épmm 3 Boelhuis Alkmaarsche law. nun oems, de non. Gil. H. Tl. SGIMBU USDERKLEEDIHO Bekwam* Timmerlieden en Mach. Houtbewerkers Officieel Adresboek maaiflflachimes. j. MB tir. BANDEN ZomersproeteR, Boelhuis De Verkooplokalen Leest Ie sport-lllustratie. Boe! hu is i T CONGEST gems Timmerlieden. Kermis te Heilo. NAAISTERS en MEISJES hij H. FEIJEN, Stationsstraat Sonfectie est Manufaefwp Origineeie Naaimachine. bij i. VAK 't HOF jr., Zaaiandel, Akersloot. in boedel Hiiairs Meren, Mannenkoor Orpheus, Alkmaar. I Kruidenierszaak Inventaris der Kaaslabriok, Eerste klas BEE BEN, 31 Juli, 1 m 2 Aug. a.s. NLDERLANDSCHE INDUSTRIE in FEIJEN's Noordbrabanfsch Schoenmapzijn, j voor het maken van Ondergoederen Wilt gij overtuigd zijh van prima kwaliteit en afwerking, laat dan Uw SCHOÊÜËi repareeren bij Gebrs. BERVOETS gevraagd. Aikmaarsciie Houtwarenfabriek Fa, G.M. VAN LATUM, Bergen-Binnen, Bergen aan Zee en Schoor!. Wacht U voor namaak en koopt ee^ een zware „iftc. CormW' dunne balk, verticaal rrodel 1921. Een zware „Daerintj" idem, f 365. Een guwone Doering" f 300. BUITENBAND 7.- BlNNENBAND/3.& WIJNHANDEL P. SIJBRANDIJ, Fijne belegen Bordeaux?, Bourgogne- en Portwijnen. ,ARDATT"-CREAM. JAN DE VRIES, 1e9osterparkstr.l70t o. O.L V. Gasthuis. 3t Oosterparkst 105, h. Beukenplein op Dinsdag 28 Juni a.s. rn de Groote Kerk te Alkmaar r-1 .fj -- 1 M.' No. -'li „Buüenduih;" Zomer- 5«0L, Verkt. bij ills drogisten i H.H. Varkensfokkers ""BESCHIKBAAR, Openbare Verkooping te Assendelft, Bevordert de Langestraat 59. Groote keuze. - Billijke prijzen. 1 RIITIft Verdronkenoord no. 107 t o. de Vischmarkt I. DIJULU, en hoek Houttil to. de Waag. Tel. Int. 676 gevraagd Schoenmakerij, Hofstraat 22. i€HACT£]|[ ÖKZB NIEUWE COLLECTIES ZIJN GEHEEL COMPLEET OOK IH DBIL EN JEANS. Schermerweg 1, Alkmaar. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD, ALKMAAR Prijs f Fifls t S.-. Bureau NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD. J. VRASDONK, Bergen. SECRETARIE, Schoorl. VIER STATEN OPRUIMING L&atsie Aanbieding* Vracht voor rekening kooper, onbekende onder rembours Rijwielhandelaren ENKHUIZEN. MikmrnaPm zeer net onderhouden AMMTERDAH, wagens vertrek ■"'rt Een eenvoudig rekei Onder Vaisch ■H Beschermheer de Edelachti), "Scf Mr. W. C. WENDELAAR, Eere Voorzitter de Heer J. J. F. KOOIJ. Directeur de Heèr FRED. ROESKE. SolistenMevr. SUZE LüGER Alt., Amsterdam, De" Heer HERMAN LEYüENDORFF, Viool, De Heer P. A. v. LANGEN Orgel, Alkmaar. Aanvang hall Acht. Met het oog op bezoeken van buiten zal het concert te 9.45 uur eindigen. Toegangsprijs f 0.6G pi. Sted. Belasting en Auteursrecht. Kaarten, verkrijgbaar bij de hecrén A. DE JONG, Nieuweslooi en D. G. v. BEEK, Schoutenetraat en des-ayonds aan de Kerk. Op den 26sten Juni a.s. hopen onze geliefde Ouders PIETER KOPPES en ADRIANA VERKOOIJEN, te Akersloot, hunne 40-jarige Echt- vereeni»ing te herdenken. Dat God hen nog lang moge'sparen, is de wenfech van A 'Iv Hunne dierbare Kinderen. A. ROETKoppes. G, ROET en Kinderen. C. OLBERS—Koppes. Th. OLBERS. Th. KOPPES. M. KOPPES—Baltus - i en kinderen. G. KOPPES en Verloofde. A. KOPPES. L KOPPESBeemsterboer. Akersloot, 21 Juni 1921. Eenige en algemeene Kennisgeving. Geboren: HENDRlCllS THEODORUS BERNARDUS, loon van B. E.' V/ILLERS en A. G. VV1LLERS—Oudejans, AïkmaarJ Juni 1921. tw d® HPNIMi He'déri overleed na voorzien te zijn van de laatste H. H. Sacramenten, onze innig ge belde Echtgenoot, Vader, Be huwd- en Grootvader, den Heer HENDRIK HOOGZAAD, in den ouderdom van 77 jaar Wed. H. HOOGZAAD-Kos en Kinderen. Alkmaar, 21 Juni 1921. Druivenlaan 50. Eenige en algemeene kennis geving. Netto Werkster. Gevraagd een nette Werkster, voor Vrijdags, bij DE FRÈNNE, Langestraat, Alkmaar. Fiinke Dienstbode. Gevraagd tegen hfllf Juli een flinke Dienstbode. Hoog loon, bij J. OUD, Broodbakker, figmond aan Zee. i Dienstbode. 1 Terstond gevr. een flinke R. K. Dienstbode, bij de fa NEUVEL. Anna Paulowna. Wegens hoogen leeftijd te koop op een welvarend dorp in N.-H. nabij R. K. Kerk en School, een druk beklante Kruidenierswinkel, au ex huishoudelijke artikelen. Ruim 30 jaren een flink bestaan opleve rend, uitmuntend geschikt voor R.K. Franco brieven onder No. 15917, bureau Nd. Holl. Dagblad. Commensaals. Gevraagd 1 of 2 Commensaals, liefst uit den werkenden stand. Adres: HULSTRAAT No. Alkmaar. 6, Hoerenhuis. Uit de hand te koop, Heeren huis met Tuin, aan de Molenstraat te Scliagen, bewoond geweest door wijlen Mevr. de Wed. S. KEET. Aanvaarding 1 Septi e.k. Tebëvragen bij architect SNEL, Loet, Schagen Direct gevraagd bekwame Tim merlieden, Woningbouw „Volksbe lang", Aalsmeer. Hoog loon. Te vervoegen op het werk, of bij G. VROUWE, Aannemer, Sluart- ctraat 30, Alkmaar, of bij JOH. VROUWE, Communicatieweg, As- «endclft. Biljart. Te kc. p een goed loopend Biljart met toebenooren, compleet. Te bevragen en te zien bij G. WILLEMSE, Uitgeest. Kinderwagen. Eengébruikte, docht in goeden staatzijnde Kinderwagen te koop Aangeboden. Te bevragen bureau van dit blad. Hooibouw. Drie paarden aangeboden voor den kost, door D. QUAX, Dieps meer, Oudkarspel. Vei li Big Inboedel De kostbare inboedel, welke wegens sterfgeval geheel ongelimi teerd op 5 Juli en volgende dagen te Amsterdam geveild za! worden, is morgen (Woensdag) en over- morgeft van 10—4 uur op het Landgoed te bezichtigen, beide dagen ook des avonds geheel elec- trisch'verlicht van 7 tot 10 uur. Uitsluitend op bewijs van toegang, verkrijgbaar bij Notaris VAN BIET te Bergen en de Alkmaarsche Courant. r Veriingdireeiie G. THEOD. BOM ZOON, Kerkstraat 310-314. Tel. No. 808, Amsterdam. verdwijnen dooréénppFl Bakkerij. Door verandering van zaken Jb te koop een van ouds bekende laak, een rest beklante Brood- kakkerij, die steeds in bloei toe- leemt. Gegadigden kunnen zich Kvertuigen. Koopsom billijk. Te aanvaarden naar overeen* .(wegens vertrek naar het buiten? land) op DONDERDAG 23 JUNI 1921, *o morgens 10 uur, aan liet Varnebroek te Alkmaar, van de geheele zeer goed onder houden van den WelEd. Heer DET- MAR FUNKE. De goederen zijn te bezich tigen Woensdag 22 Juni van 14 uur aan de fabriek Yarne- broek. A. OUDES; Makelaar, Spoorstraat 47, Tel. 460. w.o. no. 43 van het N.H. Groot Yorkshire Varkensstam boek. Dehgeltl f 3.-—, Zinde lijke hokken. Goedé oppassing. AdresJ. SCHOUTEN, Hnjj- gendijk, Heerhugowaard Zuid. Bij vonnis der Arrondisse- ments-Rechtbank te Alkmaar, van 16 JUNI 1921, is BER NARDUS KAAG, woneudo te UITGEEST, uit hoofde van ver kwisting gesteld onder curateele. KRAAKMAN, procureur. Alkmaar, 18 Juni 1921. in „De Prins", op Vrijdag 8 Juïï 1921, des morgens ten 11 uro precies, ten overstaan van Notaris Mr. J. WALIG, van: •-.een Wsenhuis en 'een Winkelhuis te Assendelft, in de Kerkbuurt, met ruim erf, Kad. bek. sectie G, No. 4162 en 1055, samen groot 7 aren en 40 centiaren, plaatselijk geteekend No. 265, a. en b. Aanvaarding na betaling. Verhuurd voor f 6 60 per week. Burgemeester en Wethouders van Heiloo, maken bekeud, dat de kermis dit jaar zal worden gehouden op De standplaatsen zullen -wor den verpacht op Woensdag Juli a.s., des namiddags, ten I- -g ;i 1N I -.uur. 3- -i Yoor elke standplaats moet afzonderlijk worden ingeschreven. Biljetten ter gemeentesecretarie in te leyeren vóór ol op dien datum. Burg. en Weth. voorn., N. v. FOREEST. De Secretais,, BRUUL. tomst. .UMdJSfflHW? „A Br. fr. Attn -P. TOOL Jni., .WognnmN.-H, - Als gij uw Notaris Vraagt hw .verkoopings advertenties j in dit blad te kaatsen en gie bereikt het geheel© pu bliek in uw ojngieYingh je.t en koopt Uw schoenen ONTVANGEN praehtzending BEELDEN en VISCHKOMMEN, souvenirs fijn Porselein- en Glaswerk. Ruime keuze in Huwelijks- eri Verjarings cadeaux enz. enz. Scherp concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Grootste verscheidenheid in modellen, Prima Stoffen én solide afwerking, Allerlaagste prijzen Door Uw belangen te behartigen worden onze eigen belangen gediend Door U te leveren 't allerbeste voor den prijs, scheppen wij ona een tevreden kooper, welke onze zaak groot maakt Bezichtigt onze speciale Etalage» 1 VERSCHENEN: i, i 1 ©Iflïj \i.?' ilipl 1' l'U'tijiU?- voor UITGAVE: VERKRIJGBAAR BIJ: traere NOG AF TE GEVEN: LEVERING OP PROEF. Alle onderdeden voorradig Smederij en rfersielplaats voor Landbouwwerktuigen. Aanbevelend, ALKMAAR. Andijvie per ons 45 cent per lood 10 cent - - Bloemkool late reuzen per lood 15 cent. Boerenkool Winterhard per lood 5 cent. Stoksnijboonèn Veensche per óns 35 cent. Stamsnijboonen smalle per ons 15 cent. Spinazie Scherpzaad per K.G. 70 cent per ons 10 cent. Dubb. Slaboonen met draad per K.G. 95 cent per ons 10 cent. Enk. Slaboonen zonder draad per K.G. 280 cent per ons 30 cent. Hei-fstrapen Witte per ons 15 cent per lood 5 cent. Hertstrapen Gele per ons 15 cent per lood 5 cent. Kropsla per ons 30 cent per lood 5 cent. Postelein Groene per lood 5 cent. Selderie per lood 5 cent. Snijbiet Groene per ons 10 cent Radijs per lood 5 eent. Wortelen Amd. Bak per ons 40 cent per lood 10 cent. Bind Raffia per K.G. 100 cent. Verkrijgbaar bij alle erkends TELEFOON INTERC. 56. SPECIALITEIT: Prijscourant wordt gaarna franco toegezonden. Wie van den zomer VRIJ wllblijven van gebruikt nu reeds des avonds een weinig Voorkomt beslist het krijgen van zomersproeten. OVERAL VERKRIJGBA AR IN POTJES VAN 5©—175 CEMT. Volksdrogisterij, (wegens vertrek naar 't Buiten land) op VRIJDAG 24 JUNI 1921, "des morgens 10 uur, in het lokaal HARMONIE te Alk maar, van den van den WelEd. Heer DETMAR FUNKE,- bestaande nit: Mahoniehouten Salon-Ameuble ment, Slaapkamer-Ameubfïfinent Jaarsma-Haard, Kamer-Orgel, Kasten, Spiegels, Schilderijen, Mahonie Tbeekast, 2 Buffetten, Trapnaaiinachine, Yloerkleeden en Zeilen, Gordijnen, Ledikanten^ Geëmaill Fornuis, Canapé, Stoe len, Electr. Lampen, Eetservies; Serre-Ameublement, Keukenge reedschappen, Geëmailleerd Gas fornuis, Traploopers en hetgeen meer gepresenteerd zal worden. Te bezichtigen Donderdag 23 Juni, van 14 uur. Vooraf verkooping op het Hof van diverse goederen. A. OUDES, Makelaar, Spoorstraat 47, Telef. 460.. en en wel de bekendste en de meest voorziene zaken in goede, ge bruikte en ongeregelde meubelen en daaraan verwante artikelen o.a. Salon- en Huiskamer-ameublementen, Buffetten, eiken en mahonie, Spiegels en Schilderijen, Divans en Voltaires, Com plete Slaapkamers, ook aparte benoodigdheden. Alle soorten Huiskamerkasten.'Een schitterende partij zijde Salon-en Kamer- lampen, Yloerklèeden, Tafel- en Divankleeden, tulle Spreien, Dekens', wollen -en gestikte, Klok- en Kaststellen,.kristallen-sie raden, Thee-, Eet- en Ontbijtserviezen, Huiskamer- en Keuken stoelen, Piano's- en Orgelkrukjes, Oud-Hollandsciie meubelen en verder alle soorten Luxe- en Huishoudelijke meuoelcu. Zondags tot 1 uur geopend. Telephoo Z 6836. gendt doer hef geheeAe Ears es. Koopt alle handels op WOENSDAG 22 JUNI 1921, des namiddags 1 uur, iu liet lo kaal van den beer PELS, aan het Waagplein te Alkmaar, van Piano en antiek Kabinet. Te bezichtigen 's morgens voor den verkoop van 101 uur. A. OUDES, Makelaar, Spoorstraat 47, Tel. 460. H. K. Schapsnhouciers. Wenscht U prachtige wollen De- ker.a ia elke gewenschte kleur en maat, tegen zeer billijken prijs te bekomen, zendt dan uw schapen wol aan onderstaande agenten of wel Irkneo.per spoor aan H. SLEDDENS, Fabrikant, Markt Agenten D. DE JONG. N.n "soortslaan 19, VELD), Alkmaar. L. RAVEN, Paardenhandelaar, Oudcsluis K. v. d. MEER p a. Mej. de Wed. BROERS, Pjrmerland. G. VERVVEY SCHUU, Broek in Water and, alwaar stalen cn prijsopgave te be» komen zijn. Huis mjt Tuin. In Waarland te kocp, Huis met Tuin, vlak bij de kerk Te betrek ken 1 Augustus a.s. Adres: T. H. M. VENN1NK— BROUWERS Abor Per kwartaal voor All Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zoj Aan alle abonné's Dc verkiezing van een nk bestuur in de hoofdstad hcJ in beweging gebracht, even reiding van die Wethouder algemeene aai.dacht getro Dat het niet de s;.m nieuwe college van B. cn W mis zou Ioopcn, stond wel xhe zich wat langer dan van< met dergelijke politieke affi gehouden cn die, buiten del persoonlijke belangensfeer ticf de grove fouten in de kon beoordeelen; voor wie betreurenswaardige uitslag verrassing was. In het nieuwe college vaj Amsterdam zijn ''an dri craten, één lid van den vri katholiek en één christelijk wethouder gekozen. En nu wee geroepen over den heil! waaraan de hoofdstad thans en men zoekt daarvoor uits! namelijk de schuld bij links, de sociaal-democrate bridsbond! 't Is nuttig ook voor dat c land, hetwelk niet de ee hoofdstad te behooren, de s deze te onderzoeken. En dan komen wij tot eei conclusie dan onze Amster, den De jongste verkiezingen i sterdam hadden maar op duidelijke uitspraak gegeven dat se een meerderheid w: Araffing der 8-Juni-stakers, vcor de handhaving van hi overheidsbedrijf. Het zou luurlijk/ zijn geweest, wan in den nieuwen Raad, die o van deze gezagshandliaving der hadden gevonden vooi der welhouderszelels. Er scheidingslijn geloopen tussc democraten en de comm cn de overige groepen andei bestuur eener gemeente is i dan een landsregeering; spi lege van burgemeester en v dei de tegenwoordige gem. anders dan een kabinet va ons parlementair regeerstels het voor de hand, dat niet uitsluiting van een zoo be! nis die der sociaal-democ dacht. Daarom ook was hi dat de christelijke groepen de numeriek sterkste part vormden cn op dien grom de voorbereiding van de kiezing namen, zich eerst sterke groep van 14 socii om te trachten een basis King voor een college van stuur te vormen. Wie echter weet, op v •le roode hecrcn met hun g gentie-program staan, verw zoeken naar contact weir waar hier bovendien nog vorden gesteld, dat de look Jemocratsche Wethouders straffing van de 8-Juni ïeerleggen. De vraag om samenwer christelijke groepen aan de J locialistische raadsfractie ge: oin niet veel meer zijn dan dek, of, wat wij huishoudcli; beleefdheidsvorm. Dc roode Sterdam nam de vraag om VRIJ NAAR HET D „Pardon, line tante, d >cde val, zeide nu Wanda, .plotseling omkeerde mei fonkelen harer zwarte ooi „Helena en ik hebben rei dige uitvoerig bepraat; ei reden uwe zwakke kracht, laug te farceeren. Ja, wi Jog meer gc-Jaan, wij hebb gesloten. Ik heb beho< vriendin, een gouvernanl sen.'" Mevrouw Von Brenner k een oogenhlik met een vs maar jict sclierpe antv P-aar tinpcu zwccfie, ble< 'en, Zij hid er hare r< Wanda ir goeacn luim ?.as zeker niet dc moeite ioz.e jaffcouw Waittiagen "la'ier, Me: hekwaamh Inaakle dame uit de groc li.i daarom de rol van ho scSjermslcr vallen, ozn die castvrouw aan te nemen. 1 nog even de geldkwestie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 4