„ONS BLAD" BUITENLAND. FEUILLETON Onder Valsche Vlag MAANDAG 4 JULI 1921 14de JAARGANG - Labiel evenwicht. No. 221 NOORD-HOLLANDSCK Abonnementsprijs: j Per kwartaal voor AlkmaarBureaU". HOF 0, ALKMAAR. - T©I@fOOii: Voor buiten Alkmaar 105 g Met Oeïilustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. g ADMSNISTRATfE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 15 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- uilbetaling per plaatsing f 0.60 Aan alls abonné's wordt op aanvrage gratis een poiis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500, f 4Q0, f 2Q0, f 10Q, f 60, f 35, f 15, De politieke verhoudingen vinden thans haar zwaartepunt boven het steunpunt. Een iehte stoot kan deze pyramide op haar top -loon omstorten. Het evenwicht is labiel. £r is uiterste voorzichtigheid te betrach ten. Deze toestand dringt zelfs de pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisaties op den •ehtergrond. Een ieder voelt, dat dit vraag stuk terecht met tecre vingeren beroerd noest worden. Grooier belangen vragen le aanhoudende aandacht. Niet steeds heeft een partij zelfs haar eigen zaken in de hand. Ook zonder bis schoppelijk schrijven immers waren wij zoo goed als allen van r,reening, dat de Coalitie moest gehandhaafd blijven. En toch is er reden, althans aanleiding, voor de hier en daar uilgesproken meening, dat deze poli tieke bond zijn beste dagen gehad heeft. Wij, Katholieken, wilden het niet, maar de omstandigheden en mogelijk zij wilden an ders. Wij willen nog niet soheiden. De vraag is nu wat zij willen. De overzijde heft juichtonen aan. Doch, als waren zij politiek ongeschoold, doen zij daad op daad van antithetisch voelen, die ons tot Christelijk samengaan zou dwingen, zelfs al zouden wij niet willen. Ik herinner mij den tijd der Provinciale Statenverkiezingen van N.-Holland. Een kleine meerderheidlinks. Zui ver negatief: niet rechts. Wat al kleuren vormden dit tapijt! Iloe sober daarnaast de voetveeg: rechts. Economische Bond, Vrij- en Unie-libe raal, Vrijzinnig-Democraat, Sociaal-Demo craat en een tweeledige revolutionaire uiterste Vleugel, dit alles moest het College van Gedep. Staten kiezen, mitsgaders de Eerste Kamerleden afvaardigen. Had rechts bij onthouding der Communisten nog een schijntje hoop in stemmental dien warwinkel te overrompelen? Neen. Al na derden de cijfers elkander. Dit vertrouwen bewaren wij voor 1922. Maar had rechts hier en daar ecnige verwachting van een •>ud-li'beraal of een Econ. Bonder om niet „als inaar" roode mannen en vrouwen af le vaardigen? Welliéfat hier en daar. Persoon lijk twijfelde ik niet of ten slotte zou het bloed kruipen waar het niet gaan kon, 't zou schoorvoetend zijn: rechts tegen iiniks, o! veeleer: links tegen rechts. En zoo bleek bel. Deze les had drie jaar later de reohtsehc mannen van Amsterdam tot leering kunnen strekken. Zij hebben er overheen gezien of legen alles in gehoopt, maar dan moge het resultaat voor hen beschamend, doch te vens opvoedend zijn: Alle beletselen vielen in één slag bij blauw en rood, toen bet er om ging links le handhaven: links tegen rechts le Amsterdam. Waar zóó de antithetische daden hun nentwege gesteld worden, nemen wij de vrijheid vooralsnog om hunne woorden te glimlachen, die de Coalitie als antithetisch monsterverbond politiek uit den booze krijten. Het moge èn voor Vrijheidsbond èn voor S. D. A. P. waar zijn, dat het allerminst aangenaam is over alle geschillen Boisse- vain-Miranda, mr. ter Hall-Wïbaut te moe ten heenstappen.... (er wille van het cle ricale „gevaar", wij hebben geen taak hen uit die mizère te helpen zoowaar wij Ka th olieken „clericaal" willen en zullen blij ven, begrijpen wij hun lokstem niet, zoo tang zij ons qua talis nog als „gevaar" stgnaleeren. Kort gezegd immers nu 'begrepen: Van de iverzijde grijnst het gevaar dus niet. Indien ?r gevaar is voor de Coalitie moet dit in wendig zijn. En nu weigeren wij èn Grondbelasting- affaire èn Dienstplidh-twethistorïe aan te merken als feiten hoe ernstig ook die een einde zou-cen moeten maken aan een samengaan, heilzaam in 's lauds belang. Bij de Zondagswetgeving hebben wij, Boomschen, ons offer reeds gebracht. De wet kan geslikt, wijl de praktijk ons milder oordeel zal bevestigen. Het geven en nemen ter wille der éénheid kweekt uiteraard geen jubelstemming. Doch erger is als een deel der Coalilie den grondslag van samengaan wil onder mijnen. Indien wij allen, welke godsdienst ook beleden worde, grondwettelijk gelijk berechtigd zijn en indien de uitoefening van den godsdienst Yoor een ieder en een tegelijk vrij is, dan begrijpen wij niet, dat jenige grondwettelijke, bedoelde of onbe doelde, ongelijkheid kan blijven bestaan, zelfs al zouden de gegadigden of gedupeer den geen prijs stellen op beëindiging van hel onrecht. Ergo: al zouden de Katholie ken over opheffing van het Processieverbod niet kikken (en zij spraken er publiekelijk wonderlijk sobertjes over tot dusver) dan aiog moesten de andere partijen en wel allereerst onze Coalitiegenooten als wapenbroeders in dienst van het recht er prijs op stellen dezen feitelijken uitzonde ringsmaatregel weg te vagen. Wij zien de omgekeerde wereld! Een Coalitïeregeermg bestaande uit Irie Katho lieken en zeven Protestantantsche, althans niet Roomsche mannen, stelt voor het Processieverbod op te heffen. Eindelijk. En zulks in navolging van een voorbereidende Commissie van geleerde heeren, allerminst in meerderheid katholiek. Eindelijk wordt recht gedaan. En het verblijdende is, dat wij om dat recht ui-1 -behoefden le smc-aken (dat gaat de R.-K. Staatspartij slecht af) maar dat van alle zijden de onverdraagzaamheid van het G. W. artikel werd erkend. Tot Krop en Quast heibel gaan maken. Een dezer heeren zou er zelfs op 70 jaar met een knuppel op uit gaan. Was het Krop of was het Quast? En wat doen nu omv broederen in Coali tieverband? In plaats van deze anti-paap- sche fanatici als de laa-tsten der inheem- sche A-zleken te brandmerken laten zij, met stil genoegen, deze lied-en hun knuppel in het hoenderhok werpen. Er is eenige Schadenfreude daar ginds. De Christelijk Historische gedaehten- ga-ng gaat naar de eerste bronnen terug. Waarachtig: de geheele(?) historie wijst naar het Protestantisme. Zonder dit is Nederland sociaal, politiek, economisch enreligieus lam geslagenl De oude Cathedralen en nieuwe torenspitsen zeggen niels over het oude Roomsche geloof en de nieuwe katholieke herleving, neen, apres tout is Nederland toch een Protcs- tantsdh land, van binnen en van builen doorzuurd van reformalie. Iïoe hebben we 't nu? Indien Nederland nog den naam van prolestautsCh waardig wil wordenen vooral de Coalitie, .dan teekene het als uit één mond protest aan tegen 't benepen ge-doe van Kroppen en Quaslen. Maar voor zulk klein gerei in zulk een groote zaak van recht op zijde gaan? De biezen pakken. De matten op rollen en verdwijnen met dc reeds inge diende voorsteilen eener Coaiitieregeering? Men zal moeite hebbest, alle katholieke Kamerleden hiervan te overtuigen. Dan houd ïk mij aan Vermeuler.'s woord: De Katholieke Partij is eene persoonlijkheid, die vrijheid vordert. Mr. ROMANS. De processen te Leipzig. De roerde dag van het proces begon met hel getuigenverhoor van den achteraf nog verschenen Elzassischen dokter Wenger uit Dornacb. Hij verklaart, dat op 26 Augustus een moorddadig gevecht geleverd werd. De ge tuige kreeg behalve 20 Duitsehe gewonden twee gewonde Fransche Alpenjagers, die hem vroegen, of zij doodgeschoten zouden worden, wat getuige verbaasd ontkende. Hierop werd getuige bij generaal Stenger ontboden, die hem zeide: „Zorg u voor een wagen, zoodat wij de gewonden terug kun nen brengen en de weg vrij wordt. Wij kun nen het legen de overmacht niet houden. Zorgt u dat do gewonden eerst terugge bracht worden?" Toen de getuige terugkwam, trijste hij de Fransche Alpenjagers. De onderofficier van den geneeskundigen dienst zeide hem, dat kapitein Crusius hen had laten dood schieten. Den anderen ochtend kwam Crusius hij den getuige, die hem daarover verwijten deed, waarop Crusius zeide: „Dokter, ik kon niet anders! Mijn zenuwen waren over stuur. Ik -heb mijn heele compagnie ver loren en was daardoor heelemaal mijn hoofd kwijt". Later bleek, dat de compag nie van Crusius alleen maar zware verlie zen geleden had. Hier valt Crusius den getuige in de rede met de verklaring dat hij hem niet kent, waarop Wenger opgewonden antwoordt dat hij zich hem heel goed herinnert. De voorzitter vraagt Wenger, of de ze- nuwstoorms van Crusius van dien aard was, dat een strafrechtelijke verantwoor ding niet meer bestond, waarop de getuige antwoordde, dat Crusius een volkomen in elkaar gezakt-en indruk maakte en aan een zwanen zenuwschok geleden heeft. Hierna brengt de deskundige Geheimrat Anton Halle. een uitvoerig rapport uit ever den geestestoestand van Crusius. Hij zegt, dat Crusius leed aan een verregaand zieke lijke nerveuze constitutie, die bij hevige indrukken en alcoholgebruik een toestand van geestelijke stoornis heeft te weeg ge bracht. Ook op 26 Augustus heeft Crusius zidh bevonden in een toestand van geeste lijke verwardheid in den zin van par. 51 van het rijkswetbook van strafrecht. Vol gens dc meening der doktoren is het waar schijnlijk, dat hij in dezen toestand beve len verkeerd heeft opgevat. De fouten in de herinnering, waaraan Crusius leed, zijn ook bij vele deelnemers aan den oorlog op te merken. Hierna wordt het getuigenverhoor voort gezet. Ha-upp, rijwielhandelaar te Rbeim- feld-en dn Ba-den heeft opgemerkt, dat een gewonde Franschman, die door de Duit- schers niet werd lastig gevallen, van ach teren op de Duïtschers schoot. Eerste lui tenant Wintermantel bevestigt de grenze- looze verbittering van zijn manschappen over de handelwijze der gewonde Fran schen. die, ofschoon de Duitsphers hen niets deden, dezen in den rug schoten. Getuige bevestigt, dat eenige gewonde Franschen, diie gescholen hadden, in te genwoordigheid van majoor Muller zijn doodgeschoten. Getuige beschouwt dit als een maatregel ter beveiliging van de eigen troepen. Een brigade-bevel om de gevange nen dood te schieten, kent getuige niet. Getuige Rothacker, een arbeider, laat zich in denzelfden geest uit. De op verzoek der Frans-c'hen gedagvaar de getuige arts de Lunge uit Altkirch (El- zas) vertelt, hoe op 21 Augustus een Duitsch onderofficier een revolverschot op gewonde Franschen loste. Op de vraag, waarom hij dat deed, verklaarde de onder officier, dat dit een brigade-hevel was. Een dergelijke getuigenis wordt ook afge legd door den op Fransch verzoek gedag- vaarden getuige arts Miiller uit Mulhansen (Elzas.) Getuige dr. Simonssohn (Leipzig) ver klaart, dat hij op 25 October in Fransche gevangenschap is geraakt, en dat daar alle Duitsehe gevangenen door de zwarte troe- pen zijn - afgemaakt. Getuige, die- gewond was, kreeg nog van een zwarte een levensgevaarlijk sdhot in het hoofd. Getuige Liidwifz, leeraar te Griskau, zegt dat hij bij Saarborg door de Fransohen ge vangen werd genomen, en dat Duitsehe ge vangenen door de Franschen in 'n moeras werden gedreven. Daarna werd op de Duitsehe gevangenen geschoten. Een der gelijk getuigenis werd afgelegd door den metselaar Brüse. Overste Hilfritz uit Lübeck ze'gt, dat de brigade op 26 Augustus een zeer hevig ge vecht in een bosch heeft gehad. Hij zou het bevel om geen gevangenen te maken op dien dag voor gerechtvaardigd hebben ge houden, aangezien de gevangenen de troe pen in gevaar zouden hebben kunnen bren gen, het onderspit te delven. Het brigade- bevel is hem onbekend. Getuige houdt het ook niet voor gerechtvaardigd. Getuige Greiz uit Weingastin, die vroe ger oppasser bij Crusius is geweest, zegt, dat de bataljonsstaf op 21 Augustus door gewonde Franschen is beschoten. Andere getuigenverhooren luiden hetzelfde. De verdediger I-eest daarna nog een Fransch bevel voor, waarin wordt gezegd, niets levends achter te laten in de loop graven. 's-Avond-s om 7 uur liet d-e president alle getuigen gaan, behalve generaal Neubauer en aversie Hilfritz. Heden, Maandag, wordt het proces voort gezet. Opper-Siiezië. De ontruiming. Het terugtrekken door de Polen wordt in goede orde uitgevoerd. In de ontruimde plaatsen wordt de orde gehandhaafd door plaatselijke politie. Het bestuur blijft in handen van de autoriteiten die door de Poolsche opstandelingen zijn aangesteld. In sommige plaatsen habben de vrijwil ligers van Hoefer wandaden bedreven. Ook uit O-ppeün wordt gemold: De uitvoering van hot pacificatieplan blijft goeden voortgang hébben. De Duit schers trekken in goede orde terug tus- sdhoti Rosenberg, Kreuzburg, Itosel en Krip pi'tz. Amnestie. In heel Opper-Silezië is een affiche aaiv geplakt, waarin de entente-commissie voor Opp-er-SBterië ztich tot de bevolking van dat gebied richt. Hot stuk, dat door gene raal Lerond, de Marinis, van Harold en Staart is onderteek-end, begint met d-e me- ■dedeeding, dat op 5 Juli zoowel de Pool sche opstandelingen als de onregelmatige Duiltsche formaties het gebied zullen heb ben verlaten. Van dat 'oogenifcïi'k zal het gezag w<tar uitsluitend in handen der en- terite-conimiissie berusten. Naar aanleiding van dit herstel der autoriteit heeft dc commissie besloten een algemeen-e amnestie te verieenen aan per sonen, die zich -in Opper-Silezië aan po litieke misdrijven hebben - schuldig ge maakt. Van deze amnestie blijven ecbl-er uitgesloten a25e personen bij wie winstbe jag aanleiding tolt de misdaden heeft ge geven. Elkeen, die na een nog le bepalen tijdstip i-n het bezit van wapens en ont plofbare Slóffen mocht worden bevonden, zal worden vervolgd. De Entente-commissie hoopt, dat de be volking thans vastberaden, élike nieitwri poging toit storing van de openbare vei ligheid zal helpen onderdrukken. De com missie hoopt tenslotte ook, dat de bevol king rustig en vol voltrouwen de beslis sing zal afwachten, die -die Entente betref fende Opp-er-Sd'lezië zal nemen. Deze zal hierbij rechtvaardig en onpartijdig te werk gaan en zich aan de bepalingen van liet verdrag van Versailles houden. De Duitsehe pers protesteert er tegen, dat d-e Erttente-comissie ook aa-n de Pool sche rooverhenldcn amnestie heeft ver leend. Zij herinnert wat deze aan moord en .plundering op hun geweten hebben en zegt, dait het toegeven aan den amnestie- eisch van Korfanty een zw-cepslag is in het gezicht van de DuJtsch-e bevolking van O.-S., die thans het laatste restje vertrou wen in de onpartijdigheid d-ezcr commissie verloren heeft. DE OOSTENRIJKSCHE .FINANCIëN. De Ooslenrijksche nationale raad hoeft aan de regeerimg mediedeeling gedaan van i;.! maehliigïpg tot de aangevraagde ere- dietoperaties tot een maximum van twee milliard tot het aanileggen van een één- maan-delijksche graanreserve. Daarna werd in Iweedie lezing een vicr-maandc- Jijksdhe vooiioopige 'begrooting aangeno men, bij welke de regeering gedurende dien termijn gemachtigd wordt tot cre- dteloperaties tot een maximum van twintig milliard. De minister van financiën Grimm ont- wiklcéide vervo'gens een uitvoerige uiteen zetting van den financieeïen toesland, waailbij bij ook de crediet-adtie vau den Volkenbond en de daarmede in verband staande binnenlandsche maatregelen tol opheffing van liet deficit besprak. De mi nister kondigde ook een verhooging aan van de belastingen op verbruik,snrlikeien, alcoholische dranken en vooral op suiker, benevens oen mogelijke monopoliseering van de mineraatoUieproduotie en de invoe ring van een verkoopsbolasting. Ook had de regeering de tegenwoordige vennogen-s- belasling in haar financieel programma overgenomen. De minister wees er tenslot te op, dat de regeering in overeenstem ming met de gedelegeerden van den Vol kenbond de grondslagen voor de oprich ting van een nieuwe emisisieJbaiik heeft vaslgestél, doch over de voorwaarden, welke aan een toekomstige verandering vain betaalmiddelen den gron d slag zou den moeten liggen, was nog niet onderhan deld. De afgevaardigden van de Volken- hond beoogen niet slechte het op poolen zeiten van het staafehuishouden, doch ook willen zij dit zelf inleiden, waarom zij de valuta-hervorming aan helt hoofd van hun programma hebben geplaatst. Wanneer den Volkenbond het groote werk der stabdliseerimg van de betaalmid delen zou gelukken, dan zou hij het land hebben gered en het een gelukkige toe komst hebben verzekerd. Zijnerzijds zou Oostenrijk allies in hel werk stelten, om dit weak te bevorderen De uiteenzetting van den minister werd met veel instemming aangehoord. FRANKRIJK EN DUITSCHLAND. De Fransch-Duilache economische on derhandelingen zijn tot 10 Juli geschorst Te Parijs is men voldaad over den voor- loopigen uitslag. De prijs van de koop waar-, door Duitscliland te leveren, zal bepaald worden door een Franisclisnan en een Duitsdher, terwijl de commissie tot herstek den derde za)l aanwijzen. Wat de levering in natura aangaat, stelt men voor de betaling door Frankrijk over 5 jaar uit te strekken. Dit acht men in Fransche kringen nog te kort. Raüienau zal niet te Parijs komen. WeJIUdht zal er een nieuwe Fnamséh-Duilsche conferentie met Rathenau te Wiesbaden plaats heb ben. Eenige bladen zouden dé intrekking der sancties wenscheJijik achten, nu Duit veil land de bepalingen omtrent ver goeding en ontwapening ernstig traclht na le komen; niet edliter de sancties aan gaande de bestraffing der oorlogsurisdla- digers. Daarvoor alleen moeten de bezet ting der drie Roersteden en de douane- grens echter niet gehandhaafd blijven. Het Journal meent, da,t Dusseldorp in elk geval bezet moet gehouden worden'. De Petit Parisien betoogt, da.t de Duit sehe regeering de banken aan beide Rijn oevers conlroiceren moet, wil ze aan de bepalingen nopens het herstel voldoen en ■dat de douane-grens dit onmogelijk maakt DE VER. STATEN EN DE CENTRALE RIJKEN. Naar uit Washington wordt gemeld, heeft de Senaat te Washing tan met 38 tegen 19 stemmen de resolutie aangeno men (waaromtrent gunstig was gerappor teerd door eeni genneenschappeüijike com missie Uit Huis en Senaat) waarbij een eind wordt gemaakt aan den oorlogsloe- .stand tus'Sclhen de Ver. Staten aan den eenen kant en Duitschland en Oostenrijk ■aan den andeTen kant. Volgens een bericht uit New-York zal Harding na gevolg gegeven te hebben aan de vredesresolutle, dadelijk onderhande lingen me! Duitscliland beginnen over een ■handels (ractaat. NA DE MIJNWERKERS,STAKING Het departement van mijnwezen deelt mede, dat de regelingen nopens de kolen- staking zijn afgéloopen. Alle beperking op vervoer, distributie en verbruik van En- gelsche of ingevoerde kolen Lo open af op 4 Juli. 'Er is thans geen vergunning meer ooodig voor het verschepen van kolen voot ibunkers of -export, voor zoover van het departement van mijnwezen betreft. De gewone bepalingen staan hier nalunr- lij.lt buiten. IERLAND. Uit Dublin wiordt geméld, dat de Vale ra Zaterdag een proclamatie heeft uitge vaardigd, waarbij hij verklaard, dat ober heel Ierland op 4 Juli aan, die Amerikaan- sche vlag eer zal worden beloond, ais dankbetuiging voor de Aanerikaanscllte vriendschap en hulpen als een erkend symbool van het principe, dat de regee ring haar gezag ontleent aan d'e toestem ming van dc geregeerden. Dublin Castle méldt, dat er Zaterdag zeven poiiitie-mannen zijn gevallen ineen hinderlaag van twee troepen opstandelin gen le Gollerohin bij Dromore. Een' werd gewond en twee werdén gevangen geno men. De vier overblijvtenden vochten tot dat er versterkingen kwamen, die de re bellen vervolgden. Een officieel rapport beweert, dat «e ■twee gevangen genomen poKtiemawnee vermoord zijn d'oor de rebellen. Het ge vecht duurde verscheiden, uren'. Men ge looft, dat er een aantal opstandelingen zijn gedood. GEMENGDE F5U1TENL. BE RICHTEN. DE AANSLAG OP DEN ZUID- SIJAVÏS'CH'EN REGENT. Stejitsj, dc man, die eenige dagen gele den oen bom naar den j ongen Servisch en prinsaregemt hoeft geworpen, heeft thans verklaard, dat de voornaamste leider van dc samenzwering de communistische loden der constituante 'Fiilipoviljs, Kovatjeseviisj en Esvoritsj waren. Het is dit drietal ge weest dat hem heeft bewogen naar Bel grado te koeien om de daad ten uilvoe» te brengen. Naar aanleiding van deze ver klaring heeft de Servische minister van justitie het parlement machtiging verzocht om de drie loden te vervolgen, hetgeen wend toegestaan. Engele dagen1 geleden stierf te Dde- desheim in de Paltz het gewezen lid van den Beaerschen rijksraad Frans von SBukn, de rijkste snaaai uit de Paltz. Von Ruhn had van talrijke familieleden, o.a. van zijn vader, die nattonaaJ-Kiberaal was, een groot aantal wijnbergen en eveneens een groot vermogen geërfd. Von Bulin heeft geen nodhtslneeksclhe bloedverwanten na gelaten, en nu zal 70 pet. van zijn enorm vermogen aan het rijk overgaan, dat daar van op zijn beurt weer 10 pet. aan Beieren za'l moeien afslaan; dit alles volgens de jongste wet op dc erfenissen. De Weensehc politie heeft een bende valséhe munters aangehouden, die er in was geslaagd ongeveer 600,000 kronen in valsche Tsjeoho-Slowaakséhe honderd- kromenbiljel ten onder te brengen. Onder de gearresteerden bevindt zich dr. Julius von Sheezaras, universiteitsprofessor te Boedapest. Volgens d'e Memeler Dampilboot liee ft Zaterdagnacht een inbraak in het postkantoor te Memel plaats gehad. Er is 5 millioen mark in nieuwe duizend miarkbiljetten gestolen, voor 30,000 mark postzegels en een aantal postpakketten. Voor de terugvinding van de gestoten goederen is een premie van 100,000 mark uitgeloofd. In een openslaand venster v-afi de woning van een der leiders der gewezen burgerwachten te Mundben is Zaterdag avond met oen inch [geweer een schot ge lost op het oogcmblik, dat zich iemand aan het venster vertoonde. 'Er werd nie mand gewonidL De conservatieve bladen sproken van „moordaanslag", terwijl da radicale pers het geval niet zoo tragisch vindt, maar er op wijst, dat de bewuste 'leider o:p het oogeriblik, dat het schot weid gelost, niet eens thuis was. De Vorwarls verneemt uit LSegnatz, dat in den nacht van 6 op 7 Juni op het exercitieveld te Kuestrin 18 kanonnen, die vernietigd moesten wonden, gestolen zijn. Alhoewel voor het transport van deze stukken een groot aantal manschappen en paarden noodig zijn, schijnt niemand er iets van te hébben gemerkt. Hei bestuur van den Dualschen transportarbeidersbond! heaft, volgens de Vorwarts, eenstemmig besloten den zee- iiedenleider Paul Miilier uit Hamburg, die de Hwart-wit-roode vlag lreeft verdedigd, ten scherpste te berispen. Miilier ver klaarde dientengevolge, dal hij uit den bond trad. Het bestuurbare luchtschip D. 2, van bet AmerikaanscJie leger, dat aan de Auierifcaansdhe kust, in samenwerking met oorlogsschepen aan oefeningen deelnam, is aan d-en wal verongelukt. Toen gepoogd' werd gas uit te laten, scheurde een der zakken en bet luchtschip viel. De beman ning is er goedl afgekomen. Dc maand1, die Donderdag geëindigd is, is in Engeland dc droogste Juni-maarnd sedert 1813 geweest Da heele regenval, te Kew opgeteekend, was maar 0,21 Eng. duinn. Uit het heele land komen berichten over het verpieteren .van graan- en knolge wassen. Op de hoogten van Devon be zwijken schapen van dor-st, hoewel deze, zooals bekend is, het met Bieel weinig water kunnen stellen In de vliegliaven van Bourget bij Parijs zijn gedurende d'e maand Juni 501 vliegtuigen binnen gekomen en vertrok ken. Zij hébben 2000 passagiers vervoerd, 15,000 kilo goederen en 335 kilo post. I.n Italië zijn thans 300.000 werkioo- zen. 400.000 arbeiders werken maar drié dagen in de week. ■vrij NAAR HET duitsch, tweede deel, 81 I „De goede God weet het best, wat goed voor ons is," zei Max troostende. „Gij..u gelijkt zeer op uw vader! Hetzelfde haar, dezelfde oogen, del zelfde vriendelijke glimlach. Hij was dog maar een kleine jongen, toen mijn heer Braunsberg hem aan mijne zorg toevertrouwdehij kon mijn naam Josephine niet uitspreken en noemde mij daarom Jita. O, kinderen, hoe blijde ben ik, dat onze Lieve Heer u hierheen geleid heeft. Sedert ik wist, dat gij in mijne nabijheid woondet, heb ik iederen dag aan u gedacht en gewenscht u ten ■toinste eens te mogen zien." „Wij zouden reeds lang bij u geko men zijn, indien u ons maar een paar lettertjes geschreven of anders door iemand bericht gegeven had," zei Helena vriendelijk. „Hoe ongaarne Tu ook het buis van den heer Guth- bridge zouden betreden, onder deze omstandigheden zouden noch Max, noch ik geaarzeld hebben." „U bericht geven riep de oude vrouw verschrikt„hoe zou ik dat kunnen Mijnheer Guthbridge zou dat nooit geduld hebben. Indien hij ver moedde, datMaar God zij dank, hij is ver genoeg van hier, in Parijs, en komt voor het einde der week niet terug." „Maar u is toch geen gevangene hernam Max ernstig en verdrietig te gelijk. „Gij kent...., vergeef mij, ik ben een oude vrouw, en vergeetachtig.. u kent hem niet, en wanneer ik u aan zie, dan.... danZij zweeg en wendde haar gelaat af. „Waarom zou de pleegmoeder van onzen vader nog complimenten met ons maken, Tita zeide Helena terwijl zij de hand der oude vrouw vatte. „Max en ik, wij zijn veel te blijde, dat wij hier zulk een lief grootmoedertje gevonden hebben, niet waar Max Het spijt mij nu dubbel dat ik zoo weinig op mijn vader gelijk maar ik hoop, dat gij mij desniettegenstaande wel als uw klein- kind zult willen erkennen." „God zegene u, lief kind, God zegene u," prevelde de oude vrouw aangedaan. „Indien gij ook de trekken van Robert niet geërfd hebt, zoo bezit gij toch zijn trouw hartElfriede, wees zoo goed mij nu naar de bank terug re rijden, dan kunt gij ten minste gaan zitten, terwijl wij over oude tijden praten. Gij moet mij van uw vader vertellen en hoe het met hem in al die jaren is gegaan." Elfriede wilde gehoorzamen, maar Max duwde haar zachtjes op zijde. l,Voor dezen keer moet u mij dat voor recht afstaan, juffrouw Rankhorst, Ik ken den weg. lek bn hier al eens ge weest." Langzaam bewoog zich het wagentje vooruit, Helena en Elfriede volgden. „Waarom heeft u ons nooit van uw visites op Guruguh verteld Elfriede keek verrast op. Haar scherp gehoor, of liever haar fijn gevoel had bemerkt, dat Helena op ietwat ver ontwaardigden toon gesproken had. „Het kasteel zelf betreed ik nooit als het weer mooi is brengt mijn tante eenige uren des namiddags in 't boschje door, en mama en ik maken van die gelegenheid gebruik haar op te zoe- ke„". „O, zoo," hernam Helena op koelen toon. Elfride zweegzij was beleedigd. „Het gaat mij natuurlijk niet aan in welke familiebetrekking u met Tita staat, „en u heeft zonder twijfel het recht, daarover het stilzwijgen te be waren, indien...." Een gloeiend rood kleurde plotseling de wangen van Elfriede en hare oogen fonkelden. „Pardon, dat ik u in de rede val, maar het schijnt, dat ik u zoo even niet goed heb verstaan. Houdt u mij wezenlijk'voor zoo laag, dat ik uit mijn verwantschap met mijne goede tante een geheim zou maken, omdat ik mij voor haar schaam Indien u dat gelooft, verkeert u jn een zeer groote dwaling". „Het lag volstrekt niet in mijn be doeling u te willen beschuldigen," zeide Helena niet zonder eenige verlegenheid. „u kan niet ontkennen, dat u mij, ja ook mijne moeder tot zulk een laag heid in staat hield sprak Elfriede eenigszins driftig. „Voor zoo ver ik v/eet, hebben wij u daartoe geene aan leiding gegeven." Zij zweeg en hare groote blauwe oogen vulden zich met tranen. „Vergeef mij," smeekte Helena be schaamd. „Uw onverklaarbaar zwijgen bevreemdde mij zoo zeer, dat ik op 't eerste oogenblik niet wist, wat ik van u moest denken. Maar is Tita wezenlijk uwe tante?" „Mijne oud-tante, de tante mijner moeder," hernam de gevraagde. „Dat ik nooit over haar sprak, geschiedde alleen, omdat zij wenscht, dat hare verwantschap met ons geheim gehou den worde. Mejuffrouw Guthbridge is natuurlijk met het geheim bekend, maar buiten haar weet er ook niemand iets van." „Maar waarom dan vroeg He lena. „Zoo kinderen, daar zijn wij," on derbrak Tita's stem nu het gesprek. „Wees zoo goed mij een beetje naar rechts te plaatsen, dat ik u allen goed kan zien. Maar Elfriede, wat zie ik daar Hebt gij geweend Elfriede schudde glimlachend het hoofd. „Waarom zou ik weenen, tan te," hernam zij ontwijkend. „Mijn voeten willen wel niet, maar mijne oogen zijn nog zeer goed," zeide de oude vrouw schertsende. „Nu kind Elfriede wendde zich verlegen op zijde. „Aan de roode oogen ben ik schuld, Tita," zeide Helena nu, „en Elfriede wil mij maar niet dadelijk den eersten dag bij u aanklagen. Ik was verdrietig, dat zij nooit van u gesproken heeft. Zij verklaarde mij echter, dat dit stil zwijgen uw uitdrukkelijke wensch en wil was. Waarom mag toch niemand weten, dat zij uw nichtje is?" Tita's voorhoofd werd betrokken. „Mijnheer Guthbridge ziet het niet gaarne, dat zijn lieden bezoek ont vangen. Indien hij nu wist, dat mijn familieleden in de nabijheid woonden, zou hij het mij misschien onmogelijk maken, Elfriede en hare moeder van tijd tot tijd te zien en te spreken." „Maar waarom, dan riep Max. „Dat is immers een ongehoorde en tegelijk geheel doellooze dwingelandij?" „Van de bedienden in 't kasteel zullen velen toch nog ouders en zusters of broers hebben," hernam Helena, terwijl zij, naar het scheen, heel toe vallig, een weinig op zij ging, zoodat zij juist tegenover de oude vrouw zat, '(Wordt vervolgd),

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1