BUITENLAND. 1 „ONS BLAD" f"- i Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Hoog bezoek. PHIJILLRTON Onder ValscSie Vlag Parlementaire Kroniek No. 20? DONDERDAG 16 JUNI 1921 14e JAARGANG Abonnementsprijs Per Irwariaa! VGor Alkmaar ......if 2. Voor builen Alkmaarf 2 85 Wei Geïlhtslreerd Zondagsblad OAO f hooger. Advertentieprijs: ADMINISTRATIE No. 433 j Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames REDACTIE No. 633 J per reg-ei f 0.75; Rubriek „Vraag cn aanbod" bij voor- uitbetaling per plaatsing f 0.60.' Aan alls abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,—. Gisteren namiddag heeft dan .Ie Japmi- toeïie Kroonprins Hiroliik» in i hoofd- r-kul den voet op Node;LuuiscJie» bodem gezet. ■dl vreemde en hc.oge bezoek is voor ons land als «en zeldzame onderscheiding aan te merken. Is toch de eerste maal, dal een der leden van het Vorstelijk huis uit het land der Rijzende Zon, de Oostersche streken verlaat en naar deze lage Weslersche lan den komt. De grooie oorlog, waarin Ja pan als grooie mogvudlieid^een rol speel de, gaf den voornaamsten stoot tot deze reis. De vrienden, waarmee Japan in den wereldkrijg zij liet op verren afsland had samengewerkt: Frankrijk, Engeland en België, moesten worden bezocht. Dat daarom in dit reisplan ook een bezoek aan het neutrale Nederland werd opgenomen, mag zeker als een onderscheiding van groote beleekenis gelden. En toch, wij hadden ons niet zouder reden teleurgesteld kunnen gevoelen, wanneer de Japansche troonopvolger zoo dicht aan onze grenzen was geweest en ons bij zijn vertrek uit Europa den rug had loegekeerd, zonder met onze Vorstin en ons volk kennis te maken. Nederland en Japan toch hebben samen reeds eeuwen geleden groote belangen ge meen gehad; het contact werd nu en dan verbroken, maar de betrekkingen werden toch telkens hersteld. En we behoeven slechts te wijzen op ons koloniaal rijk, veel dichter bij Japan dan bij het moeder land gelegen, om het bestaan van groote, wederzijdsche belangen aanstonds in het oog te doen springen. Japan is in de nieuwe geschiedenis een der mc-est op den voorgrond tredende landen geweest; liet is als een jonge reus te midden van slapende volkeren opge staan; het heeft de leiding der wereldheer schappij in het verre Oosten genomen; het is de „self-made man", die de bewondering van alle beschaafde volkeren getrokken heeft, vooral, omdat zijn ontwikkeling zoo ongehoord snel uitgroeide en niet minder, omdat zijn succes grootendeels te dan ken was aan de energie, de volharding, de lucht, de geest- en werkkracht van het volk zelf. Op ééii ding mogen wij daarbij echter wel de aandacht vestigen, n.m. hierop, dat de Japansche Zon eerst recht de Rijzende Zon is geworden, nadat in hevige burger oorlogen het pleit was beslist ten gunste v n hen, die de Westersche beschaving als het onfeilbare middel beschouwden, om aan het poëtische land der chrysanten en der kakemono's de leiding in het Oosten te verzekeren. Eerst in 1868 werd de strijd om Jedo, bet tegenwoordige Tokio, beslist, een strijd, die beteekende, dat de voorstanders van liet weren der vreemdelingen en eene vreemde beschaving overwonnen werden door den meer vrijzinnigen jongen keizer. Tokio, de nieuwe hoofdstad, is dan ook het symbool van de overmacht van de Westersche cultuur op het starre vast houden aan oude tradities. Japan is nu in bestuursvormen, in tijd rekening, in muntstelsel, bankwezen enz. een Europeesch land geworden en heeft daaraan zeker voor hel grootste deel zijn overwicht te danken. Dat hierbij ook genoemd mogen worden de keizerlijke besluiten van 1873 en 1876, waarbij eerst van alle christen-vervolging werd afgezien en vervolgens de tegen liet christendom uitgevaardigde bevelen, waar hij het den Japanners verboden was tot Christus' leer over le gaan, werden opgehe ven, is zeker een der hcugelijkslc feiten in Japan's geschiedenis. Want een zoo energiek volk, waartoe zich al eens de groote moderoe sostel der heidenen, een Franciseus Xaverius, voelde aangetrokken, moet ten slotte ook voor hel licht der waarheid gewonnen worden. De voortgaande bloei van het Katholicisme geeft daaromtrent hoopvolle vcuwaoiitin- gen. Om dit alles is het zeker niet te ver wonderen, dat wij den Japanschen Kroon prins vandaag een hartelijk welkom op den Nederlandschen bodem toeroepen. Ja pan heeft al sinds eeuwen de belangstelling van onze christelijke zending, van onze geleerden, van onzen handel en onze in dustrie gelrokken. Tal van werken zijn ever het groote eilandenrijk verschenen. Vele Nederlanders hebben Japan be zocht en kunnen over het rijke, vreemde land met kennis van zaken en uit ervaring spreken. Vele zijn de Nederlandsche rela ties met Japan. En de belangstelling voor het land der Rijzende Zon is dagelijks groeiende. De verecniging „Nederland in den Vreemde" heeft indertijd een afzonderlijke Japansche commissie ingesteld en deze heeft al reeds een zestal brochures en uit voerige geschriften over Japan het licht doen zien. Het laatst verschenen werk in deze serie: „Japan in den Oorlog" van dr. P. A. Roe per Bosch mag als een belangrijke stu die van een deskundige,, die vijf jaar in Japan heeft vertoefd, worden beschouwd. Nederland heeft dus voor het land van den Mikado groote belangstelling. Moge de Japansche Kroonprins daarvan deze dagen overtuigd zijn geworden en die overtuiging straks meedragen naar zijn scboone land. Uitgave van „Het Nederlandsch Boekhuis". De nieuwe regeling van den Dienstplicht. Over de nieuwe regeling liebben zich nog de heeren Duymaer van Twist, Wijk, Boraans en Kruyt laten hooren, allen mannen met verschillende inzichten over onze logerorganisalie. Vrijwel tegenover elkaar stonden de an- li-revolutionnaire en de katholieke spreker. De heer Duymaer bracht allerlei bezwaren tegen Minister Pop's regeling te berde. Het vetdleger zou z.i. niet bij een even- tueclen aanval den eersten sloot kunnen afweren, daar het te klein was en wat de opleiding, het ploegenslelsel en de voor oefening betreft, daarvan deugde zoo goed als niets. Het deed daarom wel ietwat zonderling aan, den anti-rev. overste op non-acliviteit de hoo j te hooren uitspre ken, door gemeen overleg met de Regee ring zijn ernstige bezwaren tot een be vredigende oplossing te zien brengen. De heer Bomans had zich te verdedigen tegen vele verwijten tot hem gericht, dat hij n.l. zijn vroegere theorieën was on trouw geworden. Hij ontkende dit. Zijn hoofdstreven was altijd geweest het ka zerneleven te beperken. Dat doet dit ontwerp, althans kan dit ontwerp doen. En dus was hij er mee inge nomen. De houding der sociaal-democraten noemde hij weinig parlementair „belab berd". Zij prediken nu de weerloosheid, nadat zij eerst in de crisisjaren meegedaan hebben aan allerlei oorlogscredieten. De heer Wijk, die als eenig vertegen woordiger van het zoogenaamd Verbond tot democratiseering onzer Weermacht, het woord voerde, viel in een heftig be toog de legerorganisaiie van den Minister aan. Deze zal de stem van dezen „demo craat" niet krijgen, niet omdat de wet niet democratisch genoeg is integendeel! Maar deze democraliseerder van de weer macht is tegen bezuiniging en tegen leger- verz wak king, had het zelfs over weerloos heid, kanonmenvleesch, Z. M. de kiezer, lam en verachtelijk gedoe en nog veel meer. terwijl de eerste oefentijd van den Minister (6 maanden) te kort is volgens dezen W -t "Achtsverboinldemocraat. Het was niet van de Kamer, maar toch ook niet onbegrijpelijk, dat zij na de schimppartij van den heer Wijk op de Kanier, niet geneigd was om eenage mo ties, die de heer Wijk ontworpen liad, le ondersteunen, welke bejegening geen be letsel voor den redenaar was, om zijn rede verder af te lezen. De dappere heer Kruyt is communist en wil daarom niets van een sterk leger weten, behalve natuurlijk in Rusland. En daar mee is alles omtrent dezen Russophiel ge zegd. In de avondvergadering was het de heer v. d. Voort van Zijp, die één klaagzang aanhief over personeel en materieel. Omtrent ons vestingstelsol vroeg de spr. of dit afgezien van de motie-Drion waarin bezuiniging bij dit stelsel wordt aangedrongen nu eigenlijk zal worden gehandhaafd, dan wel afgeschaft. Op dit punt, evenzeer als ten aanzien van den inhoud der geheime aan de Kamer over gelegde nota, heeft ons volk recht om vol ledig te worden ingelicht, met voorbehoud natuurlijk van hetgeen voor het buitenland geheim moet blijven. Deze spr. drong voorts aan op betere en ruimere voorzie ning van geschut en evenals de heer Duy maer van Twist legde hij bijzonderen na druk op liet groote gewicht, -hetwelk iii het nieuwe stelsel aan dc vooroefeningen zal moeten worden gehecht. Met de leiding van deze vooroefeningen zal de vrijwillige land storm moeten worden belast en in geen geval de burgerwachten, zooals van som mige zijden wordt gepropageerd. Het denkbeeld van een „Statenbond van Europa", waarvoor de wel idealistisch aan gelegde, maar daarom nog niet sympa thieke lieer Van de Laar, een gloedvolle rede hield, werd door een krachtigen kouden waterstraal afgekoeld. De spuit gast die dit werk op zich nam, was de christelijk-historische heer Schokking. Hij noemde dit denkbeeld „kinderlijk." De leider der Socialisten wijdde een rede voering aan de kwestie der ontwapening in verband met de practische politiek. Mr. Tioelslra hield N.B. vol, tegen liet getuige nis van een deskundige als generaal Luden- dorff in, dat niet ons leger ons land buiten den oorlog heeft gehouden, terwijl nog in November 1920 het „Volk" (hoofdredacteur mr. P. J. Troelslra) constateerde, dat zon der onze mobilisatie de oorlogvoerenden ons land hadden moeten binnenvallen en dat daarom de houding van 1914 de eenig- juiste is geweest? Wil de heer Troelstra nu blijven volhouden, dat hij niet gelooft wat Ludendorff schreef en dat het Duitsche legerbestuur niet moet geweten hebben, dat Nederland zoo weinig grof geschut bezat en dat ons land liet geheel voorbijziende, dat wij in dat geval niet alléén zouden hebben geslaan niet twee dag-en zou hebben uitgehouden, dan lijkt zoofa hou ding van den man der vergissingen in 1918 op niks. Vrijdag was Minister Pop aan 't woord. Hij was begonnen, en daannee was hij volkomen in zijn recht, met generaal Snijders, den oud-opperbevelhobber „den man" die zooveel jaren onbeperkt zijn krachten aan 't vaderland gewijd heeft, te verdedigen tegen de persoonlijke aan vallen van den socialist K. ter Laan. Ver volgens trad hij in de verdediging van zijn sleisel. Daarbij bestreed hij liet denkbeeld, Van VeenVan Twist om de reserve- en kernlroepen samen te voegen. De Minister wees er vooreerst op, dat, wil men alle 72 bataljons als kern/troepen fonnecren, de outilleering van de 36 bataljons reser ve-troepen even goed zou moeten zijn als de thans voorgestelde van de 6 bataljons kernlroepen. De kosten daarvan zouden aan artillerislische uitrusting 12 mallioen méér bedragen. Tegenover dit argument hebben de bóeren Van Veen en Duymaer van Twist in hun repliek betoogd, eener- zijds dat de artillerie niet in gelijke mate behoeft toe te nemen, als de kerntroepen in aantal verdubbeld worden, hetgeen mi nister Pop in zijn dupliek echter staande hield, anderzijds, dat de opperbevelheb ber bij. een vijandelijken inval praotisch toch genoodzaakt zal zijn om onmiddellijk de kernlroepen met de reserve aan te vul len, welke laatste dan echter slecht ge oefend zal zijn en „een janboel" zal ver oorzaken. Verder vreesde Minister Pop, dat, hi dden men thans tot een zoo breeden opzet van het veldleger besloot, als mr. Van Veen noodig oordeelt, de kosten daarvan Op den duur niet te dragen zouden zijn en men iater weer een desillusie te meer zou moeten erkennen. 'Omtrent dit kernleger meende de Minister overigens een misver stand te moeten constateeren. Met dit le ger zal niet onze gebeele grens moeten worden „gegarneerd", doch het zal op die, door het beleid van den opperbevel hebben uit te kielen plaats moeten wor den ingevoerd, waar, met gebruikmaking van het terrein, met den meesten -kans op succes de vijand kan worden tegengehou den. Indien drt eerst zal kunnen geschieden na het prijsgeven van eenigen grond on zerzijds, dan is dit een gewoon verschijn sel, aan hetwelk geen enkel land, zooals de Minister herinnerde, gedurende den we reldoorlog ontkomen is. Zelfs Duitschland heeft den oorlog niet geheel buiten zijn grenzen kunnen houden. Om deze rede nen -bleef de Minister vasthouden aan een klein, doch goed geoefend en volledig ge outilleerd kernleger, waarvoor een oefentijd van zes maanden een volstrekt minimum' is. De heer Pop betwistte nog, dat juist de meest ijverigen en belangstellenden on der de dienstplichtigen bij de reserve- troepen zouden worden ingelijfd; het vïer- maandenstelsel heeft geléerd, dat het eer de meest g-emakzuchtigen waren, die van deze gelegenheid profileerden, onder de niet-voorgeoefenden zullen zich dan ook uitstekende soldaten be vinden. Overigens herhaalde de Miniser, dat «en ook slechts bij benadering juiste bereke ning van de kosten dezer wet absoluut on mogelijk is. De kosten der vrijstellingen- commissies begrootte hij op ongeveer f 9000, waardoor z.i. een eentraal-dnstituut zal vv-jrden verkregen, dat eenheid van op vatting waarborgt. Ten slotte stelde de socialist K. ter Laan nog een motie voor, gelijkluidend aan die van den communist Kruyt iot schorsing der beraadslagingen, doch niet de toevoe ging, tevens maatregelen moeten wor den genomen, om de tweede lielff der lich- ting 1021 niet te doen opkomen. 4 Opper-Süezïë. Tot botsingen van groolen omvang is het gisLeren in O. S. niet gekomen. De op standelingen hebben evenwel hun aanval len op Zembowjtz .in de gouw Rosenberg hervat. In de streek van Rosenberg hebben zich na den aftocht der Engelschen Pool- sclie benden gevormd, die opnieuw mét wapengeweld tegen de volkssteniuiingspo- litie en de Duitsche bevolking optreden. Bevestigd wordt, dat de Polen bij Ratibor de dorpen Markowitz, Lucawini en Ho- henbirken hebben ontruimd. Een delegatie van het Int. Verbond van vakvereenigingen, bestaande uit Jouhaux en Fiwimen, is ie Oppeln aangekomen. De toestand. Pessimisten hebben, met het oog op d betrekkelijke kalmte in Opper-Silezië van een stilte voor den storm gesproken en in derdaad is op de vreugde, die in Duitsch land over de berichten der Engelschc cor respondenten in Opper-Silezië heerschte en de daaraan geknoopte verwachtingen,, dat nu eindelijk de geallieerde commissie eens krachtdadig tegen de opstandelingen zou optreden, een koude douche gevolgd. De onderhandelingen van de Entente-com missie met de commissie van Twaalf, zijn afgebroken. De Enlenteommissie stelde als tegeneisch de ontruiming van Annaberg, die de Duitsche zelfweerhaarheid met ver lies van groote offers op dc opstandelin gen had veroverd, en een zeer sterke po sitie is. Deze eisch is door de commissie van Twaalf en door den aanvoerder van de zelfweerhaarheid, generaal Hofer, van de hand gewezen en hierop heeft de En tente oommissie ie kennen gegeven, dat de zelfweerhaarheid weigert de bezette stre ken te ontruimen. Tegelijk met dit bericht vernemen de bladen dat de Polen hun te rugtocht overal hebben afgebroken. Een kreet van verontwaardiging gaat door de geheele Duitsche pers. Men vraagt zich af of hef mogelijk is, dat de Entente- commissie, die tegen de Poolschc opstan delingen nog zoo goed als niets onderno men. heeft. Üians een voorwendsel zal ge bruiken om Korfanty alweer een dienst te bewijzen. Het heet dat Korfanty zelf in Fransche officiersuniform te Oppeln is ge weest. De houding der Ententecommissie wordt ten dceJe aan het feit toegeschreven dat de nieuwe Engelsche gedelegeerde in de commissie, kolonel Stuart, een willig werktuig in de hand van Lerond is of al thans zich door Lerond om den vinger laat winden. De bladen verwijzen met bit terheid naar de rede van Lloyd George van 13 Mei en vragen hoe het mogelijk is, dat thans de Entenlecommissie na een maand precies het omgekeerde doet van hetgeen Lloyd George boven hoeft ge zegd. De „Vossische Zeatuiig" schrijft: De hou ding van de commissie te Oppeln wordt oen Enropeesdh gevaar. Men hoeft hier militairen een politiek-diplomalieke taak gegeven en moet thans beleven dat zij hun eigen politiek maken. Terwijl men over den herbouw van Frankrijk en Europa on derhandelt, worden de grondvesten daar van in Oppeln verwoest. De commissie weet dat de Ententënfë endheden erop re kenen dat 22 Juni dit- bevrijdingsactie zal zijn afgeloopen. In plaats echter met allen nadruk deze actie voor le bereiden en te volbrengen, verbruikt men den tijd met zich door Korfanty voor den gek te laten hou den, en zijn voorwaarden aan de Duit sche organisaties in den vorm van een bevel over te brengen. Dat daze niet in staat zijn om, voor dat nog het geringste tegen de oproerlingen is geschied, blinde lings geloof te hechten aan de honderd maal gebroken beloften van Korfanty, schijnt men le Oppeln als voorwendsel te willen aannemen om weer een tijdlang niets te deen. In deze veronderstelling van de houding der Ent ent e coram i s si e zijn alle bladen het mei elkander eens, met uitzondering van de „Freilieit", die de Duitsche zelfweer haarheid een Orgesch-afdeeling noemt en op de uitingen van extreme Duitsch na tionale zijde wijst, dat als de orde in Op per-Silezië zal zijn hersteld, de zelfweer haarheid rechtsomkeert zal maken en ook le Berlijn ordelijke toestanden scheppen. Als resultaat van de onderhandelingen der Ententecomniissie met Korfanty heeft deze zich bereid verklaard Gleiwitz te ontruimen op voorwaarde dat de Duat- sclièrs den Annaberg den 16cn dezer ont ruimen, overeenkomstig deze bereidverkLa- ring zijn de Polen sedert Dinsdag met de ontruiming van Gleiwitz bezig. Gleiwitz is de laatste schakel in de onzijdige zone, -welke de Entente-troepen bezet houden. Korfanty moet zich voorts bereid ver klaard hebben den opstand ie bre telen op voorwaarde dal de Duitsche zelfweërbaar- hcid en de Orgesch worden ontwapend. Ierland. Te Belfast Braken de paiillj-onluslen Dinsdag opnieuw uit. Vo'fc-ns de laatste berichten, zijn twee menscihcn gesneuveld. Sir Hamar Given wood, de minister voor Ierland, heeft in hat Lrgerihuis meege deeld dat dc jongs'e pogingen o,m een wapenstilstand in Ierland ie weeg te bren gen toit niets geleid hadden. Zoowei Sir Jamar Craig als Lloyd George hadden hun bereidwilligheid te kennen gegeven, om met de leiders van Sinn Fein bijeen te komen, maar de laalsten hadden ge weigerd. Wat Sir. James Craig betrof, schijnt deze de uitnoodiging aan de Valera gezonden te hetbbon, maar zij word afge slagen Nu de toestand zoo was, verzocht Greenwood affie partijen om zich tegen den tegenwoordige!! opstand aaneen le sluiten. Als die opstand bedwongen was, moest men zich vereenigen 0111 Noord- en Zuid- leriand aan te moedigen zich over een grondslag te verstaan, o.a. een grondslag met de grooitslt mogeCijke financieele zelfstandigheid, en hun geschillen zeiven te regelen. Volgens de „Daily Mail", zal, indien net Zuidelijke parlement op 28 Juni met officieel bijeenkomt, een onderdrukking van de Sinn-Fcinsche extremisten op groote schaal beginnen. Het gebied van dc krijgswet zal uitgebreid worden lot hedl Ierland buiten Ulster. Een aantal klop jachten legen de gunmen zullen on- •dennomen worden. Daarvoor zal Ierland m verschillende districten verd-eetel worden, die elk stel selmatig afgezocht en omsingeld zulle» worden. Dit zal vooral geschieden in berg achtige streken. Militairen, politie en hulpitroopen zullen versterkt worden De hulppolitie zal meer een miliitair 'karakter krijgen cn ondoi bevel van militairen geplaatst worden. DE HERBOUW-CONFERENTIE. Naar verluidt zal den 24sten dezer ie Parijs de Fransch-Duitsche herbouw-oon- fereütie beginnen, waarvoor minister Ra- thenau thans een plan voorbereidt. De Londensdhe correspondent van hel B. T, zegt dat de Opperste Raad op ver zoek van Loucheur Ra then au waarschijn lijk zal uiitnoodigen zijn plannen persoon lijk of door een vertegenwoordiger in de eerstvolgende zitting van de O R. nader uiteen te zetten. DE YAP-KWESTIE Naar Reuters Agentschap verneemt, is Japan hoewel het zijn rechten als man dala ris over zekere Zuidizee-eilanden hand haaft volkomen bereid om met dc Ver. Staten tot overosnisitemming te komen. Wat betreft de telegraafkabels, die op Yap landen, is Japan bereid, aan de Ver. Staten, de volledige controle le verschaf fen over den Amerikaanschen kabel, wel ke loopt van Menado naar Guam, via Yap. Tot dusver is er geen aanwijzing teil aanzien van de houding van de Ver. Ska ten in deze zaak. Er zijn lot nu toe geen berichten voor handen, die aoi?den aanloonen, dat de zaak in e'en eindsladium verkeert. BEZUINIGINGEN IN ENGELAND. Tengevolge van de protestbeweging on der de coalitie-unionisten tegen de hand having van heL ambt van minister zonder portefeuille op een safaris van 5000 pond sterling heeft dr. Addison, dien het verzet gold, bericht, dat bij zijn ontslag aanbood, dat neg niet aangenomen was. Dit is een der manifestaties van het par lement om druk te oefenen op de regee ring voor 'bezuiniging. .De gelofte om bij de regeening op bezui niging aan te dringen, is thans volgens de „Times" door 155 leden van het Lager huis onderteekend. Op 14 na zijn het allen unionisten. GEMENGDE BUÏTENL. BE- j RICHTEN. DE DROOGTE IN ENGELAND. Toldusver is in Engelland in deze maand maar 3/20 F.ng. duim tl Eng. duim 21/jg c.M.) regen gevallen, i>e gewone regcuviu in Juni is bijkans duim. Gisteren was liet de 87ste regenlooze dag in het Zuid oosten van Engeland sedert einde Januari. De velden in de Midlands zijn bruin ats in Augustus. Vijvers en stroomen drogen op en het vee lijdt. Het winterkoren staal er goed. bij, maar alle gewassen, die in het voorjaar gezaaid zijn, kwijnen. Alleen aardappelen vormen oen uitzondering. Een door de Kamer van Koophandel te Kopenhagen belegde en door belangheb benden druk bezochte vergadering hooft zich gister bezig gehouden met den Ihaahe- ijken toestand van de Deensolie nijverheid- Besloten werd dc Kamer van Koophandel te verzoeken zich nogmaals tot de regee- ring le wenden met liet verzoek doeltref fende maatregelen te nennen om de voor dc belangen des lands hoogst gevaarlijke crisis in handel en nijverheid le keerte gaan. Gisteren werd in het geheele land do Sicreen-i-ging van Sleeswijk. met Denemar ken gevierd.- Herdacht wordt tevens de slag bij Beval, 700 jaar geleden, toen volgens de legende da Deensche nationale vlag uit den barrel is gevallen. Bij de behandeling van de zaak tegen den communist Holz is het Dinsdag tot een ernstige hoisting lussohen den beschul digde en zijn verdediger aan den eenen kant en den voorzitter aan den anderen kant gekomen. Deze laatste wilde nJ. niet toeslaan, dat Hols ziclh hij zijn verklaring lot de publieke tribune zou wenden. De beklaagde was echter niet tot zwijgen to brengen, en voer legen hel gerechtshof uit, rvaaiibij hij door zijn verdediger Hchge- wisdh bijgestaan werd. De voorzitter ver klaarde daarop de zitting voor gesloten en liet de zaal ontruimen. liet incident ontstond, toen Holz ver klaarde dat zoolang hij de macht in ban den liad gehad overal orde en rust had geheersoht, maar dat deze gestoord wer- VR1J NAAR HET DUITS f H. 20 Marion stond op. „Goeden nacht papa!" „Goeden nacht," hernam deze ver strooid, ronder naar haar om te zien. Zachtjes verliet Marion de kamer. Een breeds jjtng leidde van bet por taal langs verscheidene, sedert den dood hare." e.ier ongebruikte logeer kamers raar Hn linkervleugel van het uitgestrekte gebouw. Hier aangeko men, bleef Marion aan den voet eener tamelijk steile trap een oogenbiik stil staan, om kracht te verzamelen, al vorens naar boven te gaan. „ik wilde, dat Tita een beneden kamer had. prevelde zij, terijl haar blik over de meer of minder uitgesleten ;ap zwierf, „maar.ik waag het niet, haar daar een kamer aan te wijzen Papa zou boos kunnen worden. Mijn 3od Als :k tooi: de waarheid wist En die familie Watlhagenj! Zou deze iamiüe in eenige betrekking staan io."..Maar neen, neen, ik zie spoken i,ij heldor daglicht. Misschien, r.sen, zeker, is mijn twijfel geheel ongegrond de woorden, die ik hoorde, waren van iemand, die in zware koortsen lag, meer niet.... En toch, waarom werd papa zoo verschrikkelijk bleek, toen ik den naam noemde Diep ademhalend, ging zij met moeite de trap op en bereikte, nadat zij nog ovs, een smalle gang was gegaan, aan het uiterste einde daarvan de kamer van Tita. Tita cf eigenlijk Josephine, was de oude kindermeid, die, gelijk Constance Weber met recht aangemerkt had, het eenige gezelschap der ziekelijke Marion was, de eenige ook, die haar in het ouderlijk huis liefde en teederheid be toonde. Sedert jaren kon de oude dienst bode die, ten gevolge van rheumatische aandoeningen half kreupel v/as, niet meer werken, maar de eigenaar van Guruguh had haar niet verstooten, maar haar, met een hem anders vreem de edelmoedigheid een kamertje aan gewezen, v/aar zij, rijkelijk voorzien van wat zij wenschte, haar dager in rust kon slijten. Daar zat zij ook- pu, toen Marion binnentrad, aan een tafel, waarop een geopend album met Ita- liaansche iandsc'nappen enz. „Goeden avond, Tita," zei Marion, terwijl zij naast de oude vrouw ging zitten. „Ik vreesde haast, u te bed te zullen vinden."., „Kind, gij hadt beloofd te komen en daarom wachtte ik op u. Hoe blijde ben ik, dat gij mij deze platen van de reis hebt medegebracht. Ik kan mij nu zoo goed voorstellen, waar gij dezen winter geweest zijt. Ik wilde, dst het geheele kasteel, met al, wat er in is, des nachts naar Italië kon verplaatst worden. Daar zou ik wel van mijn rheumatiek afkomen. Denkl gij niet ook „Het zal hier ook wel beter worden, nu het weer warm wordt," troostte Marion. Tita schudde zuchtend het hoofd. „Kon ik maar nu en dan eens buiten komen 1" „Zoodra de pijn in uw voeten minder wordt, zullen Antoon en Casper u weer iederen namiddag naar beneden dragen, evenals verleden zomer. Uw wagentje staat reeds klaar. Dus maar moed ge houden, Tita." „Ach, Marion, wat moest ik toch be ginnen, als ik u niet had 1" zeide de oude, vergrijsde vrouw, terwijl zij de smalle, haast doorschijnende hand van het meisje streelde. „Vertel mij nu een,s hoe het u dezen middag bij de familie Weber is bevallen. Waren er veel gas ten Hebt gij u goed geamuseerd?" Marion knikte. „Zeker, ik houd veel van Constance en dan was er ook nog Wanda Brenner, die ik na mijn terug komst uit Italië nog niet gezien had, en nog een vreemde jonge dame, die gij niet kent, Tita." jj „Wordt de pdn erger vroeg Tita plotseling, terwijl zij Marion vol zorg aankeek. „Gij zijt zoo bleek en uw oogen zijn zoo dof." Zonder te antwoorden, sloeg het jonge meisje haar arm om den hals der oude, trouwe ziel, en borg het gezicht aan haren schouder. „Wat is er dan gebeurd „Niets, niets, Tita. Maar papa is zoozoo. „Boos?" „Dat juist niet, maar hij heeft mij in 't vervolg den omgang met Constan ce verboden, en zij was toch in den laatsten tijd de eenige vriendin, die ik nog had." „Maar waarom riep Tita verbaasd uit. „Wat heeft zij gedaan i „Niets. Het is ook niet om harentwil, maar omdat papa niet wenscht, dat ik nadere kennis met de familie Walhagen maak, die. V/alhagen riep Tita zoo lyid en scherp, dat Marion verschrikt opsprong. ,,-ent gij die familie, Tita?" vroeg zij ademloos van opgewondenheid. Papa sprong op, alsof hem een a'dder gebeten had, toen ik den naam noemde, en nu gij ook al In welke betrekking staat die familie tot ons O Tita, zeg het mij, ik moet het weten De oude vrouw had het gelaat af gewend. ,,In.... in volstrekt geen betrekking," stamelde zij eindelijk. „Waarom wilt gij mij misleiden riep Marion nu op het punt van in tranen uit te barsten. „Dus die jonge dame, waarvan gij mij zoo even verteld hebt, heet Wajl- hagen vroeg Tita na een pauze. „Ja Mijn God zou het mogelijk zijn? Hoe zag zij er uit, Marion En hoe komt zij daar in het huis van den fabrikant?" Marion deelde nu aan Tita alles mede, wat zij wist.xjr „Maar de vader, de vader?" „Ik weet volstrekt niet. of hij nog leeft." Tita verzonk in gedachten. Een geruime tijd verliep. „Wilt gij mij niet zeggen, wat die Wallhagens met ons te maken hebben, Tita verzocht Marion. Tita schudde het hoofd. „Dat mag ik niet, kind." „Dat moogt gij niet Waarom niet Om papa fluisterde Marion. De oude vrouw knikte stom. „Maar gij vreet toch, dat gij rnij kunt vertrouwen." „Neen, neen. Hij zou het mij. nooit vergeven. En dan ik ben niet eens zeker, dst het dezelfde familie Wa'II- hagen is. die ik meen. Kunt gij mij die juffrouw niet beschrijven. Heeft zij ro'-d haar „Rood dat geloof ik nietmaat jk heb cr ook niet bijzonder op gelet." hernam Marion, terwijl zij moeite dead, zich de gestalte en het uiterlijk v-nS het jonge meisje zoo goed r.ogdijk te herinneren. „Zij is groot en rank.' Ei genlijk knap vond ik haar nietmaar zij heeft een tidtengevosn intelligent voorkomen en prachtige, donkere, spre kende oogen. E.ioh, nu herinner ik het mij, zij heefc bruin haar, goud- Kruin en gekruld." if VK or ft Dtcvtlgc!)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1