binnenland] O „ONS BLAD" Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: BUITENLAND. No n9 MAANDAG 20 JUNI 1921 - 14e JAARGANG Advertentieprijs: De val van Pdp BFIHI l.KTON Under Valsche Viaq 100RD-H0LLANDSCH Abonnementsprijs: jjgteg .Per kwartaal voor Alkmaar 's f 2.— Voor buiten Alkmaar (Met Geïilusireerd Zondagsblad O.^O f hooger. j ADlVüNiSTRATSE No. 433 Van 15 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames REDACTIE No. 633 per regel f 0 75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. n. Dit sta voorop: dc goede trouw der TL K. fractie is onaantastbaar. Zij meende met recht en reden dat gansch de rechterzijde haar stem aan het ontwerp zoude geven, zonder noe menswaardige af wijkin gèn. AI begieep deze fractie dat, ter wille der één heid, ginds zoowel als hier offers ge bracht waren. Wij vertrouwden op geen Vrijheidsbond, op geen wilde, doch meenden dat 't hier links tegen rechts moest en zou gaan. Tot de heer Van Veen (C.-H.) zijn idéé lanceerde als een wensch, die voorwaarde werd van zijn stem: geen splitsing van kcrnleger en reservetroe pen, maar 23000 man kernlegcr, zij bet met vijfmaaudsche oefening. Ge noemde heer wond zich op bij ont wikkeling dezer gedachte, niet het minst toen hij de amendementen Monté Verloren-v. Veen bepleitte,waar in de genoemde gedachte als voor stel was belichaamd (artt. 16 en 27). Zonder nn te zeggen dat de gedachte zelf een oplossing voor ons was. ver wonderde ons toch ten zeerste de wijze, waarop dat voorstel van die zijde werd ingeleid. Waarlijk als dc Vrijheidsbond dit had geponeerd om den Minister dwars te zitten, waar heel de linksche grootpers er een lans voor brak, had ons de zaak logi scher en zelfs politiek buitengewoon verklaarbaar voorgekomen. Ik had de plicht als katholiek deze gedachte des lieeren van Veen kort en krachtig af te wijzen. De heer van Veen was bitter in zijn repliek jegens mij. Geen wonder, hij zag nu •het onweer naderen. In onze repliek werd nogmaals afwijzend gewaar schuwd (de amendementen waren tóen nog niet ingediend!). BIz. 2819 „Handelingen": „Mijnheer de Voorzitter! De heer van Veen heeft hetgeen ik over zijn denkbeelden gezegd heb. eenigszins onbillijk beoordeeld. „Het was inderdaad moeilijk, om hetgeen niet heel uitvoerig in de gewisselde -stukken is behandeld, doch meer als een gedachte hij het mbndeliiig debat ontwikkeld is. zóó te beantwoorden, ais dergelijke ge dachte wel zou verdienen. „Mijn hoofdbezwaar was ik heb bet reeds lot den beer van Veen gezegd, maar indien ik de zaak verkeerd begrijp, laat hij mij daarvan dan overtuigen dat het door hem opgeworpen denkbeeld zou kunnen leiden tot het terug brengen van' het contingent op 23000 man. „Dat is gansch wat anders dan de minister voorstelt „Ik ben zoo bang. dat dan weer jaarlijks een grooter contingent de kazerne zal moeten binnentreden. De lieer v. Veen zegt: dat moet nog blijken, maar waar ik mijn stem geef aan het ontwerp van de Begeering, waardoor de kazerne- dienst wordt verkort of afgeschaft, zal ik toch niet kunnen stemmen voor eenig voorstel dat de moge lijkheid open laat, dat een dub bel aantal jonge mannen weder de kazerne zal binnentreden." En de verkorting van den oefen- tjd, van die zijde voorgesteld, heb Ik altijd opgevat als een „Timco Da- uaos et dona fcrentes", ik vrees de Grieken, zelfs al brengen zij geschen ken, en ik sprak de vrees uit, dat weldra de 5 maanden te kort zou den blijken. Gewonnen was dan hun nerzijds 't contingent van 23000 man! Al r: er hier wel een woord Latijn hij, het is toch machtig duidelijk. De goheele charme en de gekoesterde ver wachting verdween voor ons uit het wets voorstel hij aanname der amendementen Monté Verlorenv. Veen. Niettemin werden zij bewust van onze tegenstem en met volle kennis van het onaannemelijk" der Begeering, toch in- Toch. Ofschoon de Begeering zoowel als do B.K. fractie mccht vermeenen en waarachtig meende dat er een af spraak was der geheels rechterzijde. Zeer onvoorzichtig is dat erkend door den heer v. Veen toen deze boos den Minis ter repliceerde dat deze geen Oompro- mis per sé moest afkeuren daar hij, do heer Pop, heel goed wist dat zijn eigen wetsvoorsteleen compromis was. Juist, mijnheer v. Veen, wij dan ken u voor deze erkenning maar voe gen er aan toe: bij het sluiten van dat Compromis waart gij, was althans uw fractie, tegenwoordig. Zoo begrijpen en weten wij het. Toch is er alweder schipbreuk gele den. De zaak is hopeloos gestrand. Bij Alting von Gteusau door gemis aan over leg, althans zonder overlég. Nu met en malgré alle overleg, hetwelk zelfs gron dig genoemd mag worden. Wij zitten aan den grond. De Boom- sche Partij mag Ambrosius' woord dit maal in top voeren: Nihil praererendum hono'tati! Ja, de eer is zekerlijk ons, al willen wij onze öhri denbroe Iers geen oneer aandoen en desnoods mede prevelen: een afschuwelijk misverstand, of in Boomseken trant: een rozenkrans van misverstanden, voor de regeering een doornenkrans geworden. Ook hier geen rozen zonder doornen. Wat nu? Een oolijksrt zeide: Pop is gevallen als Mini-tor van Oorlog, is hij ook gevallen als Minister van Marine ad interim? Doch dit laat te ges it een idéé aan de hand: Het Ministerie kieze geen vijfden 'militairen mini tor meer, doch de premier neme voor één jaar de zeer zware taak op zich: Mini t r van Lands verdediging ad interim na de beido de partementen (het wetsontwerp ligt er) ie hebben verc-suigd. Het is de geringste consequentie en ik geloof daarom de minst schadelijke en dus do moest ver kieselijke Al zoude ik een Ituy3 begrijpen als hij terugschrikt voor zulk een taak. Nie mand zoude hem in gebreke durven stel len, Doch tueschen dit niet te doen en zijn taak met zijn kabinet geheel al3 afgedaan beschouwen ligt nog een groo ts ruimte vol mogelijkhe ten, dio alle dan nog eerst gewikt en gewogen mos ten worden. Dat de Katholieke partij ia en bui ten het Parlement zóó een-sgezinl- en on deelbaar deze parlementa're zaak van de altereerde grootte leao 'o! 1 let. stemt atva-t verheugend. Het is de ejrs o pleis ter on de wonde. Men bezie de zaak niet zoo sombsr alsof deze wende zou beduiden ee:i scheur in de coalite. Al betreuren vrij ten zeerste de houdbig der A.-E. en C.-H.-fraclies, er i3 te voel dat ons verbindt en oor tezamen scheidt van do overzij lo. Toch wake de Coa- litio voor zoover Prote tantssh-C3:ri"te- lijk voor herhaling. Het spelletje der Gron.-lbria'ting kan sic hts één keer ge speeld worden. Dit is ernstiger. Nóg ern t r mcenin - terse kilen moe'e i ver melen worden al staan zij wellicht voor de deur. Mr. BOMANS. e) Het Ministerie heeft inmiddels zijn ant-sii.ng al ingediend. Maar deze beschou wing houdt niettemin haar waarde. Opper-SJezië. De beslissing over de zuiveringsactie in O. S. wordt heden, Maandag, verwacht. De Engelschcn hebben Plesj bezet. Blijkens berichten uit Oppeln zijn aan de grenzen van het O. S. volk ss lemmingsge- bied agenten van de Beiersche communis tische partij aangekomen. Volgens berichten uit Opper-Silezië is het economisch leven er tot stilstand gebracht door gebrek aan steenkool, geld en ar beid. De Duitsehe politieke partijen en de Duitsehe vakvereenigingen verzoeken de zelfweerbaarlieid en de andere burgers hel geweld van Karfamty niet met geweld te vergelden. Ierland. Tweehonderd rebellen hebben een kon vooi vrachtauto's met voorraden bij Mill Street (graafschap Cork) overrompeld. Drie auto's werden door mijnen vérnicld, twee poli tie-agenten gedood en vier ge wond. Een aanvaller vond men dood na het gevecht. Men gelooft dat ook drie an deren gedood zijn. De opening van het Parlement. De krningin zal den koning vergezellen naar Belfast voor de opening van het Noor delijk Iersch parlement op 22 Juni. De Mijnwerkersstaking in Engeland. Lloyd George heeft in antwoord op een vraag van het bestuur van den mijnwer- kersbond verklaard, dat de regeering het aanbod van financi-eelen steun na Zondag avond niet gestand kan doen. Het hoofdbestuur van den mijnwerkers- bond heelt besloten aan alle vakvereenigin gen, die beirakken zijn bij een loongeschil, te vragen binnenkort een conferentie te houden, teneinde door een nationale actie met de mijnwerkcts de wederzijdsche eischen ingewilligd te krijgen. Iiodges verklaarde, dat dit de algemeene staking zou beleekenen, indien de andere vakver eenigingen er in toestemmen. Men meldt, dat de extremisten oiiler de mijnwerkers voorgesteld hebben een ver scherpten veldtocht Ic voeren, waarbij ook het water in de mijnen gelaten zou wor den, maar dit voorstel is met klem ver worpen door de meerderheid van de lei ders. Hodges wijst er op, dat alle groepen, op twee na, de voorwaarden van de eigenaars verworpen hebben. Het wordt niet waarschijnlijk geacht, dal de organisaties van andere bedrijven, ge zien haar slechten financieren toestand, zullen treden in het voorstel der mijnwer kers tot een algemeene staking. De leiders, der mijnwerkers bevinden zich voor een moeilijk dilemma vanwege het groot aantal onthoudingen bij de stemming en sommige kringen vreezen voor een mo gelijke scheuring in de federatie, vooral daar een groot aantal mijnwerkers, dat ge stemd heeft voor het aannemen van dc voorwaarden bestolen heeft heden, Maan dag, het werk te hervatten. Het uitvoerend comité van de mijn werkers heeft zicih voor oiibcpaalden tijd verdaagd. Frankrijk en Engeland. Reeds een paar dagen vertoeft de En- gelsohe minister van bui'tenlandsche za ken, Lord Curzon, in Parijs voor een onderhoud met Briand. Lord Curzon wordt bij zijn bezoek te Parijs vergezeld door Vanfittart, zijn kabinetschef, en sir Horace Rumbold, hoog commissaris te IC ons tanlino peil. Briand wordt tijdens de besprekingen bijgestaan door Botheliot, se cretaris-generaal aan buiten! and'sche za ken. De bijeenkomst van Zaterdagochtend was hoofdzakelijk gewijd aan zaken, die het naburige Oosten betreffen. Lord Cur zon heeft een overzicht gegeven van de denkbeelden, die hij aan de Fransce re- geering in overweging wensciht te geven. Voorts hebben de twee staatsboden zich bezig gehouden niet de mogelijkheden die zicli in het Oosten kunnen voordoen. De Opper-Silezische kwestie is slechts ter loops aangeroerd. Na de conferentie heeft Briand ver klaard, dat zij zeer hartelijk was geweest. Wij hebben onze wederzijd'scfhe zienswij zen uiteengezet, maar zonder nog te ko men tot de middelen oin het Turkscüi- Grieksche conflict te rege/Ien. Het is mogelijk, dat in de verdere be spreking de Oostersche -kwestie het eerst behandeld wordt. Er zal intusschen door Briand en Curzon geen enk-ei definitief be- VRIJ NAAR HET DUITStH. 23) „Mevrouw von Brenner? Jawel," her- r.am Helena. Zij verzocht mij dezen mid dag bij haar te komen, daar zij mij het een en ander betreffende de door u ge- Wenschte muziek- en leekenlessen had te zeggen." Aha.' Wanda vertrek haar monidje als of zij lust had om le fluiten. „Tante is vandaag een beetje ongesteldzij lijdt aan migraine," voegdt zij er na een 'kleine pauze bij. „Zij belastte mij u haar leedwe zen te kennen te geven, dat zij niet in staat is om.... 0m.... wat wilde ik eigenlijk zeggen? Ik ben vandaag bepaald te dom om een beleefde teugen te heden- ken. U moet dus maar den goeden wil (voor lief nemen." Helena keek haar verbaasd aan; zij wist niet of zij lachen moest of zich' boos tmakeD. „I-k begrijp u niet, juffrouw Von Bren- her," zeide zij eindelijk koel. „Wees niet boos, bid ik n," riep Wanda, terwijl zij haar gelaat de uitdrukking van ten diep berouw trachtte te geven, en tege- «fker tijd guitig nitt hare oogen ke-efc. „U - ™o.gqtey-i. iaden,d/ta <te anderen,^ vol- strekt niet stijf of pedant, en dus meende ik met u te mogen spreken, gelijk het mij voor den mond kwam Helena lachte. ,,U spreekt van uw tan te. Wenscht zij misschien, dat ik over eenige dagen terugkom of wil zij mij liever schrijven?" „Noch het een noch het ander. Ik heb haar duidelijk gemaakt, dat haar natuur lijk welgemeende inmenging in mijn aan gelegenheden volstrekt overbodig zijn. Ais gii een tijdje geduld wi.lt hebben, zal ik u voor eenige minuten bij haar brengen. Zij kan dan 'met u de geldkwestie bespreken, dat zal ten min ste een dropje balsem voor haar gewond gemoed zijn." „Maar juffrouw Von Brenner," zeide Helena met een zacht vrwijt. Wanda haalde met een ongeduldige beweging de fijn gevormde schouders o,p. „Ik zie. dat mijn gebrek aan eerbied u meer of minder afschuw inboezemt, juf frouw Wallhagen. Maar kan ik dat hel pen? Tante Hildegard is in menig op zicht een beste vrouw, maar dat is toch geen reden om mij door haar als een klein kind te laten behandelen. Ik ben nu eens met een voogd gezegend, maar er ook nog een voogdes op na te houden, brr.i" „Vindt uw tante het dan misschien niet goed, dat u de lessen nog ©enigen tijd voortzet?" „Jawel, maar zij wil alles Jiefst zelf lei den en beslieren en daartegen ben ik na tuurlijk opgekomen. Tengevolge daarvan heeft zij hoofdpijn, een zeer lieftallige, in schikkelijke ziekte, zij komt en gaat juist zooals het gelegen komt. Vergeet echter later niet tante zeer te bekalgen en zoo zacht te spreken, alsof het minste geluid uwer stem het zwak glimmend levens- lampje zou kunnen uitdooven. Nu, ik zal u wel een goed voorbeeld geven; daarin ben ik geoefend." Helena schudde het hoofd. Zij wist niet recht, wat zij op deze vertrouwelijke mededeelingen moest antwoorden. Wanda liet haar ook geen lijd om er over na te denken. „Dus gelijk ik u zeide. tante keurt mijn plan heel goed, en mijn neef Leo, hij is mijn voogd, insgelijk. Hel is nu echter nog de vraag of het uwe goedkeu ring wegdraagt. Ik hei» het namelijk overlegd en wilde op een groot gedeelte van uw tijd beslag Iggen. Daarentegen beloof ik n dan ook een zeer gewillige leerlinge te zijn en een vlijtige nog daar enboven, natuurlijk als u altijd mijn zin doet en niets van mij verlangt, waartoe ik geen lust heb." „Die belofte Is zeer aanlokkelijk I" zeide Helena lachend©. „Niet waar?" riep Wanda levendig rit. „Ik weet het, wfi beiden zullen elkander wel begriipejK ©fsqhopn tk zie., dgt Ji sluit genomen worden, maar dc resultaten van dit onderhoud zuilen tot grondslag strekken voor de besluiten, die de Opper ste Raad in een aanslaande bijeenkomst te nemen zal hebben. De volgende maand verstrijkt de termijn van hei Bribsoh-Japaiische verdrag. Enge land heeft nog niet bekend gemaakt of de zaak op den.-zetfden voet wordt voortge zet Tot zoo tong hangt de bespreking over ©en verbond lusschcn Engeland en Frankrijk dus in de lucht. Toch is diajt de spiil, waarom de conferentie van Curzon met Briand en den Italianjisciien gezant Briand draait. Ofschoon Lloyd George niet er bij is kent men aan die besprekin gen de waarde van een voOledigc confe rentie toa Waarom stuurde Lloyd George Curzon in plaats van zelf te komen? Men lacht hier in Parijs, schrijft <le correspon dent van de „N.R Ct.", om hét argument, dat de mijmverkerssiaking hem tiblis zou houden. Dc afgeloopen weken leerden, zegt men, dat hij zich daarvan niet erg veel aantrekt!. Waarschijnlijker vindt men, dat hij in den huidigen kritieken toestand een ander tte kastanjes uit het vuur wil laten haten, dat hij zélf eenige weken ge leden met zijn rede tegen Frankrijk aan blies. Die uiting van boos humeur its men hier nog niet vergeten. Aildus zou een te rugtocht hem gemakkelijker vallen, daal de Britsche politiek in het Oosten en Op- per-Sitezië naar het Fransche standpunt overtel!. Bovendien kunnen biiMierfaiwi- sclie overwegingen hem er toe leiden. Door zijn politieke tegenstanders zélf de zaak te laten opknappen, kan hij hun be scheidenheid ilieeren. Hoe dit ook zij, Cur- zon's overkomst wekt voldoening. Men verklaar! ze uit verrassing en uit vrees. Verrassing, dat Frankrijk, dat te lang aan Engeiand's leiband 'liep, op eigen beenen blijkt te kuumien staan; vrees, dat de aan staande komst van Bekte Sambi bei een wig zal drijven lusschen Engeland en Frankrijk. RUMOER IN DEN DUITSCHEN RIJKS DAG. Bij een -debat o-vr den moord op Ga- reis ontstond Vrijdagmiddag in den Duil- sohen Rijksdag een heftig rumoer," dat met een handgemeen tu&soh-SB- enkele af gevaardigden eindigde. „De Duitscihc volks partij" geeft er een beschrijving van, waaraan het volgende is ontleend: Dé afgevaardigde Dr. Mitlehnaim stond- in het looppad tus-schen de plaatsen van de Volkspartij en de Dullsdhe Nationale partij en na den eersten zin van den com munist Unterleitner: „De communisten zijn geen Dritsdhers," interrumpeerde 'hij: „Daar heeft bij gelijk aan." Hij verzeker de -dat hij het tweede gedeelte van den zin van Unierïïlner, dat de communisten van kon! moeten worden gemaakt, hecle- maal niet heeft gehoord. Ook een reeks van afgevaardigden, die in de buurt van Miltelmann zaten, verklaarden het twee de gedeelte van den zin niet tc hebben geboord, cn de bekende leider van dc Beiersche Volkspartij, Dr. Helm, ver klaarde dan-, dat bij beide gedeelten van den zin heeft gehooTd, mntvr ook zeer duidelijk heeft waargenomen, dat de in terruptie gelijktijdig met het tweede ge deelte van den zin, die de communisti sche afgevaardigde heeft uilgesproken, plaats vond, zoodat de interruptie: „Daar heeft hij gelijk aan," natuurlijk alleen kon slaan op de zinswending, dat de com munisten geen Duilsdhers zijn. Intusschen is oo'k Zaterdag de zifting van den Hijiksidag niet zonder incident afgeioopen. De besprekingen over de in terpellatie nopens den moord op Care-is werden voorlgezet. Nadat eerst een af gevaardigde der meerderheids-socialisten een redevoering had gehouden, waarbij het betrekkelijk rustig bleef, kwam de Beiersche afgevaardigde Scüiwarrer aan bat woorid. Ilij verklaarde, dat de uitzon deringstoestand in Beieren zonder meer "kon worden opgeheven, indien de com munisten maar niet zulke redevoeringen zouden houden als de afgevaardigde Rem- mcler gisteren heeft gehouden. Dc afge vaardigde Remander riep daar fussdhen- door: „Ellendige lasteraar". De president Lowe roept Remmeler tot de orde. Deze antwoordde: „Hij is toch een lasteraar" en wordt daarvoor opnieuw tot de ord'e geroepen. Remimeier bliift echter schreeu wen: „Ik blijf erbij." D© voorzitter heeft daarop de vergadering gestólen en het seniorenconvent is opnieuw bijeengeroe pen om over dit incident te beraadslagen. Men is algemeen van oordeel, dat de pre sident een grootere bevoegdheid moet hebben om straffen uit le deelen. ONMOGELIJKE BELASTINGEN IN ENGELAND. Pretyman heeft Donderdag bij een be raadslaging in het Lagerhuis over ide fi- naneiecJe wet treffende voorheelden aan gehaald van de onmogelijke wijze, waar op de inikoimslenfcel'astiiig werkte. Hij kende, zeide hij, een zeer groot landgoed in Schotland, dat in 1920 aan pacht sommen 42.490 pd. si. opbracht. Het beheer en het onderhoud kostte in dat jaar 19.229 pd. st„ zoodat er een zui ver inkomen van 23,207 pd. St. over bleef. Van dit zuivere inkomen gingen aan pJaatselijike bekistingen, rijlkisbelas- tlngen en wettelijke lasieni (<o.n. stipendia voor predsScan'ten) 22.800 pd. sl. af, zoo- dlai voor den eigenaar sleehls 467 pd, sl. overbleef. Een ander voorbeeld: De eige naar van een looldmijn in Lancashiie ontving 2718 pd. st. a#.t „royalties'" (de rechten door den ontginner van mijnen aan den eigenaar van den grond te be talen). Van die som gingen 1400 pd. st. aan rijksbelasting en „supertax", aan plaatselijke betasting 050 pd. s!.. aan be lasting -op nvijnréchten 102 pd. st. en aan oorlogswiuslbêliasting 570 pd. st. af, zoo- dat hij nog 4 pd. st. uit zijn eigen zak moest bijpassen, om alle belastingen van dit inkomen te violdoenu „Hel lijdt geen twijfel", antwoordde S-i-r Robert Home, de tk-anséliier van- de schatkist, „dat de last van de belasting bijna te zwaar is, om te dragen en ik ben hel voEmaaNt ermee eens dat het noodig ■is, de ©en dr andere methode le vinden, imet welke wij de -trefkracht van de bt- lasli.ngen en- de lasten die eigendommen hebben te dragen, in een niet le verre •toekomst verlichten. Het gcvia-1 dat de af gevaardigde uiteen heeft gezel, aal, naar ik overtuigd ben, aan vele leden van het huis de oogen openen-, He! landgoed m Schotland waarvan spTskc is, is mi{ be kend, en ik weet. dat de m©dedeeling Met overdreven is. Hel heéte vraagstuk is er c-en dat de grootste aandacht zal ont vangen, die ik eraan- kan wijden', voor d-e tijd komt waarop de volgende begroo- ling' in gereedheid gebracht zal wtoiaen. Sir Frederick Ban-bury zeide. ou-der loe- Ijrieihingen, dat er sledhts een «oneesmid- idell tegen zoo iets namriijk, dat ue uitga ven besnoeid worden. GEMENGDE RUITENL. BE RICHTEN. EX-KEIZER KABEL'. De A-ibei-ter-Zei tung bevat modedechin- gen over plannen van ex-keizer Karei o-m weder naar Hongarije -terug te -keeren. Het blad ze-gt, dat bij in dal geval riet weer levend door Oostenrijk zal komen en ver klaart, dat op het o ogenblik West-IIon- fa-rijc tiet middelpunt van de monarchisti sche voorbereddingen is. Er zouden daar toebereidselen gemaakt zijn om de onaf hankelijkheid van die streek uit te roepen en er een reactionair schrikbewind in te stellen. Een belasigrijike faze in den voor- uilgang van die burgerlijke luchtvaart werd Vrijdag bereikt -toen ongeveer veertig ieden van. hel p-urtemen-t aan boord gin gen van het groot© luchtschip R 30, het eerste volledig uitgeruste Britsche passa- giersiuchtschip. Hel omhoog klimmen langs de.lrap van den 128 voet boogen mast, waaraan het luchtschip gemeerd tag, is een praestalie o-p zichzelf en iets waar hoeren o-p mid delbaren leeftijd zonder schande op zich -Ie laden, hadden kuurnen bedanken. Het was verbazend, h-oe weinigen zich in het minst niet afgeschrikt daarvoor toonden. Er werd daarna een geslaagde tocht ge daan naar de Noordzee cn met verschei dene -stations werden draadJoo-ze berich ten gewisseld. Dc 1e Weenen aangekomen gedele geerden van de c-hristehjikc sociale partij in Stiermarken hebben met het hoofdbe stuur van de partij beraadslaagd. Ten slotte werd hestóten, dat men aan de partij van den Landdag van Stiermar ken -zou verzoeken om de stemming van 3 Juli over de aansluiting hij Duit-sch- laod riet te doen plaats heiih-en. Dit be stuit werd genomen met drie legen twee stemmen. In de minderheid bevond zich ook do president, RinleLen. In poli-lickc kringen verluidt volgens den Wcensehen correspondent van de Vossiscih-e Zeit-oug, dal Rdntelen zal af-: treden. Doivmer, de Fransche minister van. financiën, was kort geleden hij een a-uio- ongejuk lieh-t aan liet been vorwomd. Deze wonde ds weder opengega-ni en do' toestand van den minister is mi or goed. De eerste veertien dagen zal hij wel niet aan de fin-ancieele beraadslagingen in hel parlement kunnen deelnemen. Adolf Meinhcrg, de communistisch© leider uil Dortmund, is Zaterdag te Essen: wegens hoogverraad tot drie jaar tucht huis veroordeeld. Hij had te Buer oen! op ruiende rode gehouden. Hot tóoiigeschil in de Rijns-aart is na' langdurige onderhandelingen in het rijks- ministerie van arbeid idoor een scheid-s*, rechtelijk© uitspraak beslecht. Deze beslis sing wijst de eischen van het machine kamer- en dekpersoneel tot loonsvenhoo- ging en verkorting van den werkdag van de hand, met het oog o-p den slechten finianeieeilen toestand van de Rijnvaart. Eveneens zijn de eischen der werkgevers' tot loonsverlaging en verlenging van dén' werkdag afgewezen. De thans geldende arbeidsovereenkomst is mitsdien verlengd en wel tot 1 October!^ a.-s. Aan de partijen is in overweging ge-., geven, in den tusschenlijd een nieuw co-1- I-eotiei contract te ontwerpen, Hei proces tegen de daders van d'eri mei moord gepaard gaande berooving van een vaartuig met eenige millioenen mark1 loongelden, te -Erkenschwick bij Boclsum, is gisteren geëindigd. Alle vier daders zijn! ter dood- veroordeeld. De -koopman Hen-: seller'die aan de voorbereiding van de misdaad had deelgenomen, heeft 10 jaar, luchthuis gekregen, Te Tilsit is het Vrijdagavond bij eenl socialistische bctcoging tegen den moordl op Gareis tot relletjes gekomen, die uit liepen op ©en botsing roet de politie. Eu zijn verscheidene bet-oogers gewond. Te Venetië is het bij de begrafenis der slachtoffers van de botsingen tuS-i scli-en -faseisten cn socialisten tot angare-i geldheden gekomen, waarbij ccji doodë en verscheidene gewonden zijn gevallen. Het loongeschil in de Engelsdh© katoennijverheid dat dreigde ruim eenl half mill-ioen arbeiders rit de textiel nijverheid toe te voegen aan het groots leger werkioozen, is geregeld. Dc vakver-. ©erigingen heM>en de aangeboden voor- Waarden aangenomen. (/,'f iciiM-1 wordt meegedeeld-, dat hét aantal (ingeschreven) werklooxen in( Engeland op 10 dezer 2,185,SOO bedroeg, tegen 2,149,398 op 3 Juni. Met verkorten! a-iheidslijd wenkten 1,144,121 (legen 1,181,000). De oude liberale waan. f De heer do Vlagt, de nieuwe burge meester van Amsterdam, heeft een goede pers. „Handelsblad", „N.jRott. Crt." „Te legraaf" prijzen hem evenzeer als de reehischc bladen. Ilij is bekwaam en ge schikt als weinigen, en verheugt zich „in de sympathie van alle partijen", zooals het „Handelsblad" zegt. En de „Telegraaf" jubelt als volgt: „Hij behoort tot do linksetaanclen in zijn partij, gaf steeds blijk van demo cratisch inzicht in vele der zeer belang rijke vraagstukken van gemeente-beheer, teirwijl hij aj.3 leider der afdeeling Pu blieke Werken toonde een voortreffelijk organisator en een technicus van bijzon dere kwaliteiten te zijn. In den Raad behoort de hoer De Viugt tot de goede sprekei-3. Hij is geen redenaar, doek hij spreekt vlot, is niet 'afkeerig van een kwinkslag van goeden huize en weet. hard van zich af tc slaan indien dit noodig is. Men luistert altijd gaarne naar zijn heldere uiteenzet- mij voor een eigenzinnig, verwend schep sel houdt, dat niet weet wat bet zegt. Eigenlijk begrijp ik zelf niet, waarom ik tegenover u zoo openhartig beu, maar u is mij dad-elijik, van het eerste qogenblik af bevallen, en o;> d'ïe eer kunnen riet velen zich beroemen. Dus u stemt er in toe, mij onder uw vleugelen te nemen?" „Ik moet altijd eenige. uren daags over houden om mijn beide zusters les te ge ven," zeide Helena nadenkend. „Dat weet ik, dat weel ikI Nec-m daarvoor dan den voormiddag en geef mij de rest van nw lijd. Wij maken dan samen muziek en teekenen naar hartelust, en als wij er geen lust meer in hebben, lezen wij of zwerven ie voet oT te paard in de omstreken rond. Aan gezelligheid zal het ons riet ontbreken daar kan u staat op ma-ken." „Ik heb tegen -het programma niets in le brengen, dan dat ik vrees, dat hel laatsfe gedeelte er van zich ten koste van heit eerste zeer zal uitbreiden." ,-Dal zou wei mogelijk kunnen zijn," lachte Wanda, „Wanneer kan u komen?" Na eerig hoen-en weerpraten beloofde Helena eindelijk, in 't begin der volgende Week haar nieuwe taak te aanvaarden. „Indien het weer sleoht is, of liever, zoo dikwijls als u het wenscht, zal ik natuurlijk oen rijtuig zenden om n te ha len," joei Wanda, terwijl zij van haar stoel onstond -ff" wo kom mee. dat ik u hij tanle breng, om kennis met haar le ma ken." Mevrouw von Brenner lag met geslo ten oogen in een leuningstoel, en naast haar stond de kamenier, druk bezig, het Iiaar van haar meesteres mei „Eau de Cologne" te bevochtigen. Bij T binnen komen der beide jonge meisjes sloeg de dame langzaam de oogen op, cn bekeek Helena met een langen onderzoekenden blik van top tot teen, zonder bare gemak kelijke positie ook maar in 't minst te veranderen. Helena richtte zich onwillekeurig op, cn het rood der verontwaardiging bedekte haar wangen. Wanda keek haar aan als of zij wilde zeggen: „Ziet ge nu, dat ik u de waarheid heb gezegd? Wordt nu maar niet boo-sl „Tante is zeer ziek, gelijk ik n reeds mededeelde, lieve Helena," verklaarde zij mei zachte slem, terwijl zij het deftige „mejuffrouw aclherwege liet, „en daarom niet in staat, u zoo hartelijk in ons mid den te verwelkomen, als zij liet wenscii- te. Neem, als het n belieft, hier. op de canapé plaats. Niet waar, tante, u ver oorlooft wei, dat ik de honneurs waar neem?" Mevrouw Von Brenner heet zich op de lippen. „Gij zoudl mij zeer verplichten als gij zachter wildot spreken, Wanda," zeide zij o-p scherpen loon, „Pardon,, lapje, jk, verg_a| uw jcwakfce zenuwen," fluisterde Wanda op roe del ij- den don toon. „U verdraagt uwe pijner echter altijd met zulk een heldhafligeD moed, dat men ii, of men wil of niet moet bewonderen." Helena draaide op haar sioel onrustig heen en weer. Zij verwachtte, dat <k vrouw des huizes driftig zou o-pslrivcn. daar zij toch noodzakelijk moest mer ken, dat haar oudeuger.de nicht d-en spot met haar dreef. Maar niets derge lijks gebeulde. Mevrouw ion Brenner zuchtte slechts d'iep. „Gij kunt heengaan, Grcgoire, ik zal sehefllen als ik u weer noodig heb.'" De in geduld geoefende kamenier zweefde op de punten van de voeten achtjes de kamer uit. „Mijn nicht heeft waarschijnlijk reeds met u gesproken en n gezegd, welke vakken u te onderwijzen heeft," be-con mevrouw Von Brenner na een kleine pauze, terwijl zij een zipdelingschen bi k op Wanda wierp, die naar het venster was gegaan cn weinig op de conversatie scheen le letten. Helena boog. „En u gelooft voor die taak berekend te zijn." ,.Ik hoop liet." „Mijn toestand maakt liet mij voor 't oogen,blik, helaas- onr-eréfk mij van uw bekwaamheid te o* yen. Dc gou vernante e-ener jonge -c, gelijk mijn ifltisn (Wordt V\ oolgd.J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1