Zoon ilraat. uit vanaf f 119 rt -1.20 sf -135 r le warme n Schoor!. L 3,OÜS BLJkB" Byreau: HOF 8S ALKMAAR. - Telefoon: BUITENLAND. FEUILLETON Onder Valsche Vlag Alkmaar. ALKMAAR AGBLAD. Een ramp voor velen. tingen. SSWaSS<55»- "G5JS No. iii DINSDAG 28 JUNI 1921 IVetensehap- land. eett getornd ik is hem sft natuurlijk n den opzet n Bond van is soliede. 5 33 kans mïilioen, i® en Bankier ze Agenten Langestr. S f !©.-« «LLANDSCH 14e JAARGANG Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar I 2.— Voor buiten AlkmaarI 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 ^0 f hooger. j ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1 5 regels f .25; elkeregel meur f 0 25; Reclames per regel f 0 75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- uilbetaling per plaatsing f U.60 Aan aiie abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, weike hen verzekert tegen ongevallen tot eer? bedrag van f 500,—, f 400—, f 200,—, f 100,—, f 60,—f 35,—, f 15, WEGENS DEN FEESTDAG VAN DE H. H. APOSTELEN PETRUS EN PAULUS ZAL DfT BLAD MORGEN NIET VERSCHIJ NEN. De malaise in zekere kringen van het verzekeringsbedrijf, dreigt te wor den en is reeds ten deele een ramp •voor velen. Doordat de „Algemeene" de groote levensverzekeringsmaatschappij van ons land in zeer slechten toestand is geraakt, en doordat de (eveneens zeer groote) „Kosmos" in een toestand is komen te verkeeren welke (om den wettelijken term te gebruiken) bijzon dere voorziening behoeft, wordt een groot deel van ons Nederlandsche volk ernstig gedupeerd, terwijl een nog veel grooter deel van ons volk gedupeerd staat te worden, indien nog meerdere verzekeringsmaatschappijen de voor beelden van „Algemeene" en „Kos mos" zullen moeten gaan volgen. Kan men zich een fatalere desillusie denken, dan dat men na jaren en jaren van goed vertrouwen en van geregeld premie-betalen tot de ontdekking komt, dat de (dank zij ontbering en zorgzaam heid) moeizaam gespaarde gelden ge heel of voor een groot deel verloren zijn, of dat men van een eerlijk gekochte lijfrente slechts een gering periodiek percentage ofniets om van te leven in, handen krijgt Kan voorzeker gevaarlijk en lastig zijn, wanneer andere takken van ver zekering b.v. brandassurantie's haar betalingen staken, doch zulks hoeft voor de groote massa niet zulke fatale gevolgen als het faillissement van levensverzekering- en lijfrente-maat schappijen. Ieder oogenblik van den dag toch kan men zich bij een andere maatschappij tegen brand enz. verzeke ren de voor brandverzekering betaalde premie beteekent niet méér dan de ver goeding voor brandrisico over een be paalden termijn is die termijn ver- loopen, dan zijn maatschappij en vér- vekerde in zekeren zin quitte was men door brand benadeeld, dan had de maatschappij het verzekerde bedrag voor zoover toegewezen uitge keerd is men van brand gevrijwaard gebleven, dan zijn de betaalde premiën weg, doch dan heeft men over den af jeloopen termijn daarvoor, de gerust heid gekocht, dat men in geval van orand schadeloos gesteld zou worden. Geheel anders is het gesteld met de maatschappijen van levensverzekering en lijfrente. De levensverzekering en liifrenis-Tt— -en overeen- f to- -- -ar "^IVmsB^teeu ievensveiuan retcenr Wen er op, dat bij den-dood van de(n) verzekerde of (en) reeds op een vroeger tijdstip in ruil voor de perio diek stiptelijk betaalde premiën een overeengekomen bedrag zal worden uitgekeerd de premiën zijn in dit geval dus zooveel als moeizaam Pijeen gehouden spaarpenningen, op welker leskundig en accuraat en gewetensvol beheer een ieder het volste recht heeft en rèker.t. Koopt men een lijfrente, d. W. z. stort men zijn geld, of een deel daarvan in een levensverzekering, om daarvan tot levensonderhoud periodie; een vaste rnnte uitgekeerd te krijgen, dan heeft men de uitkeering van dat rentebedrag dank zij duur geld eerlijk gekocht voor overeengekomen termijn, dan heeft men een kapitaal in de maatschappij gestoken, dat zoolang de lijfrente termijn niet verloopen is voor een bepaald deel het eigendom in moreelen zin van den storter blijft. Raakt nu een levensverzekering en lijfrente maat schappij in gebreke, dan zijn in het eerste geval de spaarpenningen gehee of ten deele reddeloos verloren, dan is in het tweede geval het in de maatschappij gestoken kapitaal, en daarmee de daarop verzekerde lijf rente, al dan niet geheel weg. Het verschil tusschen het faillisse ment (of iets wat daarop gelijkt) van een levensverzekeringen lijfrente-maat schappij en van iedere andere ver zekeringsmaatschappij is hiermede dui delijk aangetoond. Al onderschatten wij ook geenszins de jongste gebeurtenissen in het brand en ander-verzekeringsbedrijf (vooral omdat wij kenschetsend zijn voor het verzekeringsbedrijf in het algemeen), de jongste gebeurtenissen en.... ge- beurtelij kheden in het bedrijf de levens verzekering- en lijfrente-maatschap pijen lijken ons toch oneindig veel ernstiger, in werkelijkheid een ramp voor velen Hoe 't zoo gekomen is Wij willen ons er van onthouden, de lotgevallen en situatie's van be paalde maatschappijen te bespreken liever geven wij in dit artikel in 't algemeen de oorzaken aan, welke ge leid hebber en nog leiden tot een voor vele verzekerden dupeerende malaise in het verzekeringsbedrijf. Onderscheiden wij crisis en niet- crisisfactoren Als niet-crisisfactoren, welke tot de malaise bijdroegen, beschouwen wij le. in sommige gevallen onverant woordelijk beheer't is naar ons een man van 't vak mededeelde ge beurd, dat de directeur van een be paalde maatschappij niet minder dan f 90.000.salaris (of tantième, enz.) opstreek 1 2e. de scherpe concurrentie, welke de verschillende maatschappijen el kander meenden te moeten aandoen de een ging al lager dan de andere, lager niet zelden dan een wiskunstige verzefeeringsbecijfering eigenlijk ge doogde 3e. voor wat betreft de groote maatschappijen de vaak zeer dure buitenlandsche exploitatie men wilde in 't groot in het buitenland werken, ontzag geen kosten tot stichting van bijkantoren in het buitenland en tot aanstelling van het daarbij noodige personeelhad men gehoopt op winst in deze ondernemingen, de bui tenlandsche exploitatie bleek vaak te duur, terwijl ze door de crisis daarbij nog noodlottig werd voor de ondernemers. Voegen wij hier 4e nog aan toe de griep-epidemie, welke in de jaren 1918/1919 ons volk teisterde, talloos velen ten grave sleepte en de levensver zekeringsmaatschappijen dwong tot ab normale uitkeerine-p (Wordt vervolgd). STAND VAN HET FRUIT EN DER WARMOEZERÏJGEWAS SEN. Het hieronder volgende overzicht, be treffende den stand van het fruit en der wannoezcrijgewassen onder glas en in de open lucht op 21 dezer, is, onder medewer king van de Rijkstuinbouwconsulenten, sa mengesteld naar gegevens, verstrekt door de correspondenten van de directie van den landbouw. Fruit. Na het slechte ooftjaar 1920 werd ge hoopt op een goede opbrengst in 1922. De rijke bloei van alle ooltsoorten gaf voedsel aan deze hoop. De sterke nachtvorsten in de tweede hellt van April vooral op 16 en 17 April vernietigden echter van de vroeg bloeiende fruitsoorten de voortplan tingsorganen, zoodat de pruimen als groo- tendcels mislukt beschouwd moeten wor den, de kersen ten hoogste een matig tot vrij slecht gewas leveren en de vroege en fijnere peersoorten, evenals de vroege ap pelen, een slechten stand vertoonen. De latere peren en appelen slondeu nog niet in bloed en gaven daarom nog hoop op goede uilkomsten; op 4 en 6 Mei trad echter de nachtvorst opnieuw sterk op, ter wijl op 21, 29 en 30 Mei de temperatuur nogmaals tot beneden het vriespunt daal de. Hierdoor werd ook aan de bloesems der latere peren en appelen schade aangericht, zoodat ook daarvan gemiddeld niet meer dan een vrij goed gewas kan worden ver wacht. Ten slotte was de aanhoudende droogte oorzaak, dat vele jonge vruchten van de boomen vielen en werd door de bladluizen nadeel aan de pruimebooinen aangericht, zóó zelfs, dat in Zeeland de boomen bijna bladerloos worden. Den stand der verschillende fruitsoorten nagaande, kan daarvan het volgende wor den medegedeeld: Appelen. Behoudens enkele uitzonde ringen, is in Gelderland, Utrecht, Noord- Holland, het land van Heusden en Altena, noordelijk Limburg, Overijsel en Groningen de stand vrij goed. Een goede stand wordt aangetroffen in oostelijk en zuidelijk Fries land, het Rijk van Nijmegen, zuidelijk Utrecht, te Nieuwe Niedorp en Winkel, te Veur-Wasseraaar, in de Langstraat en in Zuid-Limburg. Daarentegen is de stand ma tig in de omgeving van de stad Utrecht, het Westlamd, op Walcheren, in west Noord-Brabant en in de omgeving van 's-Hertogenbosch en Breda. Op Tholen, Schouwen en Duiveland en den Maaskant van Noord-Brabant is de stand slecht of vrij slecht. Peren. De stand van de peren is min der dan die der appelen; over het alge meen wordt een matig gewas verwacht. Een uitzondering kan daarop worden gemaakt voor Gaasterland, Zeeuwscli-Vlaanderen en Schouwen en Duiveland, vanwaar een goe de stand wordt gemeld; Zuid-Limburg, Nieuwe Niedorp en Winkel en een deel van Groningen, waar de stand vrij goed is; noord-westelijk Groningen, Friesland, Overijsel, noordelijk Gelderland, de Over- Betuwe, de Tielerwaard, het Rijk van Nij gen, zuid-westelijk en westelijk Utrecht, de Beemster, de omgeving van Veur en bijna geheel Noord-Brabant met oen vrij slechten en Frederïksoord en zuiid-ooslelijk Utrecht met een slechten stand. Vroege korren. - D-o r.Uvnd - t de Tielerwaard, Maas cn Waal, West- Noord-Brabant, Limburg, de Meijerij en te Assen e.o.; vrij slecht in de Betuwe en de Bommelerwaard; overal elders is de stand matig, behalve te Bengen op Zoom, van waar een goede stand wordt gemeld. - Late kersen. Deze komen vrijwel met de vroege overeen. Engelscbe krozen. Deze zijn in Gel derland', Utrecht en Noord-Brabant mis lukt; in Zeeland en de Baronie van Breda staan ze vrij goed. Andere pruimen zijn mislukt in Gronin gen, Friesland, Geldreland, te Leiden e.o. en in Zuid-Limburg; overal elders is de stand slecht. Druiven ónder glas. In het Westland is de stand zeer goed; te Vcur e.o. matig en overal elders vrij goed tot goed. Perziken onder glas. In het Rijk van Nijmegen cn zuidelijk en westelijk Utrecht is de stand zeer goed; te Veur vrij goed; in Noord-Brabant matig en in het West- land en elders goed. Perziken in den vollen grond. Uit Frederïksoord, Groningen e.o., het Rijk van Nijmegen, zuidelijk en midden Utrecht, Leiden e.o. en de Langstraat, wordt een mislukking gemeld; verder is de stand slecht, met uilzondering voor de Over-Be- luwe met een matigen, het Westland en de Baronie van Breda met een vrij goeden en zuidoostelijk Utrecht met een goeden stand. W'a r m o e z e r ij gewassen. Ooik aan de warmoezerij,gewassen hebben de nachtvorsten schade aangericht; dit geldt in het bijzonder voor de erwten. De droge voorzomer heeft op de ontwikkeling der meeste warmoezerijgewassen belemme rend gewerkt. De schade der koolvlieg trad in hevige mate op in Friesland, Overijsel, te Vdnkeveen e.o., op Walcheren en de lich te gronden in Limburg. De gewassen onder glas geteeld, zijn in het algemeen goed. Betreffende den stand het volgende: Komkommers geven een zeer goeden stand te zien te Leeuwarden e.o., in de Graafschap, de Bommelerwaard, liet Rijk vai. Nijmegen, westelijk Noord-Brabant en te Venlo e.o. Te Yinkeveen e.o. is de stand zeer goed tot goed. In het Westland en het overige deel van Zuid-Holland, in Zeeland, de Betuwe, Groningen en Friesland is de stand goed; een vrij goede stand wordt gevonden te Vleuten e.o., te Sloterpolder en Bóeren-wetering en te Veur. Te Maas tricht e.o. is de stand matig. omaten vertoonen een goeden stand, behalve ie Groningen e.o., te St. Annapa- ro' hie e.o., in het Rijk van Nijmegen en de: Zuid-Hoilandsche eilanden, waar de stand zeer goed is, te Boskoop e.o. en in Limburg, waar zij goed tot zeer goed staan en ie Vleuten, waar de stand vrij goed is. Meloenen staan overal goed, met uitzon dering voor Friesland, het Rijk van Nij megen en Vinlkeveen e.o., waar de stand zeer goed en voor Vleuten, waar deze ma- lig is. bi de open lucht is de stand als volgt: hl uit kool. De stand is zeer goed te Boskoop e.o.; goed tot zeer goed te Vin- kcv.'én e.o., goed te Leeuwarden en HaT- lingen e.o.. in de Graafschap, Maas en Wa d, West-Friesland, zuid-oostelijk Noord Holland en te Venlo en Roermond e.o. Aar den Lnngendifk, in Rijnland, de Bom melerwaard, Overijsel, Gaasterland en Gro ningen is de stand vrij goed en overal el ders matig. Bloemkool. -Een goede sland wordt aangetroffen in Maas en Waal, het groot ste deel van Utrecht, liet Westland, te Delft en Rotterdam e.o. en op de Zuid- Holl vudsche eilanden. In Noord-Holland, te Boskoop e.o., in Zeeland en Noord-Brabant is d.i stand vrij goed. Te Vinkcveen e.o., in Rijnland, te Sloterpolder en Boerenwete ring, te Frederïksoord e.o., in Limburg, Overijsel en zuidelijk Friesland is de stand matig; te Veur, in Gaasterland en oostelijk en zuidelijk Groningen vrij slecht. Vroeger aardappelen. Te Venlo e.o., in het land van Altena, te Breda e.o. te Boskoop e.o., te Vinkeveen e.o. en in Gaas terland is de stand zeer goed lot goed. Een goede stand wordt o.a. aangetroffen te Roermond e.o., het grootste deel van Noo "d-Brabant en Zeeland, hij Rotterdam en Dordrecht, in Rijnland en de Bollen- De rcgecring zal natuurlijk een vrijge leide verstrekken aan allen, die aangewezen worden om aan do conferentie deel te ne men. Wij' doen deze uitnoodiging met het brandende verlangen, een einde te maken aan liet noodlottig conflict, hetwelk eeuwen lang Ierland verdeeld houdt en de betrek kingen van de volken dezer twee eilanden verbitterd heeft, die als naburen in harmo nie met elkaar moesten leven en wier sa menwerking van zoo groote beteekenis zou zijn niet alleen voor het Rijk, maar voor de geheele menschheid. Wij koesteren den wensch, dat van onzen kant geen po ging achterwege blijft, om het verzoek van den 'koning te verwezenlijken en wij vragen u, met ons samen te komen, zooals wij met u zullen samenkomen, in den geest van ver zoening, waarop Zijne Majesteit een beroep gedaan heeft." De bladen spreken eenstemmig hun vol daanheid uit over de-volstrekt onverwachte uitnoodiging, die Lloyd George aan De Va lera heeft gericht om te Londen met Sir James Craig in conferentie siamen te ko men. Zij geven uiting aan de meening, dat De Valera de uitiioodiiging moet aannemen, doch het is aan twijfel onderhevig, lot hoe ver de Sinn Feinijrs hem zuilen steunen bij vredesonderhandelingen, in het hijzon der de extremisten, die de uitnoodiging be schouwen als een onoprechte poging van Lloyd George om de regeering populair te maken. De „Times" zegt, dat in plaats van de uitnoodiging louter af te slaan of te aan vaarden, De Valera om een wapenstilstand zal (kunnen vragen hangende de onderhall delingen. De „Daily Telegraph" meent, dal de grootste waarde van de uitnoodiging ligt in het bewijs, dat zij geeft van de oprecht heid van de Britsclie belijdenissen, die ten onrechte verdacht zijn gemaakt. De „Daily Chronicle" zegt: De rogeeringspolitiek was tweeledig, n.l. het treffen van strenge maatregelen tegen de Sinn Fednsche extremisten en de uit noodiging van De Valera tot een conferen tie in de hoop op een schikking. Dc „Morning Post" alleen bestrijdt de mogelijkheid van vrede, verklarend, dat streek, in Utrecht, Gelderland en de om-. Do Valera uit zich zelf niets ós, doch zijn den uit te voeren, waaraan dc Turken zich wi.ïen onttrékke*;. Elke schorsing van de militaire operaitie zou den toestand ten na- decle van Griekenland wijzigen, daar ze de tegenstanders zou aanmoedigen in hun vervel. De Grieksche rcgecring zai altijd •ebreid zijn naar haar groote geallieerden te luisteren, in welke phase der operaties ook, als zij van Turkije concrete voorstel len zullen kunnen verkrijgen ten aanzien van de voldoening aan de uit de verdragen voortvloeiende rechten en waarin rekening wordt gehouden met de offers van Grie kenland en met zijn belangen, gelijk die krachtens den loop der militaire en poli tieke gebeurtenissen zouden zijn te reali- seeren. Met de ontevredenheid' tengevolge van de weigering van Griekenland om in te gaan op den voorsiag der geallieerden tot bemiddeling,' nemen te Parijs in politieke kringen de Turkschgezinde gevoelens toe. In tegenstelling met de waardeerendc houding der Enge3sche pers, die de belof te van dc Grieksche regeering om te luiste ren naar den raad der mogendheden na het offensief, goedkeurt, verklaart men al daar, dat inen nu verder met de Turken alléén moet onderhandelen, ongeacht den uitslag van dat offensief. Konstaintijn heeft ongelijk le gclooven, dat hij Smyrna zal kunnen behouden, indien het offensief slaagt en dat hij door de mogendheden zai worden beschermd, indien het mislukt. Zijn interpretatie van 'hel verdrag van Sè vres is onjuist, want sinds hij op den troon terugkwam legen den wil der mo gendheden, zijn dezen niet meer gebon den ten opzichte van Griekenland. Frank rijk zal er daarom in elk geval op aan dringen, dat den Turken recht geschiedt, terwijl de Grieken niets er bij zulten win nen, indien zij zegevieren, en alles zullen verliezen, indien zij verslagen moohten worden. VERKLARINGEN VAN MINISTER SFORZA IN DE ITALIAANSCHE KAMER. geviag van Leeuwarden. Elders is de sland vrij goed tot matig. 'nboouen staan in het algemeen vrij goc.Uïot goed. In Rijnland en Je Boskoop e.o. is dc stand Zeer goed; in de bollen streek goed en in Noord-Holland vrij goed. Wortelen. In de voornaamste centra is de stand goed; elders loopt de sland uiteen tusschen matig en goed. Stoksnijboonen en stamslaboonen ver toornen algemeen een vrij goeden of goeden stand; in de Zuid-Hollandsche eentra is de stand vrij goed. Erwten staan in het algemeen goed. Be houdens in Limburg, waar de stand vrij goed is, wordt in de oentra van cultuur een goede stand gevonden. Asperges. Te Beverwijk e.ó., het West land en te Bergen op Zoom is de stand goed; in de Langstraat vrij goed, in Lim burg goed tot zeer goed. Sla. Met uitzondering voor Friesland met een slechten en Rijnland mei een ma tigen sland, staat de sla over het algemeen goed. Aardbeien. De stand der aardbeien loopt vrij sterk uiteen; in Maas en Waal en te Boskoop staan zij zeer goed; te Bever wijk, in Rijnland, te Breda e.o. en in Lim burg is de stand goed; in de Bommeler waard vrij goed; in het Westland, de bloem bollenstreek, Roelofsarendsveen en Aals meer, matig. IERLAND. De uitnoodiging aan De Valera. De brief, dien Lloyd George aan De Va lera heeft gericht, luidt als volgt: „Ik richt tot u, den gekozen leider van de groote meerderheid in Zuid-Ieriand, en tot Sir James Graig, den Premier van Noord-Ierland, de volgende uitnoodiging: Ten eerste, dat gij te zamen met Sir James Craig hier te Londen aan eene con ferentie deelneemt, om de mogelijkheid van een regeling tot het uiterste te onderzoeken. Ten tweede, dat gij de collega's tot dit doel, te uwer keuze, zult medebrengen. macht ontleent aan geheime organisaties, waarvan hij de agent of het werktuig is, In antwoord op de uitnoodiging van Lloyd Georgé tot een conferentie met De Valera le Londen, deelt Sir James Crai" aan Lloyd George mede, dat hij tegen Dinsdag zijn kabinet bijeenroept en geen tijd zal laten voorbijgaan met de bekend making van het resultaat der beraadsla gingen. Een wapenstilstand9 Te Dublin wordt gemeend, dat De Va lera met verschillenden zijner collega's de conferentie te Londen zal bijwonen en het kabinet zal vragen, het maximum zijner concessies hekend te maken en dat. wan neer het Kabinet daaraan voldoet, De Va lera deze voorstellen aan Dail Eireann zal voorleggen. Indien alles naar wensch gaat, zou een militair bestand worden geregeld en de voorwaarden van een schikking op den grondslag van de regeeringsvoorsleUen worden besproken in een gemeenschappe lijke zitting van het Noordelijk parlement en van de gekozen vertegenwoordigers van Zuid-Ieriand. Nieuwe moorden Vier gewapende mannen kwamen dc eetzaal binnen van hot Mayfair hotel te Dublin. Zij schoten twee officieren van de Constabulary neer, die daar met hun vrou wen dineerden. Een werd gedood, de an dere zwaar gewond. De aanvallers konden niet worden gearresteerd. GRIEKENLAND WEIGERT. De Grieksche bladen pubiiceeren den tekst van het antwoord der Grieksche re geering op het bemiddeiingsaanbod der geallieerden. De Grieksche regeering ver klaart, dat ze zeer erkentelijk is voor het vriendschappelijk aanbod, maar dat de toestand aldus is, dat alleen militaire be langen haar houding mogen bepalen. Die toestand is slechts een gevolg van het we reldconflict en in het naburige oosten is hij gevolg van de toepassing der door liet Vredesverdrag voorgeschreven sancties. Griekenland bevindt zich in Klein-Azië uit verplichting jogens zichzelf, cn om de ge meenschappelijke besluiten der geallieer- ,Een B. T. A.-bericht meldt het een en ander uit een verklaring van graaf Sforza, minister van buitenlandsche zaken, in de Kamer, waarbij hij zich voldaan toonde over de regeling van het vraagstuk van hel hersttel. 'Het besluit van de Duitsohe re geering om te betalen en over te gaan tot ontwapening en berechting der schuldigen is de beste slap in dé richting van dc pa cificatie van Europa sinds de onderleeke- ning van hel vredesverdrag.Het huidige Duitsehe kabinet gaf blijk van het flinke en loyatc voornemen om de verplichtingen van Duitsdhland na te komen, in de mea ning, dat deze wijze van handelen het bes te iniddel is om een einde lè maken aan verdenking en wrok en om le arbeiden 'aan het economisch en moreel herstel van het land. Dit herstel zal Italië met welwil lend oog gadeslaan. Onze plicht is geen intrigues van buiten in Italië toe te daten. Sprekende over Opper-SiCezië gaf Sforza uiting aan zijn overtuiging, dat men voor dat vraagstuk een bevredigende regeling zal vinden. Hij herinnerde er aan, dat Itaiiaansclie soldaten dc eerste slachtoffers waren van hun plicht. De Poolsche regee ring, voegde Sforza hieraan toe, maakte zioh los van de opstandelingen, maar in haar eigen belang ware het gewenscht ge- weési, dat zij onmiddellijk zoodanig stel ling had genomen, dat elke twijfel ware opgeheven. Italië kan thans ronduit aan Polen zeggen, dat, indien het vooruit wil, liet vooral den vrede moet willen. Hel ple bisciet is gegrond in 'het verdrag van Ver sailles en moet worden geregeld binnen de grenzen van het verdrag, men moet zich niet laten lekten door daden van ge wekt, welke van de een of andere zijde kunnen komen. De minister wees er vervolgens op, dat dc huidige toestand in het nabije Oosten zich niet zoodanig zou hebben ontwik keld, indien mien dadelijk aandacht had gewijd aan de denkbeelden, weïke hij. in 1920 te Boulogne en Spa uiteengezet had. Toen reeds had hij voorzien, dal de voort" jetting van den strijd Angora zou drijven tot aansluiting bij Moskou en zou leiden loi een anti-Europeesche houding en on verdraagzaamheid tegenover elke 'Euro- peesche penetratie. Dientengevo'ge heefr Italië dan ook zijn klein garnizoen uit Adalia teruggetrokken, al had hél ook door zn demarkatie te Adalia liet Turk- sche gezag intact gelalen, omdat het in het algemeen belang oen vruchtbare eco- VRIJ NAAR HET DUITSCH. TWEEDE DEEL. 29. Wan da, die zulk langzaam naar paard, dat aan i. r. staPpen niet gewoon was, slfcwits met moeite kon inhouden gadf met V6el °Plettendheid Ofschoon mevrouw Von Brenner haar aardig nichtje tot nu toe nog nooit de minste aanduiding over haar plan nen en haar hoop gemaakt had, zoo waren deze laatstgenoemde toch re°ds lang duidelijk geworden, en in 't bin nenste van haar hart gevoelde, zij zich daardoor beleedigd en verontwaardigd Een huwelijk met haar, de rijke erfl gename, zou Leo de middelen verschaf fen, de hypotheken, waarmede de goederen belast waren, af te lossen en den ouden glans der familie te herstel- Jen. Haar fortuin was de hoofdzaak, zij ïeive toegift nee, minder dar. dat. osn lastig aanhangsel dat men, men mocht het willen of niet, op dsï koop toe moest nemen. Haar voogd wist van deze toekomstdroomen zijner moe der niets, daarvan was zij zeker, en daarom had ook de ontdekking daarvan geen afbreek gedaan aan haar vriend- schappelijken omgang met hem. Zij behandelde hem altijd met dezelfde hartelijkheid. Maar in haar gedrag tegenover mevrouw Von Brenner was een wezenlijke verandering gekomen. Zooveel het slechts kon geschieden zonder opzien te baren, ging zij haar uit den weg, en ofschoon zij haar ver bittering trachtte te verbergen, ver oorloofde zij zich toch dikwijls genoeg spotachtige aanmerkingen, en zocht v o durend op allerlei wijze zich zelf en naar aangelegenheden aan den in vloed der tante te onttrekken. Een allerliefst meisje voor Leo, dacht zij daarom nu, terwijl zij die twee gadesloeg met half goedhartige, half ondeugende tevredenheid. „Maar Helena U zit zoo krom, alsof u uw eigen grootmoeder was," riep Wanda, terwijl zij haar paard een lichten slag gaf. „Uw nieuwe onder wijzer is natuurlijk te beleefd; om u op uw houding oplettend te maken, en.." De rest werd niet gehoord, want Diana was met een sprong voorbijgevlogen, en Puk, daardoor aangespoord, wierp den kop achteruit en nam een aanloop om vooruit te schieten. Helena gaf een gil. „Wees niet bang, mejuffrouw, ik heb het dier geheel in mijn macht. Leg de hand maar op mijn schouder; mocht Puk dan nog eens een sprong doen, dan kan u zich aan mij vasthouden." „Ik vrees, dat u mij voor buiten gewoon kinderachtig houdt," zeide Helena beschaamd. „Maar die sprong kwam zoo onverwacht." „Het was heel natuurlijk, dat u schrikte. Wat zegt u van een ietwat snelleren gang Gelooft u het te durven wagen „Misschien wel," zeide Helena twij felachtig „maar dan moet u de teugels loslaten. U kan toch onmogelijk zoo gauw er naast loopen." „O, ik ben een hardlooper." „U maakt bewonderenswaardige vor deringen I" riep Wanda, die aan den ingang van 't park teruggekeerd was en hun nu in vollen galop te gemoet kwam. „Ik zou niet langer aan den leiband willen loopen, als ik in uw plaats was. Laat de teugels los, L eo zij kan wel alleen klaar komen." Maar deze schudde het hoofd. Op en af, twee-, driemaal door de heele klengte der laan, ging het in lichten draf. Wanda was verdwenen. „Zij heeft het park verlaten," meende de baron, „maar ver kan zij zich niet verwijderd hebbenzullen wij haar volgen Helena aarzelde. „U zal vermoeid zijn, mijnheer 1" Deze glimlachte. „Indien dat uw eenig bezwaar is, kan u gerust zijn, mejufffrouw." „Ik heb ook nog een tweede bezwaar," hernam Helena opgeruimd.'„Ik wilde liever niet uit het park gaan, alvorens ik den leiband niet meer noodig heb, en ik weet niet, of dat nu al het geval is." „Dat hangt daarvan af, of u den moed er toe heeft. Gevaar is er niet bij, en ik blijf in uw nabijheid, om, zoo het noodig is, u te kunnen helpen." „Dan wil ik het wagen." Eerst langzaam, dan in draf, ging het vooruit, en Helena kreeg zooveel zelfvertrouwen, dat zij moedig genoeg was om te verklaren dat zij zich in den zadel al te huis gevoelde. „Wilt u ook niet een paard vooru laten zadelen, mijnheer Von Brenner," vroeg zij, toen zij weer bij hem aankwam „Mijn succes heeft mij trotsch gemaakt, en ik zou gaarne Wanda te gemoet rijden, om ma te laten bewonderen." De baron was gaarne bereid, en spoedig draafden beiden zij aan zij uit het park. Wanda was nergens te zien. Zij vernamen echter van eenige kinderen, die zij ontmoetten, naar welken kant zij gereden wasten volgden baar. Hun conversatie was in 't begin van weinig beteekenis en bepaalde zich hoofdzakelijk tot de wenken, die de heer Von Brenner aan zijn leerlinge gaf in betrekking tot het houden en het gebruiken der teugels. Maar van liever lede kwam men ook op andere onder werpen. Hij maakte haar opmerkzaam op eenige interessante punten in den omtrek, en vertelde haar ten slotte van eenige uitstapjes, die hij als jongen gedaan had, en waarvan de herinnering nog zeer levendig in hem was. „Ik heb in mijn jeugd veel rondge zworven," ging hij peinzend voort. „Mijn vader was officier, enmama en ik maakten iedere verandering van garnizoen trouw mee. Zoo kwam het dat wij eerst in Berlijn, later in Spandau woonden later brachten wij eenigs jaren hier door en eindelijk kwamon wij naar de Rijnprovincie, naar Ke- blenz. Toen ik veertien jaar oud was, stierf mijn vader, en mijn moeder trok zich hier naar ons stamhuis terug, terwijl zij mij naar Feldkirch zorid Weet u, waarover ik mij in de laatste dagen tevergeefs het hoofd heb ge broken ging hij na een korte pauze voort. „Maar dat kan *a onmogelijk raden ik zal het u maar zeggen over uw naam of beter gezegd, wanneer en waar ik dien al vroeger heb geboord. Ik moest vroeger al eens iemar.T van dien naam hebben ontmoetmaar niettegenstaande alle moeite, kan ik mij niet herinneren onder welke om standigheden die ontmoeting plaats had." „Ik geloof dat ik dat raadsel wel kan oplossen," hrnam Helena na een oogenblik van besluiteloosheid. „Mijn vader was de neef van den vroegeren eigenaar van Guruguh. Waarschijnlijk heeft u, bij de eene of andere gelegen heid van hem hooren- -spreken." ■- v, - t ii '(Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1