BUITENLAND J'H UILLETUN Ontier Vaïsche Vlag BINNENLAND No. 228 DINSDAG 12 JULI 1921 14e JAARGANG Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Advertentieprijs: ^aiariaüestrijoiiio. De toestand in Ierland. Processen te Leipzig. Ds hitte GEMENGDE BUITENL, BE- RICHTEN. HET LEVENSVERZEKERINGS- BEDRUF. LEGERORGANISATIE EN BE ZUINIGING. NOORD-HOLLANDSCK DAGBLAD rn i „ONS BLAD" F3""""I Abonnementsprijs: [Per kwarlaai voor Alkmaarf 2.— bStKn^b'lad' 60 f' hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 indrfitr van f fiOO.f 4- Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regei f 0.75; Rubriek. „Vraag en aanboa' ulj voor- j uitbetaling per plaatsing f 0.60 OO.- f 2GO.f 100.—. f 6O.f 35.—. f 15.—. TcrwirAle omtrent den In dezen inter £eba«i debben'teuveln tocht legen de m*i»r.b»nuiggen een juist inzicht te verkrij gen, is bel nuttig en noodig kennis te van hei onderstaande. HcC zal niemand hebben kunnen ver wonderen. en zeker niet degenen, die de malariabestrijding hebben le organiseeren en te leiden.' dat de in korten lijd le voor schip. geroepen organisatie een 25-tal disfc.iclsmuggenploegen over Noord-Hol- in <ie praktijk gebreken heeft ver toond Reeds hel vinden van in alle op zichten geschikte personen voor een werk, ■waarvan niemand eenige ervaring had, was niet gemakkelijk. En nog moeilijker \V^ het ,op het werk van die muggen ver delgers een zoodanige controle te doen ■uitoefenen, dat ze goed en ernstig door werkten, ook als ze zich builen controle wisten. En we weten, dat aan den werk lust nog wel eens het een en ander heeft gehaperd, de goeden niet te na gesproken. Maar is dat alleen bij die muggen verdel gers hef geval geweeste Dat wee', ieder werkgever wel beteri Wanneer men af gaat op enkele berichten in de pers bijv. de din centen spelende muggenver- delgers te Sybekarspel enz. dan zon men geneigd zijn de zaak als een misluk king te beschouwen. Kritiek is er geoe fend en was er le oefenen; maar in een grcot deel der gevallen stonden de beste stuurlui aan wal. De leiders der malaria- beslrijding hebben die kriliek dankbaar aanvaard en houden zich er voor aanbe volen. In vele gevallen bleken klachten ongegro-nd, in andere juist. Aan het eind der campagne is aan alle burgemeesters •der leidende gemeenten verzocht hun on bevangen oordeel omtrent de afgeloopen campagne mee te dc-elen; dit is geschied en op enkele uitzonderingen na verklaren allen, dat de ploegen goed werk deden, dat de algemeeno indruk van den gevolg- den weg een goede is en dat vooral het resultaat, het aanmerkelijk verminderen der muggen na de schoonmaak, duidelijk is; maar ook geven de meesten hunner ie kennen, dat een strengere controle over de ploegen gewenscht is. Dit maakt dan ook een ernstig punt van overweging voor de volgende campagne uit. En welke resultaten heeft de campagne opgeleverd? Zij die wat over d-6 malariabe strijding tol dusver is gesebreven, met aandacht hebben gevolgd, zuilen zich her inneren, dal op den voorgrond is ge plaatst, dat een duidelijk resultaat van een eerste campagne niet zeker is te verwach- ten. Waar in het vorige najaar het aantal met malaria para si eten besmette muggen groot werd gevonden, en dus de kans om door een muggesleek te worden besmet ioen groot was (het resultaat van dien steek in het late najaar komt herhaalde lijk pas in het voorjaar als een malaria- a-i.nvaJ #of uiting; gedurende den winter hliift nesmeiting verborgen), kon reeds door ons worden voorspeld dat het aantal voorjaarsgevallen groot zou zijn. Dit is ot> vele plaatsen zoo uitgekomen en op grond daarvan heb ik reeds van vele zijden zelfs van geneeskundigen moeten hooren. dat de campagne niets heeft op geleverd. Deze gevolgtrekking is niet juist en voorbarig; de malariagevallen die tot dusver voorkomen, berusten voor een goed deel op besmetting in het vorige najaar Pas nu zijn de malariamuggen lichting 1921 aanwezig, d.w.z. die, die zijn ont staan uit edjes in dit voorjaar gelegd door de wijfjes, die dezen winter den dans on (sprongen; pas in 'Juli en Augustus krijgen we den zomerlop der malaria, be rustend op de aanwezigheid van vele mus kieten, die de besmetting van nvensch op mensch overbrengen. Deze gelegenheid tot overbrenging en daarmede het aantal ma- iariagevallen, zal natuurlijk afhangen van et aantal voor die overbrenging beschik bare muskieten; zijn er dezen winter vele novruchle muggenwijfjes gedood en heb. i>en die dus niet ieder haar 200-lal eieren aonfnl 1f.b'et Z€Cr dienkb*ar, <*at het c M- muen daarmede hel be smetlipgsgevaar dezen belgeen zich dan ken sz zomer geringer is, pas zal moeten uilspre- nnlii-IiootÜn ve™'"<i«r'ng van het aantal o allen m Juli, Augustus en Sep tember, en verlaging van den zomertop. vpu naar het duitscb tweede deel 'H scr;!;nt een goede ziekenverpleeg- «.er te zijn 'uffrouw Rohr," zeide de doicter. r.aaat het kort onderzoek geëin digd w.u. ,,Ik zal een verband aanleg gen en u aan zeggen, wa; u verder doen r.iuet. w-."Dej T?nd,,.is niet gevaarlijk, niet daar, dokter vroeg de zieke angstig. „jevaarlijK? Wei volstrekt niet! ■en schrammetje., in acht dagen is T/fneZ?n- Maar hoe 's naam „Muller, dokter." „Miilier Dar, behoort u dus tot mijn R>o bijzonder talrijke familie. Nu, wat li rz,egfn wildL juffrouw Rohr - o,de is van geer. beteekenis en ook tal :orgvu!dige behandeling 'f ordc ziin. naar mijn naam genoot hier heeft vee! bloed verloren was waarschijnlijk ook voor dit «atste ongeluk reeds zeer verzwakt. 0 eor«t voor hem, geeft hem Daarop boude men dus zijn aandacht ge spannen. Mocht -die verlag1 n$ niet intre den, dan veroordc*0« men dad-^m dc ge nomen maatregelen nog niet, «laar hei best mogelijk is da>t pas bet d cod en van eeu. groot aantal wijfjes gedurende eenige winters een dergel ijken invk»ed zal hebben, dat de dichtheid van de anop heles zooveel is verminderd, dat de be smettingskans werkelijk zooveel daalt, dat zich dat in een duidelijke vermindering van malariagevallen uit. Zij, die de zaak in vollen omvang over zien, blijven vertrouwen stellen in de ge volgde methode. En wa-t doet nu de mala riabestrijding in den zomer? Andere me thoden van bestrijding verdelging van broedplaatsen, stelselmatige chininebehan- deling der bevolking, gaasbescherming •komen als algemeene o verlieidsb estrij- dingsiniddelen, naar het oordeeJ der be voegde deskundigen, voor Noord-Holland niet in aanmerking, ook al niet met het oog op de beschikbare gelden, die naar hunne meening met veel grooter nuttig effect bewaard moet blijven voor de win tercanipagne, wat dan ook de bedoeling is. Toch heeft het verdelgen van muggen ook in den zomer groot nul; vooral in de huizen en in de stallen van huizen, waar in malarialijders voorkomen, waar dus de aanwezige muskieten malariaparasieten- houdend bloed zuigen en dus weer andere personen kunnen besmetten. Kon men alle muskieten in die huizen dooden, dan zou den er geen besmette muskieten overblij ven, daar geen diersoort hier te lande voorzoover bekend, voor malaria vatbaar is. Maar dit geregeld dooden van mus kieten in den zomer in de huizen en stal len kan niet door de overheid worden ter hand genomen, daar dit ie veel geld zou kosten.. Maar overigens moet het geschie den door de bewoners zelf en dat eigen lijk een kleine moeite. Men vange ze, vooral in de slaapvertrekken en wel tegen het vallen van de schemering op de ramen en later tegen den zolder met een glas, waarin in een dot,, gedrenkt met petro leum, op een slok, hetgeen de beste methode is. Wil men de muggen buiten zijn woning houden, hetgeen natuurlijk het meest afdoend is, dan passe men, in de allereerste plaats voor de slaapkamers, praktische gaasbescherming toe, zóó aan gebracht, dat ook bij opschuiving van- ramen ontstaande- spleten, dich blijven. Voorlichting daarbij zal Uw geneeskun dige of ondergeleekende U wel willen geven. Hier kan dus het publiek allereerst meewerken, om later ook het werk in den winter ter hand -le nemen en pas dan achten we het mogelijk dat de malaria in Noord-Holland aanmerkelijk vermindert. Voorioopig dient er de eerste jaren gedu rende den Winter nog door onze middelen van overheidswege georganiseerd te wor den gewerkt. De overgroote meerderheid der gemeenten heeft dat begrepen en draagt 5 cent per inwoner per jaar bij; Rijk en Provincie geven groote bedragen, hoewel toch de lieele bestrijding eigenlijk heel weinig geld kost. Mogen die gemeenten, die dit jaar niet hebben bijgedragen, maar wel hebben ge noten van wat andere gaven, van de dwa lingen huns weegs ieriigkeeren en voo** dit de gezondheid hunner inwoners be- oogend doel hel gevraagde luttele bedrag beschikbaar stellen; hunne bijdragen wer ken dubbel, daar de provincie evenveel geeft als de gemeenten tezamen 1 En laat verder ieder inwoner van Noord-Holland begrijpen, dat de malaria bestrijding zijn welzijn beoogt en, de zaak niet welwillendheid beschouwend, mede werken om gebreken voortvloeiend uit organisatie of gebrek aan plichtsbesef en werklust der muggenverde.lgers, zooveel mogelijk weg te nemen. Klachten en wenken worden erkentelijk aanvaard door de burgemeesters der lei dende gemeenten, terwijl ook ondergelee kende zich voor iedere opmerking en wenk aanbevolen houdt Dr. H. ALDERSHOFF, Geneeskundige Inspecteur van de Volksgezondheid te Utrecht. De vrcd.-:voormtzichlen. Lloyd George liceft aan De Valera ge seind om een der dagen van deze week naar Londen te komen met een of meer zijner collega's. De conferentie tusschen De Valera en IJoyd George is bepaald op Donderdag. Ongeregeldheden te Belfast. Bij lievige aanvallen op politiepatrouil les le Belfast le middernacht en in de eerste morgenuren, Zondag, werden een politiebeambte en vier burgers gedood en twee politiebeambten en verschelden bur gers gewond. Laat in den middag werd in één wijk nog hevig geschoten. Volgens een later bericht werden er ten minste tien personen gedood en honderd gewond bij de ongeregeldheden le Belfast. Een boodschap van De Valera aan Amerika. De Valera heeft een boodschap aan Amerika gezonden doc f bemiddeling van de „New York Worla waarin hij zegt, dat allen, die een vreedzame regeling wen- schen van internationale geschillen thans de gelegenheid hebben hun invloed aan te wenden. Hij gelooft, dat het Amerikaan- sclie volk actieven steun zal veirleenen op dat een oplossing verzeikerd wordt op den eenig mogetijken grondslag namelijk de erkenning van Icrland's natuurlijk recht óp vrijheid. De wapenstilstand. Gisterenmiddag twaalf uur is de wapen stilstand in Ierland ingetreden, maar in afwachting daarvan -het werd reeds met een enikeJ woord gezegd hebben beide partijen reeds maatregelen genomen. De Sinn Feiners hebben, naar een draad loos N, T. A.-bericht uit Horsea meldt, instructies uitgevaardigd aan him aanhan gers, om alle aanvallen op troepen en buTgers te staken, alle militaire bewegin gen te do-en ophouden en in het algemeen zich van alles te onthouden, dat zou kun nen leiden tot inmenging der militairen. De Britsche regeering heeft niet alleen de represailles gestaakt, doch ook alle militaire maatregelen achterwege gelaten. Het zenden van versterkingen en munitie voor troepen is gestaakt; er is geen uitda gend troepenvertoon, de vervolging -van. officieren en manschappen der Sinn Fei ners houdt op en aan alle personen, zelfs in de gebieden, die in staat van beleg vcr- keeren, was reeds vóór het officieele in treden van den wapenstilstand de volledi ge vrijheid teruggegeven. Sedert Vrijdag middag is in Dublin geen militaire pa trouille gezien. Niet alleen in Dublin maar ook in het Zuiden en het Westen van Ierland is vol gens het draadlooze N. T. A.-bericht de mededeeling van den wapenstilstand met ingenomenheid begroet. De bladen brengen hulde aan het aan deel van .koning George om deze gunstige wending teweeg te brengen. De „Observer" zegt, dat de koning aan den staat den grootsten dienst heeft bewezen dien een constitutioneel monardh verleenen kon. Hij S'nt? naar Belfast tegen den wcnsch van vreesachtige en kortzichtige personen van alle partijen. Zijn eigen gezond in stinct en ni «n schel ijk gevoel zijn triomfan telijk gerechtvaardigd. In een bespreking van de vrijspraken te Leipzig, schrijft Poincaré in de „Temps",, dat het gemakkelijk te voor zien was, dat de vervolgingen op een be spotting van de rechtspraak zouden uit- loopen. De oud-premier keurt de maatregelen van Briand goed en raadt aan in Frank rijk een instructie te openen. Hij herin nert eraan, dat Duitschland zioh verplicht heeft de schuldig-en uit te leveren. Het moet dit doen, zoo niet, dan schiet het een keer te meer in rijn verplichtingen le kort. En Poincaré besluit: Wij hebben dus het recht, niet alleen om de Rijnsteden niet 1e ontruimen, maar om krachtiger dan nooit het standpunt weer in te ne men, dat Millerand verleden jaar in het Parlement verdedigde n.L, dat, daar Duitschland in voorl durend verzet is te gen het verdrag, de termijnen voor den duur van de bezetlicg van den linker Rijnoever, niet rijn bcfkarrai te loopen. Poincaré is ten olte van oordeel, dat, indien niet wordt opgetreden, men ver wachten mag, dat FVankrijk iwkheid Duitschland steeds meer zal aanmoedigen om le gelooven in Frankrijk's onmacht De Duits-olie rijksregeering heeft nog steeds geen officieel bericht gekregen van de terugroeping der Fransche deskundi gen uit Leipzig. Een verzoek om terug gave van het aan hel „Reichsgericiht"' in Leipzig ter beschikking gestelde actenma- ■teriaal is tot nu toe noch door de Fran sche, noch door de Belgische zijde geuit. De rijksregeering had dus, al heeft zij zich in haar jongste vergadering met de pro cessen van Leipzig bezig gehouden, "een aanleiding om een besluit le nei in zake de houding, welke zij len opzichte van den stap yan de Fransche en de Bel gische regeermg zal aannemen. De Engelsche regeering heeft, zooals men weet, haar rechtsgeleerde deskundi ge niet alleen niet teruggeroepen, maar Sir Ernest Pollock naar LLeipzig gezon den. De Engelsche regeering wil, overeen komstig de afspraak met de geallieerden de eerste serie der Leipzigsche processen afwachten, die met het morgen beginnen de proces tegen de luitenants ter zeeDitt- mar en Bold! zal eindigen, vóór zij op grond van bei verslag harer rechtsgeleer de deskundigen een besluit neemt. In zooverre kan m<u aan -het proces^ van morgen, ook in politiek opzicht, bijzon dere beteekenis hechten. Het gaat bij dit proces om de torpedee ring van het Engelsche hospitaalschip „Landoverv Caslle". Dit schip is in den grond geboord door een onderzeeboot waarop commandant was kap-ln}t. Ier zee Patzig en officieren, de beide beklaag de luitenants ter zee. Kap.-luit. Patzig is gevlucht en kon niet terechtstaan. De beide officieren worden beklaagd niet alleen van de torpedeering van het hospilaalsehip zelf, maar ook. en eigen lijk1 in de eerste plaats van de beschieting der redding-booten van het schip na de tOTBedcering. Beweerd wordt, dat kap.- lui-t Patzig na de torpedeering de beman ning van den onderzeeër naar beneden 'heeft gestuurd en zelf met de beide luite nants boven is gebleven en de reddings- itóïn van het Engelsche schip beschoten heeft. De reddingsbooten zouden daar door zijn gezonken, behalve één, die wist te ontkomen De beide officieren. Ditt- mar en Boldt, staan niet op de Entente- liist, doch zijn van Duitsch-e zijde aange klaagd. Er zijn tot nn toe meer dan 65 getuigen gedagvaard onder wie een groot aantal Engelsche zee-officieren en man schappen; de verdediger heeft niet min der d'an 40 getuigen opgeroepen, onder wie admiraal von Trofha. Het proces zal met het oog op de vele getuigen wei- licht vüf dagen duren, zoodat de uitspraak eerst Zaterdag te verwachten is. DE KWESTIE VAN WILNA. De diplomatieke medewerker van de „Daily Telegraph" verneemt, dat de LS- tihausche regeering besloten heeft tot ver werping van de uitspraak van den Raad van den Volkenhond ten aanzien van Wil na inzake demobilisatie en de vorming eener militie. De nationale vergadering volgt dezelfde gedragslijn. De beslissing wordt uiterst ongelukkig geacht voor den Volkenbond, alsmede voor de betrokken partijen. VENIZELOS EN DE VOLKENBOND. De „Daily News" meldt, dat Venizelos thans definitief heeft aangenomen zijn diensten te wijden aan den Volkenbond. Hij rust thans uit te Aken en zal volgens ge noemd blad zijn werk bij den bond in September a.s. beginnen. Hij zal slechts een positie innemen als lid van een comité van vooraanstaande mannen, die zich bereid verklaard hebben, als raadgevers van den bond op te treden, doch in werkelijkheid zal bij een aantal landen bezoeken ter be vordering van de belangstelling van de re geeringen en de volken voor den bond. ONLUSTEN TE KATTOWITZ. Verscheidene duizenden te Kattowitz woonachtige Duitschers hebben getracht zich van het station meester te maken. Zij verdreven de Poolsche spoorwegmannen, doch een Fransöh detachement kwam de zen ter hulp, met het gevolg, dat de Duit schers, onder achterlating van eenige ge wonden, de yluoht namen. Ust Engrfnnl en Amerika komen berich ten over geweldige hitte. Het was volgens een Reulerbericht Zondag te Londen ne gentig graden in de schaduw. Dit was de acht-en-zeventigste dag van groote hitte. Er heerscht een ontstellende watersohaarschte door gebrek aan regen. Verschillende per sonen zijn tengevolge van de hitte over leden. Een Reutcr-telegram uit New-York meldt, dat in heel Amerika de hitte bijna ondra gelijk is. In alle groote steden en in het bijzonder in New-York zijn er vele dooden tengevolge van zonnesteek. De armen sla pen op het strand en in de parken. Kin-de ren in zwembroekjes stroomen naar de brandweerkazernes, waar ze natgespoten worden. Verscheidene personen zijn door de hitte krankzinnig geworden. Anderen zijn gedood door een val van de daken, waar zij tréchtten te slapen. EEN OPERATIE OP ZEE. Varende in den Atlantisohen Oceaan, op 18 Juni j.l. van Engeland naar New-York, kreeg, dus verhaalt de „Daily Mail", de ka pitein van het stoomschip „Orbiia" een draadloos telegram van den kapitein van het Ajnerikaansche stoomschip „Indian Bridge" waarin deze medische hnlp vroeg voor een man aan boord, die aan blinden- darmontsteking leed. De „Orbita" veranderde haar koers en vond de „Indian Bridge". De dok-ter ging aan boord en achtte het noodig den lijder over te brengen op de „Orbita". Deze werd daar toen met succes geopereerd. Koning George van Engeland zal 20 dezer te Londen onthullen een ruiterstand beeld van wijlen zijn vader koning Eduard VII. Het standbeeld dat door vrijwillige bij dragen kon worden vervaardigd, is ont worpen door den beeldhouwer Bertram Mackcnhal en zal geplaatst worden in Wa terloo Placé, in de nabijheid van de-be kende trappen, die leiden naar de Mali. Een andere herinnering aan koning Ed ward zal zijn een openbaar park voor de bevolking van Londenscb East End te Sha- dewell. De fondsen daarvoor werden gege ven door het gemeentebestuur van de Ci ty of Londen. Voor het eerst sedert September j.l. toont de werkloosheid-statistiek in Enge land thans een dalende lijn. Terwijl het aantal werkloozen veertien dagen geleden werd aangegeven als 2.177.899, was het de vorige week 2.168.727. Het verschil is nog klein, niet meer dan 9172, maar het is in elk geval reeds een bemoedigend tccken. Gemeld wordt, dat gevechten aan den gang zijn bij Tampico in het Zacamixtle- gebied. 5000 man Meiieaansohe troepen zijn gearriveerd. Het personeel der Porfugeesche spoor- weglijn (verbinding met Portugal) heeft op 11 Juli de algemeene staking afgekon digd. In het proces-Tisza heeft het O. M. de aanklacht tegen den gewezen min'ster-pre- sident Stephan Friedricli, ingetrokken. In „Economisch-statislische Berichten" bespreekt dr. A. O. Holwerda, (die o.a. wiskundig adviseur der „Nationale" is), de toestanden in het Nederlandsche levens- verzekeringsbedrijf, dat in felle beroering verkeert: reeds een drietal groote maat schappijen en één kleine onderneming heb ben van zich doen spreken. Van de drie groote mag men aannemen, dat de „Dordrecht" in volkomen solva- belen toestand verkeert. De polissen wor den toch onvoorwaardelijk gegarandeerd door de „Eerste Nederlandsche". De beide andere genoemde groot-bedrij ven hebben (it gemeen, dat 1 eide maat- chappijen waren, met een beteekenend bui- tenlandsch bedrijf. De depreciatie der valuta voerde tot voedzame spijzen, niet te veel in eens, maar dikwijls en nu en dan een glas 'wijn. Begrijpt u mij „Zeker, dokteruwt voorschriften zullen nauwkeurig opgevolgd worden." De koetsier groette en verliet met den heer Brenner de kamer. De beide da mes kwamen hem i t de gang tegemoet en waren nieuwsg.erig iets naders over den toestand va.-t den vondeling te vernemen. „Hoe gaat het hem, dokter? Heeft hij zich erg bezeer 1 En wat scheelt hem anders nog Dokter Muller, die Wanda reeds als klein kind had gekend, lachte. „Zoo, drie vragen in eens!" Hoe gaat het hem? Uitmuntend. Is de wonde doodelijk Volstrekt niet. Wat scheelt den man nog meer Nu niets meer. Juffrouw Rohr had zijn ergste ziekte reeds gene zen voor dat ik kwam. Hij gevoelt nu nog wei een beetje napijn." Wanda keek den ouden dokter een weinig v/antrouwend aan. „Zijn ergste ziekte vroeg zij. „Welke ziekte had hij dan, als ik het vragen mag 7" „Een kwaal, die zeer onaangenaam kan worden, gelijk ik nu juist bij me zeiven ondervind want sedert twee uren .lijd ik er ook aan. Die kwaal bestaat namelijk uit een onvrijwillige werkstaking der verteringsorganen." „U meent toch niet..?" Helena zweeg. „Zeker meen ik dat." De dokter werd eensklaps ernstig. „Die man heeft se dert weken, mogelijk wel sedert maan den honger geleden en is daardoor na tuurlijk zeer verzwakt. Het zal nog wel eeA'gen tijd duren alvorens hij weder in staat is te werken. U vond hem in het woud Wanda knikte bevestigend. „Nu, hij kan onzei lieven Heer danken, dat hij in zoo goede handen gevallen is. Tot morgen, dan kom ik nog eens naar uwe beschermeling zien." „Neen dokter I zoo gauw komt u van mij niet af." Wanda legde haren arm in dien van den ouden heer. „Wij, juffrouw Wallhagen en ik, wij hebben juist een klein twaalfuurtje, ik wilde zeggen een krachtige medicijn ingeno men tegen de ziekte, die u zoo even beschreven heeft. Er is echter nog een geduchte portie van over en nu wilde ik u den goeden raad geven ons voorbeeld te volgen de kwaal zou anders onderweg bij u gemakkelijk een bedenkelijken graad kunnen be reiken." „Mijn huishoudster zal misschien op de gedachte komen, dat ik verdwaald ben, maar uw raad is te verstandig om niet opgevolgd te worden." „Nu Leo, gij gaat toch mede vroeg Wanda, toen deze volstrekt niet deed alsof hij wilde volgen. De voogd keek op zijn horloge en schudde het hoofd. „Ik heb geen mi nuut tijd meer; die geschiedenis heeft ons langer opgehouden dan ik dacht. De rentmeester wacht reeds een uur op mij. Vaarvjttl dokter 1" Ene kwartier later stonden de beide jonge meisjes op de plaats om den dok ter te zien instappen en wegrijden. „Vergeet uwe belofte nietriep Wanda hem na. „Een man, een woord klonk het terug, en ratelend vloog het lichte rij tuig over den grintweg. „Wat heeft hij u dan beloofd, Wanda vraagde Helena nieuws gierig. „U moet zeer verstrooid geweest zijn, dat u niets van ons interessant gesprek gehoord heeft I Maar misschien waren uwe gedachten nog interessan ter I Ik heb hem reeds zoo dikwijls vorzo:ht eens naar Brennerhof te ko men maar hij houdt vol, dat zijn patiënten hem ook niet een enkelen dag konden missen. Vandaag heeft hij nu eindelijk beloofd te komen hij wil mij persoonlijk bericht brengen over onzen vreemdeling.. Och hoe de tijd vergaatIk vrees, dat de helft van mijn schoone plannen in het water zal vallen. Maar het huis moet u toch zien, ten minste de vertrekken, die wij vroeger hoofdzakelijk bewoonden, en dan het gele torenkamertje, vanwaar men, bij helder weder gelijk vandaag een zoo heerlijk gezicht heeft. Het overige moeten wij dan voor een volgenden keer bewaren." Ds bezichtiging van een groot onbe woond huis heeft altijd iets neerslach tigs. De halve schemering, die overal heerscht, en die aan de voorwerpen iets huiveringwekkends en spookachtigs geeft, de als met een lijkkleed bedekte meubels, de diepe stilte, anders menig maal zoo verkwikkend, hier echter zoo troosteloos dat alles oefent op enorme verliezen op de surplus-beleggin gen. Achteraf kan men nn een dergelijke po litiek veroordeelen. Maar vóór 1914 heeft nooit iemand aan de mogelijkheid van zulk een valuta-depreciatie gedacht. Anders had bijvoorbeeld evenmin een in het buitenland werkende hypotheekbank hier ooit pand brieven kunnen plaatsen. Of anders had het zeer ingrijpende Duiische staatstoezicht, waaraan de „Kosmos" onderworpen was, wel tijdig een waarschuwende stem doen hooren. Een déconfiture door gedaalde valuta is dus niet iets dat speciaal een tekortko ming van de levensverzekering beleekent, daar hebben talrijke andere bedrijven even goed onder te tijden. Het gevaar waartegen tot dusver alleen (en dikwijls nadrukkelijk) gewaarschuwd werd, was dat der groote onkosten. De schrijver omschrijft even de beteekenis van het zoogenaamde ZiUmcru en zegt dan: Een levensverzekeringbedrijf moet zijn onkosten voor acquisitie op een zóó laag peil houden, dat deze betaald kunnen wor den uit aanwezige toepassing van Zillmer's methode. Nieuwe productie is een levens- eisch, wil het bedrijf blijven en de noodige waarborgen blijven geven aam verzekerden, maar als deze nieuwe productie méér kost dan de beschikbare middeleft toelaten, is deze productie uitermate ongewenscht, zelfs hoogst gevaarlijk. Deze laatste waarheid is nu in ons land helaas vaak voorbij gezien. Talrijke instel lingen hebben een tot op het uiterste be snoeide wiskundige reserve, omdat er te royaal is omgesprongen met uitgaven voor de acquisitie. Men krijgt bij het bestudeeren der ver slagen van sommige Nederlandsche bedrij ven wel oens den indruk, dat de technici van het bedrijf niet meer aangeven hoeveel reserve er zijn moet, maar met hoe weinig men toe kan. Tegen deze steeds meer en meer inkankerende gewoonte ran lage wis kundige reserve kan men niet scherp ge noeg front maken. Een hooge wiskundige reserve brengt van zelf een beperking van de onkosten met zich mede, omdat men daarvoor dan eenvoudig de middelen niet heeft. Het spreekt wel van zelf, dat daarbij ondersteld is, dat die reserve geheel door volwaardige activa gedekt is. Van den kant van 't publiek is wel eens gezegd: verhoog de premiën als er meer geld noodig is. Hiermede zou het publiek echter niet gebaat zijn. Het Nederlandsche premieniveau is ruim voldoende om een behoorlijk gefundeerd bedrijf te waarbor gen, mits men maar niet te royaal is. Volgens dr. H. wordt een gezond Neder- laudsch bedrijf niet door hooge premiën verkregen, maar door onkostenlxipcrking, „Het smijten met provisiën, dut men zelfs onder vooraanstaande instellingen waar neemt, moet uit zijn. Ten slotte wijst hij op de noodzakelijk heid van betere voorlichting: le. door de stichting van een behoorlijk centrum voor levensverzekering aan de Handels Hooge- school; 2e. door Staatstoezicht. De voor bereide wet voldoet z.i. aan de eischcn van doeltreffende controle in hooge mate. Men kan thans bij de Regeering niet genoeg aandringen op spoed. In „Het Vaderland" heeft een mi litair van den hoogsten rang, luitenant- generaai Koolemans Beynen, zich met groote stelligheid voor algeheele ontwape ning van ons land uitgesproken. Het feit is op zichzelf al ruimschoots bet vermelden waard, doch boven.tien o ft dit betoog voor ontwapening in iai van kringen indruk gemaakt, omdat de (ge- pensionneer de) lui' enant-gen- raai pra !i- sche argumenten gebruikt, die juist uit een pen als de zijne bijzondere betee kenis verkrijgen. Hij zet uiteen, dat na de ontzaglijk ver o g je .,1e militaire techniek, zooals dia j i oorlog tot stand is gekomen, heeV gom sprake var is, dat de bewerktuiging van een Nederlandsch leger ooit van dien aard zou kunnen zijn, dat er iets van eenig d onzen geest een geheimzinnigen invlo e uitwij gevoelen, dat de dood hi er het leven heeft overwonnen het komt ons bijna voor, alsof wij bij een open graf stonden. Ook de beide dames konden zich aan dezen invloed niet onttrekken. In den beginne onder een levendig gesprek', dan echter altijd minder opgewekt schreden zij door die verlaten vertrek ken en de doodsche gangen, waar iedere stap weergalmde, totdat zij eindelijk sprakeloos naast'elkander op het balkon stonden. Een paard werd juist over de plaats geleidde rentmeester verscheen na eenige oogenblikken, sprong er op en reed weg. „God zij dank de beraadslaging met dien vervelenden man is ten einde riep Wanda plotseling, als uit een droom ontwakend. „En.... O, ik moet absoluut vrouw Werner nog op zoeken, en het is al haast tijd om aan de terugreis te denken." „Kan u dat bezoek niet tot een vol genden keer uitstellen (Wpfrdt vervolgd.) -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1