BUITENLAND. „ONS BLAD" pr™ FEUILLETON Onder Valsciie Viaa landbouw en Visscherif 14e JAARGANG Abonnementsprijs Een eenvoudig rekensommetje No. 211 DINSDAG 21 JUNI 1921 14e JAAR( NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD mr Per kWarlaal voor Alkmaar f2. Voor buiten Alkmaar ••••..••■f2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.50 f hooger. Advertentieprijs: Van t—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0 75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot eert bedrag van f 500,—, f 4O0,—f 200,—, f 100,—, f 60,—f 35,—, f 15,—. Dc verkiezing van een nieuw dagelijkse!) bestuur in (ie hoofdstad hcoft véél pennen in beweging gebracht, evenais de voorbe reiding van die Wethoudersb3nocming de algemeene aai.dacht getiomten heeft. Dat het met de sum -ting van het nieuwe college van B. en W. der hoofdstad mis zou loopen, stond wel vast voor ieder, die zich wat langer dan vandaag of gisteren met dergelijke politieke affaires heeft bezig gehouden en die, builen de plaatselijke en persoonlijke belangensfeer slaande, objec tief de grove fouten in de voorbereiding kon beoordeelen; voor wicn dan ook de 'oetrcurenswaardige uitslag verre van een verrassing was. in het nieuwe college van B. en W. van Amsterdam zijn dan drie sociaal-demo craten, één lid van den vrijheidsbond, één katholiek en één christelijk historische tot wethouder gekozen. En nu wordt er acli en ■wee geroepen over den hcilloozen to rstand, .waaraan de hoofdstad thans is overgeleverd en men zoekt daarvoor uitsluiten j of voor namelijk de schuld bij de groepen van links, de sociaal-democraten en den vrij heidsbond! 't Is nuttig ook voor dat doel van Neder land, hetwelk niet de eer heeft lot de hoofdstad te behooren, de schuldvraag ten deze te onderzoeken. En dan komen wij tot een geheel andere conclusie dan onze Amstcrilamseho vrien den De jongsle verkiezingen voor Groot-Am- iterdam hadden maar op één punt een 'duidelijke uitspraak gegeven, n m. hierover, dat er een meerderheil was voor de be- «iraifmg der 8-Juni-slakers, dat wil zeggen aanvankelijk dan ook als zoodanig op en bedankte. Van dat oogénblik af was de loesiand zuiver. Een eenvoudig rekensommetje toonde aait, dat er in den Raad eenerzijds zou zijn een sterke groep van 14 sociaal democraten, anderzijds een rechterzijde van 17 man. Waar de eerste zich zelf van liet dagclijksch bestuur uitsloothad dc rechtsche groep voor de vorming van een college van B. en W. niet anders te kij ken dan naar de burgerlijke demoeraten in den Raad, de vijf man van den Vrijheids bond, de neutrale partij, den heer den Hertog en de vrijzinnig-democraten. Er was waarlijk geen buitengewone politieke scholing noodig, om dit probleem op te lossenl Niets dan een weinig moed om zon der sociaal-democraten wat tot stand te brengen cn ook.... een weinig zelfverloo chening. Het probleem had heel wat moeilijker kunnen zijn en is bij de vorige algemeene verkiezingen voor de gemeenleraden dan hier en daar ook heel wat ingewikkelder geweest. Men had hier te doen met een evenlueele tegenpartij van sociaal-democra ten cn communisten, die elkaar liet licht in de oogen niel gunnen, terwijl de anti- slcmdvangparlij, Had-je-me-maar cn Zuur bier, kon worden uitgeschakeld. Het was daarom zeer juist gezien van den christelijk-historischen heer Ter Haar, orn mei de burgerlijke democraten 'n col lege van B. en W. te vormen. Uit den loop der voorbereiding is echicr duidelijk geble ken. dat onze Roomsche vrienden in de hoofdstad, die de leiding genomen hadden, tegen die taak opzagen. Men was bevreesd om zonder sociaal-democraten te regeeren; men durfde ook naar buiten den schijn niet wekken, als had men niet zijn uiterste Voor de handhaving van het gezag in het overheidsbedrijf. Het zou dus niets onna- ,3est gedaan om hef nieuwe college van B. iuurlijk/ zijn geweest, wanneer de groepen Sn den nieuwen Raad, die op het standpunt •Van deze gezagshandhaving stonden eikan ker hadden gevonden voor de verdeetirig;, der wethouderszelels. Er had dan een scheidingslijn geloopeiiiusSclïen de sociaal democraten en de communisten eener en de overige groepen anderzijds. Maar het bestuur eeuer gemeente is nog iets anders dan een iandsregeêring; speciaal een col lege van burgemeester en wethouders on- «dei de tegenwoordige gemeentewet is iets anders dan een kabinet van ministers in tuis parlementair regcerstelsel. Daarom lag het voor dc hand, dat niet aanstonds aan -Uitsluiting van een zoo belangrijke groep als die der sociaal-democraten werd ge dacht. Daarom ook Was het verklaarbaar, dat de christelijke groepen, die te zamen de numeriek sterkste partij -van 17 man vormden en op dien grond de leiding bij de voorbereiding van de Welhoudersvcr- kiezing namen, zich eerst wendden tot dc sterke groep van 14 sociaal-demoeralen, om te trachten een basis van samenwer king voor een college van dagclijksch be stuur te vormen. Wie echter weet, op welk standpunt dc roode hecren mei hun gemeentelijk ur gentie-program staan, verwachtte van dat zoeken naar contact weinig, te minder, Waar hier bovendien nog de eisch moest vorden gesteld, dat de toekomstige sociaal- democratsche Wethouders zich bij een be straffing van de 8-Juni-stakcrs zouden Neerleggen. De vraag om samenwerking, door de Shristeiijke groepen aan de Amsterdamsclie locialistische raadsfractie gesteld, kon daar om niet veel meer zijn dan 'n eisch van tac tiek, of, wat wij huishoudelijk noemen, ceu beleefdheidsvorm. De roode fractie in Am- Uerdam nam de vraag om samenwerking cn W. tot in alle vezels „democratisch" te maken. Om dit laatste vooral klampte de voor zitter der Roomsche fractie zich lot het laatste toe aan een stroohalm vass, om tccli maar contact te houden met de so ciaai-democfaten, terwijl hem tegenover al te opdringerige kiezers toch juist in die da gen, zulk een flinke sieun gegeven werd in hel Bisschoppelijk communiqué over de ongewenschle samenwerking van Katholie ken met sociaal-democraten in de politiek. Daarom waagde men het er op, twee dracht in de christelijke partijgroep te doen ontslaan cn scheiding van hen, die krachtens beginsel bij elkaar behooren. Daarom stootte men de burgerlijke par tijen af met wie men toch nog eenzelfde opvatting over gezag gemeen heeft cn op het punt van financieel beleid nog zooveel noodzakelijks gemeen kan hebben. De uitslag der Wethoudersverkiezing: drie sociaal-democraten en één liberaal, tegenover één Katholiek en één christelijk- historische heeft het falikanle van deze weifel- en schipperpolitiek dan ook wel uitgewezen. Wij laien bier nu nog maar buiten bespreking in hoeverre de verkleefd heid aan cn de ambitie voor een Wet- Iioudersstocl, bij enkele Katholieke leden al ie duidelijk merkbaar, ongunstige facto ren bij deze slecht in elkaar gezclte ma noeuvre geweest zijn. Wat we echter niel mogen verzwijgen is onze geheel afwijken de meening van dat deel der Roomsche pers, dat nu nog tracht dc Katholieke raadsfractie in Amsterdam als de vermoor de onnoozclheid voor te stellen en geen scherpe woorden genoeg kan vinden om de hebzucht der sociaal-democraten cn de politieke immoraliteit van den Vrijheids bond in het licht te stellen. Door ie zwij gen zouden wij niet gaarne den schijn wek ken van in te stemmen met den groven fiater, voornamelijk door de schuld van de Katholieke raadsfractie in Amsterdam begaan, waardoor noodeloos liet dage- iijkscli bestuur van dc hoofdstad is over geleverd aan de hoeren Wibaut, Vliegen cn de Miranda. Om dezen flater goed te pralen is wat meer noodig, dan de dekmantel, welke nu „d< Tijd" over de rcchtsche raadsfractie werpt, n.i. het beroep op...... het anti socialistische program van den Vrijheids bond! l VRIJ NAAR HET DUITSCH. Sr 4 „Bardonlisve tonic, dat ik u in de >«de va], zeide nu Wanda, terwijl zij zich pioiseling omkeerde met een verdocht fonkelen harer zwarte oogen. „Helena en ik hebben reeds al het noo- dige uitvoerig bepraat; er is dus geen reden uwe zwakke krachten in mijn bc- ie forcceren. Ja, wij hebben zelfs Aog meer ge-J.cau, wij hebben vriendschap geslolen. II: heb behoefte- aan een vriendin, een gouvernante kan ifc mis- Ven." Mevrouw Von Breimcr keek haar nicht een oogénblik mei een vertoornden blik ma.ir het scherpe antwoord, dal op 1-ilar i'P'*11 zweefde, bleef ouuilgospro- tw" er harc reiien voor, om antta ir goeden luim te houden, en hel sas zeker niel de mocile waard, wegens dcc juffrouw Wolfhagen ongenoegen le "'aken Mei de bekwaamheid cener vol maakte dame uit de groolc wereld liei "i, daarom de ro' van hoogmoedige be- Mhermslex vallen, om die der lieftallige iasivrouw aan te nemen. Ten slotte werd nog even de geldkwestie besproken en 'ol algemeene tevredenheid ten einde ge bracht, en toen kort daarna de heide jonge meisjes hel boudoir verlieten, was Helena bijna genegen aan te nemen, dat haar eerste indruk van mevrouw Von Brenner een verkeerde was geweest. Deze had intussclien haar migraine ge heel vergeten, en ging in gedachten verdiept, in hare kamer heen en weer. De uitslag harer overwegingen was tame lijk bevredigend. Wanda geleidde haar gast inlusschen in haar kamer om haar daar haar tee- keningen, boeken en andere schatten le laien zien Nadat Helena don nog den prachtiger. vleugel in het salon beproefd cn een kleine hartsterking genomen had, maakle zij zich gereed, om de terugrei; te aarevaarden. „Ik ml n tol aan 't einde der laan vergezellen," verklaarde Wanda. „Een hoed is voor mij een voorwerp, dat zeer goed gemist kan worden: aan mijn ge laatskleur is niels te bederven." Zij legde nu haar arm in dien der nieuwe vriendin cn wendde zich naar den uilgang. Juist stak zij de hand uit om dc deur ie openen, toen deze van den andereu kant met een haastige beweging werd opengestooten go eci /pnkrmër t>'iineo Hoezeer deze gedachte van de. on misbaarheid der sociaal-democralen bij een deel der Amsterdamsclie Katholieken overheerscht en hoe verkeerd ten deze op zichte de publieke meening van boven af geleid wordt, blijkt we) hieruit, dat „de Tijd" van Zaterdagavond zijn raadsover- zichtsdirijver nog wel in een hoofdartikel liet volgende laat schrijven: ,Mot sociaal-democraten cn vrijzinnig- democraten, die liet met hen (dat is de christelijke raadsleden) eens zijn, dal Am sterdam in vooruitstrevende „democrati sche" richting dient te worden bestuurd, zouden zij tot overleg cn vermoedelijk tot overeenstemming hebben kunnen komen op menig punt van beleid, indien niet het alles overlieerschende vraagstuk van bet Gezag het ditmaal onmogelijk gemaakt had met de S. D. A. P. samen te werken. Met den ultraconservatieven Vrijheidsbond mochten zij niets gemeen hebben!" De jongste besprekingen te Parijs. Het gezicht van Curzon straalde van vreugde, toen hij Zondagavond het kabi net van Biiand verliet, zoo wordt ons ver zekerd, aldus seint de Parijsclie correspon dent van het „Handelsblad". De vreugde over het aceoord tusscben Frankrijk cn Engeland, hetwelk ten opzichte der Oos- lersche kwesties is verkregen, is hier ech ter minder groot. Men oordeelt vrij alge meen, dat er niet al te veel reden lot ver heugenis is nu immers het aecoord vrrvjj! louter formeel is. Men is het eens ov 'e te volgen procedure, maar volstrekt t ov'er hetgeen te doen valt als de voorge stelde bemiddeling mislukt. En zoowel wan neer die bemiddeling wordt aangenomen als wanneer zij wordt afgewezen, verwacht inen dat het verschil van inzichten tus scben de allies met groolc duidelijkheid aan den dag zal komen. Men neemt algemeen aan, dat Grieken land do bemiddeling zat aanvaarden, want men meent dat Cnrzon een dergelijk voor stel niet zou hebben gedaan indien hij zich niel eerst van de instemming der Grieken verzekerd zou hebben; bovendien heeft Venizekis dc laatste dagen in Londen wederom een belangrijke rol gespeeld. Frankrijk wil in Thracië een grens vast stellen lot de lijn EnosMi dia, en aan de rest van Thracië een autonome organisa tie geven. Juist omdat hieromtrent zulk een groot verschil van gevoelen bestaat verwacht men dat de Turken, ook al krij gen ze de zekerheid Smyrna in huai bezit te zien lerugkeeren, moeilijkheden zullen maken om de voorgestelde bemiddeling der geallieerden te aanvaarden nu ze er militair weer veel heter voorstaan dan in Maart en successen hebben behaald. Neemt daarentegen Griekenland de pro positie niet aan, wat dc allereerste voor waarde is voor het toepassen der bemid deling, dan behoudt elk der geallieerden zich volkomen vrijheid van handelen voor. Hel gevolg zai dan waarschijnlijk zijn, dat Engeland Griekenland moreel en materieel steunt, terwijl Frankrijk en Italië daar niet aan denken. Ook in dit geval is dus oen eenheid van optreden der alliés in liet Oosten ver te zoeken. Eenzelfde verschil van opvatting blijft bestaan omtrent Opper-Silezië. Lord Curzon wilde niets welen van een verdcc- ling der industrieele gebieden, noch van een toewijzing daarvan aan Polen, lea-wijl Frankrijk, en naar hier verzekerd wordt, ook Italië, een verdeciing wensohen. Cur zon heeft nu gesproken over de mogelijk heid om aan Polen de souvereiniteit cn trad. Er was voor Helena slechts een oogopslag noodig, om in hem haar rid derlijken beschermer van voorheen te herkennen. „O, Leo, zijl gij daar?"' riep Wanda. „Gij komt juist nog vroeg genoeg om kennis mei juffrouw Wallhagen te ma ken. Veroorloof mij, lieve Helena, dat ik u mijn gestrengen voogd, den Hoog cdelgeboren Heer Baron von Brenner voorstel. Hij is een dwingeland eerste klas, die mij, bedeesd lammetje, tot he den in nederige onderwerping liceft we ten le houden. Niet waar, Leeuw? En dii hier is mijn vriendin, mejuffrouw Wallhagen.... he; ik gelonf gij kent el kander .tdsi' „ik 'rr.d inderdaad reeds hel genoegen mejuffi-»—Wallhagen te ontmoeten, ziede mijnheer Von Brenner met een ci- genaardigen glimladh." aan Duhschkmd de exploitatie toe le wij zen naar de betwiste districten, een „baslaard"-opiosang, waarvan men hier niets verwacht, maar die door sommigen beschouwd wordt als het mogelijke aan- knoopingspunt voor andere bemiddelende oplossingen. J n heeft nu besloten de commissie le Oppcln nog eens aan te spo ren om spoedig met hel voorstel tot liet trekken van een grenslijn aan te komen. Gebeurt dat nu niet gauw, dan zullen er experts benoemd worden, die het in dc plaats der commissie moeten doen. De be slissing blijft echter natuurlijk aan den Op persten Raad, en voorioopig ziel het er niet naar uit. alsof die beslissing door deze laatste besprekingen ccnigszins naderbij gebracht is. Men verwacht de eerstvolgende confe rentie von den Oppersten Raad thans te gen half Juli te Boulogne. Daar zal dan meteen gesproken worden over <le ophef fing van de in Maart tegen Duitschland be sloten sancties, die Engeland thans be ëindigd zóu willen zién, terwijl Briand een onmiddellijke onvoorwaardelijke opheffing ervan nu nog maar niet dadelijk aannemen wil. Er zijn dus voor de aanstaande confe rentie moeilijkheden genoeg; erg veel re sultaat tot een effening van het terrein an ders dan in formeelen zin, heeft de reis van Curzon niet gehad. Het conflict in de Engeische mijn-industrie. In Warwickshire, Nottinghamshire, Der byshire en Lothian steenkool-districten hebben reeds 'n groot aantal mijnwerkers den arbeid lvervaiL In Leicestershire echter, waar vele mijneSPweder geopend werden, keerden zeer weinig mannen terug. Meer dere mijnen heropenen bedril en Woens dag. Er zijn in het laatste der week geen teekenen geweest, dat de vakverccnigingen da mijnwerkers door een algemeene sla king zullen ondersteunen. Men gelooft, dal het bestuur der mijnwerkers weinig hoop heeft, dat deze politiek succes zai hebben. De geiieelc -kwestie zal worden besproken o:p dc conferentie dor Labour Partij, die heden te Brighton zal worden geopend. De uilslag van het referendum. De uitslag, van liet referendum is een teleurelefl'ling geweest voor de leiders der federatie der mijnwerkers. Den dag voor den uitslag verklaarde o.a. Vernon Harts horn aan een vertegenwoordiger der „Daily Mail", dat men de noodzakelijke twee derden verwachtte om 's Maandags weder aan het werk te gaan. Na den uitslag verklaarden de meeste leiders, dat zij diep teleurgesteld waren. Een hunner zeide: „Dit is liet l>egin van het einde der mijnwerkersfedera lie, omdat tal van mijnwerkers aan hel werk zuilen gaan. Degenen, die niet stemden, behooren lot de „soliedo massa", die hun eigen weg gaan en den arbeid zuilen hervatten. Bovendien zal de honger er spoedig vele anderen toe noodzaken te gaan werken en hel zal noodig zijn den leiders eens flink onder het oog te brengen dat zij een groolc fout maakten, toen zij de man nen niet sadvisccrden hoe te stemmen. Blijkens de jongsle berichten is de meerderheid der mijnwerkers vast beslo ten, ach te houden aan den uilslag van '1 referendum in zake de verwerping van de voorstellen der eigenaars. Het woord voerend in een vergadering van tienduizend mijnwerkers in Cannock Chase, verklaarde de secretaris der mijn werkersfederatie van dc Midlands, dat liet bestuur der mijnwerkers wenschte, dat dc arbeiders dc voorstellen der eigenaars zouden aanvaarden, maar dit niet durfde zeggen. Spreker voor zich was niet in staat in te zien, dat het verstandig was den strijd voort te zetten. De extremisten in Zuid-Wales pogen de zaak waarom het gaat te drijven, in de richting der kwestie van de nationalisatie der mijnen. Zij bctoogen de onmogelijk heid om vrede te verkrijgen, zoolang de mijnen particulier eigendom zijn. Jenkins een invloedrijk leider der mijnwerkers in Zuid-Wales, heeft zelfs het denkbeeld aan de hand gedaan, dat de mijnwerkers, die hoogere loonen verdienen, een deel van hun loon zouden afstaan teneinde de loo nen dei- armere mijnwerkers te verhoogen. liet antwoord non Lloyd George. Lloyd George heeft op de schriftelijke inededeeling van Hodges, dat de voorstel len der rigeering en van de mijneigenaars verworpen waren, geantwoord, dat hij dit bc-'ctït zeer betreurde. Het is, schreef de premier, een reer ernstige stap van dc mijnwerkersfederatie om een stopzetting te verlengen, die het land een onbeschrijfelijk verlies veroorzaakt. Ik heb u er reeds vroeger op gewezen, zoo vervolgt Lloyd George, dat hoe langer de stopzetting duurt, des te grooter.het verlies is voor de inkomsten der schatkist cn dat wij dien tengevolge des te minder in staat zijn steun te verieenen om de mijnindustrie over de huidige moeilijkheden heen te helpen. Daarom waren wij veertien dagen geleden genoodzaakt aan te kondigen, dat ons aanbod van tien mitüoen pond einde de zer week (dus Zondagavond) zou afloo- pen. De moeilijkheden van den finaneiee- len toestand kunnen slechts worden ver groot ais aan den uitslag van het referen dum gevolg wordt gegeven. Onder deze omstandigheden heeft de regeering geen andere keus dan haar be sluit onherroepelijk te doen zijn, dat haar aanbod van steun na Zondagavond niel kar, gehandhaafd worden. Opper-Silezië. De rust weergekeerd. De militaire operaties in Opper-Silczië zijn langs het geheele front gestaakt, dank zij de loyale houding der opstande lingen, die zich hebben teruggetrokken, om de geaSieerde troepen in slaat te stel len, de neutrale zone tussdhen de vech tenden le bezetten. Aangezien de afdeelmgen van generaal! Höfer niet aan de orders der intergeal- lieorde commissie willen voldoen,, blijf', de pacificatie van heil land alsnog onmoge lijk. Volgens berichten .«it Beuöien Mijdt de houding der BuiiscSvc afdeelingen van generaal Höfer vijandig (en aanzien der hevelen van de inlergeallieerde commis sie, betreffende de gelijktijdige terugtocht der strijdende troc-pen en de ontruiming der pkbiscict-gehioden. De Duitsdhers hebben de Engeische de- laahfiinen'.eu le Kandrzin ontwapend en op de Engeische go idioten, toen dezen S-lawenczyce wilden bezetten. Generaal Höfer dreigt Omtrent een onderhoud, dat generaal Höfer Zaterdag met den Engelxchen gene raal Hen-nilker over den door de inlertge- allieordc commissie gewensahlen terug tocht van den Duit sell en Selibïfccfautz en de PoolscBie insurgenten had, verluid,t in Beuiiiien, dat de Commissie van Twaalf een nieuw ontruiiningsvoorstel heeft uit gewerkt, dat gisteren aan generaal Hen- iklker werd- tcr"hand gcsleid, die het aan de intergea-llieerde enmiaijssie zal door zenden. De „Lokal Am." verneemt van betrouwbare zijde, dat Höfer bij de be raadslagingen met de Commissie van Twaalf heeft verklaard, daL hij zonder waarborgen voor een werkelijke zuive ring zich vr 'm'd van handelen voorbe houdt. Indiër niet werkelijk o,p 21 Juni, den gesieiden termijn, de door de geal lieerden gewaarborgde zuiveringsaoHe is ten uitvoer gebracht, zai generaal Höfer zelf handelend opiredei:. De toesiand itt Ierland. Smuts uls bemiddelaar1: B-e ip ariemen {aire m-efeverfoer van „Central News" maakt mekliiw? van het gerueihil, dat de hidp van" generaal Stmiils zon word-p-" ingeroepen in zirke de Ier- s-clhe kwestie. Het heel dat Samjls, Lord Grey, Lord? Derby en George Barnes door de regeerin# zouden worden afgevaardigd om een delegatie te ontmoeten besibaande uil een gelijk aantal leden van hel noor delijke en het zuidelijke parlement en dat de aldus gev*. runde conference volledige bevoegdheid, zou hebben een re^e&ioig ie treffen-, die slechts nog formeel de goed keuring zo-u behoeven van de Brl-lsehe re^eering. Het wordt als zeker beschouwd, datde regeering e-en positief aanbod zal doen, dat door Sdn-n Fein niet met eere kan worden afgewezen; mocht het niet wor den aanvaard, dan zai als o.enig alterna tief naar afte waarschijnJijkJieid een oor log zonder mededoogen tegen dc rebellen worden gevoerd. HINDENBURG EN DE OUD-SOLDATEN Zondag heeft dc oude Hindenburg ter gelegenheid van het Kyf-fh:iu.sei'-feesi van den' ..Kyffliauserhund der rieutsdhen Landekxriegcr-Verbande" een rcdevoeimg gebonden. Het leest werd gevierd naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het „Kyffhauser Dentaal". Hindenburg verklaarde, dat liij het eere-presidium van den Bond op zich had genomen in de waste overtuiging, dat de Duilscihe „Kriegensvereénc" ook onder de leran- deorde politieke omstandigheden gebleven' zijn wat ze gedurende vijftig jaar ge weest zijn: de dragers van trouwe, opof ferende vaderlandsliefde. Het is geen feest der vreugde, dat wij lieden lieren, maar liet gcd-eniklceken venmaan! ons ook, dat Duitschland niettegenstaande al les 'niet mag wanhopen, maar trouw, in vlast vertrouwen op de toekomst aan .ie liéèsicl van het vaderland moei werken. HET INTERNATIONALE ARBEIDS BUREAU. Het bestuur van het Internationale Arbeidsbureau, dat gewoonlijk te Gcnève bijeenkomt, is door de Zweedsdhc regee- riug uiitgeuoodigld zijn achtste vergade ring, begin Juli, le Stockholm te houden, teneinde aan de arbeidsvoorwaarden ift Zweden meer bekendheid le geven. De bijeenkomst zal drie dagen duren Ei een tocht worden gemaakt dooi hol noorden van Zweden. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. EEN GEHEIMZINNIGE VERDWIJNING. Den 20cn November verdween de direc teur van een reisbureau te Londen op een reis naar Boulogne op geheunzmmge wijze. Het bloeü dat de vermiste, de heer Gem-lay, te Marauise bij (Boulogne .aan zekeren Daguebert den eigenaar eener garage aldaar, een automobiel verkocht liad. Thans is het lijk van den heer Gour- óipgegraSn In den tuin van Dsjgudbcif, die onlangs door dc politic was {jearres- locrd wegens diefstal van automobielen. Dc „Daily GhronJ' schrijft dat in hei komende najaar de gele kleur in allerlei nuanee eringen fde overheerschendc zai zijn l>ij mannen-klccding. Er zullen gedra gen worden gele vesten cn ook gele over hemden met daarbij passende kleur vaü hoorden geen khaski-üdeuren. doch spre kende gele kleuren. Van de Russische gre-ns wordt ge mold: De Ross. Press Agenlur deelt mede, da't de berichten aangaande liet heersdien van pest in de gouvernementen Oefa <?n Samara wonden bevestigd. De bevolking verlaat overijld de besmette gebieden, ,De afgeloopen Zo ndag bracht Berlijn; een weerlje, dat April alle eer zou hebben; aangedaan, maar voor den zonier, die vo-lk gens den kalender /vandaag begiiih—l^öh erg onvriendelijk en wisselvallig' was. Bij een gemiddelde temperatuur van 10 gr. Celsius was fliet gisteren kouder dan höt ooit op 19 Juni in de laatste 70 jaar is geweest. Dc Japansehe kroonprins heeft aan iliet slot van zijn bezoek aan België oen gift vaai 20:000 francs geschonken ten bate van de verwoeste gebieden. Rockefeller, de vermaarde Ameri kaans olie financier, die Reilgië Uü van gif ten voor den weder opbouw heeft geschon ken h voo»* een bezoek aan Brussel aan-: gekomen, CIemence.au is naar Ozfonl. vertrok ken, óm aan de "Universiteit ai-da ar de ■doctor honoris causa in onitwang&t te nemen. Tarfcemleéit. Zcowcl in Oost-Dren- (Iq prijzen dalen. Nabij AVeordinge (Dr.), thans weer een zeer uitgebreide var- Eonsfokkérij gedreven, met 'l gevolg dat to als in het Westerwoldsehe land wordt loopt da prijs terrg to'; 45 a 51 cl. per pond levend gewiiht, en hot spek geldt in Westerwoldo sleeijtg 49 et. per pond. Toch besluiten de bieren tot vei'koop want bij de algeinemo uitbreiding der vai-kensfokkerij zijn geen hoogere prij zen te verwachten, ma5r de groote winst is van hot bediójf af. „Daar hebben wij het alT rip Wanda. „Nauwelijks zet hij den voet in huis, of ik, arm schepsel moet het ontgelden. Een geluk, dut ik de verstoktheid in per soon ben. Maar wij mogen juffrouw Wall hagen niet langer ophouden; zij is hang, dal haaT mama zich over '.aar lang uit blijven verontrust. Ik ga een eindje met haar mee; als gij zoet will zijn, moogt gij ook mee." Brenner wirp een snellen blik op de nieuwe vriendin zijner pupilie. „Indien mejuffrouw WaEhagen er niets op tegen heeft, wil ik mij gaarne bij 't gezelschap aansluiten." Helena stamelde een nicIsibeicekenend antwoord; zij had de terlegenlieid nog niet overwonnen, waarin zijn onverwacht verschijnen haar gebracht had.. Wat zou wel van haar denken? Hoe had zij •:co onbegrijpelijk dom kunnen zijn, den zich nu zond'er uitzonder' g op een j staan, schrikte even op. „Wat zegt gij? „Ik ben bang voor koeien," verklaarde naar hem om le kijken? Helena mei een diepen bios, „en mijnheer Von Brer.wü' had de goedheid mij te hulp ie komen loan ik door de groote weide ging."' Wanda lachte. „U is bang voor die domme herkauwer», ha, ha, hal" „Wie in een glaaen huis zit, moet niet met steenen werpen," merkte de baron droogjes op. „Zoolang gij voor een muis je op den loop gaat, hebt gij geen reriif -aderen uit te Jasper," Voor hem scheen inlusschen dc halve toestemming voldoende, en spoedig daarna stapte het drietal levendig pra lende door de laan. Toen zij het einde der laan bereikt hadden, wilde Wanda omkeeren, maar de baron ging steeds verder, alsof het zoo afgesproken was en zijn nicht had niet» tegen deze lange wandeling in te brengen. De bloeddorstige monsters, gc- jijk Waad» d* koeien noemde, bevon- grootcn afstand van den weg, en zoo kwam men zonder oponthoud aan liet tegenovergestelde poortje. „Wat hebben wij hard geloopen." zeide de jonk man, toen Helena bleef staan om afscheid le nemen. „Ja, hei is zonderling, hoe kor! me nigmaal een weg schijnt, dien men an ders lang vindt," meende Wanda met een guitigen glimlach. Helena hoorde, naar het scheen, deze aanmerking niel. „Dus tot overmorgen," zeide zij snel. „Ik zal de muziek mee brengen, waarover wij gesproken heb ben." „Tot overmorgen," hciiaaidc Wanda, terwijl zij haar de hand reikte. „Ik ver heug mij reeds op uw komst." „Mijnheer de baron, nog eens mijn besten dank." Brcnncr nam der. hoed af. Een oogén blik viel zijn bli'k rol in d.ie bruine'tot hem opgeslagen oogen; dan had' Helena zich omgekeerd en spoedde zich mei lichte, vlugge schreden op den stoffigen groeten weg verder. „Zoo. mij dunkt, dat gij nu haar rug lang genoeg bewonderd hebt," zeide Wanda lachend eenige oogvnhli1il.cn la ter. Haar voogd, die lot nu loc. als in ge dachten verzonken, onbeweeglijk bad gc- I'k was aan 'l overleggen of die nieuwe pachter van...." „Weet gij nog uit de jaren uwer jeugd zij liggen weliswaar reeds t ai nel ijk ver achter u, want zoo ik mij niet ver gis, hebt gij reeds den eerwaardïgcu ou derdom van iwee cn dertig bereikt dus, weet gij nog hoe het achtste gebod lieei? Gij dacht aan die jonge dame daar. Ontken het maar niel het helpt u tod» niel. Nu, hoe bevalt zij ui Zij is leelijk, \indi gij nici? Haar neus is een myl lang." „0!" was -alles; wat de ondervraagde antwoordde. „En weet gij, wat ik niet haar wil doen? Zij kan niet ryd-u. heeft al lijd in een kleine slad gewoond, waar alles, naar hel schijnt, lieei s'iif loegii-g,zeodat ik inderdaad nici hegJU" 1 zij onder d-eze ongunstige omsta» -eden "niet ge- lieei en al verzuurd is. Nu wil ?k haar les in 't paardrijden geven, dan kunnen wij «amen kleine uilstupjes doen." „Gij?" Waarom niel?" vroeg Wanda op iucih tigen loon. „Gij kijkt mij aan", alsof ik haar voorgesteld heb, haar lol koord danseres te vormen! Zij kan <l:e bruine pouv holibén." k '«iv.- f '/Wordt vervolgd.) 1 JSr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1