ONS BLAD Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: SSBffi,ff«B,4aa BUITENLAND. BINNENLAND, FFUILLRTON. Vlag Onder ïalsehe No. 214 VRIJDAG 24 JUNI 1921 14e JAARGANG Abonnementsprijs:,1 Per kwartaal voor Alkmaar i 'f 2. Voor buiten Alkmaar f 2 85 iMet Geïllustreerd Zondagsblad 0.50 f hooger. S3 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, weike hen verzekert tegen ongevallen tot eert bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—f 35,—, f 15- Regeling van het Markt wezen. De toestand in Ierland. Het conflict in de Engelsche mijn-industrie. ®SE1$ÖE BUSTENL. BEBfSüTEH, Een stem uit het Paradijs. GERAFFINEERDE POLITIEKE ONBESCHAAMDHEID. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD S3 Door een middenstander wordt in de „Nederland-sohe Hanze" de vraag voorge legd, of het niet mogelijk is maatregelen te treffen tegen liet aldoor wijder zich tsübreidcn van. den markthandel, in tal van plaatsen in Nederland. Deze zeer lastige vraag wordt in bo vengenoemd blad door J. van Beurden beantwoord, die begint met over te ne men, betgeen bij ten dien aanzien in bondig en vorm schreef in zijn „Proeve van een Beginsel- en Werkprogram voor den Nederlandsehen R. K. Midden standsbond." Daar staat op blz. 98: „Zonder twij- 'fel beeft ook nu nog het marktwezen zijn nut èn voor de .gemeenschap èn voor een goed deel van den middenstand, die ter marktplaats is gevestigd. Niemand zal dat betwisten. Doch evenmin kan worden ontkend, dat het marktwezen ook nadeelen met zich brengt voor hot publiek, zoowel als vo-or den middenstand. Eenerzijds toch wordt de beweerde deugdelijkheid van de mark'tartik-elen vaak niet gewaarborgd door mogelijk verhaal op den venkooper. En anderzijds betalen de markt/handelaars behou dens een betrekkelijk geringe maiktbe- lasting weinig of niets aan den fiscus, die van don gezeten winkelier diens volle aandeel in den aanslag en meer zelfs vor dert. De markthandelaar toch betaalt, als regel, geen grond- noch personeele be lasting. En door bet bezwaarlijk te oefenen toezicht op zijn „zaken", zal hij naar ver houding allicht ook minder zwaar dan de vaste winkelier, door de inkomstenbelas ting en den hoofdelijken omslag worden gedruikt, en dus scherper dan deze kun nen concurreeren." Voorts zij in verband met het hier be handelde onderwerp nog gewezen o,p hetgeen ler zake vermeld staat in het Roomsoli-Kaiholieke Cr e meen lep rog ram dat doer den Bond van R. IC. Kiesver- eenigingen is eikend ea aanbevolen als officieele ..leiddraad" voor het voeren j eener gezonde gemeente-politiek. "tedoeld program dan zegt in art 36: „Het plaatselijk marktwezen worde zoo danig geregeld, dat daarbij de belasting betalende middenstand .zoo weinig moge lijk schade lij-de van de mededinging eter vreemde marktkramers." In het licht van een en ander stelle» we thans andermaal de vraag: Welke maat regelen kunnen door de gemeentebestu ren worden genomen ter verkrijging eener goede regeling van bet marktwezen ter plaats i? Bij de beantwoording dezer vraag moe ten we uitgaan van bet beginsel, dat be doelde regeling en evenfueele uitbreiding Van liet plaatselijk marktwezen niet mag worden boheersaht door de belangen der inark-than-delaren, maar door heigeen in ]ip' welziin - ingezetenen wordt ge- ovdord. regel heeft het gemeente bestuur te beoordeelen en te beslissen, of en in hoeverre de openbare stralen pleinen ter beschikking zullen worden ge- sleld van den marktverkoop en hoeda- aig het bedrag zal zijn, dat door rle ®e- troklkenen in dien vorm van markt- zal worden betaald in meergenoemd R. K. Gemeenteprogram en luidende: (Bij alle van harentwege in hel gemeene wel zijn der bevolking le treffen voorzienin gen, zij de gemeente bedacht op bet krachtig maken en krachtig houden van den middenstand." Welnu: wat eischl het belang van het koopend publiek ten aanzien van liet mark twezen? Voor zoover ter markt worden uitge stald en te koop geboden, incourante of tweede hands goederen, vordert het be lang van de economisch zwakkere klasse ■der gemeenle waarvoor het gemeente- bestuur evenzeer heeft te zorgen dat deze groeo van personen in de gelegen heid zij, bedoelde goederen zich aan te sohaffeji legen lageren prijs. In verband evenwel met den plicht der gemeente, om „den middenstand krach tig te maken en krachtig fe houden," n--- zij daarbij niet verder gaa'n, dan mel- 'aad door het belang dier economisch zwakkere klasse der bevolking wordt geëischf. Daarnaar heeft zij dus vast te stellen de grenzen, binnen welke op haar openbare slralen en pleinen de markthandel mag worden gedreven. Want men bedenke hierbij wei, dat bij1 gebreke eener praktisch uitvoerbare con trole het niet mogelijk is le voorkomen, dat ook nieuwe goederen te koop wor den aangeboden. En aan den markbhandel in deze soorl goederen bestaat gemeenlijk geen behoef te, wijl die doorgaans tegen slechts wei nig hoogcren prijs, bij den gevestigden winkelier kunnen worden verkregen. Waarbij nog komt, dat onderscheidene der hier bedoelde artikelen van zoodani- gen aard zijn, dat het algemeen belang geenszins vordert, den verkoop daarvan te steunen en te bevorderen met mede werking van de gemeente. Zooeven zei ik, dat aan den markl-han- del in nieuwe goederen doorgaans geen behoefte beslaat', wijl deze soort goede ren veelal tegen luttel hoogeren prijs kun nen worden verkregen bij den geveslig- den winkelier. Dat nochtans die prijs ietwat hooger is. vindt deels zijn grond juist in het feit dal de winkelier gedwongen wordt aanzienlijke belasting te betalen soms in onderscheiden vorm aan dezelfde gemeenle, die haar pleinen en straten be schikbaar stelt om hem concurrentie aan te doen. Gezien dit feit en gelet op <le omstan digheid. dat een zeer aanmerkelijk deel der totaal-belasting van de gemeente drukt op den middenstand, acht ik bet een dringenden eisch van gezonde ge meente-politiek, de concurrentie welke die middenstand van den marfrihandel ondervindt, strikt te beperken lot heigeen klaarblijkelijk door het vorengeschelsle gemeene welzijn der burgerij wordt be vorderd. En dit klemt des te meer, wijl ook de middenstand een zeer breede groep der gemeentelijke bevolking pleegt uit ie maken en ook deze groep aansipraak heeft op den sleun der gemeente ter be vordering van hare belangen. Voorts wenscben we hier nog eens le wijzen op de nadeelen waaraan juist bet publiek, dat op de markt koopt is bloot gesteld1; nadeelen, die we in den aanvang van dqf stuk, onder verwijzing naar ons „Beginsel- en Werkprogram" hebben ge memoreerd. graafschappen. Doch niet voor de zes graafschappen alléén, want alles, heigeen ze belang inboezemt, raakt geheel I-erlands en alles, heigeen Ierland raakt, vindt zijn weerklank in de meest verwijderde ge deelten van het rijlk. „Er zijn weinig dingen, die de geheele Engelsch sprekende wereld ernstiger wenscht dan een bevredigende oplossing van het eeuwenoude Iersohe vraagstuk, dat geslachten lang onze voorvaderen in verlegenheid1 heeft gebracht, evenals het thans zwaar d-ru-kl op ons. Zeer stellig is er géén wenséh die méér leeft in mijn eigen hart dan dat ieder man van Ier sohe geboorte, wat zijn geloof ook zijn moge en waar zijn huis ook moge slaan, in trouwe samenwerkt met de vrije ge meenschappen, waarop het Britsohe rijk is gebaseerd. „ik koester hef vertrouwen, dat de be langrijke zaken, die worden toevertrouwd aan het toezicht en de leiding van het Noordelijke parlement, zullen worden be hartigd met wijsheid en met gematigd heid. op faire wijze en met behoorlijk ontzag voor elke leer en elk belang en zonder verflauwing van de vaderlandslie vende toewijding voor het rijk, waarvan gij zoo manhaftig blijk hebt gegeven in den grooten oorlog Volledig lidmaat schap van het Vereenigd Koninkrijk en godsdienstvrijheid genoot Ierland reeds sedert lang. Thans is het de taa-k op gedragen, zich bezig te bonden met alle groole zaken van land-swelgeving, en noch de regeering noch ik koesteren twijfel wat betreft den geest, waarin gij, die hier heden vereenigd zijl, alle belangrijke functies zult uitvoeren, die aan uw zorg zijn toevertrouwd. „Mijn hoop strekt zich nog verder uit. De ocgen van het geheele rijk beden op Ierland gevestigd het rijk, waarin zoo véle naties en rassen tezamen zijn in weer wil van oude veeten en waarin nieuwe naties zijn ontslaan binnen den levensduur van den jongste hier aanwezig. Ik put uit dat feit den moed. over den tijd van be zorgdheid, welke den laatslen tijd mijn visie van de Iersohe zaken -heeft verduis terd, heen te zien. Ik smeek uit het -diepst van mijn bar!, Niettemin dient daarnevens erkend, dat i dat mijn komst naar Ierland de eerste de markthandel aan den plaatselijken [stap zal blijken te zijn naar bet eind der middenstand ook voordeel brengt door I twisten. Ik doe een beroep op alle Ieren den toevloed van personen,die vanuit om den strijd te slaken en de hand der den wijden omtrek naar dé betrokken ge- meeste komen en deels hun inkoopen ■doen ook bij den geves-tigden winkelier. In bet licht van vorenstaande beschou wingen m-eenen we dan ook gerechtigd ie zijn, ten aanzien der regeling van het marktwezen de navolgende conclusies te slellen: 1. Het gemeentebestuur is verplicht te zorgen, dat aan den markthandel geen grootere uitbreiding wordt gegeven d-an eensdeels door het belang der economisch zwakkere klasse van de bevolking wordt gevorderd, en anderdeels door bet be- iang der breede groep van plaatselijke middenstanders is toegestaan. 2. Het gemeentebestuur is gehouden, zoodanige tmarklnelasling le heffen, dat de gevestigde winkeliers van de gun stiger positie der marktkramers geen scherpe concurrentie ondervinden dan noo-dig is om bet onder 1 geschetste doel te bereiken. De opening van het Noordelijk Parlement. De Koning heeft Woensdag voor een -voltallige vergadering ■van Se naat en Lagerhuis de volgende rede uit gesproken: „Voor allen, die Ierland liefhebben zooals ik met mijn geheele hart, is dit een diepontroerende gebeurtenis in de Iersohe geschiedenis. Ik kon het niet van mij zelf verkrijgen, om Ierland alleen door een plaatsvervanger mijn ernstige gebeden en goede wensohen te schenken voor de nieuwe era, die wordt ingezet met deze plechtigheid en ik ben daarom in persoon als hoofd van mijn rijk ver schenen om dit parlement op Iersdhen bodem in te wijden. Ik wijd het in met diepgewortelde hoop. en ik ben ervan overtuigd, dat gij uw uiterste best zult doen om het een instrument van geluk en goed bestuur le doen zijn voor alle doe len der samenleving die gij vertegen woordigt. Dit is een grootsohe en kritieke gebeurtenis in de geschiedenis der zes verdraagzaamheid en verzoening uit le" strekken, te vergeven en te vergeten en zich te vereenigen lot hét scheppen voor hun land van een nieuwe era van vrede tevredenheid en welwillendheid. „Het is mijn ernstige -wensch, dat ook in Zuid-Ierland eerlang een zelfde ge beurtenis zal plaats hebben als welke zich thans in deze zaal voltrekt, dat zich daar een soortgelijke gelegenheid zal aandienen en een soortgelijke plechtigheid zal wor den uitgevoerd. „Moge deze- historische bijeenkomst het voorspel zijn van een dag, waarop het Iersche volk, Noord en Zuid, onder één parlement, of twee, zooals deize parle menten zelf zullen kunnen uitmaken, te zamen zal werken in gemeenschappelijke liefde voor Ierland op den hechten grond slag van wederkeerige rechtvaardigheid en eerbied". Aan liet slot van de Woensdag plaats ge had hebbende plechtigheid in Belfast, ont- ving Sir James Craig, de premier van Noord-Ierland, vele gehikwensch-teJegram- uien. Het meest beteekenisvo-lle was van Lloyd George en was in de volgende woor den gesteld: „Ik wil u ter gelegenheid van de groote gebeurtenis der inwijding door den Koning op heden mijn ernstig gemeen de beste wenschen zenden. De regeering, het parlement en het volk van Noord-Ier- land hebben hiun capaciteit en patriotisme bewezen door den geest, in welken zij zich hebben gekweten van de eerste ver antwoordelijkheid van zelfbestuur en zij hebben een goede gelegenheid voor zich. Ik hoop en geloof dat deze invloed en dit voorbeeld geheel Ierland zullen leiden op het pad der practische samenwerking, wel ke alleen kan voeren tot verwezenlijking van de Iersche idealen en tot waarborging der Iersche belangen. De regeering van Ier land heeft de toekomst van Ierland in handen van haar eigen volk gelegd. Ik wensch u van harte succes bij uw regee- ringstaak en ik bid, dat geheel Ierland spoedig zal zijn gered door uw voorbeeld." De Koning te Belfast. De Londensche bladen wijzen alle na drukkelijk op het groote succes van de plechtige opening van het Ulster-parlement door den Koning. De „Times" beschrijft do plechtigheid als eene zooals men nooit zoo heeft gezien. VP,IJ NAAR HET DUITSCH. 20. Zwijgend stapten de heeren eenïge oogenblikken naast elkander. Do fabri kant verwonderde zicb over het voorval van zoo even. In welke betrekking kon mevrouw Wailhagen tot zijn stuursclien begeleider staan? Waarom had zij liem uitdrukkelijk verzekerd in de geheele ifcreek geen kennissen ie hebben? En haar zoon? Wist deze dan niets, of....? Een soort van wantrouwen ontstond in zijn binnenste, en hij besloot het hier heer- Schend geheim zooveel mogelijk te ont dekken. „Indien u het goedvindt, willen wij hier een oogenblik plaats nemen", zeide de heer Guthbridge, toen zij een groepje hoo rnen bereikten in wier schaduw een ge makkelijke bank tot rust uitnoodigde. „Ik .wil u slechts een paar minuten ophou den". i. >.Mijn tijd is geheel te uwer beschik king". hernam de fabrikant beleefd, Ict- wijl hij ging zitten, ,,'n Lief plaatsje hier. „Zeker en een bekoorlijk vergeziéht", zeide de gast verstrooid. De heer Webe-r glimlachte. De plaats, waar zij zalen, was rondom van dichte struiken ingesloten, men kon hier van geen kant gezien worden, noch zelf iets zien. „I-k heb de vrijheid genomen u eens be zoek te brengen omdat ik u cenen kletnen dienst wilde verzoeken," begon de heer Guthbridge na een pauze met een sten) die duidelijk zijn inwendige aandoening verried. „Hef zal mij een genoegen zijn, u een dienst te kunnen bewijzen," verzekerde de heer Weber. „Indien de zaak dus in mijn macht ligt, kan u ze als reeds gedaan be schouwen." ,Zd is zeer eenvoudig. Maar veroorloof mij vooraf een vraag: Is u bekend met het verleden van den jonkman, die onlangs als directeur der fabriek in uw dienst ïs getreden?" ,Met zijn verleden?" herhaalde Weber onaangenaam getroffen. „Zeer zeker, voor zoover ik er belang bij had het to loeren De regeering tegen de Sinn Feiners. De „Times" legt den nadruk op het Woensdag gehouden debat in het Hooger- huis, waar de Lord Chancellor beslist ver klaarde dat de regeering niet zachter ge stemd zou zijn en dat de strijd tot het hittere einde zal worden gevoerd. Troepen worden zoo spoedig mogelijk in grooten getale naar Ierland gebracht en de minister van oorlog Sir Worthington Evans heeft in het Lagerhuis duidelijk gezegd, dat de krijgswet zal worden toegepast op het ge heele land, behalve Ulster, indien men in het Zuiden het parlement niet in werking wil brengen. De „Times" uit haar verba zing over dit alles, gezien het beroep op vredesticliting door den koning te Belfast gedaan. Een nieuwe militaire maatregel. Te Cork zijn dezer dagen op last der militaire autoriteiten acht zaken geslloicn; de gebouwen moeten binnen tien dagen door de eigenaars worden ontruimd. Het betreft hier vijf koffiehuizen, een rijwiel zaak en twee winkels, waar kranten ver kocht word-en. De eigenaars moeten zich naar verschillende steden in het graaf schap begeven, waar zij zich tweemaal per week bij de polLlii e moeten aanmelden. De reden, welke voor de sluiting wordt op gegeven, is dat de huizen aanhoudend door rebellen werden gebezigd, met wie de eigenaars sympathiseerden. Het Iersche republikeinsche leger. Bij een interpellatie in het Lagerhuis -over de moorden op officieren in Ierland, waarhij aan de regeering werd verwet-en dat zij niet voor voldoende bescherming zorgde, heeft de coalitie-unionist majoor Onnsby-Go-re meegedeeld, dat volgens in lichtingen, door hem uit Ierland verkre gen, de gewapende macht van Sinn Fein a-dig toeneemt, da-t voor lederen ge- wapenden Sinn Feiner verleden jaar om dezen tijd, er -lihans tóen zijn, dat er wa pens worden ingevoerd in Donegal en aan de weisitkust en dat het militaire pro bleem, waarvoor men staal, roet den dag ernstiger wordt. Een onderzeedienst naar Amerika. Renter's correspondent te New-York sein aan de Engel soho blidendat, volgens de ,yNew York Tribune", 'kapitein S'hanl-ey secretaris' van den New Yofkschen Raad Voor de erkenning der Iersche Republiek, heeft medegedeeld dat twee onderzeeërs, voerende de Iersche vlag, een geregél den patssftgiersdienït onderhouden tusschen de Verecnigde Staten en Ierfand, ten dienste van ambtenaren der Iersche republiek. Ka pitein Shanley zou ook hébben verklaard dat De Valera in 1919 in de Vereenigde Staten kwam in een onderzeeër en op dezelfde wijze naar Ierland terugkeerde. Tal van vooraanstaande Sinn Feiners, waaronder O'CaHagham, Lord Mayor van Cork, zon-den da-en onderzeeërsd'ienst ge steund hebben. Een bedreiging- Te Pontypridd het woord voerend heeft een besluurs/léd der mijnwerkers van Zuid-Wales gezegd, dat het bestuur der mijnwerkers pp -liet punt stond tot een drastischer maatregel te adv-iseeren, die de regeering zou nopen bétere voorwaar den toe te staan. De actie voor een algemeene staking. Daar vcrsehillenile van de grootste vak bonden reeds aan de mijnwerkers hebben meegedeeld, dal' zij niet geneigd zijn tot een stakingsactie zal het bestuur der mijnwerkers Vrijdag le Londen bijeenko men teneinde den geheelen aldus gescha pen toestand te overwegen. HET ENGEiLSGH-JAPANSGHE VERBOND. Blijkens een bericlj van Reuters bijzon- deren dienst zal worden voorgesteld in het nieuwe Engelséli-Japanisoh verdrag (ofschoon men in Engeland meent, dat uit het tegenwoordige verdrag duidelijk blijks, dat Engeland in 'n oorlog tusschen Japan en Amerika niet de wapens tegen de V. S. zal opnemen) om allen twijfel uit den weg te ruimen een uitdrukkelijke bepaling op te nemen, waarin de Ver eenigde Staten met name genoemd wor den. Het departement van buitenfcmd-sohc zaken te Washington ontkent echter, dat liet bericht heeflt ontvangen omtrent de vordiering-en der onderhandelingen tot vernieuwing van het Engelsch-Japansche verdrag. Mot name ontkent het de in een vorig telegram vermelde verzekering te hebben ontvangen (dat alle maatregelen zullen worden gen-omen, opdat in het nieuwe verdrag niels word! opgenomen, strijdig met de rechten van Amerika). Uit Melbourne wordt d.d. 23 Juni ge meld, dat de Australische Arbeiderspartij beslot-en heeft tie pro-les-tceren legen de vernieuwing van het Engelsch-Japa-nséhe verdrag. DE ONTWAPENING DER DEUTSCHE BURGERWACHTEN. Nauwelijks is de ontwapening der bur gerwachten in DuitscM-and begonnen, of het proletariaat maalét zich reeds o-p om een ei-gen besohermiings-organi-sa tie te vor men. Uit Breslau wordt ge-meld, dat drie der bekendste leiders der sociaal-democra tische parlij een manifest hebben uitge vaardigd, waarin zij aansporen lot het vormen van een proletarische zelfbcsoher- mingsorganisalie der socialisten. In het manifest wordt hd'oogd, dal deze organi satie met wettige middelen -de republiek wil beschermen. De statuien hebben overi gens vdel overeenkomst met die van de „Orgesch." ONLUSTEN TE BROMBERG. De „Vossische Z-tg," heeft een bericht ■uit Danzig, dat o-p 21 en 23 Juni de Pooi- -sche bevolking de Duitsche Jocd- sche bevolking heefl aangevallen en mis handeld. Duitsche en Joodsche restaurants werden geplunderd. Een -groote menigte van ongeveer 2000 mensohen trok naar de woning van d'en Dui[schgezi11le11 burge meester om tegen d-en levensmiddelen-nood en de aanstelling van Dui-tsc-hers als amb tenaren -te proted'-eeren. De burgemeester, die op het stadhuis was, werd uit zijn kamer gehaald en mishandeld. Vele militairen, -die door de overheid opgeroepen waren, kozen de zij-de der oproerlingen. Twaalf personen werden ge- "waaronder ook eenige soldaten. dood, TEGEN ROOKEN DOOR VROUWEN. In het Representanten Hui-s te New- iTte, '!eeft>. dus wordt aan de „Daily Mail geseind, de afgevaardigde Paul Johnson voorgesteld vrouwen, die roo- ken, te beboeten met twintig dollars en verder met 109 dollars voor elke volgen de gerookte sigaret. Indien de overtreding in een openhaar gebouw geschiedt, zal ook de eigenaar van dat lokaal strafbaar worden gesteld. De afgevaardigde, die hel voorstel deed, zeide dat hij aïlijid tegen rooken door vrouwen gekant was geweest, doch dal hij d'en avond fe voren meende, cal het nu uit moest wezen," toen hij te Washing ton wand-ciende voor een cinema zag hoe een meisje de hrandend-e sigaret uit den mond van haar verloofde nam, om daaraan een paar trekken te doen. Hij meende dat rooken nog erger was dan whisky drinken. Het juist gebrachte bezoek aan Ier land door Koning George V herinnert aan vorige bezoeken. De „Western Gaz teekent aan dat koningin Victoria in Au gustus 1849 Ierland bezocht en in Zuid- Ieriand geestdriftig ontvangen werd. Zij gaf toen een receptie in Dublin Castle en herdoopte de havenstad van Cork in den huidigen naam Queenstown. Ook in 1853 en 1861 bracht de koningin bezoekenaan Ierland, zij was toen vergezeld van haar gemaal en den prins van Wales, den ia- teren Koning Edward VII. Laatstge noemde bezocht Dublin wederom in 1865 toen hij er de internationale tentoonstel ling opende. Een polilie-agent te Londen ontdek te gisternacht dat er rook opsteeg achter de hekken, die toegang gaven !r-t het ge- houw der Pers Club in St. Bride's Pas sage in Fleet Street Men ontdekte toen dat een hoevee-lhrid in pelroieum ge drenkt papier in een hoek bij het ge bouw lag te branden en wist intijds brand van het gebouw te voorkomen. Eenig-en lijd geleden had men docu menten gevonden betreffende gehouwen, door de Sinn Feiners gemerkt om ver nield te worden en daarop kwam ook het gebouw der Pers Clu-b voor. Het gebouw stond dan ook evenals de andere op die lijst genoemde, onder speciale politie-be- waking. De detectives van ScV-kmJ Yard te Londen stellen een onderzoek in naar -den schrijver van een brief, die gister avond ergens te Lewisham, Zuid Londen, werd gevonden, en waarin een nlan werd ontvouwd betreffende een algemeenen aanval op alle politic-bureaux in de Me tropolis. De „Wesbm. Gaz." meldt dat le Sandwich op hel eiland Yell, een der Shetiand-eilanden, twee rijke koper-nde- ren zijn ontdekt, die veel beloven. Een i 500 voet diepe horing in een der aderetï heeft een koperhoudende zone getoond, die gerekend wordt 100.000 ton erls te bevatten, terwijl de andere cp grooten diepte, geraamd wordt op een productie van 300.000 ton. Er was eenigen tij-d geleden een zonsver duistering naar men weet. En wat deed toen onze regeering? Natuurlijk weer niels. Die is door-en door kapitalistisch. Die begreep niet, dat het proletariaat hunkerde naar meerdere kennis over dit natuurverschijnsel. Maar zij hoort het kloppen van het volkshart niet. En slaapt op zulke gewichtige mo menten. Dan in Rusland. Daar beseft men wat het volk begeert. In de „Tribune" staat een werkelijk aandoenlijk stuk van een Am- sterdamsch arbeider, die den kapitaiisti- schen poel is ontstegen en nu in Rusland's paradijs woont. En die vertelt, dat met het oog op de laatste zoneclips door het Sov jet-gouvernement overal kaarten verspreid waren, met omschrijving wat een zon eclips is enz., alles tot volksonderricht. ,,'t Was een mooie zonsverduistering en de meesten stelden er veel belang in," zegt de schrijver. Is het niet buitengewoon? En dan verhaalt de schrijver nog iets over de moeite, die men deed, om allen lezen en schrijven te leeren. Velen waren onwillig, maar daar wisten ze wel raad op. „Als het belaaldag was en de niet-wid- lers melden zich aan, dan was het: „Hier is de lijst, zoek je naam, want die staat er op, met de som die je le goed hebt; zeg nu maar hoeveel je krijgt en ik be laad je." „Ik kan niet lezen". „Dan moei'' je 't leeren, de school slaaf voor je open, voor je onmisbare levens- onderhoud wordt gezorgd, maai' je geld krijg je niet voor je kunt lezen en schrij ven. Kwamen ze terug, genoegzaam reeds geleerd om zelf hun naam te vinden, te zien wat hun toe kwam en voor voddaan te kunnen af teek enen, kregen zij alles, ook het leruggehoudene en bovendien meestad een bijzonder geschenk in voedsel. Wie werkte, moest naar de avondschool. Ook voor elk afgelegd examen bekomt men iets extra's, b.v. een pond suiker, drie pond brood, drie pond haring, een. half pond boter of wat thee." Dus ieder, die niet wil leeren, krijgt geen geld en mag net zoo lang honger lijden, tol hij het a b c op zijn. duimpj< kent. Het is werkelijk aandoenlijk En paedagogiscb. Daar is Jan Ligthart's sinaasappel* methode niets bij. Diegenen onder de Protestanten, die op 'het oogenblik in Nederland bezig zijn met een opzetten der gemoederen te gen de Katholieken, mogen wel eens met aan-d-aoht lezen het begin van de rede waarmede de socialist Wibaut den nieuw benoemden burgemeester van Amsterdam heeft durven verwelkomen. De nieuwe burgemeester, de heer de Vlugt, is een anti-revoluti-onnair, een ge- loovig man van eenvoudige Prolestant- sche burgerafkomst Zoodra hij benoemd was heeft de linksche pers, liberaal en socialist, ter stond het lied gezongen, dat hij om zijn ge-loofs- en politieke overtuiging niet benoemd hac! mogen worden de capa citeiten niet kon hebben enz. Hel was een partij-benoeming zooals het heette en, dat weten we bij algemeene onder vinding, partijbenoemingen mogen alleen maar doorvrijzinnigen gedaan wor den. Goed. De heer Wibaul nu moest al» waarnemend voorzitter den nieuwen bur gemeester verwelkomen. Hij deed het met het volgende begin: „Amsterdam begroet in tl zijn nieuwen ■heer en de Gemeenteraad zijn nieuwen voorzitter! De Gemeenteraad heeft u tweemaal achtereenvolgend lot wethouder gekozen. kennen. U zal toch wel niet gelooven, dat 'k zonder onderzoek iemand mijn ver- 1 rouwen schenk, die mij geheel vreemd is?" „Wel neen, maar getuigschriften en der- gelijke ding-en toonen zich later wel eens als niet geheel vertrouwbaar", ging de heer Guthbri-dge voort met een boosaar- digen glimlach. „Zulke dingen gebeuren wel eens, gelijk u zelf ook wel zal welen. De fabrikant fronsle de wenkbrauwen, „Excuseer mij, mijnheer Guthbridge. Is u iets ten nadeele van den heer Waïlhagcn bekend." „Uit persoonlijke waarneming natuur lijk niet," hernam Gulh'bridgc, ierwijl hij met alle macht het zenuwachtig trekken van zijn mond trachtte te onderdrukken, „maar toevallig kwamen mij de omstan digheden ter oore, onder welke hij uit den dienst van zijn vro-egeren chef werd ont slagen. Deze omstandigheden zijn, op zijn minst gezegd, zeer verdacht, en ik hield 't daarom voor mijn plicht u daarop oplet tend le maken." „Ik ben u zeer verplicht, mijnheer Guthbridge, maar ik was juist in. dien tijd te Erzenbach en ben met alle bijzonder heden der zaak bekend," hernam de heer Webe-r koeltjes. De heer Guthbridge beet zich op de lip pen. „Mogelijk zijn de te Erzenbach ver spreide geruchten gedeeltelijk overdreven, maar.Nu, indien u tevreden is, laat zich verder niets er van zeggen." De fabrikant had gedurende de laatste minuien peinzend voor zich gekeken; nu wendde hij zich lot den heer Guthbridge en zag hem onderzoekend aan. „U kent mij 'lang genoeg, mijnheel-, om te weten, dat het mijn gewoonte is, zon der omwegen op mijn doel af te gaan. Wat heeft de jonge Waïlhagcn u gedaan, om zich uw vijandschap op den hals le halen? Of haat u hem alleen daarom, om dat hij de zoon zijner moeod-er is?" De gevraagde antwoordde niet, maar streek met zijn breede, perkamenlkleurige hand, die niettegenstaande den aan zijn vinger fonkelenden kostbaren ring eerder een gewoon burgerwerkman, dan den heer van 't kasteel Guruguh scheen toe te be- hooren, door den grijzen baard. „Van haat- en vijandschap kan hier geen sprake zijn," zeide hij met gedwongen -bedaard heid. „Maar desniettegenstaandeWel, u was daar zoo even getuige van de ont moeting tusschen mevrouw Wallliagen en mij; ik behoef u dus niet te zeggen, dat ik die persoon vroeger heb gekend. Het is wei zeer lang geleden, maarkort en goed, de aanwezigheid dezer familie hier is voor mij om verschillende redenen on aangenaam en dus hoop ik, dat u, als oud vriend en huurman mij wel den dienst wilt bewijzen mij daarvan te bevrijden, door Wailhagen uit uw dienst te ontslaan. Ik geloof dit zooveel eerder le kunnen verwachten daar zulks in ons beider be lang is. Iemand, die in zijne vroegere woonplaats niet den besten naam heeft, kan toch moeilijk de rechte persoon zijn voor een betrekking, die vertrouwen eischt." „O zoo, zeide de heer Weber met een gelaat, waarin verbazing en ontevreden heid elkander de lieerschapp" betwistten. „Nu, wat het laatste punt betreft, geloof ik u reeds voldoende verklaring, te heb ben gegeven. Mijnheer Wailhagen is een door en door verlrouwbaar jonkman; dit weet ik niet alleen uit de informaties, die ik heb yenomen, maar ik heb mij er ook zelf van overtuigd." „U zal zonder twijfel gemakkelijk iemand in zijn plaats kunnen vinden," merkte de heer Guthbridge aan met zicht baar ongeduld. „Het spreekt van zelf, dat ik gaarne het financieel-e nadeel draag, dat voor u uit de verandering kan ontstaan". „Daarom is het niet te doen," hernam de heer Weber. „Ik weet natuurlijk niet, in welke betrekking u tot mevrouw Wail hagen slaat, en ik wensch hel ook niet le weten. Die dame heeft op mij oen vol strekt gunstigen indruk gemaakt, en het zou mij zeer spijten, indien ik overtuigd werd dat ik mij daarin vergist had. Maar dat Heeft nog niets te maken met haar zoon." „Dus u weigert?" Zijn stem klonk heescli. „Er blijft mij niets anders over, u zal dat zelf inzien, indien u zich in mijn plaats denkt." (Wordt vervolgd),

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1