ONS BLAD aagd. BUITENLAND. Markt mm»n Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: «SSTt?*- Brieven uit Frankrijk. I-HI ll.l.KTON Onder Valsche Vlag BINNENLAND. i K. MAAR. assiers. lm. B.15 plm. 3.33 O 93v10 O 0 O 0 O 0 3ivi 3°H 0 0 0 0 118v ti6 103 r=3 346v2 341 0 ic.8 103^ 380 377 173 171 437 4-33 0 0 82 83 0 0 0 0 0 65 0 0 0 *=3 0 0 124 390 385 0 0 0 0 o 0 0 0 waarbij M. L. n m es en e en o onbarmhar- ïen voor het L. is gevanke- gebrac'nt. UK IN DE NIS. Het aantal nramp in de gestegen, mimissarissen aats des on- ISTINOEN. ni. In Brom- ge buitenspo- tschers plaats werden ge- burgers zou- 3d en beroofd sic arrestaties •anten komen ook de Duit- ung werd de ilen in beslag èps^J.Ï.- Bi Juni. De bui- Bromberg du- is tegen 7 uur rstvergaderingl en Friedrichs- ede naars het stadspresident ir mishandeld. werden mili- >en echter het ven werd, wei- lieraan geviolg erden cadetten ademie ontbor lige salvo's af. tonen gewond rspreidde zich d wordt steeds VAL. ïi. In het Reu den nacht bi> rr. een sterke n. Het gebergr Dogte van 900 aw bedekt. ■oord 427 Kaas- 2e kW. 63-67; >1 matig. markt, oati'MW kw. i' 2.20; 2e 1.90 per K.ft. SÜ per stuk. 818 1.15-1'. 16; 2e kw, K.G. Schaanger. ifcvereen. Zuider naote f7-80 tot f5.80 p. baal. 14e JAARGANG DAGBLAD Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar t f 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0A0 f hooger. No. 433 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- uilbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot eert bedrag van f 500,—, f 400,—, f 20Ü,—f 100,—, f 60,—, f 35—, f 15,— Niets gemakkelijker dan een correspon dentie te wijden aan liet dure leven. Geen onderwerp dat meer de belangstelling van de lezers trekt, die voornemens zijn een bezoek aan Frankrijk te brengen. Zij kun nen er uit opmaken of hun beurs een der gelijk uilslapjc mogelijk maakt. Die liun buiselijken aard trouw blijven, vonden bet aangenaam eens een vergelijking met liet Hollandsche leven te kunnen maken. Laat ik beginnen met te zeggen, dat ik mij niet le veel in cijfers zal verdiepen. Liever wit ik u spreken over den strijd, die togen bet dure leven wordt aangebonden en waar over de onder-staatssecretaris, van finan ciën. Paisant, aan de correspondenten van biiitenlandschc bladen eenige mededcelin- gen beeft gedaan. Met. allo kracht streeft /lij er naar een daling van prijzen te be werken, en al heeft Frankrijk op dit ge- jied al menig goed voorbeeld den laatsten lijd gegeven, er zijn factoren, die het on mogelijk maken, liet gewensehlo resultaat spoedig te bereiken. Hodgc salarissen doen de enorme prijzen handhaven, de wissel koers, de laatste weken wel wat verbete- rend, is er van groolen invloed op, maar vooral de le geringe productie doet de da ling niet van een leien dakje loopen. liet zal noodig zijn dat dc productie weer in normale banen wordt gevoerd om tot een werkelijke „baissé" te kunnen komen. Ook tegen de vele misbruiken, die er beslaan, ,vil bij maatregelen nemen en dit. vooral zal de vreemdelingen belang in boezemen, hij wil gedaan zien te krijgen, dat enkele hotels bun prijzen vaststellen en vooruit bekend maken. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan de willekeur, waar mede vreemdelingen soms worden behan deld. Overdreven zijn de medcdeelingen, die sommige bladen óver dc afzetting van vreemdelingen hebben gedaan; hei komt mij voor, dat hierbij meer de bedoeling voorzat stemming le maken tegen Frank rijk, dan wel de wensch om de waarheid le vertellen. De heer Paisant verzocht met alle klem, zoodra ons iels daaromtrent Ier oore kwam, of werkelijke feilen van af zetting geconstateerd werden, oen klacht bij liem persoonlijk in ie dienen. Het leven is duur in Parijs, niemand zal het ontkennen, maar zooveel duurder dau iu Holland kan ik het beslist niet vinden. Lalen wij niet vergeten, dat Frankrijk jaren van ellende en zorgen heeft doorgemaakt, waarbij de HoHstidsche dislributietijd slechts kinderspel is. Werkkrachten zijn door den dood, midden in de kracht van hun leven, weggerukt, het normale leven is ontredderd en als men dit in oogenschouw neemt, mag men niet te hard over het dure leven klagen. Men moet niet luisteren aaar menschen, die voor enkele dagen Pa- ijs bezoeken en ondanks laag ingekochte francen, het o zoo duur vinden. In de eer ste plaats stellen zij de allerhoogste eischen, nemen voor de kleinsle afstanden taxi's, be zetten dc duurste plaatsen in de schouw burgen en willen in die paar dagen er alles van hebben. Zij doen inkoopen, die bij de gewone uilgaven worden opgeteld en thuis gekomen, valt bet uitgegeven bedrag alles behalve mee. Woon! men hier, dan gaat dit alles heel anders in zijn werk. Men kent de gelegenheden, waar men voor 6 franc evengoed, zoo niet beter, dineert dan in die waar de vreemdeling 12 of meer oeianlt. Ken autobus of de metro voert ook nnar het doel waar men zijn wil en vraagt slechts een offer van 35 centimen. De the aters zijn duur, maar men behoeft niet juist in stalles en loges te ritten om goed le kunnen zien en hooren. Zoo zou ik verder kunnen gaan om het verschil aan te too- nen van de prijzen van het werkelijke le ven en dat van den hotel bezoekenden vreemdeling. In hel kort samengevat kan men zeggen, het leven is duur, maar in het bizondcr voor den Franschman, voor wicn de franc nog altijd 4ti centen geldt. Wie met francs van een niet. volgestort kwartje werkt, behoeft zich niet te beklagen. Ken van de belangrijkste oorzaken die de prijzen hoog houden is wel liet systeem van indirecte belastingen dat hier is inge burgerd en waarvan men wel niet spoedig afstand zal doen. Het heelt dau ook, opper vlakkig althans, een zekere bekoring boven de direcle. Niemand voelt liet zoozeer of men een cent meer voor zijn suiker en an dere arib;eten betaall, in ieder geval min der dan liet in eens betalen van ecu boog opgedreven belastingbiljet. Ik zeido opper vlakkig want de nauwkeurige boekhouder zal lot de conclusie komen op het eind van ct jaar, dat het totaal der indirecte be lastingen door hem voldaan, een bedrag vormt, dat in niets van dat van het belas tingbiljet in Holland, verschilt. Billijk is trouwens die belasing niet. Een ieder wordt er gelijk bij behandeld en de progressie kan alleen zitten in een meer of minder gebruik der noodigc artikelen. Indirecte belastingen zijn een bezwaar voor de min- dergegoeden en in hun wezen dus ondemo cratisch. Frankrijk is ecliter in heel veel opzich ten het land der traditie en men doet er niet gaarne afstand van, wat eens burger recht heeft verkregen. Dit houdt in vele opzichten den vooruitgang tegen en zal ook wel dit systeem van belastingen doen hand haven. Geen minister zal het spoedig aan durven nieuwe belastingen op te leggen, al maken de tijdsomstandigheden het noo dig, nieuwe bronnen te ontdekken. De Duiischers moeien betalen, zegt men niet len onrechte, maar of, zelfs als deze hun beloften nakomen, het door hen te betalen bedrag voldoende zal zijn, vereischt een groot vraagleeken. Eén nieuwe belasting niet te min is in het vooruitzicht gesteld en wel die op het verblijf van Franschen en vreemdelingen in hotels te Parijs. Protesten zijn er, speciaal door de hotelhouders, tegen ingebracht, maar steekhoudend zijn zij m.i. niet. Het vreemdeiingenbezoek zal werkelijk er niet door lijden. Wie eenmaal uit is kijkt niet op een franeje meer of minder en voor zakenmenschen is het zeker geen factor. Ik voor mij zou zelfs een dergelijke belasting aan de plaatselijke overheden in ons land in overweging wil len geven. Maar genoeg over deze male- rieele kant van het leven, ik weet wel dat liet geld de „nervus rerum" is en toch geef ik er de voorkeur aan over andere zijden van het Parijsche leven het licht te laten schijnen, wat ik hoop in een volgen den brief le zullen doen. Parijs, 7 Juni 1921. Mr. P. v. S. VRIJ NAAR HET DUITSCH. Constance en hare gehuwde zuster zaten in gemakkelijke tuinstoelen aan een ta feltje, waarop eenige versnaperingen ston den, terwijl niet ver van hen dc jonge stamhouder der familie Ulmach zijn hob belpaard iot een wilden galop aanspoor de. Mei een uitroep van vreugde stapte hij nu van zijn paard af en snelde naar de beide meisjes loe. Deze begroetten hem levendig en lieten zich gewillig door hem wegleiden, omdat hij haar den nieu wen ezelwagen wilde loonen, dien hij ge kregen had. De conversatie der drie dames draaide, gelijk dat gemakkelijk le begrijpen is, een geruimen tijd om Frilsje en zijn buitengewone eigenschappen en talenten, waarvan de minste in hem een toekom stige Raphael deden vermoeden. Hier door kwam het gesprek op kunst en kunstvoortbrengselen, totdat men eindelijk tot het gewone proza van 't leven afdaalde en zijn oplettendheid schonk aan huiselij ke aangelegenheden en in verband daar mede, aan buren en hunne families. Dit thema herinnerde mevrouw Wallhajfen san de belofte, die zij haar kinderen fedaan. De toestand in Ierland. Een verklaring der R.-K. geestelijkheid. De Roomsch-Katholieke hiërarchie in Ierland heef! oen verklaring openbaar ge maakt, waarin gezegd wordt dat in Ierland de schanddaden en gruwelen intenser zijn geworden. Er dreigen nog duisterder ge beurtenissen, zoo wordt in de verklaring gezegd, omdat de Ieren terecht de schijin- regeling hebben versmaad, die door de Brilsche regeering met uittarting van Ier land is ontworpen. Het Zuidelijk parlement. Tot dusver was niets vernomen omtrent dc verkiezing van senatoren voor het Zui delijke parlement, die volgens de nieuwe Home Rule Act, uit 64 leden zal bestaan. Ex officio zouden senatoren zijn de Lord Chancellor of Ierland en de Lord-mayors van Dublin en Cork, terwijl er verder zevenlien door den onderkoning zouden worden benoemd en voorts een aantal zouden worden aangewezen uit de gcesle. Uijlklieid, de „peers", den Privy Council en dc graafsahaps raden. Thans meldt echter een Reuter-telegram, dat senatoren van Zuid-Ierland een me morie lot Lloyd George hebben gericht, Waarin zi j verklaren hun verkiezing te aan vaarden met de bedoeling in volle vrij heid te handelen .Zij achten de bevoegd heden ,aan het Zuidelijk parlement toege staan, onvoldoende om met succes te re- geeren en dringen daarom aan op een zoo spoedig mogelijke hervorming van de „Government of Ireland Act" (waartoe blijkens een Routerbericht de regeering niet bereid is.) Zij zijn bereid samen te werken met een Lagerhuis, dat een grondwettige vertegen woordiging is van de meerderheid der kiezers, maar niet met eenig lichaam, be noemd om het verkozen Lagerhuis te ver vangen. Met dit laatste is bcdoefld dat de regce- ling, wanneer het zuidelijke parlement niet functioneert het zou op 28 Juni moeten bijeenkomen, doch daarvan is geen sprake dit deel van Ierland als een Kroonkolonie zal worden bestuurd. I'.ngelsch blad maakte onlangs de opmerking, dat dit wel zou betockencn, dat de regeering dan eenige stroomaiinen met het bestuur zou belasten, doch dat feitelijk de militairen er heer en meester zouden worden. Dat het dien kant uit gaat, zou kunnen büjken uit een mede- deeling, blijkens een Reuter-bericht door den minister van oorlog Wortbington Evans in liet Lagerhuis gedaan, dat er pas weer nieuwe bataljons naar Ierland waren gezonden en dat éS> zoo spoedig mogellijk nog meer zouden worden gezon den. Voorts deelde hij mede, dat de quaesüe der uitbreiding van den staalt van beleg in studie was. Sir James Craig en Dc Valera. De bijzondere correspondent der „Mor ning Post" te Belfast meldt, dat er niets waar is van de te Londen verspreide «nededeeling dat opnieuw een samenkomst zal pJaats hebben lussdhen Sir James Craig en De Valera. Hij verklaart beslist te kunnen mededeelen dot de eerste mi nister van Ulster in geen verdere bespre kingen met Sinn Fein zal willen treden dan op voorwaarde: dat de suprematie van het rijkispariement onaangetast zal blijven en de rechten en de macht van liet Ulster parlement op geeneriei wijze zullen worden aangerand. Het lijdt geen twijfel of de aanstichters in ZuhMcriamd, die thans machtiger zijn dan De Valera zelve, zullen daarvan niet willen welen en er kan dus geen quaesüe van vrede weizen. Vredes-pogingen1 „Central News" meldt, dat in de wan delgangen van het Lagerhuis allerlei ge ruchten liepen, dat de Sinn Feiners voor nemens zouden zijn de aanwezigheid des konimgs ie Belfast te benutten om hem een vredesvoorstel te doen. Drie officieren vermoord. Drie officieren, die in burger bun ka zerne le Feilbard in het graafschap Tiip- perary hadden vertalen om een wande ling (e maken, zijn den volgenden dag vermoord gevonden te Woodroofe, in bet- zóltfde graafschap. Zij hadden wouden van kogels en hagelkorrels en wanen geblind doekt voor zij vermoord waren. EEN DEBAT OVER IERLAND IN HET HOOGERHUTS. In het Hoogerhuis is Dinsdag de toe stand in Ierland besproken. Aan den voor avond van de officieeie opening van het noordelijke parlement te Bedfast door den Koning wensohte men van de regeering een verklaring le verkrijgen of zij bereid was wijzigingen aan ie brengen in de Iloane Rulè Act en fiscale autonomie aan Ierland toe te slaan. Een aantal „peers", die Zuidelijk IerOand vertegenwoordigen, stelden de regeering lüeromlrenf vragen. Naimcns de regeering verklaarde blij kens een Rcuter-berióht dc Lord Glian- •ceMor, dat de eenige hoop o,p een schik king in verdere ondeihandclingen tus- schen Noord en Zuid Uag. Als de wet in Zuid-Ieriand een mislukking Week (aldus de Lord Chancellor) zou de toestand niet belangrijk ernsüger zijn dan thans en als er eenige neiging bestond om tot een schikking le tornen dan bood de wet de gelegenheid om spoedig tot zulk een schik king le komen. Degenen, die geloofden dat enkele wijzigingen in de financieele bepalingen der wet wijziging zouden brengen in den ioesland, waren le opti mistisch. De geschiedenis der laatste drie maanden, was, aldus de Lord Chancellor, de geschiedenis van het échec onzer mili taire krachtsinspanning om gelijken tred te houden met de militaire maatregelen onzer tegenstanders cn om deze de baas te worden. Er werd in Ierland een gue rilla gevoerd en alle pogingen die noodig waren om den tocsland ihet hoofd te bie den moesten geschieden. De Lord Chancellor wees ieder denk beeld van fiscale autonomie voor Ierland af en vroeg of iemand geloofde, dat zelfs als de regeering een wetsontwerp indien de, waarin de betrekkelijk geringe finan cieele Tegelingen, die mogelijk waren, vervat waren, er een revolverschot in Ierland minder zou gelost worden of dal er één leven van dc troepen der Kroon minder zou verloren gaan. Als degenen, die thans oorlog voerden, met niets min der tevreden zouden zijn dan een onaf hankelijke lersche republiek, dan zou Britannië nimmer dien eisdh inwilligen. E"n motie van den Iersclicn „peer" Donoughinore, waarin een beroep op de regeering werd gedaan om aan te geven welke wijzigingen zij bereid was aan te brengen in de Home Rule Act, werd ver worpen met 66 tegen 57 stemmen. Dc Pcolscfae opstand in Opper- Silezië. Een rijksdagdelcgalie naar Silezië. N ar de „Deutsche Tageszlg." van wel- •ingehchle zijde verneemt, is Dinsdagavond op verzoek der rijksregeering een com missie van twaalf leden uit den Rijksdag naar Opper-Silezië vertrokken, teneinde den toestand Ier plaatse to bestudeeren. Het Mad wijst er op, dat deze commissie niet, zooals men zou verwachten, uit le den van alle partijen, maar uitsluitend uit 'leden der coalitiepartijen bestaat. De Duitsche Regeering en Opper-Silezië. In de Dinsdag gehouden ka'binetszH- ting over Opper-Silezië werden, naar de ,3. Z. a. M." met zekerheid meent te weten, lalerecrst de conseqnentis over wogen, die zicSi in geva'l van een ongun stige beslissing inzake Opper-Silezië voor het kabinet-Wirlh zouden voordoen, con sequenties die ie meer voor de hand lig gen, daar de rijkskanselier in zijn eerste redé het behoud van Opper-Silezië ais een conditio sine qua non voor zijn aan blijven heeft gesteld. HET PROCES TEGEN HöLZ. In Berlijn is al sinds dagen het proces tegen den bekenden communistaschen roo- verhoofdman Hölz aan den gang. Het loont de moeite niet om iederen dag uit voerig van het getuigenverhoor melding te maken. Maar de zitting van gisteren heeft lot scènes gevoerd, die wel de moeite der vermelding waard zijn. Aan bet onuitputtelijke geduld, dat de voor zitter gedurende den duur van het proces heeft getoond, schijnt thans een einde le konten. De voorzitter is blijkbaar niet van zins, zich de provocaties van den be klaagde nog langer te laten welgevallen. De beide uit Maagdenhuig gedagvaarde beambten der veiligheHlspolitH', die even eens door benden van Hölz waren gevan gen genomen, bevestigden over het alge meen de verklaringen van bun reeds ver hoorde kameraden en schilderden hun hjige.oihn tijdens hun gevangenschap evenals de vorige getuigen dit hebben gedaan. Speciaal vertellen zij van de zwa re mishandelingen, waaraan ze waren blootgesteld Daarna wordt overgegaan tot de be spreking van het voorstel van de verdedi ging, den inspecteur der crimineele politie Kopp als deskundige over de getuigenver klaring van de vrouw van Hess le hooren. Dit voorstel wordt van de hand gewezen, waarop Hölz roept: „Natuurlijk, opdat het bedrog niet aan liet Kcht zal komen, jullie bloedrechters! Jullie zijn immers alleen maar bang". De voorzatter valt hem in de rede en roept hem hoogst opgewon den loe: „Ais je je nu niet eindelijk be hoorlijk gedraagt, laat ik je boeien! Je bent een onbeschaamde vlegelI" Beklaag de Höïz steekt dan beide handen op en zegt: „Doet u dat alsjeblieft, boeit u mij maar, en bestel dan meteen den beul". De verdedigers protestecren daarna le gen het verwerpen van het voorstel, waar op de officier van juslitie opmerkt, dat het toch niet aangenaam zou zijn, dat een inspecteur der crimineele politie, dus een ondergeschikte van liet O. M., ails deskun dige gehoord zou worden en in zekeren zin verplicht zou worden over zijn supe rieur, den officier van justitie, een oordeel uit te «preken. Beklaagde Hölz vail den officier van justitie in de rede en brult: „Leve het revdhitdonnaire proletariaat!" waarop de voorzitter met zeer luide stem, Hölz nog overschreeuwend, roept: „Hou je mond!!' „Breng den beklaagde wcgl" roept hij daarna de bij de beklaagden bank geposteerde politieagenten toe. Dezen brengen nu den zich te weer stel lenden en scheldenden beklaagde naar dc gevangenis terug. Daar springen de ver dedigers op, een van hen roept: „Nu wordt hij mishandeld, nu zal je het hebbent" Met wapperende toga stormen ze opge wonden den beklaagde na. Ook de offi- oier van justitie sluit zich aan. Onder al- gemeene opwinding wordt daarna de zaal ontruimd; de zitting wordt voor een uur verdaagd. GEHEIMZINNIG VERDWIJNEN VAN SCHEPEN. De „Daily Chronicle" verneemt uit New-York, d^t de regeering pogingen doet om een verklaring te vinden van het ge heimzinnig verdwijnen van 'ie Ameri- kaansohe stoomschepen bij de Atlantische kust en de zonderlinge omstandigheden, waaronder men vele maanden geleden den schoener „Carroü E. Doering" gestrand vond op de Diamand-ibanken van Noord- Carolina. Alle zeilen waren gchesclien; de eettafels waren voor den maaiiijd gereed; doch de kapitein en de bemanning van twaalf personen werden vermist. Geen spoor van eenig lid der bemanning werd gevonden. Een fiesch spoelde aan land, die een briefje bevatte, naar het heet ge schreven door den stuurman van den schoener, waarin men las: „Een met olie gesookt tankschip of onderzeeër hield ons aan en heeft de bemanning in ketenen gezet." De verdwijning van drie andere schepen, oen in de nabijheid van de banken, noop ten de regeering dn deze zaak handelend op le treden. Verondersteld wordt dat hier sprake is van zeerooverij door bolsjewisten. De re geering beeft de consulaire ambtenaren in aT.!e havens der wereld opgedragen te lellen op vermiste schepen of leden van de gevangen genomen bemanningen. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. EEN NIEUW, SOORT WERELD HERVORMERS. In Stuttgart hebben jonge monseben, die zich Ohristrerolutionnairen" noemen, eon bijeenkomst golxouden, om tc getuigen en propaganda to mal~en voor liun denk beelden over wereidhervorniL' j. In doel staan zij naast de communisten: ook zij willen een gemeenschap op communisti- schen grondslag; do burgerlijk-kapitalis tische maatschappij heeft gedaan, cn de socialistische is slechts een overgang. Ook zij achten een compromis met het oude onmogalijk. Maar, terwijl de communis ten slechts een revolutie mogelijk mee- nen, wanneer zij door geweld wordt ge bracht, zoo meenen deze „Christrevolu- tionnairen," dat do opbouw van een nieu we samenleving mogelijk is in verafge legen streken, waar do bedendaagsche cul tuur nog geen macht heeft. Zij hopen dat de proletarische jeugd die nog pri mitief en intellectueel nog gezond is, bon naar „Neuland" zullen volgen, om me onvoorwaardelijke opofferingsgerindb^d, een gezond lichaam en volledige toei.-j ding te trachten hun idealen te verwe zenlijken. Estlandsche bladen melden, dat d vrouw van Maxim Gorki aan de Rus sische grens door de sovjet-autoriteiten is gearresteerd bij een poging om dia manten over do grens te smokkelen. - - Officieel wordt meegedeeld, dat de prins v an Wales in den .aanstaanden win ter oen bozoek zal brengen aan Britscli- Indië. Do „American Federation of La bour" beeft zich er veor verklaard dat alle Japanners en andere Oosterlingen bui ten de V. S. zullen worden gesloten. HOE MEN DE KATHOLIEKEN VANGEN WIL. Als men met de stukken aantoont, dat het Socialisme het tegendeel is van Gods dienst, dat theoretisch het Socialisme ver nietigend is voor het Christendom en dat prnctisch socialistische bladen dag aan dag hun best doen het Christendom afbreuk te doen, dan zijn de Socialisten brutaal ge noeg zulks botweg te ontkennon. En dan wijzen ze op een of ander socialist, die ook een beetje aan Godsdienst doet. Wat natuurlijk al heel belachelijk is, want do .godsdienstigheid waarmee znlk een socialist dan gezegend i-:, heelt met Chris tendom ongeveer niets uit te staan, en, wat nog meer zegt, één zwaluw maakt goen 'zomer en één socialist, di8 zijn beginsel verloochent, maakt dat beginsel nog niet goed. Als de Sociaal-democraten vroeger za gen, dat zij, door éan afgevallen priester naar voren to schuiven, hun propaganda averechts voerden en den denkenden ar beider van zich vervreemdden, namen ze zulk een „propagandist" terug en zetten ze de anti-godsdienstigheid voorloopig wat op stal. Zoodoende liepen weer heel wat „bewusten" in de val. En als oen man als de socialist R. Kuyper zich niet ontziet, openlijk met zijn atheisme te koop te loopen en te verkondigen, dat de godsdienst niet meer mag tellen bij 't hervormen der maat schappij, dan komt oen dr. Eissoher in het „Volk" even onbeschaamd vertellen, dat men die dingen niet zoo openlijk' moet zeggen. De heer Kuyper „is een ongodsdienstig man, dat is zijn zaak; hij is daardoor tegenover Rome voor ons een zwak punt" 't is dr. Eischer die aan 't woord is on „in plaats zich' nu, met behoud vau vaandel en wimpel, voorzichtig lot onder de bescherming der artillerie zijner religieuze partijgenooten terug te trekken" gaat hij maar op eigen gelegenheid .strijden. Dat V t niet te pas, zegt deze man. Daarom, zoo ver volgt hij I I 1 M I „Daarom is hot voor het kooge doel der Partij wenschelijk, dat tegen Kuyper's manier van toenadering zoe ken, luide en scherp geprotesteerd wordt door menschen zooals ik, hoe gering onze waarde ook overigens moge zijn. Hetgeen ik doe bij dezen. Van Kuyper en zijn geestverwanten echter wordt het offer gevergd, dat ze met hun anti-religieuze overtuiging zoo min mogelijk te koop loopen, en er in geen geval over spreken in verband mat hun socialisme". 1 x Criticaster neemt in de „Resb." deze perfide tactiek stevig tusschen vinger en duim en zegt ervan: „Snap jo 'm? De ongeloovigen der partij cn dat is de groote hoop moeten achterbaks blijven. De „religieuze partijgenooten" kunnen dan beter met het vinkentouw werken. Ze lokken en lokken: we zijn er immers net zoo gods dienstig als de Katholieken. En als dau de vogel gevangen is, dan zullen de Kuy per's en de andere ongeloovigen wel zor gen dat de gevangen beextjes gedresseerd wordtSx 't Is slim bedacht. Er mankeert alleen aan, dat voor den Katholiek het vago nisje van godsdienstigheid, dat enkelen socialisten is aangestreken maar zelfs niet iets van beteokenis van het Christendom in heeft niet veel minder is dan heft ongodisme van Kuyper. In zóóverre al thans dat oen Katholiek, die naar het Socialisme vervalt, zeker niet lang be- kooren zal tot het troepje godsdienstige socialisten, maar lot de volslagen on godsdienstige Eoort afzakt. Dat voelen de Katholieke arbeiders tegenwoordig- drommels goed en daarom zal 't niet baten, of de val al zoo slim gezet wordt. De Katholieken hebben hun oogen open on dat feit vernagelt de „artillerie" der „ïtiligieus-socialisten"." De rechten der vrouw. „Het Iweede vrouwelijk Kamerlid mejuffrouw Wcslerman, zal binnen kort liaar intrede doen in de Ka mer. Reeds beeft zij baar idealen cn plannen aan verslaggevers ontvouwd. En zoo zijn wij te welen gekomen, dat mcj. Westerman in de Kamer zal doen wat in haar macht is, om de rechten der vrouw, die bij de te genwoordige regeering zoozeer in het gedrang kwamen, le verdedigen. Zij zal zich verzetten tegen de rcac- lionnaire stroomingen, die de vrouw in haar persoonlijke vrijheid wil aan- „Rankhorst?" zeide mevrouw Ulmach twijfelend. „Die menschen ken ik niet. cn zoover ik mij kan berinneren, heb ik dien naam nooit gehoord". „Toch wel, Louise", hernam nu Con stance. „Herinnert gij u niet meer die bei de dames, die nu omtrent twee jaren ge leden hier bij den ouden Ostlander zijn komen ownen? Wij dachten eerst, dat zij slechts de zomermaanden hier zouden doorbrengen". „O ja. nu herinner ik het mij. Zij maak ten toen eemlgszins de algemeene nieuws gierigheid gaande; later bleek het, dat hel heel gewone menschen waren, de weduwe en dochter van een klein ambtenaar". Constance schudde het hoofd. „Gij ver gist u, Louise, mijnheer Rankhorst was volslrekt geen ambtenaar, maar advo caat." „Dat zou mogelijk zijn." Mevrouw Ul mach verborg achter baar waaier een vervelend geeuwen. „Stelt u belang in juffrouw Rarikhors-l?" vroeg Constance, terwijl zij rich tot me vrouw Wal'ihagen Wendde. ,Een ongeval heeft mijn kinderen met de dochter in aanraking gebracht," her nam deze dralend. „Het schijnt een zeer lief meisje te zijn; de kinderen zijn ten minste geheel voor haar ingenomen. Om dat ik nu volstrekt niets van deze familie wist, wide ik mij eerst overlagen, of een tlylere kennsmaking met haar zou aan 'te raden zijn." .Daaraan kan geien twijfel zijn, riep Constance. „Men spreekt met de grootste achting van haar. Ik heb dat jonge meisje dikwijls beklaagd, dal zij volstrekt geen omgang had met meisjes van haar leeftijd en zich zeker dikwijls zeer eenzaam moet gevoelen. Maar ik zag geen mogelijkheid zelf iels aan die zaak te veranderen." Mevrouw Ulmach vouwde tamelijk on stuimig haar waaier dicht en deed het voorstel om een wandeling door het park te doen. Mevrouw Waiilhageu stemde gaarne toe en de drie dames waren juist op bet punt het terras te verlaten, toen achter hen de glazen deur van het salon openging en mijnheer Weber met behulp van een stok kwam aanhinken. Toen hij bemerkt had, wat de dames van plan waxen le doen, kon hij de bekoring om het kamerarrest, dat hem van den dokter was opgelegd, voor 'n paar uren uit eigen macht op te heffen, niet weerstaan, en zoo sloot hij zich bij hen aan, niettegenstaande de levendige oppositie zijner beide doch ters. Constance had niet te veel gozegd, toen zij haar tuinman het recht toekende zelf standig te handelen en zijn eigen mcening te hebben. Met bewondering keek me vrouw Wailhagen rond, toen zij onder het groen, geurig dak wandelde, dat de oude eerbiedwaardige boomen hoog bovenhaar hoofd vormden. Mijnheer Weber, die een 'hartstochtelijk natuurvriend was en zelf niet weinig botanische kennis bezat, maakte haar nu hier dan daar oplettend op een bosschage, een struik of een bloem en was verrukt bij haar zooveel begrip en belang waar te nemen. Einde lijk bereik 1c men dc grootsch aangelegde broeikassen. „Nu moet u het allereerst de parel mijner verzameling bewonderen, mevrouw Wailhagen", zeide de fabrikant met zekeren trots. „Ik heb daar een exem plaar van.... Wat is er Frederik, zoekt gij mij?" „Mijnbeer kwam reeds een half uur ge leden," zeide de bediende, een visite kaartje overhandigend. „Ik heb u eerst in de beukenlaan gezocht, de keukenmeid zeide echter, dat u dezen kant uit was gegaan." Mijnheer Weber wierp een verdrietigen blik op het kaartje. „Ik kom dadelijk. Hebt gij mijnheer in de bibliotheek ge bracht?" „Hij wilde liever buiten een beetje rond wandelen, totdat ik u gevonden had, mijn heer. Ik geloof, daar komt hij al aan. Hij zeide, dat hij in de nabijheid van het huis wilde blijven." Buiten op het breede tuinpad werden zware stappen hoorbaar, en in de open staande deur verscheen een heer, die lang zaam naderde. De fabrikant wide, na eenige woorden van verontschuldiging tegen mevrouw Wa'llhagen den bezoeker te gemoet gaan, I maar deze had de kleine groep reeds be merkt en trad, na ee<^ besluiteloos dralen van eenige seconden, bannen. „Excuseer, dat ik u stoor, maar ik kan de gelegenheid om aan de dames mijn op wachting te maken onmogelijk ongebruikt laten voorbijgaan," begon hij, terwijl hij den heer des huizes, die hem te gemoet was gegaan, de hand schudde. „Uw die naar, mevrouw Weber." „Veroorloof mij, mevrouw Wailhagen, dat ik u mijnheer Gulhbridge voorstel. Mijnbeer Gulhbridge..."." De voorsle'l'linjj xverd niet geëindigd. In plaats van de gebruikelijke buiging^ le maken, had mevrouw Wailhagen zich hoog opgelicht en keek met de uitdruk king eeiver trotse!'" verachting lieer op den man, die voor haaf stond, en die van zijn kant, volkomen buiten zich zeiven een schrede achteruitweek en naar woorden zocht. ,Hk hebree de het genoegen me vrouw.... mevrouw Wailhagen te ken nen," stamelde hij eindelijk, terwijl het donkerrood, dat zijn gelaat had bedekl, plotseling plaats maakle voor een vale lijk kleur. „U vergist u wel oenigszins, mijnheer. Dc kennismaking met mij was voor u wel minder een genoegen, dan een feil," her nam mevrouw Wailhagen langzaam, ter wijl rij op ieder scherp drukte. Zonder de haar aangeboden hand aan te raken keerde zij hem den rug toe en verwijderde zich. Met sprakelooze verbazing hadden mijn heer Weber en zijn beide dochteTS dit voor hen onverklaarbaar voorval aange zien. Mevrouw Ulmach was echler ge vat. Zij gaf Constance oen wenk, bij me vrouw Wailhagen ie richten, die met Con don met vrouwolijken takt haar vader en den heer Gulh'bridge over de inge'.reden verlegenheirispauzc weg te helpen. Langza merhand slaagde zij er in zijn opgewon denheid te doen bedaren, ofschoon hij zich niet !;,:i weerhouden van tijd tot tijd zijn dónkere vlammende oogen met een mengsel van haat en ongerustheid op me vrouw Wal'ihagen te blijven en beproefde stance langzaam been en weer wandelde en dc prachtvolle orchideeën bewonderde, zonder op zijn tegenwoordigheid te 'iet- ten. Onder deze omstandigheden was het voor mevrouw Ulmach geen gemakkelijke laak de plaals van gastvrouw le bckieejen en het gesprek aan den gang te koudon, Zij gevoelde zich derhalve aangenaam ver licht, toen mijnheer Gulhbridge na een poosje afscheid nam cn met haar vader alleen den weg naar de villa insloeg.. (U'ordf vervolgd.) 11 ij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1