„ONS BLAD" BUITENLAND WOENSDAG 13 JULI 1921 14e JAARGANG i 1 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Brieven uit Frankrijk. FEUILI.RTt >M Onder Valsche Vlaq De beperking van bewapening. GEMENGDE BU1TENL. BE RICHTEN. No, 2>'J NOORD-HOLLANDSCH Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar 2 - Voor buiten Alkmaar....f2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor- uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—f 35,—, f 15,— Geen st=-d ter wereld waar het aantal kerken, uitmuntend door schoonheid van stijl, rijkdom van beeldhouwwerk en schilderkunst, zoo groot is, dan in Parijs. Gebrek aan bedehuizen heerscht er in groote mate in de buitenwijken- daar de bouw van kerken geen gelijken tred heeft gehouden met de ontzag gelijke uitbreiding van de stad. Hoe aanlokkelijk ook, het is niet mogelijk in wekelijksche brieven een beschrijving te geven van al die kerkgebouwen, velke zoo ruimschoots verdienen, al gemeen bekend zijn. Zoo nu en dan stel ik mij voor een enkele aan een meer uitvoerige beschouwing te onderwerpen Van de ruim veertig die door hun mo numentalen bouw en architecturale voornaamheid de aandacht vragen, is een twintigtal vooral waard, nauw keuriger bekeken te worden. Gaat men een hoofdverdeeling maken, dan kan men dat niet beter doen dan door ze te groepeeren volgens de tijden waarin zij zijn opgericht, de eerste groep die vóór de 16e eeuw zijn gebouwd, de tweede, dateerend uit de 16e, 17e en 18e eeuw, terwijl de laatste groep, de kerken na dien tijd gebouwd, of vol eindigd, omvat. Bij een ernstige be schouwing van deze heiligdommen, staat men in grootsche bewondering voor het werk dat in den loop der eeuwen door de christenheid is ge wrocht. En niet alleen blijkt uit die bouwwerken het talent van den bouw meester, de werkkracht van de am bachtslieden uit die dagen, men krijgt vooral eerbied voor de innerlijke gods liefde,die die mannen moet hebben be zield om hun leven aan een dergelijke taak te geven. Lange jaren werd er somtijds aan gewerkt, eeuwen gingen zelfs voorbij eer een dergelijke tempel geheel was voltooid. Ook de geschie- ".^p|s van het land vindt men terug "m "de verschillende "stijlen vaii déze kerkgebouwen. Wel arm is onze tijd aan schoonheid als men zijn blikken slaat op het verleden. Liever dan mij te verdiepen in de redenen die hier toe hebben geleid, wil ik ditmaal de Notre Dame, ook aan zoovele Hollanders bekend, eens gezamentlijk met u van nabij bezien. De eerste steen van dit geweldige meesterwerk van bouwkunst ?erd door Paus Alexander III, toen maals als vluchteling in Frankrijk ver blijf houdend, gelegd in 1163. Meer dan twee eeuwen zijn noodig geweest om het in vollen luister te doen oprijzen. Wellicht is de Notre Dame van Parijs, ia die van Reims, welke helaas door ien oorlog zoo ontzaggelijk heeft ge leden, het mooiste Gothische kerk gebouw dat in Frankrijk bestaat. Op merkelijk is het dat, ofschoon telkens weer andere kunstenaars aan dit ge bouw hebben gearbeid, de gevel zeer zeker een indruk maakt of één mees terhand het heeft gewrocht. Zóó voor treffelijk is de éénheid van stijl en uit voering bewaard. Met een lengte van meer dan 126 M. een hoogte van 33 M. en een breedte van 48 M. kan men zich voorstellen, hoe ontzaggelijk groot deze tempel is. Vooral de drie hoofd toegangen in spitsboogvorm opgetrok ken, met hun overvloed aan beeld houwwerk zijn een verlokking voor net oog. voor het belangrijkste gedeelte zijn de voorstellingen er van ontleend aan het leven van de H. Maagd. Al vorens binnen te treden dienen wij nog een blik te werpen op de 68 meter hooge torens, die men door een afzonderlijken zijmgang bereikt. Op het eerste gezicht ais men binnenkomt is men niet zoo jpgetogen als men zou verwachten. oog moet eerst gewennen aan die ontzaglijke ruimte, om de majes- tueuse schoonheid in zich te kunnen opnemen. In andere kerken voelt men zich eerder thuis, gevoelt men spoediger de wijding die er van uitgaat, komt men eerder in een stemming van stille devotie. Maar eens gewend aan de duisternis die er heerscht, en aan het monumentale van dit Godspaleis, ken ik geen kathedraal die ons zoo de on eindigheid en de grootheid Gods doet gevoelen als deze. Het geheel bestaat uit een midden schip en twee zijbeuken die achterom het priesterkoor zich uitstrekken. Een aast on afgebroken reeks van zij-kapellen bevindt zich in de rondte van het geheele kerk gebouw meer dan veertig mocht ik er tellen. Een galerij van meer dan gewone grootte treft men op de eersto verdieping aan. Hoewel ik de opmer king maakte dat de Notre Dame ta melijk wel in duister is gehuld, trach ten toch een honderdtal ramen het zonlicht te doen binnendringen. Bijzondere belangstelling verdient het priesterkoor, waar het houtwerk der kanunnikenbanken en de geheele betimmering een rijkdom aan beeld houwwerk bezitten, met motieven aan het lijden des Heeren ontleend. Enge lenfiguren in brons en schilderdoeken van bekende meesters, acht in getal, volmaken de indrukwekkendheid van het koor. Zij stellen ons o.a. voor, Maria Boodschap, de tegenwoordig heid van Jesus in den Tempel, en de vlucht naar Egypte. Nog een groot aantal schilderstukken en beelden treft men er aan, te veel om in een korte beschrijving op te noemen. Alleen het basreliëf voorstellende het laatste oor deel, en dateerend uit de 15e eeuw, moet nog afzonderlijk genoemd, Jesus wordt er voorgesteld omringd door zijn engelen, dragend in zijn linkerhand een open boek. Aan zijn voeten ziet men een geraamte waaraan de wor men knagen. De apostelen Johannes en Stephanus zijn mede afgebeeld om als voorspraak van d ezen afgestorvene voor Gods troon te komen pleiten. Hieronder leest men dit geweldige op schrift„De angsten van den dood hebben mij verschrikt," de vloed.van mijne ongerechtigheden heeft mij ver ward want ik ben niets dan een aard worm en geen mensch. Mijn vleesch is niets dan slijk en bederf, mijn God werp een blik op mij, heb medelij oen met mij, want ik ben een zondaar en heb gezondigd in uw aangezicht." On der den indruk van deze woorden ver laten wij de kerk, treden uit de duis ternis en de stilte van deze wijding volle plaats in de volle zon, die glan zend den gevel bestraalt, in het drukke leven dat woelt over het wijdsche plein dat zich voor de Notre Dame uitstrekt. Nog een laatsten blik werpen wij op het heiligdom en dankbaarder voelen wij ons dan ooit, er te zijn binnenge treden, niet alleen als bewonderaars der eeuwenoude schoonheid, maar vooral als kinderen der katholieke kerk die deze schoonheid boven alles be schouwen als eer en hulde aan den God der Tabernakelen gebracht. Schoon heid moet, om hare roeping te voldoen, om in waarheid de uiting van verheven kunst te zijn, opvoeren tot de opperste schoonheid, die God zelf is. De Notre Dame van Parijs mag de bevesting van deze woorden heeten, oogenblikken daar doorgebracht brengen ons nader tot het eeuwige. Parijs, 7 Juli 1921. Mr. P. v. S. vmi Het standpunt der Amcri- kaansche regeering. Uit Washington verluidt dat de Ameri- kaansche regeering het voor het succes der ontwapeningsplannen van het hoogste belang acht, dat de bespreknig o-ver hel probleem van het Verre Oosten in het program dier besprekingen wordt opgeno men, daar de meening heerscht, dat d gansche ontwapeningsquaestie moeilijk kaïn behandeld worden, indien dit pro bleem niet wordt overwogen. Het is be kend dat Amerika er zeer naar verlangt om alle beslaande oorzaken van wrijving in het Verre Oosten op te heffen. Tevens wordt vernomen, da-fc' de Amerikaansche opvatting is, dat de betrokken naties liet •eens zouden zijn over de algemeene poliiek in het Verre Oosten, alvorens in discussie te treden ov-er de beperking der bewape ning. Briand ngar Washington. Een bewijs van het gewicht dat hier, seint de Parijsche correspondent van het „HM." aan het initiatief van Harding lot bijeen roeping van een conferentie voor de ontwapening wordt gehecht, is dat Briand voornemens is persoonlijk Frankrijk te gaan vertegenwoordigen, iiij ziet in deze bijeenkomst het begin van een geheel nieuwe wereldpolitiek en acht het noodig, dat Frankrijk er vertegenwoordigd wordt door den minister, die zelf verantwoorde lijk is voor die buitenland sche betrekkin gen. Het initiatief van Harding wordt te Parijs in de pers nog steeds in zeer gim- S'Ligen zin besproken, omdat men er een middel in ziet om Amerika weer aan de internationale besprekingen te laten mee doen. Men kan nu, zoo oordeelt men, aan Amerika vragen hoe het den Volkenbond georganiseerd wil hebben om er aan te kunnen deelnemen en dan daarmee reke ning houden. De stemming om Amerika aangenaam te zijn gaat hier zóó ver, dat de Matin" aankondigt dat Briand van plan is de bijeenkomst van de Volken bondscommissie tot beperking der bewa pening, die den löen dezer hier moet plaats hebben, niet te laten doorgaan, om eerst af te wachten wat te Wnshingon be sloten zal worden. Dit alles bewijst hocve-tl men van de conferentie verwacht. Volgens Millet in de „Petit Pari si en" was het voornaamste doel van Harding een gewapend- conflict tusschen de Ver- eenigde Staten en Japan, welks bedreiging steeds zwaarder op de wereld begon te drukken, te vermijden. Deze uitnoodiging is dan ook een schakel in de welbewuste politiek, door Harding sinds zijn optreden gevolgd. Omdat ze op touw is gezet om in het Verre Oosten den vrede te bewaren, waarschuwt Millet er tegen van de con ferentie voor Europa te veel te verwach ten. In het algemeen echter ziet men deze bijeenkomst hier met groot vertrouwen en optimisme te gemoet. In de Kamer heeft Briand mededieeling gedaan van den stap der Ver. Staten met betrekking lot het bijeenroepen eener con ferentie voor de beperking der bewape ning. Hij bedankt Harding voor zijn edel moedige uitnoodiging, en verklaarde dat de regeering haar zeer gaarne zal aanvaar den. Llogd George naar Washington. De „Daily Express" meent te welen, dat Lloyd George waarschijnlijk zal deel nemen aan de conferentie inzake de ont wapening en de regeling der quaestie van den Stillen Oceaan, die waarschijnlijk in het begin van den herfst te Washington zal bijeenkomen. De „Daily Chronicle" bevestigt dit. De Britschc opvatting. In oen telegram van Router's bijzonde- ren dienst over de beperking der bewape ningen wordt gezegd, dat het waarschijn lijk is, dat eenig verdrag of eenige over eenkomst, waarover men het definitief eens is geworden, een speciaüe bepaling zal bevatten, waarin gezegd wordt dat de opzegging van het verdrag door een -der mogendheden, die het onderteekend heb ben, tenminste drie jaar te voren moet ge schieden, daar, wanneer eenmaal de ont wapening in werking treedt, zij automa tisch zal gevolgd worden door het ont mantelen der marine-werven en van de machinerieën en het naar elders overbreng g.en der geschoolde werklieden. Het ge heele stelsel van den aanbouw voor de marine eou aldus geruinien tijd vorderen om dit weer in te richten. Naar vernomen wordt, was een der voornaamste redenen waarom Groot- Brit an nië het op prijs stelde, dat do V. S. het initiatief zouden nemen, dat het in dat geval veel waarschijnlijker was, dat de Senaat eenig verdrag zou ralificeeren, dat definitief gesloten was, dan wanneer het van elders kwam. Men moet niet uil het oog verliezen, •jyldus ten slotle liet Reuler-herichh dat er in Amerika nog een sterke parlij is, die hardnekkig gekant is tegen ontwapening en vurig wenscht, dat de Amerikaansclie marine de oppermacht zal hebben in de wereld. Hieregenover slaat echter de groote massa des volks, welker eenig doel is het nemen van iederen maatregel to verzekeren, die strekt tot verlaging der belasting. Bijna mislukt! Do „Observer" van j.l. Zondag meldt, dat door gebrek aan samenwerking tus schen het ministerie van buitenland sche zaken en Downing Street, hel conferen tie-voorstel van president Harding moge lijk bad kunnen mislukken. Er heeft nooit twijfel over bestaan dat zoowel Lloyd George als do premiers dor Dominions en Lord Curizon een openhartige samen spraak met de Vereen igde Si alen w-ensch- ten. Evenwel, buitenlandscho zaken had haast alles bedorven. De eerste minister zei do j.l. Donderdag in het Lagerhuis dat hij hoopie den volgenden dag in staat te zullen zijn een besliste mededeeling te doen over het StVILe-Oceaan-vraagsluk. Doch dat zou, voegde hij er bij, afhangen van I het antwoord ontvangen van Ame rika, Japan en China. Dat was een kleine onhandigheid, om dat de Amerikaansclie regeering niet in e>enr conferentie had kunnen treden op grond van een Brits ch voorstel. Dat zou Harding's positie hebben verslapt, doch bovendien zou een Engdscli voorstel, ko mende van Engeland als Japan's bondge noot, in .Amerika allicht zijn opgevat als een manoeuvre in Japan's belang en het goh- de conferentie-voor.stel zou vermoe- dk'; ->rnv-siukt zijn. Daarom werd deze onhandigheid, gevolg van een misver stand tusschen het ministerie van builen- landsche zaken en Downing Street, in het of-fieieele parlementsverslag zóó gewijzigd, dat „het antwoord der Vereen igde Sta ten" werd geschrapt. Nu stond dc weg voor president Harding open. „Wat was er gebeurd tusschen Don derdagavond en Vrijdagmorgen?" vervolgt ..The Observer' „Toevallig werd een groot hofbal een geschiedkundige politieke ge beurtenis. Donderdagavond was er een hofbal voor den koning en de koningin van België. Het was een overweldigende pracht en op den achtergrond der zaal bevonden zich de koning en de Ameri kaansclie gezant die zooals ieder weet. met elkaar als vrienden omgaan in bliikbaar ernstig gesprek. De koning heeft zijn leven lang ernstig belang gesteld in de verhouding tusschen Engeland en Amerika^ De Amerikaan sche gezant, kolo nel Harvey, heeft onlangs nog gezegd, •dat indien George III destijds tot de Der tien Kolonies gesproken had als George V onlangs deed tot Ierland, de groote scheiding nooit zou hébben plaats gehad. Engeland mag gerust zeggen dat's konings persoonlijk optreden, door zijn ministers zeer .toegejuicht, een moeilijkheid van be- teékenis ui.t den "weg heeft geruimd. Als dit alles jui-at is, zooals wij reden hebben aan te nemen, dan kan gerust ge zegd worden, dat de koning een grooten dienst heeft bewezen tot bevordering der goede verstandhouding tusschen Enge land- en Amerika, een dienst, gelhk eens bewezen werd door koningin Victoria, toen zij en de prins-gemaal, een tactvol- len en verzoenenden vorm gaven aan een kritiek telegram in het begin van den Amerikaanschen burgeroorlog." De onlusten in Belfast. Bij de botsingen, die Zondag tusschen nationalisten en unionisten plaats hadden, werden veertien burgers gedood en ne gentig gewond. Officieel wordt medege deeld, dat 82 huizen geheel door brand vernield werden en 1 gedeeltelijk. De meeste werden bewoond door katholie ken. De ongeregeldheden begonnen Za terdagavond met het vermoorden van een politiebeambte en het verwonden var- twee andere^ De stad is thans rustig. Slechts een uur vóór de wapenstilstand intrad hadden volgens een Reu ter-bericht te Belfast opnieuw relletjes plaats. De Engelsche bladen behelzen uitvoeri ge bijzonderheden over de ernstige onge regeldheden die Zondag .te Belfast heb ben plaats gehad en waarvan de aanlei ding was een aanval op een poii lie-aulo Zaterdagavond, waarbij een agent werd gedood en twee agenten ernstig gewond werden. Kor.t daarop doorzochten afdee- lingen politie het district Falls om te trachten de aanvallers te vinden.. Er werd daarbij eenigen tijd op de politie gescho ten. waarbij een voertuig der politie bul ten gevecht werd gesteld. De politie ont moette zelfs een bende, die met zandzak ken een barricade wilde oprichten. Volgens liet verslag van de „Press As sociation" werd er den, heelen dag inver- schillende districten tusschen Sinn Fel- ners en de politie gevochten. De correspondent van de „Westminster Gazelle" te Belfast meldt, dat het vechten vooral ernstig was tusschen vijf en zes uur Zondagmiddag; het deed aan liet slagveld denken door liet schieten met machinegeweren, geweren en revolvers en het werpen van handgranaten. De Unionisten, aldus de correspondent profileerden ien volle van het excuus, huil gegeven door het schieten op de drie po litieagenten den vorigen avond, en den geheelen dag koelden zij hun wraak o.p na.tioiialislen, die in of nabij -de plaats woonden, waar o.p de agenten geschoten was, ofschoon er in het geheel geen be wijs was voor de schuld' der nationalis ten aan dien aanval. Den geheelen dag reden de ziekenauto's heen en weer, terwijl de brandweer druk werk had 0111 de gestichte brandeu le blus,schen. Het geheele nationalistische district van Grosvenor Road lol Shankill Road, was feitelijk van den vroegen morgen tol den laten avond in slaat van •beleg. Voortdurend bestookten schutters van beide partijen elkander. Gepantserde vrachtauto's, met speciale constabels pa trouilleerden. schietend met geweren, re volvers en machinegeweren, door dé stra ten en ook gepantserde militaire aulos waren op patrouille. Velen werden vlak bii of in. hun huizen, doodgeschoten. Terwijl dit vreesdijke schieten aan den gang was, werden de huizen van katho- ilieken grenzend aan Unionistische wijken, verwoed aangevaren door het gepeupel; s'echts met de grootste moeVe slaagden de bewoners erin het vcege lijf te bergen. Nauwelijks hadden zij hun huizen verla ten, of deze werden in brand gestoken. In den namiddag, toen het gepeupel zich ver zadigd had aan drank door de plunde ring van een herberg, werden zelfs twin tig huizen van nationalisten tegelijk in brand ges lo ken. De actie der Sinn-Fciners. Terwijl alles kalm was in Dublin zetten elders de Sinn-Feiners hun moorden voort lot het laatste oogenblik vóór de wapen stilstand begon en dat niet alleen in afge legen ggbicd'en, waar het bericht van den wapenstilstand wellicht nog niet was doorgedrongen, maar ook in centra. Zoo wérden Zondagavond vier soldaten ont voerd in een buitenwijk van Cork. Hun lijken werden heden in een veld op twee mijlen afstands gevonden, vol 'kogelwon- den. Te middernacht werd een oud-majoor uit zijn huis gehaaldzijn lijk werd van morgen op korten afstand gevonden. Te Castleisland vie'en drie soldaten in een hinderlaag en werden gedood, terwijl een eonstabel doodgeschoten werd. Te Skib- bereen werden gisteren een vrouw en een meisje gedood door scho-ten gelost op hui zen, waarvan de bewoners zich het onge noegen der Sinn-iFeiners op den hals had den gehaald. Wat De Valera hoopt. Het .persbureau van Dail Eirean publi ceert de volgienide verklaring, die De Vale ra uitte in een interview met den corres pondent van een Noorsch blad. Hij zeide: „Ierland hoopt dat thans de tijd niet veTre meer is dat het als een der oudste naties Ier wereld', eindelijk zijn plaats zal kunnen innemen onder de vrije volken van Europa. „Komt onze hoop in vervulling, dan zijpen Europa en de geheele menschheid met groote verlichting vernemen, dat het aanwenden van geweld om de nationale rechten van Ierland te vertrappen, na ze ven eeuwen is opgegeven door een der grootste militaire machten Ier wereld, en wij hopen dat daardoor het grootste ge vaar tegen een vrede onder de volken der wereld zal worden afgewend", i De toestand in Gpper-Silezië. Oppcln. Uit Oppeln wordt gemeld!Uit Laban en omgeving is een groot aantal insurgen- len, voor oen deel gewapend, aan het sta tion te Oppcln aangekomen. In de slad werden eenigen van hen door de verbit terde menschemnenigte afgeranseld, 's Middags kwamen uit de omgeving van Oppeln, speciaal uil ICempa en omgeving, 56 gewapende PoSen in ges'olen gelederen naar de slad Oppeln, om uit de gevange nis oen aantal Polen, die door de Fran- schen waren ontslagen, af te halen. Zij k.waiben echter niet verder dan de Koren markt. De daar in barakken onderge brachte Duitsche vluchtelingen violen de Polen met stokken aan en joegen hen naa.r hun dorpen terug. In Oppeln loopen geruchten, dat Kor- facty in de slad is. In ei'k geval staat vast, dat de Polen in hel Fransche consulaat eenige personen verborgen houden. Fran sche soldaten met do bajonet op het ge weer hebben alle naar het consulaat lei dende straten afgezet. Uit Kattowilz wordt gemeld, dat de sroorn van vtuchelingen van liet platteland weer sterk toeneemt. De Duitsche bewo ners worden weer even' erg mishandeld si's in de eers'e dagen van d'en opstand. Ook liet wegvoeren van Duitschers wordt weer van verschillende zijden gemeld. Uit Bculhen wordt gemeld, dat de Engelsche bezettingstroepen een voetbalwedstrijd zouden houden met liet beste Duitsche elftal. De nog te Beuthen vertoevende Fransehen kwamen echter tusschenbeiden, en de voetbalwedstrijd moest op liet laat ste oogenblik worden afgezegd. Uit Gloiwitz komen berichten van aan vatten van gewapende benden op Duit sche jbea.mhle.uu en hu'-gecs. Iji;,Bfinsjien ;s het nóg steeds rustig. De FrïL sche. tree- pen worden steed.s meer door Engelsche vervangen. Diiilsch plebiscictambtenaar., gearresteerd. Uit Katlow.itz wordt geme'd: De medewerker van het Duitsche ple bisciet-commissariaat Stinnesberg is Za terdagavond door bezettingstroepen en be ambten der Poolsche plebisciet-politic 0111 onbekende redenen gearresteerd. KROKODILLEN JACHT IN VERSAILLES. Een soldaat van het 5e regiment ge nie, die dezer dagen een had had geno men in een der vijvers van het park van Versailles, sedert tail van jaren de zwem- goiegenheid van het garnizoen aldaar, be weerde .dat hij in het water een krokodil had gezien. Er werd een onderzoek inge steld en het bleek dat er inderdaad een krokodil in den vijver vertoefde, die dien- zelfden ochtend met een achttal zijner soortgenooten had dienst gedaan bij een f'i mopr.emi.11g, zulks met goedkeuring der au'oriteiten. De krokodillen wenschten blijkbaar het water niet te verlaten, en er moesten.krokodillen.jagers uit den Pa- rijsehen dierentuin worden ontboden om .ze er uit te halen. Zeven konden er wor den gevangen, de achtste zwemt nog! De „Daily Mail" meldt dat de Ear! of Craven, die met zijn jacht voor Cowes lag, in een onbewaakt oogenblik over boord is gevallen en verdronken. Zijn lijk is opgehaald en naar Cowes gebracht. Lord Graven, die 53 jaar oud was, was een d'cr meest bekende mannen in de Lon.densche hof- en „society" wereld en bovendien hekend a's een groot sportman. Gedurende den oorlog bewees hij het land goede diensten als koninklijk boodschap per tusschen Londen en het Brilsche hoofdkwartier in iMUn'kriik en later in het Oosten. Ilij was eien rijk man. zijn land- 38. VRU HET DUITSCH. tweede deel a „Dat is onmogelijk, vrouw Werner s een oude, trouwe meid, die mij als slem kind verpleegd heeft en met hare geheele ziel aan mij hangt. Zij woont misschien vijf minuten van hier in een klem huisje, dat haar tot levenslang gebruik gegeven is." In tusschen waren de twee vriendinnen langs een steile wenteltrap naar beneden gegaan en bevonden zich nu in den linker vleugel, waar de kamers van juffrouw Kohr en nare dochter waren. In de huis kamer troffen zij den voogd van Wanda. die beng was, de papieren in zijne brie- reatasch te rangschikken. „Hoe is het, Leeuw? Leggen uw plich ten als voogd nog langer beslag op u?" „Neen, nu ben ik klaar." „Ik nog niet. Ik moet nog naar vrouw Verner; d'ie goede, oude ziel zou anders doodelijk bedroefd zijn, als ik hier uren lang was geweest, zonder naar haar om zien. Lang blijf ik echter niet; anders Stordi het yoor ons te laat. Gij kunt in- tussehen wel me' Helena in den tuin wan delen en haar mijli lievelingsplekje loo- nen. Het huis heeft zij reeds gezien, ten miusle hel voornaamste er van." „Met genoegen." „Zou ik niet met u naar vrouw Werner kunnen gaan, Wanda?" vroeg Helena ter wijl zij zich omkeerde om haTe verlegen heid te verbergen. „Onmogelijk. Later wil ik u bij gele genheid wel eens meenemen, maar nu niet," hernam Wanda, en zette haar hoed op. „Adieu, tot laterl Amuseert u goed!" Eenige oogenblikken heerschte diepe stilte. Iets dat op een plotselinge verle genheid geleek, had zich van de beide achtegeblevenen meester gemaakt. Helena zou liefst hare vriendin achterna geloopen zijn, maar wat zou mijnheer Von Brenner wel denken7 Waar bleef haar besluit dapper te zijn en voor geen prijs te verraden, wa er in haar omgingl De baron slak zijn portefeuille in den zak en naderde het raam, waar zij stond, naar het scheen geheel verdiept in de be schouwing van een oude fontein. „Wanda zal ongetwijfeld nog een half, wellicht nog wel een heel uur uitblijven," zeide hij schijnbaar onverschillig. „Maar misschien is u te vermoeid, om nog be lang te stellen in het bezichtigen van den tuin." „Volstrekt niet." Het jonge meisje stak de hand uit om haar parasol te nemen, „Wanda zou het mij nauwelijks verge ven als ik niet ten minste het paviljoen ging zien, dat, gelijk zij mij vertelde, haar overleden papa tot atelier diende." „Ja, hij was een kunstenaar door de gratie Gods, een genie," hernam de heer Ven Brenner, toen zij te zamen door een smalle gang naar een deur gingen, die naar den tuin leidde. „Had hij niets an ders gehad dan zijn penseel, dan zou hij een beroemd man geworden zijn, maar hij was, helaas, rijk, en daardoor ging een inderdaad buitengewoon talent voor de wereld verloren." „Helaas!" herbaalde Helena. „Voor u schijnt de rijkidem niet veel aantrekke lijks te hebben.' De baron lachte. „Tusschen theorie en praktijk is dikwijls een hemelsbreed ver schil, gelijk u dan ook wel weet, In de theorie veracht ik het geld. Het is dc bron van duizend kwalen en hartstoch ten, en veroorzaakt zijn bezitter moeite en dapelooze nachten, terwijl het hem, over het algemeen genomen, noch beter, noch gelukkiger maakt. En nu de praktijk. Verleden jaar ver loor ik door de oneerlijkheid van een man, in wien ik het volstrek-te vertrou wen liad gesteld, vijf duizend gulden, en ik moet bekennen, ik ben het verdriet daarover nog niet te boven gekomen. Hier is het paviljoen, waarvan u sprak, juf frouw .Wallhagen," De wanden van het ruime vertrek, dat zij nu betraden, waren van boven tot be ueden met teekeningen en schilderijen be dekt. Met veel belangstelling bekeek He lena zoowel de kunstvoorwerpen, als ook de oude wapenen en andere merkwaar digheden, die in een groote kast bewaard werden. „Hoe jammer, dat wij vandaag zoo weinig tijd hebben!" zeide Helena, ter wijl zij nog een laatsten oogopslag door liet vertrek wierp. „Hier zou men een halven dag kunnen blijven zonder zich te vervelen. Het portret van die dame, meen ik reeds vroeger gezien te hebben, mijn heer de baron Heeft u er niet een copie van in uw galerij op Brennerhof?" „Ah! die mooie brunette! Ja, dat wil zeggen, dit hier is een copie, en op Bren nerhof is het oorspronkelijk portret. Het stelt een freule Von Brenner voor, die met den goot va der van den tegenwoordi- gen bezitter van Guruguh gehuwd was." „Zij gelijkt wel een beetje op Wan da." „Hm, ja" zeide de baron dralend. „Wij willen hopen, dat Wanda voorzich tiger zal zijn in de keuze van haar echt genoot; want, naar bet schijnt, is de ar me Irma Brenner, die den door hare fa milie voor haar bepaalden echtgennoot versmaadde, niet zeer gelukkig geweest." Helena antwoordde giet, en baden gin gen zwijgend eenige minuten naast el kander. „Herinnert u zich nog den dag, waar op u mij veroorloofde uwe rifoefeningen 'le leiden?" vroeg de baron eindelijk. „Wij ontdekten toen, dat de heer Gtilhbridge onze gemeenschappelijke neef is." „Zeker," hernam Helena zich herinne rend. Ideere hijondrhid van dezen eer sten rit was voor altijd in haar geheugen gegrift. „U sprak destijds van oen verdenking, die .u had tegen mijnheer Guthbridge, Is u er in geslaagd de zaak op le helderen?" Helena Wallhagen ontbladerde pein zend een prachtvolle honderdbladige roos die zij juist afgeplukt en aan heer cein tuur bevestigd had. „Nog niet," zeide zij na een pauze, ,cn ik vrees, dat het niet gemakkelijk zal zijn, na zoo vele jaren nog de vereisenl' be wijzen bijeen te brengen. Maar ik ver geet, dat u nog volstrekt niet weet, waar het eigenlijk over handelt." Zij deelde den baron kort en duidelijk maar met fonkelende oogen en met don- kerroode wangen hare reden van verden king mede. „En ofschoon Tita zegt, dat zit geen getuigen kan aanbrengen voor de waarheid harer woorden, zoo moeten er foch 'ten minste indirecte bewijzcu zijn Hij zelf gevoelt zich niet vrij, dat slaat vast. Waarom zou hij anders trachten ons uit deze streek te verwijderen?. .Waarom zo'i hij zoo doodelijk sclirikken hij Je onverwachte ontmoeting met Max"" I.eo Brenner schudde hel hoofd. „Dat laat zich allemaal heel eenvoudig verk.a- ren. Guthbridge is ziekelijk en zenuwach tig, en zulke menschen zijn jadclijn op gewonden. En wat die oude vrouw be- Irefi, die zal u hoogst waarschijnlijk het zelfde zeggen, wat u reeds weet. namelijk, dat haar heer zich op een wein g eervolle wijze de gunst van den ouden heer Braunsberg he-eft wjten te verwerven. Voor het overige stelt u zich de vervai- sching van een testament veel gemakke lijker voor, dan :s. Ik hen geen rechtsgeleerde en rij geen oordeel aanmatigen, maar ik -es zeer. dat uwe hoop nooit zal verwozenlükt worden Helena was zeer bleek ge—orden. Dus zou die indringer in het rustig bez:t van zijn door leugens en bedrog verworven fortuin blijven en wij, de rechtmatige erf= genamen, daarvan ben ik overtirgd zouden ons leven lang met moeite en arbeid ons dagelijksch brood moeien verdienen!" riep zij uit „Dal kan de he mel niet dulden Ik zie ho,t aan u dat u mij ongelijk geeft. Misschien beschuldigt u mij nog in uw hart van ontevredenheid met mijn bescheiden lotl" (vvorat ve'jvoIgT)'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1