ONS BLAD buitenland binnenland VRIJDAG 8 JULI 1921 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Brieven uit Frankrijk FEUILLETON Onder Valsche Vlag No. 225 MffliP 14de JAARGANG 59 99 Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad ...f2.— f 2 85 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 Aan aile abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400—, f 200—f 100,—, f 60,—f 35,—, f 15,—1 De groote dag van de grand prix is voorbij. Heel Parijs van af den pre sident der Republiek tot den eenvou- digsten kappersjongen is er geweest. De toonaangevende modehuizen heb ben er hun nieuwste scheppingen aan het publiek vertoond en een keur van toiletten c.p de meest gracieuze wijze gedragen, gelijk alleen een Franjaise dat kan, bewoog zich op de ruime ter reinen van Longchamp. Ik zal niet trachten u te schetsen wat het meeste de aandacht trok, welke kleur hoogtij vierde, en hoe de laatste snufjes die nen te worden gedragen. Ondeskundjf als ik op het gebied der mode ben, (en bepaald verlangend deskundig te wor den ben ik ook niet) vermeld ik alleen dat de geheele aanblik iets heel bij zonders was, de fijne smaak der Fran- schen ontegenzeggelijk groot is en dat voor de heeren de grijze hooge hoed weer troef is geworden. Je vraagt je af hce het mogenjk is dat plotse ling, na er jaren niet over gedacht te hebben, de menschen dat meest on- practische hoofddeksel, opnieuw doen herleven. Ook daarin zal ik mij niet verdiepen en mij alleen de vrijheid voorbehor 'en hun voorbeeld niet te volge. De J apzns-.he parasol was ook ee: nieuwigheid, die insloeg en Prins Hiro- Hito, de japansche Kroonprins, wiens bezoek aan Holland ons nog versch in het geheugen ligt, kan trotsch er op zijn, de gewoonten van zijn land hier te zien doordringen. Duizenden en duizenden hebben het hippische feest meegemaakt waarover weken van te voren alom werd ge sproken. Parijs vertoont op zoo'n da| een bijna stillen aanblik, allen zijn vervuld van die eene gedachte de grand prix" mede te maken. Auto's bij honderdtallen rennen langs de stoffige wegen waarop de felle zon brandt en die evenals de verschroeide grasvelden in het bosch, om den zoo modigea regen vragen. De trams zijn overvol van een dringende massa en non is genoodzaakt reeds vroeg in den morgen zich op weg te begeven om een behoorlijk plaatsje te veroveren Het is een ware kermis der ijdelheid, vol uiterlijke bekoring maar als je dieper doordenkt zoo oppervlakkig en leeg. De paardensport op zich zelf vol groote verdienste, waar zij dient tot rasverbetering, komt in he<f ge- drang. Wie zal winnen is hoofdzaak omdat bijna geen enkele bezoeker den totalisator voorbij loopt. Men wedt onderling, speelt voor grootere of klei nere bedragen naarmate de beurs het toelaat (of ook wel eens niet toelaat) bij de officieele gokbureaux, maar of werkelijke belangstelling in de paarden bij velen voorzit, zou ik niet gaarne durven beweren. De Engelsche kleuren ïebben ditmaal overwonnen en een prijs van een half millioen francs zal de fortuinlijke winnaar, als aangename herinnering met zich mede nemen. „De grand prix" is voorbij en heeft tevens gelijk men dat noemt, het „sei zoen" gesloten. De kofiers worden ge pakt, alles in gereedheid gebracht om Parijs te verlaten en de „Campagne" op te zoeken. Het is druk geweest, hoorde ik iemand op de renbaan zeggen het wordt hoog tijd, dat ik er uit kom, om rust te nemen. Onwillekeurig schoot ik in een lach „rust na de ver moeienissen van feestelijkheden, sport- vertooningen, schouwburg bezoek en officieele diners", hoeveel andere men schen zijn er niet die heel wat meer vecht op ontspanning hebben en er verstoken van blijven En waar gaat men dan die rust in h0°fdza ak zoeken Niet in het vrije i buitenleven waar de wind frisch om=de ooren waait, de zon gelaat en armen bruint en lichamelijke beweging de spieren staalt, maar het meerendeel van het mondaine Parijs zoekt de bad plaatsen op, waar zij terug vinden wat zij om rust te zoeken, hebben verlaten. Casino's met muziek en spel, wed rennen, en alle mogelijke wereldsche genoegens, wachten hen daar opnieuw. Men moet wel weinig serieus zijn aan gelegd om daarin genoegen te vinden en dat als het hoogste in het leven te beschouwen. Gelukkig dat niet allen er zoo over denken en dat het slechts een bepaal de groep van personen is, die op deze wijze het leven doorbrengt. Niet zonder een zekere angst maken sommigen toebereidselen voor hun rei zen. Een nieuw spoorwegongeluk heeft het reeds groote aantal van den laat- sten tijd wederom met één vermeer derd. Huiverig vraagt men zich af of er nog niet meerdere zullen volgen. Sabotage, verschuiving van dijken, door de droogte, maar vooral de groo te snelheid waarmede gereden wordt, houd ik voor een van de belangrijkste oorzaken. Onverantwoordelijk snellen zij soms voort in den donkeren nacht dezer dagen ondervond ik het zelf. Twee treinen tegelijk verlieten het station om geruimen tijd de zelfde richting te volgen. Een wedstrijd had niet spannender kunnen zijn dan deze- rit van twee treinen, waarvan nu eens de eene, dan weer de andere, vooruit schoof, Men voelde hoe de machinisten er alles op zetten om voor te blijven en een zucht van verlichting ging in onze coupé op toen koersverandering een einde aan deze ongev/cnschte sport uiting maakte. Het wordt tijd dat ernstig wordt op getreden, een degelijk onderzoek wordt .ingesteld en dat, waar het minste plichtsverzuim wordt ontdekt, zware straffen worden opgelegd. Indien het op deze' manier blijft doorgaan zal een reis per vliegtuig, spoedig de reputatie krijgen van den meest veiligen overtocht. Trouwens dat er zeer druk gebruik van wordt gemaakt, bewijst wel het feit dat gis teren niet minder dan 17 groote vlieg tuigen van Parijs naar Londen met passagiers zijn gevlogen. Het waren allen landgenooten van den heer Wat son, winnaar van den grand prix. En zoo eindig ik onwillekeurig met de gedachte aan het feest, waarmede ik begonnen ben „het echt Parijsche ge beuren, te Longchamp". Parijs, 27 Juni, 1921. Mr, P. v. S. De toestand in Ierland. IIoop op wapenstilstand. Do ..Press Association" weet uit goede bron, dat de besprekingen tusschen De Va lera en de vertegenwoordigers der Zald- Unionisten te Dublin gehouden, een atmos feer hebben geschapen, die zal kunnen lei den lot een stilzwijgende afspraak van wa penstilstand tusschen de vijandig over el- knar staande Sinn Feiners cn regeerings- troepen. Er kunnen moeilijkheden beslaan om de op eigen houtje optredende leden van het Iersch-republikeinsche leger te be reiken en hen in te lichten, dat staking der vijandelijkheden de vredeskansen zouden ten goede komen. Anderzijds is op te mer ken, dat de represailles der regec-ringstroe- pen geleidelijk minder worden. Een telegram van De Valera. In antwoord op ec-n vraag uit Amerika, ten aanzien van de vredesvooruitziebt-en in Ierland, telegrafeerde De Valera, dat hij er op vertrouwde, dat Lloyd George's brief de eerste stap zou blijken te zijn tot het ver vangen van geweld door recht en rede ter oplossing van Iersche kwestie. Indien de conferen&? tot overeenstemming van blijvenden vrede leidde, zou ze voor de ge- heele wereld een waardig'èTiri'slelijk prece dent scheppen. De onderhandelingen. De „Pall Mali" schreef Woensdagavond dat de voorloopige besprekingen, die dien dag te Londen plaats hadden tusschen Lloyd George, generaal Smuts, Sir Jasmes Craig en Lord Middleton, uitstekend gaan. De regeering weet thans heslist, dat het verlangen naar een oplossing onder de ge heele Iersohe bevolking grooter is dan men gedacht heeft. Terwij! een kleine, doch zeer actieve, mindertieid der Sinn Feiners steeds vasthoudt aan de eischen eener re publiek, wil de groote meerderheid een Dominion Home Rule aaaivaardcn. De regeering zou blijven aandringen op bet in werking treden van het Zuidelijk parlement, hetgeen generaal Smuts wist vóór hij naar Ierland ging, en de vooruit zichten voor een spoedige samenkomst van dat parlement schijnen gunstig te zijn. De regeering zon in de onmogelijkheid ver- keeren, vóór hel verdagen van het parle ment te Westminster nog een wijziging te brengen in de llome Rulc-wet, zelfs ai wilde zij zulks. De inzichten van Smuts. Smuts zcidc Woensdagavond te Londen, het woord voerend, dal een oplossing van Jiet Iersch probleem kon worden gevon- den. Het belang en de reputatie van het rijk eisehten hef. Hetzelfde probleem had in Zuid-Afrika bestaan, waar het is opge lost. De partijen dienden bezield te zijn niet een geest van welwillendheid en ver draagzaamheid. Aan beide zijden dienden concessies te worden gedaan. De Amerikaansche ving te Dublin beleedigd. Eenige mannen, naar men zegt leden van de Kroontroepen, hebben den 4en de zer de Amerikaansche vlag van het huis van den Amerikaanscfhen consul naar be neden gehaald. De autoriteiten hebben hier over hun spijt betuigd en aan den consul toegezegd, dat zoo blijkt dat de schuldigen leden der Kroontroepen zijn, zij naar be- foooren zullen worden gestraft. liet optreden der Sinn Feineis. Woensdag werden in Ierland als gevolg van het optreden der Sinn Feiners vijf per sonen gedood. De „Even. Stand." meldt, dat de Sinn Feiners nog een oud kasteel hebben ver brand, n.l. Springfield Castle ie DmmcoHo- her in het graafschap Limerick, eigendom van Lord Muskerry. Het gebouw is met ziju kostbaren inhoud totaal verwoest door het vuur. Het was een der prachtigste ge bouwen in dat deel van Ierland. Lord Mus kerry is een der voor Ierland zittende le den van het Iloogerhuis. MA DE M DN WERKER S.STA K ING Frank Hod;; i de secretaris der maj'U- werkersl'ederai schrijft in de., Western Mail" een nabetrachting ever de staking iii de stcenkooliiid'is!rie. Deze uabelraeh.- tng is in hoofdzaak een felle aanval op Noah Ablelt, een extremistisch lid van het Federatiebestuur, die de mijnwer kers er van heeft teruggehouden, op het juiste moment den vrede te teeltenen. Hij zegt daarin o.m.: „Ablelt heeft de populariteit, die hij ge niet, niet verkregen als het resultaat van wat hij voor zijn volk heeft gedaan doch van de wijze, waarop hij de eerlijkheid zijner collega's in verdenking heeft ge steld. Ablelt is de vertegenwoordiger van een ty-pe, dat. ofschoon niet zoo talrijk, een aanzienlijken invloed heeft op de geesten der arbeiders, die noodt den an deren kant hooien. Ik zeg met bepaalde kennis van de feiten, dat het lype-Ablelt verantwoordelijk was voor het doen voortduren van de werkstaking en voor veel ellende, die onze menschen hebben geleden en nog zullen lijden. De mannen, w'ien thans van verre een dolk in liet lichaam wordt geslooten, zijn dezelfde mannen, die de arbeiders lang voor 31 Maart uitnoodigden om tijdelijk den winislpot" te talen varen cn te onder handelen "over een billijke loonregeling, omdat zij van oordeel waren, dat de strijd voor een „winst,pot'" en al wat daaraan vastzat tot mislukking was gedoemd' bij de bestaande politieke en economische) omstandigheden. DE PROCESSEN VA.N LEIPZIG. Eenige Franhelie bladen spreken ver ontwaardiging uit over „de comedie" van de rechtspraak van Leipzig. Vooral Her- vé komt in de ..Victoire" op tegen de veel te lidhte veroordeeling van Crusiuis, die Immers bekend heeft, dat hij gewon den'beeff ia-ten afmaken en beriui.t dal deze twee jaar voor een dergelijk feit toegekend, Duilschland op twee eeuwen van haat te staan zuilen komen. BET VERDRAG VAN EN-GELAND s MET JAPAN. De „Times"-coi'resp'ondent te New-York meldt, dat volgens de „Philadelphia Led ger" langs d'iplomaieken weg definitieve voorstellen aan de Vereenigde Stalen zijn gedaan om ziclli aan te sluiten hij een overjgmkomst tuissehen Amt*rika. Briltan- nië ch Ja,pan ten aanzien'van den Stillen Oceaan. HET BEZOEK VAN HET BELGISCHE VORSTENPAAR MBf ENGELAND. De Belgische koat*-fT.n bracht gisteren een bezoek aan de graven van 87 Belgi sche hofdalen, 's Avonds woonde het Bel gisch vorstenpaar een banket bij, hei 131s,te jaarlijksclhe diner van het konink lijk fond® voor litteratuur. De koning bracht een heildronk nil op den bloei van hel fan dis. ALGEMEENE VERKIEZINGEN IN ENGELAND? Geruchten van een spoedige algemeene verkiezing d-uiken weder op. De „Daily News" verneemt dat de regeering voor nemens zou zijn de behandeling -der -«ol-j/egwet, die aanslaande is, door het Lagerhuis te „jagen" voor 12 Augustus eu dan de parlemenlsóntting te sluiten, ■opdat de leden lijd zullen hebben in hun kiesdistricten de algeimeene verkiezingen voor ie bereiden, die na Kerstmis zouden ■plaats hebben. UIT BRITSCH-INDIë. Officieel wordt medegedeeld', dat on lusten hebben plaats gehad te Aligarh in BriLscL-Indië tengevblge van het .pioces van een politiek agitator. Het politiebu reau, het postkantoor en andere gebou wen ver-den door brand verneld 1 r vie- n vv: sdheidene dood-en. FolUieverster- i uitgezonden. Tligr.rh is de zetel van de Moslim-uni- vcTsik -> DE DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN VAN DUITSCIILAND MET SOVJET RUSLAND HERSTELD. Na ih-et aMuiten van liet Duitsck-Rus- siische 'handelsverdrag zijn lussdhen ver tegenwoordigers van de Duilselie en Rus sische xegeeringen besprekingen geopend, ten-einde het herstel der diplomatieke be- ■trakkin-gen mogelijk ie maken. Naar de Berlijnsche correspondent van het „Hbl." verneemi, zijn deze besprekingen thans beëindigd. De tegenwoordige leider van het bureau voor den builen] an dschen handel van hel ministerie van buiten land- sche zaken, prof. dr. WiedenfeJd, is tot zaakgelastigde te Moskou benoemd. De sovj el-r egeering heeft deze benoeming reedis goedgekeurd. Dr. WiedenfeJd zal vermoedelijk nog vóór het einde van deze maand, vergezeld door eenige medewer kers, naar Moskou vertrekken. DE AANSTAANDE VERGADERING VAN DEN OPPERSTEN RAAD. Uit Londen komt het bericht, dat de zitting van den Oppersten Raad in de tweede helft van Juli te Boulogne za-1 plaats hebben. In officieele kringen ver klaart men, dat er volstrekt geen nieuwe gegevens zijn, waaruit deze conclusie ge trokiken kan worden, aangezien de quaes- tie den laatsten tijd niet tusschen Londen cn Parijs besproken is. Men verwacht echter wed, dat de conferentie zal plaats hebben. zoodira de Fransche Kamer naar huis is en Lloyd George door de beëindiging van de conferentie/der Domi nions ook de handen wal meer vrij heeft. Omtrent datum en plaats kan echter nog niets worden gezegd. GEMENGDE BUITENL. BE- RICHTEN. EEN HISTORISCH PALEI'S AFGEBRAND. Te Lima, de hoofdstad van Peru, is den 3den Juli onder raadselachtige omstan digheden de vleugel van historische be- Ieekenis van het oude regeeringspaleis ge- heel afgebrand, waar zich de presiden- tiecte 'kamers en de audiëntiezalen bevon den. Het vuur verspreidde zich zoo snel, dat men niet in staat was, een hoeveel heid documenten van onschatbare waarde en waardevolle schilderijen Ie redden. De ■brand brak uit, nadat de president de ge 'bouwen pas een balf uur te voren bad verlaten. De paleiswachten verklaarden dat zij een doffe ontploffing hoorden en «en rookzuil boven hel dak zagen uit schieten. Toen zij naar de deuren snelden vonden zij de bureaux geheel in vitaminen. Algemeen 'noemt men aan dat een bom in een der kamers was geplaatst, of van de straat af door het raam van een kleine wachtkamer naar binnen werd geworpen. Het laatste vermoeden vindt steun in de verklaring van een ambtenaar van bet departement van Oorlog, die uit een auto mobiel, die in snelle vaart voorbijging, iets tegen het paleis zag werpen. Hel num mer van den wagen is bekend. Men zoekt thans naar den chauffeur. VALSCHE BANKBILJETTEN'. De politie te Milaan heeft een groote fabriek ontdekt van valsche bankbiljetten van 1000 en 500 lires. Er zijn voor 650.000 lire dezer biljetten in beslag genomen, dooh de vervalschers hebben bekend, dat zij voor 90 millioen van deze biljjetten ge drukt hadden en dat deze reusachtige zij voor 90 millioeu van deze biljetten ge bracht Te Wcenen zijn er voor een waarde van 1.000,000 life in beslag geno men. Een -spoorwegongeluk bi| Avigno-n, dat dezer dagen plaats had, werd veroor zaakt door verkeerden wisselstand, tenge volge waarvan «en express-trein op een goederentrein liep. Een postbeambte werd öedood, een tweede postbeambte en de conducteur van den express werden ern stig gewond. Een tiental reizigers werden licht gekwetst. Vier gemaskerde roovers hebben dezer dagen op klaarlichten dag op den weg van Momtagne, in het arrondissement Prades (Zuid-Frankrijk) zes reizigers aan gehouden, waarvan er drie de hoogste ambtenaren van het departement waren n.1. de prefect, de secretaris-generaal en dé hoofdingenieur van den waterstaat. De reizigers moesten de 1200 francs, <1 i z'J hij zich hadden, afgeven. Drie der roovers zij^g^resleerd. ook aan den Paus een bezoek brengen, HET PRÏVAAT-GRONBBEZIT. De massa laat zich gemakkelijk mede- sleepen door schijn-schoone leuzen. Niets is nochtans zóó sterk misleidend als de mooi-klinkende phrases, die meestal den toets eener zakelijke criliek niet kunnen doorstaan. Zoo heeft men beweerd, dat de natuur met al bare kTachlen cn dienst is een vrye gave Gods, die aan allen gelijkelijk en aan niemand in het bijzonder mag toebehooren. In meesleepende, maar daarom nog niet hei nuchter verstand overtuigende be woordingen. heeft Henry George in zijn boek: „Progress and Poverty" de aanspra ken van ieder mensehenkind op de geheele aarde en al hare schatten, als volgt ver heerlijkt: „Indien wij hier zijn door een gelijk ver lof van den Schepper, dan zijn wij hier ook met een gelijk recht op het genot zijner goedheid, met een gelijk recht op al wat de natuur zoo onpartijdig biedt. „Dit is een recht, dat natuurlijk en on vervreemdbaar is, bet is een recht, dat op ieder men schel ijk schepsel is gevestigd zoodra het in de wereld komt, en dat ge durende zijn verblijf in de wereld slechts door gelijke rechten van anderen kan wor den beperkt. Daar bestaat in de natuur niets dat op een geschenk in grond gelijkt. Geene macht is op aarde, die met recht grondbezit kan toekennen. Als alle levende menschen zich verbonden om hunne ge lijke rechten af te staan, dan konden zij toch liet recht van hun opvolgers niet ver vreemden. Want zijn wij iets meer dan huurders bij den dag? Hebben wij de aarde gemaakt, dat wij de rechten zouden mogen bepalen van hen, die na ons tiaar in pacht zullen krijgen? De Almachtige, die de aarde voor den mensch en den mensch voor de aa-rde sohiep, heeft haar aan alle geslachten van de kinderen der menschen ten gebruike gegeven, door een besluit dat geen men- sehenhandeling kan krachteloos maken, noch eenig menschalij'k voorschrift kan be perken. Er mogen zooveel perkamenten zijn als men wil, en het bezit kan wie weet hoe lang hebben geduurd, de natuurlijke rech Ive r-d.Aheid kan niet aan een mensoh het recht toJkennen op het bezit en genot van grond, dat niet gelijkelijk het recht van zijn medemensahen is. Al hebben geslach ten in zijne aanspraken berust, op de- gTondbczittingen van den hertog van West- minster heeft het armste kind, dat heden te Lor; 411 wor-it geboren evenveel recht, als 's lusccgs oudste zoon. Al geeft het souve- reine volk van den staat New-York zijne goedkeuring aan hel grondbezit der Aslors, toch krijgt de zuigeling die in het smerigst vertrek van de ellendigste huurkazerne schreeuwend ter wereld kent, op dat oogenblik daarop betzelfde recht als de millionairs. En wanneer liem dat recht geweigerd wordt, dan wordt hij bestolen." Het is overbodig, om al de dwaalwegen van dezen gedachtengang in kaart te bren gen, schrijft Pater J. Beuns S. J. zeer te recht in het Juli-nummer van Studiën. Een fcsavoudige opmerking is voldoende, om het ongerijmde van deze beweringen aan te toonen. Wélke conclusie zou Hemy George uit zijn stelling willen trek ken? Twee gevolgtrekkingen zijn slechts mogelijk. Is de aarde aan -.Jen gelijke lijk gegeven, dan moet, ofwel de mensch- ïieid in zijn geheel den bodem bezittten, ofwel ieder mensch heeft recht op een even groot deel van den grond. Is deze laatste de «enige goede oplossing, dan zou ieder boer moeten worden, want verkoop of verpachting van iemands gedeelte zon onrechtvaardig zijn. En de kinderen, die later zullen géboren worden, welk stuk moet lrvn worden toegewezen? Trekt men ec.hler de eerste, meest logische con clusie, dat alleen de gemeenschap recht ou den bodem zou hebben, dan komt men tot even ongewenschte gevolgen. Dat de gemeenschap alleen recht heeft, kan moeilijk anders worden opgevat, dan dat de Nederiandsche gemeenschap als g<w .heel beslag mag leggen op Nederland en de Fransohe gemeenschap op Frankrijk. Maar, vraagt Paul Leroy Beaulieu, wis geeft Frankrijk recht o,p de zonnige wijn bergen van Champagne en de bloeiende rozentuinen van het Z-uaden, wanneer de Duitsohers of de Laplanders, of de Eski mo's komen, om ze voor zich op te eischen? Indien echter Frankrijk alleen recht zou hebben op die vruchtbare hoog ten en waterrijke dalen, dan is ook de tegenwoordige eigenaar tvan den wijnberg in zijn recht. Waarlijk, diep behoeft men niet in te gaan op de theorie van dezen rethori- schen Amerikaan, om de voosheid ervan te peilen. Op populaire vergaderingen zal zij misschien met handgeklap worden be groet legen de koele uitspraken van het gezond verstand moet zij het afleggen. KROKODILLENTRANEN. Naar men weet, heeft de Hooge Raad van Arbeid rich uitgesproken tegen Tal ma's ziektewet en vóór Posthuma's plan. Minister Aaiberse zou echter, naar ver luidde, niet van zins zijn een ontwerp als dit laatste in te dienen. Merkwaardig is, dat het „Volk" nu reeds aan Minister Aaiberse een grief er van maakt, wanneer hij niet met het nieuwe plan mocht -meegaan. Deze zou dan „op een nieuw conflict met den Hoogen Raad van Arbeid aansturen.'* In de „Rotterdammer' lezen we daar over: „Het schijnt voor het „Volk" moeilijk zich in de juiste positie van den Hoogen Raad van Arbeid in te denken. Deze is een adviseerend college. Wanneer de Minister adviezen van den Hoogen Raad van Ar beid opvolgt, draagt hij daarvoor zelf de volle verantwoordelijkheid. Hij is verant woordelijk tegenover zijn geweten-, en tegenover het Parlement. Met die verant woordelijkheid is tiet niet te rijmen, wan neer de Minister een denkbeeld zou over nemen, dat hij zcM onjuist acht. Wanneer, gelijk ten aanzien van de Ziektewet het gevat is, bovendien de waarschijnlijkheid groot is, dat voor zulk een denkbeeld in de Tweede Kamer geen meerderheid is, 35 VRIJ NAAR HET DU1TSCH TWEEDE DEEL „Het spijt mij zeer, dat ik op mij heb laten wachten," zeide Helena- verontschuldigend. „DwaasheidHet was immers slechts een grap Het is nauwelijks vijf minuten later, dan wij hadden af gesproken, en wij zullen nog gauw ge noeg bij het oude nest zijn want een oud nest is het, ofschoon ik het voor niets ter wereld zou willen missen. Leo zou wel trek hehben alles te laten afbreken en weer opnieuw op te bouwen maar dat wil ik niet hebben. Hallo, Leo 1 Helena is hier, wij kunnen onze reis aanvaarden" De deur der bibliotheek werd geopend eu Lec verscheen. De dames stapten ,T1 het rijtuig, de baron volgde. De be diende reikte hem de teugels. „Wilt gij zelf mennen, Leo „Vindt je dat niet het aangenaamst, Wanda J En hebt gij alles, wat voor Wam die oude vrouw Werner wilde meebren gen Nu, vooruit dan." Jufffrouw Von Brenner had voor het uitgestrekte, maar zeer ouderwét- sche en gedeeltelijk vervallen huis, waar zij onder de zorg harer ouders haar eerste jeugd had doorgebracht, een bijna overdreven genegenheid be houden. Het vooruitzicht daar eenige uren te kunnen doorbrengen, al de haar zoo bekende plaatsjes en hoekjes met eene vriendin te kunnen bezoeken, ver hoogde hare toch bijne onverstoorbaar goede luim nog aanmerkelijk. Haar voogd was genoodzaakt zijn geheele oplettendheid op de beide vurige paar den te richten en kon daarom slechts nu en dan voor eenige oogenblikken aan de conversatie deelnemen, of Hele na in 't voorbijgaan op het een of ander oplettend maken. Het heerlijk landschap, de vroolijke, bijna uitgelaten stemming harer gezel lin en meer misschien nog de geheim zinnige toovermacht, die voor Helena gelegen was in de nabijheid van den man, dien zij besloten had te vergeten, waren oorzaak dat bij haar langzamer hand een volledige verandering plaats hait Zou zij zoo dwaas zijn, oog en hart te sluiten, voor dien enkelen zonne straal, die op haren levensweg viel, omdat zij de donkere schaduw zag na deren, die haar spoedig zou omgeven. Men was bij een kruisweg gekomen de heer Von Brenner hield stil en keerde zich om. „Zoo dames, wat wenscht u nu Zullen wij rechtuit rijden of rechts inslaan. De eerste weg is veel korter, maar bijna zonder schaduw, de andere gaat gedeeltelijk door bosschen en is in ieder opzicht mooier." „Rijd maar rechtuit, Leo," ant woordde Wanda„hoe eerder wij er zijn, hoe beter. Een weinig zon kunnen wij wel verdragen." Mijnheer Von Brenner keek Helena vragend aan. Deze draalde. „Nu Leni De meerderheid der stem men moet beslissenriep Wanda. „Spreek maar 1" „Ik voor mij zou aan den weg door het bosch de voorkeur geven." „Gij zeker ook, Leo vroeg Wanda met een guitigen oogopslag. Een antwoord was overbodigeen enkele ruk aan de teugels had de paar den reeds in de richting naar rechts doen inslaan. Wanda maakte geen aanmerking zij glimlachte slechts in zich zeiven. tv Spoedig had men een tamelijk uit gestrekt bosch bereikt. De koelte, die hier heerschte, werkte dubbel weldadg in tegenstelling tot de hitte van den stof figen grooten weg. Zelfs Wanda ademde verkwikt op en verklaarde, dat zij ge heel verzoend was met de geleden neder laag. „Lang echter zal de heerlijkheid niet duren," ging zij voort, terwijl zij een takje van de boomen brak om het als waaier te gebruiken. „Dadelijk kunnen wij weer een zonnebad nemen, hetgeen, gelijk ik eenige dagen geled'en las, zeer voordeelig voor de gezondheid moet zijn." Al te spoedig, helaas zag men dat zij gelijk had weinige minuten later lag het boschje achter hen. Zuchtend deed Helena haar parasol weer open, terwijl Wanda met de hare op een don kere streep wees, die zich aan den rand van den gezichteinder vertoonde. „Dat zijn lieve, oude bekenden, die beuken daar. Hoe dikwijls heb ik, kind zijnde, mijn bonne op alle moge lijke wjjze geplaagd, totdat zij met mij in het bosch ging, waar ik noten zocht, naar vogelnestjes keek, de insecten ver volgde en dan natuurlijk, zoo zwart als een moor en met gescheurde kleeren weer naar huis kwam. Jammer, dat het ons te lang zou ophouden, anders toonde ik u de „Doode Zee", gelijk ik een grooten, maar ondiepen waterplas heb gedoopt, die zich een weinig zij waarts van den grooten weg uitstrekt. Met een heldhaftig geduld heb ik daar dikwijls urenlang gezeten, de oogen on afgewend op het hengelsnoer gericht, in de 'ijdele hoop, iets buit te maken, al was het ook maar een ellen digen kik- vorsch. Maar zelfs deze ontbreken in het gezegende water. Wel zegt men, dat er een geest ronddwaalt, maar zul ke bovenaardsche schepselen laten zich, helaas, niet met den hengel vangen, dus kon zijn aanwezigheid mij weinig baten." „Een geest," vroeg Helena glim lachende. „Ja, ja zeker bevestigde Wanda. „Vele honderden jaren geleden is een man in dien poel verdronken het wa ter moet toen hooger geweest zijn, anders kan ik de zaak niet begrijpen maar een man is daar verdronken, ongeluk, of misschien is hij er ook i" geworpen, en zijn arme ziel schijnt, sedert dien tijd naar deze plaats geban nen te zijn. Mijn kindermeid was altijd in .een waren doodsangst, wanneer ik 4ocsr AAI"tf* Helena lachte. „Wien behoort dat WOUd „Mij," antwoordde Wanda. „Dade lijk, aan den anderen kant komt het dorpje Arden en tien minuten verder het kasteel." „O, dan hebben wij haast ons doel bereikt. Zouden wij een verren omweg moeten maken om i ve „Doode Zee" te bereiken „Er leidt slechts een voetpad heen. Wij zouden dus mi eten uitstappen." „Het is nog vroeg op den dag," zeide de baron. „Ik kon langzaam voort rijden en bij den ingang van het dorp op u wachten." „Nu ja, als Helen.-- net wenscht." flVordl vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1