BANK - ASSOCIATIE „ONS BLAD5» iORDERBANK, BINNENLAND Pa. W. APPEL Jr. iNo. 2 Zandblad 10 Cts. ZATERDAG 31 'JUNI 192f r- a Parlementaire Kroniek. ISIII en HHKITZ «34 tlllÊlBÊEESS 113 VM BEE PUTT ft BE Vim EfgHMOVEN- i?3 Rekening-courant en tegen accept. Kapiiaal en Reserven f 19,500,000. Direct: K. VAM M!EMES Jr. TKUH.lkton 5* I 4-A 20i- 7*7 45-3 ttiY», 206 O "5 144 het ta- wordt het P. No, 203 RD-HOLLANO Me JAARGANG Abotmemenisj ?V.r kwartaal voor Alkmaar Voor builen Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 n f ?- Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: SS^33 T o_) S 0 *0 f hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag cn aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. fiha 'ïukwerRen zonder isttzesideriajj - 19AAGT P R IJ 3. De epoorwegoveïeenJcvmetcn. De nieuwe regeling van den Dienstplicht. Zooals te verwachten was, zijn. de spoor wegovereenkomsten. zonder stemming aan genomen. Tegen de overeenkomsten self, had trouwens niemand bezwaren ontwik keld. Het was te voorzien, dat do beide moties ran den socialist Van der Waar den ten dooie waren opgeschreven. Do eerste die afschutting vrcnschte van de commissarissen door de aandeelhouders te kiezen, zou een heropening der onderhan delingen hebben nooiig gemaakt. Alleen de sociaal-democraten waren cr voor. De communisten schitterden alle yicr door afwezigheid. De tweede motie waarin be noeming van commissarissen uit de per soneelsorganisaties en uit kringen van landbouw, handel, verkeer en nijverheid werd gevraagd, kreeg den steun van den Vrijheidsbond. De Minister had cr eigen lijk geen bezwaar togen, maar hij wilde niet de beslissing over dit punt wachten totdat de socislisatic-cc-mmissio haar ad vies had gegeven. De Vrijheidsbond, bij monde van den heer Kink verklaarde op grond hiervan zijn stem er wel aan te kunnen gaven. Niettegenstaande dien steun werd de motie ook verworpen. wetsontwerp tot aankoop van aandeden dit is het vroegere ontwerp werd van de agenda afgevoerd. De algemééns beschouwingen over de nieuwe regeling van den Dienstplicht, werden ingezet met redevoeringen van de herren Orion, Van Eadrlhoff, Deckers, de Muralt, Van Veen en IC. ter Laan. vogels van diverse pluimage. Allen kre gen een spreektijd van hoogstens éón uur. Dit voordeel van rantsaeneering ging echter gedeeltelijk verloren, door dat zoowel de Vrijheidsbond als de S.D. A.P. ieder twea sprekers in het debat bracht, Zoowel van de zijde der Hamer als van dia van 't publiek was de belang stelling niet groot. En toch word hier een zeer belangrijk onderwerp onder 't ontleedmes gebracht. De- Vrij herds b onder, de heer Drion bleek over 't g3heel nog al ingenomen met de xegereingsvoorstellen. Als maar intens zal worden geoefend vindt hij de verkorting van den eorste-oafeningstijd gced; en prachtig ze-fs vindt hij da voor-oefening en de vervanging van beroepskader door reserve-officier n. De redevoeringen der twea sociaal-de mocraten Van Zadelhoff en IC. ter Laan waren zuivere partij-redevoeringen. De eerste hic-ll een kwasie half-wijsgeerig, half academisch betoog over de ontwape ning, over den opmarscli van het prole tariaat van alle lauden, over den Volken hond enz. De tweede leverde meer eri- tiek op het ontwerp zelf. Geen van bei de roods sprekers vertelde iets wat niet reeds herhaaldelijk van de zijde der S.D. A.P. is betoogd, sinds deze partij kaar propagandistisch heil ging zoeken in de ontwapeningsieus„geen man en geen cent." Ook thans wear werden de schoon ste voorspiegelingen geschetst omtrent de enorme wereldmacht van 't I. V. V., welke ongetwijfeld nog zóó sterk zal toenemen, dat het eiken oorlog onmogelijk kan ma ken, ook thans weer werd onza regeering g -smaad, omdat ze in die macht der roodo arbeiders nog maar steeds niot zooveel vertrouwen wil stellen, dat ze tot af schaffing van leger en vloot willen fc sluiten. De cSriatelijk-histor.'sche he~r ai Veen liet natuurlijk ais woordvoerder zrnar fractie, die een krachtig leger voor st at, een geheel ander geluid liooren. Aan ails abonné's \*?ordt op aanvrage gratis een poiis verstrekt, weike hen verzekert tegen ongev. 'ien tot eer; bedrag van f 500,f 4GQ,—f 200,—, f 60,—35.—f 15,- Beroemde „SEKtOSia" Fornuizen Holl. IJzermagazijn v/h. M. DE WILD, Alkmaar, Laat over de Botersiraat. zoo groot mogelijke bezuiniging op het vestingsteisci rnoei worden overgegaan, gaat over tot de orde ven den dag. Hij uitte ernstig beswaar tegen de onder scheiding in kern- en reservëtroepen en besloot met het dreigement, dat zijn groep ernstig zou moeten overwegen of zij haar stam wel aan Pop's ontwerp kou geven, wanneer deze regeling gehand- haard bleef. De grief der chist-elijk-historischen is, dat het kernlegoz op deze wijze h. i. te gering zal worden om den eersten stoot op te vangen. Intusschen willen da christelijk-historkchen een concessie doen, door bij samensmelting van beide groepen tot een -kerrleger van 22.000 man, de eerste oefening op 5 maanden te bepa len, hetgeen voor de 9000 onberedenen van liet kernleger van minister Pop zou neerkomen op een maand winst en voor do 8QC0 reserve-troepen op oen verzwa ring mat 1 maand cn 26 dagon. Gp practiseken bodem plaatste zich de Katholieke a'g va 'ruigde Dr. Deckers Hij verklaarde, en met deze verklaring g: an wij Katholieken allen mee, de inter - nat ol ie ontwa ening niot minder vu rig te wenschen dan de S.D.A.P. Ieder geaoriooul middel oai daartoe te geraken, juichte hij toe. Maar.... dan moet de ontwanenii g oik inderdaad internationaal zijn, dan moeten we zekerheid hebben dat ons voorgaan wordt gevolgd. Intusschen behoeft een streven naar de grootst mo gelijke bezuiniging niet in den weg te staan aon de noodzakelijkheid om wat we aan fi a iei-' e <5, en jkirsoonlijke offers kunnen missen, zoo nuttig mogelijk te besteden, voor de defensie. En daarom juichte spr. het ontwerp toe, dat ver eenvoudiging zal brongen in ons verdedi- gingsstclsel, vooral door het voorgestelde syst em van ui gebreide vooroefeningen, dat niet het miuet is aan te bevelen, wijl het leidt tot verkorting van het door zeer velen niet ten onrechte zoo gevreesde verblijf in de kazerne. Teneinde deze voordeelen neg omvangrijker te ma ken wildo dr. Dcc ,ers da vooroefeningen n~g bevorderen door ze te brengen onder de hoed» van den vrijwilligen landstorm, door beter bezo'd:g'ng der loiders (leve de bezuiniging!) door do deelneming er aan ook op het platteland gemakkelijk te maken. Nog bracht dp heer Deckers zijn wenech naar voren, dat rekening zou ge houden worden met do wenschen der ou ders ten aanzien van de indeeling der recruten: een wenseh. waarmee we ons geheel kunnen vereeenigen. Intusschen moo'en deze redevoeringen o.i. als een voorposten-gevecht beschouwd worden. Do eigenlijke strijd om dit ont werp zal pas beginnen wanneer er amen dementen zijn. Op dit oogenbiik zijn ze er nog niet, maar ze zijn in den maak. En dan zal het er wel van afhangen o de Minister tegenspartelt of toeschie telijk is. Er zal wel gsmarchandeerd inoe- ten worden. v ermelden wij nog, dat de heer Drion een mol» heeft ingediend, luidende: De Kamer, overvvvgmue, dat voor de landsverde diging de beschikbare middelen zooveel mogelijk aangewend moeten worden voor de verzorging en uitrusting van do leven de weermiddelen. spreekt als haar mosning uit, dat tot DE GROOTE SLOKOP. Ter weerlegging van de bewering van den heer Sehaper in de Tweede Kamer, dat leger en vloot „de grootc slokop" zijn, heeft de „Middelb. Crt." de eindcijfers der hoofdstukken van de Staatsbcgrooting naar de uilgaven van 1903 en de raming voor 1921, naast elkander gesteld. Ket blad moest daarbij wegens de ver anderde inrichting der bcgroolang enkele cijfers splitsen en andere combineeren en heeft toen de volgende vergelijking gekre gen, waarbij gemakshalve de bedragen zijn uitgedrukt in millioenen: 1008 Hu-is Koningin 0.9 Hooge colleges 0.7 Buil-enlandsehe Zaken 1.2 Justitie 7.6 Binnenlandschc Zaken 4.0 Onderwijs, K. en W. 26.4 Nationale Schuld 36.3 Leeningfonds 1914 Departement Financiën 24.7 Vcrmc-er- 1921 dering 0.0 Marine Oorlog Waterstaat Landbouw, N. en II. Arbeid Departement Koloniën 18.3 28.2 35.6 6.1 0.8 2.5 1.8 4.7 38.5 15.0 102,3 73.6 92.— 62.— 52.— 73.9 63.1 93.8 75.4 6.2 1.1 3.5 30.9 11.9 75.9 37.3 92.- 37.3 33.7 45.7 27.5 87.7 74.6 5.7 193.3 756.1 536.8 Waar zillcn nu de grocte slokop;.-,, vraagt het blad. y 'JJj rti— r... -j.., I -. ,'iD j-_',r. of crisisleeningen (voor een zeer groot deel distributiekosten), L. II. en N. en Ar beid, die van die 536 millioen méér, 367.5 millioen voor hun rekening namen. Nog sterker. Toen in 1903 de marine 18 millioen en het leger 28 millioen vorderde, Ijnstte onze verdediging samen 46 millioen, dat was 25 pet. van het totaal van 193 millioen. Thans vordert marine 52 millioen en het leger 7.3 mitlio-en, samen 125, dat is 16 pet. van het totaal der uitgaven van 756 mïï- lioen. En als men dan nagaat, waarom die verdedigingscijfers zooveel hooger zijn, dan in 1908, dan komt men tol de constalee- ring, dat alleen reeds voor traktement en soldij, dank zij ook den kraehtigen aan drang, speciaal van sociaal-democratische zijde, thans negentien millioen ineer noodig is voor het leger; en dat voor marine de algemeene uitgaven voor het personeel van 5 millioen stegen op 23 millioen. Dat dit niet is, omdat er nu meer menschen in dienst zijn dan toen, weet ieder. En voorts zijn- voor marine en voor het leger beide natuurlijk overal merkbaar de sterk geste gen kosten van levensmiddelen en mate rialen. De „Volkskrant" tcckcnt hierbij aan: Te hopen is, dat de katholieke partij zich door deze, wij schreven haast mislei dende, voorstelling niet om den tuin zal laten leiden. Inderdaad bedroegen in 1921 de militaire uilgav-en een, in percenten uitgedrukt, klei ner deel van het totaal dan in 1908. Maar hoeveel tientallen, we zouden haast zeggen honderdlallen millioenen zijn er door en na den oorlog niet bijgekomen, waarvan men in 1918 niet droomde? Wie de vcrhoudingscijfers van 1908 en ALDAAR - HOORN. Verstrek!' erfcdiet 192, zonder meer vergelijkt, vergelijkt ongelijksoortige grootheden. Ft dang al kunnen wij thans helaas nog nut tot ontwapening overgaan, al zal men zjfs op den weg daarheen voorloopig nog rhaliging en behoedzaamheid moeten be- frse-Uten van een geheel verkeerd stand punt gaat uit wie zegt: in 1908 25, in 1921 :ik .er i6 percent, wij zijn dus aan den lagen JSat. Neen, met 16 percent van de totale uit geven zijn wij, als men rekening houdt met de beteekenis en de waarde der uit- ga-- n voor onderwijs, sociale wetgeving, lea ging van den nood, voorziening in zoo veel volksbehoeften, aan den hoogen, zeer hoogen kant. Ai wat, binnen de grenzen van het toe laatbare, strekken kan om die 16 percent omlaag te drukken, heeft onze volle sym pathie." NEDERLAND EN BELGÏE. Geleuter van Annexhnislen. De redacteur te Brussel van de „Maasb." meldt: Het conité van nationale politiek kwam Dinsdag bijeen, om weer- eens over den politieleen toestand des lands te praten. Men keurde goed de stich ting van een „echte Fransche allian tie" en de inrichting van 'n Frauscli- Belgische Rijnpoli tiek, gebaseerd op i' definitieve grensafbakening. Na- Uuu-iiik verklaart men zich ook tegen 'bt Hollandsch-Belgisch tractaat, dat "der meer niet, zoowel voor oor- t a- als voor vredestijd, de vrije be- 'o Jnng over de Schelde zouver- l&k&ÊÊiï dat niet de militaire sïu-i- ting van het gat van Limburg met zich zou brengen en de opening daar van voor onze vrije verbindingen met het Rijnland. faniienlandscb U\mm% PLAATSELIJKE KEUZE. Het betreffende wetsvoorstel stuitte bij het onderzoek in de afdeelingen der Eerste Kamer op veel tegenstand. Verschillende leden hadden uit een staatsrechtelijk oogpunt ernstig be zwaar. De kiezers uitspraak als hier bedoeld, is in beginsel niets andet'S dan een referendum en wel in den beperkten zin van een gemeentelijk referendum. Om zich van dit insti tuut te kunnen bedienen behoorde dit, volgens de leden hier aan het woord, eerst in de Grondwet te worden vastgelegd. De ontwikkelde staatsrechtelijke be zwaren konden door eenige leden niet worden gedeeld en zij achtten die ook niet vrij van overdrijving. Van andere zijde werd er op gewe zen, dat dit ingrijpende voorstel dooi de Tweede Kamer is aangenomen met geringe meerderheid en in een zeer onvoltallige vergadering en dat de daartegen aan te voeren practische be zwaren niet gering zijn te achten, terwijl ook de uitwerking van het wetsvoorstel te wenschen overlaat. Voor de drankbestrijding verwacht te men van de voorgestelde wijziging der Drankwet weinig heil en men Kaïiteoir ALKMAARBREEDSThAAT tl CGrïSspotïdeiïiisehap KOGKïL GROOTE EilQORB' t40 C?©d3©fei?s E?sposM@'Sg Aars-» en Verkoap van Effecten. MLLE BJI&f&CZiMCEM. wees op de landen, waar tot „droog legging" was overgegaan en nu op grootc schaal allerlei ontduikingen, waaronder ook clandestine fabricage van sterken drank door particulieren voorkomen. Tegenover de geopperde bezwaren werd door voorstanders van het wets voorstel nog in het midden gebracht, dat een ieder voor zich zelf vrij blijft sterken drank te gebruiken, slechts het verkoopen daarvan kan plaatse lijk worden verboden. Ten slotte werd de vraag gedaan, of het drankgebruik in den laatsten tijd inderdaad is toegenomen. Afschaffing der pensioenstortingen. Bij liet afdeeii-ngsonderzoek dezer wets ontwerpen in de Tweede Kamer verklaar den sommige leden bezwaar te hebben tegen premievrij pensioen. Zij zouden be ver zien dat de pensioenen die thans voor weduwen en weezen zeer laag zijn, worden verhoogd. Andere leden daarentegen juichten het vervalen der premie toe. Zegelwet. De Bond van Nederiand- sclie Groothandelaars in ijzerwaren en aanverwante artikelen heeft aan de Twee de Kamer een adres gericht tegen het Ze gelrecht van volgbriefjes, opdrachten, machtigingen en beloften tot afgifte van goederen. KONINKLIJK BEZOEK AAN URK EN DEN HELDER. Omtrent het bezoek dat de Koningin en de Prins op 24 en 25 Juni zullen brengen eerst aan hot eiland Urk en daarna aan den Helder, wordt gemeldt, dat de vor stelijke personen zich den 24sten 's mid dags per trein van Apeldoorn begeven naar het slation Bussnm-Naarden en ver der per auto naar Zeeburg rijden, waar Koningin en Prins zich zullen verschepen naar Urk op de iorpedobool Z 2, onder commando van Luitenant ter zee le klas se Verloop. Te Urk gaan II. M. en de Prins over op den mij «legger Medusa. Daarna bege ven de vorsilelijlke personen zicli per sloep naar den wal, waar de ontvangst plaats 1--eft door den burgemeester. Ten ongeveer 3 uur 's middags heeft het vertrek plaats naar Willemsoord per Me dusa. De aankomst aldaar wordt verwacht tegen 7 uur 5 half acht 's avonds. Ongerveer 4 uur denken Koningin en Prins van den Helder te vertrekken per trein, om te ongeveer 8 uur 's avonds op het Loo terug te keeren. SMOKKELEN VAN VEE. Op de vragen van den heer Weitkamp betreffende het nemen van maatregelen tegen het smokkelen van vee uit Duitsch- lan,d naar Nederland, hoeft Minister Van IJsselsteijn geantwoord: De Minister heeft van verschillende zij den vernomen, dat inderdaad in den laat sten tijd opvallend veel vee uit Duitsch- land naar Nederland schijnt te worden ge smokkeld. Maatregelen tegen het overbrengen van veeziekten door dezen smokkelhandel zouden moeten bestaan in een vervoeirver- bod binnen een bepaalde grensstrook. In dit verband herinnert de Minister aan een zoodanig verbod, eveneens met bet oog op het smokkelen van vee en de hieruit voortvloeiende vrees voor het overbrengen van mond- en klauwzeer, waarbij met ingang van 23 November 1920 liet vervoer van herkauwende dieren en varkc-ns binnen een strook van 1 kilo meter van af de Duitse lie grens werd ver heden. Deze maatregel gaf aanleiding tol tal van klachten, zoowel direct van de zijde van belanghebbenden als bij monde van de landbouworganisaties. Z-ooveol mo gelijk werd aan deze klachten tegemoet gekomen; de maatregel zelf werd eerst opgeheven, toen uit een door de betrok ken dishictsveeartsen ingesteld onderzoek was gebleken, dat het mond- en klauwzeer in het Duiische grensgebied nagenoeg geweken was. Deze opheffinj geschiedde met ingang van 8 Maant 1921. Sedert dien is de stand van genoemde ziekte in de Duitsche grensstreken blij ken® de periodieke opgaven gaandeweg nog gunstiger geworden en nam hot mond- en klauwzeer in geheel Duitschland gestadig aanmerkelijk af. In verband met het bovenstaande be staat er geen aanleiding om thans weder tot hot nemen van bovenbedoelden voor belanghebbenden zoo buitengewoon hin derlijken maatregel over te gaan. j_, TWEEDE KAMER. Avondvergadering van Donderdag 9 Juni. Nieuws regeling van den diens 'pl'rfit. De heer VAN DER VOORT VAN ZIJP (A.-R.) meent dat er aanleiding bestaat tot teleurstelling en stel de vraag of onze legerleiding het vraag stuk van het vestingstelsel al dan niet onder de oogen heeft gezien. De, Ka mer kan, wat zij waarschijnlijk ook zal doen, straks de motie-Drion aan nemen, doch beter ware het van den minister te vernemen of liet vesting- stelsel zal worden gehandhaafd of af geschaft. Wat betreft onze kustver dediging en onze verdediging ter zee, had de Regeering ons voik moeten in lichten. Ook omtrent hetgeen onze de fensie kost, hebben wij geen zekerheid. De heer SCHOKKING (C.-H.) meent, dat de heer Van Veen bij de replieken wel zal aantoon en, dat ziji? denkbeeld niet op verzwaring van- deu dienstplicht neerkomt. Spr. wil er den heer Bomans echter reeds thans op wijzen, dat hij zich in zijn rede van hedenmiddag heeft vergist. Vervolgens bestrijdt spr. het betoog van den heer Van de Laar, in zake ontwapening. Het gaat er om of men oog heeft voor de factoren, die een oorlog kunnen voorkomen De lieer K. TER LAAN (S.-D.) Djambi! Vergadering van Donderdag 9 Juni. De motie-GERHARD betreffende de pen- siomieering van weduwen van leeraren van Gymnasia- en H. B. S., wier eebtgeriooten ontslagen of overleden zijn vóór de inwer kingtreding der wet van 5 Juni 1005 wordt verworpen met 39 tegen 26 stemmen. ünöij Valsem Vlag VR!> V**R II FT I1UITSCH 16. Een wijl roe zaten de achterblijvende» zwijgend O'" iafel in den tuin. Mevrouw WallhSf: i nadenkend voor zich. Max stuk i s gnar op, terwijl Helena haar werk weer ter hand nam. Een groote gou den tor kwam aanvliegen, maakte twee of driemaal de ronde om het kleine gezel- se, ap en vloog dan dicht langs mevrouw Wallhagen voorbij, gonzend weer verder. Deze keek, ecnigszins verschrikt op en ontmoette r.u het op haar gericht, scherp onderzoekend oog van haar zoon. „Wat is er toch, mama? Scheelt u iets?" „Wat zou mij schelen? Waarom vraagt gij dat?" „Omdat u zoo stil was hjj het bezoek van mejuffrouw Weber. Lk z;\^ dat u moeite cited onverschillig te schijnen, maar S-*t wiide niet gelukken." Mevrouw Wallhagen scheen besluite loos „U i: in eau of ander opzicht teleurge steld, mama?" vroeg Helena. „Ons huis iigt wel vrij eenzaam, maar ik denk, daar aan tullen wij spoedig wenst*." 1 „De ligging van ons huis heeft volstrekt niets te doen met mijn stemming," hernam mevrouw Wallhagen met een flauwen glim lach, „en teleurgesteld ben ik niet in 't minst maarhet wederzien dezer streek, der stad, van het kasteel daar, heeft vele oude herinneringen bij mij opge wekt, blijde en treurige.... het getal der eerste is wel heel gering," voegde zij er, als tot zich zelf sprekende, bij. „Van het kasteel!" riep Helena. „Kent u het dan van vroeger?" „Ik ben er nooit in geweest; ik zag het destijds slechts eenige malen uit de verte," hernam mevrouw Wallhagen wier oogen zich plotseling met tranen vulden, j Mas en Helena keken elkander verwon- j derd aan. I „Gij weel van het vroeger leven van uw overleden vader slechts, dat hij het eenige kind zijner wocg gestorven ouders was en dat hij zijn jeugd in deze streek door bracht," ging mevrouw Wallhagen na een pauze voort. „Indien wij slechts zelden over het ver leden spraken, zoo was dit hoofdzakelijk, omdat wij vreesden, wenschen in u op te wekken, die niet vervuld konden worden, en om niet het zaad van afkeer en haat in uw jeugdige harten tc strooien." j,Haat? tegen wien?" pep Max, „Tegen den eenigen nog levenden bloed verwant uws vaders, tegen den heer Wil liam Guthbridge", hernam de moeder op zachlen toon. „Den eigenaar van Guruguh?" Mevrouw Wallhagen knikte. „Hij is de booze geest uws vaders geweest, in wiens vertrouwen hij zich wist in le dringen, het geen hij later misbruikt heeft, om zich meester te maken van alles, wat hem toe kwam." „Mama, zou u ons die zaak niot nader willen verklaren?" verzocht Helena, toen haar moeder de naald, welke aan haar bevende vingers ontglipt was, weer opnam en zwijgend met een koortsachtige gejaagd heid weer begon te werken. „Wat heeft die mijnheer Guthbridge gedaan om.o Max, nu wordt het mij duidelijk, waarom hij, u ziende, zoo schrikte en waarom hij den naam Robert uitriep. Gij gelijkt buiten gewoon veel op papa; hij zal gedacht heb ben dezen zelf of zijn geest voor zich te zien. Maar waarom? Wat heeft hij ge daan?" „Daar wij nu toch eens zoover gekomen zijn, wil ik u de geheële toedracht der zaak medcdeelen. Eindelijk was dat toch reeds mijn plan. Wij wonen nu in zijn onmid dellijke nabijheid en zouden op den duur onmogelijk iedere ontmoeting met hem of met ziin dochter kunnen vermijden, zelfs dan niet, wanneer wij het wilden." Mevrouw Wallhagen lag achterover in haar leuningstoel en staarde in gedachten verdiept strak in de verte. „Uw vader," begon zij eindelijk, „ver loor, gelijk gij weet, zijn ouders toen hij nauwelijks vier jaar oud was. De toen malige eigenaar van Guruguh, een broer zijner moeder, nam het weinig gefortuneer de kind liefdevol in zijn huis en behan delde hem in ieder opzicht als zijn zoon. Hij was een ongehuwd man, op tamelijk gevorderden leeftijd en leidde sedert eenige ja'ren het wéinig prettige leven van vrijgezel. Vroeger had zijn jongste zuster, of juister gesproken zijn halfzuster voor het huishouden gezorgd; deze echter had kennis gemaakt met een Amerikaan, een mijnheer Guthbridge, en wilde met hem tegen den wensch en wil haars broeders huwen. Mijnheer Braunsherg, uw oudoom, was bij al z'n goedhartigheid, een driftig en eigenzinnig man; zijn halfzuster deed, wat deze hoedanigheid betreft, voor hem niet onder en zoo kwam het bij deze gelegen heid tusschen broer en zuster tot de Hef tigste tooneelen. De jonge dame verlist eindelijk het kasteel mét de verklaring, dat zij het nooit weer zou betreden. Haar broer antwoordde op dezelfde wijze en ofschoon zijn gedrag later duidelijk loonde, dat "hij spijt had over de gesproken woorden, zoo veroorloofde he toch zijn eigenzinnigheid niet, den eersten stap ter verzoening te doen. Mejuffrouw Braunsherg bracht de laatste weken voor haar huwelijk bij een vriendin door en volgde onmiddellijk erna haar echtgenoot naar Amerika. Gedurende vele jaren bereikte geen letter van haar het vaderland. Een brief, die uwe grootmoeder korten tijd voor haar dood aan haar schreef, bleef onbeantwoord; die brief was niet aan zijn adres gekomen, of het jonge vrouwtje kon het uw grootmoeder niet ver geven, dat zij eveneens het huwelijk met den Aerikaman sterk ontraden had. Slechts bij toeval vernam mén later, dat de heer Guthbridge, die een zaak in New-York had, bankroet was gegaan, en met zijn familie die stad had verlaten. Waarheen hij vertrokken was, wist nie mand. Vele jaren gingen voorbij. Toen, juist op den zestienden verjaardag uws vaders, kwam heel onverwacht uit een kleine plaats in de westelijke staten een brief. Nood ea ellende, misschien ook de zorg voor de toekomst van haar denigen zoon, hadden den tFois van Elisabeth Guth bridge gebroken. Zij was weduwe gewor den, alle hulpmiddelen waren uitgeput, cn nu wendde zij zich tot haar broer met het verzoek haar en haar zoon voor et- lende en honger te beschermen. Mijnheer Braunsherg was diep bewogen. Hij zou het liefst de beide ongeiukkigen -zelf ge haald hebben, maar de staat zijner ge zondheid maakte zulks voor het oogen biik onmogelijk. Hij zond derhalve aan zijn zuster een aanzienlijke som gclds en verzocht haar dringend, zoo spoedig moge lijk met haar zoon bij hem Ie komen. Met groot ongeduld verwachtten oom cn neef de aankomst der bekte bloedverwan ten.... Maar de ééne week na d-e nruiera verging zonder de verwachte gasten oi een lijding van l'.en te brengen. Mijnheer Braunsherg schreef .opnieuw; tevergeefs, hij ontving geen antwoord. Tot he! u t -r- ste ongerust schreef hij aan den hur-e- meester van het plaatsje- en vernam ,-a eenigen tijd, dat mevrouw Guthbridge liet stadje sedert ongeveer twee maanden had verlaten, zonder aan iemand le >e. - ,i. waarheen zij zich dacht begeven, on verdere nasporiugen hieven vruchteloos. (1'/vnil oervoigd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1