F'MNENLAND 1 B'mneniandsch SNïeuws. Uit den Middenstandsraad. Gemengd Nieuws, Koost en Kennis/ Kerk era Schooi' Handel en iïjverheid ORDE EN ARBEID. Korte Berichten TREURIG, MAAR WAAR. De directie der Nederlandsche Spoor- (vogon is voornomens om van de groote kantoren alle, vrouwelijk personeel te we ren, omdat dit zioli over het algomeen nis een minder geschikte en minder wen- Bchelijke werkkracht had doen kennen. -Near aanleiding van dit feit hebben de p idento en de secretaresse van den K alien alen Vrouwenraad een onderhoud gehad met genoemde directie en toen word haar medegedeeld, dat: „enkele gun- eliga uitzonderingen daargelaten, het vrouwelijk personeel weinig ernst be loonde hij het werk, aanhoudend verzuim de on door kleeding, houding, lachen, g helen minder gunstig werkte op de mannelijke collega's." Do directie verklaarde volmondig te erkennen, dat wat dit laatste betreft de al to luidruchtige, luide toon, niet alleen in de zalen, maar ook op gangen en trappen de mannen van schuld geenszins waren vrij te pleiten, maar waar de samenwerking van mannen en vrouwelijke ambtenaren nu eenmaal leidde tot minder gewenschte toestanden, moest men haar besluit eerbiedigen, zoodat pre sidente en secretaresse geen vrijmoedig heid gevoelden om bij de directie aan t« dringen op herziening van haar be sluit in dezen. Een dergelijk besluit is werkelijk niet to verwonderen, meent bet „Handelsblad". In plaats, dat de geest op do kantoren, sinds de vrouw baar intrede deed, er op vei-beterde, zooals indertijd algemeen werd verwacht en beweerd, is bot er ■eerder slechter op geworden. Het was te voorzien dat het op een goeden dag spaak moest loopen. 't Is nog te ver wonderen, dat dat gebrek aan plichts besef zóó lang oogluikend is toegelaten. 't Geeft waarlijk niets om deze wan daden ie vergoelijken door te zeggen, dat do mannon evengoed wel giebelen en babbelen en lanterfanten. Voor de vrouw, dio onder mooie leuzen haar plaats op kantoor en fabrieken heeft ver overd, geldt, meer dan voor den man, het „noblesse oblige". Jammer, heel jammer is het, dat zij haar eigen zaak moedwillig en baldadig heeft bodorven. Er is nog erger te voorkomen, wan neer zij bijtijds tot inlceor komt en haar handelwijze verandert. Want anders is He voorzien, dat meer directies bet voor beeld van bovengenoemds zullen volgen. iEn dan zou niemand baar ongelijk kun nen geven, 't Zou doodjammer zijn voor de goede elementen, die zich genoeg er geren aan dit euvel, maar ten slotte zijn de slechte elementen toch in de meer derheid, zoodat de goedon met de kwa den moeten lijden. In de laatste vergaderingen van den JMiddenstandsraad zijn o.m. de volgende onderwerpen behandeld: Samenstelling van den Baad. Dienaangaande heeft de Baad de wen- Echelijkheid uitgesproken, dat iedgp {Bonden voortaan vijf Mén in 'den Baad $°u nanwijzf^ "waarvan ten hoogste vier JiiddenstqjKlerSj zulks teneinde te bevor- 'dat personen, die van midden- .tandsvraagstukken in het algemeen studie hebben gemaakt, doch zelf geen midden stander zijn, als lid van den Baad wor den aangewezen. Plaatselijke "keuze. De Baad besloot aan de Eerste Ka- ïner een aïres te richten, houdende ver zoek aan het door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp Butgors c.s. in zake plaatselijke keuze geen goedkeuring He verleenen, zulks onder uiteenzetting van de bezwaren, die speciaal uit mid- denstandsoogpunt tegen het ontwerp zijn aan te voeren. j Bureaux van Advies. I Ilieraangaande besloot de Baad den mi nister van Landbouw, Nijverheid en Han del in overweging te geven op dit oogen- blik bestaande tekorten van de bureaux van advies van rijkswege te doen aan zuiveren en voorts een onderzoek te doen instellen welke subsidie voor elk bureau afzonderlijk noodig moet worden geacht. De Baad verklaarde zich bereid van zij nentwege zoodanig onderzoek te doen in stellen. 'Handeldrijven door de Gemeenten. Onderscheidene middenstandsorganisaties hadden tot den Minister van Binnen- landsche Zaken het verzoek gericht wet- telijko bepalingen in het leven te roe pen, die aan gemeentebesturen de be voegdheid ontnemen handel to drijven in goederen, die geen monopolistisch karak ter dragen; in het bijzonder kantten deze organisaties zich tegen de gemeentelijke halbodrijven. Omtrent deze verzoeken vroeg genoemde Bewindsman het oordeel van den Middenstandsraad. De Baad meende, dat de tijdsomstan digheden zoodanig zijn gewijzigd, dat voor een z.g. prijsrege' nd optreden der Over heid goen aanleiding meer bestaat. Zulks blijkt ook hieruit, dat do gemeentelijke winkels meer en meer verloopon en zulks niettegenstaande deze winkels, wat betreft werkkapitaal, huur, belasting e.d. in veel gunstiger condities verkeeren dan de ge wone handel en dus goedkoopor dan de handel zouden moeten kunnen vorkoopen. iToch lijden deze winkels verliezen; zij kunnen derhalve do concurrentie met den handel niet volhouden, wanneer zij alle kosten in rekening moeten brengen, die ook de middenstander in rekening moet brengen. Het op dit oogenblik nog hand haven van de gemeentelijke winkels krijgt door dit alles een steeds hatelijker ka rakter tegenover den middenstand. Da Baad besloot dan ook don Minister Van Binnenlandscbo Zaken te berichten, dat hot z.i. weuschelijk was d.e gemeen tebesturen satt lo schrijven, dat er volgons William BbïffpS, tffé Ta "Jltfö 'door <fe W- den Minister op dit oogenblik in hot clg meen goen aanleiding bestaat gemeen telijke winkels to bandhaven en voorts dat indien tengovolge van bijzondere om standigheden voor oen bepaalde gemeente termen bestaan zulks wèl te doen, deze winkels commercieel moeten worden ge dreven, d. w. z. dat aan deze winkels in rekening worden gebracht alle kos ten, die ook op bet bedrijf van den mid denstander rusten, zoodat deze winkels dus huur en belasting betalen en voor bet werkkapitaal de normale rente ver goeden. Vliegende winkels v. d. Handelskamar. In onderscheidene plaatsen des lands houdt de Handelskamer verkoopingen, die geheel het karakter dragen van vliegende winkels. Zoodanig optreden onder het motto „Duurtebestrijding" heeft bij den middenstand, en naar den Middenstands- raad voorkomt terecht, groote verbitte ring gebracht, en zulks tè meer, daar alleen Begoeringssteun aan de Handels kamer haar optreden mogelijk maakt. De Middenstandsraad heeft nu aan den Mi nister verzocht om aan de Handelskamer een wenk te geven niet langer voort te gaan met hot houden van vliegende win kels, indien althans do Handolskamer er prijs op stalt de aan dit lichaam ver leende faciliteiten ten aanzien van het disconteeren van wissels onder Staatsga rantie te behouden. Werktijdenbesluit en Winkelsluiting. Hieromtrent besloot de Baad er bij den Minister van Arbeid nogmaals ten zeer ste op aan te dringen onder géén voor waarde eenig werktijdenbesluit voor win kels in te voeren, tenzij tevens tegelij kertijd do wet op de winkelsluiting in werking trad. Zou wèl een werktijdenbesluit voor win kels afzonderlijk worden ingevoerd, dan zou zulks tot groote ontstemming bij den middenstand leiden, doordien deze zoo doende voor geheel onhoudbare toestan den werd gesteld en zulks geheel buiten zijn toedoen; immers, de middenstand dringt aan op een wet inzake de winkel sluiting, maar kan, geen regeei'ing zijn de, uiteraard zelf zoodanige wettelijke re geling niet in bot leven roepen, of het tijdstip bepalen, waarop zoodanige wet in werking treedt. Overigens meende de Baad uit bet antwoord van den Minister van Arbeid te mogen afleiden, dat ook deze in het algemeen de opvatting van den Baad deelt, dat invoering van een werktijden besluit en van een vrat op de winkel sluiting met elkaar gepaard moeten gaan. Bij deze aangelegenheid kwam ook de vraag ter sprake, of bet in bet alge meen wensohelijk was te bepalen, dat indien voor bet personeel een werktijd van b.v. 10 uur werd vastgesteld, ook do winkel niet langer dan 10 uur ge opend mocht zijn. De Baad beantwoordde deze vraag ontkennend; een wet op de winkelsluiting moet alleen excessen kee- ren; een bepaling, dat een vonkel niet langer dan b.v. 10 nur geopend -zou mogen zijn, zou tè zeer aan d->n klei nen man de gelegsafeTd ontnemen om vooruit te konien. Openleggen van bedrijfsrekening aan arbeidersleiders De Minister van Adbeld heeft, naar de „Msb." meedeelt, mede namens zijn ambtgenoot van L., N. en H. aan den Hoogen Raad van Arbeid de vraag voor gelegd, of in bet mijnbedrijf ©en wettelij ke verpliohldng tot bet opleggen van de bed-rijfsrekening aan de leiders der arbei ders mogelijk en wen-sclielijk moet wor den geacht. DE JAPANSCHE PERS OVER HET KROONPRINSELIJK BEZOEK. E.S. seint van uit Tokio d.d. 14 Juni: Verschillende blad-en noemen bet be zoek van den Kroonprins aan Nederland een gebeurtenis van groote historische be- teekenis herinnerend aan de eerste ves tiging van de Nederlander, driehonderd jaar geleden. Thans bestaan belangrijke handelsbe trekkingen tusschen In-dië en Japan. Verder noemen zij Rotterdam de be langrijkste haven van het vasteland van Europa; toonen bedangstél-ling voor het station voor draadlooze telegrafie te Koot wijk. Ten slotte wordt de hoop uitgespro ken, dat door -het bezoek de betrekkingen zullen groeien tot het welzijn van beide naties en tot versterking van de banden van vriendschap. DE P'REMIELEENING DER N.V. GE BOUW VOOR KUNSTEN EN WETEN SCHAPPEN. Daar gebleken is, dat verschillende in schrijvers op obligatiën dor N.V. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Am sterdam sympat-hiseeren met het doel der vennootschap, en ook omdat technische redenen van den bouw -een vervroegden afloop van de premie-trekkingen ge- wenscht maken heeft de directie besloten, de premie-trekkingen te vervroegen, en wel de eerste op 4 Juli a.s., en vervol gens wekelijks en tweewekelijks, met als laatste premie-trekking 7 December a.s. Met dit vervroegde tirekkingsplan wor den, behalve de uit te keeren 562.500. aan premiën, nog 264.915 aan cxlra- premiën ter beschikking gesteld. De houders van stortingsbewijzen zijn vanaf lieden in de gelegenheid, hunne stortingsbewijzen om te wisselen voor oriigineêle volgestorte obligatiën van 5 en 10 gulden en hoeveelheden daarvan. Voor meerdere gegevens Verwijzen wij naar de mededeölingen der directie, die gezien de wijze waarop deze propagan da weet te maken in hare advertentiën dezen onzen lezers zeer zeker niet zal ont houden. De Japansehe Journalisten. Het be stuur van de Haagsche Journalisten-Ver eeniging heeft het voornemen om den Ja- panschen journalisten den heeren: Takeo Gotto, Nara Saki, Nagura en Mitarai, die ter gelegenheid van het bezoek van den Japanschen kroonprins hier ter stede vertoeven, een rijtoer aan te bieden, ge volgd door een kameraad-schappelijken maaltijd in h-'t Kurhaus te Schcveningen. Zij zullen daartoe van het Hotel Den Oud-en Doelen, awar zij logeeren, worden afgehaald. De Amerikaansche gezant. De „TeJ." verneemt nil Washington, ctot de. beer rige democratische regeering tot Ameri- kaansoh gezant te s-Gravenhage werd be noemd, ook onder de huidige repubdi- keinsclie regeering deze pojt zal behou den. De wethoudersbenoemingen te Amster dam. Naar het „N.v.d.D." verneemt heeft ook de heer Jan ter Haar J-r. (Clir. Hist.) zijn benoeming tot wethouder aan genomen. liet Nederlandsche Persmuseum. De jaarvergadering van „Het Nederlandsch Persmuseum" is dezer dagen gehou-den on der presidium van den heer D. Kouwenaar. Het jaarverslag van den secretaris, den heer J. II. Rogge, maakt melding vaD tal van schenkingen, zoowel van particulieren, als van instellingen. Er zijn thans 5573 dossiers van couran ten en tijdschriften uitgegeven in Neder land en van 494 Nederlandsche bladen, uit gegeven in den vreemde. Het aantal dos siers vermeerderde in het afgeloopen jaar met 126. Voor zoover te onzer kennis •kwam, zijn dus meer dan 120 nieuwe pe riodieken in ons land uitgekomen. DE VERZEKERINGSBANK „KOSMOS" TE ZEIST. Naar de Tel." met zekerheid verneemt, zal de Verzekeringsbank „Kosmos" een aanvraag indienen, om onder beheer van een rech-ter-commissaris te worden gesteld, ingevolge de noodwet op het levensverze keringsbedrijf van 29 April 1921. De wet van 29 April 1921 heeft de strekking van een soort surséance van be taling voor de verzekering-maatschappijen. Er wordt een rechter-commissaiis be noemd, die in vereeniging met een curato rium van crediteuren nagaat, wat al of niet oogenblikkelijk -kan worden uitgekeerd. Het gevolg van toepassing der wet is, een voor- loopige opschorting van de verplichting tot betalen der vervallen uilkeeringen. De rechter-commdssaris gaat verder na, wat in het belang van de vei'zekerden thans hel beste is. De wet heeft haar oorsprong gevonden in het streven om maatschappijen, die door achteruitgang barer beleggingen zwak zijn komen te staan, in het algemeen belang de behulpzame hand te reiken. EEN NEDERLANDER TE KOPEN HAGEN IN HECHTENIS. Naar het „Vad." mededeelt, is onize landgenoot J. H. Romein te Kopenhagen als een leidend communist in hechtenis genomen. De heer J. H. Romein, z-egt het blad, is ons persooniij^Jjekend. Hij is doctorandus in de letteren van de Lei-d- sche universiteit en verblijft sedert een paar maar-den, niet -vrouw en kind te Kopenhagen. Dat hij communistisch gezind is, hoo- ren we nu voor het eerst. Als een lei-dend communist kent men hem bier te lande niet. Hij behoort zeker niet tot de voor mannen. Maar dat hij, als zoo menig in tellectueel kunstenaar hier te lande com munistische aspiraties heeft, nemen we aan. I-n afwachting van nader berioht, hou den wij voor het naast dit voor de aanleiding tot de inhechtenisneming. Gelijk men misschien weel, is men in Zweden oen bolsjewistisch complot op het spoor gekomen. Sedert geruimen tijd, zoo melden de Z-weedsche bladen heb ben bolsjewist-en, met name Finnen, in Zweden en ook in Noorwegen, ijverig propaganda gemaakt. Het plan zou zijn, vermoedelijk in den aanslaanden herfst, in het noorden van Finland, Zweden en Noorwegen tegelijk een opstand te begin nen en een sovjet-republiek uit te roepen. In Stockholm zouden reeds de officieren voor liet Bolsjewistische leger zijn ge oefend. Bela Kun, de beruchte Hongaar, zou uit Rusland in Noorwegen zijn door gedrongen en zioh daar schuil houden. Over heel Skandin-avië zou het complot zijn vertakkingen hebben. Onder deze omstandigheden kunnen we ons voorstellen, zegt hel „Vad.", dat de politie daar, ook te Kopenhagen, uiterst scherp op de communisten toeziet en achter slot en grendel zet, al wie haar verdacht lijikt. Of de arrestatie van den heer Romein no-od-ig was, betwijfelt het blad. UITLEVERING GEVRAAGD. Men meldt uit -Breda, -dat liet Hamburg- sche Sch-wurgericht oen verzoek to-t uit levering heeft gedaan van Franz Jung, le Breda gedetineerd. Rij dagvaarding van 2 Maart 1921 werd Jung in staat van beschuldiging gesteld ter zake dat hij in April 1920 den medebeklaagde Knufken behulpzaam is geweest bij liet plegen van muiterij en vrij-hci-dsberooving op de Oostzee. CONSTERNATIE OP EEN WOON SCHUIT. Vrijdagavond heerschle oenige conster natie op een woonschuit in de Lei-dsohe- •ka-de te Amsterdam, en veie nieuwsgieri gen stonden Langs den kant en op de brng. Een woonschuit moest verhaald worden, doch deze kon niet onder de brug van -de Bosboom T-oussaintstraat. De eigen-aar liet water in de schuit loopen, om haar dieper te doen liggen, en vroeg vervolgens aan eenige kinderen, op de schuit te komen. Aldus belast, kon de brug gepasseerd worden, doch op een ge geven oogenblik liepen de kinderen naar één kant, en de schuit begon over te hellen. Een gegil steeg op. 't Was een angstig oogenblik 1 Gelukkig werd de schuit gauw aan den wal gemeerd, en de kinderen konden er af. De politie heeft de zaak onderzocht. De eigenaar heeft niet verstandig en onoordeelkundig ge handeld door zooveel kinderen op zijn schip toe te laten. SPOORLOOS VERDWENEN. Op het politiebureau op de Nassaukade te Rotterdam, is aangifte gedaan van ver dwijning van den 66-jarigen wachtman R. L., van het Prins Frederikplein. Zater dagavond heeft hij de wacht betrokken op het Rolwerk voor den Stoombootdienst "te Valk; Zondagmorgen om half zeven j dc aflossing bleek hij spoorloos ver dwenen. Daar zijn brood en koffie in het wachthuisje zijn gevonden, vreest men, dat hem een ongeluk is overkomen. Nader wordt gemeld, dat het lijk van den bedoelden waker Zaterdagavond uit de Maas is opgehaald- BEWEGING OP URE. Op het eiland Urk is alles in beweging om de ontvangst yau ide Koninklijke Fa- StOU too «SSf&g JEogeljjk fa Hoen zijn. Des avonds wordt na werktijd, door ruim 100 personen medegewerkt tot in orde mak-en van eerepoorten, vlaggestokken enz., terwijl alle bewoners hun huisjes een extra beurt geven; de schippers wer ken tot 's avonds laat aan hun schuilen en wedijveren om him vaartuig op de meest fraaie wijze te doen uitkomen. NIEUWE RAADSVERKIEZINGEN TE WORMERVEER? Naar verluidt moet de soc. dem. raa-ds- meerderheid te Wormerveer plannen heb ben om in haar geheel af te treden, zoodat het dus niet bij het bedanken van den wethouder zou blijven en er eerlang nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zullen 'komen, daar de Raad van 13 dan met 6 leden onvoltallig zou wezen. Maandag 20 Juni zou een conferentie worden gehou den tussdhen het Partijbestuur van de S. D. A. P. uit Amsterdam en de Wormer- veersche raadsfraoLie met het afdecUngs- bestuur. INBRAAK TE ENSCHEDE. Te Enschedé heeft de hotelhouder van het hotel Industrie, bij de politie aangifte gedaan, dat uit zijn hotel door middel van braak is ontvreemd f 230 aan bank biljetten en verschillende gouden en dia manten sieraden. Gemeld wordt, dat de inbraak moet hébben plaats gehad Donderdag na den middag tusschen 4 en 8 uur en dat bet ontvreemde zich bevond in een afgeslo ten 'kamer. Behalve een bedrag van 230 aan papiergeld wordt vermist: een gouden ■dameshorloge, een zilveren armbandhor loge, een gouden collier met parels, twee diamanten oorknoppen, een gouden broche met diamanten, en vier gouden damesringen. Het personeel is door de politie reeds aan een verhoor onderworpen. De lieer Meijer was tijdens de inbraak afwezig. DOOR DEN -WONINGNOOD. Uit Wormerveer wordt aan het „N. v. d. D." geschreven: Er heersoht hier ter plaatse groo'.o woningnood. Met 1- Mei hadden oen 75-tal personen aanzegging gekregen tol ontrui ming, doch tot nu toe gaf de Huurcom- niissie uitstel. Zaterdag evenwel werd een gezin in de Wannoesslraat gerechtelijk door «deur waarder en politie uit zijne woning ge-zet. De meubels werden op straat gebracht en dnaxna het huis namens den eigenaar ge sloten. Diens getrouwde zoon, bij h-enr inwonende, zal bet a.s. week betrekken. De uitgezette familie B. werd van ge meentewege tijdelijk onderdak gebracht. Het geval, dat te Wormerveer nog maar hoogst zelden voorkwam, verwekte veel consternatie bij d-e omwonenden. De politie hield 'heel den -dag de wacht bij de ontruimde wormig. TEGEN DE HOOGE BELASTINGEN. Ten aantal ingezetenen van Arnhem, heeft een proclamatie tot de burgerij ge richt, waarin medewerking wordt ver zocht om 1-e komen tot een organisatie, die zal trachten met de beken-de mid delen, als hel zen-den van adressen, het tikwerken van de openbare moeniüg, hot houden van bijeenkomsten enz., bet doen Van onn-oodigo uitgaven tegen te gaan. EEN GAATJE IN 'N HALVEN DAG. Uitkijk schrijft in 't „Eriesehe Dag blad": Het was des morgens kwart vóór acht. „Ergens", in groot-Amsterdam, is een aannemer bezig, een zeker aantal ge- maentewoningen af te timmoren. Ze staan al 'n poos onder de kap men is bezig met het binnenwerk. Er heerscht in Amsterdam woningnood. Do aannemer doet zijn uiterste best om op tijd de woningen op te leveren; hij stelt zooveel man te werk als hem maar mogelijk is en 't loon is hoog. Maar met onwillige spijkeraars, is 't slecht huizen bouwen. Hot is op de klok af 7.45. De baas komt bij een der timmerlieden: „Do loodgieter moot aan 't werk, zaag nu 'even daar en daar gaatjes, waar. hij zijn buizen doorbrengen kan." De baas gaat verder en geeft orders. Jan de Timmerman bromt wat in z'n snor. Jan heeft 'n luie bui, slecht geslapen of ruzie gehad met z'n vrouw: Jan loopt om en te 8.30, na drie kwartier de drij vende wolkjes te hebben nagekeken, be sluit hij eens naar de plek te gaan zien waar dan dat eerste gaatje komen meet. Precies elf uur komt de aannemer zien. Drie en 'n half uur, nadat Jan begon nen is; 41/2 uur nadat bij de opdracht kreeg, om gaatjes te zagen voor den loodgieter. De aannemer zoekt gaatjes Eindelijk vind hij er één: Arbeids-prestatie van 'n halven dag! Do aannemer, die van meening is, dat hij or geen filantropische inrichting op na houden kan wijst den luien gaatjes- zager de straat: Daar heen, z'n geld kan-is krijgen. Maar nn komen de kameraden er aan te pa3, vijftien in getal: Elk monsch heeft wel eens een dag, dat 't werk niet wil; daarom mag de patroon Jan niet ont slaan: dat is geen reden één gaatje in 4V2 uur is wel niet veel, maar de baas zal in z'n leven ook wel eens langs de kantjes geloopen hebben. 'n Uur lang parlementeerden ze: Hij weer aan 't werk, of zij allen er ai. Dan maar allen, zei de baas, die wel voelde, dat het nu er op of er onder ging. Allen gingen en sinds dien dag lag het werk stil, vele dagen lang. Historie of legende? vraagt men? 't Komt voor in 't officieele verslag van de oommissie, welke de Minister van Arbeid in 't leven riep, om 'm onderzoek in te stellen naar cte toe standen in het bouwbedrijf, KEEK TE EEMNES AEGEBBAND. Te Eemne3-Binnen (Utrecht), is Zater dagmorgen een oude boerderij, bewoond door drie gezinnen afgebrand. Het vuur sloeg over op de Herv. Kerk, dia ge heel .uitbrandde en instortte. r Da to*eH Van' 3e afgebrande Kerk'. ïs gespaard gebleven. De kerk is verzekerd bij de Utreohtsche Brandwaarborg-Maat schappij. De oorzaak van den brand is onbekend. Van do drie gezinnen in hot huis naast de kerk, waar de brand c-inktond, is één bewoner onverzekerd. De kerk, oorspronkelijk gewijd aan den H. Petrus, is een eenbeukige baksleenon kerk met diep koor en wesltoren, blijkens inscriptie van 1439. De kerk, die in 1891 werd gerestaureerd, bevat oen koor hek uit de 16e eeuw, eon doophek, preek stoel en twee eiken banken uit do 17e eeuw, orgel gemerkt J. P. SühmiJi fee. Gouda 1802. In den toren zijn twee klok ken van 1637, de eono door Everardus Splinter; een steen met opschrift ter eero der weverij. JAPANSCHE GASTEN IN 1862. De beer B. C. Zwart schrijft in rle Amsterdammer: Het bezoek aan Amsterdam van den Ja panschen Kroonprins, brengt in mijn her innering het bezoek aan onze stad van een Gezantschap vag, Japan, hetwelk in het jaar 1862 plaats had. Amsterdam was toen nog niet veel ge woon en ik herinner mij dat bezoek van de Japanners, destijds een groote zeldzaam heid, groote sensatie onder de bevolking veroorzaakte. Het gezelschap beslond uit drie lioofd- gezanten met een gevolg van twaalf per sonen. Zij werden aan het Station van de Kol- landsche spoor door burgemeester Mes- schert van Vollonboven en den wethouder Brouwer Ancher verwelkomd en maakten in open landauers een rijtoer door de stad, hoofdzakelijk langs Heeren- en Keizers grachten naar bel Doelenhotel, waar zij logeerden. De heeren waren in nationaal costuum, met platte strooien hoedjes, zonder bol, als hoofddeksel. Groote wapens staken in bun buikband. In de vier dagen, welke zij hier vertoef den, bezochten zij verschillende inrichtin gen, zooals de diamantslijperij van Cosier, het Rijksmuseum, het Paleis, 's-Ian-ds werf, het Entrepotdok, de fabriek van sloom- en andere werktuigen van de heeren Paul van Vlissin-gen en Du-dok van Heel, bet Blin deninstituut, Arlis enz. De directie -van de Nederlandsche Handelsmaatschappij bood liet gezelschap een luisterrijk diner aan, waarbij aanzrden de burgemeester, de ge meente-secretaris, de Engelsclie en Fran- sclie consuls, de president van tie Kamer van Koophandel, de commandanten van de Marine en der Schutterij enz. De president van de Handelsmaatschappij de lieer E. P. de Monehv, bracht oen dronk uit op Z. M. den keizer van Japan,"Mie door den eer sten gezant Takenho Oetsji namens liet ge zelschap dankbaar werd beantwoord. Blijkens een illustrate, n mijn Atlas van Amsterdam aanwezig, was in den tuin ach ter het gebouw van cte Handelsmaatschap pij een fraaie kiosk opgericht, die de be wondering van de Japanners opwekte en waar zij nog geruimen tijd met de overige gasten vertoefden. Naar zij zich uiflielen, bevielen de wijde rokken van de dames (het was in den hoepelrokkentijd) hun volstrekt niet en vonden zij die dracht heel leelijk! EEN MULTi-MILLIONAIR. Uit Groningen wordt gemelfl, diat op last der justitie, de politie aldaar heeft aangehouden, den 30-jarigcn J. V., die verdacht werd van oplichting of van het plaatsen van aandeelen in een maatschappij onder valsche voorspiegelingen. Het betreft bier een jongeman u-it Uithuizermeeden die voor oenige weken na een twaalfjarig verblijf iiu Amerika zoogenaamd rijk als mul-ti-miillionair terug kwam. Ifij gaf voor vertegenwoordiger' te zijn van de Virginia- P-roductie Go. en trachtte daarvoor aan deden te plaatsen. Zijn broeder, die dooi den vermeenden rijkdom van den Ameri kaan gi-oo't vertrouwen in de zaak stelde, betaalde hem meer dan f 20.000 voor zulke aandeel-en, die nog uit Amerika moesten ko men. Een andere broer, die een goede rijks betrekking had, vroeg eervol ontslag, om dat de Amerikaan voor hem een betere bron van inkomsten zou hebben. Zaterdag is de Amerikaan gearresteerd op zijn kantoor, dat hij ze-er luxieus inge richt had. Bij onderzoek is alvast gebleken, dat de man niet schatrijk, maar straatarm -in Nederland is gekomen, dat liij zijn eigen familie er leelijk in heeft laten loo pen en dat van de door liem ontvangen gelden (ook een landbouwer uit de pro vincie Groningen zit voor f 10.000 in), niet heel veel meer over is. 't Onderzoek wordt voortgezet Wie reeds aandeel-en als waarvan hier sprake is, mocht hebben ge kocht, doot verstandig als hij zich in ver binding stelt met de centrale recherche te Groningen. Nog niet is uitgemaakt of Vir- ginia-Product-ie Co. oen bestaande maat schappij is. AANVARING MET EEN HOLLANDSCH SCHIP. Uit Hamburg wordt gemeld: Het Hoüanidsclie stoomschip „Moerdijk" van Vancouver, met een lading stukgoede ren naar Hamburg, is in den nacht van 18 Juni bij stormachtig weder in de liaven van Hamburg met de LeviSütijnsche stoom boot Cavailla", komende van Beyrouth, met stukgoed op weg naar Hamburg, in aanvaring geweest. Van de „CavaHa" wer-d de boeg zwaar beschadigd. De „Moerdijk" kreeg aan stuurboordzijde zware averij. Kort daarop is de „Cavalla" door de stoom boot „Rin-da" aangevaren. Hierdoor wer-d d«e boeg van de „Cavalla" geheel vermeld. INBRAAK IN EEN KERK. Vorige week werd des nachts ingebroken in de bekende architectonische Sacraments kerk te Moerssen (Limb.) Door bet vernie len van eén vensterr-uit verschaften de dieven^zich toegang tot de sacristie. Uit de opengebroken kasten en kastjes werden vermist verschillende lieilige vaten, een me daille van den directeur der II. Familie, welke medaille steeds van -directeur op ■directeur overging. De dieven bepaalden zich uitsluitend tot bet doorsnuffelen van de sacristie en lieten de brandkast onaan geroerd; enkele offerbussen werden gele digd. Onmiddellijk deed de politie onder zoek; bij verschillende personen werden huiszoekingen gedaan. Marechaussee en gemeentepolitie hebben aangehouden twee personen uit Mcerssen, beiden goede be ken-den van de politie. De een werd van hel bed gelicht in een logementje te Hout- hem, de andere werd gearresteerd in een woonwagen. De kerkdieven zijn ter be schikking van de justitie te Maastricht ge- steld- ïïX-KEIZER WILHELM. Naar de „Deutsche Allgem. Zeit." meldt zou de door den ex-keizer aangekochte vil* ■la „Mathilde" in dc nabijheid van hel li i-.te Doorn óf voor den kroonprins óf voor bel Branswijikschc hertogspaar bestemd zin» '■tZou de wenscb der overleden keizerin zijn geweest, dat de kroonprins of de doch;er der keizerin rich in de nabijheid vnn deo keizer zouden vestigen, om diens eenzaam* beid te verzacbtcD. Da inbraak te Ileerenvccn. Nade» wordt gemold, dat, in verband met d« inbraak in het kantoor van Wojtman, aan het station Iloerenvèen, v.ier Am- sterdamsoho werklieden, tlie bij Wolfman werken, zijn aangehouden. Verdronken. Te Barneveld is be richt ontvangen, dat do Nederlanders H, Bijken en G. Niiboer op 27 Mei ta Marcus (Noord-Amerika) bij het zwem men zijn verdronken. Het 4-jarig zoontje van den heer J., te Workum, is in een sloot achter de ouderlijke woning, verdronken. Verstekelingen. Het van Ned.-In dië te IJmuiden aangekomen Engelschej stoomschip „Peleus," bracht 4 Malthe- zers aan, die zieh op Malta aan boord van het schip hadden verstopt. Ze wor den voorloopig door de politie in bt waring gehouden. Een aandenken. Do inwoners van Staphorst (O.), zijn voornemens, als aan denken aan hét Koninklijk bezoek op 28 Mei j.l. aan Prinses Juliana een kerk boek met zilveren ketting en beslag aan te bieden. De moord te Schjndel. Te Sou (N.-Br-) is gearresteerd zekere Obr., N., verdacht van medeplichtigheid aan moord- 3 jaar geleden te Schijndel gepleegd op zekeren v. d. P. TV. O. J. Nieuwenkamp. De teeke* naar W. O. J. Nieuwenkamp te Edam, ook bekend door zijn belangrijke reizen in Italië (in de laatste jaren versohe nen in het Tijdschrift van het K.N, Aardrijkskundig Genootschap van zijn hand verscheidene geïllustreerde opstel- Ion over de Kleine Soenda-eilanden) gaal ons verlaten om zich te Bome te ves- tigen. (N. v. d. D.)j HoUandschc tentoonstelling te rarijs. Gemeld w.ordt: De tentoonstelling der Nederlandsche schilderijen in de ^alle dn jeu de paunie te Parijs, waarvoor dn belangstelling lot den laatsten dag mocht aanhouden, heeft een ongekend succes te boeken. Niet alleen uit het getal van ongeveer 120.000 betalende -bezoekers, maar ook uit de enthousiaste beschouwin» gen der Eransche pers blijkt, dat het' doel om do sympathieën voor ons land in Frankrijk aan te wakkeren volkomen is bereikt. Het is aangenaam te kun nen mededeeelen, dat ook van particu liere zijde uit Holland aan het finan- cieele welslagen der tentoonstelling krachtdadig is medegewerkt. Onregelmatigheden aan de TeckniscTiH Soogaschool. - Het college van cura toren der Technische Hoogeschool t«j Delft, stelt een onderzoek in naar de onregelmatigheid, dat de amanuensis A, teekeningen voor studenten zou hebben vervaardigd, om daardoor vrijstelling, op oen examen te verkrijgen. De studenten zijn voor hot propaodeutisch examen af gewezen. (N. v. d. D.)j BEUES TE AMSTEEDAM. Op het officiëele uur der opening werd Zaterdag door de leden der Vereeniging voor den Effectenhandel eenparig beslo ten geen zaken te doen. Er werd derhalv® een blanco-prijscourant uitgegeven. Het succes der ouderdomsverzelcering^ Van bevoegde zijde wordt het vol gende geschreven. Van de rond 33.000 62-jarigen, 33.500 63-jarigen en 36.000 64-jarigen, die naar schatting op I April 1921 in ons land leefden waren op dien datum onderschei, deniijk 22.556, 25.674 en 25.389 hot-zijj ingevolge de invaliditeitswet, hetzij in gevolge de ouderdomswet 1919, verze kerd voor oene ouderdomsrente van dria gulden per week, ingaande bij het be reiken van den 65-jarigen leeftijd. Indien wordt aangenomen, dat van ba vengenoemde totale aantallen, 62, 63 ei 64-jarigen een tiende gedeelte in de Bijksinkomstenbelasting is aangeslagen naar een inkomen van 2000 gulden of meer (met inbegrip van gehuwde vrou wen, wier echtgenoot naar dat inkomen of daarboven is aangeslagen) dan blijkt derbalvo dat van de 62, 63 en 64?ja- rigen wier maatschappelijke' welstand be neden de vorenbedoelde grens blijft, on derscheidenlijk rond 76 pet,, 85 pet., en 70 pet., thans verzekerd zijn vony een ouderdomsrente van drie gulden per weck. Daarbij behoort voorts nog in aanmerking te worden genomen, dat dé overgangstermijn van art. 24 der ouder domswet 1919 ioopt tot 3 December 1923, zoodat do bovcnmedegedeelde aantellen verzekerde personen kunnen stijgen. De medegedeelde cijfers toonen der halve aan, dat althans voor de eerst volgende jaren de overgroots meerder heid dergenen, die den leeftijd van 65 jaar bereiken, cn niet bekooren tot de maatschappelijk beter gesitueerden, op den dag van dat bereiken, zich in het genot van oene ouderdomsrente zullen zien gesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 2