ONS BLAD BUITENLAND. BINNENLAND BinneitL Nieuws, FEUILLETON Ontjer Valsche Vlag No. 235 WOENSDAG 20 JULI 1921 ff Abonnementsprijs: Brieven mt Frankrijk. De Grondwetsherziening. Me JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH SS S3 iPer kwartaal voor Alkmaarf 2.— Voor buiten Alkmaar 105 'Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon REDAcflERNo.i-633' 4^3 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25 elke regel meer f 0 25; Reclames per regelt 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor-; uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan wnrrit on aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,-. f 4Q0-. f 200,-Tf 100, f 60, f 35„J m——m— 'T t\^„a -iL.rtTr^/i Rpv-pTiaan ziin mimster-o SPORTLEVEN IN FRANKRIJK. Het is een ware opluchting dat de wedstrijd tusschen Carpentier en Demp- sey achter den rug is. J e kunt weer een verstandig woord spreken zonder telkens gevaar te loopen de conversatie op die twee boksberoêmdheden te zien ge bracht. Sport, wie zal er de goede zijden niet gaarne van erkennen, maar de uitwas gelijk wij die in de afgeloopen weken hebben meegemaakt, is minder vaardig niet alleen, maar getuigt van een verwildering van zeden, een achter uitgang van waarachtige, geestelijke beschaving dat is nu eenmaal het ge vaar van een verzamelnaam dat er zooveel onder gebracht kan worden, dat er feitelijk buiten moest blijven. Sport als verzamelnaam, wat omvat het al niet, het elegante tennis en het woeste rugby, het aristocratische golf en het burgerlijke kolfspel alles heet tegenwoordig sport, zelfs het dansen willen sommigen er onder rekenen. De dans is dan zeker de „trait d'union" tusschen de sport en de kunst die zoo vaak in één naam worden genoemd, ofschoon zij zoo weinig met elkaar hebben te maken. In Frankrijk is het sportleven na den oorlog bijzonder toe genomen, het aantal clubs is op sommi ge plaatsen achtmaal vergroot en dieper vooral is het besef doorgedrongen dat sport noodig is om het lichaam physiek te ontwikkelen. De heer Gaston Vidal, onderstaatssecretaris en tevens des kundige op sportief gebied heeft de buitenlandscbe journalisten iets daar omtrent veHeld gïuui. onderscheid maakte hij tusschen de voorbereidende oefeningen voor het militaire léven en de sportieve daden ten doel hebbend het lichaam tot volle kr-acht te brengen. Mee gaf hij toe dat een volk dat met liefde de ernstige sport beoefent, weerbaarder is dan een ander en vooral spoediger gereed om zoo noodig het vaderland te verdedigen. Engeland en Amerika hebben de proef op de som geléverd. De toekomst op militair gebied is voor ieder land .en voor elk volk op dezen weg gelegen, weerbaar door lichaams oefening, gereed te zijn, als de nood dringt, rnaar geen militairisme in den zin dien zij thans kennen. Niemand beter dan de staat kan de goede sport bevorderen door aanmoe diging eenerzij ds en door financieelen steun, die de meeste clubs behoeven aan den anderen kant. De heer Vidal betreurde het dat in Frankrijk de staat in dit opzicht nog zoo weinig doet. Hij zou wenschen een .office National" dat over een eigen budget zou beschik ken en hoewel ressorteerend onder een of ander ministerie, toch een zelfstan dige functie zou uitoefenen. De belang rijke bedragen daarvoor aangevraagd ziin door de kamer geweigerd en in de naaste toekomst zal een dergelijk in stituut nog wel tot de vrome wenschen blijven behooren. De vrouw heeft ook haar intree in de sportwereld op veel grooteren schaal gedaan, meer dan vroeger neemt zij actief deel aan ver schillende sportbetoogingen. Bij eene beoordeeling van het al of niet ge- wenschte hier van, geldt allereerst een onderverdeeling van de diverse takken van sport, waarvan het meerendeel niet in overeenstemming is met de ei genschappen die wij van een vrouw ver langen. Wij wenschen geen vrouw te zien in een spel, waar bruta kracht een der hoofdfactoren of ongracieuse be wegingen de vrouwelijke waardigheid afbreuk doen. Evenals de overdreven verheerlijking van zoogenaamde sport-, helden, alsof hun daden wereldschok kende gebeurtenissen zijn, is het be oefenen van „elke" sport door de vrouw, een uitwas waartegen niet genoeg gestreden kan worden. De sport kan ook van beteekenis zijn in het in ternationaal verband, om de betrek kingen tusschen de verschille: de vol keren op vriendschappelijke wijze te onderhouden. De Olympische spelen zijn daar het voorbeeld van. In 1924 zal Parijs het voorrecht hebben die spelen binnen hare muren te zien plaats vinden, Nog is geen stadion bekend waar die kampstrijden van meest uit eenloopenden aard, zullen worden be slist en de groote vraag is waar in Parijs de plek te vinden, groot genoeg om de sportwinnenden uit alle hoeken der wereld, te bergen De tijd van voor bereiding is nog lang en de oplossing zal in ieder geval worden gevonden. De leiding berust bij het „Comité Olyrn- pique Franpaise, en de staat zal slechts waar het geven van subsidie betreft, zich met deze spelen bezighouden. Een bedrag van 40 millioen francs is aan gevraagd en men hoopt deze subsidie, gelijkelijk door de stad Parijs en het gouvernement te dragen, voor 't groot ste deel althans, te verkrijgen. Een bedrag van 500.000 frs. is reeds toegestaan om propaganda in de ver schillende landen te maken, den weg te bereiden die in 1924 naar de Olympische spelen te Parijs moet voeren. Volkomen eens ben ik het met het slotwoord van Gaston Vidal, dat de grootsche sport- betooging, een uiting van vrede moet zijn en de banden tusschen de verschil lende landen nauwer moet toehalen. Als de 8e Olympiade zal staan in het teeken van 'n werkelijken en algemeene wereldvrede en slechts het verlangen sportief te overwinnen de deelnemers zal bezielen dan mag Parijs meer dan gelukkig zijn de eerstkomende Olym piade op haar terrein te zien afwikkelen. Wij weten het, Frankrijk of Holland zou aan de beurt zijn; laten zij Frankrijk het verkregen voorrecht van harte gunnen en hopen dat het er vreugde van mag beleven. Mr. P. v. S. 13 Juli 1921 Parijs. Opper-Sllezië. Nieuwe gevechten. In dan nacht van 16 op 17 Juli kwam het in den o ml rek van Rosenberg tot nieuwe beneden-gevechten. Tegenover grens bij Rozaiio-wilsch ligt een Poolscli ulanenregiment, een infanterieregüment en een regiment genietroepen. Weerspannige Polen Uit Oppeln wordt gemeld, dat de span ning tusschen de Polen en de Engelsche en Italiaansche bezettingstroepen aan liet toenemen is, daar de bezettingstroepen, speciaal wat de ontwapening be>Lreft, met kracht optreden. Botsingen tusschen de insurgenlen en de Engelschen in het in dustriegebied zijn aan de orde van den dag. De opmerkelijk snelle terugkeer van generaal Lerond, die op een inspectiereis op het vroeger door de Polen bezette ge bied was, wordt aan oneenigheden. met de Engelschen toegeschreven. De verdaging van de bijeenkomst van den Oppersten Raad. De Parijsche bladen melden, dat, daa-r LJ-oyd George Augustus met vacantie gaal en Briand meent, dat men gegeven den toestand in O. S in de tweede helft van Juili niet tot een beslissing kan komen, de bijeenkomst van den Oppersten Raad sine die is verdaagd. Reuter seint uit Londen een bericht van dezelfde strekking. De toestand in Ierland. Vredespogingen- Lloyd George en De Valera hadden Maandagmiddag een conferentie, die één en driekwart uur duurde. Zij zal Donder dag voordgezet worden. Na een onderhoud met Lloyd George Maandagavond. keerde Craig met twee van zijn ambtgenoot-en nar Belfast terug. CTaig verklaarde, voldaan te zijn over de vredespogingen Craig over den toestand. Graig, die vóór zijn terugkeer naar Bel fast, in een interview zijn voldoening uit sprak over het verloop der onderhande lingen, legde er nochtans den nadruk op, dat Noord-Ierlanid zich bij de verkiezingen uilgesproken had tegen een afscheiding van Engeland. Craig was daarom bijzon der er mede ingenomen, dat De Valera zijn eischen baseert op het zelfbeschik kingsrecht. Uister eischt immers ook dit recht, en oefende het reeds uit. Bereikt De Valera overeenstemming met Enge land ten aanzien van Zuid-Ierland, dan is het Noorden van harte beTedd tot samen werking met het Zuid-en, waar beider be la-ngen samengaan. De „Daily News" is de opvatting toe gedaan, dat Craigs interview een dei'ini- lieven triomf voor Uister en een dreigen de afbreking der vredesonderhandelingen beleekent. Afgescheiden van het feit, zeat -het Wad, dat de politieke leid-eis vèrkia- rin-gen afleggen om zich te dekken, blijft d e quaes tie van oorl-og of vicde-oan .Ulster om te beslissen. Het b'ad verneemt, dat n-o-g een bijeenkomst van Valera en Craig in Belfast op -het program staat. De militaire autoriteiten te Dublin kwa men met de S-inri Feiners overeen, dat de beperkingen ten aanzien van kermissen en markten opgeheven zouden worden De Smn Feiners noodigden de Iersche bur gers uit, de loopgraven te dichten, brug gen te herstellen en andere hinderpalen op wegen op te ruimen, om -het hou-d-en SVen™" 6,1 marktCn '6 Vergemak- DE FILIPPIJN-EN. T7 ^eslmLnsler Gazelle verneemt uit New-York, dat blijkens een bericht „«d gezaghebbende bron" president Harding er niet tegen is, diat op de ont wapeningsconferentie te Washington ook de positie van d-e Filippijnen in behan deling zal komen. De onafhankelijkheid van d-e Filippijnen zou er ten deele van worden afhankelijk gesteld, of de mogendheden bereid zullen wezen, de ter ritoriale onschendbaarheid1 te waarbor- gen. Het onderhoud van de forten op de Filippijnen is een bron vam groote uitga ven voor de Ver. Staten en de Amerika nen zien roet groote bezorgdheid de nood zakelijkheid tegemoet om, nadat eenmaal de Filippijinijen onafhankelijk zijn ver klaard, nog eten beschermenden ring van verdedigingswerken rondom den archipel Ie moeten in stand houden. DE VOEDSELNOOD IN RUSLAND. De minister vnn buatenlamd-sch-e zaken van^ de Russische sovjet-republiek, Tsjit- sjer.in, heeft, naar wij vernemen, den Berlijn sch en vertegenwoordiger van de Am.erikaansc.he Hearslpers, den lieer Karl Wiegand. een leiegram gezonden, waarin bij verklaar!, dat de sovjet-regeering geen beroep op Amerika heeft gedaan om le vensmiddelen te verkrijgen. Fritijof Na,n- sen heeft op zijn eigen houtje aan Sov jet-Rusland zij® diensten aangetbodlen om in de districten, die door denhongersn-ood worden bedreigd, een hulporganisatie in hel leven te roepen. Met dit telegram wordt dus de eerste officieele bevestiging gegeven van den kri li-eken toestand dier voedselvoorziening in Rusland-, DE VERHOUDING TUSSCHEN ENGE LAND EN FRANKRIJK De .Daily Mail" zegt officieel iigei-ichl ie zijn, dat de betrekkingen tusschen En geland en Frankrijk gespannen kunnen worden genoemd ten gevoig-e va,n de mee- n.ingsvers-cbi-llen aangaande de Opper-Sile- zisclie kwestie. Het blad voegt er aan toe, dat de Britse.he regeering pertinent wei gert nieuwe 1 roepen naar Silezië -te stu ren, overtuigd zijnde da daarvoor geen enkele noodzaak beslaat. ONTBINDING VAN DE ZWEEDSCHE KAMER. De Zweedsche regeering heefUheslolen de Tweede Kamer van den Zweedschen Rijksdag te ontbind en. tengevolge van het wetsontwerp is aangenomen waarbij de verkiezingen op een breedere basis dan lot nu toe zulten plaats hebben en de vrouwen het kiesrecht krijgen. Stockholm alleen zal 275.000 kiezers hebben dit jaar, tegen 75000 in het vorig jaar; het aantal vrouwelijke kiezers in Stockholm bedraagt ongeveer 160.000 en het aantal mannen tot .stemmen gerechtigd 115.000 tegen 75000 vorig jaar. De verkiezingen te Stockholm en Gothenburg zullen 16 September plaats hebben en voor de andere deelen van Zwe- ddh 'Zondag 11 en 18 September. rDE KWESTIE DER WISSELKOERSEN. De financieele deskundige Professor in de politieke economie Gustaf Cassel schrijft in „Svenska Dagbladel" een arti kel, getiteld: „Internationale overeenkomst in de wisselkoers-politiek". Op deze ma nier kan 'liet niet langer voort-duren, schrijft hij. De volkeren moeten volgens een plan handelen teneinde de stabiliteit van dn Internationale geldswaarden te ver krijger} en tegelijkertijd van de wisselkoer sen. Ife eerste stap tot zulk een overeen komst moet zijn een conferentie tusschen de vertegenwoordigers van de belangrijkste volkeren en de leidende kenners in deze kwesties. De tijd ds rijp voor zulk een con ferentie. De kracht van de huidige malaise is zoo sterk, dat zij tot actie dwingt. Leiden de m innen in Engeland en Frankrijk we ten reeds dat de politiek van een voortdu rende ioeneming van geldswaarden fataal is Ik geloof dat .ook de Vereenigde Staten van Amerika dezelfde overtuiging beginnen te krijgen, en hiermede is de grondslag voor samenwerking klaar. GEM ENGDE" BUITENL. BE RICHTEN. GAAT DE PEINS VAN WALES EER LANG TROUWEN? In de zomervergadering van de Na tionale Vergadering der Engelsche Staafekerk te Westminster heeft, naar de „Daily Mail" meldt, de bisschop van Ripoit gezegd, dat het zeer aannemelijk is dab de Prins van Wales binnenkort zal gaan trouwen. Dit z a wijziging noodzakelijk maken in hei officieele Gebedenboek, omdat dan de prinses van Wales daarin moet wor den genoemd en er was last gegeven geen boe'oer te verkoqpen voor de wij ziging zou hebben plaats gehad. Elke geringe wijziging kostte duizenden pon den en de kosten voor een gewijzigd Ge bedenboek zouden zéér hoog zijn. Hij meende dat de financieele commissie moost trachten inlichtingen te krijgen. DE DAMESHOEDEN. De geestelijke van St. Jude's te Hamp- stead in Londen, is verontwaardigd over de groote randen der dameshoeden. In het blaadje dat bij in zijn parochie uit geeft, zegt hij dat de hoeden bij den avondmaal-dienst soms van dien aard wa ren, dat men moest raden of zij het ge laat eener blanke of kleurlinge over schaduwden. Hij meent dat het tijd wordt de kerkbewaarders te wapenen met soherpe scharen. HET'DRANEVERBRUIK IN ENGE LAND. De „Westminster Gazette" merkt op, dat blijkens" de statistieken het aantal vergunningen zoowel voor het tappen als voor het verkoopen in flesschen in 1920 verminderd is; het aantal in geschreven „clubs" is echter sterk ver meerderd. De eerste soort van vergun ningen is in geheel Engeland met 806 gedaald, de tweede met 146; het aantal clubs is gestegen met 900; op 1 Januari 1920 bestonden er8994. Uit verschillende deelen van Frank rijk komen berichten over hevig onweer: uit de omstreken van Lyon, in Savoye, boven Aueh, Saumur enz. gepaard gaande met geweldigen regenval en hagelslag. Onder het pakkend opschrift: „Door een telefoon gered" maken de Engelsche bladen melding van een wel merkwaar dige wijze, waarop het parlementslid Ho ward Griften te Londen ternauwernood fent, dat door den vorigen Rijksdag een aan een wissen dood ontkwam. Deze parlementaire geluksvogel bevond zieb namelijk in zijn slaapkamer om zich te kleeden, toen hij werd „opge beld". Hij spoedde zich naar het- tele foontoestel en op hetzelfde oogenblik, dat bij zijn slaapvertrek verlaten bad, stortte met donderend geraas de zware zolder boven dit vertrek in, de plaats waar bij zoo juist gestaan had, met hon derden kilo's zwaar puin bedekkend. De v-oor de reederij te Alzona ge bouwde stoomboot „EE-rna-te"" van 1360 ton draagvermogen -heeft hare proefvaart gemaakt-. Het schip ds vooral voor vee transport gebouwd en dienovereenkom stig ingericht. Op 20 Juli opent d-e Kiel-Kors-or-lijn een gereg-elden diienst met diagelijlksche vaarten in beide richtingen. De .prijzen van oelstof voor s-tukpa- pi-er zijn te Manheim met 300 Mark ver laagd. Men meldt uit Swiinemundc, dat bij een zeilwedstrijd bij hooge zee de zeil boot van den bankier St-ein ni-t Swine- mu-nde is omg-eslag-en. Van de 4 inzitten den zijn er 3 verdronken; die eigenaaT werd door oen visschersboot gered. Op een groot aantal groote land goederen in Vor—-Pommern is een staking uilgebroken. D-e oogst loopt groot gevaar. De staking m-oet aan communistische agi tatie zijn toe te schrijven. Het Hamburger Fremdenblat-t ver neemt, dat het diorp Ja vin-en (bij Vene tië) geheel is uitgebrand. De schade be draagt meer dan 1 millioen lire. Naar de ILimburger Corres-p-ondlenz verneemt, heeft de Wit-Russische reg-ee^ ring aan generaal Zel-ig-owsky dsn oorlog verklaard. Uit Warsoh.au wordt gemelddat in de Poolsche Staatscourant de opkomst wordt gelast van de 'lichtingen 1885 1894 der Poolsche grensdistricten Sn het Oosten. Het Hamburger FremdenMaltt ver neemt, dat een overstroom,irng giroote schade in Kioto heeft aangericht. Hon derden pers-onen zijn om het leven geko men Naar de bladen te Straatsburg mel den, vond in Mnblhansen .een groote de monstratie-optocht plaats van in loon strijd gewikkelde textielarbeiders, waar aan meer. dla-n 20.000 personen deelnamen. In dien stoet werden ontelbare roede va nen en plakkaten medegevoerd, met op- opsohrift: „Weg met het miJitairi-s-me". „Weg met het nationale bloc". Geeft on zen kindleren brood en kleed-eren. De politie hield rich zeer terughoudend. EEN BELANGRIJKE DIEFSTAL TE KEULEN. Voor een millioen aan juweelen gestolen. Te Keulen is dn een jnwel-ierszaak een aanzienlijke diefstal gepleegd. De waarde van bet gestolene, waaronder zieh een paarfen collier met 413 paarlsn ter waar de van een kwari milli-oen, 64 briütenten ringen en oorbellen bevinden, bedraagt meer da-n een millio-en mark. Er is voor aanhouding d,er -daders een belooning van 100.000 Mark uitgeloofd. In Zuid-Duitschland duurt de onge wone hitte-periode voort. Het watergebrek beeft de-overheden gedwongen, tot rant soeneering van het waterverbruik over te gaan. De Neckar beeft bij Heidelberg en Mannheim een zoo lagen stand, als de -laatste tientallen jaren niet het geval is ge weest. EEN OUDE GESCHIEDENIS. Nn de heer baron Beyens benoemd is tot Belgisch gezant bij het Vaticaan is het voor ons Nederlanders wel zeer interessant te vernemen, wat het Belgische blad „Bien Public" weet te vertellen over de merk waardige omstandigheden waaronder deze uitstekende diplomaat tijdens den oorlog zijn ontslag indiende als minister van buitenland'sche zaken. Deze mededeelingen zijn inderdaad van belang in verband met de geschiedenis van het Belgische annexio- nisme. „Bij gebrek aan ernstige bezigheden koes terden sommigen te St. Adresse de idee, dat Nederland ons het een en ander schul dig was, schrijft „Bien Public." Baron .VRIJ NAAR HET DUITSCH. TWEEDE DEEL. U „Juffrouw Wilhelmi, ik houd het voor mijn plicht u oplettend te maken, dat de toestand uwer moeder ten naaste bij hopeloos is." Het was de vijfde dag der ziekte. De dokter had Augusta een teeken gegeven urn hem te volgen,hij stond nu met haar tan 't venster der kleine huiskamer, waar zij nauwelijks vier maanden gele den van haren beminde voor altijd afscheid had genomen. Waarom moest °P) dit oogenblik daaraan denken was 't het groote contrast tusschen naar toenmalige droomen van geluk en grootheid, en haar troostelooze positie thans, die de herinnering aan die gebeur tenis als een kwellende spookgestalte telkens weer opnieuw voor haar ziel deed verrij'zen „Ik wil daarmede niet zeggen, dat alle hoop op beterschap verloren is." De dokter voelde plotseling iets, dat op medelijden geleek, met het bleeke meer dan vermoeide schepseltje, dat onder het slaken van een smartelijken kreet haar gelaat met beide handen bedekte. Tot nu toe had hij Augusta voor door en door koud en zelfzuchtig gehouden. Zou zij toch een hart heb ben „Dus u meent, dat mama.nog weer gezond kan worden stamelde Augus ta. „O, als u wist, hoe ellendig, hoe ongelukkig.." Zij zweeg en zonk snik kend op een stoel neer. „Wij willen ons best doen, juffrouw Wilhelmi. Maar ik mag het u niet ver zwijgen, dat de afloop der ziekte zeer twijfelachtig, is. Het zou niet goed zijn, voor uw mama langer te verzwijgen, dat het tijd voor haar is, zich voor te bereiden op de reis, die wij allen vroe ger of later moeten aanvaarden." „Neen, neen riep Augusta huive rend. „De angst zou haar dooden. zij is zoo zwak." „Juist omdat zij zwak en naar einae misschien nabij is, moet men haar de waarheid niet langer verzwijgen. Moge lijk heeft zij nog het een en ander in orde te maken." Beyens deelde aan zijn minister-collega's mede, dat men daar niet mee moest be ginnen en dat men de gebeurtenissen moest afwachten. Men bleef echter aandringen, men dwong. Het ging er om een memorandum van onze grieven en onze eischen op te stellen. Alles wat de beer Beyens van liét ministerie kon verkrijgen was, dal het Belgisch pro gram beperkt bleef tot verzoeken van juri- disohen aard. Alle eisclicn van territorialen aard werden in het halfduister gelaten. Het -document werd naar Londen en Parijs gezonden, maar geen van beiden gaf ant woord. Dat was een penibele verrassing voor sommige collega's van den heer Beyens. Onze minister van buitenlandsche zaken begaf zich, op verzoek van den minister raad naar Londen om -direct met het Foreign Office te onderhandelen. Op bet Charing-Cross-station wachtte -hem de beer Hymans, die toen gezant was bij bet Engelsche hof. De heer Hymans stond paf. Hij 'had1 juist de besluiten ver nomen, wélke de Engelsche regeering ge nomen had. Zij zouden een bliksemslag zijn voor het -kabinet van Havre. Eeaigen tijd tevoren had de regeering van Den Haag te Londen en Parijs een vraag om uitlegging gediaan inzake de Bel gische beweging, zoo zei-de hij, en waarom trent zij zonder uitstel bet gevoelen der geallieerde regeeringen wenschte te ken nen. Londen had aan den -heer Hymans d-oen weten, -dat het antwoord van Engeland aan Den Haag, in overeenstemming met Parijs, verpletterend zou zijn voor de Belgische regeering. De heer Beyens verscheen op hef Foreign Office en hij meende niet beter te kunnen doen dan te verklaren dat de Bel gische regeering onder een lichtelijk gewij- rigdlen vorm dezelfde meening was toege daan a-Is Londen en Paraijs in hun ant woord op de Nederlandsche nola hadden uitgedrukt. Dit fiasco, dat de Belgische regeering had kunnen vermijden, indien men naar baron Beyens -had geluisterd, werd door sommige collega's nog o-p zijne -rekening gegooid en van dit oogenblik a£ hielden zijn tegenstanders niet op hem onmogelijk te maken. De kwestie-Tabora deed bent heengaan. t VOORLOOPIG VERSLAG. (Vervolg.) Verscheidene Heden verklaarden', idat deze herziening ui-et aan hunne ver wachtingen beantwoordde, als wordende hierin gemist de uilbouvr van de demo cratische instellingen -door de Regeering op 20 Nov. 1918 toegezegd, en omdat de voorstellen niet radicaal en democratisch genoeg 'zijn, terwijl ook op sociaal gebied geen pers-pecti-even vo-rd-en geopend-. Be toogd werd door ben o.m. dat de Grond wet veel ruimte m-oet la.ten aan den groei onzer Staatkundige instellingen en de richtlijnen moê-t geven, voor de maat schappelijke ontwikkeling, voor zooverre deze laatste ook in de weigering tot gel ding kom-t; dat, zoolang de leadii-ng op Staatkundig gebied nog in handen van de burgerlijke partijen is, daarmede reke ning zal zijn te houden bij de ei-schen d-ie aan deze herziening worden gesteld en zal moeten worden berust in verscheide ne bepalingen doe niel zouden worden ge handhaafd indien liet zwaartepunt van -de Regèc-ring bij de arbeidersklas-se was gelegen Zij ach-tten het dan ook nutte loos thans aan te dringen op afschaffing van het Koningschap, op opheffing van de schei-ding -tusschen wetgevend en uit voerend gezag en op erkenning va-n het collectivisme, het recht van d-e volksge meenschap op den eigendom van de pro ductiemiddelen ,al zou de Onteigenings wet wel i-n dien zin kunnen worden ge wijzigd, dat de weg daartoe werd geij o-pend. Ten bewijze dat deze herziening niet voldoet aan hetgeen eisch is van de mocratie, werd verder betoogd dat daar- ■toe nog vele verouderde pra-orogatieven uit d-e Grondwet zouden moeten verdwij nen, b.v. vrijdom van Koning en Prins van Oranje van a-lle personeele lasten, d-e bepaling-en betreffende adeldom en die betreffende ridderorden; een consequente „Mijn God, mijn God jammerde Augusta radeloos. „Nu, nu, maar niet het hoofd1 ver loren, juffrouw I" vermaande de dok ter. .„Zoolang wij nog hoop hebben, willen wij den strijd niet opgeven, maar Jiet 'is altijd goed op het ergste voorbereid" te zijn. U is katholiek, niet waar Nu laat dan een priester halen en wacht er niet te lang mede. Met de belofte vóór den avond nog eens naar de patiënte te komen zien, nam hij afscheid en liet het jonge meis je in een toestand achter, die aan ver twijfeling grensde. Augusta had, wel is waar, nooit met een hartstochtelijke genegenheid aan haar moeder gehan gen, maar deze was toch op God's wijde wereld het eenige wezen, dat haar liefde toedroeg. Hoe onuitspreke lijk verlaten zou zij voortaan zijn Maar niet alleen datde dood harer moeder zou haar eensklaps in armoede en ellende storten. „Wat zal ik beginnen steunde zij handenwringend. „Doodarm, Zonder familie, die zich mijner zal aantrekken, zonder vrienden Wat zal ik beginnen O, mijn God, wat zal ik beginnen Langzamerhand werd zij bedaarder Gelijk een drenkeling aan een stroo- halm, zoo hechtte Augusta zich aan de gedachte, dat een verandering ten goe de nog mogelijk, nog niet geheel on waarschijnlijk was. Een priester Wat zou zij haar moe der nu zeggen, om haar op zijn komst voor te bereiden Haar moeder vreesde den dood Zij had altijd de gedachte aan den dood van zich verwijderd, nooit vrijwillig er van gesproken, en het aanhooren eener preek over dat onderwerp kon haar dagenlang in een onpleizierige stemming brengen. Zou zij niet doodelijk schrikken, en kon dat nu juist niet noodlottig worden voor haar En toch de tijd was kort, zij moest het wagen Dralende begaf zij zich naar de ziekekamer, nam plaats voor het bed en legde haar hand op de van koorts gloeiende rechterhand harer moeder. „Hoe gaat het u, mama „Gij hebt met den dokter gesproken, wat zeide hij hernam mevrouw Wil helmi zonder haar vsaag te beantwoor den „Verzwijg mij nietswat zeide hij „Hij meent datdat de ziekte nogal ernstig is.", stamelde Augusta „Als u meer eetlust had, zou de zwakte spoedig overwonnen zijn „De waarheid, zeg mij de waarheid Viel haar moeder haar in de rede, terwijl zij krampachtig den arm harer dochter omvatte. „Moet ik sterven „O, mama riep Augusta en barstte in tranen uit. i -f 'r Ti - Een minuut lang heerschte een diep stilzwijgen, Augusta zocht tevergeefs naar woorden, en mevrouw Wilhelmi staarde met wijdgeopende oogen in de verte. „Ik wist het," begon de zieke einde lijk fluisterend „In den vorigen nacht, toen ik zoo stil lag en scheen te slapen is het mij duidelijk geworden „Spreek zoo niet, mama 1" riep Au gusta radeloos „De dokter houdt uw toestand niet voor., niet voor zoo ge vaarlijk U wordt zeker weer gezond „Als men zoo ver gekomen is, ziet men vele dingen anders in dan in ge zonde dagen," ging mevrouw Wilhelmi voort, zonder op de woorden harer dochter te letten „Hoe nietig komen mij nu rijkdom en titels voor IToe armzalig en zonder waarde I Wat is er van mijn eerzuchtige droomen ge worden Ik laat u alleen en hulpeloso achter Augusta antwoordde nietzij was snikkend voor het bed op de knieën gevallen. „Ik heb veel gezondigd in mijn leven, maar het onrecht, dat ik heb aangedaan drukt mij het meest," fluisterde de zieke na een pauze „Ik heb in uw jong hart hoogmoed en ijdelheid gezaaid door woord en voorbeeld leidde ik u op den verkeerden wegt. O God! hoe pijnigt mij deze gedachte op dit oogen blik Kon ik toch goed maken, hetgeen ik misdreven heb, maar het is te laat 1" „Mama snikte Augusta, „O, ma ma „Indien ik u niet overgehaald, ja, ten naastebij gedwongen had, aan Mat; zij-n woord terug te geven, zoudt gij nu niet zoo verlaten en hulpeloos ach terblijven, en ik zou rustiger kunnen sterven „Neen mama, dat was mijn eigen, L;ije wil," hernam Augusta met een bitterheid, die haar moeder niet geheel begreep. (Word: vervolgdJ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1