BUITENLAND No. 212 WOENSDAG 22 JUNI 1921 Ï4e JAARGANG p üüj gsONS BLAD" 1* Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: iggl"-lS?»TIE.5?433 Reconstructie. liet conflict in de Engelsche mijn-industrie. De toestand in Ierland. De Poolsche opstand in Opper- Silezië. FEUILLETON Onder Valsciie VSag BINNENLAND. EEN ZONDERLINGE ONDER- WIJSINSPECTEUR. NOORD-HOLLANDSCH T Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 ^0 f hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag cn aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing 0.60. Aan alie abonné's wordt op aanvrage gratis een poiis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15, De invloed van den vorst in den moder nen constitulioneelen staat is doorgaans voor het groote publick nauw merkbaar, wanneer het staatshoofd althans zijn posi tie goed begrijpt. Deze heeft naar het uiter lijk vóór alles een representief karaker en Ï3 er voorts op gericht door onpartijdige belangstelling in het openbare leven de nationale eenheid te bewaren, te verster ken en in zich te symboliseeren. Zóó heeft onze Vorstin van den aanvang af Haar taak opgevat en moeilijk zou men een meer volmaakte vervulling Harcr grondwettelijke verplichtingen kunnen be denken. Van tijd' tot tijd echter wordt van den Vorst een meer daadwerkelijk ingrij pen in het staalkundig leven vereiseht, wanneer namelijk het volk zich bij alge meene verkiezingen liecft uitgesproken en wanneer er tusschen volksvertegenwoordi ging en regcering een conflict is ontslaan waarbij een van beiden wijken moet. In beide gevallen heeft Koningin Wilhel- mina eveneens steeds blijk gegeven van het juiste inzicht in wat bel land op zulke eritiekc oogcnblikken vereischte. Het gaat er dan om de onverbiddelijke consequentie te trekken uit de feiten, zon der persoonlijke voorkeur of eigen voor liefde. De eerste daad in de nu ontstane regce- ringscrisis door H. M. de Koningin ge steld, wijst at weder op haar scherpen kijk en haar zuiver gevoel voor de cischen van een goeden, conslitutioneeien rcgec- singsvorm. In de 2de Kamer ontstond een conflict tnsschen den Minister van Oorlog en een meerderheid der Volksvertegenwoordiging, ©ie meerderheid was echter in zich het te gengestelde van een eenheid; zij ontstond door 't samengaan van twee minderheden: de mannen, die in het geheel geen landsver dediging Wille,i en ïtj, dl. om, U1>i-O Ifcger wensclien, dan de. Minister noodig achtte. In zoo'n geval eischt het gebruik, dat de Minister heengaat en een ander functiona ris met een ander stelsel komt. De Regeering schaarde zich echter ge heel achter Minister Pop, omdat zij te recht inzag, (lat. na de Ministers, welke dit kabinet reeds heeft versleten, geen nieuw ógIicc meer geleden mocht worden. De crisis werd daardoor echter niet een voudiger. De Regeering ging heen om een votum, dat slechts een onderdeel van haar beleid gold; deze rechtsche regeering viel, door toedoen van een groot deel harer eigen vrienden, maar niet op een princi pieel punt van tiaar program. Daarbij komt, dat buiten de rechterzijde geen homogene «ieerderheid te vinden is om een regeering te vormen, zoodat het Staatshoofd, hetwelk thans de richting aioest aangeven om de crisis op te lossen voor een niet gemakkelijke taak stond. 11. M. de Koningin koos den juislen weg, door eerst de voorzitters der drie recht- vchc Imcties te raadplegen over de moge lijkheid van reconstructie van het demissio naire kabinet. Dat is in de gegeven omstan digheden inderdaad de juiste oplossing, ge- -.-field, dat ,Ihr. %r. Rüys de Becrenbrouck andermaal te vinden is om het schip van staat in deze hachelijke lijden verder te leiden. De juiste oplossing: immers, de val van Minister Pop was wel do onmiddellijke aan leiding lot deze crisis, niet echter de eigen lijke oorzaak van,het heengaan der ge bette regeering. Het Kabinet heeft hervorming noodig om nogmaals een jaar met gezag en prestige op te treden. Zijn aanzien heeft door het geharrewar over de defensie, door het zwakke optreden van den Minister van Ko loniën in de Djamhi-zaak, maar bovenal door het zwakke beleid van den Minister van financiën, onmiskenbaar geleden, maar niet zooveel, dan dat liet na een verjongingskuur niet zijn goede reputatie van „krachtige, heilzame regeering" zou be houden tot aan de volgende verkiezingen. De Minister-president heeft de achting en liet vertrouwen van het geheete parle-ment eii het volk, met uilzondering dan van de revolutionaire elementen. De Minister Aal- berse, Van Karnebcek en de Visser heb ben zich door hun tact en voortvarendheid nu reeds een naam van beteekeilis in on ze parlementaire geschiedenis verworven. De Regeering heeft zich dus enkel te herzien in de bezetting van twee of drie plaatsen 0111 rustig deze vierjarige periode af te wikkelen. Daarbij zij vooral aandacht gewijd aan de belangrijke portefeuille van financiën. Het defensie-vraagstuk behoeft geen moeilijkheden meer te geven. Na het initiatief-voorstel Romans kan de zaak der landsverdediging veilig een jaar blijven rus ten. Die puzzle gunnc men een volgend ka binet! Maar het financiecle probleem is nij pender dan ooit; hier is een landsbelang van de allereerste grootte. E11 Minister de Vries wij hebben het herhaaldelijk be toogd is de man niet om ons uit de impasse te redden. Wij hebben een man noodig, in wiens financiecle capaciteiten en economisch inzicht parlement en volk vertrouwen stellen. Van zulk een zal men desnoods nog nieu we belastingen accepteeren; maar hem zal men vooral in de leus van den dag: „be zuiniging!" volgen. Dat noodzakelijk vertrouwen heeft Mi nister de Vries verloren. Blijkens het zoo juist verschenen Voor- I O-V-jStgra-O *- i-oLv Kacncr wp li-cl irvlo .ontwerp tér verhoaging van het tarief van invoerrechten hebben verscheiden leden die dit ontwerp verwierpen, de regeerkracht der Rechterzijde scherp gecritisecrd en verklaard, dat Minister De Vries niet in staat is de hem toevertrouwde portefeuil le behoorlijk te bcheeren. Werd nu die meening alleen door de lin kerzijde verkondigd, men behoefde er niet meer dan politieke waarde aan te hechten. Maar die meening steunt op feiten van zwak en wankel beleid en wordt dus door alien, die objectief oordeclen, gedeeld. Het zal er dus gesteld minister Ruys aanvaardt de opdracht tot reconstructie van het kabinet voornamelijk om gaan, cm-voor de portefeuille van financiën een krachtig en bekwaam bewindsman te vin den. Slaagt de kabinetsformateur daarin, dan heeft de crisis, door den va! van Mi nister Pop ontstaan, meer voor- dan nadeel gebracht. Wij behouden dan onze rechtsche regee ring, welke verjongd en vcrfrischt op ze genrijke wijze een gelukkig bewind afsluit en ons met vertrouwen de nieuwe verkie zingen te gemoet doet gaan. Bescherming van werkwilligen. In liét Lagerhuis antwoordend op een vraag gaf Lloyd George de verzekering, dat zoo noodig bescherming zou worden ver leend aan mijnwerkers, die den arbeid wenschten te hervatten. Het zou echter on mogelijk zijn dezen mannen een deel van het subsidie van tien millioen te geven door de regeering aangeboden. De houding der metaalbewerkers. In de gemeenschappelijke vergadering van leden van metaalhewerkersvereenigin- gen, Maandag le Barrow gehouden, ver klaarde men zich te zullen verzetten legen het voorstel tot loonsverlaging en werd aan de besturen der betrokken vakvereenigin- gen opgedragen, iedere actie te voeren, die noodig werd geacht om de mijnwerkers te steunen in hun strijd voor de handhaving van een behoorlijken levensstandaard. Geen algemeene hervatting van het werk. Er waren gisteren nog geen teekenen van een algemeene hervatting van liet werk in de mijngebieden. De mijnwerkers scha ren zicli in het algemeen aan de zijde van het bestuur der federatie inzake de voort zetting der slaking. De posten der stakers loonden groote bedrijvigheid om eventueel mijnwerkers te beletten den arbeid te her vatten. Vele vrouwen hielpen bij het pos ten. Op verschillende plaatsen werd po- liliehulp ingeroepen hij botsingen tusschen arbeiders en stakers, doch er hadden geen ernstige conflicten plaats. De algemeene slaking. De „Westm. Gaz." schrijft, dat de lei ders der arbeiders den toestand hopeloózer achten dan ooit en zij zien geen uitweg voor liet oogenbRk. Zij meenen, dat de re geering, indien een spoedige oplossing mo gelijk ware, bereid zou wezen te overwe gen om liet subsidie van tien millioen nog een paar dagen gestand te doen, doch dan dient de vrede spoedig te komen. Zij achten den tijd voor 'n algemeene staking voorbij, vooral omdat de daarbij betrokken vakvereenigingen zooveel door de mijn- werkerserisds hebben geleden en geen nieuwe staking zouden kunnen steunen. Een o glos sing. Maud Selborne schrijft aan de „Man chester Gnardian", dat inen door de vrou wen te raadplegen misschien zou kunnen komen tot een oplossing van de netelige Iersche kwestie. „Laat het Ulster parlement vijftien vrouwen aanwijzen en laten de gekozenen voor het Zuid-Parlement hetzelfde doen", zegt zij. „Laten dan die 30 vrouwen een presidente kiezen buiten hun dertigen en dan zien of zij een voorstel zullen kunnen fprnruleerén, dat zij aan de heide lerschp. parttjerr zrrtttien Hiranat -voorïëggen. Het raadplegen dier vrouwen zou al dadelijk hun veiligheid waarborgen, want de over- groole meerderheid van het Iersche volk zou geen vrouw willen doodschieten louter om politiek verschil. Zij zouden dus kalm kunnen overwegen, zonder cenige angst te hebben voor gevaar van heur leven. Bo vendien wensclien de vrouwen zéker meer dan anderen een einde te zaen aan dien broedermoord. De parlementen zouden door niets gebonden zijn. Natuurlijk zou Engeland ten slotte de voorstellen kunnen afwijzen, maar als overeenstemming tus schen Noord- en Zuid-Ierland verkregen kon worden, zou men al een goed eind op den goeden weg zijn gekomen." Een belangrijke zending. Een geheimzinnige zending is aanvaard door den burgemeester van Limerick in het belang der rcpublikeinsche partij. In een brief aan den waarnemend burgemees ter is, volgens de „Daily Chr." door De Valera geschreven: „Het is noodig den burgemeester van Limerick, Stephen O'Ma- re, aan het bestuur van de stad te onttrek ken, ondat de regeering der republiek liem noodig heeft voor een zending van natio naal belang. De heer O'Mare had gehoopt op zijn post te kunnen blijven in deze laatste periode van onzen strijd en met u te zijn gedurende het lijden en de over winning, die daarop, zoo God wil, volgen zal." De toestand te Belfast. De correspondent van de „Manchester Guardian" le Belfast meldt, dat de katho lieke bevolking van Belfast zieh organi seert ter gemeenschappelijke verdediging. Bij de H. Mis in iedere parochie kondigde Zondagmorgen de dienstdoende geestelijke aan, dat deze maatregel genomen was. Later op den dag weiden dadelijk commis sies gevormd. Drukkerij vernield. Zeven burgers zijn gisterenmorgen vroeg de drukkerij van de „Dundalk Examiner", een Sinn-Fein-blad, binnengedrongen en hebben er al de machines met voorhamers vernield. Wandaden van Sin n Fein. Volgens een offtcieele mededeeiing van Dublin Castlc werd Zondagmiddag om vijf uur een officier, die een auto bestuur de en vergezeld was van drie dames, te Carricksraines in het graafschap Dublin door gewapende burgers aangehouden; hij werd uit de au to gesleept en door schoten levensgevaarlijk gewond. Daarop werd liij weer in de auto geplaatst en een der da mes werd gedwongen naar de bergen te lijden, waar de officier weer uit de auto werd ge sleept en vermoord. Sinn Feincrs hebben bij Moydrum op een auto geschoten, die weigerde te stop pen. Daarbij werd een brigade-generaal gedood. Besprekingen over de ontruiming. Omtrent het van Duitsche zijde uitge werkte plan tot ontruiming van Opper- SiJerië, begonnen Maandag de besprekin gen tusschen generaal Höfer en den En- getschen generaal Hennilker en tegelijker tijd tusschen den voorzitter van de com missie van IwaaM, UHitzka en generaal De Marini als vertegenwoordiger van de in- tergea'llieerde commissie. De Italiaansche generaal moet daarb': enkele ondcrdeelen van het Duitsche voorstel hebben gecri tisecrd, maar het geheel oen gesclrikten grondslag om te onderhandelen hebben genoemd. De besprekingen worden heden voortgezet. Volgens een officieel onderzoek beloopt de door den Poolschen opstand aange richte schade in Oppcr-Sdleaaë tot nn toe tenminste 3 milliard mark. Speciaal in het industriegebied-bereikt zij een hoogte van 20 a 30 millioen mark per dag. Toenadering1 Op een bijeenkomst van groot-industri- eeleii in Opper-Silerië, samengekomen op verzoek der leiders van de Poolsche in- surgenten ter bespreking van de moge lijkheden om het normale economische leven weer te herstelen, verklaarde men zich voor een onmiddellijke staking der vijandelijkheden tusschen de Duitsche de tachementen en de insurgeniten. HET FAILLIET VAN HET BOLSJE WISME. Volgens telegrammen, die de „Morn. Post" pit Stockholm cn Helsingfors ont- V?£HgF ïLo?kiJü.t «Tc Aap A-ovjo t-i-ogce- ring te verminderen en staan belangrijke gebeurtenissen te wachten. Eiken dag wor den tegenstrijdige decreten uitgevaardigd en beambten aan fabrieken en verschillen de instellingen zondeT opgaaf van redenen ontslagen. Lcnin zeif zon bevél gegeven hebben krachtig op te treden tegen anar chisten, De sovjet voeding-commissaris Krestnisky en de financieete commissaris "Tsurypa, kwaimen onlangs door Reval op weg naar Du'itschland; de eerste had ver scheidene kistjes platina bij zich. Vijf an dere commissarissen hebben visa gekre gen voor het buitenland. Volgen berichten aan hetzelfde blad uit Reval hebben onder de leiders der com munistische partij te Moskou vergaderd Ier voorbereiding van het congres der Internationale heftige geschillen plaats gehad, waarbij Lcnin wees op den onder gang van liet economische leven in Rus land en zeide, dat Rusland's eenige hoop lag bij de Entente, maar dat de voorwaar de daarvan was een onmiddellijke bijeen- roeping van een vrij gekozen consliluce- rende vergadering. Toen Lenin zijn rede had geëindigd, werd hij begroet niet kre ten van: „Vcriraderl Weg met den verra- er! Weet ge wat ge verdient?", waarop Lenin antwoordde: „Gij bedoelt den ko gel? Ik vrees den dood niet, doch ik ben beslist overtuigd, dat wij onze communis tische idealen verwezenlijkt kunnen krij gen door de opofferingen Ie doen, die ik voorstelde". Volgens de sovjet-pers bereidt Trotsky een speciaal rapport voor over den toe stand, om voor te leggen aan liet Inter nationaal Congres. Trotzky's medestanders spreken er reeds over hem president te maken van het derde congres, in de plaats van Zinovief, die verklaard heeft te zullen aftreden. ENTENTE OF BONDGENOOTSCHAP. Onder dezen titel voert de .Europe Nouvelle" een poflemriek met den Britsclhen publicist George Glasgow, die had be weerd dat Frankrijk zich de gunsten van Brittannië onwaardig zou hebben be loond. Aan liet antwoord, hetwelk het blad op deze uitlating geeft, ontleent Bel „Hlbl." liet volgende: Er is geen dubbel zinnigheid moge-lijk. Het gaat cr niet om de BritscJie politiek le dwingen de Fran- sche politiële in Europa te steunen, weifce dwalingen zij ook moge begaan. Dodli er is slechts een bondgenootschap mogelijk, indien er overeenstemming over een pro gram bestaat. Laat Engeland vóór het lot stand komen dezer overeenstemming zijn standpunt verdedigen; niets is beter dan dat, en Frankrijk, dat het accoord van Londen heeft aanvaard om hel bondge nootschap te handhaven, zal dit begrij pen. Doch wat het niet zou begrijpen, is dat, eenmaal het verdrag gesloten, men d'it bij elke nieuwe inoeiüjkSieid opnieuw gaat bespreken. Al te veel Fransdhen verbeelden zidh reeds dat een recht streek sdhe entente met Duilscbland voor Frankrijk minder nadeelig zou zijn dan de BritscShe vriendschap. Men zou aan deze onvoorzichtige stelling ernstige ar- g-menlen verschaffen indien zou blijken dat bij elke crisis, de steun van Engeland met eenige nieuwe concessies moet wor den betaald. Niels is beter dan de Fransehe en Bril- sohe politiek bij elkaar aan te passen, op voorwaarde dat Biet wederzijdsche stand punt wordt aanvaard. Indien Biet evenwel een eenzijdig aanpassen van de Fransehe aan de Britsdlre belangen zou worden, zou het beter zijn aanstonds af te_ zien van een entente, waaruit slechts misver stand cn rancune kan voortspruiten. Wij hebben het reciht, zoo besluit het artikel, aan de Brilschc vriendschap iets anders te vragen dan dat in geval van ge vaar het Briisclic leger te onzer hulp zal komen, zoodrn Biet een expeditie-corps zal ■hebben kunnen samenstellen. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. DE RAMP IN DE „MONT CEN1S." Omtrent het ongeluk in de mijn „Mout Cenis" le Heme bij Munster wordt nader gemeld: Tot nu toe zijn er 73 dood-en en 16 zwaar gewonden. De ontploffing was^zoo (hevig, <lat zij van de vi-ende naar de vijfde zone oversioeg en een groot deel van de mijn in -brand zette. De redddntgisibriigaide vaai de Bochumer mijnen is ter plaatse, ■/i-nfli foei reddingswerk vordert slacMs langzaam, daar ifocnv bjMft -ck» mannen beletben binnen ie dringen. Tot den eigen- üijïken brandhaard heeft men tot n/u toe nog niet kunnen doordringen. Er besitaat groot gevaar voor een tweede ontploffing. De meestal zeer zwaar gewonden hebben ook door de giftige gassen ernstig geleden. De in de mijn aangerichte schade is zeer aanzienlijk. Van de omliggende mijnen, zelfs van tamelijk ver verwijderde, kwamen in den loop van den middag de reddi'ngsrnan- schappen aan. Aan hun opofferend en moedig optreden is het te danken, dat een groot aantast mijnwerkers, die in ernstig gervaar verkeerden, nog ,zijm gered. Op één plaats werden, op het laatste oogenblik, mndat reeds 7 man het slachtoffer warm geworden van de giftige gassen, de ove- rj|p 42 gered, die eveneens dreigden le stikikien. Om 12 uur 's nachts kon liet grootste gedeelte der reddingsniaatschaip- pen inrukken. De verschillende branden waren gehlusciht en er waren nog Slechts 7 of 8 dooden, die op zeer moeilijk le bc- reiikien plaatsen lagen ,in de mijn. Terwijl aan den eenen karnt liet jtotaal der dooden op- 78 wordt geschat, spreekt eau ander bericht van 75 dooden; heb aantal gewon den, van wie veten naar huis zijn gegaan, wordt in totaal op 175 geschat. Het be drijf zal waarschijnlijk geen langdurige stagnatie ondervinden, maar reeds binnen enkele dagen kunnen worden herval. EEN FAILLIETE GEMEENTE. De geanèensl-e Poplar, een deel van Lon den, heeft zich als failliet opgegeven, om dat zij niet de gevorderde belastingen aan d>en London County Council betalen kan. De gemeente is een der airmsten van Lon den en heeft geweldig je lijden onder de heerschenjde werkloosheid. Van de 160.000 bewoners zijn 15.600 werkloos en de ge meente heeft "wekelijks aan hen en andere armenzorg 4500 pd.st. uit te geven. De gemeente zal am een beroep op de regee ring doen. HET RECHT DER CARIGATUUR. Een Parij-sch leekenaar had onlangs in hel Salon des Humoristes een caricatuui geëxposeerd van Cécile So rel, de bekende tooneel'sfpeelster der Co-médCe Fran^aise. Een scliandaaltje was daarvan het gevolg: Cécile ontstak in woede, en beschadag-ue haar geprofaneerde beeltenis. Veel ge schrijf in de couranten, daarna een proces. De Conférence des Avoeats heeft zicib met de zaak bezig gehouden, en de quaes- lie besproken „of een nctrice zich mag verzetten tegen het tentoonstellen van haar, caricatuur". Een actueel onderwerp dus# dat veel belangstellenden had- getrokken. Nu een langdurige en -niet altijd zee* ernstige discussie verklaarde de meerder heid der ad vocaten dat tooneelspclers eni tooneelspeelsters „publiek eigendom" zijn, dat de caricaliuur een recht van kritiek is als elk ander (rechten dat er dus geen reden beslaat om d'it ten gunste" van actrices 4e beperken In verband met den Maandag door ons vermelden diefstal van juweeien te Parijs, is een premie van 50.000 franos uitgeloofd, voor lien, die aanwijzingen kunnen geven, welke tot de opsporing der gestolen juweelen mochten leiden, VRIJ NAAR HET DUITSr.IL Brcnner schudde afkeurend lie! hoofd „Daar komt niets van," zeide liij beslist. „Gelooft gij, dat i!' u zou veroorloven In uw overmoed hel leven of ten minste de gezonde lcdemate:; uwer vriendin in gevaar te brengen? Indienindien zij Biel goedvindt cn gij liet wcnsclit, kunt gij de eersle oefeningen onder mijn ioe- Bieht doen," voegde hij er-langzaam bij. Wanda glimlaohle vergenoegd. „O, gij ilimmerd! Gelooft gij, dat gij mij iets kunt I vijs maken? Ik zal haar uw voorstel i'verbrengen. Leo. verslaat gij? En ik ilenk, dat zij er niels legen zal hebben." 1 Helena had inlusscbcn hel boschje be- Teikt en bleef daar diep ademhalend een «ogenblik slaan. De koelie in de schaduw der bladerrijke hoornen deed haar goed. Zij pluklc cenige meibloempjes, maakte zo aan haar ccinlure vest envervoBgdc dan hugzaam haar weg. Wasvêft was ontegen zeggelijk een merkwaardig schepsel, een origineel, gelijk Constantie haar noemde. Haar tante waegde het; -vaar het scheen, Biet, den strijd met de rtherpe tong harer I vbreïi-rbjTLk'r tdnhi on V tvi,onzin- I mg, ja cn spotzuclilig, maar tegelijker tijd open en goedhartig en vrij van allen trots- Zeker, het kon niet moeilijk zijn met haar om te gaan. En de barones? Nu, zij zou wel niet veel met die dame in aanraking komen, want, gelijk Leo zeide.... He. hoe kwam zij er toeden baron in gedachten bij zijn voor naam te noemen? Leol wat een mooie naam! Wanda scheen met hem veel ver trouwelijker om te gaan dan met zijn moeder, en hij Wel waarom ook niet? Die beiden pasten immers in ieder opzicht bij elkan der, en de verwantschap was een zeer ver wijderde. Alsof zij baar eigen gedachten wilde ontvluchten, stapte Helena vlugger voort, totdat het boschje achter haar lag. Aan den anderen kant viel haar oog plotseling op drie vrouwelijke gestalten, die op eenigen afstand voor haar uitgin gen. Waren dat niet haar beide jongere zusters? En wie zou de derde persoon zijn? Na eenige minuten was zij de drie wandelaarslers zoozeer genaderd, dat zij duidelijk de bruine japonnen barer zus- sters herkende. Maar wat scheelt Greta toch? Zij scheen zich met moeite voort te bewegen. En haar japon, haar schoe nen, ja, inderdaad alles was vol modder en slijkl „Grtal" riep rij yerwpnderd en ver schrikt uit Haar roepen werd gehoord. „O Helena, Greta is in het waiter gevallen." „Neen, niet in 't water, maar in een modderpoel" verbeterde dcize. „Bah- wal zie ik er uitl" „Maar kinderen, wat hebt gij toch be gonnen?" riep Helena, nader komende. „De tak brak en Greta viel er midden in," was de niet zeer duidelijke verkla ring van Iledwig. „Als juffrouw Elfriedc haar niet geholpen had, dan zou zij er nog in zitten, want ik kon er haar niettegen staande alle moeile niet uithalen." Helena wierp nu een blik op het jonge ■meisje, dat met den naam Elfriede aange duid werd. Do eenvoudige, meer of minder ver scholen japon, de grove, süechls met een smal zwart lint geboorde hoed vormden een zeker contrast met haar geestig ge zicht en de rustige, zelfbewuste houding. Hedwig scheen plotseling te begrijpen, dat zij een beleefdheidspiaclit had ver zuimd. „Dat is mijn zuster Helena.... Mejuffrouw Elfriedc Rankhorst," zeide. zij op zulk een plechtigen toon, dat de beide elkander voorgestelden slechts met moeite hun lachen konden bedwingen. „Mejuffrouw Elfriede kwam op ons roe pen om hulp toesnelten. Indien zij niet toevallig in 't bosch geweest was, had hef er zeer slecht met ons uitgezien; hoe meer moeile Greta deed om er uit te komen, ■Ulna /Jxanatm oa Helena dankte vriendelijk voor de spoe dig hulp aan haar zuster veriecud. „Zoo erg gevaarlijk was het nu wel niet," meende EM'riode glimlachend; „maar het was toch goed, dat ik mij in de nabijheid bevond." „juffrouw Elfriede zocht mos en nog andere planten, o-mdat zij juist bezig is een bloemenmandje te maken," verklaarde Greta. „Zij heeft beloofd het ons te leeren." „Juffrouw Elfriedc zal nog wel eens wensdhen, dal' zij u in den modder had Btiten zitten, als gij haar zoo lastig valt," zeide Helena -p afkeurenden toon. „Juffrouw Elfriede heeft mij nu een maal er uitgehaald", riep Greta vroolijk, „en ons veroorloofd liaar op te zoeken. Als mijn laarsjes maar niet zoo vol mod der zaten!" voegde zij er ongeduldig bij. „Wij zullen gauw te huis zijn" troostte Helena. „U heeft ons nog niet gezegd, waar ti woont, juffroluw Elfriede" herinnerde Hedwig. „Dat is zoo. Misschien heeft u, niet ver van het slot Gnruguh, die eenzame pacht hoeve gezien. Daar wocn ik met mijn moeder." Elfriede lachte. „Mama en ik zijn, helaas, niet de eigenaressen dor pacht hoeve, wij hebben daar Slechts een paar kamers gehuurd. Ik ben in Berlijn ge boren en opgevoed. Mijne moeder komt echter uit deze streek; daarom zijn wij na den dood mijns vaders hier komen wonen." De jonge meisjes waren intüsscken de fabriek genaderd, waar de wegen uit el kander liepen. Elfriede drukte dc beide meisjes de hand, die, ten gevolge van het gebeurde ongeluk, er niet zeer zindelijk uitzagen, wisselde met Helena een tame lijk plechige buiging en was spoedig daarna achter een ltagêdoornen heg ver dwenen. - vu. 1- sv-i h Geholpen door Max hadden de heide meisjes over Helena's bedenkingen geze gepraald en aan de nieuwe vriendin de beloofde visile mogen brengen. Laait in den avond keerden zij terug als de trotsche eigenaressen van een door hen zelf vervaardigd doosje, dat met mos en schelpen heel aardig versierd was. Dit werd lot groot genoegen der meisjes van alle karaten bekeken, naar waarde he- wondei-d, niet het minst door de begin nende kunstenaressen zelf, en ten slotte plechtig aan moeder len geschenke ge geven. „En morgen mogen wij weer terugko men, heeft jufSrouw Rankhorst gezegd, Mama", verldde Grela met veel ijver. „Juffrouw Elfriede wil ons wijzen, hoe men van halmen mandjes vlecht! Denk «sens, zii eqi haar mama maken zulke I De socialistische „Voorwaarts" van Rot terdam en het «lito „Volk" te Amsterdam zetten uiteen, dat „de regeering niet hijster gelukkig blijkt te zijn geweest met haar ikeuze van een onderwijsinspeeteur te Rot terdam." Deze_ Dh. de Noo, zendt circulaires aan de hoofden van scholen bij wie sollicitanten naar het hoofdschap in Rotterdam werk zaam zijn. „Klasseonderwijs" drukte die af en bovengenoemde bladen vallen cr ali gieren op aan. Zoo lezen we: Vraag zes luidt: Waar ligt het zwaarte punt van zijn belangstelling? Vraag zeven; a. Hoe is de geest zijner klasse? b. Hoe is de omgang met zijn fiinbtge- noolen? e. Welke is zijn verhouding tof het Vraag achil: Tooni Vlij in de practijk een zoodanigen ceririod voor dc wet, verorde ning cn instructie dat hij ais schoolhoofd ook het zedelijk recht zou hebben dien van de onderwijzers (ressen) te verlangen? Vraag tien: Aclit u hem ten volle be kwaam om aan het hoofd eener openbare school U. L. O. of M. U. L. O. te Rotter dam te slaan, wat betreft: j a. Zijne beschaving?. b. Zijne levenservaring? c. Zijn beleid en omgang met onderwij zers en leerlingen? d. Zijn houding tegenover autoriteiten? Vraag elf: Heeft hij eigenschappen, die hem als menseh (zeer) geschikt, ongeschikt maken om aan het hoofd eener school le staan? Wij kennen de politieke overtuiging van den heer De Noo niet. Maar dat deze cir culaire er op berekend is om sociaai-demo- craten van de sollioitaratenlijst te weren, daarom duiven we heel wat verwedden. Het lijkt ons meer dan noodig. dat dezen zonderlingen school-inspecteur eens van hoogerhand aan 'l verstand wordt gebracht, dat de tijd van dit soort geheime en ver trouwelijke vragenlijsten voorbij is. Wal leven we toch onder een gelukkig gesternte. Vroeger, in den slechten ouden tijd achtte men benoemingen van eenige beteek-enis van zooveel belang, dat men eerst terdege informeerde naar kennis en karakter, beschaving en ervaring van de sollicitanten. Maar dat hebben de geleerden van onzen tijd allemaal veranderd, spot de „Resb." „Waartoe zijn die dingen ook noodig? t Gaal immers maar om de openbare school. En als men daar voor een groot deel onderwijzers aanstelt als opkvveekers van „christelijke en maatschappelijke deug den," die zeif het christendom en de maat schappij op alle mogelijke manieren onder mijnen, waarom zou men dan ook niet evengoed mcnsclien zonder kennis enz. kunnen benoemen. Socialisten kunnen die dingen 0111 ze te verkoopen; zij zenden ze naar de stad cn krijgen cr veel geld voor. Ik zou willen, dat ik ook zulke mandjes kon maken, zij zijn allerliefst". „Morgen kunt gij in geen- geval gaan, omdat gij met mij hij de familie Weber verzocht zijt. Mevrouw l UnaCjli was de zen middag hier. Fritsjc is weer heter, naar het schijnt, zij had dus den tijd om hier ie komen". „Maar overmorgen, mogen wij er dan naar toe gaan, manie' „Ik zou liet u gaarne 1 mlooven, maar gij kun' onmogelijk d:t "seheiz zoo dikwijls laslig vallen, zoo. Hele na cn ik geen kennis met lien gemaakt hebben. Ik wil morgen bij mevrouw ül- mach en Constance naar die dames infor- mecren, en dan zullen wij zien, wat wij doen." Dc ur der midden in een uitgestrekt park gelegen villa Weber stond uiïnoo- ■digend open, 'oen mevrouw Wailhagen met haar belde dochtertjes den volgen den middag do groole, brced'e sloep op ging. Een slaperig uitziende bed ion dc kwam haar in hel porlaal tegemoet en 'bracht de gasten door liet salon naar het breede, aan den zuidkant van het huis gelegen terras (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1