„ONS BLAD" BUITENLAND BINNENLAND Nö. 227 MAANDAG II JULI 1921 1 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Het Woningvraagstuk. Opper-Sifezlë. De toestand in Ierland. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. lllll.l.HrON Onder Vaisohs Vlag MINISTER AALBERSE. gj 14e JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH IBfcMidaiWBHM Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar8 f 2.— M^rreïllustreérf Zondagsblad 0 60 f' hooger. j ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer 10 25; Reclames per «gel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alie Daar is nagenoeg geen plaals in Neder land of men heeft te kampen met wo ningnood. Terwijl de woning-ellende ondanks alle maatregelen eer toe dan af dreigt te ne men. Het is van het allergrootste belang, dat lan de oplossing van dit vraagstuk aller aandacht wordt gewijd. Vooral ook, omdat zonder de oplossing /an dit probleem schier alle pogingen tot aociale verheffing gedoemd zijn, veel van nnn effect te verliezen. Een slechte woning werkt in den regel dcmoraliseerend op de bewoners. En het getuigt van een hoogstaand karakter als een gezin in de woningellende toch voor mo- reele verheffing ontvankelijk blijft. Wil men echter tot een goed resultaat komen, dan zal vooraf vast moeten ko men te staan, wat het algemeen begrip van een toelaatbare woongelegenheid mag heeten. Op dit terrein bestaan, zelfs onder de deskundigen, nog zeer verschillende be grippen. Wij kennen een paar plaatsen in ons /aderland, waar de woningnood en de wo ning-ellende zichtbaar ernstig is. Wij durven zelfs beweren, dat er weinig plaatsen in ons vaderland zijn, waar het volk slechter woont. Ondanks dit feit, zou men uit de getal len van de woningslatistiek moeten con- cludeeren, dat juist deze plaatsen er feite lijk het beste voorstaan en dat andere plaat sen, waar de woningtoestanden veel en veel beter zijn, een veel grootere woningnood en veel grooter stuk woningellende bezitten. Wij hebben eens gezocht naar de oor zaak van deze in het oog springende te genstrijdigheid en zoover als wij het met ons leeken-oordeel konden nagaan, ligt dit aan de verschillende definities' die men- aan het begrip woning" geeft. Wij kennen een plaats, waar men elk appartement aan één gezin verhuurd en door dat gezin bewoond woning heeft ge noemd en als „woning" geteld, ook al was het gebouw door laat ons zeggen, vier ge zinnen bewoond, amper voor één redelijke woning geschikt. Men komt op die manier natuurlijk tot de allergekste conclusies. Wij zien niet de minste bezwaren om bij een dusdanige definitie zelfs tot een over compleet van woningen te komen. Indien bij de opname van de woningtel ling op meerdere plaatsen een dergelijke definitie aan het begrip woning is gegeven, beginnen wij de waarde van de woningsta tistiek en de daaruit getrokken conclusies bedenkelijk te achten. Wij hebben zelfs van deskundige zijde hooren beweren, dat een andere definitie van het begrip woning, in verband met de toepassing van wetten en verordeningen nagenoeg ondoenlijk is. Wij willen daarop echter direct zeggen, dat wij over de deskundige terminologie niet kunnen oordeelen, maar dat men een definitie, uitgaande van sociale overwegin gen, anders geeft. Dan verstaat men oncler een redelijke wo ning, een woonhuis of een verdieping daar van, waarop een gezin die vertrekjes vindt, lie ten eenenmale noodig zijn, om het teven op de meest eenvoudige wijze te kunnen uilleven. Uit een dergelijk oogpunt bezien, bc schouwen wij al die zelfstandige hokjes, z g. perceelsgedeelten, als absoluut ontoe laatbare samenwoningen. Wij houden er ons van overtuigd, dat bij een dusdanig begrip de woningnood cn de woningellende veel en veel grooter zal blijken te zijn, dan de woningstatistiek be lieft te noteeren. En naar een oplossing in den door ons aangegeven zin moet toch minstens worden gestreefd. Dat is oen zoodanig algemeen volksbe lang, dat daaraan en daarvoor alle krach ten moeten worden ingespannen en al het andere moet wijken. De oplossing daarvan is niet gemakkelijk. Wij erkennen, dat de verleende voor schotten krachtens het bepaalde in de wo ningwet aan erkende bouwvereenigingen niet zelden het tegenovergestelde van een zuinigen bouw bevorderen Wij zien ook in, dat het woningtype niet noemenswaard kan worden verkleind. En wij herhalen, wij moeten uit de impessg, omdat de toestand niet mag blijven zooals hij is. Uit moreele zoowel als financieele overwegingen. Het vraagstuk is: hoe komen wij uit de moeilijkheden? Het verstrekken van kapitaal tegen een lageren rentevoet dan die van den dag, zou den zwaren rentelast die bij 't tegenwoordi ge hooge percentage op dien bouw drukt, we! doen verminderen. Dit middel geeft echter geen enkelen prik kel tot meerdere zuinigheid hij den bouw. Wij verwachten Zelfs eerder een contra- werking. De gewenschte zuinigheid, het matigen van de eischen, bereikt men alleen als men de persoonlijke interesse zoodanig naar voren brengt, dat de bewoners wederom de eerst belanghebbenden worden bij de be zuiniging. Wij gelooven dat in het systeem van den premiehouw daarvoor een juist middel is gevonden. Men zal daaraan echter nog een zooda nige wijziging en (of) uitbreiding moeten géven, dat ook arbeiders met een één hon derd gulden kapitaal, zonder groote moei lijkheden, de' premie en hypdtheck kunnen bemachtigen. Indien dan door het Rijk aan de plaat selijke autoriteilcn een beduidend invloed rijke ndviseerende kracht wordt gegeven, dan is 't te verwachten, dat meerderen een dergelijke gelegenheid zullen aangrijpen. Natuurlijk zal men plaalselijk de noodi- ge propaganda moeten gaan voeren. In dit systeem bereikt men ook, dat de betrokkenen zelf zich tegen de maatschap pelijk ongeoorloofde looncn van stucadoors en dcrgelijken zuilen gaan vc-rzelten. In dit systeem reageert een dergelijk misdadig gedoe dircctelijk en absoluut voelbaar op de belangen van de toekom stige bewoners. Het ware te wenschen, dat men een weg wist te vinden o:n in deze richting iets te doen. De woningnood en de woningellende, er: de eigenaardige begrippen van bureau craten, die op hun stoel aan de hand van een kaartje met wat dorre cijfers het wo ningvraagstuk denken op te lossen, knagen aan de welvaart van het Nederlandsche volk. Wij kennen geen vraagstuk van grooter inportantie op het sociale terrein. Dat meerderen daaraan vooral hun aan dacht eens gaan wijdenl 's-Bosch M. KRIJGSMAN. De spoorwegmannen hebben besloten geen gehoor ie geven aan de aansporing van de spoorwegdirectie om het volle Ver keer met het industrie-gebied te hervatten, omdat hun niet de minste waarborg ge geven wordt dat zij levend terugkeeren uit het industrie-gebied, dat door Poolsche benden nog steeds geterroriseerd wordt. De christelijke vakvercenigingcn bobben een brief geschreven aan de geallieerde commissie, waarin zij zich richten legen de veronderstelling dat een Duitscher de moordenaar van majoor Moutalègre zou zijn. De slaat van beleg. Inplaals van majoor Irrea, die lot dus ver Italiaansah stadscommandant was, is overste Solviani, die tot dusver districts controleur te Rybmick was, gekomen. Als eerste maatregel heeft hij voor Ratibor den verscherpten staat van beleg afgekondigd. Wie op straat wordt aangetroffen met wa pens, gummistokken, rijzwepen, of derge lijke dingen, wordt voor de lands- en bij zondere rechtbanken gedaagd, ook zij, die •beschonken worden aangetroffen. liet al coholverbod, dat zoowel voor de gealli eerde troepen als voor de burgerlijke be volking geldt, wordt weer van kracht. De censuuur op de dagbladen wordt ten strengste gehandhaafd. Na herhaalde protesten is door de ge allieerde commissie een verzachting of al- geheele opheffing van de censuur toege zegd. De entenlecommissie te Oppeln heeft een nieuwe proclamatie tot de bevolking van Opper-Silezië gericht, om deze er aan te herinneren, dat ieder, die in het bezit van wapens of munitie wordt bevonden, tot gevangenisstraf van 2 maanden tot 3 jaar of tot een geldboete zal worden veroor deeld. Indien deze personen zich reeds vroeger aan oen ander strafbaar feit lub ben schuldig gemaakt, zal het feit niet on der de bepaling nopens de amnestie van 30 Juni 1.1. valien. Het snellreinverkecr tusschcn het rijk en Opper-Silezië is eindelijk, na 9 weken, weer hersteld. De spoorwegbeambten héb ben echter Zaterdagochtend Ie Oppeln ver gaderd en besloten hét verkeer nog niet in zijn normalen omvang te herstellen, daar zij nog niet weten, of de beambten, die vertrekken, levend zullen terugkeeren. Ilct is dus mogelijk, dat het verkeer ge deeltelijk zal worden stopgezet, vooral om dat tusschen Kandrzin en Katlowitz ver scheiden treinen door opstandelingen zijn beschoten. Verschillende gemeenten langs deze spoorbaan zijn nog door de opstan delingen bezet. De wapenstilstand. Een Reuterlelegram van Zaterdagmor gen meldde: Officieel wordt medegedeeld dat er een aanbod is gedaan door Lloyd George, en dat daarop een gunslig antwoord van de Valera is ontvangen, tengevolge waarvan de vijandelijkheden in Ierland zouden uit scheiden van Maandag 11 Juli om 12 uur s middags tf. De tekst van het antwoord, dat de A'a'e- ra aan Litoyd George heelt gericht, luidt als volgt: „Het verlangen, dat gij uit naam van de Britsche regeering uitspreekt, om den eeuwenlangen strijd tusschen de volken van deze beide eilanden te eindigen en be trekkingen van nabu ursctia ppclijke over eenstemming te vestigen, is ook de op rechte wensch van het volk van Ieriand. Ik heb mijn collega's geraadpleegd cn te vens de instemming van de verlegenwoor- digers der minderheid van onre natie met betrekking tot de uitnoodiging, door u lot mij gericht, verkregen. In antwoord wensch ik te zeggen, dat ik bereid ben n te ontmoeten en met n ie spreken over de basis, waarop een confe rentie als door u bedoeld, kan worden ge houden met redelijke hoop, om het ge wenschte doel le 'bereiken". De indruk in Londen. Het besluit om in Ierland een wapen- Ma yer aan een groote menigte, die huilen het stadhuis wachtte, medegedeeld Zij juichte opgewonden en zong vaderland lievende liederen. Toen de Valera buiten •kwajh, bereikte de geestdrift het toppunt. Hij jf.'erd met voortdurend gejuich ontvan gen s; en had de grootste moeite om zijn antjH Ie bereiken. Goiieraal Mac Ready, de opperbevelheb bel' van Ieriand, werd deels met gejuich, deéii met gefluit ontvangen. In afwachting. Vrijdag hebben zich, terwijl de conferen tie te Dublin bijeen was, merkwaardige too- neelcn afgespeeld. De vestibule van het stadthuis was gevuld met wachtende gees telij Kén. De menigte bad telkens luid den rozen krans en andere gebeden voor het slagen van de conferentie. Onder bet bidden wa ren dé mannen blootshoofds en velen kniel den zelfs op straat neer. De laatste slagen. Te Belfast is het Donderdagavond weer woest toegegaan. De politie wilde huiszoe kingen houden tot opsporing van revolver- bandieten en wapens. Zij werd met een salvo van schoten ontvangen. Er kwamen machine-geweren aan te pas om de orde te herstellen en 'n aantal menschen werd gewond. Vrijdag zijn er opnieuw verscheidene dooden gevallen in Ierland ten gevolge van de Sinn-Fein-actie. De passagierstrein Du blinCork is aangevallen met bommen en geweervuur ten zuiden van Dublin. Eenige soldaten in den trein beantwoordden het vuur. Toen de trein onder de brug pas seerde werd er petroleum geworpen op de rijtuigdaken en van de volgende brug brandende lappen. De trein bereikte een volgend station in vlammen gehuld. Vier persenen zijn ernstig gewond. Volgens de „Daily Express" is het Ierscli bestand geteekend door Maeready, Mi chael en Collins. De laatste is, naar gezegd, opperbevelhebber van het Iersche repnbli- keinsche leger. ENGELAND EN JAPAN. De correspondent te New-York van de „Dafly Maii" meldt, dat volgens uit To kio ontvangen telegrammen, de Japansclie regeering de mogelijkheid overweegt, het verdrag voor bondgenootschap met Enge land te laten varen en een overeenkomst aan gaan met Engeland en de Veree- ufcp Staten om een bespreking der mari- •zi.-^:«wapeningeti. HET PROCES TEGiEN DE MOOR DENAARS VAN TISZA. In het oneindig lange proces tegen de moordenaars van graaf Tisza is plotse ling een verandering ingetreden, zoo (lét thans het prooes vermoedelijk weldra van de baan zal zijn. Op den 62sten dag van de beraadsla gingen bekenden twee getuigen, dat de beschuldigingen, die tegen de voornaam ste beklaagden (den gewezen minister-pre sident Stephan Fried-rich, den journalist Paul Keri en Ladislans Fenyes) waren uitgebracht, rieéhis leugenachtige verzin sels van een politiek groepje wanen, die Friedrieh te gronde wilden richten. De eerste luitenant Raphcgy, die tot het laat ste oogenblik toe de beschuldigingen te gen het hierbovengenoemde drietal had staande gehouden, is echter in hét nauw gebracht, en toen bekende hij, dat de on- dertusschen gevluchte luitenant Hallov, en een luitenant Huellner, hem tot het afleggen van de valsche verklaringen hadden bewogen. Toen de voorzitter hem. nog vroeg, wélke personen tot het bedoel de politieke groepje behoorden, ver klaarde geinige, niet in. staat te zijn, deze personen te noemen. Wél zeide hij dat dit hooge persoonlijkheden waren. Het blijkt tbaris ook, dat het verhaal, volgens hetwelk Stephan Friedrieh 100.000 kronen op het hoofd van Tisza had gezet, geheel was verzonnen. Toen de viorzfittcr aan den getuige, die deze verklaringen aflegde, vroeg, in wiens naam deze geruchten destijds werden verspreid, verklaarde getuige, deze na men in openbare vergadering niet te zul len noemen. Daarop ging men over tot het houden van een geheime zitting. Na deze belangrijke getuigenis zal men afzien van het hoeren van de 32 verdere getuigen. Aan Friedrieh heeft mien de vraag gericht, of hij rich met het intrek ken van de tegen hem ingediende klacht zou tevreden stellen. De gewezen, mlnis- stilstand af te kondigen, is door den Lord ter-president heeft echter geantwoord, dat hij wenscht, door een vonnis van de recht, bank te worden vrijgesproken. Bovendien eischt liij volledige satisfac tie voor zich en zijn bedde medebeklaag- den. jJJJsl DE PROCESSEN TE LEIPZIG. De Belgische regering heeft, volgens de bladen, verklaard het eens te zijn met he4 Fransche voorstel oim de missie te Leip zig terstond terug te roepen. Op het oogenblik bevindt de Belgische delegatie zich niet te Leipzig. Het Rijksgerechlshof heeft de twee ge neraals von Schrik en von Kurska vrij gesproken. De kosten van het geding zul len door de Staat worden gedragen. BEZUINIGING IN ENGELAND. De zuinigheid gebiedt dat men allerlei grooite plannen laat varen en tot betere dagen aanhoudt. De raad van de Londensche borough Marytebone heeft Donderdag met 85 tegen II stemmen oen plan voor het verbroeden en hot verbeteren van Park-road', den weg die langs een zijde van Regent's Park loopt, verworpen. De kosten worden ge raamd op 171,000 pd#?., waarvan de Lon densche graafschapsraad en het ministerie van transportwezen, naar men hoopte, 130,000 pd.st. voor him rekening zouden nemen. Het besluit werd met toejuichingen ont vangen door de belastingbetalers op de openbare tribune. Op de East London Railway is Zater dag van een goederentrein de koppeling gebroken. Het achterste gedeelte van den trein rolde terug en botste op een electri- schen passagierstroin tusschen Rotherhithe en Wapping. Een reiziger werd gedood, vjjf anderen werden gewond. De politieke medewerker van de Daily Chronicle, het orgaan van Lloyd George, meldt, dat Sir Alfred Mond, de nieuwe" minister van volksgezondheid. Maandag bekend zal maiken, dat het subsidie aan openbare lichamen en particuliere bouwers voor het bouwen van buizen van 1 Juli af afgeschaft is. Het ministerie van volksgezondheid zal de verplichtingen, die het reeds aange gaan heeft, nakomen. De oorspronkelijke raming voor deze subsadiën was 18 mil- üoen pd,st. Voor dit jaar was het 6 mil- Koen, waarvan vermoedelijk de helft be steed wordt. De Tegeering neemt het standpunt in, dat het subsidie tot misbruiken aanleiding heeft gegeven en het moeilijk is gebleken, er controle op to oefenen. Natuurlijk laat ook de toestand van de Schatkikst ndet toe ermee voort te gaan. Naar dé Roedapester Waden melden, zijn de beschuldigden in het proces tegen de communistische studente Andritsch ca, op een na, tot langdurige vrijheids straffen veroordeeld. Het voortgezette onderzoek inzake dB valsche banknoten van 500 kronen heeft tot de arrestatie geleid van een dame, die reeds geruimen tijd van smok kelen naar Hongarije verdacht werd. Visitatie aan den lijve deed tweehonderd valsche baniknoten te voorschijn komen. De 'te Poprad aangehoudene is de vrouw van den typograaf uit Boedapest, die be trokken is in de zaak van prof. Meszaros leider van een irredentischen bond. Havas meldt dat te Beutken een zestig communisten uit Berlijn, Breslau cm zelfs Moskou rijn ingerekend. Zij ston den, naar de lezing van het Franscli- Poolsche bericht, in dienst van al-Duit- sohe organisaties om troebelen in Op per-Silezië te verwekken. De gemeenteraad van Beuthen heeft 115.000 mark uitgeloofd voor hem, die in lichtingen geeft welke leiden tot de ge vangenneming van den moordenaar van Montalègrs. Dr. Thomas W. Salmon, uit New- York, heeft te Washington hij een en quête verklaarfl dat in den staat New- York in het jaar 1920 400 oud soldaten zelfmoord hadden gepleegd, uit neerslach tigheid, omdat de verwondingen die zij in den oorlog in Frankrijk hadden ge kregen, niet ap behoorlijke wijze werden verzorgd. Deze verklaring van dr. Salmon heeft diepen indruk gemaakt. lN". Volgens een particulier telegram uit Helsingfors zijn er een vijftigtal vluchtelingen van verschillende nationa liteit uit Siberië aan de Finsehe grens aangekomen. In de afgelcopen week was het cijfer der werklco ;heid in Engeland, vol gens offlcieele gegevens vastgesteld, voor het eerst sedert September van het vo rig jaar dalend. Hot aantal werkloozen bedroeg 2,168.727; in do week daarvoor 2,177,899. De Engelsche Koning heeft Zater dag, zooals aangekondigd was, de nieu we werken van de Victoria- en Albert- havens te Londen geopend. De nieuwe kaden rijn bijna 3200 M. lang en er kunnen 14 van de grootste schepen gemeerd worden. I HH' DE „BAANTJES". 37 VRIJ NAAR HET DUITSCH, TWEEDE DEEL „Ik Den., gevallen. Ik wilde., onder dezen boom uitrusten en viel over een wortel.. Het is niets." „Uw hoofd doet zeker pijn," zeide Wanda, toen zij zag, dat de man naar de plaats voelde, waar hij gewond was „maar de wonde is slechts onbedui dend." „Denkt u, da u help vroeg de baron. „Ik denk het wel. Ik wil het pro- beeren." Hij stond op, ofschoon niet zonder ,eonite. i Zoo, leun nu maar op mijons rïj- dug is slechts een paar honderd schre- itn verwijderd. Wij zullen u naar het gi,rp brengen en u daar voorloopig een goderkomen zien te bezorgen." „Naar het dorp, Leo Daar zal hij moeilijk de noodige verpleging vinden. Ik zou tenminste niet weten hoe en waar „Maar Wanda, juffrouw Rohr zal er wel niet toe over te halen zijn, de verpleging van een zieke op zich te nemen." „Juffrouw Rohr zal dat heel gaarne doen, als ik het haar verzoek." „Goed, dan wil ik het geheel aan u overlaten Voorzichtig, goede vriend „Het gaat al," stamelde deze met moeite. „Ik geloof, dat ik bij het vallen mijn voet verstuikt hebO Buitengewoon langzaam kwam men vooruit. Eindelijk was het rijtuig be reikt, juist te rechter tijd, want de krachten van den zieke schenen geheel uitgeput te zijn; zijn oogen sloten zich en zijn hoofd zonk achterover. Zonder een oogenblik te verliezen, om vatte de baron hem met beide armen. Helena deed het portier van het rijtuig open, en een oogenblik later lag de armoedig gekleede, met stof en vuil bedekte man op de zijden kussens van het elegante rijtuig. Hij liet alles met zich doen, want ofschoon het bewust zijn niet volkomen verdwenen was, had hij toch geen kracht genoeg meer, een enkel woord te u'ten. Ofschoon algemeen bekend ia, Idat 8e Katholieken in rake de „baantjes" nog heel veel te kort komen, durft het „neu trale" „Nieuws v. d. Dag" onvervaard het volgende schrijven: „Gaat men de benoemingen in de Stot wel eens na, en legt men rijn oor soms te luisteren naar dingen die nu niet roo direct m de krant komen, dan weet men ai lang dat de invloed der katholieken in de laatste jaren dank rij vooral dr. Kuyper in Nederland buitengemeen gToot is geworden, onevenredig aan hun aantal en persoonlijke praestaties. Het is ook niet maar 'n toerei dat de voorzit ter der Eerste KameT, de voorzitter der Tweede Kamer, en onze Mi nister-President alle drie katholiek rijn." Dat is kras! Het „N. y. d. D." mag wel eens bewijzen bij brengen. De genoem de voorbeelden van de voorzitters der Kamers en dien Minister-President zal het blad wel niet als bewjjs bedoelen, want iedereen, ook van linksclien kant, heeft herhaaldelijk erkend, dat die waardig hridsibekleeders van de Katholieke partij moesten komen. Ja, men nam het juisl van links de Katholieke partij zelfs twa lijk, toen ze voor een paar jaren haar Teéhten niet opeischtc en een linkschen voorzitter der Tweede Kamer duldde. i Onder het hoofdje „De Roomsche Talma" schrijft „De Amsterdammer": Groote gerustheid heeft de verzekering gegeven, dat in elk geval niet Minister Aal- berse met een ambtgenoot van portefeuille zal verwisselen, zooals sommige politieke tinnegieters in hun dorst naar journalis tieke primeurs bekend maakten. Dat zon ©en pijnlijke verrassing geweest zijn. Want het departement van Arbeid zon der Aalberse en in dit Kabinet, laat rich moeilijk en ongaarne denken. Het Kabinet is met dezen bewindsman zeer gelukkig geweest, al zijn ook hem minislerieele be- I roeringen niet gespaard gebleven en al zijn sommige volksgroepen, laat ons zeggen de reactionnairen en de radicalen, twee uiter sten, die moeilijk te voldoen zijn, niet bijster tevreden over hem. Deze Minister heeft als geen ander het vertrouwen van vriend en vijand. Zijn democratie is er een van de goede en zuivere soort. Hij is een harde werker, de productiviteit van zijn departement is zeldzaam en indien de Arbeidswet met den achturigen werkdag ook voor Ministers gold, zou hij de ergste overtreder van zijn eigen wet zijn. Om al deze eigenschappen doet Minister Aalberse ons aan wijlen Minister Talma denken. Bij de herinnering aan dezen man wordt ons hart warm. Hij was een gave Gods aan ons gansc'he volk, maar in het bijzonder aan onze Christelijke arbeiders, wier liefde en eerbied hij zich door zijn ar beid, door zijn warm sociaal voelen en werken, verworven had. In sommige opzichten heeft Minister Aalberse veel overeenkomst met Talma. Weliswaar was deze Protestant en is gene Roomsch, was de eene theoloog en is de andere jurist, doen zij hebben dit gemeen, dat beiden groote en zeer belangrijke Wanda en Helena spoedden de lang zaam stappende paarden voorbij naar het slot om de noodige maatregelen tot de ontvangst van den onverwachten gast te nemen, en naar een dokter te zenden, die In een klein plaatsje, om trent een uur van Arden verwijderd, zijn woonplaats had. „Zoo, dat is afgeloopen," zeide Wan da, toen het dorpje achter hen lag en, zij den vrij steilen heuvel beklommen waarop het slot temidden van een parkachtig aangelegden tuin lag. „Hoofd en hand doen mij zeer van al het knikken en wenken. Als ik hier ben, kan ik mij zoo levendig voorstellen, wat het voor vorstelijke personen een genoegen moet zijn uit rijden te gaan." „Misschien zijn niet alle heerschers en heerscheressen zoo populair als u," zeide Helena glimlachend. „ja, de menschen houden veel van mij, dat is waar. Ze zijn zoo dankbaar, wanneer men hun toont, dat men hart voor hen heeft, de meesten ten minste. Ik wilde, dat ik hier kon wonen. Nu staat dat lieve, oude h»tis leegslechts een paar kamers in den linkervleugel zijn door juffrouw Rohr en haar doch ter bewoond, en naast het huis, in de koetsierswoning huist de tuinman met twee of drie knechts." „Wie is die juffrouw Rohr Een oude meid „Een meid kan ik haar juist niet noemenzij was vele jaren geleden zoo'n soort van kamenier bij mijn groot moeder. Later huwde zij den rentmees ter van een buitenplaats, die mijn ou ders in Posen bezaten. Sedert zij we duwe is, krijgt zij een klein pensioen, en zij en haar dochter zorgen er nu voor, dat alle kamers geregeld gelucht en schoon gehouden worden kortom zij hebben het toezicht over het geheele huis." Door een donkere poort, die veel geleek op die eener vesting, kwamen nu de beide meisjes op een groote, tamelijk verwaarloosde plaats. Een nog krasse oude vrouw kwam juist uit een zijdeur en bleef, toen zij de be zoeksters zak, een oogenblik aarzelend staan. „Lieve juffrouw Rohr, wij komen dezen keer onaangemeld, maar ik hoop, dat wij u daarom niet minder welkom zijn," riep Wanda, terwijl zij met uit gestoken hand op de oude juffrouw toesnelde. „Hoe gaat het met u?.. Goed? Dat verheugt mij. Deze dame hier is mijn vriendin, mejuffrouw Wallhagen. Maar ik heb u nog meer bezoek aan te kondigen. Mijn voogd volgt met het rijtuig, en schrik maar niet hij brengt u een zieken man, dien wij bui ten in 't bosch gevonden hebben, en dien u verplegen moet. Wil u dat wel doen Het is een werk van barmhar tigheid." „Zeker, zeker, zeer gaarne," riep de oude juffrouw uit. „Ziek, zegt u Een vreemdeling „Een vreemdeling, naar het schijnt. En hij is niet alleen ziek maar ook gewond. Die arme man is in 't bosch gevallen en heeft zich erg bezeerd. Er moet dadelijk een bed of een andere goede legerstede voor hem klaar ge maakt worden, en iemand moet, zoo spoedig mogelijk, den dokter halen. De arme sukkel was geheel buiten ken nis, toen wij hem vonden." Juffrouw Rohr was ver boven de zeventig maar zij had van de vlugheid harer jonge jaren klaarblijkelük n>et 'veel verloren. In ongeloofelijk korten tijd v/as volgens haar aanwijzing in een der benedenkamers een doelmatig le gerstede voor den onverwachten gast klaar gemaaktfrisch water en linnen tot het reinigen en verbinden der won den gehaald en een der knechts haastte zich, door de belofte van epn goede fooi aangespoord, op eon trekpaard naar de woonplaats van den dokter. Het geluk was hem gunstig. Nauwe lijks had hij de helft van den weg afge legd, of hij zag het rijtuig van den dok ter op eenigen afstand van zich. Dokter Muller, die reeds van den vroet gen morgen af onderweg was, en juise met behagen aan het welverdiende middagmaal dacht, bromde wel eenig onverstaanbare woorden, maar schikte c-r zich toch in om te komen, en den bode naar het slot Arden te vergezellen. Hier had men intusschen reeds de eerste hulp aan den ongelukkige ver leend, en de dokter vond dus zijn nieu wen patiënt wel zv/ak en bleek, maar toch met heldere oogen en bii volle kennis i (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1