ONS BLAD BUITENLAND feuillrtc »n BINNENLAND. Onder Valsche Vlag VRIJDAG 15 JULI 1921 14e JAARGANG 99 Bureau: HOF 6, ALKSV1AAR. - Telefoon: Absnnementsprijs Parlementaire Kroniek No. 22* N00R0-H0LLANDSCH DAGBLAD 99 ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Per kwartaal voor Alkmaarf 2.— Voor bulten Alkmaar t 2 o5 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. ^7**aÏÏê^ronné's wcrdt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ontvallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—f 6O,—f 35,—, f 15,- Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkerege! meer f O 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 Een indringster. Regeling der werk zaamheden. Het wetje Romans Deckers. Men heeft in ons blad, in kleunen en geuren, reeds kennis kunnen nemen van het singuliere geval: het ongeroepen, on verwachte verschijnen eener moderne Es ther, mevrouw Sloop-Snouck Hurgonje, in de Tweede Kamer. Het was een inci dent dat veel opzien baarde en een kolfje naar de hand was van den hoogedelge strenge heer David, die uitriep, dat in dien meer proletarische vrouwen in de Kamer rechten kwamen opeisohen en zich niet stoorden aan de formaliteiten, die men dergelijke menschen steeds in den weg legt, alles in ons vaderland be ter zal gaan. Een meening van het communistische, achtbare lid, dat hem een verdiende af straffing van den lieer I)uys op den hals haalde. Ais zoo'n methode, aildus dit lid, werd toegepast in het aan David zoo dierbare Sovjel-Rusland, d'an zon de dame in kwestie nog voor licit diner tegen len muur zijn geplaatst, om door een pelo ton roode anti-mililairislen morsdood te worden geschoten. Wij zeggen dal den heer Duys na. Bovendien, de echtgenoot© van den „kapilaüslischen" sociaal-democraat Dr. Stoop een „proletarische" vrouw te noe men, lijkt ons zelfs voor David, „wien niets te dol is", een moeilijk te verdedi- gen bewering. Iiftusschen. alle gekheid op een stokje. Tegen .prnclijken, als door deze op sen satie beluste socialistische mevrouw in toepassing worden gebracht, dient mot kricht Ie worden opgeireden. De voorzilier der Kamer, zal o.n goed doen middelen te overwegen, die d,e Ka mer ervoor behoeden dal men d'aar gelijk in een koffiehuis, naar welgevallen bin- ïenlreedl, terwijl wie loch weet in te sluipen tersion,d verwijderd worde, voor Vlij of zij een redevoering kan uitspreken. De kwestie der dienstweigeraars is na het incideni-Sicop-Snouck Hurgronje, echler, geheel los daarvan, nog meerma- 1-n oo 'I la.pij't gebracht. Eerst bij de regeling van werkzaam- ueden. Besloten is 7 September wed,er bijeen !e komen, voor 'afdoening van de hurger- lüke en militaire pensioenwetten, de rege ling der rijksrólkeeringen nan de gemeen ten en de wiizigmg van de kieswet. Op voorstel van den heer Dresselhuis is aan deze agenda ook nog toegevoegd de regeling va,n den rechts-toestand der bur gerlijke ambtenaren. Wij vreezen dat er geen kans is, diat dit ontwierp werkelijk in? zal worden afgedaan. Dolgraag wilde de roode heer Van Za delhoff over de kweslie der dienstwei geraars interpelleeren. Hij deed dit ech ter vrij onhandig, in strijd met den for- meelen gang van zaken. Hem werd dan ook door den voorzilier het woord ont nomen. La,Ier kwam. geheel formeel, de com munist van Bavesteyn met een inlerpel- latic-verzoek. De interpellatie zal op een nader te bepalen dag gehouden worden. In den aanvang der vergadering had de installatie plaats van mejuffrouw J. Weslemian, die als tweede vrouwelijk kamerlid don heer de Buisonjé opvolgt en evenals deze van den Economischen Bond naar den Vrijheidsbond is ver huisd Ze nam, na het afleggen der belof ten o,p hel opengevallen plekje ter linker zijde naast don heer Groot plaats, zonder dat de Kamer verder veel motilie van haar scheen te nemen. De eerste indTuk van haar verschijning leek die van een bescheiden-voorname, weinig strijdlustige f figuur, die zich vermoedelijk nog al min der op haar gemak zal gevoeld hebben in deze omgeving, waar het juasi vandaag erg Spaansch toeging en in dit opzicht alree den vuurdoop heeft ontvangen. De zaak waarvoor men eigenlijk bijeen was gekomen, het wetje Bomans-DeckeTS werd natuurlijk ook afgedaan. Men zal zich herinneren, dat het wetsvoorstel door de heeren Bonlans en Deckers werd inge diend, naar aanleiding vam de schorsing der beraadslagingen over het ontwerp- nieuwe diensiplichlrcgeling. Doel er van is le voorkomen de inlijving van de 10,000 voorioopig vrijgestelde dienstplichtigen der lichting 1921. De Kamer toonde weinig lust tot debat eve-r dit eenvoudig wetsontwerp-je. Maar de hoeren K. ter Laan en Wijnkoop vroe gen het woord, met dat gevolg, dat er géén beraadslaging kwam over het wets voorstel, maar wel een discussie op zeer laag meeting-peil, over de dienstweige raars en de defensie, in verband mei de houding van soc.-democrat,en en commu nisten. Vooral de heer Duys scheen't weer noodzakelijk te vinden, zich bij dit weinig stichtelijke debat bijzonder te moeten roeren. Argumenten vernamen we niet of nau welijks. Eindelijk kon er gestemd worden. Do christ. bist. heer Schokking verklaar de vooraf, dat zijn fractie op een enkel lid na, voor hef ontwerp zou rtemmen. De anti-rev. hoor Rutgers decide mede, dat een deel van zijn fractie z>u tegen stemmen. Ten eerste omdat het geen regeer,ingsvoorstel maar een initiatief- ontwerp was. Ten tweede omdat de indie ning voorbarig is; ten derde omdat bet bij voorbaat op een regeling vooruitloopt door de regeering te treffen, en ten vierde omdat men niet overtuigd is van de on mogelijkheid van uitstel. Te debatleeren viel er niet meer over deze argumenten, waar zij eerst bij de stem-motiveering werden genoemd. Het ontwerpje is aangenomen met 70 tegen 10 stemmen. De Kamer droeg den heer Bomans op het wetsvoorstel in de Eerste Kamer te verdedigen. Waarna men op zomer-vacanüe ging tot 7 September. De toestand in Opper-Silezië. Terugroeping van Lerond e.a. Behalve de generaals Lerond en Denil, de kreilscontrolenr van Beu then, zullen zooals uit Oppeïn wordt gemeld, nog twee generaals worden teruggeroepen. In hun plaats komen Engelsche officieren. In de bureaux van de intergeallieerde com missie. in de particuliere kanselarij van Lerond, en op de Fransöhe kredts-comtnan- •daiiituren wordt groole opruiming gehou den. Overal worden heele pakken beschei den verbrand. Men vernietigt de geheele correspondentie met het hoofdkwartier van Korfanty in Schoppinitz, met de Poolsche plebisciet- en opstand-organisaties en de briefwisseling van de Fransche kredtscon- tro'leurs met den Franschen staf der in tergeallieerde commissie, opdat zij niet in handen van de Engelsdhen zullen vallen. De beperking van bewapening. Italië neemt Harding's voorstel aan. Het Stef. Ag. deelt mede, dat de Ilaliaan- sche regeering president Harding heeft •deen weten, dat zijn voorstel tot beperking der bewapening met sympathie zal worden ontvangen. DE FRANSGH-DUITSCHE BESPRE KINGEN, De besprekingen tusschen de Fransche en Duiische deskundigen zijn onder voor zitterschap van Louclieur voortgezet. Er resten nog eenige bijzondere punten te re gelen, welke door de Duiische gedelegeer den, die naar Berlijn terugkeeren, nader zullen worden uiteengezet Naar men gelooft zal er binnenkort een overeenkomst over de leveringen in na- •tura worden gesloten. De Duilsdhe dele gate is voornemens met definitieve voor stellen naar Parijs terug te keeren. De toestand in Ierland. De vredesvooruitzichien. De beteekenis van het bericht, dat de eerste vier en twintig uur na het sluiten er van, de wapenstilstand in Ierland is ge ëerbiedigd, kan worden beseft, aldus de parlementaire medewerker van de „Times" als men nagaat, dat het aantal wandaden vóór den wapenstilstand gemiddeld 20 30 per dag was. De nieuwe keer, welke de zaken in Ier land hebben genomen, is besproken aan een ontbijt, door Lord Derby aangeboden en bijgewoond door Lloyd George en onge veer 25 unionistische parlementsleden en ook op een bijeenkomst van de Unionist Reconstruction Committee. VRIJ NAAR HET DUITSCH, TWEEDE DEEL. 40. „Dan staat bij u dus te trots hooger dan het levensgeluk van ins beiden riep Von Brenner met bitterheid uit „Dus heeft u mij nooit bemind?" Helena wendde zich af. „Ik geloof dat het beter voor ons is, aan dit ttperk een einde te maken," zeide zij treurig. „Uw^ besluit is onherroepelijk „ja," hernam zij met vaste stem. geloof mij, dat het mij moei ijk zesr moeilijk valt, het verlokkende geluk van de hand te wijzen maar net moet zijn., om uwent- en om mijnentwil moet ik sterk zijn." „Stil Karo I kunt gij de poes nooit met rust laten I" klonk het Dlotseling ïu de verte en spoedig daa'rna werd wanda zichtbaar, die nu in een boven matig luid onderhoud., met de beide «erpootige Hovelingen van juffrouw !*°w naderde. Aan liet ontbijt heerschte volkomen har monie en algemeen was men het er over eens, dat, mits de integriteit van het rijk werd gehandhaafd, en Ulster op geenerlei wijze gedwongen werd, er zeer royale voor waarden moesten worden aangeboden om de pacificatie van het zuiden le verzekeren. In de bijeenkomst van het Unionist Re construction Committee heerschte niet dé- zelfde harmonie. Er werd een motie van afkeuring ingediend tegen de regeering, omdat zij onderhandelingen had aange knoopt met de Sinn Feiners en ze zou zeker zijn aangenomen, als de partij, die ervoor is te pogen tot vrede te komen, niet een aanzienlijke versterking had gekregen. Er werden enkele amendementen aangenomen en ten slotte kwam de meening der ver gadering toch vrijwel overeen met die van de eerste bijeenkomst, doch onder de voorwaarde, dat de concessies de controle op leger en vloot gc-heei in handen zouden laten van het Rijksparlement. De Ierschc onderhandelingen hebben reeds de kwestie doen rijzen, of er ten slolte wel een herfstzitting van liet parle ment kan worden voorkomen. Aangenomen wordt, dat als er een rege ling met de Sinn Fein wordt getroffen, onverwijld de goedkeuring van het parle ment zal worden gevraagd. Men veronder stelt niet, dat er, in het gunstigste geval, voor eind Augustus een gedetailleerde re geling zal kunnen worden bereikt, al hoopt men ernstig, dat reeds te voren het wel slagen der onderhandelingen zal gebleken zijn. DE AFBETALING DOOR DUITSGHLAND. Een medewerker van het „Beri. Tagebl." had oen onderhoud met den rijksminister voor economie Schmidt over den door de aanneming van hot ultima tum ontslauien toestand. Nadat de minister cr nogmaals den nadruk op had gelegd, dat Duitschlanjd geen keus had en ja moest zeggen, wees hij er op, dat de beta lingen, die DuifechJaiïd jaarlijks zal heb ben Ie doen, geschat worden op 3% a 4 milliard maric, wel le verslaan gouden marken; naar gelang van den stand der valuta heteekenit dit 59 A 60 milliard 'pa pieren marken. Een gedeelte van deze som moet in den vorm van grondstoffen aan de Entente-landen worden geleverd. De minister wees op de dringende noodzake lijkheid, dat iedereen uit deze cijfers voor zichzelf de conclusies zou trekken. DU schijnt helaas nog niet in voldoende male te geschieden. Over de belasliingfdannen der regeening zeide de minister, dat, hoe ook het be- las'tingprograni er uit moge zien, men er niet van zal kunnen afzien, opnieuw een belasting van het bezit te heffen. Hierbij zullen echler in het bijzonder die voor werpen van waarde worden belast, diic liet minst onder de depreciatie van het geld hebben geleden. Duitscihlamd kan echler in de toekomst slechts dan zijn verplich tingen nagekomen, indien het aan den eenen kant meer goederen produceert en aan den anderen ka ut zijn verbruik van niet absoluut noodzakelijke dingen en uit het buitenland komende luxe artikelen aanzienlijk beperkt. De processen te Leipzig. De „Avondpost" heeft een onderhoud ge had met mr. G. van Slooten Azn., presi dent van den Krijgsraad te 's-Gravenhage, die het proces tegen generaal Stenger en majoor Crusius heeft bijgewoond. De indruk van mr. v. Slooten is, dat, rekening houdend met de omstandigheden, het proces is gevoerd op volkomen correcte wijze en dat de uitspraak grootendeels bil lijk is. Hoewel hij het niet op alle punten met het gevelde vonnis eens is, verklaart hij, als zijn eerlijke overtuiging, als neutrale en als jurist, dat de vrij algemeene afkeu ring van het vonnis, geheel misplaatst is. Het volgende liclilen wij uit het inter- vi-Ma; In het proces te Leipzig was de rechter eenigermale partijdig en er was dus een dubbele reden om te verwachten, dat hij niet ten volle zou worden vertrouwd wat zijn onpartijdigheid betreft. Op deze psy chologische basis was het reeds zeker, dat het Rijksgerechlshof nimmer een vonnis zou wijzen, dat in den smaak zou vallen van de Entente in haar geheel. Doch er is meer. In 1919 is bepaald, dat hel proces zou worden gevoerd te Leipzig om Duitschland bewijzen te laten geven van zijn goeden wil en dus naar the mail in the Street en ook wel anderen rede neerden de uitspraak te doen zijn in den geest van den hoofdbeschuldigcr. Daar door kwam andermaal op den voorgrond, dat, indien het vonnis niet zou zijn naar den zin van Frankrijk Engeland is ten deze veel neutraler dal vonnis zou wor den gewraakt. Er is gezegd, dal de berechting op de lange baan is geschoven. Of dit al dan niet is geschied, bleek niet precies na te gaen. Het proces-Crusius, waarin 54 getui gen moesten gehoord, is pas aanhangig ge maakt kunnen worden na de conferentie te Spa in Juli 1920. Eerst toen konden de DtAUche autoriteiten beginnen met het voor-onderzoek. Men kan het betreuren, dait clit zoo laat gescfniedde, doöli opzet is hierbij ten eenenmale buitengesloten. Het verwijt van opzettelijke verlangzaming is volkomen ongegrond. Ir de zaak-Stenger is het bewijs niet gelevérd, dat deze voor zijn brigade het bevél zou hebben gegeven, geen pardon te verfecnen. Een brigade-bevel wordt nooit mondeling, 'doah steeds schriftelijk gege ven- Gedurende het onderzoek is van Fransche zijde steeds aangevoerd, dat cr een schriftelijk bevel in handen was van de Fransche autoriteiten. Dit schriftelijk hevel een zoo belangrijk stuk is niet te-Toorsdhijn gekomen, óók niet ten proces- se. bovendien zijn alle officieren der bri gade het er over eens, dat een dergelijk beVet niet door den generaal is gegeven. Slechts majoor Crusius hield het tegendeel vol. Minder juist is wellicht de conclusie van het Rijks-gerechtshof, dat het hevel in liet geheel niet is gegeven. immers het slaat vast, dat majoor Cru sius hel bevel gaf, verscheidene gevange nen af te maken. Het Rijks-gerechtshof heeft den majoor deswege veroordeeld tot twee'jaar gevangenisstraf en cassatie. Hij had hem óók kunnen vrijspreken. Hij handelde tegen de conventies van Genèvc 'en ven Den Haag; docli op de overtreding van die conventies wordt geen straf be dreigd en in een groot gedeelte van juist de Fransclie rechtsgeleerde pers wordt het standpunt verdedigd, dat een overtreding dief conventies hoe laakbaar ook niet strafbaar is. Het Rijksgereobtshof had den majoor dus gemakkelijk van reclits- ver üging kunnen ontslaan en bovendien Bi- v- wegens oorlogsnoodzaak. Door de 'Fransehen zijn gevangenen en ge wonden uit dien hoofde omgebracht en het ware gemakkelijker geweest deskundigen te vinden, die de wederzijdsohe gevallen hadden gelijkgesteld. Het Rijksgerechts hof heeft echter gehoor gegeven aan de vertoogen van den infantcrie-generaal Von Kuhl, een van de meest bezadigde deskun digen, die uitdrukelijk heeft verklaard, dat, hoe critiek ook de toestand van den brigade-imajoor Stenger in deze boschge vechten was, er op den dag van het ge incrimineerde feit geen oorlogsnoodzake- ïijkiheid is geweest. De beslissing omirent deze beide pun ten maakt het vonnis tot een uiterst merk waardig geval in de rechtsgeleerde ge schiedenis. Dat majoor Crusius slechts 2 jaar ge vangenisstraf kreeg, ligt aan de psychiaters, die verklaarden, dat hij in die dagen niet geheel toerekenbaar was. Deze conclusie op zichzelve lijkt gewaagd, omdat zij is op gemaakt zeven jaar na den fatalen dag, terwijl Crusius ten processe volstrekt niet den indruk maakte, iemand le zijn, wiens geestestoestand was gestoord. Het is echter uiterst moeilijk voor een rechter, die uit den aard der zaak leek is op psychiatrisch gebied, een juister in zicht te hebben dan vier artsen-deskundi gen. Het is niet mogelijk geweest, het me disch advies geheel te verwerpen; wel wa re het praetisch geweest, de vraag omtrent de al of niet toerekenbaarheid opnieuw voor te leggen aan bijv. buitenlandsche neutrale psychiaters. Thans gelooft Frank rijk, dat de Duiische deskundigen al dan niet bewust beinvloed zijn geweest en dat hun oordeel derhalve geen waarde heeft. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. SPIONNAGEPROGES. Het „Reiöbsgericht" te Leipzig heeft zich de laatste drie dagen bezig gehouden met een groot spionnage-iproces. Leider van de onderneming was de uit Nederland afkomstige koopman Jongerius. Hij werd tol vijf jaar tuchthuisstraf veroordeeld. Van de overige zes beklaagden werden er twee vrijgesproken en vier veroordeeld. EEN MISLUKTE PROEFNEMING. Te H amps lead Heath is een poging ge daan o<m de droogte le doen ophouden. Do vuurwerk,kundigen C. T. Brock Co. zouden trachten dtoor vuurpijlen en lucbt- honnnen den hemel le forcceren. Honder den ontploffingen deden rookwolkjes ontslaan, meer niet. De lucht Heef zoo blauw als te voren. Het vertrouwen vam de menigte, die was komen kijken, bleek al dadelijk niet heel groot te zijn. Niemand had een parapluie meegenomen. De uitvoerders van de proefneming hebben echler nog hoop, dal zij toch in derdaad stoornis in de atmospheer hebben teweeggebracht en er regen zal vallen. GEWAPENDE MAN IN EEN TUNNEL. Voor den politierechter van Marlbo rough Street te Londen verschoen eergis teravond een man, die groole sensatie had verwekt aan het omdergrondstation Picca dilly Curcus. Den avond tevoren, toen een passagier in den trein zou stappen, ver scheen rechts vain hem een man, die hem zijn portefeuille ontroofde, waarin vijf pond aan bankpapier en een spaarbank boekje. Er ontstanid een worsteling en de aanvaller richtte een revolver op den pas sagier, waarna hij het op een loopen zette. De stations-inspecteur, die toegeschoten was, vervolgde den aanvaller, die door dien station-tunnel rende naar de liften, steeds met zijn revolver zwaaiende. Ziende dat er geen lift was, rende hij terug naar hot perron en sprong op do spoorbaan, juist toen van den anderen kant een trein naderde. De inspecteur gaf een teeken den trein te doen stoppen, liet dadelijk alle op de baan zijnde treinen ophouden cn de lichten in de tunnels aansteken. Toen ging de inspecteur den vluchteling vervolgen, met nog iemand. Hij vond den aanvaller neergehurkt op de spoorbaan en deze richt© zijn revolver op zijn achtervolgers. De man, die den inspecteur gevolgd was, siocg den vluchteling tegen den grond, waardoor men hem zijn revolver kon ont nemen. Toen seinde de inspecteur dal de trein uit het station kon naderen en daar in bracht men den vluchteling naar het station Trafalgar Square, waar hij aan de politie word overgeleverd. De petitierech ter verwees den zakkenroller naar den strafrechter. ONZEDELIJKE KUNST. De strafkamer van een der rechtscolle ges te Beriijm 'had le oordeeten over de kwestie of een hij den uitgever 'Enck ver schenen roman „Morast", onzedelijk was of niet. Hoewel de uilgever de uitspraak van verschi-ticnde auteurs overlegde, o.a. van B. Ketlermann, Kenr, dat zij dit boek als 'n kunstwerk beschouwden en mie! onze delijk, werd de uitgever toch veroordeeld en intrekking der uitgave gelast. Het O.M. motiveerde zijn eisch daartoe aldus: „Het is een dwaling aan te nemen, dat een werk van 'kunstwaarde niet „on zedelijk" zijn kan. Kunst kam ongetwijfeld in den zin der wel „onzedelijk" zijn. Voor de vaststelling van dit begrip is het onver schillig of het om „kunst" gaat of niet. Beslissend is de overweging of door het werk het schaamtegevoel van de groot© massa wordt gekwetst. Tegen deze uitspraak is bij het Reiclis- gericlit revisie aangeleekend. DOOR DE HITTE. Maandagavond geraakte het droge gras langs de spoorbaan bij het station Northorpe, tusschen Leeds en Huddcrs- field in brand door vonken uit de locomo tief van een voorbijgaan-dien treiin. De brand verspreidde zich zoo snel, dat het vuur niet meer kon worden gebluschl, vóór hel ook het station had aangetast, hetwelk gehce" afbrandde. Duizenden arbeiders in ijzer-, grendel en ke'itimgfahrieken in de Black Country hebben Dinsdagmorgen wegens de hitte dén arbeid neergelegd; velen zakten voor de ovens in elkaar. DE EIFFELTOREN. De „Intransigeant" heeft een onderhoud gehad met den 80-jarigen Gustave Eiffel, den bouwer van den Eiffeltoren. De oude ingenieur, die behalve zijn vermaarden to ren, nog tal van viaducten, bruggen cn tentoonstellingszalen heeft gebouwd, her innerde er aan, dat de toren een hoogle van 334 meter (heeft, dat de bouw, welke 25 maanden heeft geduurd, 7.800.000 francs heeft gekost en dat hij 7 millioen K.G. weegt. Hij vestigde voornamelijk de aan dacht op het belangrijke station voor draadlooze telegrafie, dat de toren thans bevat. In 1898 werden de eerste proeven genomen; pas in 1908 werd met hel mi nisterie van oorlog en de stad Parijs e©B overeenkomst aangegaan voor de defini tieve inrichting van een draadloos station. Gedurende den oorlog heeft de toren zich over een straal van 6000 K.M. doen hoo- ren, en tal van geheimen opgevangen uil de gesprekken van den vijand. Thans veT- zekert hij het officieele verkeer mot de Europeesehe hoofdsteden en blijft het cen trum voor de studie der draadlooze tele grafie in Frankrijk. Zijn eenigc tegen stander is de.... roest) doch deze wordt kradhtig bestroden. EEN MONUMENT VOOR HET LAT1JN- SGHE GENIE. Woensdag is te Parijs in den tuin vam het Palais-Royal een monument onthuld, gewijd aan het Latijnsohe Genie. Het mo nument, hetwelk een uit marmer gehou wen jongen athleet voorstelt, die in zijn hand een Pallasbeeld draagt en wiens ge- laai een diepe gedachte uitdrukt, is door den beeldhouwer Jean Magrou vervaar digd. Bij de onthulling, waarbij president Mille- rand aanwezig was, heeft de Ia Barra, oud-president der Mexicaansche republiek, en voorzitter van het bestuur van den bond van inlelloctueele latijnsche broeder schap, een rede gehouden, waarin hij het latijnsche genie verheerlijkte. Ook Barlhou, minister van oorlog, voerde het woord, waarna de Maz van de Comédee Frar.yaise een dichtwerk van Mistral voordroeg. HULPBEHOEVENDE FRANSGHEN. De bladen maken melding van den em- stigen nood, waarin een honderdtal Fran- sdhen verkeeren, die nog in Tiflis verblij ven sedert in Februari j.l. de bolsjewisten in Georgje de macht in handen hebben ge kregen. De Perzische consul, wicn de Fran sche belangen waren opgedragen, is niet hij machte deze te beschermen en hij heeft zich tot den Fransehen hoogen commissa ris le Konstantinopel gewend met het ver zoek de Franschen le doen terugkeeren. Intusschen zijn zij echter zonder ondersteu ning, en teren op het hun door het Ame- rikaansche steuncomité verstrekte middag maal. Thans hebben zij een verzoekschrift tot de Kamer en den Senaat gericht om te worden gerepatrieerd. Havas meldt uit Parijs, dat de heer Lippma-nn, liid van liet Instituut, en lid der Fransche missie in Amerika, aan boord Tan de pakketboot „France" is overleden. Lippniann was de uitvinder der kleuren fotografie. Prins Hixohilo toeft thans 1e Rome, waar hij de gast is van Koning Emanuel. Aan het te zijner eere gehouden feestmaal zijn de gebruikelijke toespraken gehouden, Zaterdag zal de prins zich voor deti te rugkeer naar Japan inschepen. Te Antwerpen is op den dag der Gul densporenviering het eerste nummer van de „Morgenpost" verschenen, een dagblad, dat door de Brusselsche „Standaard" uit gegeven wordt. Uit een merkwaardige rede. Ter gelegenheid van het feest der Ko ninklijke Ned. Petroleuiu-Maatschappij, waarbij de heer Deterding, directeur-ge neraal der maalschappij werd gehuldigd, zeide de heer H. Colijn in zijn toespraak namens directeuren o.m. het volgende: „Gaarne en nu spreek ik niet als uw mede-directeur, maar als Nederlan der, gaarne zouden wij op dezen dag een officieele erkenning van die verdien ste hebben gezien. Het leiden eener nati onale onderneming, die gij lieht uitge bouwd tot de grootste in Nederland, de groolste in Europa en een der allergroot- se in de wereld, schijnt echter in Neder land minder te worden gewaardeerd, dan het gedurende 40 jaren getrouwelijk slo- „Eindelijk gevonden Ik ben al se dert een halve eeuw van mijn zieken bezoek terug. Zijt gij verdwaald, even als de kinderen in 't bosch, of waar zijt gij geweest Niemand antwoordde. Wanda wierp een vluggen blik op de beide ernstige gezichten, en de guitige glimlach om haar mond verdween. „Het wordt tijd dat wij vertrekken,' zeide de baron na een onaangename pauze, met koude en harde stem. Zwijgend gingen zij naar binnen. Juffrouw Rohr had eenige verfris- schingen klaar gemaakt, doch zij moest tot haar groot verdriet zien, dat de gasten dezen keer haar keuken weinig eer aandeden. Het rijtuig was intus schen voorgekomen. Wanda drukte de oude dame en haar dochter hartelijke de hand en stapte in. Helena volgde haar voorbeeld en de vlugge paarden draafden vooruit. Een zachte wind verhief zicb-'en aan den westelijken hemel kwamen verdach te koperkleurige wolkjes te voorschijn. Pe baron spoorde zijn paarden tot grootére haast aan. Een geruimen tijd heerschte er een diep zwijgen. Brenner lette op niets dan op de paarden en de dames waren in gedachten verzonken. Wanda was zeer verdrietig. Zij had heden zooveel verwacht van dit uitstapje naar slot Arden, alles zoo mooi bedacht en nu Alles scheen uit te zijn, ten minste vooreerst. Morgen ging Leo op reis, cn wat kon in zijn afwezigheid niet al gebeuren, de barones zou zeker niets onbeproefd laten om een scheidsmuur op te richten tusschen Helena en haar zoon. De wind was gaan liggen, maar de wolken breidden zich hoe langnr hoe meer uit, en nu en dan hoorde men in de verte een dof gerommel. „Gelooft gij, dat wij voor 't losbre ken van het onweer thuis zullen zijn, Leo Wanda was eensklaps door een harderen donderslag uit haar droome- rijen opgeschrikt. „Ik hoop het," hernam deze, met een blik op Helena, die met bleeke wangen en gesloten lippen de veran dering in de natuur gadesloeg. „O, Helena is volstrekt niet bang Nietwaar Helena „Niet in 't minst," antwoordde Hele na bedaard. „Wat is het goed dat wij den naam genoot van onzen ouden dokter ent- dekt hebben," zeide Wanda na eenige oogenblikken. „Indien wij niet toeval lig daar voorbij waren gekomen, zou hij waarschijnlijk nog onder den boom liggen, en, hoè mooi dat plaatsje ook mag zijn, gedurende een onweer is het toch alles behalve aangenaam." „Het zou zijn dood geweest zijn," merkte Helena ernstig aan. „Zijt gij nog eens naar hem gaan kij ken, Leo? Juffrouw Rohr zeide mij voor ons vertrek, dat hij weer volkomen bij kennis was en dat men nu reeds een gunstige verandering in zijn uiterlijk kon waarnemen." Ja, ik ben tweemaal bij hem ge weest. Zijn zv/akte komt ho'ofdzakelijk van honger en juffrouw Rohr zorgt goed voor hem zij is voor ziekenver pleegster in de wieg gelegd." „Maar hoe kwam hij eigenlijk in 't bosch Heeft hij niet gezegd, wat hij daar wilde doen en in elk geval wie en wat hij is De baron knikte. „Hij wilde mij ab soluut een kort overzicht van zijn gan- sche levensgeschiedenis geven,? -of schoon ik naiuwelijks tijd genoeg had om hem aan te hooren. Naar het scheen, wenschte hij niet voor een gewonen vagebond gehouden te worden." Wel I" De baron haalde de schouders op. „Hij is, naar hij zegt, in Oppeln geboren en als jonkman naar Amerika gegaan. Daar heeft hij van alles aan de hand ge had, hij is afwisselend kellner, stoker op een Mississipiboot, secretaris, dokter kleermaker, kortom alles geweest. Soms ging het hem uitmuntend, en dan weer/eed hij gebrek,tot hij eindelijk zulk een verlangen naar zijn vaderland kreeg, dat hij besloot naar Europa terug te keeren." „En dan „Zijn vroegere kennissen hadden hem lang vergeten zijn zusters en broers waren dood of vertrokken en slechts na veel en lang zoeken slaagde hij er in een zijner zusters te vinden, die, ik herinner mij niet meer waar, met haar man en een groot aantal kinderen en kleinkinderen woonde. Een paar weken was hij haar gast, mrar zijn zwager werd onvriendelijk en norsch. Hij be- sjopt aus-.weer te vertrekken. Hij kwam naar Breslau en^yond een betrekking als kantoorlooper bij de firma Kneiff en Co. Zes Jaren is hij daar geweest. en gelijk hij zegt, is men daar zeer te vreden over hem geweest. Twee o' drie maandengeleden geraakte de firma bankroet en Muller was broodeloos AI zijn moeite, om werk te vinden, was vergeefsch, en eindelijk begaf hij zich in vertwijfeling op weg om zijn familie weer op te zoeken, in de hoop, door be middeling van zijn zwager werk te verkrijgen. Geld, om met het spoor te reizen, had hij niet, dus bleef hem niets' over dan te voet te gaan. Daar hij zeer verzwakt was, viel hem dat moeilijk, maar het ging toch, totdat hij dezen morgen het bosch bereikte, waar wij hem vonden. Hij had gisteren den ge heelen dag niets gegeten en den nacht op het veld doorgebracht." „Die arme sukkel," riep Wanda mei tranen in de oogen. „Leo, ik hoop, dai gij u over hem zult ontfermen en Hem werk geven, wanneer hij weer hersteld is. Misschien kan hij wel in Arden be zigheid vinden, of anders is er wel op een mijner bezittingenwerk voor he-m'' /Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1