„ONS BLAD" f-— ....JU Bureau: HOF 6, ALKHMAR. - Telefoon: BUÏTENLAND BINNENLAND No. 230 DONDERDAG 14 JULI 1921 14e JAARGANG Een in 't nauw gebrachte. De beperking van bewapening. De processen te Leipzig. De toestand in Opper-Siiezië. De toestand in Ier!and. Ce hitte. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. HET ALGEMEEN PEIL. Binneniandsch Niéuw? P EU ILL Tl ON Onder Valsche Vlag NOORD- Abonnementsprijs Per kwartaal voor Aikmaars f 2.— Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 15 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regei f 0.75; Rubriek „Vraag e:i aanbod" bij voor- uilbetaling per plaatsing f 0.60. Op een protest-vergadering te Eind hoven tegen de gevangenhouding van den dienstweigeraar Groenendaal is o.a. het woord gevoerd door een sociaal-demo craat, die hoog van den toren blies. Niet als vele anderen is deze voor de dirkte nctie, hij is zelfs tegen dienst- we' i g, maar hij meent, dat een re geering een dienstweigeraar die voedsel weigert om zijn principe, niet gevangen snag honden. De redactie van het E.D. vroeg, of de man ook de consequentie zijner woorden aaanvaarden durfde. Hoe dat? vroeg hij. Wel. alt ge TJ Uw socialistischen staat als eon geordenden staat voor? Ja, natuurlijk. Maar gesteld dan, dat ik in dien staat principieel bezwaar zou hebben to gen bepaalde wetten kan ik dan van de naleving dier wetten afkomen door me er tegen te verklaren, desnoods een paar dagen voeiteel te weigeren? Behoeft zich in den door U gedachten staat de min derheid niet aan de meerderheid aan te passen Ja... nee..» kijk eens, in den socia listischen staat zal alles anders zijn. Natuurlijk, maar zal daar de minder heid zich door voedselweigering aan de meerderheidswetten kunnen onttrekken? Ja, hoe bedoelt H dat? Wel; in uw staat zou men wetten ma ken, als ik me dan uit principe niet aan die wetten kan onderwerpen, b.v. uwe socialisatie-plannen, en ik weiger desnoods een paar dagen voedsel, behoeft dan een eventueel door mij geëxploi teerd bedrijf niet gesocialiseerd te wor den? Ja, natuurlijk, maar IJ zoudt daar geen bezwaar tegen hebben, want wij, sociaal democraten, wenschen niets te ontnemen zonder vergoeding. Als we het moeten doen, als de Bolsjewisten in Eusland, was ik morgen aan den dag geen sociaal democraat meer. Gedwongen afgifte van eigendom, ook al wordt er vergoeding gegeven, blijft toch altijd in strijd met het eigendoms recht, dat ook in Uw staat nog door velen gehuldigd zal worden. Maar het gaat er trouwens niet om, of ge U in het bepaald geval uit een moeilijkheid zoudt kunnen redden. Ik beweer en dat zult U mij mceten toegeven, dat Uw staat als een geordende maatschappij onbestaan baar is, als de minderheid zich door voedsel-weigeren aan haar plichten kan onttrekken. Zoo is het ook met het geval v. Groenendaal. Als de regeering dezen jongeman vrij liet, zouden morgen aan den dag de „principiëele" dienstweige- raaars bij honderden uit den grond rij zen en dan verzette men zich spoedig cok teren ve-zekeringswetten en alle an dere, die lajige verplichtingen met zich lues Brengen. Als men anti-militairist is, laat men dan propaganda - maken voor zijn ideeën en het zoover zien te bren gen, dat er een regeering komt, die den dienstplicht afschaft. Dat is do georden de weg. Durft U voor Uw standpunt do consequentie te aanvaarden ten op zichte van andere wetten? Ja, als er werkelijk de dood mee gemoeid zou zijn, als men om z'n prin cipe volei weigerde, danwel! U meent dus dat ook anderen, die &uar voeuseiweigermg zich aan hun plich ten ten opzichte van sociale wetten ont trekken willen, van de nakoming dier plichten ontheven moeien worden? Ja,tenminste men zou in ieder ge,al er iets op moeten prakkozee- ren, dat ook die menschen in de maat schappij hun principe konden uitleven. Toen gaven we het op, zegt de Re dactie. We zijn benieuwd, wat de socia listische broederen van dit standpunt zeggen zullen. De antwoorden der mogendheden. Uit Washington wordt gemeld: Naar vernomen wordt, zijn er gunstige antwoorden ingekomen van op één na alle mogendheden, aan welke de V. S. een con ferentie inzake beperking der bewapenin gen in overweging hebben gegeven. Het presidium der conferentie. Volgens berichten uit Washington zal Harding niet zelf de ontwapeningsconfe rentie leiden, doch deze taak opdragen aan Hughes. Smuts naar Washington Naar vernomen wordt, heeft men zich tot Smuts gewend, inzake het bijwonen door hem van de ontwapeningsconferentie te Washington. Het Fransche standpunt. Pertinax bespreekt in de „Echo de Paris" de „gewichtige evolutie in de Britsche po litiek" in verband met president Harding's nitnoodiging. Alhoewel Amerika oogen- sobijniijk de voornaamste rol speelt, is de geheele zaak terug te brengen tot op een frontverandering van het kabinet te Lon den, dat onder den indruk van de houding der Dominion-premiers tot een Britsch- Amerikaansoh-Japansche overeenkomst wil overgaan. Welke gevolgtrekkingen zijn hieruit voor Europa te maken? vraagt Perünax. Dat het krachtige streven van Engeland zich steeds meer van ons continent afwendt, en dal onze vriend aan gene zijde van het Ka naal zich in het zog van Amerika en de Dominions van de bondgenootschappelijke overeenkomsten van alles wat zijn vrijheid van bewegen kan beperken, verwijdert. Langs den weg der Amerikaansclie vriend schap kc ,-rt het tot zijn isolement van weleer terug. Een reden te meer, zoo besluit Pertinax, om al onze waarborgen ten opzichte van üuitsohland te handhaven, en jm in de conferentie van Washington niets te aan vaarden, dat onze kracht zou kunnen doen verminderen. Want het zul niet aan goede Amerikaanscihe en Engelsche zielen ont- 1 breken nm ons de totale ontwapening aan te bevelen. Dc torpedi-criirg uan een hospitaalsehin, Voor het Hoog'er Gerechtshof te Leip zig is thans het proces aan den gang tegen den duikböotcommandant, welke het En gelsche hospitaalschip „Llandovery Castie" torpedeerde. Eerst zijn de Engelsche getuigen gehoord, wier verklaringen alle hierop neerkwamen, dat er op het hospitaalschip geen munitie aan boord was en dat het niettemin zonder reden werd getorpedeerd. Gisteren werden de Duitsche getuigen ge hoord. De aandrang van het publiek was weer zeer groot. Precies 0 uur was de Engelsche commis sie aanwezig en begon ook het proces. Al lereerst werden de door de verdediging ge dagvaarde getuigen opgeroepen. Hierbij bleek, dat een aantal getuigen niet is ver schenen, daar ze of ziek zijn of de dag vaarding niet hebben ontvangen. De voor zitter maakte er de verschenen getuigen nogmaals opmerkzaam op, dat ze zich door niets moesten laten beïnvloeden, spe ciaal niet door vroegere kameraadschappe lijke of dienst-verhoudingen. Daarna werd het verhoor voortgezel. Als eerste getuige werd gehoord de Ka- naalloods Popitz, die stuurman was op dc U 86. Dc. voorzitter vermaande dezen ge tuige opnieuw de volle waarheid te zeggen zonder rekening te houden met zijn vroe gere superieuren. Getuige geeft dan 'n uit voerig verslag van de gebeurtenissen van 17 Juni. Er is langdurig overlegd, zeide hij, of cr gevuurd zou worden of niet. Luite nant Dittmar en ik rieden af het schip te torpedceren. De commandant besloot eerst na langdurig aarzelen, dit toch te doen. Van de twee torpedo's, die afgevuurd werden, irof cr slechts één. Wij voeren onder water verder en dolen daarnr weer op om ons te overtuigen, oi' ons vermceden, dat er mi litaire strijdkrachten aan boord van het hospitaalschip waren en het schip voor mi litaire doeleinden werd misbruikt, juist was geweest. Wij naderden de plaats van het ongeluk, waar een groot aantal menschen in het water zwommen. Dezen waren ongeveer 5 a 600 meier van het schip verwijderd. Daaruit ntoesten wij opmaken, dat de boo ten, waarin zij zich gered hadden, reeds gezonken waren. Daarna zagen wij ook reddingsbooten met schipbreukelingen. Van deze booten waren verschillende verlicht. Wij naderden verschillende van deze boo ten, om te zien of er officieren in zaten. Enkele schipbreukelingen werden aan boord gehaald. Het is mogelijk, dat in dc lucht geschoten is om de booten te dwin gen naar ons toe te komen. Dat een boot bij de poging tot redding vernield is, heb ik niet gezien. De aan boord gebaalde lie den werden verhoord, in de eerste plaats om na te gaan, of het vermoeden, dat er Amerikaansclie vlieger-officieren aan boord waren, juist was. Op de vraag van den voorzitter, waarop dit vermoeden berustte, antwoordde de ge tuige; „Onze commandant had dit ver moeden; waarop hij dit grondde, weet ik niet." Nieuwe Pooische opstand1 De meeste gemeenten dn den kreits Hin denburg zijn nog steeds zonder militaire bescherming en aan een ongehoorde Pooi sche terreur overgeleverd. Vaak worden bij geziene burgers groote geldsommen ai- geperst en rooftochten gehouden. De ge wezen buurgenten willen zich, zooals zij zelf zeggen, schadeloos stellen voor hel loon, dat Korfanty hun niet heeft uitbe taald. Een commissie, de te bevoegder plaatse hiertegen protesteerde en met kracht militaire bescherming edschle, kreeg ten antwoord, dat bijv. naar Wiso- ni'k voorioopig zoolang er niert meer troepen waren slechts drie patrouilles konden worden gezonden en dat voor een volledige bezetting tenminste een divisie noodig was. In Paulsöorf werd Zaterdag de student Minister op bepaald beestachtige wijze door slagen met geweerkolven op het hoofd zwaar mishandeld. Ook in den kreits Rybnicj hebben de insurgenten nog steeds de macht in handen. Zij hebben openlijk verklaard, dat de vierde Pooische opstand op 17 Juü zal beginnen. De Duit sche bevolking heeft aanzegging gekregen vóór 15 Juli het gebied te veriaten; wie dan het ontruimingsbevel niet is nageko men, zal over de Pooische grens worden gezet. Het spreekt, vanzelf? "dat tiezé be dreiging een massa-wlucht van de Duit sche bevolking ten gevolge heeft gehad. Men kan zeggen, dat de voorbereidingen voor den Poolschen opstand volkomen .beëindigd zijn. Een correspondent van de „Voss. Ztg." had gisteren een onderhoud met den com mandant der Engelsche troepen, generaal Hennikcr, over den polilieken toestond. Op de vraag naar de mogelijkheid van een vierden Poolschen opstand verklaarde de Engclsohc generaal, dat hij geloofde dat de intergealLieerde troepen in staaf zouden zijn elke gewelddadige beweging onmid dellijk tc onderdrukken. De Pooische grens zal thans worden afgestoten en wel door troepen van alle drie der in Opper- Siiezië vertegenwoordigde mogendheden. De derde Pooische opstand zou volgens zijn meening niet mogelijk zijn geweest, als er meer Engelsche troepen ter beschik king geweest waren. Thans zijn de Engel sche troepen 60 pet. sterker dan voor den Poolschen opstand. De vredesvooruitzichten. De „Daily Mail" meldt dat De Valera en zijn mede-gedelegeerden zich geduren de de onderhandelingen te Londen niet in het openbaar zullen vertonnen en vermoe delijk hun intrek zullen nemen bij vrien den. Zij zu'ien, naar het heet, vragen volko men flnanlieele autonomie en oen parle ment voor gehéél Ierland, met een daar aan ondergeschikt parlement voor den noord-oost-hoek van Ulster terwijl zij waarborgen zullen geven dat Ierland niet dienstbaar zal worden gemaakt als basis van aanval door een vreemde mogendheid op Engeland. De Valera is Dinsdagavond met de Sinn Fein-afgevaardigden Griffith, Stack en Barton te Londen aangekomen voor de conferentie met Lloyd George op heden. Donderdag. Sir James Craig, de premier van Noord- Ierland, heeft in een rede Ie Belfast ge zegd, dat hij tot De Valera zou willen zeggen, dat geen vréde verkregen kan worden ten koste van Ulster. Zijn (Craig's) regeering ging naar de conferentie van Londen, omdat een weigering verkeerd zou worden uitgelegd, maar men zou niets prijsgeven. Hij verlangde naar vrede en zou meïs doen" om vrede in geheel Ierland te beletten, maar er moest geen republiek komen en eir diende niet aan Ulster te werden getornd. In eilk geval zou er vrede zijn in Ulster, omdat hij voornemens was dien" tot stand te brengen. Het intreden uan den wapenstilstand. De wapenstilstand, die Maandagmiddag te 12 uur is ingetreden, is niet officieel afgekondigd. Noch voor Dublin Castle, waarvoor zich een groote menigte verza meld üiad, noch voor het stadhuis te Du blin had een, officieeüie aankondiging plaats. De straten warén vol, iedereen was in de beste stemming, en 'toen het twaalf uur sloeg, maakten de schepen in de ha ven vgn Dublin een helscli kabaal met hun sirenes. In een der spoorwegwerk- piaatseu en bij verschillende takken van gemeentedienst nam het personeel een halves dag vrij ter eere van den wapen- ilslnnd. Volgens oen R. B. D.-bericht heeft Du blin Maandagavond geestdriftig den wa- penstilsta-nd gevierd. Duizenden vulden de straiten en zongen en juichten tot vroeg in den mórgen. De militaire politie was af wezig. Overal elders in Ierland werd de wapenstilstand zorgvuldig in acht geno men; er iieerschte volkomen orde. Ballast heeft Maandagavond den wapen stilstand verbroken door ongeregeldheden en bra uislicblhsgen, waarbij eenige per sonen gewond werden. Honderden natio nalistische gezinnen zijn dakloos ten ge volge vain de vernielzucht van benden Oranjemannen. Dientengevolge zijn de „ourfew "-uren (gedurende welke zich niemand op straat mag bevinden) weer ingesteld ïttiuss hen is. gasteren de herdenking van den slag aan de Boyne zonder een'ig incident verioopen. u 7n Engeland. De Engelsche Maden melden dat de hitte in Engeland steed® aanhoudt. Zon dag was de heetste Jnli-dag, dien men in de taaiste 40 jaren gekend lieeft en Maandag was' al niet veet minder. De maximum temperatuur 'in de schaduw was 89 graden, die in de zo® 133. Er scheen gisteren nog niet de minste kan® op regen. Uit verschillende plaatsen komen rnede- deielingen van gras- en boschbranden en vele mooie plekken verhoeren in gevaar. Zondag was de brandweer te Londen ge noodzaakt iierhaatdehjk branden te blus- schen op de bekende HampsleadHeath en ook in vete andere parken en open plaat sen, zoowel te Londen afc elders, werden branden geconstateerd. De drinkwater- voorraad in Londen neemt, ten gevolge van hel opdrogen der Theems-bronnen, waaruit de hoofdstad grootendeefe haar water krijgt," bedenkelijk af en den bur gers wordt telkens medegedeeld dat alle waterverspiHimg moet worden tegenge gaan en geen water mag worden verkwist aan het besproeien van luimen. In commissievergaderingen van het Lagerhuis wend door de voorzitters aan de leden toestemming gegeven de be raadslagingen hij te women in hun hemds mouwen. In vele doelen des lands is liet oogsten begonnen. In Noord Walles i« de oogst uit stekend, doch het stroo erg kort. Uit Essex Cambridge, Suffolk wordt gesneld dat de oogst goed is, doch de graankorrels zijn erg klein. In Frankrijk. De ontzaglijke hille, welke Parijs teis tert, scheen gisteren haar hoogtepunt nog niet te hebben bereikt. Nog steeds steeg de thermometer, alhoewel er uit 7te Provence en Elzas-Lotliaringen onweers buien werden gemeld. De watervoorziening, welke een oogen blik dreigde te kort te schieten, blijft o,p het normale gehandhaafd; de prefect vain de Seine heeft medegedeeld piet tot het sluiten der waterleiding gedurende enkele uren van den dag, zooals aanvankelijk in het voornemen lag, over te gaan. Dinsdag heeft de hitte verscheiden siarii tn iïi-i'j, gemaakt. Bovendien had de politie het druk met hel opmaken van proces-verbaal tegen lal van personen, die wat al te luchtig wanen gekleed. Alhoewel bij gemeenscha pair lijk besluit van Kamer en Senaat is bepaald dal de wapenschouw op 14 Juli wegens de warmte niet doorgaai, zijn Dinsdag etn aantal marinelfoepen uit Brest naar Pa rijs vertrokken. Weliswaar wist men te Brest dal de re vue was afgelast, maar een.... offieieel bevel om de troepen niet ,le zenden was nog niet ingekomen. De „Malin" heeft den minister van landbouw' gevraagd naar de schade, welke reeds door de droogte is veroorzaakt. De wintergranen zijn goed geworden, doch de voorjaarsgranen hebben veel geleden. Zij zijn klein gebleven evenals de aardappe len. De beetwortelen slaan er thans nog goed voor; komt er echter binnenkort geen regen, dan zal de oogst zeer gering zijn. Dientengevolge is thans reeds de prijs van de suiker gestegen. De groen- ien zijn zeer schaarsch en duur. De veemarkt is zeer overvloedig, daar de hoeren zich veelal van enkele hunner koeien onldoen, niet zoozeer uit gebrek aan voedsel, doch meer tengevolge van de schaarschte aan water, om ze te doen drinken. Vandaar dat de prijs van het vleesch reeds is gedaald. Ook de melk- toevoer en de boterproduclen zijn ver minderd. Er is evenwel buitenlandsche boter (Nedèrlamdsche, Deensohe en, Ar gentijn sohé) op de markt. „Bonsoir" sjpot als volgt met de vele berichlen over de hitte: Alle bladen „de grande information" molden hedenochtend dat liet warm is. Wij hadden dit bericht gisteren reeds Ontvangen, docli plaatsgebrek verhinder de ons het op te nemen VALSCBiE MUNTERS. ■De Dusseldorfsche politie heeft een groote ben dc valsche munters ontdekt, die over geheel WeSteDuli s efhlumd en Holland, werkte; ongeveer 100 personen zijn aangehouden. Maehines en werktui gen om valseh geld te maken' werden te Dusseldorf en Keulen in beslag genomen. Er is enorm veel valseh papiergeld ge maakt en voor millioenen. in oniioop ge bracht. Eien der gearresteerden heeft bekend voor 12 jaar een dienstmeisje vermoord te hebben. De „Daily News" meldt dat het stoomschip „Western Front" van Florida naar Londen met een gemengde lading, Maandagmiddag ter boogie der Scilly- eilanden in brand) geraakte De beman ning deed al hef mogelijke dc vlammen Ie blusschen, doch opeens ontstond een ontploffing, waarbij de kapitein oveit boord werd geslagen; hij werd echter on gedeerd gered. Een der leden van de be manning wordt vermist, terwijl er 7 ge wond zijn. De bemanning kon nog in de booten komen en werd later door de red dingsboot van Sciliy gered. Onder de ge redden bevond zich ook de echtgenoot® va® den kapitein. Een kantoorbediende uit Londen, die sedert 17 dagen in het Lake District in het N. W. van Engeland, vermist werd is met een gebroken enkel in een kloof teruggevonden. 'Hij ijlde eenigszins tenge volge van de ontbering, die hij had door staan. Op een dag, dat het regende en mistte, was hij in de kloof gevallen. Dat hij levend werd teruggevonden, wordt toegeschreven aan het mooie weer. Hij slaagde erin water op te vangen dat door spleten in de rots sijpelde. Va® de kosten voor den bouw van een huis komen tegenwoordig '14 pCt. aan bouwmateriaal en liefst 83 pOt. aan arbeidsloonZowerd onlangs mes- gedeeld op de vergadering van de Ned. Maatschappij van Nijverheid. Dat zijn^ toch cijfers, die boekdoelen spreken. Ze zijn ojhter niet te verwon deren als men hoort, welke loonen soms moeten betaald worden en als men mag gelcoven wat verteld wordt omtrent bet aantal steenen dat maar por dag mag verwerkt worden. Hoe het met (1e bouwerij slaat, loeren eenige cijfers, door ue ,,N- Haageche Crfc." bijeengebracht: In 1919 werden in Beu Haag door de gemeente gebouwd 1291 woningen, waarvan de kosten beiroegen f 7,837.000 De exploitaiieko sten weiden geschat op f 443,223.40 en de huuropbrengst op f 228.554.66. Het door Kijk en gemeen te hierop te dekken nadeelig saldo be liep dus f 214.368.84 of ongeveer £3.20 per woning per week. I.' i vereeaigingen werden in datzelfde jaar gebouwd of waren in aanbouw 1302 woningen, waarvan de stichtingskosten waren geraamd op f 7.181.048; de exploi tatiekosten op f 463.341.63 en de huur opbrengst op 316.155.32. Naleolig saldo dus f 147.185.71 of 2.20 per woning per week. Deze cijfers, die wat de kosten be- trelt, al aanstonds voor den gemeentelij ken bouw niet al te gunstig schijnen* geven een denkbeeld van de sommen, welke met den woningbouw gemoeid ziju. Voor 2600 woningen was ongeveer 15. millioen gulden ncordg terwijl voor toe slag op de huizen jaarlijks f 450.000, moest worden beschikbaar gesteld. Deze cijfers, overgebracht op den acn- ten woningnood, door Minister Aalberse geraamd op hot zeer betwistbare cijfer van 90.000, die hij in ongeveer twee jaar wil aanbouwen, zouden reeds een kapitaalbehoefte vertegenwoordigen van meer dan 500 millioen gulden en een toeslag van ougoveer 17 millioen gullen." De „Resb." teekent hierbij aan: Als men zulke cijfers ziet, dan is het toch niet te verwonderen, dal men oens overweegt, of de steun van overheidswege een beetje stopgezet moet worden. Maar ook blijkt er uit, dat het tijd wordt naar andere maatregelen, om te zien. De cij fers van 14 pöt. bouwkosten en 86 pOfc. arbeidsloon lijken ons allesbehalve nor maal. Men versta ons wel: wij gunnen den bouwvakarbeiders evenzeer ais wel-, ken arbeiders cok een behoorlijk loon. En dat zal een heal stuk boven dat van 1914 moeten uitsteken. Maar dat be hoeft toch niet belangrijk uit te gaan bo ven dat van anlere werklieden. En daar heeft het toch allen sohijn van. Het mag hierom niet te ver boven andere loonea uitgaan, omdat het dan juist ten nadeele komt van die andere. Het niveau van allen moet geleidelijk stijgen. Sprongen van den een zullen on verbiddelijk een te greote daling van den ander veroorzaken. Inpiaats van het alge meen peil 1e verhoogen, zullen buiten gewone hooge loonen in één vak dat peil doen zakken." PENSIONEES1NG RIJKSAMBTENAREN, NAREN. De „Ambtenaar" deelt mede, dat in da centrale commissie van georganiseerd overleg de vraag is ter sprake gekomen van de pensioneering van alle rijksamb tenaren, naar de salarissen in de le kb standplaats. Met algèmeene stemmen is nu aan de regeering geadviseerd, Qm de pensioneer ring te doen plaatshebben naar de grond slagen van de eerste klasse standplaatsen. GENEESKUNDIG ONDERZOEK. Vragen van 'het Tweede Kamerlid, den heer Haazevoet aan dc® Minister van Wa terstaat: 1. Is het juist dat de directeur-generaal der posterijen afwijzend heeft beschikt op een verzoek eener vrouwen-organisatie om „zoowel hel geneeskundig onderzoek der vrouwelijke sollicitanten naar een betrek king bij de Rijkspost, telegrafie of ielefo- nie, als de conrolc der in funeïe zijnde VRIJ NAAR HET DUITSC1I, TWEEDE DEEL. 39 De uaron was, terwijl ~z[j sprak tot jen plotseling besluit gekomen. Waar om zou hij zijn verklaring uitstellen totdat hij van zijn aanstaande reis teruggekeerd was Hij beminde Hele na Wallhagen hij had reden te geloo- ven dat zijn neiging beantwoord werd wat behoefde hij nog meer Zijne moe der Als Helena maar eens met hem verloofd was, moest zijn moeder we! inzien dat iedere weerstand van haren kant nutteloos zou zijn. „Helena," zeide hij nu op eon toon *lie haar eerst verrat deed opzien, >m dan echter hare oogen verlegen ,ee^ te slaan. „Helena, gelooft gij we zenlijk, dat ik ook maar een enkel oogenblik aan uwe belangstelling twii- teioe Het jonge meisje antwoordde niet *'j boog haar hoofd slechts nog dieper. „Ik weet, dat u alles is, wat goed en edel genoemd kan worden," ging de baron voort, „en ik bemin u. Ik kan u niet veel aanbieden, maar wat in de macht staat van een mensch, dat wil ik doen om u gelukkig te maken. Vertrouw dus op mij en word de mijne." Beiden waren onwillekeurig blijven staan. Voor hen strekte zich een vijve uit, op wiens eenigszins rimpelende oppervte'-'te een eenzame zwaan lang-| zaam heen en weer zwom. In de takken der boomen ruischte het zachtjes en uit de verte drong het geklater van een kleinen waterval tot hen door. Het was hier een paradijsachtig plek je grond, zoo liefelijk vertoonde het zich in zijn van de wereld vergoten eenzaamheid. „Helena, hebt gij geen woord voor mij smeekte de heer Von Br nn r. Zij antwoordde ook nu nog niet maar zij sloeg langzaam haar oogen op, en hunne blikken ontmoetten el kander. „Mijn dierbare Helena Hij had hare hand gevat en zij liet het zonder tegenspraak geschieden. De wereld om haar heen was verdwe nen, de omstandigheden, die hunne verbinding bijna tot een onmogelijk heid maakten bestonden niet meer, zij wist alleen nog, dat zij beminde, dat zij bemind werd en zij was onuit sprekelijk gelukkig. Doch slechts één oogenblik, in het volgende trok zij haar hand terug en trad achteruit. „Niet zoo, mijnheer de baron...." „Helena," riep Von Brenner met een teeder verwijt„noem mij toch weer Leo." Zij wendde zwijgend haar blozend gelaat af. Plotseling was het haar dui delijk geworden, aan welk een onein dig beschamende onvoorzichtigheid zij zich des morgens, toen zij den heer Von Brenner ter hulp riep, had schul dig gemaakt. Had hij gehoord, dat haar in de opgewondenheid van het oogenblik zijn voornaam ontglipt was Met een zacht geweld trok de heer Von Brenner de handen weg, waar mede zij haar gelaat bedekte, er: dwong haar zoo hem aar. te zien. „Helena, wilt gij mij niet tcnmjnste een oogopslag schenken Zoo is 't goed. En nu een antwoord Zeg mij Leo, ik bemin u en wil u vrouw worden." „Ik kan niet hef is onmogelijk." verklaarde zij met zacht gesmoorde stem. „Onmogelijk!" Hij lachte vroolijk. „Waarom Ben ik te oud en vervelend om bemind te worden „Neen, neen maar uwe echtgenoot kan ik niet worden." „Waarom niet? Ik bemin u, bemin u met ieder vezeltje van mijn hart. En uu Half verschrikt door zijn hartstoch telijke ontstuimigheid was zij eenige schreden achteruit gegaan, maar hij volgde haar en greep opnieuw haar hand. „Helena, ik kan, ik wil het niet ge- looven, dat mijn zaak hopeloos is. In uw oogen las ik een ander'antwoord dan dat, hetgeen uwe lippen zooeven uitspraken ik las er de zoete bekente nis uwer wederliefde. Waren mijne oogen beneveld door een zoeten droom, Helena „Neen," fluisterde zij met neerge slagen oogen. „Misschien ware het be ter, dat ik mijn gevoel verloochende, maar ik kan het niet. Ik bemin u, rnaar uw echtgenoote kan ik desniettegen staande niet'wordenhet is onmoge lijk.". .„Is uw hand niet meer vrij vroeg hij verbleekend. „Jawel. Hetgeen een verbinding tusschen ons belet is.." „Is?" „Is geheel iets anders. Ik ben arrn. „Ba De jonge man ademde ver licht op. „Overigens vergist u zich ik ben volstrekt niet rijk." „En dan," ging Helena voort, zon der op zijn tegenwerping te letten, uw familie zou zonder twijfel geen mid del ongebruikt laten om., om ons te scheiden, indien ik zwak genoeg ware, aan de stem van mijn hart gehoor te verleenen." „Dat zijn dus uwe gewichtige rede nen, lieve ik ben meerderjarig en heb het recht zelfstandig een keuze te doen. En wat mij" familie betreft, deze bestaat eenige verre neven en nich ten, die ik nog nauwelijks bij name ken, niet meegerekend slechts uit mijn moeder en Wanda. Wanda wenscht niets vuriger, dan u als mijn bruid to kunnen omhelzen en mijn moeder zal leeren u te beminnen, niet alleen om mijnentwil, maar ook om uwentwil." „Uw moeder zou weigeren mij als haar dochter te ontvangen," zeide Hele na, zich zachtjes verwerend tegen zijn omhelzing. „Zij heeft, en met recht, den wensch, dat de toekomst van haai zoon schitterend zij, en daarom zal zij nooit haar toestemming tot een dus danige verbintenis geven." De baron zuchtte diep. „Mijn moe der is eerzuchtig, gelijk de meeste moe ders voor haar kinderen zijn, maar zij beoogt toch eigenlijk slechts mijn ge luk. Als zij inziet, dat gij daartoe nood zakelijk ziit, dat ik niet kan leven zon der u, dan zal de moederlijke liefdf zegepralen over den moederlijken trots. Maar Helena schudde het hoofd. „Uw moeder zou slechts gedwonget haar toestemming geven, en ikik kan niet besluiten lid te worden van een familie, waar ik, misschien geduld, nooit echter met liefde ontvangen zot' worden. Het is onmogelijk." „Helena," riep de baron smartelijk aangedaan. Het jonge meisje zweeg. Zij was doodsbleek, maar haar gelaat droeg uitdrukking van onwrikbare vastbe radenheid, J[ VYorflt vervolgd.jj,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1