ONS BLAD BUITENLAND FEUILLETON" Onder Valsche Vlag f *■- I Bureau: HOF 0, ALKMAAR. - Telefoon: SI^433 In cel en daarbuiten. IVO. 239 MAANDAG 25 JULI 1921 14e 'JAARGANG lis® DAGBLAD 95 55 Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar 1 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Aan" aïie abonné's wordt_öp~aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,f 400,—, f 200,—f 100,—, f 60—, f 35,—, f 15. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkeregel meer f 0.25; Reclames: per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor.] uitbetaling per plaatsing f 0.60. III Vooral in den laatster» tijd werd het verkrijgen van geregelden arbeid voor onze clienten bemoeilijkt, soms zelfs totaal verhinderd door de heerschende werkloosheid in verschillende bedrij ven. Menigeen, die snakt naar vrijheid en b eter leven, moet worden teleurge steld, omdat er in de vrije maatschap pij voor hem geen broodwinning is. Ook komt het dikwijls voor, dat het in 't belang van den ontslagene is, hem nog een tijdlang buitrn de ge wone samenleving te houden, hem een periode van voorbereiding te laten doormaken. Enkele neutrale instellingen op re- zlasseeringsgebied hebben daarvoor hun inrichtingen, welke bij de katho lieke nog worden gemist. Zoo bezit b.v. het Leger des Heils een land-kolo nie en gebeurt het meermalen, dat katholieke reclassanten onder de be scherming van het Leger worden ge plaatst. Wij hebben hoog te waardeeren hetgeen door die instellingen van an dersdenkenden op het terrein der re- classeering met groote offervaardig heid wordt verricht, maar wij moeten het betreuren, dat onze Roomsche menschen missen, wat 't eerste noodige is, om hen weer tot goede leden der maatschappij te vormeneen omge ving, waar de verheffende invloed van ronzen heiligen godsdienst zijn zegen- 'rijk werk doet. Wij mogen onze katholieke reclas santen niet overlaten aan andersden kenden wij zelf moeten voor hen zorgen en wel op de best mogelijke wijze. Om dit te kunnen doen, hebben wij een eigen Land-kolonie noodig 't Is een opvallend, maar toch ook zeer verklaarbaar feit, dat de gevan genissen voor 't overgroote deel ge vuld zijn met menschen zonder be hoorlijke vakkennis, losse arbeiders. Deze categorie van personen komt 'i gemakkelijkst met den strafrechter in aanraking, zij leeft in een veelal ruw milieu, waar vergrijpen tegen de wet dikwijls voorkom»->. En juist deze categorie veroorzaakt de reclas- seering veel zorg, bij „cl zoeken van een passenden werkkring, omdat de geschiktheid voor een bepaald am bacht ontbreekt en zij, na hun terug keer in de maatschappij, in een om geving dienen te worden geplaatst, waar de verleiding voor hen minder groot is Leen betere plaats voor zulke mo reel en stoffelijk hulpbehoevenden, dan een land-kolonie, waar vlijtig en geregeld gearbeid moet worden, waar zij, na de harde gedwongenheid der cel, gezonde tucht en onthouding be leven, waar zij met het ontginnen van den woesten grond hun eigen ruwe natuur kunnen veredelen. De behoefte aan zoo'n land-kolonie is door de R. K. Reclasseeringsver- eeniging reeds lang gevoeld en meer malen uitgesproken. En na ernstige voorbereidingen, is onlangs de ti ding de wereld ingegaaner komt een eigen land-kolonie voor katho lieken. Maar nog is het woord geen daad, al bestaat hiervan reeds het begin. Anderhalf uur gaans van Helmond, aan den weg HelmondDeurne, werd een terrein aangekocht, groot 60 H.A., waarvan reeds 16 gecultiveerd zijn. Daar zullen de gebouwen verrijzen, die reeds ontworpen zijn en waarvan de Katholieke Illustratie, in haar num mer van 13 Juli j.l. mt 'n mooie afbeel ding het hoofdgebouw weergaf. Daar zal een gemengd bedrijf, bouw- en boerenbedrijf worden uitgeoefend, daar wordt het land ontgonnen en verder gecultiveerd. Wie zullen in deze inrichting wor den opgenomen Niet de „echte mis dadigers," die ook daar niet tot recht schapen menschen gemaakt kunnen worden. Maar wel zij, die, dak- en werkloos zijnde, niet met de gewone middelen geholpen kunnen worden, menschen zonder eigen thuis, en zon der vooruitzicht spoedig een geschikt patroon te vinden. De land-kolonie is bedoeld als doorgangshuis, waar zij hoogstens 'n half jaar verblijven. In een half jaar, in enkele maanden, kan onder kundige leiding zooveel goeds aan ziel en lichaam van deze menschen gedaan worden En de leiding zal goed zijn, want zij is gelegd in de han den van de Eerwaarde Broeders der Congregatie van den H. Franciscus uit Bleijerheide, die in Duitschland sedert jaren dergelijke kolonies be sturen. Voorloopig is gerekend op een op name van 35 patiënten. Komt er vol doende financiëele steun, dan wordt er ook een mattenvlechterij en klom penmakerij ingericht. De katholieke reclasseering, evenals die der andersdenkenden, heeft geen klagen over de resultaten van haar uitgebreiden arbeid. Gedurende het jaar 1920 zijn in ons land door de ge- zamenlij ke reclasseeringsinstellingen 2100-gevallen behandeld van personen, die met den strafrechter in aanraking zijn geweest of daartoe dreigden te komen. Onder deze gevallen zijn er een vierhonderdtal, waarvoorop advieson zer af deelingen een voorwaardelijke ver oordeeling is verkregen. Personen dus, die twee of drie jaar onder toezicht en leiding van een Roomsche reclas- seerings-afdeeling worden gesteld en wanneer zij dezen proeftijd goed door loopen, hun straf zien kwijtgescholden Tracht u eens in te denken, hoeveel bitter leed hierdoor voorkomen werd en hoevelen maatschappelijk en zede lijk van den ondergang zijn gered Hoe verdienstelijk en hoe mooi het reclasseeringswérk' wel is, zult ge eeni- germate kunnen begrijpen, als ge weet, dat 80 a 85 procent van de ge noemde gevallen tot de geslaagde mogen gerekend worden. V/ij mogen daarom de reclasseering, evenals de Roomsche drankbestrijding, gerust een gewichtige missie-actie noemen. Dat werk geschiedt met groote omzichtigheid. Er wordt nauwlettend geschift, onverbeterlijke individuen worden terzijde gesteld. Alleen indien 't noodzakelijk is om de opname van een reclassable onder zijn klassege- nooten mogelijk te maken, wordt er materiaal geholpen. Want, al heeft een zwakkeling, een gevallene, het meest aanspraak op onzen steun vol gens de leer der Christelijke Liefde, het rechtvaardigheidsgevoel der recht schapen armen mag niet worden ge kwetst. Vijf jaar bestaat nu de R. K. Re- classeeringsvereeniging en de vruchten van haar arbeid doen spreken van een goeden oogst. Maar veel rijker zou die oogst zijn, als de vereeniging een Room sche Land-kolonie bezat, het groote, het noodzakelijke middel om ont slagen gevangenen te kunnen reclas- seren. Laten wij, katholieken, die op zoo menig gebied onze weldadigheid too- nen, nu dan eens de handen uit de mouwen steken om te zorgen, dat dit kloeke werk spoedig tot stand komt. Wanneer algemeen wordt ingezien, van hoe voornaam belang deze in stelling is, dan móéten de beurzen opengaan en zal dit katholiek tekort in weinig tijd zijn aangevuld. Men onthoude goed naam en adres van den penningm. der commissie ad hoeTh. j. A. M. van der Marck, Veldstraat 19, Roermond. Nog eenshet liefdewerk der re classeering vordert veel opoffering van tijd en moeite van hare leden en niet iedereen is in de gelegenheid om die voor dit doel te besteden. Maar ge zamenlijk kunnen wij zorgen, dat de R.K.Reclasseeringsvereenigingverkrijgt wat zij voor het welslagen van haar arbeid noodig heefteert katholieke land-kolonie H. B. VAN DER SANDE. De a.s. conferentie te Washington. De Washingtonsche correspondent van dc „Associated Press" zegt, dat, totdat de positie van Japan duidelijker is omschreven het onwaarschijnlijk schijnt, dat er for meel? nitnoodigingen zullen worden ver zonden voor de conferentie over de ont wapening en de Stille Zuidzee. Het is bekend, dat de informeele be sprekingen tusschen minister Hughes en Sjidehara, den Japanschen gezant zeer veel hebben bijgedragen tot bet overtuigen van de regeering, dat Japan er in zal toestem men zonder ernstig voorbehoud. Herhaal de voorstellen, dat de voorbereidende con ferentie zou worden gehouden te Londen, hebben gefaald, omdat uit de gunstige ont vangst hier duidelijk is gebleken, dat de Ver. Staten meenen, dat iedere noodzake lijke voorafgaande bijeenkomst moet wor den gehouden te Washington. Hoewel de datum voor de conferentie nog niet is vastgesteld, acht men, naar ver luidt, 11 November nog steeds als bijzonder geschikt. De houding van Japan. De Amerikaanscke regeering wacht het resultaat af van de beraadslagingen van den Japanschen Raad van State. Het verluidt, dat er reden bestaat, om aan te nomen, dat een overeenstemming za'l worden bereikt, waarbij Japan deel neemt aan een volledige discussie, zoowel van de kwestie der beperking van de be wapeningen, als van de Zuidzee-vraagstuk- ken, misschien met eenig voorbehoud. De Opperste Raad. Volgens offiëïéèle kringen te Brussel, zal de opperste raad begin Augustus te Bou logne bijeenkomen. Bovendien zou er 3 Augustus een bijeenkomst van de ministers van financiën te Londen plaats vinden. Ierland. De „Daily Chronicle" meldt over de voorstellen van de regeering, dat zij van het beginsel uitgaan, dat aangezien de te genwoordige Home Rule-wet door Noord- Ierland behoorlijk in werking gebracht is, zij ook in geen enkel opzicht gewijzigd kan worden zonder toestemming van N.- Ierland. Voorts kondigt het blad aan, dat de voorstellen neerkomen op het verleenen van Dominion Home Bule, met dit ver schil alleen, dat leger, vloot en luchtmacht onder het rijk blijven, dat wegens de geo grafische ligging voor de strategische ver dediging van de Britsche eilanden noodig is. De kwestie, die nog geregeld moet wor den, zijn de betrekkingen tusschen Zuid en Noord-Ierland. Indien Zuid-Ierland het denkbeeld opgeeft, om Noord-Ierland met geweld te dwingen tot een Iersche een heid toe te treden, kan er morgen aan den dag vrede zijn op den breedsten grond slag van vrijheid voor Zuid en Noord bei de en met de beste verwachting, dat zij zich later vrijwillig vereenigen zullen, be sluit de „Chronicle". Opper-Silezië. Naar het Berliner Tage'bkitt meldt, is Frassati, de Italiaansdhe gezant, Zateij- dagmiddag naar Bonte vertrokken. In verband met het feit, dat generaal de Ma- rinis eveneens te Rome verwijlt, hecht mien aan Frassati's reis groote beteekenis. Nieuwe onlusten. Uit Kattowitz verneemt de Deutsche Allgemerne Zectang, dait het in het beele stemmingsgebied van Opper-Silezië de laatste dagen weer erg rumoerig is toege gaan. In den nacht van Donderdag op Vrijdag hoorden de menschen te Katto witz van alle zijden geweervuur en ont ploffingen van handgranaten. De gemeen te .Birynow. in liet district Kattowitz is door opstandelingen, die zich overdag in de omliggende bosschen hadden schuil gehouden, beschoten. Omstreeks midder nacht drongen zelfs groepen opstande lingen de gemeente binnen. Zij wekten de burgers, sleepton eeniigen uit hun bui zen en namen er ten slotte twee mee, die-zij 's ochtends, nadat zij hen den boe ten nacht geplaagd hadden, weer in vrij heid Stelden. Tal van liuizen hebben, door de beschieting min of meer geleden. Volgens verscheidene bladen zou ct een overeenkomst getroffen zijn tussclien de Fransche aanvoerders in districten van Opper-Silezië en de leiders van de Pool- selie opstandelingen voot het geval van botsingen tusschen Polen en Duitschers. De Polen zouden dan onder hel bevel van de Franschen' komen. Dezè laatste zou den in de grootere plaatsen wapens en munitie opgeslagen hebben ter uitrusting van de Polen. Dagelijks zonden er nog wapens en munitie aangevoerd worden. De houding van Frankrijk. De Fransche regeering zal weldra de DuJtsebe regeerhig, in gevolge de bepa lingen van het verdrag van Versailles, verzoeken, alle maatregelen te nemen om het snelle vervoer door Duitschland van <te Fransche troepen te verzekeren, die bestemd zijn om de bezettingslegers van de bondgenoot-en in Opper-Silezië te ver- sterben. Engeland's houding. De Ëngelsche bladen vernemen, dat de regeering geen reden ziet, om hare hou- 5n de Opper-Sïlezische kwestie te wikagen. Zij is nog altijd gekant legen het zen den van meer troepen. DE HONGERSNOOD IN RUSLAND. Volgens een bericht aan de „Daily Ex press" uit Riga, bobben dertig miïlioen menschen mt de Russische hongergebie- den, na zich langen tijd met, katten, hon den en ratten gevoed te hebben, hun woonsteden verlaten. Zij doen een wan hopige poging een welvarender gebied te Vinden. De aügemeene uittocht neemt drie richtingen, naar Siberië, naar Zuid-Rus tend en naar Moskou. Alle vee en graan dat de zwervers op htm weg vinden, wordt sïo»3en. Da horden maken rich var. de treinen meester,, desorganiseeren den trei nenloop volledig. Er wordt een beroep ge daan op de troepen voor de bescherming dier steden tegen de uitgeborgerden. Op verschillende plaatsen zouden gevechten plaats hebben tusschen troepen en door honger wanhopig geworden menschenmas- sa's. De correspondent van de „DaBy Herald" le Moskou gewaagt van maatregelen tegen d'en hongersnood. De Russische vakver- eenigingsraad besloot een beroep te doen op het wereld-proletariaat. Een steun comité te Moskou, bestaande uit Kamenef, Krassin, Gorki en anderen heeft Donder dag te Moskou vergaderd en besloten de taak ter bestrijding van den nood te aan vaarden onder de auspiciën van het Roode Kruis. Te Berlijn is Kreiniii, de voorzitter van den bond van Joodsche vereenigingen in Rusland aangekomen. Hij rapporteert naar de Vorwarts meldt dat afschuwe lijke uitbarstingen van haat der Russische volksmassa tegen de Joden plaats vindeni. Het Russische volk is door den honger tot krankzinnigheid gebracht. De Isvestia, te Moskou méldt, dat de cholera zich over heel Rusland heeft ver spreid. Vooral Roscif aan den Don en de Wolga-gouvememenlen zijn zóó zwaar ge teisterd, als nog nooit te voren. De sani taire toestanden zijn afschuwelijk. De steden zijn geheel vervuild. Stroomend water is er zoo goed als niet meer. Duizenden hongerlijdende boeren zijn uit hun dorpen gevlucht en verspreiden op die wijze de kiemen van ziekte en dood overal naar toe. Het Liiausch telegraafagcntschap meldt, dat de regeering van Letland, in overleg met het Ameriikaansche Roode Kruis, Litauen en Estland heeft uitgenoodigcl tot een bespreking van de maatregelen ter bestrijding van de gevaren, welke de uit breiding der cholera in Rusland met zich brengt. Deze bijeenkomst vindt Maandag te Riga plaats. DE GRlEKSCII-TURKSCHE OORLOG, Het officieole Turksche legerberichl meldt, dat de Grieken ïn het vak van Broessa de lijn Biiedsjik-Bazardsjilk heb ben bereikt In het vak van Oesjak werd een aanval dier Grieken afgeslagen. De Turken heb ben hun dekkmgstroepen uit Afioen Kara- hissar teruggetrokken. Bij deze ©tad wordt met lusschenpoozen gevochten. Blijkens berichten vain het front nemen de Turken bij hun terugtocht al hun ma teriaal mede. De Turksche rechtervleugel zet den strijd voort tegen den Griekschen linkervleugel, die op het oogenbük tot staan is gebracht. Aan bet overige front duurt de strijd voort. Naar verluidt, zouden 2000 Griek seihe gewonden naar Smyrna zijn getranspor teerd. Na den slag bij Koetahia schijnt het Turksche tegenoffensief zich op de twee legervleugels te ontwikkelen. Volgens het Kemalislische tegenbericht zouden Afioen Karahissar en Doemioe- poerar door de Turken zijn heroverd. Het Gneksche leger zou dius in een moeilijken toestand zijn gebracht, omdat de ravilail- ïeering van Smyrna uit voor het grootste gedeelte door deze bedde sleden wordt geleid. Volgens de „Times" zouden de Grieken reeds 20 mijl voorbij Bskisjer zijn. Te Angora zon paniek heersohèn. GEMENGDE BU1TENL. BE- RICHTEN. EEN MINISTER-MUNT-VERYAL- SÖHER. Reeds sedert eenigen, tijd was men tot de ontdekking gekomen, dat er verval- schingen in omloop gebracht waren van zeer zeldzame oude Romeinsclie munten. De valsche stukken waren hijzonder goed nagemaakt en men was de vervalsching alleen op liet spoor gekomen, doordat er aan den directeur van het Muntenk abi net meer exemplaren aangeboden waren van die zeldzame munten, dan er volgens de catalogi bekend van waren. Men is na lange nasporing tot het vermoeden geko men, dat de muntvervalscher de heer von Frauendorfer is, minister van ver keer in Beieren, die een groot munten- kenner is. Deze verdween plotseling. De officier van justitie Ohalt beval ge rechtelijk onderzoek tegen den voormali- gen Beiersclien minister van het ver keerswezen. Uit München werd Zaterdag gemeld, dat Frauendorfer 's ochtends met een schot in den slaap een eind aan zijn leven had gemaakt. Hugo Stinnes, de bekende groote fa brikant en zakenman, hoeft aan den Rijn een ongeluk met zijn auto gehad. De wa gen reed op een hoop steenen en Stih- nes werd er uit geslingerd. Hij bekwam echter slechts enkele lichte verwondingen. Nader meldt men uit Essen, dat het ongeval met de auto van Stinne3 plaats vond in den omtrek van Wiesbaden. De auto week uit voor een fietsrijder, die plotseling den weg overstak en botste daarbij op de hoop steenen. Stinnes kreeg een hersenschudding en eenige vrij ern stige verwondingen aan het hoofd. Wel bestaat er geen levensgevaar, maar Stin nes, die te Wiesbaden verpleegd wordt, zal toch ongeveer 12 weken het bed moe ten houden. De overige passagiers van de auto en de chauffeur bekwamen geen letsel. Sinds Donderdag woedt een groote brand in het uitgestrekte veen ten N. van Gifhorn. Er zijn turfBtapels van hoo- ge waarde en kostbare baggermachines door bet vuur vernield, evenals de groo te opslagplaats van de Neudorf-Platten- dorfor Torfwerke. Als er geen regen komt, zal het uiterst moeilijk zijn den brand meester te worden. De groote havik, het boroemde op- per-hoofd van de Seneka-indianen, is naar Frankrijk overgestokon en onder wijst er do padvinders in bet bosch van Oompiègne. De roode krijgsman schijnt zich op den historisch geworden Fran schen grond goed thuis te gevoelen. Wij lezen althans, dat hij de jongens oven- goed weet te vermaken als te onderwa zen. Als men na gedanen arbeid rond 't kampvuur is gezeten, vertelt de groote havik leerzame geschiedenissen uit. de historie van zijn stam, waar do jon gens ademloos naar zitten te luisteren, welk een genot ook door een echt opperhoofd te worden onderwezen in de geheimen van de woudlooperij en als broeders met hem rond één kampvuur te mogen zitten! Zouden Aimard en Ferry nn ook weer de belangstelling krijgen van de jeugd, waaruit de bios coop hen heeft verdrongen, vraagt de „N.R.öt.", waaraan wij dit bericht ont- leenen lm de kolenbekkens van Notingham- ©hire zijn nog 6ooo ddlvere zander werk, omdat liet rnog niet gelukt is, de schach ten in hum normalen toestand te brengen. Er heereebt ander de bevolking groote nood. „Het eimdte van den oorlog" zal «aar men verwacht van regeeringswege over «en paar weken afgekondigd worden. Dal zal een einde maken aam Dora (Defence of Realm Act), de rijksverdeddgiogswet, «n hare beperkende bepalingen op welker afschaffing sinds lang was aangedrongen. De officieele verklaring van het einde is ook noodig in verband met allerlei loo- pende contracten, waarin het einde v-am den oorlogstoestand genoemd is. Het Australisch tijdschrift Stead's Revieuw stelt de verwaarloozing in het licht, waarin de cocoanootpfantages in Duitsch Nieuw-Guinea zijn geraakt, sinds de Duitschers er verdreven zijn. Zoolang de oorlog duurde, tot September j.j., had ■men de Duiscbe planters, directeuren en ambtenaren op de ondernemingen met rust gelaten. Zij zetten liun werk voort en dank zij hun zorg, steeg de productie van 14000 ton copra in 1914 tot 24000 ton in het vorige jaar. Daarna wendten zij het Hand uitgezet, de plantages kwamen onder toezicht van oudgediende soldaten, jomge lui met een vast salaris, maaT zonder erva ring van cocosmoof'teeS't en van omgaan met imiamders. De plantwaarflen gaan snel achteruit. Er ds een inval van kevers geko men, «Ke de Duitschers eruit hadden ge houden." en zij worden algemeen verwaar- 'loosd. Men is het erover eens dat het bin nen drie jaar in Nieuw-Guin-ea tot een de bacle zal komen, velen denken al eerder. De Australische regeerimg blijkt een groote fout begaan te hebben. Zij wilde de uitstekend1 reudeerende plantages .ten be hoeve van afgedankte soldaten naasten, maar verdreef degenen die het best wis ten wat eruit te halen was en hoe. Veie'-, van deze Duitschers zijn een nieuw; leven begonnen in Neder] andsoh Nieuw- Guinca, waar zij om hun ervaring met vreugd? binnengehaald worden. Èn de Chkieezen nemen hun plaats in in de za ken, die zij achtergelaten hebben. Het uitvoerrecht van copra is verhoogd van 10 sh. tot 35 sh. per ton, en de ver koopprijs is aanmerkelijk gedaald. Het verlies dat de plantages zullen opleveren, kan nu op 250,000 pond sterling in het jaar geschat worden en zal door de Aus tralische belastingbetalers' betaald moeten worden. -Dat de depressie in zaken in Enge land nog niet achter den rug is, wordt aangetoond door een in hot rlement ge dane mededeelirig, dat er ge veer 500 hoogovens in Engeland bestaan, waarvan nog geen een weer in werking is.. De kos ten van bet weder aan den gang brengen daarvan vorderen tusschen 3000 en 5000 pond sterling. Er werd Donderdag in Engeland een overvloed van visch aangevoerd. Te Aber deen brachten 50 schepen Vrijdag weer 400 ton aan. Het gevolg was, dat er oen groote hoeveelheid visch niet verkocht werd, en de menschen mochten daarvan meenemen zooveel zij wilden. Zelfs daarna bleef er nog een hecle hoop over en die werd van den afslag gehaald en in zee gegooid. liet schijnt, dat er thans aan de voor- loopige hechtenis, waar Laiwlru ziclh nog steeds in bevindt, een eind za'l koi en. Met alle mogelijke middelen heeft Landru voortdurend gepoogd deze voorloopigs hechtenis te rekken; het hof van cassatie heeft daar nu een eind aan gemaakt. Waar- vrij naar het duitsch, te tweede deel, li '48. Het rijtuig was nu in eene breede straat, die aan beide zijden met paleis achtige huizen bebouwd was, en hield voor een der grootste er van stil. Aangenaam verrast liet Augusta nu haar oogen gaan over de lange rij ven sters, de sierlijke steentjes, het breede, met prachtvolle bloemen bezette bal kon. Zij had nooit gedacht, dat hare tante Zoo rijk kon zijn, als deze vorstelijke woning scheen aan te duiden. Welk een contrast met haar klein huisje te Er- zenbach En hoe jammer, dat mevrouw Hem ming en de andere kennissen, die haar ,ha den dood harer moeder zoo uit de 'I'oogte hadden behandel,d, niet konden ïien, hoe haar niéuw „tehuis" er ui" fes) „Is mevrouw Lehmann thuis? Ik ben juffrouw Wilhelmi." De bediende, die de deur opende, keek het jonge meisje een oogenblik aan en ging dan, zonder de vraag te beantwoorden, of zich bijzonder te haasten, tot aan den voet eener met loopers belegde, breede marmeren trap. „Juffrouw Sophie Juffrouw Sophie „Wat is er riep een stem van bin nen. „De juffrouw is hier." „Ik kom dadelijk beneden." Een reeds bejaarde vrouw verscheen, gevolgd door een meisje van omtrent vijf jaar. „Wees welkom, lieve juffrouw wil u mij maar volgenHendrik zal uw goed wel op uw kamer brengen." „Sophie, is dat onze nieuwe bonne vroeg nu het meisje met het blonde kopje, terwijl zij de vreemdelinge nieuwsgierig aankeek. „Ja. hartje. V/ees nu maar zoet en plaag haar niet, anders gaat zij weer heen." 1 „O, dan krijgen we weer een andere." hernam de kleine met de grootste on verschilligheid. Augusta bleef sprakeloos, en keek half met verwondering, half met ver ontwaardiging eerst het kind en dan de vriendelijk glimlachende juffrouw aan. „Hier moet een vergissing plaats hebben. Ik ben juffrouw Wilhelmi, de nicht van mevrouw Lehmann Juffrouw Sophie scheen een oogen blik niet te weten, wat zij moest zeggen of doen. „De nicht herhaalde ze langzaam. „Dus u is familie van me vrouw? Dat wist ik niet. Nu, het maakt ook geen verschil," voegde zij er bij. „Mevrouw heeft mij gelast, u dadelijk bij uw aankomst naar uwe kamer te brengen, en ik zal zorgen, dat u iets te eten krijgt.... Marsa, kind, Mimi weet zeker niet waar gij zijt. Loop gauw naar de kinderkamer, hartje." Marsa was klaarblijkelijk weinig ge negen, de aanwijzing op te volgen. „Ik blijf bij u, Sophie bij Mimi is het zoo vervelend." „Casimir eet al ds peren op, als gij niet gauw gaat." Ds onderlip van Marsa scheen plot seling veel langer te worden. „Alle peren „Zeker kindlief., alle De peren zegepraalden het „kind lief" verdween. Intusschen was Augusta met juf frouw Sophie de trap opgegaan een tweede en derde trap volgden enAugus- ta bevond zich nu in een nauwe gang aan welker uiteinde een soort van kip- penladder nog hoogerop leidde. Haar moed zonk, toen hare geleidster den voet op de eerste trede zette en haar wenkte om te volgen. Een dakkamertje zou dus voortaan haar woning zijn 1 „Slechts nog deze trap, en dan kan u op uw gemak uitrusten," moedigde juffrouw Sophie aan, die het onwille keurige dralen van Augusta voor vermoeienis aanzag. „Zie, nu zijn we er al." Zij had een deur geopend en Augusta keek eens rond in haar nieuw tehuis. Vier kale muren, een klein raam pje, waarvoor een tamelijk vuil gordijn hing, de lage, naar één kant schuins afloopende zoldering, er» eindelijk de wormstekige meubels, die den indruk maakten, alsof ze in haast bij een uit drager gekocht waren. Kon hare tante wezenlijk deze kamer voor "haar hebben bestemd Juffrouw Sophie was Jiare blikken gevolgd. „Nu, hoe bevalt het u hier Veel ruimte heeft u niet, maar dat is niet erg, omdat u overdag toch beneden is en slechts hier komt om te slapen." „Wanneer zal tante terugkomen?" vroeg Augusta zonder op de aanmer king harer geleidster te letten. „Ik zou ze zoo spoedig mogelijk willen be groeten." De andere keek haar een oogenblik zwijgend aan en ging dan op een stoel zitten. „Is mevrouw wezenlijk uw tante „Zeker," hernam Augusta, onaan genaam aangedaan door den ver- trouwelijken toon. „Nu, neem het mij niet kwalijk. Ziet u, mevrouw heeft mij niets daar van gezegd, maar mij slechts belast u op de kamer van juffrouw Emma te brengen." „Juffrouw Emma?" „Ja, de vroegere bonne. Maar ik ver geet, dat u hongerig en dorstig zal zijn." Zij stond op. „U heeft mij nog niet gezegd, of tante nog lang zal uitblijven. En waar zijn mijn nichten „De jongé dames zijn met mevrouw naar een ayondparti' «eqaa-Pj. Vóór morgen zal u wel niemand van haart kunnen zien of spreken." Augusta antwoordde niet. De opge wekte stemming, die haar bezielde bij het zien van het prachtige huis harer tante, was verdwenen door het bittere voorgevoel van toekomstige vernede ringen en teleurstellingen. Zwijgend legde zij hoed en handschoenen op het bed en ging naar het eenige raampje. Juffrouw Siophie had het trekken harer lippen en het zachte beven da handen gezien en voelde medelijden met het arme, verlaten schepsel, dat waarschijnlijk een geheel andere ont vangst had verwacht. Het was eigenlijk ook leelijk van mevrouw, dat zij haar eigen nichtje niet eens van 't spoor had laten halen. „Wil u misschien met mij mee naar beneden gaan, juffrouw?" vroeg zij met het doel het jonge meisja eenige vriendelijkheid te toonen. „Ik kan u dan het huis laten zien, dan zal u mci gen beter op uw gemak zijn." „Ik dank u, ik wil liever hier blij» ven.", (Wordl vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1