oms eimo" BUÏTEMLAND. BINNENLAND G. G. G. FEUILLETON Oiiter Valsche Viag 14de jAaRGANG a# No. 216 MAANDAG 27 JUNI 1921 DAGBLAD Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - ïslefoon: SfFKe*!' 433 Abonnementsprijs; Per kwariaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaar f 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0AQ f hooger. wordt opTaanvrags"gratisTëën polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongev dien tot eert bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200—, f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,A Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkeregel meer f O 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor-(' uitbetaling per plaatsing f 0.60. II (Slot). r In een vorig artikel li ad ik de eer hel Geert Groote Genootschap bij katholiek Nederland in te leiden. Een nadere voor stelling vinde hier alsnog fiare plaats. G. G. G. wil, als gezegd, evenals de En- gclsche Catholic Truth Society „de katho lieke waarheid op elk terrein door allen doen kennen en beminnen" en wel door middel van „Uitgelezen kleinere geschrif ten", die het zelf zal uitgeven of van an deren overnemen. Het zal die ook versprei den „in grooten getale" zoodat ieder die wil, de waarheid gemakkelijk zal kunnen en door dc aantrekkelijkheid en handig heid van het kleine geschrift ook zal wil len achterhalen. Ziedaar doel en middel. G. G. G. wil de waarheid doen kennen door allen. Dus ook door niet-kalholieken. Maar toch op de eerste plaats door de katholieken zelf. Het G. G. G. gaat n.l. uit van de mee rling, dat bij een niet gering deel van dc onzen, aan kennis van hun geloof, hun Kerk en öl wat daarmee samenhangt, nog heel wat ontbreekt, en dat daarin een voorname reden te zoeken as van het niet of half beleven der katholieke waarheid door velen. Het wil dus zijn licht laten vallen op elk punt, waar het die waarheid in het duister ziet, om het even of het ligt op dogmatisch of ascetisch, sociaal of his torisch terrein. Uit het betere kennen zal van zelf voort vloeien meerder beminnen en betere prak tijk. Grondiger kennis der H. H. Sacramen ten zal noodwendig leiden tot waardiger ontvangen; en wie doordringt in de betec- kenis van het Missiewerk of de Liturgi sche beweging of ook onze standsor- ganjsatie leert bezien in het licht van het Evangelie zal van zelf zich geroepen gevoelen tot meedoen en propaganda. Maar het G. G. G., dat de godsdienstige ver heffing van ons volk als zijn eigenlijk doel nastreeft, wil uit den aard der zaak dat zuiver godsdienstig leven ook recht streeks bevorderen. Al noemt het de uitgave en verspreiding van goedkoope jlevoliegeschrifljes ndet uit drukkelijk, zooals de Catholic Truth Socie ty dat doet (die dit soort werkjes zelfs noemt op de eerste plaats) de ascese vormt toch naast het dogma, geschiedenis en so ciale wetenschap een afzonderlijk departe ment, waaraan het niet in de laatste plaats 'zijne aandacht zal wijden. Men behoeft de lange lijst van devotionalia in den Engel- sehen cataloog over de H. Mis, Communie, Rozenkrans, Gebed en Meditatie (met na men daarachter van Moeder Loyola, Mgr. Medley, Newman en Vaughan) maar even in te zien, om èn ons bedoelen èn de re delijkheid daarvan te begrijpen. Een ver spreiding van dergelijke wc-rkjes op groote schaal kan niet anders dan veel nut stich ten. Dat G. G. G. bij zijne uitgaven rekening zal houden met dc verschillende behoeften van leeftijd en ontwikkeling, ligt evenzeer voor de liand, als dat het vóór alles zal streven naar actualiteit. In een tijd b.v. dat lïome oproept lot een algemeenc opleving van den Franciscaanschen geest of door onze sociale leiders verzamelen wordt ge blazen rondom de banier der standsorgani- saiie, zullen propagandistische geschriften voor beide uilleraard op het program van urgentie slaan. Dit alles zal gebeuren met het oog op onze katholieken, om geloofskennis en geloofsleven van dezen op hooger peil te .brengen. Het zal echter levens onwillekeu rig andersdenkenden ten goede komen. Om een dubbele reden. Vooreerst, omdat de beste geloofspro- paganda ongetwijfeld gezocht moét wor den in het volle geleoLieven van hen, die kef geloof bezitten. Verbeeld u eens, dat de godsdienstoefeningen in onze kerken overal even stichtend verliepen, als in de Benediclijnorabdijen! Dat zang en gebed r met den zelfden wierookgeur doortrok ken waren, dal het geloof m de heilig heid van plaats en handeling er zóó tast baar tol uiting kwant!.... Wat 'n attrac tie zou daarvan niet uitgaan! Maar vervolgens: juist die kleine ge schriften, die eenvoudig en helder oniz<arhei- ligenvcreeling uiteenzeitSn, of een verkla ring geven van de Misliturgie, bieden aan velen onzer zoekende broeders en zusters precies wat zij wenschen. De katholieke waarheid spreekt voor znch zelf. Is het niet opmerkelijk, wat James Brit ten, de stichter der Catholic Truth Society, o,p haar zilveren feest verhaalde: dat hij en tal van mede-bekeerlingen uil de Oxfor d- bcweging tot de Kerk waren gek oimen juist door die goedkoope geschriftjes van dog- matischen en ascetischen inhoud? Die geschriften kwamen van Anglicaansche zijde, ais de Tracts for the Times en The Altar Manual, maar de inhoud was zuiver katholiek en de nieuw-bekeerden waren niet weinig verwonderd na hun overgang te ervaren, dat dergelijke geschriften van katholieke zijde nog niet werden uitgege ven. Hij (James Britten-) sprak er over met Mgr. Cologar en het was dientenge volge, wijl men begreep, dat hier inder daad de weg ter propaganda naar buiten te zoeken was dat dg C.TS. in het le ven geroepen werd. 1). Dat de opzet niet -te grootsch is, werd in ons vorig artikel reeds betoogd. De be doeling is ndet te werken met hoeken, maar met kleine geschriften en al amoeten deze ook uitlezenzijn wij anders van het „•beminnen" der katholieke waar heid geen sprake kan zijn aangeschik te krachten is hij ons, Gode zij dank, geen gebrek. Want dit moet wèl bedacht worden: het Bestuur van G.G.G. stelt zich niet Voor, zelf over alles te schrijven, het wil vóór alles orgaiïisecrcn. Het zal beginnen met de onderwerpen vast te sleten, die behandeld snoeten worden en daarbij gaarne in overleg tre den smet vereeiïigingen als de standsorga- nisaiies, die met de mentaliteit van groote volksgroepen en haar geestelijke behoeften van (nabij bekend zijn. Hel zal verder nagaan, wat reeds voor radig is en voor het wiet voorradige naar geschikte schrijvers uitzien, die in zijn geest de onderwerpen behandelen zullen. Het zal eindelijk zorgen voor de grootst mogelijke verspreiding. Behalve de kerkportalen, waardoor al wat katholiek is, minstens ééns per week passeert, hebben wij onze vergaderlokalen, waar een groot gedeelte van ons volk penige malen 's jaars verschijnt, benevens een heirieger volijverige propagandisten. Echter zal hier vooral organisatie nooiig zijn. Er moet een Genltralie komen, die o,p doelmatige wijze de propaganda regelt door het heele land. Wat waard is te ko men onder ieders oog, moet ook gebracht worden onder ieders bereik. Het vormen van 'n raderwerk, dat dit bewerkstelligt, >s naast het uitgeven der geschrifen een hoofddoel van G.G.G. En hiermee geloof ik voldaan te heb-, ben aan de mij verstrekte opdracht en het G. G. G. te hebben uitgeteekend zooals het is, en onder Gods zegen hoopt te worden. Alleen moet ik nog een bede richten tot allen, tol velen en enkelen. Tot allen om aller sympathie. Wij wil len werken voor allen, voor die ons allen dierbare katibokJie waarheid; maar -wij zullen dat gemakkelijker doen en ook met meer succes, wanneer wij welen, dat ons pogen mot welvvillen-dheid begroet wordt. Daarnaast vragen wij iets van velen Dat zijn de Besturen der Stands- en Vakorganisaties, die ons kunnen voorlich ten bij de keuze der onderwerpen; de Besturen van Canisius, Liturgische en Missievereenigin,gendie ons op allerlei wijze met raad en daad kunnen steunen; bekende en onbekende intellectueel en, dtie in lnin welversneden pen het talent 'bezitten voor het vruchtbaarste aposto laat; en eindelijk de Besturen en Propagan- daclubs, die het onmisbare en vaak zoo lastig werk der verspreiding willen ver richten. 2). Voor hen allien ligt hier een prachtig veld open. Eindelijk hebben wij iels ie vragen aan ennkclen, aan de met aardsche goederen gezagenden, de gelukkigen onder ons, die veel bezitten en dus ook veel kunnen geven. De Groot-aalmoezenier van Nederland, Willem Prinzen, is ter ziele, maar zijn geest is toch niet dood? G. G. G. heeft 5000 noodig om te begin hen, dali zal hel zicih zelf wel red den. Waar zijn de 5 uitverkorenen die met 1000 den grondslag willen leggen voor dit grootsche missiewerk? „Zalig de man, die het goud niet heeft nageloo-pen; hij heeft wonderbare dingen in zijn leven gedaan." (Eed. 31, 9.) Maar wij mogen niet enghartig zijn. Dat zou tegen den geest van het Evan gelie zijn, dat den lof van hel penningske der weduwe heeft gezongen. Ook de kleinste gift zal dus dankbaar ontvangen worden door den seerelaris- penningmeoster, dr. Van Koevorden te Gulemborg, bij wien men zich tevens voor 10 's jaar als begunstiger kan aanmel den, met recht van deelneming aan de Algemeenc Vergadering en graitis-toezen- ding der uitkomende geschriften. Zullen onlze beden worden ingewil ligd? Dominus providebit! De Heer zal- voor zien! Wij wachten niet, maar gaan terstond aan het werk, het heerlijke doel voor oogen: de Katholieke Waarheid op elk terrein ie doen kennen en beminnen door allen. ALPH. APJENS. 1) Men begon met 12 pond sterling en deze 3 boekjes: Morgen- en avondge beden voor mensühen die weinig tijd heb ben. Biechtgeheden voor kleine kinderen en een Hozenikransboekje. Mgr. Gologan zelf schreef spoedig (schrik niet, lezer!) een brochure over Total abstinence from a catholic point of vieuw: Geheelonthou ding van een katholiek standpunt. 2) Prop agandaclub s die bereid zijn imee te werken, kunnen zich van stonde af aan opgeven bij den secr.-peiinn. Dr. van Koeverden, Gulemborg. VEEL LEVEN OM NIETS. In verschillende plaatsen van ons land, ook te Rotterdam en Leiden, werden ver gaderingen gehouden in de Proleslantsche kerken, om te proLesteeren tegen de Ka tholieken, die vrijheid voor hun processies verlangen. Op die vergaderingen wordt, het spijt ons het te moeten zeggen, maar het i s zoo, gescholden en gescïiimpt. Uit een en ander blijkt wel, dat die be weging niet alleen tegen de processies ge richt is. - Men benijdt van anti-papistisclie zijde de opbloeiende Roonisehe beweging welk' dank aan de beginselen van vrijheid, een vooraanstaande positie hier te lande heeft ingenomen. Van genoemde zijde kan men de voor spoed van het Katholicisme in Nederland, op godsdienstig, politiek en sociaal-econo misch terrein, niet verkroppen en het wets ontwerp tot opheffing van 't processiever bod, biedt den papenhaters een welkome gelegenheid, om hun lust om op „Rome" af te geven, bot te vieren. Men zal begrijpen, dat wij op al deze dingen niet in bijzonderheden wenschen in te gaan. Deze beweging, die door liet christelijk- historisch dagblad „De Nederlander" ont ketend werd, doet heel in dc verte denken aan de April-beweging van 1853, bij liet herstel der Bisschoppelijke hiërarchie. Uit de thans op touw gczelte beweging blijkt duidelijk, dat men van dien kant wel vrijheid wil, maar alleen de Proteslant- sche vrijheid, d.w.z. geheel geschoeid op Protestanische leest, zooals men die in Protcslantsche of liever anti-papistische kringen opvat. Intusschen is het misschien nuttig op twee dingen te wijzen. In de gehouden anti-processie vergade ringen werd telkens gezegd, dat door ons Katholieken overal processies zullen gehou den worden; en dal wei vooral in Protes tanische streken. Wanneer zooiets in die vergaderingen te goeder trouw gezegd is, dan berust zulks op een misverstand. Uil den eisch om hel recht behoeft nog volstrekt niet practisch de daad te volgen. Wij kunnen wel ge rist beweren, dat er van onze zijde niet aan wordt gedacht, om in overwegend Protcslanlsc'lie streken processies te hou den Hol tweede misverstand, dat 111 Proles lantsche kringen bestaat is het volgende; Te Rotterdam is in de anti-processie-verga dering gezegd: Moet de processie in over weg» .d Roomsclie streken toegestaan, nu ook omen in heel Nederland? Ee-i feit is het echter, dat de processie niej jegestaan is „in overwegend Room- sclii. treken". Alleen daar is ze toegestaan, wainMiien in' 1848 prcoessdes hield. En dat zijn -mar zeer enkele plaatsen. Toen was daa: wrxxi nog geen behoefte; thans wel. Wat '.eer het dan ook waar zou zijn, dat de iiocessies waren „toegestaan in over weg.' ;d Roomsche streken", dan zouden de Kaf!., liekcn er niet op staan, dat ook in theo .a aan het recht werd voldaan om proc-vsies te houden. Wiiar de zaak zóó gelegen is, achten wij het plan, om tot eenstemmigheid te gera ken, dat de „Resb." aan de hand doet, de overveling wel waard. W :::r eenerzijds de Protestanten mee- nen, dat „in overwegend Roomsche stre ken" de processies reeds zijn toegestaan; waar anderszijds de Katholieken niet van plan zijn processies te organiseeren in overwegend protestantsche streken, zou er misschien een formule tc vinden zijn, waar door geheele vrijheid van godsdienst in die plaatsen wordt toegestaan, waar die gods dienst de meerderheid van het volk onder zijn aanhangers telt. Lloyd George 'en dc Valera. Dozer dag-en werd bericht, dat de Va lera gevangen was genomen. De afdeeling publiciteit van Sinn Fein deelde hierom trent 24 dezer het volgende mede: „Terwijl strij'dhrachten van de Kroon een onderzoek en een aanval deden in een huóis bij Blackrock op 22 dezer, ontdek ten zij de Valera en voerden hem naar de kazerne van Porlobello, waar hij vast werd-gehouiden tot in den namiddag van 23 dezer. Daarna werd hij vrij gelaten. 'De beweejgred'en van d.e Britscihe aulori- 'leilen die bevel gaven tol zijn invrijhekl- 'sldling is onbekend, maar de toestand blijft on veranderd." Infusseben is wèl geibleiken, waarom de Valera is vrijgelaten. Rexilcr seint n.m het volgende belangrijke telegram uit Londen: Zloyd George heeft geschreven aan de Valera, den president van de Icrsche re- dat dc regeertnrj uiterst nexlnji- gend is, dat de oproep van den Koning tot verzoening niet tevergeefs zal zijn. 'Daarom noodigi hij de Valera en elk van zijn collega's uit, aan wie een vrijgeleide zed worden verstrekt, om naar Londen te komen, en met den eersten minister van Woord Icrlandj Sir James Craig, de mo gelijkheid vdn een regeling te bespreken. Wandaden van Sinn Fein. Sinn-Fei'iiens hebben twee ongewapen de manschappen van de politie in een van de drukste stralen van Dublin ver smoord. De moordenaars zijn ontsnapt. Het ongeluk met d-en trein met troepen hij Adavoylo is veroorzaakt door Sinn- Feiners, die vroeg in den morgen een aantal spoorwegbeambten hadden gevat en met bun gereedschappen de spoorsta ven hadden weggenomen. Uit nadere berichten over het spoor wegongeluk blijkt, dat in den militairen trein 104 huzaren enll3 paarden zaten, die uit Belfast raar Dublin terugkwamen, waar zij het geleide des Koning-s hadden gevormd bij diens bezoek. Het voorste ge deelte vaü den trein zal vol soldalen, maar alleen het achterste liep van het spoor. Men meldt dat vier man vermast wor den. De manschappen die gedood' of ge wond werden, waren in de paarde wagens of den ofonducteurswagen. De mijnwerkerss taking in Engeland. LJoyil' Geoige heeft de vertegenwoordi gers van de mijneigenaars en de mijn werkers tot een gemeenschappelijke con ferentie op heden, Maandag, uifgenoodigd Die conferentie van heden. Maandag, darikt haar oorsprong aan liet verzoek van Hodges om een conferentie, tenein de loonregeling te bespreken. Het eenige kwestieuze punt is nu. r.f de rogeering haar aanbod zal hernieuwen van. !0 mil- hoen pd. st„ dat 19 Juni is vervallen. Bet bestuur van de mij uw erkers heeft volgens de verwachting besloten om te trachten met de regeering en de eigenaars te beraadslagen, in de hoop een overeen komst te verkrijgen, waarvan liet bestuur de aanneming kon aanbevelen. Het bestuur besloot de bijeenkomst met andere vakvereenigingen, waarin over een algemeene staking beraadslaagd zou worden, af te wimpelen en een hijeen- komst te houden met de sub-commissie uit de arbeiderspartij, die aangeboden heeft hulp te verieenen bij de regeling van hot geschil en te trachten ook met de regeeriing en de eigenaars overleg te houden. Hodges sprak na de vergadering van het bestuur de verwachting uit dat de ragecring todb nog niet een subsidie van tO mil'iioea pd. st zou meewerken tot een regeling. 6500 Ton Canadeesdhe kolen zijn te Huil ontscheept. Men verwacht meerdere zendingen. DE ONTWAPENING VAN DLTTSCH- LAND. Met het oog op het afloopen, op 30 Juni, van de bij het ultimatum hepaalde termijn voor de ontbinding der zclfwecr- baarheidsorganisaücs, heeft de rijksregee- ring een officieelc proclamatie uitgevaar digd over de ontbinding van de burger wachten in Beieren, de plaatselijke en grenswachten in Oost-Pruisèn en de orga nisatie Eschenrich. Van de offcieele be kendmaking van dit besluit af, dat heden in het Staatsblad zal verschijnen, zijn de organisaties ontbonden. Hun inschrijving in het register moet van ambtswege wor den geschrapt. Deelneming aan de ont bonden organisaties is strafbaar. UIT SOVJET-RUSLAND. Litwinof zou ad interim het commissa riaat voor de builenlandsclie zaken waar nemen gedurende de afwezigheid van Tsjit- sjerin, die naar Angora zou zijn vertrok ken. Tsjitsjerin zou ruzie hebben met Lenin Het zgu daarom mogelijk zijn, dat Litwi nof henv definitief opvolgt. DE BIJEENKOMST VAN DEN OPPER STEN RAAD. Reuter verneemt, dat Briand heeft te kennen gegeven, dat, wegens verschillende verbintenissen, de a.s. bijeenkomst van den Oppersten Raad niet kan worden gehouden voor 10, Juli, ofschoon er nog geen da tum is vastgesteld. De 'Bijeenkomst zal' waarschijnlijk worden gehouden te Bou logne. GEMENGDE BÜ1TENL. BE RICHTEN. DE MIJNRAMP IN WESTEADEN. Naar verluidt is de oorzaak der ont ploffing in d i mijn Mont Genis een in strijdt met het verbad afgageven schot. Wijl anders met een zekerheidsprepa- raat wordt geschoten, waarbij geen vlam ontstond, beweert iemand in de huurt een knal gehoord te hebben als van een dynamietpatroon. De slachtoffers van den mijnramp te Ilerne in Westfaleg, zijn Zaterdag onder zeer groote deelneming ter aarde be steld, twintig op het katholieke en de andere Co op het evangelische kerk hof. In den nacht van 24 op 25 Juni is een groote brand uitgebroken in het A-merikaamche centraal-depoi te Bendorf, waardoor groote voorraden, pakhuizen en kazernes zijn vernield. Gelukkig konden spoorwagens met brandbare stoffen nog bijtijds in veiligheid worden gebracht. Aangezien de brandweer den brand niet meester kon worden, werden tweedui zend Amerikaansehe soldaten ter hulp verleening naar de plaats des onhoiis gebracht. Eerst tegen de morgen kon het vuur worden beperkt. Volgens de Echo du Rhin bedraagt de schade ver scheiden millioenen dollar. De Hongaarsche minister van finan ciën heeft, naar de bladen melden, een wetsontwerp ingediend nopens een hef fing ineens van de groote vermogens. Volgens dit ontwerp moeten alle een millioen kronen te boven gaande ver mogens, die in den tijd van l Juli 1914 tot 1 Maart 1921 zijn verkregen, opnieuw een heffing opbrengen. Do belas tingplichtigen zullen het bewijs moeten leveren, dat een het millioen te boven gaand vermogen voor den len Juli 1914 of na 1 Maart 1921 werd verkregen. Engelsche journalisten zijn te Os- tende aangekomen om een bezoek aan de kuststreek te brengen. Zij zullen he den worden ontvangen door de Belgischs pers en dqor den Engelschen gezant en Dinsdag door den Koning. Er wordt bericht, dat er oen Belgische leerstoel aaïi de Londenscho universiteit zal worden ingesteld. -Do Germania meldt dat de 61ste al gemeene vergadering van de katholieken in Duitschland in de week van 27 tot 30 Augustus te Erankfort zal worden gehouden. De vorige is van 17 tot 21 Augustus 1913 te Motz gehouden. Zaterdag was het in Engeland de 133sto dag zonder regen sedert Januari. Voor het eerst sedert 1840 is aan hot meteorologische instituut van Greenwich in het tijdvak van negen maanden van het begin van den herfst tot het be gin van den zomer een regenval opge- teekend, die minder was dan 10 Eng. duim (1 Eng. d. is 2J/2 c.M.) De waterraad van Londen berekent het tekort aan water op 20 millioen gallons (1 gallon is 4.51 L.) daags. De Theems komt lager cn lager te staan en hare zijrivieren drogen op. De waterraad van Londen mag niet meer dan 130 millioen gallons uit de Theems nemen, wanneer de hoeveelheid, die op een dag bij Teddington over den beer dam stroomt., heneden de 290 millioen gallons blijft. Dit is al eenigon tijd liet geval geweest, maar het waterschap van de Theems heeft den waterraad bij uit zondering vergund om 180 millioen gal lons daags te gebruiken. Het aantal ondersteunde Duitsehe werldoozen bedroeg in Mei 358,000. DE ANTI-PAPISTISCHE TELEGRAAF- Op hat ooganblik schijnt de leiding der opp-ositie tegen een reconstructie van het Christelijk Kabinet, waartoe veel kans be-, slaat, te berusten bij de.... „Telegraaf", het blad dat zoo graag voor „neutraal" wil doorgaan. Daarom schrijft liet zeker het volgende moois: „Het processieverbod wordt gehand haafd, want mgr. Nolens weet te geven en te nemen. Hij is evenals in 1918 de man die beslist. Hij werd door de Koningin gehoord met twee onbeteekenende an dere rechtschc „leiders". Hij zal de laak verder in de coalitie opknappen, want hij zal beslissen hoe Nederland vanuit Rome het best kan worden geregeerd. Hij is ook de man die de Roomsch-Kalliolieke Staats-, partij inet Episcopaat en liet sociaal ge baar als een politieke eenheid tracht te handhaven. Iiij is een man van bijzondere 'kwaliteiten en dit is niet liet land van patei* Brugmans, maar van mgr. Nolens. Althans: nog het land van mgr. Nolens, want onweerstaanbaar breekt de demo cratie zich baan, niet in bet minst in de Katholieke gelederen. Indien de coalitie, thans nog wordt gered, zal het slechts uit stel van executie zijn: wal in 1921 „po litiek" nog niet gewenschl en mogelijk wordt geacht, zal in 1922 onverbiddelijk en noodzakelijk blijken te zijn. Ook dan zal mgr. Nolens weten te geven en le ne men en kan de opheffing van het proces sieverbod als een goed recht van de Ka tholieken weer naar voren worden ge bracht. Mgr. Nolens zal de democratie aan vaarden, gelijk de kerkelijke coalitie: als een noodzakelijk kwaad. Dat is de hooge politiek, waarin mgr. Nolens als Hoogepriester fungeert. Of Ne-, derland nog een jaar met een kabinet, on machtig om te regeeren, wordt gezegend, is bijzaak, want regeeren is in bet Neder- landscli „partijheerschappij" en niet „ser- VRIJ NAAR HET DUITSf.H, TWEEDE DEEL. 28. Omtrent op denzelfden tijd, toen mijnheer Guthbridge met woede in het hart en stille vloeken op de lippen, door de poort ging, die het park der V' -jj eber van den grooten weg "C u i ,za^en Wanda' vön Brenner en uelena in de kamer dei' eerstgenoem de aan de piano. Ge laatste tonen der symphonie wa- zakken" nen' ^anda ''et de handen iv"5r°' ^at is afge(°open. Ik denk dat heb °r va aaS m'id plicht gedaan vrn^H^YT goede voornemens vroeg Helena half lachend, half verdrie- zelf rïïlI^„V0i01iIlemens hebben alle de- weer in rnni 6 ^e.woonte» bij mooi vol-trekt cp'p vervliegen. Zij kunnen ruft z°nneschijn verdragen." „Dat is eig genoeg; v/a^ vrees uïmttT 8 ™E E«» ,,U vreestU hoopt, v/il u zeker zeggen," verbeterde Wanda. „Maar het zou toch inderdaad zonde en schan de zijn, vandaag den geheelen dag in ere karner te zitten. Laat ons in het park gaan, daar is het zoo overheer lijk." Vijf minuten later waren beiden buiten. „Het is te warm om te roeien," zeide Wanda besluiteloos„of heeft u lust een toertje met het schuitje te doen „Ik denk dat wij wijzer doen, door 4n de schaduw te blijven." „Dat is waar. Wij zullen onder den rooden beuk naast de fontein in het gras gaan zitten. HaltDaar denk ik er juist om, dat u de stallen nog niet heeft gezien. U moet toch kennis maken met Puk. Toen ikjhem kreeg, was hij een echte wildzang. Hij is nu echter veel bedaarder en verstandiger gewor den." De beide meisjes gingen nu lang zaam over het pad, dat naar de stallen leidde. „Daar is Leo ook," zeide Wanda plotseling, „ik dacht dat hij uitgereden was." Helena antwoordde niet dadelijk. Reeds sedert eenige seconden had haar scherp oor zijn stem vernomen. „Alweer terug Leo Helena wilde Puk zien, als gij derhalve Wilhelm niet meer noodig hebt, kan hij het dier eens hier brengen." Het gelaat van den aangesprokene was opgehelderd, toen hij de dames zag. „Zeker," zeide hij, terwijl hij den stal knecht, die bij hem stond, een wenk gaf. „Hè, ik heb u nog niet gezegd, dat mijn gestrenge heer voogd mij de eer niet waardig keurt, uw onderwijzeres in de edele rijkunst te zijn hij beweert, dat u veel te teer is, om aan zulk een wilde kat, gelijk ik ben, te worden toe vertrouwd. Is dat niet sterk De hoofdzaak is eigenlijk dat hij mij wil verdringen om zelf dien eerepost waar te nemen." „Wanda is de roekeloosheid in per soon, mejuffrouw Wallhagen," zeide de baron. „U kan er u geen denkbeeld van maken, tot welke dolle streken zij zich door haar roekeloosheid reeds heeft laten verleiden." „Laster," viel Wanda hem in de rede. „En daarom hoop ik, dat u mij ver oorlooft ten minste uw eerste oefe ningen te leiden," ging de heer de Brenner voort, zonder op Wanda te letten. Helena was ontevreden over zich zelf. Welke reden had zij om te blozen En niet dat alleen, zij was op dit oogen- blik ook geheel buiten staat een pas send antwoord te vinden. „UU is zeer vriendelijk mijn heer Von Brenner," stamelde zij einde lijk. „Indien ik niet vreesde misbruik te maken van...." „-Ah Daar komt Puk riep Wanda. „Een aardig dier, niet waar? Slechts een weinig te dik en ten gevolge daar van te mak naar mijn zin." De stalknecht leidde het paard eenige malen stapvoets heen" en weer en liet het dan draven. Helena keek er met genoegen naar. Wanda haalde uit de diepte van haar zak een groot stuk suiker te voorschijn. „Hier, Helena, geef hem dat en ver over daarmede voor eeuwige tijden zijn hartWatU is bang hem uit uw hand te laten eten Kijk, zoo doet men dat. Niet waar, Puk, wij ken nen elkaar Helena lachte en streek het dier liefkoozend over zijn lange manen. „Ik zie, dat ik nog veel heb te leeren." „Wel, de nieuw benoemde onderwij zer is immers hierik denk, dat u nu maar uw eerste les moet nemen. Of hebt gij vandaag nog dringeade zaken, Leo „Neen, ik ben geheel te uwer be schikking." Helena keek eerst naar 1 c paard en dan met een twijfelachtigen blik op haar nieuw mousselinen japon. „O, dat is natuurlijk, in dat japonne tje gaat het niet riep Wanda. „Maar wij hebben zoowat hetzelfde figuur, ik denk, mijn rijkleed zal u wel passen. Wilhelm, zadel Puk en Diana en Nu, Leo „Ik rijd niet, ik ga te vcet naast het paard." „Dan zullen we niet ver komen. Dus Puk en Diana, Wilhelm. Maar gauw Wij komen -dadelijk terug." Dit zeggend nair 'He.lena bij de hand en spoedde zie.. ..iet haar naar het huis. Tien minuten later stond Helena in een nauwsluitend, donkerblauw cos- tuum midden in de kamer, terwijl Wanda haar van alle kanten bekeek hier en daar iets recht trok en eindelijk tevreden glimlachend verklaarde, dat alles in orde was. „Wat staat u die kleur en dat fatsoen goed Tot nu toe heb ik eigenlijk nog niet geweten, dat u er zoo allerlieff? uitzag." „Het compliment dat u me daar maakt, is wel eenigszins twijfelachtig," merkte Helena op „indien ik slechts in een blaaw rijkleed er vrij draaglijk uitzie, heb ik weinig reden trotsch 'te zijn op mijn uiterlijk." Wanda lachte. „Ik zie, dat je brandt van begeerte, nog meer moois van mij te hooren, maar juist daarom zeg ik geen woord meer. Hoe zou ik het kun nen verantwoorden, als ik u ijdel maakte Ga een oogenblik zitten, in een paar seconden ben ik ook klaar." De paarden stonden gereed en de baron hielp de dames opzitten. In 't eerste oogenblik kon Helena haren angst niet onderdrukken, maar toen zij bemerkte, hoe rustig en bedaard Puk voortstapte, en hoe zorgvuldig mijn heer Von Brenner hem aan den tcom dien hij had laten aanleggen, leidde verdween weldra dat angstig gevoel (Wordl vervtind

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1