BUITENLAND. BINNENLAND FEUILLETON DINSDAG 19 JULI 1921 14e JAARGANG „ONS BLAD" f Abonnementsprijs: Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Advertentieprijs: In ds goede richtsog. Onder Valsche Vlag BSnnenlandsch Hieüws, r No. 234 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD r ,per invaria-tl voor Alkmaar ....•••f 2. Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 833 Van 15 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames; per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aa"' d" hij voor-j uitbetaling per plaatsing f 0.60 Wij hebben in ons goede vaderland een behoorlijke regeling van het zedelijkheids- vraagstuk. Sinds in het jaar 1911 de Katholieke Minister van Justitie, Mr. E. R. H. Regout, zijn schooue overwinning mocht behalen op hen, die het met de zedelijkheid van ons volk ifet zoo nauw meencn te moeten nemen en ondanks veel smaad en hoon de nadere wetsartikelen tot handhaving der openbare zedelijkheid aangenomen wist te krijgen, bevat ons wetboek van strafrecht een serie bepalingen, uit kracht waarvan de rechterlijke macht de onzedelijkheid in ge schrift en beeld zeer krachtig bestrijden kan. Op papier is de zaak vrij keurig in orde. Co papier. Want in de werkelijkheid van het leven komt er van de bestrijding der onzedelijk heid door middel van de bedoelde wets artikelen, maar bitter - weinig terecht. Is de openbare onzedelijkheid in ge schrift en beeld sinds de aanneming van Regout's prachtig bedoelde wetten, minder erg geworden? Is men er altijd behoorlijk snel bij, om overtreding dezer wetten te constateeren en hebben eventueele vervolgingen over 't algemeen dat resultaat als men -met het wetboek van strafrecht in de hand re delijker wijze zon verwachten? Het lijkt er niet naar! 't Is letterlijk bedoeld) of de duivel er mee speelt: wordt er hier of daar proces verbaal opgemaakt, b.v. wegens het ver- koopen of ten verkoop in voorraad hebben van slechte boeken of wegens het ten toonstellen van voor de eerbaarheid aan- stootelijke plalen, tien tegen één, dat er geen vonnis volgen kan omdat het z.g. „kunst" geldt. Welk een onwaardig gesjor met "net be grip „kunst" hebben we niet beleefd, local;,, de ietter van de wet uitbuit om on- de uitgever van Barbusse's „Hel" justitieel Vervolgd word om deze infame uitgave! Nadat nota bene éérst de uitgave in veie arrondissementen in beslag was ge nomen en eenigen tijd daarna weer terug bezorgd bij de verkoopers. Hoe telkens en telkens wordt tegen bet normaal en gezond versland van ieder fa'soenlijk mensch in niet de „kunst" aangevoerd als motief, als voorwendsel, om zichzelf of zijn cliënt een vonnis te doen ontloopen, en hoe vaak met het ge- wenschtef?) gevolg! In zooverre wij hier van „vaak" kunnen spreken: 't lijkt invners wel, of de autori- teilen voor d, overtreding der zedelijk- heidswetten de ooger. dicht knijpen, of zij nooit schunnige platen en aanplakbiljetten zien, of zij nooit een slecht boek ontdek ken, of zij nooit ervaren, dat er slechte films en stukken vertoond worden. En worden zij er bij een aanklacht of bij een proces-verbaal toe gedwongen, te zien, te ontdekken of te ervaren, dan lijkt het wel, of het geval bijkans nooit onder de termen tot bestraffing kan vallen. Geen wonder, dat de politie bang hare vingers te branden en zicii in zekere kringen belachelijk te maken heel huive rig is geworden en niet gemakkelijk over gaat tot verbaliseering of (en) in beslag- acamng. Immers: hoe kan zoo'n eenvoudige po litieman zich nu bevoegd achten om er een oorvlefeï over te vellen, of iets al dan niet kunst Is, en wat nog erger is of de bcoge rechterlijke heeren iets al dan niet als kunst zullen beschouwen. l De eer." rudige politieman, hij weet wel, of eer. bepaald boek of een bepaalde plaat de eerbaarheid kwelst, hij weet wel, of er een slechle prikkeling van uit gaat, hij weet wel, of het schaamtege voel van de groote massa erdoor beleedigd wordt en hij weet óók wel (en daar komt 't juist op aan), of het voorwerp in kwestie den lezer of toeschouwer tol slechte ge dachten of (en) daden brengen kan of brengen zól (naar menschelijke bereke ning), doch deze wetenschap geeft hem absoluut geen houvast, en absoluut geen zekerheid, dat de rechterlijke ambtenaren zijne meening niet désavoueeren zullen. De vraag is immers maar, of er geen „kunst" in 't spel is, of dat er „kunst" ge suggereerd wordt. En op die vraag blijft een„ politieman maar liever het antwoord schuldig. Waar de zaak in ons goede vaderland met zijn mooie zedelijkheidswetten zóó staat, trof ons dezer dagen het volgende bericht hl het „Handelsblad" (ook in ons blad alreeds overgenomen): „De strafkamer van een der rechtscolle ges te Berlijn had ie oordeelen over de quaestie of een bij den uilgever Enck ver schenen roman, „Morast", onzedelijk was of niet. Hoewel de uilgever de uiispraak van verschillende auteurs overlegde, o.a. van B. Kellermann, Kerr, dat zij dit hoek als een kunstwerk beschouwden en niet onze delijk, werd de uilgever toch veroordeeld en intrekking der uitgave gelast. Het O. M. motiveerde zijn eisch daartoe aldus: Het is een dwaling, aan te nemen, dat een werk van kunstwaarde niet „on zedelijk" zijn kan. Kunst kan ongetwijfeld in den zin der wet „onzedelijk" zijn. Voor de vaststelling van dit begrip is het onver schillig of het om „kunst" gaat of niet. Beslissend is de overweging of door het werk het schaamtegevoel van de groote massa wordt gekwetst. Tegen deze uitspraak is bij het Reichs- gericht revisie aangeteekend." Ziehier een O. M., dal in de goede rich ting wil en niet tegen den geest der wet zedelijkheid ongestraft te laten. Dit O. M. wil geen zware redeneeringen over kunst of geen kunst: de vraag is voor hem, of een ding al dan niet kunst het schaamtegevoel van de groote massa kwetst. Wij, Katholieken, zouden de voorwaarde misschien eenigszins anders, ietwat mar kanter, uitgedrukt hebben; doch ver heugend is het, te constateeren, hoe dit O. M. te Berlijn in de goede richting wil. 't Is te hopen, dat men ook in Hol land de kwestie eens wat zuiverder en wat minder ingewikkeld zal gaan stellen. Anders blijven Regout's mooie wetten.... vodjes papierl De Poolschc opstand la Opper- SHezië. De Duitschc politie. Volgens de „Petit Paxisien" hebben 68 beambten van de Duitschc politie in Op- per-Silezië, die onlangs waren ontslagen, van de inlergeallieerde commissie bevel gekregen zoo spoedig mogelijk 0,-S. ie verlaten. Men verdenkt hen valsche do cumenten te hebben vervaardigd. Inspectiereis. De generaals Lerond, Hareld Stuart en Demarinis zijn hun inspectietocht begon nen, begeleid door een piquet geallieerde Iroepen Zij bezochten de districten Zahrzeg en Königshülle en het kanrp Gitschafko- wife, waar Poolsclie vluchtelingen zijn, die niet naar hum land konden terug- keeren. De Poolsche bevolking ontving de vertegenwoordigers der itntergeaiüeer- den met sym,palfhie. Voor het herstel der orde. De bevelhebber van de Engels,;he briga de te Beulhen ontving de vertegenwoordi gers der gemeenten van de onder zijn be heer gestelde districten. Hij verklaarde, dat hij langs vreedzamen weg den vroege- ren toestand wilde herstellen. Ongeregeld heden, van welke zijde ook, zou hij met alle hem ten dienste staande middelen on derdrukken. Hij spoorde de vertegenwoor digers der gemeenten aan, al him invloed aan te wenden op de bevolking, opdat orde en rust worden bewaard en strenge maat regelen vermeden kunnen worden. Ontevredenheid in Polen. De Zondag te Warschau ontvangen be richten, dat de Franschen en Engelschen bestolen hebben, deskundigen naar Opper- Silezië te zenden, zoodat de beslissing in zake Opper-Siiezië waarschijnlijk eerst in September zal vallen, heeft te Warschau over de geheeie linie een storm van ver ontwaardiging doen opgaan. De pers uit zich in scherpe bewoordingen. Korfantg naar Boulogne. Korfanty is Zondag naar Parijs ver trokken om aan de onderhandelingen te Boulogne deel te nemen. De toestand in Ierland. De vredesonderhandelingen. Volgens de Londensche correspondent der „Belfast News Letter", die in nauwe aan raking met Sir James Craig staat, is deze thans in het bezit van De Valera's voor stellen. Deze schijnt te vragen Dominion Home Rule, in den geest van Canada. Ulster kan ai de zelfregeerende macht der be staande Home Ruiewet behouden en zelfs meer, met de waarborgen, die noodig mochten zijn, mils het die ontleent aan een centraal Iersch bestuurslichaam. De Sinn Feinleider staat beslist op een vereendgd Ierland. Bovendien neemt hij het stand punt in, dat hij en Lloyd George voorwaar den zullen stellen en dat laatstgenoemde met Ulsier lot overeenstemming zal komen en hij heeft te kennen gegeven, dat elke regeling, die hij als voldoende zou be schouwen, ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan den Dail Eireann. Een mededeeling van De Valera. Reuter meldt uit Londen, dat De Valera een verklaring heeft uitgegeven betreffende zijn besprekingen met Lloyd George, waar in hij zegt slechts één eisch te hebben ge steld, n.l. dat het zelfbeschikkingsrecht van Ierland zal worden erkend. Rust in Ierland. Stephen Gwynn, een vooraanstaand Iersch nationalist, schrijft in de Londen sche „Observer" dat de wapenstilstand in Ierland volkomen wordt gehandhaafd. Automobielen der Britsche troepen wor den door de Iersche bevolking getooid met bloemen en er is een atmosfeer vail vol komen vriendschappelijkheid, die men in geen jaren gekend heeft. Dit is, schrijft hij, misschien nog merkwaardiger, in platte lands-plaatsen dan le Dublin, want in eerst- genoemden heeft men een aantal persoon lijke grieven gekend, die geweldige verbit tering wekten. Toch heeft alle strijd opge houden en zelfs komt in de laatste dagen te Belfast het schieten uit hinderlagen, dat veel meer te wijten was aan persoonlijke grieven dan aan politieke motieven, niet meer voor. BEPERKING DER BEWAPENING. Ontsteltenis in Japan. De „Daily Express" verneemt uit To kio did. 15 Juli, dat het voorstel der Stil le Oceaan-conferenlie een opwinding en onrust veroorzaken, zooals nog geen an dere internationale kwestie heeft gedaan. De vrees heerscht, dat Frankrijk en Ita lië Amerika zullen steunen ten koste van Japan. De bladien verklaren, dat Japan's toekomst op het spel staat. De militaris tische organen beschuldigen Engeland reeds, dal heit Japan in dien steek laat. De correspondent acht het weinig waar schijnlijk, dat Japan aan de conferentie zal deelnemen. Volgens „Exchange" berichten zou naar d'e Japansche bladen melden de oud-minister markies Okconia verklaard hebben dal een conferentie over het ge heel genomen aanbevelenswaardig zou zijn. Japansche zee-officideren zouden gezegd hebben dat de regeering zich niet tegen de conferentie moet verzeilen, doch levens aandringen op het voltooien van het thans bestaande maritieme pro- 48. VB iJ NAAR HET DUIÏSCH, TWEEDE DEEL. neen, dan u een beetje hoofd pijn van de warmte." Zij deed alsof zij geheel oor was voor de muz;ek. Het volgende uur" scheen haar onein dig lang te zijn zij verlangde naar haar stille kamer, om in de eenzaam heid -len slag te overkomen, dje 'naar too onvoorbereid had gctiof; ;n. Eindelijk waren de laatste maten afgespeeld en spoedig daarna zat zij lp het rijtuig, dat door de flauw ver. •ichte straten naar hare woning reed t- Goeden nacht, lief kind," zeïde me- vrouw Hemming, toen de koetsier stil hield en in de verwachting van een goede fooi gedienstig het portier open- ae- >i«k wil niet uitstappen, het is later geworden dan ik verwachtte. Groet hwe mama van mij en wensch haar ook beterschap. Ik geloof, dat a vel zal doen morgen zelf ook een beetje uit te rusten. U is bepaald niet wel. Goeden nacht „Goeder, nachtNog eens mijn bes ten dank!" Het portier vloog toe en het rijtuig ging verder. Augusta trad in het por taal. „O, Goddank dat u thuis is, juffrouw Augusta," riep het dienstmeisje haar tegemoet. „Ik zou u hebben gehaald, maar ik kon het huis niet alleen laten, en ik had niemand om te zenden." „Mij halen?" viel Augusta haar in de rede. „Waarom wat is er gebeurd Waar is mama „Mevrouw is te bed en de dokter is juist bij haar Toen ik tegen negen uur de tafel wilde afnemen, zag ik, dat me vrouw nog in 't geheeel niet had gege ten, en tegelijkertijd hoorde ik boven luid steunen. Ik liep de trap op en vond haar in haar slaapkamer op den grond liggen zij zeide, dat zij zoo hevige pijn in de zijde had en nauwelijks adem kon halen. Met veel moeite heb ik mevrouw naar bed gebracht, en toen ben ik naar mijn zuster geioopen, die hier naast in de steeg woont, en een van haar kinde ren heeft de dokter gehaald Augusta staarde de meid eenige oo- genblikken met groote verschrikte oogen aan, dan keerde zij zich om en liep, zonder verder een woord te spre ken, naar de ziekenkamer „Mama, wat scheelt u Dientje zegt, dat u plotseling ziek geworden is „Bedaard, bedaard, juffrouw," zeide de dokter ernstig, „uwe moeder mag niet veel spreken, en moet iedere aan doening vermijden Augusta schrok geweldig 1 „Excu seer, doktw, ik wil mij in acht nemen Maar u begrijpt, dat ik.." „Dat u eenigszins ongerust is, ja Geen reden, volstrekt geen reden. Uw mama heeft zware kou gevat. Dat is alles." „Koudepijn -jn de zijde," steun de mevrouw Wilhelmi, terwijl zij met koortsig schitterende oogen haar doch ter aankeek, die zich nu spoedig van hoed en mantel ontdeed en voor het bed op een stoel ging zitten. „Jawel, pijn in de zijde," hernam de dokter. „Het zal, naar ik hoop, gauw beter worden, mevrouw maar u heeft, gelijk ik zeide, volkomen rust noodig. Juffrouw Wilhelmi, dit recept hier- moet dadelijk bezorgd worden mis- Snimii];), Het Japansche blad Jiji" le Hoiiolcuimi zeg: „De Japansche regee ring zou berei,] zijn den Ghineeschen eisch tot afschaffing <fer exIra-lerritoriaie jurisdictie, waarbij vreemdelingen in Chi na hun eigen gerechtshoven hebben,, te steunen". DE GRIEKSGH-TURKSGHE OORLOG. De berichten uit Grieksche en Turk- sche bron spreken elkaar tegen. Het Grieksche communiqué mekilt een op- maifscih der Grieksche troepen op ver schillende punten, maar volgens de Turk- sche berichten zon dit een puur verzinsel zijin, en indien het bericht van een op- marseh waar is, dan is het op enkele ver spreide punten, zonder dolt deze oen linie vormen. Een bericht niit Angora bevestigt, dat die Turken een slag zullen vermijden in het ope.n veld, totdat zij de operatie-basis 'dier Grieken zullenkennen. Tot op hed'en is nog geen enkel ernstig gevecht gele verd. DE GEVOLGEN VAN HE DROOGTE IN FRANKRIJK. De landbouwmedewerker van het „Jour nal des Débals" waarschuwt tegen al ie pessimistische opvallingen van den toe stand, door de voortdurende droogte ver oorzaakt Van een „dêsastre" is vooralsnog geen sprake, verzekert hij. Heigeen niet uitsluit, dat die gevolgen van de voortge zette droogte hoogst bedenkelijk zuilen zijn wat betreft de productie van 'de landbouw producten. De wintergewassen, die in het najaar gezaaid zijn, hebben den tijd gehad diep genoeg wortel te schieten, zoodat er aille hoop bestaat, dat de productie daarvan niet al te gering zal zijn. Uit proeven toch, door Delérain te Grignon in 1893 geno men, in welk jaar het ook buitengewoon droog is geweest, is gebleken, dat de wor tels der gewassen en vooral de tarwe, het water zelfs lot op een diepte van twee en een halve M. gaan zoeken. De voorjaarsgewaissen daarentegen, zoo als maïs, gerst, haver, hebben veel meeT geleden. De oogst zal gering zijn, hetgeen wel uit de prijzen! zal blijken. Hf-1 slroo zal overal kort zijn en betrekkelijk scliaarscb, heigeen van groot nadeel zal blijken bij de voeding van "het vee. OveT het algemeen trouwens zuilen de veehouders girooie schade lijden, daar de sóhaarschte aan voedsel hen zal dwingen hun beesten te verikoopen. De groenten, difl uiterst moeilijk te kweeken zijn zonder regenval of zelfs voldoenite besproeiing, zullen gering in aantal zijn en duur. Maar ook hier moet n.iiet al te spoedig een oor deel geveld worden. Kortom er valt nadeel te constateeren maar tenslotte toch beperkte schade, hoe groot deze dan ook is. De toestand is voor al verontruste—1 ten opzichte van het vee. BUITERL BERKXITÏ* EEN FRANSCH SCHIP TEN GESCHENKE. Voöig«cns de „M-essagero" zou de Fram- sclie regeeriuig de bedoeling h-ebben om JoegoSlavië hot pantsersdhip „Vedette" aan te bieden. Volgens de „Temps" is niet het schip „Vedette" hiermee bedoeld, maar een klein houten vaartuig van 20 M. lengte en 30 lons inhoud en een équipage van 9 mam. Het schip ligt al sinds twee jaar in Belgrado en zai alls souvenir geschonken worden. De Genfcscbe dichter I. van Beug hem, die wegens activisme te Gent opgesloten zat, is eindelijk vrij! De administratie van posterijen heeft aUen mogelijk spoed gemaakt om de post stukken, die ter plaatse vam de spoorweg ramp ie Hennuyères bijeengebracht wer den, naar hun bestemming door ie zenden. Echter kon van zeker aantal stukken door hun gehavenden toestand, noch de geadresseerde nooh de afzender worden bepaald; deze zuülen dus "niet kunnen worden besteld. Uit Beiroeth komen berichten over de voortschrijdende pacificatie in bet Syri sche grensgebied. Meer dan 12000 geweren zijn ingeleverd. Naar Havas uit Rijssel meldt, zijn in het kolenbekken van Anzin reeds weder 18 van de 20 putten van voor den oorflog in werking. ■schien is u wel zoo vriendelijk met mij naar beneden te gaan ik wilde de meid in uw tegenwoordigheid eenige aan wijzingen geven." De bleeke wangen van Augusta wer den nog bleekerbevend stond zij op, en verliet met den dokter de kamer. „Uw mama schijnt zeer zenuwachtig en angstig te zijn" begon deze zoodra zij zich buiten den gang bevonden. „Ik vind het beter u dadelijk de geheeie waarheid te zeggen, en daarom verzoek ik u, met mij te gaan. Ik noemde de ziekte uwer mama een verkoedheid, en dat is zij ook in zoo verre dat een verkoudheid in ieder geval de oorzaak der ziekte is. Neen dank u" Augus ta had de deur der huiskamer geopend en hem verzocht binnen te treden „ik heb maar weinig tijd. Dus gelijk ik u zeide, de toestand uwer mama is tamelijk zorgwekkend. Dezen nacht moet bepaald een vertrouwd persoon bij haar waken." „Ik zal het zelf doen, dokter," zeide Augusta na een korte pauze, gedurende welke allerlei zorgvolle gedachten in haar hoofd opkwamen. Wat zou zij beginnen als de ziekte harer moeder lang duurde En als zij stierf O God, DE OUDE LEUGENS. De „R.-K. Bouwvakarbeider" had er weer eens op gewezen, dat „met tal van voor beelden te bewijzen" zou zijn. „dat de mo derne vakbeweging anld-godsdienstig is". Naar aanleiding hiervan schrijft Henri Polak in het „Weekblad" van den Dia- maintbewerkeirsbond: „Aantoonen, dat onze vakbeweging wer- ■keiijlk is zoóais de redactie van het Room- sche blad den schandelijken moed, de on beschaamdheid heet haar le beschrijven, dat zal zij niei, om de eenvoudige reden, dat zij het niet kan. Er zijn vele duizendtallen katholieken in de moderne vakbonden te vinden. Er zijn er honderden in onzen Bond. Dezen we ten niet hoe lasterlijk alles is, dat bet aan gehaald Wad schrijft, dat alle soortgelijke bladen schrijven. Zij weten dat er niet één handeling van onzen Ranid (evenmin als van andere moderne bonden) aan te wij zen is, geen woord in ons „Weekblad", geen volzin door de onzen is gesproken, waaraan iets anti-godsdienstigs is; zij we ten, dat er nimmer iets gezegd, geschre ven of gedaan wordt dat een godsdienstig mensch zou kimmen kwetsen. De waarheid is, dat wij zijn, en immer waren, neutraal op godsdienstig gebied een waarheid, die de klerikale woord- en penvoerders uit alle macht voor hunne volgelingen verborgen trachten te houden, uit vrees, dat zij dezen anders bij duizend tallen tegelijk zouden kwijtraken." Wordt het nu geen tijd, dat iemand als Henri Polak, die ook voot ons nog als een der nuchterste en eerlijkste in de soc. dem. beweging geldt, met zulke prpafcjes °PAl°s de „R. K. Bouwvakarbeider" hier spreekt van „tal van bewijzen," dan zegt het blad toch waarlijk niet te veel. Hoe veel jaren heeft de Roomsche pers doe bewijzen nu al niet geleverd. Maar het beste bewijs heeft de S. D. A. P. ons toe, wel de laatste jaren geleverd door de openbare huwelijksvoltrekking tussohen de potitóeke S. D. A. P. en de roode, zich noemende „neutrale" vakbeweging van het N. V. V. Die innige verbroedering is toch zeker niet meer te ontkennen, ook niet door den heer Polak. Welnu, waar niemand mander dan Paus Leo XIII het socialisme „een pest voor de maatschappij" genoemd heett, zijn er voor ons, Katholieken, geen ver dere bewijzen meer noodig, dat het N. V. V. tegen de godsdienst is. N. V. V. en S. D. A. P. zijn één. Afe dus het socialisme „een pest voor de maatschappij is, dan vnRe de heer Polak zelf maar aan wat voor ons de roode vak- beweging is. De burgemeester van Deiden. Burge meester Gij'selaar heeft naaT men ver wacht, de laatste operatie ondergaan. Zijn toestand is zeer bevredigend en men wacht de verdere genezing met eenige ge rustheid af. WERELDPERSCONGRES. 11 De heer D. Hans, voorzitter van den Nederi. Journalisten Kring, is door hot Uitvoerend Comité van het Wereld- perscongres, dat in October a.s. te Hono lulu wordt gehouden, uilgenoodigd als één der vice-presidenten van het con gres op te treden. Van deze benoeming werd den heer Hans mededeeling gedaan in een schrijven van den congres-presi dent, Walter Williams, leider van d'e Journalistenschool, verbonden aan de Universiteit van Columbia (Missouri). De Mini-ster van Buitenlamdsehe Zaken, jhr. mr. dr. van Karnebeek, heeft tot het bestuur van den Ned-erlandsclien Journa listen Kring een schrijven gericht, waarin hij op verzoek van de Amerikaansche Re geering, van hst houden van het congres, officieel mededeeling doek Het heeft plaats van 4 lot 14 October. Het Kringbesluur is uilgenoodigd de deelneming van Nederlandsche journa listen aan het congres te willen bevorde- ViERGOEDFNG VAN GEPENSIO.NiN.EFJ5 DEN EN OP WACHTGELD GESTFL-. DEN. Blijkens het Voorloopig Verslag van de Commissie van Rapportours over het voorstel "an wet tot het verstrekker, uil de Staatskas van een vergoeding aan ge- pensiionneerlen en op wachtgeld gcslejs den verklaarden vele leden tegen dit voor stél bezwaar te hebben. Niet alloen keur den zij hei af, dal in deze voor 's Rijks- schatkist zoo zorgvole tijden gelden wer den teruggegeven, wélke aanvankelijk volgens bestaande wettelijke bepalingen waren gestort, doch zij oordeelden, dat dergelijke voorstellen van de Regeering zelve behooren uil te gaan en niet van het initiatief der leden. Wanneer de Volksvertegenwoordiging van meening is. dat er termen beslaan om lot een rege ling als hier wordt voorgedragen, over te gaan, kan zij bij de Regeering aandrin gen in die richting te gans, maar zij be hoort aan haar de beslissing te laten. Het betreft hier een vrijgevigheid zonder eenige verplichting en zonder dringend# behoefte. De toestand der Financiën ge doogt niet mo verdier op den weg_ vari het doen van niet strikt noodige uitgaven voort te gaan. NEDERLAND NAAR DE ONTWAPE NINGSCONFERENTIE? Maar de correspondent te Washington van de United Press mededeelt, be schouwt de Amerikaansche Regeering thans de bijeenkomst van de conferentie te Washington als zeker. I Er zullen spoedig verdere onderbande-' langen plaats vinden, terwijl Nederland en België waarschijnlijk zullen worden! uitgenoodigd. De correspondent van de „Tel." ts Washington stelde in een intei'vieuw met een der hoogste autoriteiten te Washing ton de vraag, waarom Nederland als groote koloniale mogendheid in het Ver re Oosten niet Was uitgenoodigd op de ontwapeningsconferentie te Washington. Allereerst werd geantwoord, dat de uit- noodiging aan de groote mogendheden: niet officieel waren: Het hoofddoel van de uitnoodiging van Amerika was, deze mogendheden waarmee Amerika tijdens den oorlog geassocieerd was bijeen te brengen, namelijk Engeland, Frankrijk, Italië en Japan De kwestie van dc ontwapening pre domineerde hij" deze informeele uitnoodi ging. Indien het Amerikaansche depar tement van Buitenlandsche Zaken ook andere staten bohalve de bovengenoem de had uitgenoodigd, dan zou elk van hen erop gesteld zijn geweest, de confe rentie bij te wonen, en wellicht zouden deze veertig staten, misschien nog wel meer in getal, door hun aantal en ver schillende opinies het werk der confe rentie bemoeilijken. Indien Nederland al leen was uitgenoodigd, de conferentie der groote mogendheden bij te wonen, zouden andere kleine naties zioh beleedigd heb ben gevoeld. De gedachte, waarvan mea is uitgegaan, was, de conferentie zoo doeltreffend mogelijk te maken, met zoo weinig mogelijk deelnemende stalen. Er zal van de zijde van Amerika geen bezwaar worden gemaakt, Nederland tot bijwoning der conferentie uit te noo- digen, zoodra de kwestie van het Verro Oosten zal worden besproken. Ameri ka ziet niet alleen het groote belang) van Nederland als groote koloniale mo gendheid in, doch zal het buitendien aan genaam vinden Nederland, als de oudste bevriende mogendheid mee te zien aan zitten. Alleen de landen, welke groot be lang hebben bij de kwesties van het Verre Oosten zullen worden uitgenoo digd zoodra deze kwesties aan do orde komen. Er is geen enkele reden, waarom de Nederlandsche regeering of bet Neder landsche volk beleedigd zouden zijn, en verder is er geen reien vsor dagbladen, om Amerika gebrek aan hoffelijkheid en inzicht omtrent de belangrijke positie van Nederland en baar belangen in het Verre Oosten te verwijten. De gen emde borg: auUriteit, noen da als zij stierf Zou zij den dokter verzoe ken haar een göede ziekenverpleegster te bezorgen. Maar de kosten Dezen nacht moest zij in ieder geval zelf waken, morgen zou men dan verder zien. Maar zou zulk een vermoeienis niet nadeelig zijn voor haar teint, voor hare schoonheid? Toen de dokter hoorde, dat zij zelf wilde waken, haalde hij de schouders op juffrouw Wilhelmi maakte op hem niet den indruk alsof zij in een zieke- kamer thuis behoorde. Maar buiten haar en de praatzieke meid scheen nie mand in huis te zijn en dus gaf hij kort en duidelijk zijn voorschriften, drukte beiden de nauwkeurige naleving daar van op het hart en maakte zich gereed om heen '.e gaan. Maar Augusta hield hem terug een r.ieuwo vreeseüjke angst was bij haar opgekomen, die haar zelfs hare bezorgdheid orq het leven van haar moeder deed vergeten. „Dokter, is die ziekte ook besmettelijk?" Hare stem beefde. „Neen, zeker niet. Hoe komt u op die gedachte „Ik dacht.. J.n Berlijn heerschen de pokken en ik vreesde een oogenblik, dat iets degelijks ook wel bij mama zou kunnen opkomen." „Wees zonder zorg, juffrouw Wil helmi," hernam de dokter met een spotachtigen glimlach. „Uw moeder heeft zich een longontsteking op den hals gehaald, en die is, gelijk u wel zaL weten, niet besmettelijk, Adieu Met een zwaar hart keerde Augusta naar de ziekekamer terug. Langzaam, verstreken de uren. De voorgeschreven medicijnen schenen zonder uitwerking te blijven. Steunend wentelde mevrouw Wilhelmi zich heen en weer op haar bed, totdat zij eindelijk in een sluime ring viel, waaruit zij echter van tijd tot tijd met een luiden gil ontwaakte. De morgen brak aan, maar het weldadige licht bracht geen beterschap. Ook de volgende dagen niet. Wel scheen de pijn eer. weinig te bedaren, rnaar de ademhaling werd hoe langer hoe moei lijker. Ht gezicht van den dokter werd bij iedere volgende visite ernstiger. -ti -I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1