zal zijn de socialisatie niet te aanschouwen. En ik moet antwoorden: Ja!" En met zulk een partij wil men de onze verbinden! Bedenk nog eens, in welk een klare laai pater Raaymakers de toekom stige ontwikkeling van een elkander be- g rij pen de, elkaar vertrouwende, elkander beminnende, christelijke maatschappij schilderde; leer, hoe onze minister Aal- dan nog eens, of wij Roomschen met de rooden mogen samengaan. Utrecht en Amsterdam, de Roomsche en de roode meeting, hebben wel niets nieuws geleerd, maar bekende waarheden zijn toch weer eens in helder licht gezet. vrij naai: het duitsgh. Opper-Siiezië. XJil Parijs wordt gemeld: Het Engel- sche departement van builenlandsche za ken heelt Woensdag aan de Orsaykade een mededeelrng gedaan, waarin gewag wordt gemaakt van een eerste rapport van sir Harokl Stuart, den nieuwen Britsehen commissaris te Oppeln. Het schijnt, dat men van Engelsche zijde voortgaat, te meenen, dat de toestand niet hersteld zal worden vóór de Poolsche opstandelingen teruggetrokken zijn uit de stellingen, waar zij zich meesier van gemaakt hebben. Een onderhoud met Höfer. In een onderhoud met correspondenten van Berlijnsche bladen, heeft generaal Höfer, de bevelhebber van de zelfweer- banrheid in O. S., verklaard, dat hij de bezetting van Gleiwitz door Engelsche troepen als begin van de zuiveringsactie toejuicht. Hij betreurt echter, dat de maatregelen der Entente zoo uiterst lang zaam gaan. Höfer verzekerde, dat hij volkomen openhartig met de leiders der Entente overleg wil plegen. Daarom heeft hij al zijn plannen en stellingen in vertrouwen aan den Engelsehen opperbevelhebber meegedeeld. De zelfweerbaarheid is slechts uit vaderlandslievende overwegingen voor de bevrijding van O. S. opgetreden. Van rcaolie of een tweede „Baltikuin" is geen sprake, daarop gaf Höfer zijn eerewoord. Hij prees de voortreffelijke tucht van zijn troepen. De toestand. Met uitzondering van eenige plaatselijke hh«h WV" ^P^PooïSSïë "Troepen bezette linie, rustig. Bij Wiesoka werd veel geschoten. De aan val der insurgent-en op het goederenstation te Kandrzin mislukte. In het Hohenlohe-hosch ten zuiden van Ujcsl zijn eenige schermutselingen gele verd. In den omtrek van Alt Kosel duren de bewegingen van Entente-troepen, welke de vorming van een onzijdige strook ten doel hebben, voort. Een geallieerde afdeeling zal te Rosenberg worden gelegerd, een an dere te Staniscli. De algemoene toestand is onveranderd. Over de beschieting van Ratibor wordt nader gemeld: Tegen vier uur 's-ochtends begonnen de Poolsche opstandelingen de voorstad Plania te beschieten. Zij trachten daarop de voorstad te bestormen, maar werden teruggedreven. Daarna beschoten zij Ratibor en hoofd zakelijk de Berncrtbriicke en de Schloss- briicke over den Oder met granaten. De schade was echter gering. In de Oderstras- se viel een granaat op een huis. In de stad zijn dum-dnm-kogels gevon den van Ooslenrijksche herkomst. In de laatste dagen werden door ver dwaalde kogels tien personen gewond, onder wie een Italiaansch soldaat zwaar. Volgens het „Journal" zouden bij het gevecht aan den rand van Kalinow eenige mannen eener Fransche patrouille zijn gedood. Domski, Poolsch onder-minisler van builenlandsche zaken, die prins Sapieha vermoedelijk opvolgt, heeft aan een corres pondent van de „Excelsior" bevestigd, dat de Poolsche regcering wel de middelen, maar niet liet doel der Poolsche actie in het slemmingsgebied afkeurt. DE GEZANTEN-CONFERENTIE. De gezanten-conferentie heeft zich gis terochtend bezig gehouden met verschillen Uit de discussie bleek, dat zoo nnsvan Engelsche zijde zich steeds even vstbeslolen toont ten opzichte van de dtwapening, men daarentegen geneigd zou zi peer ruimte te laten aan de Duitsche rieering nopens de afdanking. De Duit- s<e Jcgeering liceft aan de Beiersche re- gtrijjg de data doen kennen, waarop zij di verschillende operaties voor de ont- wpeding moet uitvoeren. Deze tijdsbe- ppa is iets achter bij die, welke gene- raj'jfollel le Berlijn heeft overgelegd. 1 DE PROCESSEN TE LEIPZIG. 'ij de voortzetting van de processen te i is de zaak behandeld legen den Ramd'ohr. Er werden processen- Voorgelezen, waaruit blij-kt, dat de alsgétiiten gedagvaarde jongens ook el- kai besiuM'igcn. Sommigen hunner wil- demteciïn op .hotsen, omdat zij leb vu dat schouwspel ym Sieraad Bauer uit Munchen, als Jlrlto O rf dölt «C deshiKg-e gehoord, verklaart de vefldpotee grooie te ene- stelïwgöorlog aan eischeistelde, wegens het steeds mendererspiedingsgevaar. Op «envraa TOn fi" voorzitter of de bewering van den Uklaagde, dal 90 pet. van Ah»!»*50 nicU fL dendoiltrafbepalingen wasten, de dekun-dige dat liet dat twijfellicht V°hs' volgden de getuigenverhooren De vjorz&tter tracht door eenvoudig vrager aan de gedagvaarde mmder ar getuijn de feiten op te helderen. Telkens stuit hen echter op tegenstrijdigheden, on. duidelj-kheden en kennelijke galm en Del veertienjarige schooljongen Atfons uit Over-Boulaere beweert hebben gezeten. Hij in bij zei'de, dat hij wist dat de wet waar hij dit parlement was ingesteld, geen vol maakte wet was, dat zij „reeds wijziging van nood had" en dat zij vermoedelijk in de naaste toekomst gewijzigd zou wor den, Hij wist verder, dat Ulster die wet niet gewenscht had. Voorts erkende hij, dat er „misdaden, afschuwelijke misda den", door leden van de hulppolitie be gaan waren. Maar hij geloofde, dat er nu •een „behoorlijke geest van tucht" be stond. Te Dublin zijn gisteren vijf man van de koninklijke politie gewond bij een ge vecht 0111 een politie-auto in Great Bruns- wickstreef. Oolk verscheidene burgers kre gen kwetsuren. De aanval had plaats op eenige meters van de hoofdwacht van de politie. Bij Carrigaphe-ka Bridge, in Macroom, en bij MiUstreet, in Cork, zijn drie jonge lui doodgeschoten, die geen gehoor gaven •""•oeping om te blijven staan De aanslagen üo„, leg ra af- en telefoonlijnen le op veie plaatsen gedaan, tot in Bngttitk-J en Cardiff. Er zijn militaire patrouilles Mobms maand gevangen te kreeg veól le weinig eten en ï-s bij zijn ver- hoorcu herhaaldelijk met leeren riemen aI)è06 v-ccTtienjariige schooljongen Gaston dervo-öid'en. Majoor Staelïle, die vroeger inBch-tings- offickr bij -dien generailen staf is geweest, verklaar!, dat Belg-en, o.w. meestal kinde ren, herhaaldelijk spoorwagens plunde ren. Hij acht hel volkomen verkaarbaar, dat de bek. ook de kinderen, die zich daaraan schuldig maakten, Ket inrekenen, omdat zij de spoorwegiranspo-rien in ge vaar brachten. Get. keurt de mishandelingen af; hij verklaart ze uit opwinding. De bekt. ontkent kinderen te hebben mishandeld. Andere getuigen verzekeren evenwel ook mishandeld le zijn. Hierop w-ordt de behandeling tot giste ren (Donderdag) verdaagd. Het rijksgerecht te Leipzig heeft beslo ten in plaats van de duikfcootcommandan- ten, die bij 't in den grond boren van hos pitaal-schepen srtcclvls hun instructies heb ben opgevoJgd en mitsdien naêt strafbaar zijn verkaard, admiraal von Hoilitzendorff, die bij 't afkondigen van den onbeperkter, duikbootenooriog chef van den Duitschen marinestaf was, in staat van beschuldiging te stellen. De niijnwerkersstaking in Engeland. Men verwachtte dat de aanbiedingen van de mijneigenaars gisterenavond in bijzonderheden uitgewerkt zouden zijn en dat het mijnwerkerscongres ze heden zal aannemen. Ook de geschillen in de -katoen- en ma chine-nijverheid nemen een gunstige wending. De minister van arbeid verleent in beide industrieën zijn bemiddeling. Ieriaad. De opening van het Ulster-parlement. Bij zijn opening van het Ulster-parle- gevormd voor de bewaking van de lij nen. Vernield werden le Bexley en Si- deup 22 lijnen, Sevenoa-ks 70 lijnen, Coulsdon 9 lijnen, Hounslow 42 lijnen, Hayes 55 lijnen, Barnet 19 lijnen, bou- tthaïf 39 lijnen, North-wood de hoo-dlijn naar Ierland, Banstead twee telefoonpa len. Ook te Liverpool en Birkenhead wer den wandaden gepleegd. De Sinn-Feiners gebruiken waar sdhijnlijk auto's en motorfietsen. EEN REDE VAN GH'URGHILL. Winston Churchill, de Engelsche minis ter van koloniën, heeft gisteren in een rede le Manchester gezegd: Als wij Euro pa weer op de been willen helpen en e~ nieuwen vrecsclij-ken oorlog wïten M hinderen, is er maar een weg. Er moet echter vrede heersclien tusschen Enge- vvu,ltl UUHOVUMHU'tca-i;- vznTjVr-l 1 i -pA*1 v v collie samenwerking zijn iussoheu.. deze machtige naties, 'om den f>iiinboop--vaai. den oorlog op te ruimen en den roe-m en de eenheid van Europa opnieuw op te bouwen. Hij vervolgde: Frankrijk dat aan liet einde van den oorlog ertoe gebracht werd om te geiooven dat het, indien de om standigheden van Augustus 1914 zich herhaalden, den steun van Engeland en Amerika zou krijgen, lieeft de verzekering daartoe niet ontvangen en natuurlijk is er in elk Fransch hart een diepe bezorgd heid over hetgeen niet tien, maar twin tig of dertig jaar na nu zal gebeuren. Het is die volkomen begrijpelijke vrees, welke Frankrijk leidt tot een politiek als in Silezië en elders en welke heeft ver oorzaakt, eenig verschil in opvatting lus- sdheu ons en het dappere, heldhaftige en trouwe volk. Wij moeten het gezichts punt van de Franschen begrijpen, want diep in het hart van DuitscMand, zeker in de universiteiten en 111 die sterke machten, die door de revolutie onttroond zijn, moeten denkbeelden sluimeren, wel ke gevaarlijk voor den Europeesdien vre de zijn. Indien gij de volledige vruchten van de overwinning, door Engeland en Frankrijk verzekert, maar ook een sa mengaan van Frankrijk, Engeland en Duilschla-nd in het werk van herstek Laat het Engeland's rol zijn, dat niet t?4 zelfde gevaren als Frankrijk behoeft le trotseoren en niet de wraakgevoelens heeft, welke de Duitsche boezem koes tert, om o-prech-t tegenover Frankrijk en niet onrechtvaardig tegenover Dui'Lsdh- lamd te zijn, teneinde le beproeven den wrok tusschen het Fransche en Duitsche voik (e verzachten, en aan Frankrijk een gevoel van veiligheid le geven welke het op zijn gemak stelt; voorts aan Duitsch- land het gevoel le geven dat hel billijk zal stellen aar mid- -i broeien, te beheerschen. GEMENGDE BUITENL. BE- I RÏCHTEN. i DE LICHTING 1919 IN FRANKRIJK. De Fransche minister van oorlog heef\ bepaald, dat van de lichting 1919, die oird-er de wapenen geroepen is, vrijgesteld worden de mannen, die gediend hebben oj> een iooneel van krijgsverrichtingen in het buitenland of in gebied, waar een volk stelling gehouden is; ro^Hs de mili tairen, wier vader of wier twee broeders in den oorlog gesneuveld of aan hun ver wondingen gestorven zijn; en ide militai ren, die een broeder in dienst hebben. Gisteren, heeft er te Montreudl bij Parijs een lievige brand gewoed. Belgn onel-dt, dat er lerscheidene fabrieken i-n de aech zijn gelegd, ouder we-lkc een fabriek van papier, waar voor tien mii- 'liocn irank schade is aangericht. De provinciale Landdag van 'Hossen Nassau heeft 50.000 mark uitgetrokken 'nor het ontwerpen van een plan lol aan- In de sefneepvaarlkanaal van staat o,m. dat deze wa.v. w ei-t van -uitgebreide crlsbei-ekens n>„t, aal maken, -die tot op zekere hoogte de in Lotharingen verloren crWbekkens kunnen vervangen. De Rijnsdh-Wes-tfaalsohe ijzeraidruslnc Ai-echt aan het plan zeer groot belang. In den Saiksischen Landdag is van regeierimgswege meegedeeld, dat de staats- begrooting sluit met een tekort va-u 700 milteoen miark. Er lrad op de R-oenieenscli-H-ougaar- sdhe grens een grootc papier-smofckelaaój plaats, waarvan men de daders maar nic. ontdekken kon. Eindelijk heeft de Roc- medische douane kunnen uitvinden hoe da smokkelarij plaats had-. Ze werd be dreven met speciaal daarop afgerichte -honden. -Dea-Zweedsche politie- heeft eemge Fihsëik^ JjcJ-sjewislen aangehouden, ver- daèht yari -een coammu-nistisohe saanenawe- ring legen den slaaf. De verdachten hadden voor hun plan nen het grootc mijndistrict Kiruna uitge kozen. Slookholmische bla-den melden, dat nog meer arrestatie-s le wadi-ten zijn. De juridische commissie van den Duitschen Rijksdag heeft gisteren hel wetsontwerp lo-t invoering van het vol-ks- referen-duin in eerste lering goedgekeurd. De s-ta-d Itsjang is door soldaten ge plunderd. Zij slak-en verscheiden gebou wen in brand. Een groot aantal zalken van bui-tenlanders leed schade. Er zijn eenige Ohineezen ged-oo-d cn een groot aantal gekwetst. Ouder ioc'alistische leiding? Tot voorzitter van den Nederlaud- sclien Bond van Getncenlc-Auiblena- ren is met 617 stemmen gekozen de heer A. Jongbloed, burgemeester van Sleen. De lieer Driesscn, burgemees ter van Koog aan dc Zaan, had 493 stemmen. Deze verkiezing is een sierk stuk, als liet juist is, dat, naar de „Resi dentiebode" verneemt, de heer Jong bloed socialist is. Een socialistisch burgemeester is op zicli zelf al een curiositeit, maar wat dan te zeggen van een bond van Ge meente-ambtenaren onder socialisti sche leiding. Prettig, als de Bonds vergadering een beetje vaderlandsch of koningsgezind te werk zal willen gaan straks! 15. i.Wat moet hij veel van zijn vrouw ge houden hebben, indien haar verlies zulk ïfin verandering in hem to weeg bracht!" "ioo Helena uit. Constance haalde do schoudsrs op. „Ik ..weet he; niet, ik was negen jaar, toen V1 stierf, en heb haar dus nauwelijks ,gr end. Men zegt wol, dat het huwelijk iVoIstrekt niet- gslukkig is geweest, en (clat or een heel andere reden voor die P-otselinge verandering moet hebben be staan, dan haar verlies. Maar dat zijn ülechts vermoedens, meer niet." 1 „Is mijnheer Guthbridge niet een fcliraal man van omtrent zestigjarigen leeftijd, met donkere, buitengewoon diep liggende oogon, sneeuwwitten baard met kaar?" vroeg Max. i „Kent gij hem dan?" riepen Greta ep. Hedwig bijna te gelijk uit. Ook Helena koek haar broor vragend Vm. Mevrouw .WallhagoD, Was naar het *kieen, geheel in haar breiwerk ver diept; ren nauwkeurig opmerker zou ech ter gezien hebben, dat haar trekken een haast spijtige uitdrukking droegen, en dat hare handen eenigsrins heefdes. „Uw beschrijving is juist, enkel is mijn heer Guthbridge veel jonger, dan hij schijnt," zeide Constance. „Heeft 11 hem misschien ontmoet?" Max knikte. „Ik trof hem in het bosch, dat zich aan de westzijde van het park van het kasteel uitstrekt, en hield hem voor een krankzinnige of ten minste voor iemand, die niet recht weet, wat hij doet." „Maar wat heeft hij dan gedaan om te doen geiooven, dat hij krankzinnig was?" „Hc deed gisteren een wandeling in de richting van het kasteel en kwam, zoo voortwandelende, in genoemde bosch. Bekoord door de aangename koelte, die er beerschte, zette ik mij op een bank neer om uit te rusten. Ik zal er omtrent tien minuten vertoefd hebben, toen ik, tusschen de struiken, een heer langzaam zag naderen, de handen op den rug, het" hoofd voorover gebogen. Toen hij mij bijna bereikt had, hief hij het hoofd óp 'en staarde mij fjnet groote oogen aan. Daa vertrok zich! zijn geheel gezicht; een ontzettende schrik scheen zich van hem meester te maken, en met een lui den schreeuw trachtte hij zich te ver wijderen. Hij wankelde en viel tegen den stam van een boom, waaraan hij, diep adem halend, zich vasthield, ter wijl dikke zweetdroppels op zijn voor hoofd stonden. Ik sprong natuurlijk op om hem te hulp te komen, maar hij hield mij met beide handen tegen, waar bij zijn oogen haast uit hun kassen tra den en zijn vaal gelaat zich kramp achtig vertrok. Hij wilde spreken, doch kon echter niets dan een paar onver staanbare geluiden voortbrengen, waar van ik niets verstond dan den naam Ro bert. Ik nam zijn arm om hem te steu nen en naar de bank terug te brengen, waar ik hoopte het misverstand te kun nen ophelderen, want er moest een mis verstand zijn, dat was huiten twijfel. Maar deze moeite was overbodig. Zoo dra ik hem aanraakte, sprong hij, als door een electrisehen schok getroffen overeind, en zijn onredelijke angst ver anderde plotseling in een even onrede lijke woede. Wio ik was, wat ik wilde, waarom ik mij daar indrong, en nog een dozijn dusdanige vragen kwamen nu uit zijn jnond.^ Ik ,stelde/ mij voor, als éten nieuwen directeur in de fabriek van den hoer Weber en verzekerde hem, dat het niet in 't minst mijn bedoeling was geweest, hem lastig te vallen of te doen schrikken. Maar hoe meer ik poogde hem gerust te stallen, hoe driftiger hij werd. Ik zag, dat ik met iemand te doen had, wiens geest zich niet in een normalen toestand bevond, en gehoorzaamde nan zijn dreigend hevel mij dadelijk te ver wijderen." „Neen, krankzinnig is hij niet," zeide Constance, „ten minste heeft men daar van nog nooit iets gehoord. Hetgeen u ons daar vertelt, doet ondertusschen aan zijn ggzond verstand twijfelen." „Wie zou toch wel die Robert zijn, dien hij meende in 11 te zién?" zeido Hedwig nadenkend. „Ik denk veel eerdor, dat hij Max voor een geest aanzag," meende Greta. „Voor een levend mensch zou hij toch wel niet zoo bang zijn; denkt u niet, mama?" .(Misschien wel," hernam deze kortaf. „En die dochter woont nu bij haar vader?" vroeg Helena. „U noemde een der jongo dames, die u uitgenoodigd had, Marion Guthbridge." „O ja, Marion is sedert tweo jaar uit hot instituut teruggekeerd. Ik heb innig voor haar een onvermijdelijke noodzake- medelijden met het arme meisje; zij is lijkheid zijn en drong er daarom ook ver zwak en èeEc.ijk en staat eigenlijk ge- leden zomer ernstig op aan dat mijnheer heel allesn in de wereld. Zij kan mis- Guthbridge ton minste een persoon van schien haar vader wol dierbaar zijn, haar leeftijd voor haar gezelschap zou maar zooveel is zeker, hij bekommert zoeken. zich weinig om haar, en zij vreest hem Maar daarvan wilde deze niets weten. In veel meer, dan zij hem bemint. In 't i najaar heeft hij Ivaar toen mee naar It-a- eersto jaar van haar verblijf alhier, j lië genomen, maar haar verblijf aldaar ging zij soms met mij onder geleide mijner heeft, helaas, voor haar niet die uitwer- oudero zuster papa gaat zelden uit king gehad die men er zich van beloofd naar een concert of een bal, maar nu had; zij kwam zwakker en nog zieker te- kan zij niet meer tegen zulke vermoeio- rug dan zij vertrokken was, en ik vrees nissen. Zij komt nog wel eens bij ons, zeer, dat er maar weinig hoop is op haar maai' anders zit zij, dag in, dag uit, te herstel" huis waar niemand is om haar gezelschap te houden dan haar vroegere kinder meid, een oude vrouw van zeventig jaar." „Het arme meisje is in haar eenzaam- zaamheid inderdaad wel te beklagen." zeido Max, terwijl hij moeite dee-1 om zijn verveling te verbergen. Marion Guth bridge en haar leven en doen boezemden hem bitter weinig belang in; maar zijn moeder was zoo stil, dat hij zich ver plicht achtte, haar afgetrokkenheid door een teeken zijner eigen deelneming zoo veel mogelijk te bedekken. „Zeker zeker. De dokter was zelfs van gevoelen, dat afwisseling en verstrooiing „Hoe treurig," zuchtte Helena. „Zeker. Indien zij maar wilskracht, meer levenslust had; nu ja, morgen zuil u haar zien!" Constance stond op om afscheid le ne men. Op haar verzoek ontvingen de heide kin deren verlof, haar lot aan haar woning te vergezellen om kennis tc maken met den kleinen Frits en dc builenlandsche vogels eens ie bekijken. 1 (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1