r\ f"i „ONS BLAD" Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: fndssefie kroniek. FRUILLKTf >N_ Onder Valsche Vlag BUITENLAND. BINNENLAND sisinen!aïic!soli Niéuws? 224 DONDERDAG 7 JULI 1921 i4e jaakua NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 14e JAARGANG Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaarf 2.— Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f nooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs; Van 1—5 regels f 1.25; elkeregei meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. A^raOe^bönn'é1's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, weike hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, f 35, f 15,- Zoo is dan Baars door de Indische re geering het land uitgezet: geëxteraeerdl Daar was reeds lang en overvloedig ge noeg lankmoedigheid betoond tegenover dezen revolutioanairen propagandist, die Zijne positie als ingenieur in dienst der gemeente Semarang misbruikte om te tgeeren tegen het Nederlandsch gezag. Dat gez. heeft zieh nu do-en gelden. Gelukkig Ik zeg dit niet, omdat zijn directe in vloed op de inlandsche massa zoo hoog is aan ie slaan. Met al zijn overwicht aan intellect en intelligentie en die be zat hijl heeft liij geen vat gekregen op den geest der onontwikkelde inlan ders; daarvoor was de kloof tusschen de zen westerling en gindsche oosterlingen te diep en te wijd. Doeli daarvoor zou niet verhinderd zijn, dat onder de ge schoolde Javanen meerderen zich zijne theorieën zouden eigen maken, en dat ge vaar moest worden voorkomen. In Indië zijn we nu Baars voor goed kwijt. Indien hij zich niet naar Rusland spoedt om kameraad Lemin te helpen in diens pogingen tot contact brengen tus schen communistische theorie en kapita listische werk-methoden, zal hij in de Nederlandsche Tweede' Kamer als „In dische Specialiteit" zeer wol passen bij zijn partiigenooten Wijnkoop en R-ave- sleyn, wier mindere in „afbrekend" spreektalen! hij zeker niet is. Dodi laai ik terugkeeren to! Sidië. Daar is meer te doen. Nu de regeering er toch eenmaal be gonnen is de samenleving te zuiveren van ongewenschle elementen, kan ze terdege „schoon schip" maken. Daar bevindt zich op een der vele veir- frouwensposten een ambtenaar, die méér toon! dan verborgen neiging om kame raad Raars na te volgen. Aan de kweek school voor Inlandsche onderwijzers le Biitar, een der inrichtingen dus waar menschen worden opgeleid, die de toe komstige Javaansehe jeugd moeten on derrichten en die beschouwd in het huidige ontwikkelingsstadium der inland- sche samenleving aangewezen zijn als !e:ders van heel het volk werd als direc teur benoemd een communist van de daad, de heer Van Munsler. En nu moge de regeeringsgemaohtigde in den Volksraad al hebben verklaard, geen politieke actie van hem le vreezen, daar kan legen worden aangevoerd: lo. dal het deze heer v Munster was, d,i,e de af deeling Blriar van het „Netter- lan-dsche Indische Onderwijzers Genoot schap," n.b. een zoogenaamde neutrale organisatie, er toe dreef een referendum voor te stellen over de volgende molie: ..Het N. O. G. sleune Baars uit de Weerstan-dskas met f 1600," Geld dat had moeien dienen om Baars te lielroen. op wiens inboedel beslag was gelegd ter invordering vam nog niet te- rusfbelaalde passage-gelden en ui-trusting-s- koslen. "o. dat deze directeur in zijn „vrijen" tijd colporteur is van „de ommuuisti- sche OnderwiVer", een orgaan dal zooals het „Katholieke Schoolblad voor Nrd. Indië" schrijft gewijd is aan de verkondiging der communistische ideeën en de afbraak plus omverwerping van de bestaande staatsorde. En terecht vraagt dit orgaan: ..Of 't een aanhanger en propagandist liet communisme, dat de geweldadi- ge omverwerping der bestaande orde be oogt, gelukt, zijn ideeën niet over te plan ten in de hersenen der aan zii.ne dege- li'ksche leid-.ing toevertrouwde discipelen, lal«n we thans daar. Be dienslchef is er blijkbaar zeer ge vast op. Maar dan mag wel de zekerheid' worden geëischi, dat van de ai'.riveerende pakketten communistische lectuur geen exemplaren afdwalen naar de kw-eekelin- gen verblijven. Heeft de dienslchef die?" Ik zou daar nog iets aan willen toe voegen. ï'r js al zoo vaak geklaagd, dat de on derwijzers van de gouvernements-kw-eek- scholen in zoo ruime mate bijdragen tot versterking van het extremistische ele ment onder de inlandsche bevolking. En al is het directe verband tusschen dit verschijnsel en de propagandistische werkzaamheden van ambtenaren gelijk de heer v. Munster niet zonneklaar aan te toonen, de Regeering zou zich in haar beleid wijzer gaan toonen dan ze tot he den deed, indien zij zorgen ging een der gelijk verband geheel onmogel^k te ma ken. Laat ze nu eens niet terugdeinzen voor de rumoerige verwijlen van deze predi kers van gewelddadige actie; de heeren ik hoop. dat ze me die benaming permi- teeren kimmen immers met Russisch goud een „eigen" school stichten; dan ontloopen rij het verwijt, dat zij tegen hun eigen broodheeren age-oren en de gouvernementsschool wordt er allicht iels minder anti-gouvernementeel door. Dat zou althans iets rijn. Geheel zoo worden als onze ovarheids- opvoeders rich haar hebben gedacht, wordt ze zelfs na dusdanige zuivering niet; evenmin als in Nederland. En er een school van maken, geëigend om dit oostersche volk op te voeden in den echten zin des woords, geschikt om hij deze menschen maatschappelijke deugden, aan te kweeken, gelukt toch niet; nog vee! minder dan in Nederland. Verheugend is het te cons-tateeren, dat men ook in niet-christelijike kringen lot dat besef komt. In het orgaan van den „Politiek-Eco- noraisehen Bond", de organisatie der Indische „liberalen", de „P. E. B." van 18 Mei j.I. is ter waarschuwing der Ne- derlandsehe Indische regeering aange haald, wat Sir Alfred Svall had geschre ven aangaande Rritsch-Indië in zijne stu dies over de godsdienstige en maatsehap- peli'ke zeden van het Verre Oosten. „Het openbare onderwijs, plotseling op ruime schaal toegepast, werkt hevig prikkelend op zekere klassen en lost snel de oude maatschappij op. Het kan niet missen, of het openhaar onderwijs mooi deze uitwerking hebben in Indië, waar de Slaat het bijna uitslui- iend door tusschenkomst van vreemde lingen doet geven, wier taak het is om de laatste uitspraken van wetenschap fik zou hier willen lezen: modern-wes- tersehe wetenschap en staat-kundes) me de te deelen aan een volk. dat noch door zijne gewoonten, noch door zijne vroe gere beschaving d-aarop voorbereid is Verder moeten vreemdelingen een uit sluitend leeken-opvoeding invoeren in 'n land. waar sedert onheugelijke tijden elk onderwijs op den godsdienst berust." De laatste zinsnede heb ik gecursiveerdI Om liet eens duideliik (e zeggen: het neutrale onderwijs moge momenteel aan de inlanders eenige materieele voordee- ien brengen, het ontneemt de bevolking de oude, onvoldoend gebleken, cultuur waarden, zonder daarvoor betere in de plaats te geven: liet godsdienstloo-ze on derwijs brengt deze on-ontwilckelde men schen kundigheden bit, zonder hen te leeren deze ten goede te gebruiken. Indien in Indië aan het openhaar on derwijs de overhand wordt gelaten bij volksontwikkeling, dan kan het niet an ders of op den duur doch sneller mis schien dan we ons denken kunnen komt. liet in de geesten tot eene hopeloo- ze verwarring en in de maatschappij tol een jammerlijken chaos. En we dienen ons hier wel héél ern stig af te vragen: moet dit het resultaat worden van de Nerle-rian-dscbe voogdij over de Indische volkeTen? God geve. dat Katholiek Nederland dit zal welen le verhoeden! S. VRIJ NAAR HET DUITSCH TWEEDE DF.EL 34. „Toen ik verleden week bij de fa milie Weber was, hoorde ik juffrouw Constance en mevrouw Ulmach daar over spreken", ging Greta voort. Wij speelden namelijk buiten onder de waranda en de dames zaten in 't salon aan het open raam. Juffrouw Constance zeide, zij verheugde er zich over, dat Leo zij noemde hem Leo zulk eene goede in ieder opzicht voor hem passende vrouw kreeg, maar mevrouw Ulmach lachte haar uit. Op Brenner- hof drukten groote schulden zeide zij, en een vrouw zonder huwelijksgift zou den baron het allerminst passen, er van afgezien, dat er zoo'n groot verschil in stand tusschen u beiden bestond. En mevrouw Von Brenner was er volstrekt niet mee in haar schik, zij zou u al lang weggezonden hebben, indien hare nicht Wanda niet had ver klaard dat zij dan ook geen uur langer n öreni)Qrh£f ZQU De toestand In Ierland. De conferentie te Dublin. De Engelsohe bladen verwachten dat de regeering als gevolg van lord Midlfe- lon's bezoek aan Lloyd George na do conferentie -te Dublin een wapenstilstand voor Ierland zal afkondigen gedurende de verdere vredesonderhandelingen. De „Irisli Bulletin" acht de conferentie van groote beteekenis en acht het feit -dat de conferentie tot Vrijdag is verdaagd, het •bewijs, dat Ieren van ver-niteenk>opende beginselen in staat zijn voort te gaan met het voeren van onderhandelingen over de beste wijze, waarop een vereenigd front kan worden verkregen tegenover Enge land. Het „Bulletin" zegt ten Slotte dat uit het applaus voor Mid'leton en andere Uni onisten de onverand-eriijke geest van ver draagzaamheid in het republikeinsche Ierland blijkt tegen-over de minderheden van welke klasse of geloof ook. De „Evening Standard" verneemt, dat de discussies op de conferentie te Dublin zich schier geheel bepaald hebben tot het vraagstuk van de toekenning van Home Rule „naar het voorbeeld der Dominions", Het blad verneemt voorts, dat het hoogst waarschijnlijk is, dat Sir James Crnig, de premier van Uister, die zooals men zich herinnert geweigerd heeft de eerste con ferentie te Dublin bij te wonen, in de Vrijdag le honden tweede conferentie aan wezig zal zijn. Smuts te Dublin. De „Daily Chronicle" verneemt, dat Smuts niet naar Ierland is gegaan met een opdracht, der regeering en geen enkele volmacht bezit voor het Voeren van on derhandelingen. Hij is er alleen heen ge gaan, omdat hij het wenscthle en ook om dat hij door eenige zuidelijke leren daar toe aws uilgendodigd. Nochtans h-oopt de regeering en iedereen, dat het bezoek een gunstig-en invloed zal hebben op de vredesp ogi ngen. Smuts weer terug. Smuts is gisteren weer te Londen te ruggekeerd. Gisterenmorgen hoeft te Londen een conferentie plaats gehad tusschen Lloyd George, Smuts, lord Mid'leton, fei'der der Unionisten van Zuid-Ieriand, en Sir James Craig, den premier van Ulster, betreffende de Iersche kwestie. De grootste geheim houding wordt in acht genomen. Weer een kasteel afgebrand. Ongeveer zes gewapende mannen heb ben Zondagmorgen het kasteel M-oydrum, bij Athl-one, de verblijfplaats van lord Castiema-in-e, lord-lleutenant van West- meath tot den grond toe afgebrand. Zij verklaarden dat deze brand een maatre gel van represaille was voor -de jongste brandstichtingen te Goosan en Mount Temple. Lady CaslSemaine en haar doch ter konden slechts enkele zaken van per soonlijke waarde redden. De aangerichte schade wordt op 120.000 pond sterling geschat. Lord Ca stoma-ine vertoefd» op het moment van d-e brandstichting in Schotland. BRITSCHE SCHEPEN NAAR HET OOSTEN. Te oordeelen naar de uitzending van oorlogsschepen naar het Oosten wordt de toestand te Kons'antinopel met ongerust heid aanschouwd, De gelieeJe Bril sche Mid-delJan-clsehc Zeevloot, met. uitzondering van een paar lichte schepen rijn van groote voorraden munitie voorzien. DE PROCESSEN TE LEIPZIG. Heden begint te Leipzig hot proces te gen den lsten luitenant b. d. Ad. Laube uit OharioitenbuTg. Tegen hem is een der gelijke aanklacht ingediend als tegen ge- gueraal Stenger en majoor Crusius. DE AANSTAANDE VERGADERING VAN DEN OPPERSTEN RAAD. Volgens de „Ectho de Paris" zou de aan staande vergadering van den Oppersten Raad te Parijs plaats hebben en niet voor •half Augustus worden gehouden. De Poolsche opstand in Opper- Siiezlë. De ongeregeldheden te Beuthen. Uit B-reslan wordt gemeld, dat de stad Beuthen .sedert Dinsdag volkomen van de buitenwereld is afgestoten. De verscherp te staat van beleg, die Dinsdag is afge kondigd, staat de bevolking niet toe, de stad te veriaten. Er is opnieuw een aan tal gijzelaars, leiders der Duitsehe par tijen en der vakvereenigjngen, achter slot gezet. De commissie van twaalf uit de Duitsehe bevolking van Opper-Silezië heeft met de leiders der Duilsclie par tijen le Kattowitz een bespreking gehou den. De Duitsehe partijen en vakvereeni- gingen te Beuthen, welker leiders even eens voor het grootste deel werden ge arresteerd, hebben het volgende manifest uitgevaardigd: „Onze herhaalde aansporing om OTde en kalmte te bewaren zijn gisleren helaas niet geheel opgevolgd. Naar ons wordt medegedeeld heeft de intocht der Engel- sche troepen vrouwen, kinderen en jon gelieden aanleiding gegeven tot op zichzelf onschuldige demonstraties, die echter oor zaak zijn geworden van den dood van een Fransoh majoor, den commandant van de bezettingstroepen, en oen aantal burgers. Wij betreuren deze gebeurtenis sen ten zeerste, evenzeer als wij alle aan vallen ook van Duitsehe zijde, verkeerd achten. Wij hebben aanleiding gevonden 'de bézelling-sautoriieiten ons diep leedwe zen over den dood van den Franscben commandant uit le spreken; evenzoo be tuigen wij den nabestaanden van lien, die bij de ongeregeldheden zijn gedood, onze groote deelneming. Tot de 1-ewoners van de steden richten wij omtrent liet gebeurde van gisteren opnieuw de waarschuwing- Bewaart rust en bezonnenheid, laat u door niets tot onbezonnen handelingen prikkelen, want de gevolgen moet gij zelf dragen." In de kringen der diplomatieke Enten te-missie te Berlijn meent men, dat van het betreurenswaardige incident te Beu then geen verdere internationale verwik kelingen het gevolg zullen zijn, maoT dat het gebeurde als een locale aangelegen- beid zal worden beschouwd en behan deld. Uit Beuthen word gisteren gemeld, dat de stad nog steeds door Fransehe posten -o-msingeld is en dat elk veria-ten of bin nenkomen van de siad verboden is. Het treinverkeer is volkomen gestaakt; de tram naar bet industriegebied' rijdt slechts lot aan d-e grens der steden. De dntruiming. De berichten uit het oostelijk gebied, d.w.z. ten oosten van Kattoiwitz en rond om Katt-owitz, bewijzen, dat de insurgen- ten zich niet aan de ontentimngs-overcen- k-omst hebben' gebonden. De uit- en toe gangen van Knliovvil-z zijn nog steedss door gewapende dnsurgenten bezet: nog steeds waait op de meeste Opner-SiWi- sche miinien en metaalgieterijen de wit- roodie vlag. Op de hoofdverkeerswegen van bel in dustriegebied, voor zoover dit reeds ont- Tuijïtd beet te zijn, bevinden zich nog steeds posten der i-n-surgenlen. slechts met -r]'onderscheid, dat zij in het gebied ten westen van iïaltówifz ongewapend ziin. Zaterdagmiddag werd in Morgenrolli door de Po-olsehe insurgenten een ionge Duit- schar, die men van spionuage. verdacht, op grond van het standrecht doodgescho ten. DE KBiAOH VAN DE BANQUE DE CHINE. De heer Ouïrey. -afgevaardigde van Ind-o- Ghina, heeft in d-e Fransehe Kamer een interpellatie aangekondigd heden of morgen zal daarover worden heslist over -de noodlottige gevolgen van de wei gering van den minister van financiën om zijn goedkeuring te hechten aan het reorganisatieplan van de Banque Indu- striëele syndicaat dat zich gevormd heeft oro deze instelling te redden en dit wel in overeenstemming met de Ghineesche re geering, een der voornaamste aandeelhou ders en schuil-dei-schors van de bank. Ook wensclit de heer Ouïrey de redenen Ie weten welke den minister van financiën h-ebben kunnen doen besluiten om aldus, zoo betreurenswaardig voor den goeden naam en het prestige van Frankrijk, de eenige Fransehe handelsbank in het verre Oosten te doen ondergaan waarin Fransoh en Ghineesoh kapitaal gestoken was, op het oogenblik dot de Deutsch-Asiatisohe Bank en liaar agentschappen gaat her openen. In een m-ededeeling, die volgens „I'Oeu- vre" blijkbaar uitgaat van het ministerie van financiën (zij kwam voor in de „Ma- tiin") wordt betwist dat de Ghineesche re geering het eens was met het syndicaat. De minister van financiën, dc heer Boa- meT, beroept er zich op (aldus „I'Oeuvre") dat de Tegeering zich In de zaak heeft gemengd om de Banque de Ghine te red den, doch dit is, zegt 'het blad, niet door den heer Doumer geschied, -d-ocli door den heer Loucheur ('die Doumer tijdens een ongesteldheid verving). De lieer Doumer, oud-gou-verneur-generaal van Indodhina, en die in zijn omgeving tal van vrienden van de Banque <1' Indochine telt, de. con current van de Banque Induslri-elle, slak zijn toorn over den ijver van den heer Loucheur niet onder stoelen en banken. Er moet volgens „I'Oeuvre" zelfs nog een schriftelijk bewijs van zijn ontevredenheid bestaan. En het blad voegt erbij, dat de Fran sche gezant te Peking uitdrukkelijk heeft bericht, dat de Ghineesche regeering het volkomen eens was met de voorstellen inzake het redden van de Banque de Ghine. DE PROGESSEN TE LEIPZIG. NadeR de bei-de verdedigers langdurige pleidooien hadden gehouden deed het ge rechtshof gistermiddag uitspraak. Steniger wordt vrijgesproken. Crusius wordt wegens het veroorzaken van den dood door nalatigheid veroor deeld tot twee jaar gevangenisstraf, ter wijl l»t dragen der uniform hem gedu rende twee jaar wordt verbod-en. -D-e voor- loopige hechtenis (vier maanden en drie weken) wordt in mindering gebracht. De kosten van het proces komen voor rekening der schatkist. GEMENGDE BU1TENL. BE RICHTEN. DE KOSTEN VAN HET MIJN- OONELICT. Minister Horned heeft in het Lager huis medegedeeld, dat de kosten der maatregelen, die men had moeten ne men in verband met liet conflict in de mijnindustrie, hadden heiragen: voor verdedigings-eorps, leger-reserves, enz. 7.000.000 p.st; marine 1.225.000 p.st. luehtdienst 330.000 p.st; burgerlijke uit gaven 300.000 p.st.subsidie voor het steenkoolbedrijf 10.000.000 p.st. Teneinde de crisis in den Eran- schen wijnbouw te verminderen, heeft de Kamer naar aanleiding van een voor stel van de regeering besloten, om de reohten op den wijn van 19 tot 12 francs per H.L. te verminderen. (De regeering had 15 francs voorgesteld). Bij het debat werd er door den heer de Last-eyrie op gewezen (onze Parijsche correspondent heeft onlangs een brief aan deze qnaestïe gewijd)! dat de crisis in den wijnbouw zou. worden tegenge gaan indieu men bij de industrie en met name bij de automobielnijverheid, een af zetgebied vond voor den alcohol. In Zuid-Oost-Prankrijk past men een nieuwe methode toe tot bestrijding van de sprinkhanenplaag. Sedert twee jaren wordt een oppervlakte van 40.000 H.A. in de omgeving van Grau door deze insecten geteisterd. Men dacht eerst ftan vlammenwerpers, dooh dit bleek te kostbaartoen aan vei giftige gassen, doch ook dit stuitte op practische bezwaren. Toen heeft men het in vergiftig lokaas gevonden: zemelen met rottenkruid. En dit blijkt te helpen. Sedert eenige weken is de afbraak van het groote rad te Parijs gestaakt, omdat de aannemer van het sloopen door de aanzienlijke daling van de prijzen der materialen niet meer uit kwara met het door h em aangegane contract en zijn verplichtingen niet nakwam. Thans schijnt een nieuwe aannemer gevondeb te zijn; het heet, dat het sloopingswerk binnen een maand zal worden hervat em dat het rad voor het einde van het 'jaar geheel verdwenen zal zijn. BESCHAMENDE TEGEN STELLING. De „N. Rett. Crt." bevat bet volgende stukje: Mevrouw Curie is Zaterdagochtend, ge lijk wij reeds gemeld -hebben, in Frank rijk teruggekeerd bijna onopgemerkt was de aankomst -te Parijs van -de uiterst bescheiden, in Amerika vorstelijk en waardig gevierde geniale vrouw van wetenschap. De naam van Carpentier, den bokser, was Zaterdag op aller lippen. Voor hem alleen was er belangstelling. In welke mate, hebben onze lezers in de sport- rubriek der „N, R. Gt." kunnen lezen. Een Parijscb blad maakt deze opmer king: Er is veel gepraat over- dingen, die, o zeker, hun belang hebbent mnar bijkom stig zijn. Men zou stellig beter -doen zieh bezig te houden met Frankrijk-s tekort en den jammerlijken toestand van de Fran sehe wetenschappelijke laboratoria. Voor den roem van Frankrijk is mevrouw Curie ongetwijfeld veel. Carpentier wat minder. Wij belmoren niet tot hen, die slechts kunnen klagen en jammeren over het heden en in hel verleden alles veel beter vinden. Maar wat in bovenstaand stukje wordt meegedeeld doet -tooh pijnlijk aan. Het wijst op een bedenkelijk tekort in de mentaliteit der massa. En niet geloochend kan worden, dat dit verschijnsel ook buiten Frankrijk valt waar te nemen. Kan men echter wel iets arndeTS ver- wachten, vraagt bet „Gentrum" terecht, wanneer, zooals maar al te vaak ge schiedt, personen uit de -hoogste kringen, die men „toongevend" pleegt te noemen, ijverig meedoen aan de verheerlijking van een -barbaarsöii „sport" en de bedrijvers daarvan met hun belangstelling vereeren? Het slechte voorbeeld -komt ook hier helaas van boven en werkt door in de diepere lagen des volks. DE ZAAK-GROENiENDAAL. De Feministische Partij te Amsterdam, ■heeft een schrijven aa-n de ministers van Justitie en Landsverdediging gezonden, waarin zij er ten sterkste op aan dringt om naar aanleiding van de motie-Drion, die met algemeene stemmen in de Tweede Kam-er werd aangenomen, middelen te he ramen, om datgene, wat de motie bevat, in uilvoering le kunnen brengen en zoo te voorkomen, dat er jonge levens, zooals b.v. d'at van Herman Groenendaal, wor den opgeofferd-, BEZUINIGING. Aneta seint nit Weltevreden d.d. 2 Juli: D'e heer C. W. Koöh, hoofd-dngenieur bij de S,5.-tramwegen, en do heer J. A. Lagas, hoofd van den accountantsdienst, hebben de opdracht ontvangen, gezamen lijk le onderzoeken of het mogelijk is be zuiniging aan te brengen bij de bed-rijfs- nilgaven van de Staatsspoor, zonder dat deze bezuiniging gepaard zal gaan mot ongew-enschte derving van inkomsten. Aan de Regeering zal hierover rapport moeten w-or-den uitgebracht. H. J. den Herlog. Naar wij vernemen, zal de oud-wethouder van Amsterdam, de heer H. J. den Heriog, door B. en W. worden voorgedragen als leeraar in de muziek aan de Gemeentelijke Kweek school voor onderwijzers en onderwijze ressen. Dientengevolge za-1 de lieer den Hertog als gemeenteraadslid bedanken, en daar hij geen opvolger heeEt, zal de raad lot de eerstvolgende verkiezingen ui! 43 leden bestaan. Een groote meeting. Naar het Corr. Bur. verneemt, zal door de Int. Anti-Mili- taristenvereeniging in samenwerking met het P.A.S. te 's-Hage een groote meeting worden voorbereid, waar een 20-tal spre kers het woord zullen voeren. Alle afdee- lin-gen (ongeveer een 100-tal), zullen ver tegenwoordigd zijn. Men tracht de beschik king te krijgen over een groot terrein. DE OPHEFFING VAN HET PROCESSIE VERBOD EN DE ZONDAGSRUST. De „Maasb." verneemt, dat tusschen de reebtsohe Kamerclubs geen overleg ge pleegd is inzake het door de „Tel." ge melde bericht aangaande de opheffing van 'het processie-verbod en de Zondagsrust. Nog altijd was Helena met de teeke- ning bezig. Van de vaas was nog maar weinig zichtbaar, en 'het scheen alsof ook dat nog door 't stukje gommelastiek onbarmhartig uitgeveegd zou worden. „Och, Helena, wat doet gij toch 1" riep Hedwig, toen haar oog op de mis handelde teekening viel. „Eerst hebt gij toch gezegd, dat het bovenste ge deelte mijner vaas zeer goed gewerkt was". Helena liet hare handen rusten en keek hare zuster een oogenblik als wezenloos aan. .rik.... inderdaad, de voet vooral was mislukt," sprak zij opstaande. „Ik geloof, dat het tijd wordt, mij te kleeden. En Greta, wat gij mij daar zooeven verteld hebt, is dwaasheid. Gij zult wel doen in 't vervolg niet meer op dergelijk gepraat te letten, <;k moet u ten minste dringend verzoe ke! mij met de herhaling er van niet lastig te vallen". Haar stem klonk heel bedaard, en de kinderen merkten bij haar geen an- ifer teeken van opgewondenheid, dan een bijzondere schittering der oogen en een harde, hoogmoedige uitdruk king in houding en gebaren. Helena was intusschen naar haar kamer gegaan. Langzaam, werktuig lijk, trad zij naar haar bed, waar het costuum reeds klaar lag, dat zij van daag op haar uitstapje naar het slot Arden wilde dragen. Plotseling echter scheen hare moeilijk bewaarde kalm te haar in den steek te laten de klei ne zilveren broche ontgleed haar vin geren, en zij zelf zonk snikkend voor hare legerstede op de knieën en druk te haar gezicht in de kussens. Plot seling was, gelijk een bliksemstraal bij de gedachtelooze woorden der kin deren een licht in hare ziel gevallen en had haar het geheim haars harten onthuld. Zij beminde Leo von Bren ner, zij beminde hem van 't eerste oogenblik af, dat zij hem had ontmoet. Zonder eenig gevaar te vermoeden, had zij deze ongelukkige neiging wor tel laten schieten, en nu nu vervul de zij haar geheel bestaan. Waarom, ach waarom had zij niet eerder in gezien aan welk een gevaarlijke be dwelming zij zich overgaf. Hij was beleefd en vriendelijk ge weest, hij had zijn best gedaan om haar te helpen de kleine moeilijkheden harei betrekking te boven komen om de somtijds scherpe woorden zij ner moeder te verzachten, maar nooit had hij een ander gevoel, dan dat der vriendschap voor haar door woord of blik verraden. Nooit Maar zelfs dan wanneer hij hare liefde beant woordde, was de afstand, die hen scheid de, bovenmate groot. Hij behoorde tot een oude aanzienlijke familie en zij Zij was slechts de betaalde gezelschaps juffrouw zijner nicht. Geen wonder, dat zijn moeder ver ontwaardigd was bij de enkele gedachte aan zulk een verbintenis 1 Neen, zelfs indien hij het mocht wenschen, nooit, nooit, zou zij in een familie huwen, waar zij niet welkom was, n-iet welkom kon zijn. Nog een geruimen tijd bleef zij ge knield, dan verhief zij zich met een trek van vastberadenheid om den mond. „Een meisje, dat haar brood moest verdienen, heeft geen tijd om over een verwoest levensgeluk te treu ren", dacht zij met bitterheid „en ik mag niet op mij laten wachten". Haastig voltooide zij haar toilet en verliet het huis, terwijl zij zorgvul dig iedere ontmoeting met hare moe de* en Ann? vermeed. Een blik in den spiegel had haar overtuigd, dat de sporen harer gemoedsaandoening nog niet geheel verdwenen waren en zij.voelde, hoe licht een deelnemende vraag hare nauwelijks herkregen zelf- beheersching zou kunnen doen wanke len. Niemand, het allerminst Leo zelf, mocht vermoeden, dat zij dwaas ge noeg was geweest, hare liefde aan een man te schenken, die er misschien nooit aan had gedacht deze te verwer ven. Maar, God zij dank, de ootmoedige erkentenis harer zwakheid was nog vroeg genoeg gekomenIndien het haar slechts gelukte, vandaag hare rol nog goed te spelen, was zij gered, want morgen zou mijnheer Von Bren ner vertrekken om een verafgelegen bezitting zijner pupillen te bezoeken. Drie of vier weken minstens zou hij afwezig zijn, had Wanda gezegd, en dan, ja zeker, dan zou deze afdwaling van haar gevoel reeds lang vergeten zijn. De blauwe hemel, de lachende vel den, het frissche vrije leven rondom haar scheen langzamerhand een be- darenden invloed op Helena Wall- hagen uit te oefenen, De toekomst had toch zonder twiifel ook nog voor haar menig helder en aangenaam oogenblik. Mocht ook het hoogste geluk haar niet ten deel vallen, arbeid en nauwgezette vervulling harer plichten zouden haar leven een steun geven. Het praatje, dat haar naam in ver binding bracht met dien van den heer Brenner, zou spoedig uit zijn. Wat was er sedert gisteren in hare positie ver anderd Niets, volstrekt nietsmen had haar op een gevaar oplettend ge maakt, en dat was alles. Onder aan debrecde, marmeren trap stond het lage open rijtuig, dat het kleine gezelschap naar het slot Arden zou brengen. Wanda, geheel gekleed om uit te gaan, kwam Helena in 't portaal tegemoet. „Eindelijk Reeds sederc een half uur stamp ik van ongeduld de zolen van mijn schoenen. De leeuw heeft gedurende al dien tijd in zijn kooi, alias bibliotheek, heen en weer ge- loopen, en er ontbrak niet veel aan, of hij was uit zijn vel gesprongen. Wat de gevoelens der arme paarden betreft, daarover wil ik in 't geheel niet spreken." ZWordt vervolsid.l-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1