•——mi „ONS BLAD" p^**—g Bureau: HOF ALKMAAR. ielefoors: redactie KEERPUNT? BUITENLAND. BINNENLAND PFUll.l.FTON Onder Valsche Vlag Vlo. 206 Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Advertentieprijs: WOENSDAG 15 JUNI 1921 14e JAARGANG Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad Aan alle abonné's f 2.— f 2 85 0.50 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij v^or-' uitbetaling per plaatsing f 0.60. wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500, f 400, f 200, f 100, f 6Q, t «s5, f 15,- Aan den donkeren hemel, welke nu ■al zoo langen lijd. boven de hooiden van de door den oorlog zwaar ge slagen volkeren en ook boven die van hunne buren hangt, zijn dc laatste dagen eindelijk enke'e lichtpunten ver schenen. Ondanks alle vaak hoopvolle onderhandelingen ioeh,welke tusschen de vroegere vijanden gevoerd werden om lot bet-ding van schuld cenerzijds en gematigdheid in eischcn anderzijds te komen, bleven wij steeds pessimis tisch gestemd en de ïeltcn stelden ons na iedere conferentie helaas in 't gelijk. Zonder veel gerucht co daarom meer vertrouwen wekkend, zijn nu de laatste dagen eenige berichten ver schenen, welke wei moed geven voor de toekomst. Zoo liet zich het „Bcrl. Tagcbl." uit Keulen melden, dat de intergealli- eerde Rijnlandseommissle tic loleu heeft tot het uitgeven van een om vangrijke lijst van artikelen, waarvoor voor liet verkeer tusschen het bezette en het onbezette gebied in et vervolg geen toestemming meer ncoöig is. Op deze lijst komen dc voornaamste han delsartikelen voor, zoodat in dit op zicht van een begin van het intrekken der sancties kan worden gesproken. Van veel meer belang nog lijkt ons de samenkomst, welke heeft plaats gehad tusschen den Franschcn Minis ter Loucheur cn den Duitschen Mi nister Ratlienau, heiden ministers voor den wederopbouw van hun land. bei den zeer bekwame mannen. Men kon verwachten en weel hel nu ook al uit de feiten, dit deze mannen als zakenlieden -.zo .telen op treden, en de politiek nu eens buiten spel zouden laten. En dal is het juist, wat we noodig hebben. Zóóver werd dit zakelijke standpunt op deze con ferentie ie Wiesbaden doorged even. dat, toen de heer Ralheuau 'n oqggn- blik als argument wilde laten gelden, dat het behoud van Oppcr-Silezië voor Duitsciiland's lie taalkracht noodig was, Loucheur onmiddellijk opmerkte, n'e! grCpehtigd te zijn tot politieke, be sprekingen. Beier ook dan zich in politieke te spiegelingen fe verdiepen, hebben de heeren uitgerekend, wat de een beta len en de andere eischen kon. Ralhenau meent, dat Duilsehland, wil het volledig vergoeding geven, zijn productie geweldig moet opvoeren en door sterk aanzeilen van de beias- tingschrocf Duilsehland aan een Spar- taansch leven moet gewennen. Voor het eerste is de verruiming van het afzetgebied dringend noodig. Wat liet tweede aangaat, acht men cic Ehiitsche discipline een waarborg voor de mo gelijkheid van uitvoering. Dc vergoe ding in natura stuit op veel bezwa ren, vooral op betaling door Frank- ï*k De overéénkomst van Londen be- Jaalt, dat de waarde daarvan zal wor den afgetrokken van de volgende 3 maandeiijksche stortingen van de vasle annuïteit. Loucheur wil die betaling over een grootcr tijdsbestek zien uil- gebreid. Ratlienau is voorstander van verhooging van de vaste annuïteit overeenkomstig het Parijsclie accoord. De Duilsche arbeiders in Frankrijk zouden op denzelfden voet als de Fransche betaald moeien worden. Dit zou be'eekenen,*dat de salarissen 50 'procent zouden stijgen met die van Wiesbaden vergeleken. Dit zou voor Duitschland schadelijk zijn. Van Fran schcn kant verzetten zich legen het te werk stellen van Duilsche arbei ders de trausportcrisis, het econo misch evenwicht der loonen enz. Lou cheur zal er verder op aandringen. dat de Duilsche houten huizen goed- kooper berekend worden. Dan is er gepraat over teruggave van verwoeste cn voor de industrie noodzakelijke middelen; over terugge ven van vee en den bouw van 25000 Duilsche houten huizen in het ver woeste gebied. Tegelijk verluidt, dat Duitschland wil aanbieden 2 dorpen, van 2000 zielen elk, bij Laon her op tc bouwen. Ratlienau verzekerde nog eens, dat Duitschland het ulti matum wil nakomen. Naar men weet geldt zijn voornaamste bezwaar de heffing van 26 procent cp den Duil- schen uitvoer, die te Londen werd vastgesteld. Tevens werd toen echter aan Duilsehland hel recht toegekend een ander yoorslcl te doen. Ofschoon Ralhenau meent, dat Duitschland zijn verplichtingen -kan nakomen, vreest hij van die heffing nadeelige gevolgen voor de vergoeding zelf. Bovendien opent ze de deur voor ontduiking. Zoo hebben beide ministers le Wies- baden de moeilijkheden als ferme za kenlui onder de oogen gezien en er is kans, dal de besprekingen tc Pa rijs worden voorlgezel. I)it opent inderdaad wijde perspec tieven, vooral, wanneer de openbare meening in Frankrijk de chauvinisti sche bladen weet ie overstemmen. Een dergelijk vertrouwelijk overleg tusschen ern Franschcn en een Duil- schen Minister heeft wellicht niet meer na 1S70, laat staan na den ftroo- Icn oorlog, plaats gehad. En toch moest het clczcn kant uit. wilde er voor den vrede cn den weistand in Euro pa iets ie verhopen zijn. Moge Wiesbaden nu eens nicl le leur stellen! Loucheur en Rathe n au. Na twee -langdurige besprekingen zijn Loucheur en Ralhenau uit Wiesbaden naar Parijs en Berlijn teruggekeerd. Volgens een belicht uit Parijs aan de Vossi-sclie Ztg. heeft Loucheur de- regce- ring te Parijs reeds telefonisch verwit tigd dat de Fransche regeeiinq 'le voor rieden van Ralhenau aannemelijk acht, daar zij een volledig plan voor den ge- heden herbouw van het verwoeste gebied bevatten en volkomen rekening houden mét tegenvoorstellen, die Fraiïtkrijk mocht indienen. Te Parijs verwacht men dat een verge lijk over den herbouw een gunsligen in vloed op de plaatsing der Duilsche scha- devergocdirgsohiigaties zal hebben. Fransche persstemmen. Tegen dan correspondent van de Ma- tin heeft Ralhenau zijn voldoening be tuigd over den goeden wil van Louaheur en hem zelf. Zij pakten de netelige vraag stukken als zakenmenschen aan. In dezen geest is het onderhoud fe Pa rijs algemeen ontvangen. Een enkel Diad meent, d>at Ralhenau het herstel van het vei woeste gebied le veel als t-n zaal', niet als een Duilsche verplichting riet Le Peuple is ook van die meening. Ra lhenau, zegt hel l'.iad, heeft daarbij in de ee-ste piaals hét oog op het Duilsche belang; naar bovendien kan zijn streven internationale toenadering bevord jrcu. Het bird acht Ralhenau veel belangrijker dan Loucheur tegen wi-en de beschuldi gingen w.uden opgehaald als zou hij be lang erbij hebben den heropbouw s.'.-pen- de le houden. De Populaire staal ook dichter bij den Duilschcn d-a.n bi; den Frnnschen minis- ler, daar de eerste bepleit heigeen de vahvèreenigings-internationalé nopens 't herstel aanbeval. Het blad gelooft, dat hulp door Duitsehe arbeidskracht en materialen daartoe onmisbaar is. Loucheur schatte de waard-e der ver wachte Duilsche leveringen voor de eer ste jaren op ongeveer 10 milliard en meent, dat Frankrijk gedurende 6 jaar van herstel niet minder dan ongeveer 2 milliard per jaar kan opnemen. Dit jaar moet de eigenlijke herbouw lieginnen. Tot nu verging de tijd met oplappen en' wegruimen. Kenschetsend voor de toena dering tussdhen de beide landen is dat slechts enkele reacliomnaire bladen legen rechtstreekse)!» overleg tusschen den Franschcn en DuitscCien bewindsman sputteren. De chauvinistische Action Franfaise ziet daarin weer een streek van Bria-nd en gaat eng te keer om het vermeende onderhoud vam Caiülaux met Loucheur. Eenige andere bladen betreuren in dit verhand opnieuw, dat het Roer-gebied niet bezet werd. Daarom zou Briand nu achter de Duilsche politiek moeten aan- loopen. Tot een bepaald resultaat is men niet gekomen. Zelfs weigerde Ralhenau in details te treden. Toch verwacht men wat van het onderhoud, vooral nu Berg maan en Wolff het tc Parijs met tech nische gedelegeerden zuil-en voortzetten. Men legt er nadruk op, dat liet gesprek onder vier oogen werd gehouden, zelfs zonder tolk, daar Ralhenau gemalkikellijik Fransch spreekt. Hij zou de zwakke po sitie van het Duilsche kabinet hebben erkend. Hier waarschuwt men er tegen het te ver tegemoet te komen. Opper-SIIezië. Nog altijd gevechten. Naar een Belgisch blad uit Oppel-n ver neemt zijn Franse!n' jage-raf-deelingen Zon dag uil dc streek van Alt Koseü legen de Diiiitsohe zo! f weerbaarheid opgetreden en is het tot voorpostgevechten gekomen, waarbij aan weerszijden eenige verliezen le melden zijn. Officieel meldt hel Wolf fin; re au uit Op- pcJn: In hei Noordelijke vak heeft die vijau-d verscheidene malen krach lig aangevallen, zonder z.ich Ie storen aan de overeen komst betreffende de door heide partijen bezet te houden linies, weffke -de zelfw-ecr- baarheid voiliko-m-en in a-aht neemt. De zeifweerbaanheid heeft generaal Henniker reeds meermalen op d-cze sc-hend-iing van de overeenkomst gewezen, doch totnuto-e hebben de Engelsehc troepen niet ingegre pen. Na hevige aanvallen tusschen Zembo- wïtz en Pruslkau wé'.-ke afgeslagen werden, hebben de opstandelingen andermaal Zembowifa, Frei-Pi-pa en Frcd-Kadiob be zet en er l-oopgraven aangelegd, Zembo- wilz is door den voortdurendah. strijd zeer beschadigd. Te Birawa liggen, behalve Franschen en Eiïgelsolicn, twee compagniën Po-Jen. Na-dat Zondagnacht en Maandag in het geheeJe vak van Ra'tiibor voortdurend ge schoten was, trokken de opstandelingen op een ultimatum van generaal Grati-er te rug. Sinn Fein aan 't wek. Blijkbaar om rechlstrceksclic onderhan delingen tusschen Ulsier en de gematigde Sinn Feincrs te belemmeren en het her stel van vrede en orde te verhinderen, hebben de uiterste elementen van Sinn Fein dc onlusten in het einde van de week -te Belfast aangestookt. Maandag hebben de Sinn-Fein sehc scherpschutters weer uit hui-zen scholen gelost en verscheidene polilie-a-gen-ten ge wond. Bij doorzoeking van liet district heeft men eenige leden aangehouden. Te Cork is een gerechtelijk onderzoek gehouden naar den dood van zeven leden van het muziekcorps van het Hampshire- regiment, die te Younghal (Cork) omgeko men waren bij de ontploffing van een floddermijn. Uit de getuigenverklaringen bleek dat het corps ongewapend was en speelde voor de buigerij, waarmee het op zeer goeden voet stond, toen de mijn onder hun voelen sprong. Het hof kwa-m tot de uitspraak, dat deze koelbloedige moordpartij niet voor bedachten rade had plaats gehad wegens de popuiairileit va-n 't muziekkorps en van hel regiment en dat de moordenaars wis ten, dat het corps ongewapend was en dat er vele jongens onder dit waren. DE MIJiNWER-KERSSTAKING. De stemming onder d-e mijnwerkers wordt heden gehouden en men acht het vrij zeker dat het werk Maandag alge meen hervat zaJ worden. In vele districten zijn de mannen, wier taak het is, de schachten in orde tc houden, al begonnen toebereidselen te treffen voor een algemeene hervatting van het werk cn worden de mijnpaardjes, die de Veen-wagentjes trekken, weer naar be neden gebracht. Qiv/er de delvers én verschillende dis tricten heerscht er ontstemming tegen de leiders, die erin volhard hebben, om den na-tin-.aten pot onder hun eischen boven aanstellen. Deze geest blijkt uit het op trede. van een groote groep mijnwedkers in Nottingham. Ilun plaatselijke afgevaar digde heeft de meening uitgesproken, dat het noodeloos getreuzel met het totstand komen van een regeling een gevolg was van <tën eisch betreffende den pot. Op zijn voorstel sturen al zijn volgelingen hun stembiljet terug met die opmerking „dat zij tien weken eerder hadden moeten ko men." DE MOO-RD OP GAREIS. De begrafenis van Gareis heeft Maan dag, naar Wolff seint, op het Oosterkeik- h-of t-e Munelhen onder buitengewoon groote deelneming plaats gehad!. Uit naam van dc onafhankelijk socialistische partij spraken de Rijiksdagled-en Ledehour en Unterl-eitner, welke laatste ook de betui gingen van deelneming der Fransche en Oosteurijiksche socialisten en van de soc. partijen in Wu-rteinberg, Baden en Saksen overbracht. Op den terugtocht van den stoet had d-e politic de bruggen over de Isar met gepantserde auto's en draadversperringen bezet, zood-a-t de deelnemers slechts in groepjes verder konden en zoodoende ge splitst werden. Er vielen geen incidenten voor. Het Wo-liffbuT-eau te Münohen moet of ficieel meiden: De buitenla-ndsche pers en vooral de link-sradicaie bladen te Berlijn staan vol onjuiste berichten met temden- tieuse voorstellingen van den toestand in Beieren-, In tegenspraak daarmee wordt va-slgesleld d-at ondanks de ijverige naspo- ringen der politie nog geen spoor van 'den moordenaar van Gareis is gevonden. Er is geen enlkeie aanwijzing d-at de «noorde naar een „fanaticus van de rechterzij-de" zou zijn. Uit den moord munt te slaan voor politieke d-oeleinden is derhalve on waardig en geweienloos. De drie soc. partijen hadden Maandag middag le Berlijn een belooging op tquw gezet tegen de reactie in Beieren en tegen den moord op Gareis. Incidenten vielen niet voor. Aan de betoogingen hebben on geveer 10.000 communisten en onafhanke lijk-' -3, d->eIgen-omen, terwijl- de meerder- heiass ociaiisien jn zes 'lokalen bijeen kwamen. Deze vergaderingen waren slechts ma tig bezocht». DE M-INISTERIE-ELE CRISIS IN OOSTENRIJK. In Weensche politieke kringen wordt gezegd-, dat het vormen van een ambtena ren-kabinet met Sch-ober, den hoofdcom missaris van politie als bondskanselier, de eenige mogelijke oplossing van de poli tieke crisis zijn zal. Er zou hem als mi nister zonder portefeuille een controlee- rende man uit elk der partij-en toegevoegd worden. De elhristelijk-socialen en de Groot-Duitsdliers zouden met deze oplos sing genoegen nemen. Als dat plan dan doorgaat, kan de vorming van het nieuwe ministerie tegen het eind van de week legem-oet worden gezien. DE VER-EENIGDE STATEN EN DE™ VREDE. Het Huis van afgevaardigden te Was hington, heeft de resolutie van Porler (waarin wordt verklaard dat de vredes toestand tusschen de Ver. Stalen, D-nitsch- land en Oostenrijk als hersteld moet wor den beschouwd) aangenomen. Thans koimi de resolutie in behandeling in een vereenigde zitting van Huis en Senaat wmmm BUITENL. BEsjasn^ ONDERWIJS MET BEHULP VAN DE EILM. De psychologische afdeeling van de Londensche Universiteit neemt proeven bij het onderwijs aan kinderen met films. De kinderen wonen film-lessen bij en worden daarna over hot onderwijs onder vraagd. Men vergelijkt daarna de uitkom sten van deze lessen met die van ge wone lessen. Men gelooft dat de film- lessen voor verschillende onderwerpen het vruchtbaarst zullen blijken. Kolonel House heeft in een gesprek met den Berlijnschen correspondent van de Philadelphia Ledger de praatjes over overdreven weelde te Berlijn malligheid genoemd. Te Parijs, Londen en New-York is de geldsmijterij oneindig grooter; Ber lijn kan zich in dit opzicht nauwelijks meten met een Amerikaansche stad van den derden rang en dan nog alleen omdat de in geheel Duitschland gehate O-weeërs het zoo breed laten hangen. Het fatsoen lijke en voorname publiek houdt Eicli echter verre van schouwburgen, biosco pen en restaurants. De hygiënische tentoonstelling, wel ke op de laatste Leipziger jaarmarkt in bescheiden omvaug was georganiseerd, zal bij de najaarsmaxkt een groote rol spe len. Ze zal worden gehouden in het he- tongebouw bij het gedenktoeken voor de Volkeren-slag. De Duitsehe organisaties tot hulp aan oorlogsinvaliden zal er een volledige' 'col lectie van kunstledematen tentoonstellen, verder zullen er medische cn chirurgi sche instrumenten op groote schaal wor den geëxposeerd. De bekende Amerikaansche drank bestrijder „Pussyfoot" Johnson voerde Zondag te Londen het woord, waarbij bij mededeelde dat hij eenige weken geleden in bet ziekenhuis had gelegen met een pijnlijke ooraandoening en dat de dokters hem toen om de twee uur alcohol lieten toedienen. Er ontstond een gemompel van verbazing onder het ge hoor, maar dit hield op, toen de sehalke Amerikaan eraan toevoegde: „Ze goten dien alcohol in mijn oor." Het wekt in Bngelsche handels kringen teleurstelling dat er in gevolge de nieuwe handelsovereenkomst met Sov jet-Rusland maar weinig Russische be stellingen in Engeland geplaatst worden. De Evening Standard zegt, dat het leeu wendeel van de hestellingen locomotie ven en ander materieel dat Rusland hard noodig heeft bij Krupp en andere Duitsehe firma's geplaatst worden. De Zweedsche Rijksdag heeft zich verklaard voor wetgevende maatregelen tegen anti-sociale stakingen, waaronder in de eerste plaats stakingen aan gas fabrieken, waterleidingen, electrische cen trales en dergelijke voor het leven dér bevolking noodzakelijke bedrijven worden verstaan. De bedoeling van dezeuitspraak i§ dat de arbeidsvoorwaarden en loonen in dergelijke bedrijven zullen worden ge regeld bij verplichte arbitrage. Te Weenen is een Italiaansch koop man Marchesini in hechtenis genomen. Hij ging voor zeer rijk door, leefde in een van de duurste hotels, maar bleek een grooten juweelendiefstal op touw ge zet te hebben. Collectieve contracten. Hoe diep het instituut der arbeiders overeenkomst reeds in enkele jaren is in geburgerd en gegroeid, blijkt wel uit het feit, dat er op 1 Januari 1920, na het be trekkelijk kort tijdsverloop van vijftien jarc- toen het wetsontwerp op het ar beidscontract werd behandeld bijna twee-en-twintig-duizend-vijf-hon'derd van zoodanige contracten liepen. Aan de „Nederlander" zijn de volgende cijfers ontleend: In 1910 waren er 1100; in 19X8 reeds 7800 en dan in .1920 zelfs 22.500. .In de jaren sinds het eind van den oorlog is de groei zeer groot. Het zijn vooral de bouwbedrijven, de kleedingindustrie, de metaalindustrie, de bedrijven inzake voedings- en genotmid delen, de land- en tuinbouw, die hier den groei hebben aangebracht. Zeer verheu gend, omdat aldus blijkt, hoe patroons en arbeiders dezen zuiveren weg kiezen vol strekt niet alleen in de groot-ii.dusirie; over het gansche terrein van den arbeid breidt deze invloed zich uit. Het is een bewijs voor de juistheid der onderstellingen, waarvan de R.-K. en Chris telijke organisaties uitgaan bij patroons en arbeiders beide: mogelijkheid van samen- VRIJ NAAR HET DUITSf'.H. 19. „Hij zal liet wel niet zeer aangenaam vinden, dat wij in zijn nabijheid zijn komen wonen," meende Helena. ..Waarschijnlijk niet," zeide Max. „Wij zullen ons eenvoudig niet met dien man bemoeien." Langzamerhand kwam bet gesprek op andere dingen. Max, die zijn nieuwe be trekking den anderen dag zou aanvaar den, zag met hoopvolle oogen in de toe komst. Hij vertelde van de inrichtingen, die zijn nieuwe chef ten voordeele zijner arbeiders ontworpen had, van dc mooie vergezichten in de omstreken, en hij slaag de er in, zijn moeder aan dc gedrukte en mijmerende stemming le onttrekken, .waarin de herinnering aan een lang ver- .viogen tijd haar gebracht had. „Waarom zou ik bot verlies dier goede ren betreuren, die linn eigenaar, naar het sojjijnl, volstrekt niet gelukkig maken?" Zeide mevrouw Wdllhagen bfj zich zelf, «®en zij des avonds aan liet venster harer slaapkamer stond en haar blik liet rusten op den zwaren koepel, die haaT uit de verte in den maneschijn scheen toe te wenken. Daar had haar echtgenoot zijn jonge jaren doorgebracht; daar zouden hare kinderen nu wonen, indien een eer- looze indringer hen niet van hun rechten beroofd had. Doch voor de eerste maal in al die jaren dacht zij aan hem meer met medelijden dan met afkeer. Zijn dochter kwijnde weg voor zijn oogen. terwijl haar kinderen gezond en vroolijk opgegroeid waren en vol hoop de toekomst te gemoet zagen. „Mijn God, ik. dank u," fluisterde zij zacht. „Gij gaaft ons iets dat beter is: huiselijk geluk en goede, veelbelovende kinderen. YVal is al het goud der aarde in vergelijking met zulk een schaf." V. In de eeizaal van 't slot Guruguh zaten vader en dochter aan het avondmaal. Het groole vertrek was schitterend verlicht, en op de tafel stonden in ruime keuze de uit- gezochtstc gerechten. Maar noch de schrale man met zijn sneeuwwit hoofd en de onrustig flikkerende zwarle oog'li, noch zijn bleeke dochter sdheen den min sten eetlust te gevoelen. De eerstgenoem de hield zich meer bezig met de courant, die juist was jj aangekomen, dan met de voor. liera staande so ijzen, terwijl zim dochter reeds na weinige minuten haar vork neergelegd had en nu zwijgend en onbeweeglijk in haar stoel leunde. Marion Guthbridge was een mager, hoog opgeschoten meisje, met smalle, een wei nig voorover gebogen schouders, ingeval len borsf en donkere, zwaarmoedige oogen, die zich van tijd tot tijd op haar leaenden vader richtten, en dan met een verlangende uitdrukking naar de deur keken, alsof zij het oogenfolik wensehte le bespoedigen, dat het haar vergund zou zijn de kamer te verlaten. De bediende ging eindelijk zacht naar den uitgang en verdween. Vader en dochter waren alleen. Langzaam vergingen eenige minuten. „Slaapt gij, Marion?" vroeg Guthbridge, de diepe stilte onderbrekende. „Neen, papa." „Gij schijnt zoo zeer vermoeid, kind," hernam Guthbridge met meer deelneming, dan hij gewoonlijk toonde. „Voelt gij i: zieker dan anders?" „Neen, papa. integendeel, ik ben heel wel, alleen een beetje afgemat." „Dat doet de warmte," ging de vader voort, met onderzoekenden blik het doodsbieeke gelaat-- voor hem beschou wend. „O, gij zijt vandaag bij de familie Weber geweest. Hebt gij u daar goed ge amuseerd?" „Heerlijk, papa", verzekerde Marion, verheugd, dat haar vader een zoo buiten gewone deelneming voor. baar doen en werking in steê van klassenstrijd èn nood zaak van organisatie in steê van het louter- individuecle werken. Van socialistische zijde wordt de groei der collectieve contracten, met Ieede oogen aanschouwd. Uiting aan zijn ontstemdheid over dien groei, gaf de Voorzitter van liet Neder- landsch Vakverbond, de lieer Sienhuis op de anti-reactie meeting van Zondag 5 Juni. Gewag makend van het feit, dat hier en daar in den lande de loonen van enkele ca tegorieën arbeiders zijn verlaagd, opende hij h-t toekomstperspectief, dat op een stij ging moet worden aangestuurd. Op zich zelf niet ongeoorloofd, al moet het roekeloos heeten op het oogeuhlik, nu het bedrijfsleven zucht onder bange crisis verschijnselen en met vrees en beven de toekomst wordt tegemoet gezien, de arbei ders dronken le maken door hun loonsver- hooging als het hoogste en alleszins bereik bare goed voor te spiegelen. Op zich zelf niet ongeoorloofd, maar ook het streven naar lotsverbetering voor de arbeiders mag niet buiten den wog van recht en goede trouw omgaan. Die weg nu :s verlaten door de verbluf fende ophitsing, waaraan zich de leider der moderne organisatie schuldig maakte, •toen hij.zeide: als we de kans schoon zien, eischen wij meer, met of zonder contract. Contract of geen contract 't is ons hetzelfde, als we de kans schoon zien, slaan wij onzen slag. Of al een collectief contract voor eenigen tijd de arheidersvoorwaarden vastlegt, de overeenkomst bindt ons proletariërs niet, ais wij den toestand beheerschen en de patroons onze edsclien kunnen stellen. Zoo wordt de brute machtsstrijd zonder reserve gepredikt, zegt hier zeer juist de a.-r. „Rotterdammer". Zoo wordt de idee van het collectieve arbeidscontract, van de vakorganisatie hopeloos ondermijnd. Geen gevaarlijker bestrijders van de vak- vereenigingsgedachte dan de propagandis ten der socialistische vakorganisatie, -SI Wat minder gewenscht lijkt. Dal men nu reeds gaat denken aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1922 is le begrijpen. Dat men de voorbereiding spoedig Ier hand' wil nemen en, mei het oog op de verdubbeling van het kiezers-corps, de propaganda zoo krachtig en ook zoo tij dig mogelijk wil voeren, ligt voor de hand Er is in het jaar, dat ons nog van de verkiezingen scheidt, zeer veel te doen. En natuurlijk zal er veel gedaan, hard gewedkt en flink geijverd moeten worden, om een goéden uitslag te verkrijgen. Volkomen zekerheid omtrent dien uit slag moge ook een stevig gevoerde actie niet geven, dat de kansen belangrijk da ten, indiien zulk een actie ontbreekt, be hoeft nauwelijks te worden gezegd. Onze propaganda moet dus beantwoor den aan de niet geringe eisehen van den komenden strijd. Wat echter minder gewenscht lijkt is, het „Cenilruim" vestigt daar dc aandacht op, op de gebeurtenissen te willen voor- uitloopen cn reeds bij voorbaat le verze keren, dat Redhs de nederlaag zal lijden. De Haagsdhe briefschrijver van de „Tijd", meent thans op deze pessimisti sche wijze zidli den profeten-mantel te moeten omslaan. Mede in verband met den uitslag der Amsterdamsohe Raadsverkiezingen komt hij tot de slotsom, dat tegenover liet ver lies aan den niannenkanf geen evenredig gewin aan den vrouwen-kant za! staan en van den stembusstrijd in 1922 niet meer dan een krachtige Recthtsche oppositie, een inindciheid dus, te wachten is. Deze voorspelling, berekening of hoe men ze noemen wil, ware beter in de pen gebleven, meent het Utrèdhtsehe Katho lieke orgaan. Immers, „wcBk ander gevolg zal zij hebben, dan gevoelens le wekken van onzekerheid, zoo niet van moedeloosheid wat be zwaarlijk als een stimulans voor onze ac tie kan worden beschouwd? Wanneer er over de verkiezingen in i9.2 alarmkreten te slaken zijn, dan was het nu toch zeker nog niet noodig. Maar bovendien bestaat daarvoor i.i net algemeen geen reden. laten aan den dag legde. „Ik Ihcb ooik keamis gemaakt met die jonge dame, wier broer onlangs den heer Weber en Constance uit een groot gevaar gered heeft; misschien heeft u er al van gehoord?" „Neen, en die zaak kan mij ook weinig sol lei en," hernam Guthbridge op norsciüen loon. Marion zweeg bedeesd. „Hoe beviel die jonge dame u dan, die gij bij de familie Weber ontmoet hebt?" vroeg Guthbridge, na een kleine pauze. Hij had gezien boe zijn dochter angstig terug schrikte en gevoelde nu een soort van gc- wetensknaging over zijn onvriendelijkheid jegens een zieke. „O, zeer goed." hernam Marion, terwijl hare oogen schitterden. „Zij is zeer vrien delijk, ofschoon zij min of meer ongenaak baar en Irotsch scheen te zijn." „Misschien, omdat zij het mooiste toilet van u allen had," meende Guthbridge met een minachtenden glimlach. „O neen, papa, mejuffrouw Wa-IKiagen was zeer eenvoudig gekleed." Verwonderd en verschrikt zweeg zij stil. Haar vader had de courant, die hij in de hand hield, laten vallen en staarde haar met een doodsbleek gelaat aan. „Hoe? Hoe heet zij?" siste hij eindiijik meer dan hij sprak. „Wailhagen, Helena Walühagen," sta melde Marion bedeesd. Gu bilbridge sprong op. „Wailhagen? Waar komt zij vandaan? Wat doet zij bij de familie Weber? Wat wilde zij van u?" „Van mij niets, papa," hernam Marion bevend. „Zij heeft nauwelijks een woord met mij gesproken. Het kwam mij haast voor, alsof zij opzettelijk vermeed mij toe le spreken." Gutllbridge antwoordde niet, maar ging met saamgeirokken wenkbrauwen in de kamer heen en weer. „Hoe oud is zij?deze persoon, meen ik. Maar het is immers niet mogelijkI Hoe zo-u zij hier komen? Nu waarom ant woordt gij niet. Hoe oud is zij omtrent? Vijftig jaar?" „Wel neen, papa," riep Marion verward uit. „Zij is nog ten hoogste vijf en twintig. De vriendinnen van Constance waren al leen verzocht, geen oudere dames." Weer staple Gufhbridge rusteloos heen cn weer. „Dan moet het de dochter zijn," prevel de hij en die.... die jonge man onlangs was de zoon. Wat komen zij hier zoeken? Zou het mogelijk zijn, dal zij na zooveel jaren.... maar neen, liet is dwaasheid, het kan niet zijn!" Eindelijk bleef hij voor zijn dochter staan. „Marion!" „Ja, pa-pa." „Deze menscihen zijn ellendige avontu riers, en ik wil niet.... hoort gij, i-k wil niet, dat gij met hen in aanraking komt. Gij zult dus m t vervolg geen uitnoodiging der fannhe Weber meer aannemen, zoo lang zij daar gastvrijheid genieten!" PaPI maar juffrouw Wa-lHiagen IS met enJkel hier gelogeerd. Zij woont hier met haar moeder en haar zusters in 't vir'if Imis' zuster van mijnheer V. eber kort voor haar dood beeft laten houwen." „Ohl" „Haar broer is de nieuwe directeur in de fabriek", voegde Marion dralend cr bij. William Guthbridge peste zijn tippen samen en ziin oogen fonkelden dreigend en onheilspellend. Een poosje stond hij sprakeloos tegen over zijn dochter. „Goed." zeide hij dan, terwijl hij zich geweld aandeed oin be daard ie blijven, „gij zult dr den omgang met uw vriendin Constance afbreken, of ten minste zooveel mogelijk beperken, in dien deze.... deze familie Wailhagen d-aar in huis wordt ontvangen. Zij zuilen zonder twijfel trachten u uit te vragen, uMaar genoeg, ik wil niet, dat gii een enkel woord met hem spreekt, rk v.i' hot niet. ik verbied het u." „Ja, papa," hernam Marion met smarte lijk bevende tippen. Mijnheer Guthbridge knikte. „Ga nu heen, ik wil alken zijn." f Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1