S5OmS BLAD BINNENLAND buitenland. FEUILLETON Onder Valsche Vlag DONDERDAG 2U 14e JAARGANG |99 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Se No. 336 NOORD-HOLLAK Abonnementsprijs Pc* kwartaal voor Alkmaar1 2. VoV-ui'en Alkmaarf 2 85 Ma OvTilustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Aan aiie abonné's i92i r DAGBLAD ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 Va pei Lü!l Advertentieprijs: Van 15 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanboa" bij voor- itbetabng per plaatsing f 0.60 1 'ngensterffe onder I- omsch-Katbolieken. wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400, f 200, f 100, f 6Q, f 35, f 15. de De heer Fr. Spierings geneesheer te Heer Hugowaard, brengt in het R.-K. Art senblad de kwestie der groote zuigelingen sterfte onder de katholieken ter sprake. Hij memoreert de bekende groote zuige lingensterfte in de Zuidelijke Provf iciër, en zelf Branbaiider zijnde, was de heer Spierings voorheen gewoon die groote zui gelingensterfte te verkviren uil de geweste- ijke sociale en andere omstandigheden. „'"'hans", zoo schrijft hij, „bijna 6 jaar praküseerend in Noord-Holland, waar de sociale omstandigheden der plattelandsbe volking zoo geheel anders, en over het al gemeen zooveel beter zijn, trof het mij al spoedig, dat ook hier onder de R.-K. de zuigelingensterfte zooveel grooter was, dan onder het niet R.-K. gedeelte der bevol king „Om daarin een juister inzicht te krijgen, he"A ik mijn gemeente (Heer-Hugowaard, pl.m. 4300 inwoners) bestaande uit een wel varende plattelandsbevolking de zuigelin gensterfte nagegaan over de laatste 40 jaren gesplitst naar den godsdienst in R.-K. en nict-R.-K. Over die 40 jaren (18811.Q20) is de ge middelde zuigelingensterfte dus de sterf te van kinderen beneden het jaar per 100 levend aangegevenen voor de niet- K&tbil:e*en 7,4, voor de Katholieken 15,6, dus voor de katholieken meer dan het dubbele. Terwijl dus het cijfer voor de niet-katholieken zeer goed is moet de donkere kleur op de kaarten v. d. Ned. Bond tot Bescherming van Zuigeling-en enkel en alleen geweten worden aan de Katholieken. Hierbij zij nog opgemerkt, dat de zuige lingensterfte onder de katholieken niet da lende is, zooals blijkt: Zuigelingensterfte onder de Katholieken over de laatrie 4 vijfjarige perioden: 13 01-05—14.25 1906-10—15.07 rj 11-15—15.58 '16-2016.54 Dit zijn loch gegevens die tot nadenken stemmen. Daar hapert iets. Vanzelf dringt zich hier op de kwestie van het hooge ge boortecijfer onder de R. Kath. Dat cijfer is ook hier ia het Noorden, onder de R.-K. zeer veel hooger dan onder de andersden kenden. De juiste cijfers daarvoor op te geven is mij nog niet gelukt docli deze doen niet direct ter zake. Feit blijft dat van alle levend aangegeven R.-K. kinderen er in het eerste levensjaar ruim tweemaal zooveel sterven dan van de niet R.-K. Ik heb nergens een eenigszins uitgebrei de schifting v. d. zuigelingensterfte bij R.-K. en niet R.-K. gevonden mocht die wel bestaan, dan houd ik mij voor aanwij zing aanbevolen zoo niet, dan voelen an deren misschien neiging dit ook eens na te gaan; met de gegevens van den Burgerl. Stand is dat vrij eenvoudig te doen. D<in wordt misschien met juistheid aan getoond of dat groote verschil overal be staat en is daarmee de vraag beant woord of overal de zuigelingensterfte on der de katholieken zoo onrustbarend, hoog is. Cen volgende vraag is: Waarom is dat zoo? Reeds boven wees ik er op dat mijn cijfers gelden voor een bevolking waar geen sprake is van fabrieks- of landarbeid der gehuwde vrouw factoren die bij de verklaring der hooge cijfers voor de Zuide lijke provinciën wel zijn aangehaald. Allicht moet voor een gedeelte de oor zaak worden gezocht hierin, dat in de kin derrijke Roomsche gezinnen niet de zorg aan de zuigelingen wordt besteed (kan worden besteed?) als bij de over het alge- ieen veel kleinere gezinnen der niet R. iath. Docii met deze verklaring zijn wij er niet af. En tot op heden is de invloed van moeder- en bakercursussen nog zeer ,ering. De voeding blijft wel een der hoofdoor zaken en uit de mij ten dienste staande gegevens der laatste 4 jaren blijkt, dat de borstvoeding bij de R. Kath. alhier bij niet de helft der zuigelingen wordt toegepast bi; niet katholieken bij ongeveer twee Ook dit geeft weer een gedeel telijke verklaring. Ik kom dus tot de slotsom dat er (over al?) een verontrustende zuigelingensterfte beötaat speciaal onder de katholieken. Het zal wel noodig worden, dat daarop door de R.-K. artsen eens wat dieper wordt ingegaan, dat wij trachten de oorzaken daarvan op te sporen en de middelen aan geven ter verbetering." Tot zoover dr. Spierings. Terecht merkt dei'3 Roomsche medicus op, dat het wel noodig zal zijn, dat de R.-K. artsen hierop eens wat dieper in gaan. Op de eerste plaats dienen wij n.m. te weten, of het geval in Heer Hugowaard oen (toevallige?) uitzondering of een vrij algemeene regel is. Tot nog toe hebben Brabant en Lim burg het bedenkelijke genoegen gehad om altijd maar weer aan tot afschrikwekkende uitzonderingen te worden genoemd bij den overigens zoo gelukkigen stand "van^ de zuigelingensterfte in ons land. Nu insinu eert dr. Spierings, dat ook elders de Ka tholieken ten deze schuld hebben. Het is dus zaak, dat allereerst ten deze vertrouw baar cijfermateriaal wordt verstrekt, alvo rens er conclusies worden getrokken. Wel lijkt het ons niet onwaarschijnlijk, dat overal liet cijfer der zuigelingensterfte bij de Katholieken betrekkelijk hoog zal 2,jn Immers, dr. Spierings zinspeelt er zelf al reeds op, dat de kinderrijke gezinnen veel meer betrekkelijk èn absoluut veel meer kans bieden lot zuigelingensterf te dan gezinnen met weinig kinderen. En het gewoon menschelijk verstand do-et ons al reeds begrijpen, dat in gezinnen, waar ieder jaar een nieuwe sprui". geboren wordt, -de zorg voor de kleinen vaak min der zal zijn, dan daar, waar leder kind drie, vier jaar of langer benjamin is. Toch zijn dit maar hoogstens „verzach tende omstandigheden", die bij een zoo ge wichtige zaak als deze zelfs den naam van verontschuldigingen nauwelijks mogen hebben. Wat dus vóór alles noodig is, is licht, zekerheid, cijfermateriaal en dan zoo noo dig nog veel intensiever propaganda tot be strijding van dit onöulbaar euvel. De toestand in Ierland. De vredesonderhandelingen. Sir James Craig heeft Maandag de vol gende verklaring gepubliceerd. Ik keer naar huis terug, zeer voldaan over de po gingen, die gedaan zijn om den vrede te herstellen. De heer De Valera heeft hél stilzwijgen verbroken en den toestand ver duidelijkt door zijn verklaring, dat hij zijn oisch grondt op het recht van zelfbeschik king. Door een overweldigende meerder heid bij onze onlangs gehouden verkiezin gen de constilutioneele weg om zelfbe schikking uit le drukken heeft het volk van Noord-Ierland besclnkt over zijn eigen parlement, dat persoonlijk door onze hoog gewaardeerde majesteit werd geopend. De heer De Valera en zijn collega's hebben reeds het recht van die zelfbeschikking van Noord-Ierland erkend door het feit, dal zij zei ven Candida ten waren voor dat parle ment en daarvoor hun leuze stelden: „Geen scheiding". Dat was de eenige leuze, waar mede zij voor de kiezers kwamen- en die leuze werd verworpen door de grootste meerderheid, voor zooveivmiij bekend, ooit bij eenige algemeene verkiezing ergens ter wereld verkregen. Staande voor deze onomsiootelijke fei len, staat het nu slechts aan den heer De Valera en het Britsche volk om tot een vergelijk te komen betreffende dat gedeel te van jerland, liggende buiten het terrein, waar ik eerste minister ben. Het volk van Noord-Ierland, waarvoor ik spreek, da% zooals het duidelijk heeft verklaard, over zijn eigen lot beschikken wol, wenscht in geen geval en in geen enkel opzicht iets te zeggen te hebben over het vaststellen v«o cen vergelijk tusschen Groot-Britlanmë m Zuid-Ierland. Is dat vergelijk verkregen, dan kan ik beloven vriendschappelijke samenwerking op gelijken voet met Zuid-Ierland over kwesties, ons beider belangen rakende. Nu wij op dit punt gekomen zijn, keer ik naar Ierland terug om mijn regeeringstaak voort le zetten. Ik weet dat onze belangen volkomen veilig zijn bij het rijksparlement, en natuurlijk staan on.e diensten ten allen tijde lor beschikking. De „Daily Tel." schrijft, dat deze ver klaring natuurlijk een diepen indruk heeft gemaakt in parlementaire kringen en een onaangenamen schok gaven aan allen, die met een optimisme, nooit door de om standigheden gerechtvaardigd, uitgezien hadden naar een spoedige officieele samen komst der conferentie-leden. Degenen, die het best ingelicht zijn hebben nooit ont kend dat groote moeilijkheden moesten worden overwonnen en dat het onverstan dig was zijn verwachtingen te hoog te spannen. Natuurlijk, dat Sir James Craig's ver klaring, die het kenmerk draagt van voor zichtige opstelling, zorgvuldig is bestu deerd, vooral in verband met hetgeen hij zegt van mogelijke samenwerking. Het meest hoopvolle in de verklaring was, dat zij de deur niet positief sluit en de woorden: „onze diensten staan ben allen tijde ter beschikking", schijnen te betee- kenen dat Ulster nog altijd, binnen de woorden der verklaring, bereid is mede te doen aan de onderhandelingen. Er is geen mislukking, maar de kansen omtrent wede zullen beter te bcoordeelen zijn na d'e sa menkomst, die Lloyd George en De Va lera heden weder zullen hebben. Lloyd George wanhoopt niet aan een oplossing, doch de moeilijkheden zijn groot. De „Even. Stand." zegt dat De Valera en zijn vrienden in het einde dezer weck naar Ierland terug denken te gaan. Er kan gezegd dat de ïersehe leider geen beslis sing over de ïersehe kwestie met zich zal nemen. Geen der leden der Sinn Fcin-depu- taiie heeft daar ook op gerekend, daar hun doel was den weg te verkennen voor een conferentie om tot een oplossing te kunnen komen. De markies van Londonderry werd giste ren door den koning ontvangen om hem een adres van den Senaat van Ulster te overhandigen. EEN NEDERLAAG DER ENGELSCHE REGEERING. Het Lagerhuis nam bij de behandeling van de wet op de middelen tegen het ad vies der regeerdng (met 137 tegen 135 stem men) een bepaling aam, waardoor coöpe ratieve veroendgingen vrijgesteld worden van de belasting op naamlooze vennoot schappen. Op een vraag van MacLean wat •de regeer log na deze nederlaag dacht le doen, antwoordde Chamberlain: de be handeling der wet voortzetten. liet amendement, dat dn het Lagerhuis tegen den zin der regeering werd aange nomen, was ingediend door hot parle mentslid Ividd, een coalitie-unionist, die steun kreeg van Asqultb, welke betoogde dat hel bedrag, waar het om ging, maar 150.000 pd.sl. opciscblc uit een totale winst van 80 miildoen pd.sl., die door coöperaties wordt gemaakt; hij bood 'ver geefs aan te overwegen, of de Masting op een andere wijze kon worden geheven. Een aantal leden der regeer'ngs-parijen stemden met de oma fhanikélijke liberalen en de Labour Party vóór het amendement. De aanneming ervan werd niet gejjuich begroet, en een oogenblik heerscht© er op winding. Na de mededeeling van Cham berlain werd de zitting zonder verdere incidenten voortgezet. Chamberlain moti veerde hel besluit der regeering,, om geen politieke gevolgen aan de zaak le ver binden met die opmerking dat rekening werd gehouden met het karakter van het amendement, de beweegredenen der voor stellers, het geringe betrokken bedrag en het groote behang van de wet. DE PROCESSEN TE LEIPZIG. Ongeveer zeventig Lagerhui si-eden, onder wie Bohtomley, Townsbemd, Lcwther en Thomas, leekeniden ©en motie die binnen kort in het Lagerhuis zal ingediend wor- d-esa, waarin diepe onvoldaanheid over het resultaat der Leipziger processen uitge drukt wordt met ©en verzoek aan de re geering om terstond stappen ie doen voor de uitvoering van het verdrag van Ver sailles. DE BETALINGEN VAN DU1TSCHLAND. Naar Hava uit Parijs meldt, deelt de commissie van herstel an ede, dat Duitsch- land een nieuwe storting van ongeveer 31 milih'oen goudmarken in verschillende Europeesche geldswaarden heeft gedaan. Tot dusver is aldus gestort 275.376.690 goudtnark. Tevens deelde de betrokken Duitsehe commissie aan de commissie van. herstel mede, dat de Duitsche regeering een nieuwe storting van 41 mülioen goud mark aanbiedt. De beperking van bewapening. Te N>ew-York verluidt, dat de president besloten heeft dat de senaat vertegen woordigd zal zijn in de Anierikaansche delegatie ter ontwapend ngsconferentie vanwege de met de regeering gedeel de ver antwoordelijkheid in buitenlandsohe aan gelegenheden. Een vertegenwoordiger van Reuter had een onderhoud niet den Japanschen gezant te Londen over Harding's voorstel. De gezant betoogde, dat er geen sprake was van verzet aan Japansche zijde; Japan had alleen gevraagd, wat met de Zuidzee- quiaestie bedoeld wordt. De vraag rijst, of wij opnieuw quaesties moeien gaan lo- spraken welke het verdrag ran Versailles reeds beslist heeft. Het is duidelijk, dat zaken als die van Shantung, Jap en NieiivV-Guinea tot een algemeenee confe- Nicuw-Guineea tot een algemeene oonfe- 5<>.ntie zouden leiden over vragen welke De Poolsche opstand in Opper- Siiezië. Weerbarstige insurgemen. Vain de itn Ho3i«usalza Ier sterkte van oageveer twee regimenten ondergebrachte Poo'Ische opstandelingen gaf slechts een klein gedekte gevolg aan het bevel tol inlevering der wapens. Eerst nadat een sai'vo was afgevuurd, waarbij twee insur genten gedood en 15 gewond werden, konden de muiters worden ontwapend. Duitsche ambtenaren uit het plebisciet-gebied. Conform het bevel van de intergealli- eerite commissie hebben de noHlie-beamb- feïi, die pan-Germaansche propaganda ra.aa.lden, het plebisciet-gebied Zaterdag verlaten. Generaal De Marinis. Hol W. B. meldt uit Oppete, dta-l gene- r al De Marinas, do vertegenwoordiger vul Italië in de intergeallieerde commis- Maandag naar Rome is vertrokken. BROODPRIJS VER'HOOGING IN DUITSCHLAND. Dezer dagen is gemeld, d'al in Duilsch- 'lamid d-e broodprijs door die .regeering met 40 pet. zal wordien verhoogd. Zooals een Rerlijiisohe ce'rrespomden- liebureau van bevoegde zijde verneemt, is er geen protestactie van die vak vereen: gingen -en beambfenbonidien legen de ko mende hroodprijsverhoogiing le verwach ten. De „Vorwa-rls" bevat echter hedenoch tend ©en hoofdartikel over deze kwestie, waarin het hlaid o.a. zegt: „Den arbeider zal niets anders overblijven dan met alle middelen, die zijn organisatie hem in handen geeft, het looin an dte hoogte te drijven. I-Iet zal dte laak dier vakvereeni- gingien zijn, zoo noodig d'e politieke macht van de breed© massa's in Duifsch- land! 'Ie hulp te komen, om bet arbeiden de volk nieuwe eltendle te besparen." Het „Beri. TageMatt" geeft ©enige op helderingen over d© grond-en van deze prijsverbooging. lei het jaar. dat met 15 Aug. afloopt, heeft dte Duitsche regeering 10 milliard M. besteed om den broodprijs lager te stollen dan hij zonder dteze sub sidie zou zijn. DM bedrag moest ten slot te weer d-oor belasting gedtekt wordien. De ongunstige financieel© l-oes'tand laat ©ch- ler niet toe, om op deze wiize voort te gaan. Andere landen, wier financiën er veel gunstiger voorslaan, hebben deze Staatshulp reeds ingeroepen,. De Rijiksre- goering nu had met toestemming van den Rijksdag besloten om dien prijs van het brood' met 50 ,pct. te verhoogen. Op aan drang echter van de economische commis sic besloot de regeer,ing tot een verhoo- ffi'ng van 40 pot, Dezef-die hoeveelheid brood, die vroeger 5 M. kostte, zal thans met 7 M. betaald moeten worden. Deze maatregel zal toch nog ten gevolge heb ben, dat de regeering in het -tijdperk van 15 Aug. 192131 Maart 1922 een bedlrag van 3J44 milliard M. zal moeten bij passen. Br beslaat geen reden om le vermoe den, dan dit broad van slechtere kwaliteit zal zijn. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. LLOYD GEORGE NAAR AMERIKA? De „Daily Mail" beweert dat Lloyd Geoige besloten heeft inden herfst naar Amerika te gaan. DE PRINS VAN WALES NAAR JAPAN? Er is alle reden om te gelooven, (seint Reuter uit Londen) dat de Prins van Wales in Maart of April van het vol gende jaar een bezoek zal brengen aan Japan. De Hamburg-Zuid-Amerika Stoom vaart Mij. heeft de aan Engeland afge leverde 26000 ton groote passagiers- 6toomboofc „Cap Polonia" teruggekocht. Binnenkort zal voor het Gerechtshof te Hamburg een groot proces gevoerd Woor den wegens salversaan zwendel. Er zijn 84 personen aangeklaagd. Behalve tal rijke genee3heeren en andere deskundi gen, zijn meer dan 100 getuigen gedag vaard. De hoofd-aangeklaagden worden beschuldigd en hebben voor 'n deel bekend salvereaan vervalseht, voor het gebruik gereed gemaakt en in grooten omvang in den handel gebracht te hebben. Do steking op de goederen in het district Greifswald duurt voort. De sta king is ook naar het eiland Rügen over gebracht wordt, waar op 20 goederen gestaakt wordt. De steking is aan com munistische opruiing toe te schrijven. Do stalkers hebben geen looneischen ge steld, mwr verlangen weder-invoering van afgevaardigden van den communis- tischen „Kreigs-tag". Op de hoterveiling van 19 Juli te Bremen werd voor boter le kwaliteit 24, 25 en 60 mark per pond betaald. In de omstreken van Berlijn zijn in de laatste 24 uur 9 boschbranden, waaronder 2 van grooten omvang, ge meld. Het vuur kon overal spoedig ge- bluscht worden. In geheel Scandinavië komen nog steeds groote bosch-, heide- en veen branden voor. In het Zuiden en Noor den van Zweden zijn bosschen, hout zagerijen, cellulose fahriekeh, een groot dorp en vele gehuchten ter waarde van vole millioenen kronen verloren gegaan, In Noorwegen staat hij Asoyswinger een groot bosch in vlammen. De schade bedraagt tot nu toe ongeveer 1 millioen kronen. In Jutland ziet men overal hoog op gaande vlammen van heide-, veen- en boschbrand. In het Noorden van Jut land wo-rdt het bekende laza-retlkaanp Hall door het vuur bedreigd. Het heeft cen waarde van 5 miiffioen kronen. De Japansche Kroonprins is aan boord van het Japansche schip „Katori" naar Japan afgereisd. To Dantzig is een Bngelsche kleine kruiser met 2 torpedojagers de haven binnengeioopen, welke tot do Atlantische vloot behooren. Het verschijnen van deze schepen hangt waarschijnlijk samen met den politieken toestand. Do geregelde luchtdienst voor post en passagiers tusschen Stockholm en Re- val werd gisteren geopend. Een Duiteche Junkermachine en een Italiaansche Savoymachine vertrokken 's morgens half tien en bereikten Reval in 3 uur en vertrokkon na een verblijf van 3 uur te Reval opnieuw. Het Italiaansche vliegtuig arriveerde te Stockholm ongeveer 8 uur 's avonds. Reuter meldt, dat te Pittsburg hij een muiterij in do gevangenis acht ge vangenen en verscheidene cipiers wer den gewond. Een hevig gevecht werd geleverd binnen do muren der gevange nis, eenige houten hulpgebouwen zijn door brand vernield. Politie en brandweer hielpen de mui terij onderdrukken, welke een gevolg was van langbroeionde ontevredenheid; ver scheidene gevangenen zaten levenslang. Deze desperado's vochten verwoed. Voor het leven van verscheidene gewenden wordt gevreesd. VRXV N AAR HET DUITSCli, TWEEDE DEEL. MevrouwWiihelmi wilde antwoorden, maar het scheen alsof haar krachten haar plotseling bega-ton. Een rilling overviel haar en haar oogen sloten «ich. Augusta schreeuwde luid „Mama mama I" „Stil, kind," fluisterde deze met moeite „Laat een priester roepen., gauw I" Twee uren later knielde Augusta fiddend neder voor het bed harer kervende moeder. In de nabijheid der deur knielde Dientje met gevouwen handen en keek naar den priester, die de zieke met da laatste H. Sacramenten Jad voorzien en nu met zachte stem te gebeden der stervenden bad. Het ge kat der stervende was reeds met een 'ale lijkkleur bedekt, slechts de oogen johenen daarin nog te leven. Plotseling 'ewoog de hand, die op de deken lag de stervende opende nog eens de lippen, een glimlach kwam over haar trekken, een diepe ademhaling, en alles was voorbij. Met wu kreet der vertwijfeling viel Augusta bezwijming. „Wat denkt u nu te beginnen Heeft u reeds een plan gemaakt „Ik weet nog niet, wat ik zal doen," hernam Augusta troosteloos. „De slag kwam zoo onverwacht." „Ja, wie zou dat gedacht hebben I" zeide mevrouw Hemming. „Een zoo buitengewoon sterk gestel. Men is eigenlijk geen oogenblik zeker van zijn leven." Augusta antwoordde slechts met een zucht. „Nu, hier blijven wonen kan u in geen geval, zelfs dan niet, als de geld kwestie niet in aanmerking kwam," ging mevrouw Hemming na een pooze voort. „Een geluk is er nog bij, dat u geen voogd noodig heeft. Indien de nalatenschap zoo klein Is, of juister gesproken, indien er over het algemeen niets te erven en te verwachten is. HOE HEET DAT? Gisteren is gemeld, dat de Belgische Ka mer liet Vrouwenkiesrecht voor het pro vinciaal bestuur heeft verworpen. Dat hebben natuurlijk de „reactionaire' volgelingen van den ouden Katholieken heer Woeste gedaan? Neen, de socialisten in verbond met dl liberalen stemd-en tegen, de katholiek se vóór en de laatsten waren niet sterk genoeg dn getal om alleen het vrouwenkiesrecht ei door te krijgen. Er is een tijd geweest, dat in ons land door socialisten en vrijzinnigen een ster ke actie werd gevoerd voor het kiesrecht der vrouw. Het ging toen onder de leus van gelijke rechten voor allen, om de de- mocratdel De rechterzijde voelde er over het geheel niet veel voor, ofschoon zij er meer politieke winst dan verlies van te ver hopen had: de vrouw in de politiek haten, daar was men wat huiverig voor. Maar, principieele bezwaren waren er niet, even min als tegen algemeen kiesrecht. En poli tiek gesproken was het opportuun de be treffende voorstellen van Minister Cori van der linden te aanvaarden. In België stond het nu zóó, dat socialis ten en vrijzinnigen om der wille van „de democratie" evenals hun partijgenooten in andere landen vóór het Vrouwenkiesrecht moesten stemmen; voor hen is dat wel zoo iets als een .beginsel"; want als dat geen principe meer voor hen is, wat is hef dan. Men heeft echter becijferd, dat aanvaar ding van Vrouwenkiesrecht in België aaD de rechterzijde misschien voor langen tijd de meerderheid zou geven en dus: weg me.' de rechten van de vrouw I Zou „Het Volk" ons niet eens kunnen in lichten hoe men zuik een houding moei brandmerken? Het roode blad is er altijd zoo gauw bij om iemand of iets te brand merken, wanneer er naar zijn oordeel iets niet in orde is. Zelfs de zon, die dit jaar wat ongewoon fel schijnt, werd in „het" orgaan der arbeiderspartij dezer dagen de „koperen ploert" genoemd. Maar hoe moeten wij nu de houding dei Belgische socialistische Kamerleden noe men? De Kabinetscrisis. Dc Ilaagsche redacteur van de „Maas bode" schrijft: Dat d'e oplossing van de Kabinetscrisis vrij lang op zioh iaat wachten, behoeft oj. niet veel verwondering te baren, wanneer men in liet oog houdt,, welk'e politieke moeilijkheden zich daarbij vpordoen. Im mers gaal hel er niet slechts om de beide ministers in het huidige kabinet, die op ceh belangrijk punt van regeeringsbeleid met de meerderheid der Kamer van mee ning verschillen,, door anderen te doen vervangen, doch ook is op verschillende punten van practisdbe politiek tusschen de partijen ter rechterzijde overeenstemming noodig om meer tot stand te kunnen bren gen dan een louter-zaken-kabinet zou ver mogen. Bij d'e reconstructie van T Kabinet zal om een vruchtbare samenwerking moge lijk te maken, er op de eerste plaats op moeten worden gelet, dat dc verhouding der rechtsche partijen ook in het ministerie lot uiting kom't. Dit is blijkbaar een van de redenen, waarom voor de portefeuille van Financiën is aangezocht een lid van de Chrislelijk-Historisohc partij, het Tweede Kamerlid jhr. mr. De Geer, Ier- wijl voor 't departement van Oorlog over leg wordt gepleegd met den directeur van de Topografische Inrichting, den heer j. J. van Dijk, een oud-officier en lid van de Anti-Revolulioninaire partij. Maar, zooals reeds opgemerkt, met het vinden van geschikte en zich in beginsel bereid verklarende personen is men er niet; voor een succesvollen arbeid is noo dig een program, waarop de regeeringspar- tijen bereid gevonden worden de nieuwe ministers te steunen Om tol, zuik een ge meenschappelijk program te komen, is. bij het veie, wat de rechtsche partijen ver bindt en wal haar scheidt, een uitvoerig overleg noodig, waarbij iedere partij eeni- re van haat' aparte wenschen en verlan gens naar den achtergrond zal moe Ier verwijzen. Voor ons Katholieken slaai hel behoud van de coalitie en van een rechtsch kabi- dan zal u die paar gulden, die van den verkoop der meubels komen, goed kunnen gebruiken. Veel zijn ze niet waard, vrees ik," voegde zij er meedoo- genloos bij, terwij; zij een onderzoe kenden blik op dc inrichting der kamer wierp. Augusta beet zich op de lippen en oan plotseling rood bedekte het even nog zoo bleeke gelaat. „Het was eigenlijk onverantwoor delijk van uw moeder, dat zij maar zoo blindelings ia den dag heeft geleefd," ging mevrouw Hemming voort, die de gelegenheid niet wilde laten voorbij gaan, eenige vernederingen, die zij van de familie Wilhelmi had geleden, terug te betalen. Had zij u maar een opvoeding gegeven, die beter bij uwe omstandigheden paste, U bij voorbeeld vroegtijdig eene betrekking bezorgd als leerlinge in een manufactuurzaak of iets dergelijks, dan zou u nu gemak kelijk uw brood kunnen verdienen. Men kon haar dat niet zeggendat zou zij kwalijk hebben genomen, en eigenlijk ging het mij ook niet aan, maar ik heb er haar dikwijls uit de verte op gewezen. Zó' wild© inritssoh«n mijn 'welgemeende waarschuwing niet ver staan." Augusta beefde van ingehouden woede. Hoe, deze vrouw met haar min der dan halve opvoeding, die gelijk iedereen wist, uit de heffe des volks stamde, waagde het tegenover haar op zulk een toon te sprekenDat mocht zij niet dulden. „Ik geloof gaarne, mevrouw Hem ming," zeide zij derhalve, terwijl zij haar scherp in de oogen keek, „dat uw begrippen over opvoeding in menig opzicht hemesbreed verschillen van die mijner overledn moeder. Hoe zou dat ook anders kunnen zijn voegde zij er met een licht schouderophalen bij. „Wat bedoelt u daarmede „Ik bedoel daarmede, dat ieder on willekeurig de begrippen van den stand deelt en verdedigt, waartoe hijvolgens zijn geboorte behoort," hernam Augus ta met nadruk. Het scheen, dat mevrouw Hemming wilde opstuiven, maar zij onderdrukte het driftige antwoord, dat haar op de tong zweefde en keek in plaats daarvan Augusta met een spotachtigen glim lach in het gezicht. „Van den «tand," herhaalde zij dan langzaam. „Eilieve, tot welken stand behoorde uwe moeder dan, als ik het mag vragen Was zij soms van adel „Neen, maar u zal toch wel niet meenen, dat er onder de burgerlijken ook niet een verschil van stand bestaat hernam Augusta op scherpen toon. „Of staat, volgens uwe begrippen, de president van een gerechtshof u weet misschien, dat mijn grootvader van moederskant dat was geheel op den zelfden trap als, ik wil eens zeggen, een marskramer of andere landloo- pers Een oogenblik zwegen beide. Au gusta gevoelde, dat zij te ver was ge gaan en zocht tevergeefs naar een verzachtend, bedarend woord. Mevrouw Hemming was sprakeloos van toorn. „Hahaha!" lachte zij eindelijk ho nende. „O neen Maar ziet u de wereld is rond, en zoo kan het gemakkelijk gebeuren, dat de rollen in de volgende geslachten verruild worden, en dat, bij voorbeeld, de kleindochter van den president eens gerechtshofs zich ge lukkig kon achten,indien de kleindoch ter van een marskramer uit goedhartig heid zich gewaardigt haar aan een stukle brood te helpen. Apropos, wij spreken daar juist van een zaak. U weet, dat mijn oudste zoon in de Kei zerstraat een grooten manufactuur winkel heeft. Gewoonlijk neemt hij natuurlijk geen winkeljuffrouw in zijr dienst, die niet haar leerjaren achte' den rug heeftmaar op mijn aanbeve ling zal hij misschien-met u een uit zondering maken. Indien u het wenscht, wil ik met hem over u spreken." „U is wel vriendelijk, mevrouw Hem ming," sprak Augusta met gesmoord* stem, „maar. „Bedank mij. niet, lieve juffrouw/ viel deze, het jonge meisje opze tteüjl niet begrijpende, in de rede. „Ik heb innig medelijden met u en wil u gaarne, behulpzaam zijn, waar ik slecht kan U is wellicht in geldverlegenheid Ik wil u met genoegen eenige mark leenen u kan mij dat geld later van uw salaris teruggeven." Augusta was opgestaan haar oogen fonkelden. „Ik dank u, mevrouw Hem ming, maar ik wil u volstrekt niet lastig vallen." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1