HEEREN- EN Ingezonden stukken ALMAAR. SPORT EN SPEL SPAANDER ËCo Provinciaal Hisuws WONINGBOUW. Bij best hl. Hrrrj van 17 en 18 Juni 1.1. zijn door den Minister van Aabeid ten behoeve van den woning- nouw door particulieren, aan na te n-jemen oemeenten de navolgende bu- dragen uit 's Rijks kas toegekend Akersloot voor 1 woning! i 2000,—. Bei gen (N. H.) voor 2 woningen 374(>- t anno .1 woning f 2000,—. "voor 1 womng He; voor K.-::Cn aan tie Zaan "f 2Ö0C,— Med<-raM* - wn-rovn f 6740. Te vei wot 'i woningen f 2460,—. Wannenhuizen voor 1 w. f 2000, Wieringen voor 1 woning f 1000, Zaandam vo< r 3 woningen f 5310.-. Voorts is door de Ministers van Arhe d en van Financiën bij beschik king van 17 en 18 Juli 1.1. o,m. aan dc gemeente Zaandam ten behoeve van den particulieren woningbouw voor den tijd van 15 jaar uit 's Rijks kas een voorschot toegekend voor hei verleen en van hypotheek voor 1 woning van t 7000.—. BEVERWIJK. BE ERWIJK. Aardbeien Cam pagne. Men meldt aan de „Msb.": De nhik der aardbeien heeft em gelukkig verloop, dank zij de gunstige vveersoüustandigheden. De prijzen blij ven echter gehandhaafd op lageren basis, zwsdat de uitvoer niet te stui ten valt, temeer niet daar plukkers en pinks te rs van f 20— toi f 40.—week loon ontvangen. Zeer praetisch voor 't oonserveeren der vrucht is de door den heer C. Maters alhier uitgevonden waschimaehine, waardoor 5000 K.G. aardbeien per uur gezuiverd worden. Men verwacht dat binnenkort de Dultsche keepers het den Engelschen op de aardbaiernnarict zullen komen lastig maken, zoodat de laatsten wel gedwongen Uen zijn de bij onderlin ge overeenkomst vastgestelde maxi mum-prijzen los te maken. Dat is het door de tuinders verwachte goede oogsnblisk. CASJRICUM. CASTRICUM. U i t b r e i ding stationsemplacement. Wegens toe neming in het vervoer van tuin bouwproducten alhier is het wen- schelijk gebleken op het emplace ment meer gelegenheid te hebben tot het laden van wagens. In verband daarmede is uitbrei ding van het stationsemplacement noodzakelijk, hiervoor is toepas sing der onteigeningswet noodig. Ingediend is nu een. wetsontwerp tot verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van uitbreiding van het stations emplacement, alhier. Patronaat. Zondag vier de het patronaat St. Atoysius zijn jaarfeest. De dag werd ingezet met gez, H. Communie der leden, waarna deze een gezamenlijk ontbijt werd aangeboden in de zaal van de Er ven van Ben them. Des avonds had een f eestverga dering plaats waarbij de ouders der léden aanwezig waren. Allereerst opende de directeur deze vergadering met een woord van welkom en gelukwenscben aan de nieuwe leden welke ten ge tale van 17 werden geïnstalleerd en de insignes door den Zeer- eerw. Heer Pastoor uitgereikt. Alsnog werd door den (Wel- eerw. Heer Leesberg een woord \an welkom toegeroepen aan den Praeses van dé gezellenvereeni- §ing te Amsterdam den Zeereerw. eer Adriehem die dezen avond was overgekomen ten einde het centraal verband te sluiten tus- schen dezen avond op te rich ten gezelleavereeniging te Castri- cum met alle vereeniginge'nHn ons land. In. een heerlijke rede liet de gewijde spreker uitkomen dat de gezell en ve ree ni gingen bedoelen en welke heilzame werking van haar kan uit gaan. In een mooie woorden schilderde de redenaar het werk van vader Koiping en de vruchten welke het reeds heeft af geworpen. Ten slotte spoorde hij de leden die dezen avond zullen worden aangenomen aan steeds het devies der gezellen trouw te blijven Godsdienst, Arbeidzaam heid, Eensgezindheid en vroolijk- heid. Vervolgens deelde hij mede dat hij opdracht had van Z. D. H. den Bisschop van Haarlem mede te deelen dat deze als president had aangesteld der afd. Castricum den 'Zeereerw. Heer Pastoor, welke rmededeeling met applaus werd be groet. De pastoor dankte hierna voor deze gewichtige taak hem opge legd en hoopte dat de leden 'de woorden van den vorigen spreker zullen opvolgen en benoemde; ver volgens tot onder-praeses dien JVeieerw. heer Leesberg. Alsnu had de installatie1 der le den door den heer pastoor plaats. 22 leden werden geïnstalleerd. Nu was de goochelaar Prof. Balciinx aan het woord die in zijn Cerste gedeelte mooie goocheltoe ren liet zien en vervolgen* na de pauze de toeschouwers in verruk king bracht door zijne jongleuren. Met een woord van dank werd dezie bijeenkomst die zoovieel goeds kan afwerpen door den .Wiel- feerw. Heer Leesberg gesloten. Geslaagd. Voor het pro- paed, examen yan scheikundig: in genieur slaagde te Delft de heer' J. Poelgeest zoon Van onzen pre dikant Fanfare. Zondag be haalde de fanfare D. I. U. van de ze gemeente onder de eminente leiding van haar dirigent den heer Slop op het muziekconcours te Landsmeer in de afd. marschwed- st rijden den len en met een ver plicht nummer den 3en prijs. Van harte gefeliciteerd. C o k e s ve r koop. Naar we vernemen is de cokes aan de gas fabriek alh'er afgehaald te verkrij gen tegen f 1.25 per H.L. ASSEN DELFT. ASSENDELFT. Pe rston af ia. Onze plaatsgenoot J. Krotn Wz.„ slaagde dezer dagen voor het exa men Practijk Boekhouden van de Ver- een'ging Leeraren Boekhouden te Utrecht. Spaarbank „Hulpbetoon". Deze i telling, opgericht in Juni 1871, 7 il deze maand dus 50 jaar bestaan. Zij mag zitih verheugen ini een gesiad-gen bloei, c'ank zij de medewerking der ingezetenen, zij geeft steun in wijden kring', wat voor al du'delijk naar voren komt bij de post bezittingen op de balans 1920. Wij zien daar aan ohligatiën f 500841.77 en aan hypotheken t 42107 L40. A.is men nu weet, dat al aeze gelden op zeer gunstige, niet te geringe voorwaarden verstrekt wor den, kan men begrijpen, dat de Spaar bank „Hulpbetoon", haar naam geen nneer aandoet en dat zij zich in de belangstelling' der Assendelfters mag verheugen. Dat er nogal omzet is, blijkt uit de kasrekening. Deze sluit in ontvangsten en uitgaven op een bedrag van f 1.727.667.24, met een kasgeld op 1 Maart van f 17.203,58. De Baians geeft aan Bezit- en Schuld- kant het bedrag van f 1.243.766.78. Aan spaargelden zien we de post f 9990.237.'84i/2, voorwaar een mooi bedrag. Het reserve-fonds bedraagt i 75.048.77. Uit de Winst- en Ver liesrekening blijkt, dat aan intreden is ontvangen het bedrag van f 52.657.071/2. De Exploitatiekosten zijn gering; rij komen op f2771.67. De post betaalde intresten voor spaar gelden bedraagt f 41058.56, zaodai voor zuivere winst over het aïgeDo pen boekjaar in het reservefonds kon gestort worden f 8446.84V2 Op 31 Maart 1921 waren er in om loop 1177 boekjes. Het getal inlagen beneden f 1.bedroeg 29; van ?1.- bot f 10.bedroeg 573, van f 10. At f 100.bedroeg 8oÓ; van f100- tot f 1000.— bedroeg- 438 en boven i 1000.bedroeg 255. Wel een bewijs, dat er nog geppaard wordt in Assen delft. Oron dgeb ruik en Veestapel. Door de vriendelijkheid van ons secretarie-personeel kreeg uw corres pondent inzage van de telüjst ten behoeve van een telling, betreffende het grondgebruik en den Veestapel in Assendelft. Voor de lezers van dit blad zal (Wet interessant zijin, het lesultaat der telling te lezen, daar om volgen hieronder de rubrieken inet de cijfers: Eigen land 1430,02 H.A.gepacht land 1144.40 H.A.; Bouwland en tuin grond 361.04 H.A.; Grasland 2183.38 H.A,gepacht land van Ouders ge pacht 254.76 H.A. Aantal paarden boven 3 jaar 221; beneden 3'jaar 66; aantal Springstie- ren 30; Melk- en Kalikoeten 2569; Mestkalveren, 8; ander mestvee 308; jong Vee boven 1 jaar 447; jong Vee beneden 1 jaar 573; aantal schapen 491; aantal lammeren 712; aantal gei ten 162; aantal Varkens boven 6 we ken 951; beneden 6 weken 95. lil 1920 geboren kuikens' 1057; an dere kippen 3761. Rij het doorzien van de tellijst in 1910, zagen we dat het aantal H.A. eigenland 1173,43 en het gepachte land 1475 10 bedroeg. Het aantal Melkkoeien in 1910 bedroeg 2520, een genng; verschil dus. Het aantal kui kens bedroeg in 1910 ruim1 2400 eni het aantal kippen 10246 stuks. Wel een bewijs; dat de pluimveestapel js ach'eruiiigegaan. Te water. Een Rotterdam- si he familie kwam1 per auto van den Militairenweg alhier. De chauff eur kon rechts gaan en ook' links; hij deed geen van beiden en reed recht door, maar kwam met zijn prachtwagen het was een spiikspintérnieuwe in de wegsloot terecht. De ftizittendem kwamen er gelukkig met een nat pak en een verschrikt hart af. Na veel moeite kreeg men de auto op het droge. De averij ging over enkele kleinigheden. Het oude Patronaat. Zooals vnze lezers weten uit een vorig be richt, hebben de Paters van Velser- &cird het eigenlijke patronaatsgebcuw gekocht. Het overblijvende, n.l. de Conciërgewoning met kleine zaal, de ilnlme.rsdiuur en het géheete erf "is door aankoop- van het Kerkbestuur •n eigendom overgegaan, aan den heer O. Zujidervaart. -7 A A XT ZAANDAM; 1 ZAANDAM Sc'hooIVereeniging; Alhier is opgericht de Zaanlanclsohe Sc,ioolvereen;ging, die zidh' ten do-el stelt een particuliere schio-o-l te stich ten, waar neutraal onderwijs gegeven zal worden. ZAANDAM. ZAANDAM. Brandweer. Gisteren heelt op de terreinen van*Verkades fa brieken in tegenwoordjgneid van auto riteiten en zeer veel belangstellenden de verceniging „Vrijwillige Brandweer" met naar nieuw aangekochte autospuit uit de fanriek van de firma Van der Ploeg te Apeldoorn, een proef genomen. 12 manschappen bedienen deze spuit, aio voorzien is van radiator electrlsctie ontsteking en eleetriscli licht. De spuit geelt 600 liter water per minuut De capaciteit der machine is 20 P.K, zij telt 3 cylinders. In geval van brand wordt door deze spuit een andere ..olorspuit op slwptouw genomen. Wegens ongesteldheid van den com mandant, den heer H. J. van Does- burgh, werd de demonstratie geleid door den onder-co-nimandant, den heer H. J. Yissclier. Aanwezig was ook: de heer Brunct de Rocheb-une voor de Amsterdnm- sche brandweer en dc gedelegeerden van de Utrechtsche en Vkiardiragseec brandweer, enz. ZAANDAM. Geslaagd. Voor het te Arnhem gehouden examen voor hulp keurmeester slaagde o. a. onze plaats genoot, de heer A. Ephrain. DEN BURG. DEN BURG. (Texel). Benoemd. Ingaande i Mei zijn alhier benoemd tot kantoorbediende aan het postkan- boor Mej. G. J. Bos cti G. G. Bruin. SCHADEN. SOHAGEN. Benoemd. Ingaande 1 Mei is alhier benoemd tot kan toorbediende aan het postkantoor Mej. A. A. Koetsier. WINKEL. WINKEL, B e n o emd. Ingaande 1 Mei a.s., is alhier b-en-oerwd tc-t kan toorbediende aan het postkantoor Mej. E. Breebaart. BEEMSTER, BEEMSTER. Circus' BI an es. Zondagavond, een bezoek brengend aan het Circus, dat geheel bezet was. .s er door het gezelschap prachtig' ge welkt. Menig giroot Circus zo-u ja- loerscli zijn op hetgeen Mier in tlit eenvoudige Circus vertoond is. De paai'den-dress-uur staat op naam van „Bianes- en dan weet nüen, dat men wat goeds kan verwachten. Het Witte paardje van 40 jaar, gedresseerd d-oo-r den ouden heer J. Bianes1, was nog in uitstekende mnditie's. Mevr. Bianes op het koord, was keurig. De Gezusters W-eitsm-an aan de trapeze wekten aller bewondering. Maar de ster van dezen avond, was zeker de Jcngejaffr. Misn-a Weïtsman. Haar keur'g'rijden te paard maar voor al haar werken aan de trapeze werd met stille aandacht en spanning ge volgd. Na afloop- werd haar dan ook een donderend applaus bezorgd. De clown wekte ieders lachuit op-. Hij wist het publiek wel te vermaken. Fen kcirrische schéne te paard, be sloot dezen mcoien avond. Wanneer het Circus Bianes komt, gaat er heen. Men zal njet teleur gesteld zijn, want het grootste Circus verbetert niet, hetgeen dit gezelschap brengt. Prijs behaald. Het Fanfare corps „Koningin Wilhetm-ina"', direc teur C. Vink, behaalde te Landsmeer een 2en prijs in de Afd. „Uitmuntend heid met 46 punten, maximum- punten 50, minimum 40. Burgerlijke Stand. Geboren: Abraham, z. v. P. Hoogland en A. Couwenhoven; Johannes Thcc-do-rus. i. v» Th. E. Stadegaard en G. A. Droog. Ondertrouwd: G-erbiti de Jong, 24 jaar en Johanna Geertniida Sierhuis, 24 jaar. Overleden: Jan Kiiijn, 64 jaar, echt genoot van Trijntje van 't Hof. Voetbal. Donderdagavond zal de returnmatetl plaats hebben tus- sidlten B. F. C. I—Veteranen. Zeker zal er weer g-o-ed gespeeld worden. De Veteranen ziullen wel weer de verliezende partij zijn, ofschoon voor spellen gevaarlijk is. WORMERVEER. WORMERVEER. Benoemd. In gaande 1 Mei is alhier benoemd tct kantoorbediende aan het postkantoor A. M. van Velthoven-. WORMERVEER. Toch nog ker mis. De feestweek annex kermis zal gehouden worden van 17 tot 24 Juli. Behalve eenige al te gedrochtelijke ra riteiten, zal alles worden toegelaten. Uit de gekten der standplaatsen hoopt rnen voldoende contanten te trekken om een aantal feesten te houden, die zooveel mogelijk graiis toegankelijk zul len zijn. Een commissie van 5 personen bereidt een en ander voor en van de plaatselijke muziek- en zangvereenighi- gen wordt reeds voldoende medewer king ondervonden. De feestweek zal urankvrij wezen. Voor de jeugd zullen allerlei spelen en vermakelijkheden worden gehouden. De woningnood. Alhier is Zaterdagnamiddag een gezin, Kr., uit zijn woning gezet en evenals de familie B. ondergebracht in een leegstaand ge bouw van de gemeente. Nog meer op- gezegden zullen dezer dagen hun wo ning moeten ontruimen, terwijl velen nog'slechts met 2 of 3 maanden uit stel wonen. Er staan nog steeds een 40-tal half-afgebouwde woningen van „De Arbeid" -al sedert 'G maanden op afwerking te wachten. - f HEEMSKERK. HEEMSKERK. A a. r d b e i e li. Maan dag is het tuinbouwverlof begonnen voor de schoolkinderen hoven 10 jaar. Zo,o zijn er vele vlugge handen vrij gekomen om te plukken. - Geachte Redactie 1 Ik heb het artikel, dat U over dans woede schrijft, gelezen, en ik heb daar in iets gevonden, dat me zoo ineens deed besluiten, een aanmerking te ma ken. Nu ik aan het schrijven ben, vraag ik nog mij zeiven af, hoe ik dat zoo ineens kan doen, en of liet misschien geen groote dwa,.süe o js, jmnvers, jk ben maar een werkman, en u is een ont wikkeld man, maar nu ben ik aan den gang, en misschien? heeft het eenig nut. Er staat onder meer in: Ouders bob ben nier u vermlwoordelijke en zware taak te vervullen en dit zal zeker wel waar wezen, doch ook evenwaar is, dat deze plicht ons grootelijks. zooniet héélemaal, op de schouders wordt ge legd, door hen die boven ons staan, cn ons regeeren. Want n onmogelijke dingen verlangt u toch, van ons, (ou ders) door naast onze deur, verlof te geven tot het Is ten d*nseu, en daar na te zc-ggm; houdt uw kinderen thuis! Er wordt in couranten en van den kansel gewaarschuwd tegen het over dreven feestvieren en "tegelijkertijd geeft de overheid permissie tot diezelf de fee'ten! Neen, volgens mijn begrip ligt de groote schuld bij hen die ons regeeren. We hebben hier in Egmond-Binnen 3 dagen kermis, er is verleden jaar ver- socht om de Kermis af te schaffen, of althans te verkorten, voor dat jaar was bet te Iaat werd ons gezegd, volgend jaar beloofde men, we hoopten (im mers, we hebben een Roomschen Bur gemeester en een Roomschen raad) maar ach! het bleef hetzelfde. Verleden week is onze nieuwe Bur gemeester geinstalleerd, de Ra-ad be sloot, met 5 tegen 2 stemmen, bij deze feestelijkheid, niet te laten dansen, ge volg: groote ontevredenheid bij het jonge volk, met woorden en met plak katen (aan de electrische palen), wer den de raadsleden beleedigd, en werd er gedreigd baldadigheid te zullen uit halen, wat toen? ja, toen is ter elfder ure weer permissie gegeven tot dan sen! Mijn schrijven, (och! neem me niet kwalijk,) zal denk ik wel in de snip- permand terecht komen, maar anders zou ik u vriendelijk willen verzoeken, de overheid, op baar verantwoordelijk heid te wijzen, zij heeft de macht en op haar rust óók een plicht. Boogari f"- - A. iöSNf v Egmond-Binnen. Naschrift der Redactie. Neen! we deponeeren het stuk van dezen eenvoudigen inzender niet in de prullemand! We geven het zelfs gaarne een plaats je, en wel, omdat wij het met den inzender geheel en al eens zijn, dat de gemeentelijke oveiheid hier ook zeer wel in de goede richting medewerken kan door beperking van feestelijkhe den, waarbij naar sommigen inc-e- nen de dans niet gemist kan wor den. Laat de overheid ook gerustelijk een belasting op het dansen heffen; mis schien is zulks ook van beperkenden invloed. Red. LASGESTRAAT. ■K ALK 41A AR. &Bns3f@rfiSamsefe& leurs van 20 Juni 1921. Opgave van MULDER Q U A^X, Kassiers. ^Ontvangen per draadloore telefoon.) Assendelft, Juni 1921. M. de R. Mag ik u beleefd voor onderstaan de een plaatsje verzoeken in Uw blad? Bij voorbaat mijn dank. M. Het Witte Kruis te Assendelft is dooi de Centr. Ned. Ver. tot bestr. der tu berculose aangezocht om gelden bijeen te brengen voor tuberculeuze Neder- landsche cn Weenscho kinderen. Daar ginder in Weenen zijn duizenden arme stakkertjes, die niet gezond genoeg meer zijn, om naar hier en elders te worden uitgezonden. Deze wil men in den amtrek dier stad onder dak bren gen en door goede voeding voor on dergang behoeden. Hiervoor wordt uw steun gevraagd. Ons bestuur heeft zieh met de lei ding belast en wordt in zijn werk bij gestaan door een schare jonge dames, die u hiervoor een lijst zullen aanbie den in de week van 26 Juni tot 2 Ju li a.s. met beleefd verzoek daarop uw gave te offeren. De helft van de opbrengst is voor Weenen, de andere voor zwakke Ne- derlandsche kinderen in uw eigen ge meente. Geefl dus allen iets voor hel Nedcr- landsche en het Weensche kind! De Voorzitter van het „Witte Kruis" G. BOEVE! Hensborek, 18 Juni 1921. Geachte Redactie. Verzoeke beleefd een plaatsje in uw blad. Bij voorbaat mijn dank. HET VOORDEEL VAN EEN RECHT- SCHEN GEMEENTERAAD. Naar aanleiding van de benoeming van een gem.-ontvanger moet mij het volgende van ,t hart. Zooals ik meen, is onze Gemeenteraad rechtsch en nu zou op de laatste gemeenteraadsver gadering een gemeenteontvanger wor den benoemd. Reeds op 6 Juni j.l. is in uw blad over deze kwestie geschreven, daar de kans reeds toen groot was, dat het altijd aan de R. K. behoorende baantje in liberale handen zou overgaan. Toen dacht ik, in wijk A zijn toch ook nog v/el R. K., die zich zullen aanmelden. Dat onze raad het plan om den ont vanger uit wijk A te benoemen goed keurde, was reeds een rare zet. Maar nu is het toppunt bereikt, door, ter wijl er ook R. K. sollicitanten waren, toch een liberaal te benoemen met 4 tegen 3 stemmen. Dus een onzer Rechtsche raadsleden is zoo vrij geweest om zijn partij er onder te werken door op eon liberaal te stemmen, terwijl er wel degelijk R. K. waren. Wij vragen ons af, hoe het mogelijk is, dat wij zoon raadslid heb ben. Nu is dit geval voor onze R. K. kiezers leerrijk, om toch voortaan toe te zien wie men op de candidatenlijst stelt opdat dergelijke gevallen zieh niet meer zullen voordoen. Daarvoor is toch geen propaganda gemaakt, of hebben onze kiezers daarvoor een R. K. meerderheid verkregen, om een al- STAATShEEWNGEN 5 Nederland '19 BANK-INSTELLINGEN. Kol. Banlc Indische Bank 11 andel Mpij INDUSTR. OND. BINNENLAND. Insulinde Oliefabrieken INDUSTR. OND. BUITENLAND Steel comm. CULTUUR MAATSCHAPPIJEN. Bodjong Compania Cultuur Vorstenlanden Dito ictions H. V. Java Cultuur Poerworedjo MIJNEN. Redjang PETROLEUM. Dordtschc Petroleum. Gec. Holl. olie Oude Kon. Petroleum Orion RUBBERS. A raster d. Rubber Deli Bat. Rubber Koloniale Rubber Nederl. Rubber. Serbadjadi fntercontin. Rubber SCHEEPVAARTEN. Holl. Amer. Lijn Holl. Stoomboot Holl. Lloyd Kon. Boot PakoTvaart Scheepvaart Unie SCHEEPVAART BMITENLAND, Marine coram, Marine pref.. TABAKKEN. Besoeki Deli Batavia Oude Deli Medan Senembah AMERIKA. Southern Rails. Union Pacific bet. geen Koers o - onveranderd Vorige koers Koers van a eden te plm. 1.30 plm. r.45 plm. 2.- plm. 2.15 plm. 2.5 94l/< 94Va 0 O 94' It *45 133 136 *35 O I36 T47 144 143 0 0 i4r 165V 162 O 0 O 0 37V2 3* 31 0 3* 3 91 89 c 0 0 O 149 122 120 0 0 0 O 122 U 123 n8l/i 117 116 ÏI7 ic6 IO3 0 103 io3 1.2 368 356 355 353 35' 352K 366 198 200 0 *97 2GO "5^ 113^ "3 icg 0 ic8^ 74 1 401 392 39x 388 3»s 383 204 ^2 192 193 *95 181 ï8o 459 45° 449 445 44- 433 46 0 0 0 O 90 87 86 0 8SH 8?l/c 631$ 43 JT- 4- 0 O 0 0 I3°H 191H 190 190 O 190 *85 94 Ó7"Vi 65-5 O 0 61 io8H ic8 108 0 108 T07 in O 0 1=4 1311n 128 »5 H 0 *25 124 M'll S6"/< 93 98 O O O 0 370 360 O 0 0 0 39S 400 4=0 4:0 398 S96 35 l 350 O 0 O 0 60S 600 O O O 0 23 J/l 33 O O O 0 130 139 PROLONGATIE vorige koers 3 heden 3V4 WISSELKOERSEN Vorige Berlijn. Parijs Brtissei Weenen Lo"den New-York VREEMD BANKPAPIER. Daitsch Ban'cnapicr (roodl 4.4^ Oc'pnr. Brrnk-vap-er I 0.6^ 1 koers 24.6; 24-S O.6O 11-39 *1* 2 Vóórbeurs- itoers Dato eden 4.34—4-37 24.60 -24.70 24.15—24.22 c.59 - 0.61 n.3711-38 2.99 - 2.99V2 tijd onder do R. K. geweest hebbende functie ca met een Rechtsche meerder- Ifcid aan een liberaal te geven? Daar om, R. K. kiezers onzer gemeente woest voorzichtig, opdat wij voortaan niet moer op ckr jelui:r wijze zu len tcir J"- gesteld worden. Bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing zij uw parool wij willen mannen, die voor nun negin- sel durven uitkomen. EEN N IET-KIEZER. CONCERT op Woensdag 22 juni a.s., van 8 tot 10 uur ón den Hout. P r') gr am ma: 1. Him ICSes Marsch', 'Dep Sflkneidige Ma;in:-Lieu- tenant. 2. Kéter Béla Tempdweitie, Ouverture. 3. E. Waldteufel Les patimeurs, suite des vales, 4. Q M. veil V/cher- F„ Dütikler Groote fan tasie uit de opera „Frei- sidhüte (le uitvoering opera Freisciiutz: 18 Juni 1821). P a u z e. 5. F. vin Blon Unter dein Sie- gesb armer, Marsdi. 6. O. van der Linden Catliarina et Lamt'eit, Ouverture. 7. L. iDelifoes Fantasie uit de opera „Lak né". 8. Finale. IS UW SCHRIJFMACHINE DEFECT? BEL 150 OP. WIJ HELPEN U DIRECT. L. FRANKENDERG. ALKMAAR. AANRANDING. Zondagmorgen omstreeks half 11 gingen drie jonge leden van de Alk- maanv'.he Burgerwacht per fiets naar Ber; en, om zich daar te oefenen in het f rpsehielen voor den a,.s. kringwed- Zij waren nog voor het oude tol, toen zij bemerkten, dat zij achtervolgd wer den door een groep mannen, die so cialistische liederen zongen. De bur- gerwachters sloegen er echter geen i-cht op. Toen zij evenwel aan hot begin van Bergen gekomen waren, trok één der mannen zijn mes, waarmee bij in de riem van liet geweer sneed, dat dén der burgerwachters over zijn schouder had hangen en diens jas ook nog ver nielde. De drie jongelui stapten van hun fiets af, wat één der mannen de gele genheid bood, de riem geheel door te snijden. Een ander nam het geweer op, dat hij tegen den grond stuk sloeg, waarna de „helden" het hazenpad ko zen. Aan zelfverdediging viel niet te den ken. Van een en ander is de politie te Ber-iten in kennis gesteld. VOETBAL TF. HEEMSKERK. A. D. O. speelde Zondag een vriend- -nhappelijkeu wedstrijd tegen het sterke V. V. U. I uit Uitgeest. Dc Heemskerkers hielden ziöh kr«± nig cn wisUn met 21 te winnen. VOORLOOPIG MARKTBERICHT. PURMEREND, 21 Juui. Aauevgoero Kleine Fabrieksbaas met merk f74. Kleine Boerenkaas f75.ld. m. merk f78.per 50 K.G. Boter 12.50—2.60 per K.G. Runderen: vette f 1.701.95 perK.G., melk- en gelde- f 350700 per stuk, handel sluevette kalveren f 1.751.90 per K.G.veile varkens f 1.041.06 per ILG.sci ~on f4058; lammeren f20 —32, k wieren f 10.50—11, eenden eieren i O.per 100. ALKMAAR, 20 Juni. Alkm. Export- veiling. Bloemkool le soort f 1S.60 f 24.90, 'id. 2e soort T 1015 per 100 st worteien f8.2011.10, rabarber f T.10 f 11.20 per 100 bos; aardappelen f12.80 19.80, drielingen 1'7.8013.90 per 100 K.G.aardbeien 2837 ct. per K.G. doperwten f 2!32 per 100 K.G.krop sla f2.205 20 per 1O0 stuks; ielen- selie f5.30—7.40 per 100 bos; peulen f5103 per 100 K.G; postelein 42—61 cL eer ben; spinazie f27 6040.20 per 100 K.G.selderie f5.80—10.20 per 100 boe Aaivcer o.a 1500 K..G. aardbeien, 5000 krop ria, 3600 bos wortelen, 300 mandjes po&tciein en 5200 sluks bioem- fcccl. SCHAGEN, 20 Juni. Op de i jnrdeii- markt waren aangevoerd 277 stuks. Veulens f 1503C0, 1-jarige paarde f275550, 2-jarige paarden f 400—800 rijpaarden 17501100, werkpaarden f5001000, slacli(paarden f150—450, hitten f 2257Q0. Handel ledeiijk goed. WARMEN HU (ZEN, 20 Juni. Aard appelen: Schotsche f15.4019.10, drie lingen f911. schoolmeesters f15.60, drielngen TS.iSO, kriel f2. BROEK OP LANGENDIJK. 29 Juni. I.auged. Groenten veiling. Bloemkool le soort r 14.20—17.90, id. 2e f w rt fl.CO per 100 stuks; wortelen f (3—8.20 per 100 bos; aardappelen: Sohots-.hi mui- zon f 15—23.20, schoolmeesters .80— f24.80, clrieiingen f915, B'.rine l"2— f2.40, gftrdbtaadjes f24.40 per ÏCV K.G. Aan voor: 503 sU. bloemkool, 29.160 bos wortelen en 142.350 K.G. aardap- N O ORDS CHAR WOU DE, .20 Juni. Bloemkool 1' 13.(50- 19 10 per 100 st; aardappelen: Schotsche muizen f 13.70 19, drielingen 18.90—11.30, kriel f2— f3 9o' per L>0 K.G. 1IOUGKARSPEL, 20 Juni. ,,De Een dracht." Aanvoer 1700 baal gr. aard appelen f7 70—8 40, id. kl. f 5.50-6.30. MEDEMBLIK, 20 Juni. R.K. Markt- ver. „St. Jozef." Aardappelen: groote muizen f3.95, lil. id. f2.753.25 per 25 K.Gaanvoer 150 zakken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 3