binnenland' ONS BLAD BUITENLAND Bursau: HOF 6, ALKMAAR. TsSsfoonredactierno!E633'4o3 Advertentieprijs: IJdele hoop Ce toestand in Ierland. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. GEEN REDEN TOT PESSI- MISME. 1 FEUILLETON Onder Valsehe VSag No 24* ntNSDAO 26 BUT 921 I4de JWAROANO MOORD-HOLLANDSCH DAGBLA 99 99 -43 Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad Aan all® f 2.-~ f 2 85 0 60 f hooger. Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor-, uitbetaling per plaatsing f 0.60. abönné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrug van f 500—, f 400,—. f 200,—, f 100,—, f 6Q,—f 35,—, f 15,—.-j De redactie van „de Haagsclie Post" schrijft in het jongste nummer: „Wij hebben besloten onzen theologi- schen medewerker te verzoeken zijn me dewerking aan ons blad te staken, omdat wij, en vele lezers van ons, oordeelden dat hij, vooral den laatsten tijd, veel te pole misch werd en veel te ver ging. Vooral onder zijn jongste beschouwingen waren er die, zonder dat daar eenig nut meao werd gesticht, voor vele lezers aanstootelijk moe ien zijn geweest, en d'ie zeker niet zouden zijn opgenomen wanneer zij tijdig onder de aandacht onzer hoofdredaktie waren geko men. Een blad gelijk het enze is niet de aangewezen plaats voor theologische pole- niiek of propaganda. ..Men heeft ons wel eens gevraagd waar om wij ueberhaupt een rubrek Godsdienst- leven hebben; en nu zich daartoe gelegen heid biedt maken wij gaarne van haar ge bruik om deze vraag te beantwoorden. De reden is eenvoudig dat naar ons oordeel de pers dient mede te werken om het re ligieuse sentiment te bevorderen en te be vredigen en dat een orgaan, dat zijn tijd gelijktijdig wil dienen en afmalen, het gods dienstleven, dat terecht „de meest belang rijke zaak van de wereld" is genoemd, niet mag negeeren. In overeenstemming met de ze persoonlijke overtuiging, en met de voor ons blad afgebakende algemeene gedrags lijn, hadden wij gehoopt dit op geheel on zijdige en voor alle lezers acceptabele wijze te kunnen doen; op een wijze die bij ieder lezer, onverschillig wat zijn belijdenis is, het religieuse sentiment zoude voeden en zoo mogelijk bevredigen en uitbouwen, zon der één enkelen te kwetsen of te crispecren. Tot dusver heeft dat niet mogen zijn. In stede van te bereiken dat voormannen op religieus gebied, van diverse belijdenis, de lezers van ons blad van tijd tot tijd toe spraken op voor niemand kwetsende wijze, is het tot dusver nog steeds uitgeloopen op die polemiek en die propaganda welke Wij juist willen vermijden." Wat wij ook tegen de Haagsche Post hebben, een goeden handelsgeest, de flair van geld verdienen, kon men der directie nimmer ontzeggen. Uit dat oogpunt bezien en waarom worden zulke „neutrale" persproducten anders geëxploiteerd dan om geld te verdienen? hebben wij nimmer kunnen begrijpen, hoe de Haagsche Post er toe kon komen een Theologische! mede werker aan te schaffen. Dat moest toch noodzakelijk tot geharrewar, tot „pole miek" voeren en zoo ergens, dan is toah ze ker in een „neutraal" blad polemiek uit den booze. De keuze van den theologischen mede werker was dus een fout, een cardinale fout. Maar, ook hier toont zich weer de ecfcte zakenman, die flater wordt ronduit zij het dan wat verbloemd, erkend en de „theologische medewerker" wordt publie kelijk over boord geworpen. Wij hebben er geen spijt van; een er gernis minder in onzen ergernis-vollen tijd. Wij vragen alleen nog maar even aan- d: ebt voor de wijze, waarop de redactie 1 de Haagsche Post haar besluit, om eerst een „theologischen medewerker" aan te -chaffen en nu weer af te schaffen, mo tiveert. Zij had gedacht, dat er over godsdienst en godsdienstige zaken te schrijven viel, zóó, dat alleen 't „religieuse sentiment" be vorderd en bevredigd werd! Zigdaar weer eens de dwaze moderne gedac'hte over godsdienst op ruwe wijze uitgestald; de opvatting als ware gods dienst niets anders dan een gevoelige plek in de mensohelijke ziel, die men van tijd tot tijd ook wel gaarne gestreeld ziet. Zoo'n neutraal weekblad wil den lezcn- den mensch zoo volledig mogelijk bevredi ging schenken. Op de eene pagina een film van het we reldgebeuren, waardoor men vluchtig zijn J lingen voor een samenwerking te treffen, nieuwsgierigheid in internationale politiek Hieruit volgt, dat De Valera vroeg of iaat kan bevredigen, wanneer men geen tijd of lust heeft iederen dag een courant bij te houden; op een andere bladzijde voelt de geldzucht zijn interesse in beurszaken, op weer een andeTe de genotzucht zijn zin voor modesnufjes, Parijsche en Londen- sche excessen, bevredigd; op weer een an dere pagina kittelen goed betaalde mede werkers ongezonde nieuwsgierigheid in al lerlei erotische zaken. En zoo redeneert dan de moderne uitgever, die spoedig rijk wil worden de zin voor het religieuse zit tegenwoordig ook in de lucht; en niet waar bij al zijn andere behoeften, voelt de mensch toch ook zoo nu en dan iets voor wat „men" Godsdienst noemt. Zoo worden de „theologische medewer kers" onzer „neutrale" bladen geboren. Maar, het blijkt gelukkig telkens, dat zulke valsehe opvattingen zich zelf wreken. Met schade en schande moeten aldoor weer aan die speculanten op het „religieuse in den mensch" ondervinden, dat gods dienst zonder God, dat religie als zuivere gevoelszenuw beschouwd, niet bestaat en dat alles wat zich onder die valsehe vlag als godsdienst aandient, verzet en bestrij ding van ernstige menschen uitlokt. Dan maar over boord met de theologie, zegt de Haagsche Postl En van uw zaken-standpunt gezien, zeg gen wij; ge heit gelijk. Laten uw „neutrale" lezers rich maar vermaken met de lichtzinnigheden van Couperus, mr. van Rossum en dr. Feen- stra en hinder die menschen niet met de slechte groc, die „theologische medewer kers" bereiden. Wie ernstig zoekt naar geestelijk voedsel kan niet bij de Haagsche Post terecht Er bestaat geen onverdachter getuige dan de redactie van het rose blad, die dit nu zelf moet erkennen! Grown Markeviez vrijgelaten. De lersche gravin Markeviez, minister van Arbeid der Smn-Fein-republiek, die sinds 1020 tot twee jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, is in vrijheid gesteld. De vredesvoorstellen. De „Pall Mali" verneemt, dat de eersite minister er ten sterkste op heeft aange drongen, dat alle mogelijke maatregelen zullen worden genomen om de vredes voorstellen door de regeering gedaan, ge heim te houden tot De Valera en sir James Craig zullen hebben toegestemd in de open baarmaking er van. Het blad meent te we ten, dat de voorwaarden aan Noord- en Zuid-Ieriand voor te leggen, van dien aard zijn, dat algeheele afwijzing daarvan on denkbaar moet heeten. De „Daily Telegraph" zet de beteekenis van de voorstellen der Britsche regeering ter oplossing van het lersche vraagstuk nader uiteen, en legt er den nadruk op, dat er bij hot geven van Dominion Home Rule aan Zuid-Ieriand volledige waarbor gen zullen zijn voor de overheerschende positie van het Rijk. Dit houdt in, het prijsgeven van den eisch betreffende een lersche Republiek door Sinn Fein. Hel rijksparlement zal in Ierland de controle hebben over het leger, de mariive, den luchtvaartdienst en de builenlaind'sche po litiek. Financieele concessies van „edelmoe diger! aard" zullen de uitbreiding van macht vergezellen; ondersteld wordt, dat Ierland feitelijk fiscale autonomie zal er langen. Het ligt in het voornemen der regeering te verzekeren, dat de rechten van Ulster ten volle worden beschermd. Op het oogen- hlik onderhandelt zij met de vertegenwoor digers der meerderheid in Zuid-Ieriand, en de voorstellen betreffen slechts Zuid-Ier- land. Wanneer De Valera en zijn collega's de voorwaarden aanvaarden, zal het aan hen staan, om met Ulster hun eigen rege- een ontmoeting met Sar James Craig zal moeten hebben. Hetzelfde blad meldt uit Belfast, dat het kabinet van Noord-Ierland einde vorige week is bijeengekomen om te beraadslagen over verschillende aangelegenheden, welke met het samenstellen der nieuwe rege, ,;iig verband houden. Tijdens de vergadering kwam een schrijven van Lloyd George in, hetwelk een copie bevatte van de voorstel len, welke hij De Valera had voorgelegd. Sir James Craig deed de vergadering voor lezing van het schrijven. Een beraadsla ging over- de voorstellen werd evenwel niet gehouden. Nieuwe moorden. De „Morning Post", die uitteraard zeer gekant is tegen het feit, dat Lloyd George zich heeft „vernederd" om met den „re bel" De Valera te onderhandelen, zegt, dat de bevolking in Ierland meer en meer be gint te pralen over moorden, welke thams ondanks den -wapenstilstand in Ierland zou den plaats vinden en waarom! rent steeds meer bijzonderheden bekend worden. In dien zij zouden worden gepubliceerd, zoo zegt het blad op geheimzmnigen toon, zou er zulk een storm van afschuw en veront waardiging over het land woeden, dat Lloyd George gedwongen zou worden, on verwijld een einde te maken aan „vredes"- onderhandeïingen met mannen, die voor deze wandaden verantwoordelijk zijn. De misdrijven zouden alles evenaren, waarvan de Turken ten tijde der Bulgaarsche wreed heden werden beschuldigd. Zou dit een poging wezen van de „Morn ing Post" om de onderhandelingen tegen te werken? SPAANSCHE DEBACLE. De Spaansche hooge commissaris, gene raal Berenguer is te Melilla aangekomen en heeft den minister van oorlog gemeidi, dat de stellingen van SidS Dris Ajam krach tig zijn aangevallen door sterke afdeeüim- gen. Het detachement van generaal Sylves ter zet zijn terugtocht voort. Generaal Berengucr voegde er aan toe, dat hij ge looft, de noodige troepen 'te 'hebben om de McHlla-zone te kunnen verdedigen. De Spaansche verliezen zijn nog niet vastge steld. De minister van oorlog, door journalis ten geïnterviewd toen hij naar de zitting van den ministerraad ging, verklaarde, dat zijn indruk over den toestand in Marokko dien middag niet zoo goed was als 's mor gens. Generaal Navarra, die generaal Sylvester vervangen heeft, achtte hét noodig tot Batoin tcerug te trekken. De minister van binnenlaudsche zaken spreekt 'liet bericht van een Madriieensch blad tegen, dat de Marokkanen MeliJla zouden gebombar deerd hebben. De koning heeft zijn terugkeer naar St. Sebastian uitgesteld. De ministerraad heeft in den loo;p van den avond besloten ver schillende oorlogsschepen naar Marokko ie zenden. Tevens werd besloten, dat de troepen uil Spanje op weg naar Melilila in •die stad zouden blijven -teneinde de stem ming van de bevolking te 'kalmeeren. DE DUITSCIIE SCHADEVERGOEDING. De „Temps" meldt dat Duitschland van de éón mililiard goudmark, welke bet den len Aug. a.s. aan de commissie van her stel moet storten, iels meer dan 275 mi hoen heeft betaald. Het heeft doen -weten dat 'het in slaat is zich onmiddellijk van zijn nieuwe schuld van ongeveer 71 miil- licen, welke in verschillende Europeesche munt betaalbaar is, te kwijten, waardoor de vóór bet einde der maand in baaT geld te verrichten stortingen op 654 millioen worden teruggebracht. DE POSITIE VAN HET DUITSCHfi KABINET. In een Zoindag gehouden bijeenkomst van de Duitsch-democratische partij sprak die minister van justitie, dr. Schiffer, over de positie van het tegenwoordige kabinet. Hij zeide o.a.: „De Entente-mogendheden moeten goed weten dat, als zij over de op heffing van de sancties en de toewijzing van Oipper-Siiiezic een besluit nemen, de val vanhet kabinet-Wirth meer belee- ■ken-t dan een zuivere1 verwisseling van per sonen, indien dit kabinet door den druk der gebeurtenissen gedwongen wordt af te treden, dan zal er geen regeering te vin den zijn, die een ordehjken gang van zaken kan handhaven. De ontbinding van den Rijksdag zou een versterking van de rechtsohe cn de Knksc/hc partijen meebren gen en de middenpartijen doen uiteenval len. Daarom hangt van het lot van het kahdnet-Wirlh het lot van Duitschland af. Niet om der wille van de menschen, maar om der wille van den samenhang; en yerdèr hangt ook, daaraan hestaat geen twijfel, het lot van Europa en het lot van de geheele wereld daarvan af. Deze schijn baar kleine dingen zouden groole, gewet- dag» en vernietigende gevolgen hebben. OpperSilezië. Polen verlangt een spoedige beslissing. Ook van Pootsc'he zijde wordt thans aangedrongen op een spoedige beslissing in Upper-Sillözdë. Blijkens een Reuterlele- gfraea uit Parijs heeft de Poolisdhe dele gatie aan den Oppersten Raad een nota gezonden, waarin gewezen wordt op den eriitksken toestand, waaniin de Poolsche bevolking van Opper-Silezüë verkeert ten gevolge van de Duitschc aanvallen. En de delegatie verzocht daarom dia! de Op- per-SSJezische kwestie zoo spoedig moge lijk zal- worden geregeld. Nog altijd onrust. Het Wolff-bureau seint berichten over plunderingen en mishandelingen der Duet sobers door Poolsche insuirgenfen te Bry- now in het district KataowS'te. In bet plaatsje Myslowilz zou door den burge meester een „Ortsweibr" samengesteld zijn, die uitsluitend uit Polen bestaat. Van Poolsche zijde wordt beweerd, dat de Dnitsche „Selibsisclralï" niet ontbon den is, maar gereorganiseerd tol vrijwil lige troepen onder bevel van generaal Höfer. Er zouden betooginfien legen en botisiimgen met de g-eailiiee-rde troepen plaats gehad hebben, waarbij verschelde. me gewonden vielen. E(E HONGERSNOOD TN RUSLAND. H<Xïv-«' r seinde als voorzitter van het offieieeie steuncomité aan Maxim Gorki in antwoord op dfens oproep om hulp voor Rusland, dial een conditio sine qua non voor Steiunverileening was, oai- middelilifko inividjheödastélliTig van de Amerikanen, diie nog in Rusland gevan gen zütten. Gerhard Hauplmann heeft Zondag iele- giraftseh geantwoord op den noodkreet van. Maxim GotTci. In dit antwoord! zegt hij 'oan: De geheeTe beschaafde wereld heeft uw sehokkenden bulproep niet al leen met de ooren. maar ook met het Sr oohoord, Zij za3 dien niet onbeant woord laten, Hoe meer men in staat its te doen, hoe beter het gelukt honger en ziekte te bestrijden, des te meer zal de menschhetd haar zonden boelen. Wat echter het Duitsche, zwaar beproefde, maar steeds tot helpen bereid zijnde volk betreft, het is reeds thans door den hulp kreet uit het Oosten diep bewogen, en ik kan gerust zeggen, dat volk en regeering denzelfden inniigen wensch hebben zoo veel zij kunnen krachtdadig Ie helpen. EEN INBRAAK OM POLITIEKE EEDENEN. Zaterdagavond is in Charlottenburg een brutale diefstal gepleegd, om poli tieke redenen. Een bende van zeven man drong de woning binnen yan den gewezen Russischen kolonel Ereyberg en stal, met wapens dreigend, alle aanwe zige papieren, in het geheel drie kof fers vol. Geld en sieraden werden on aangeroerd gelaten. De roovvr-: beweer den in opdracht van de politie te ko men. Zij drongen om 10 uur 's avonds de woning binnen en dwongen de vrouw van den kolonel, terwijl zij haar een revolver voorhielden, hun den sleutel van de schrijftafel te geven. Daarna verdwenen de roovers in twee voor de deur wachtende auto's. Het hleok, dat zij reeds van te voren de telefoon- leiding- balden doorge n d n D; lto'onel zelf was niet thuis. De Russische sjvjet-regoering had eenige dagen geleden door haar Borlijn- schen v r egenwoo d gar lij do Duitsche regeering laten protesteeren tegen de werkzaamheid van kolonel Ereyberg, dien zij als agent van Semenof Toeschouwden en wien zij verweten dat hij troepen aanwierf voor hst witte leger. Da cri- mineele politie hal een onderzoek hier naar ingesteld, dat eohter tot nu toe niets aan het licht had gebraoht, dat reden tot ingrijpen gaf. GEVOLGEN VAN DE DROOGTE. De „Lokal Anzeiger" meldt uit Dres den, dat de waterstand van de Elbe zoo verminderd is, dat de scheepvaart misschien geheel en al onmogelijk zal worden. De vrachtbqoten varen nu al met een derde of een vierde der ge wone lading, en ook personen-vaartui gen kunnen niet geheel worden bezet. Op de Boven-Eibe is de vaart gedeelte lijk al opgehouden. Te Dresden is de waterstand 2.23 M. onder 't gewone peeil. Op de Weser doen zich deaz-lfde ver schijnselen voor. De „Lokal Anzeiger" bericht, dat de officieele aanklacht tegen dm vroe- geren politie-president Von Jagow we gens diens meedoen aan de „Kapp- Putsoh" nu ingediend is. ARRESTATIE VAN EEN HOLLANDER IN DUITSCHLAND. SinA langen tijd was bemerkt, dat groot e hoeveeShedren ansjovis, waarvan de invoer in Duntsohland verboden is, toch ingevoerd werden co over Hamburg naar Frankfort a.M., Doricnmnd en Ol denburg gingen. Er werd vastgesteld, dal de ansjovis, tnssohen haringen verpakt, van Holland naar Duitschland kwam. Zij werd gezonden naar een HamJuurgsdhe firma en wel door een Hollanidschen groothandelaar. Deze is Vrijdag hier ge arresteerd. De aankoop van gond voor het Rijk door de Rijksbank zal de a.s. week plaats hebben, tot 320 mark voor een 20 mark stuk en 60 mark voor een 10 mark stuk. Voor 1 K.G. fnjtn goud betaalt de Rijks bank 44600 mark Op de Viulkainiwerf te Stelten zijn Zaterdag 2 voor de Bremer-Roland lijn gebouwde stooiribooten, elk van 6000 Ion van siapel gekropen. De schepen zijn be stemd voor vrachtverkeer eri krijgen in richtingen "voor de opname van passagiers Binnenkort zullen Dnitsche handels- dieslkiurdagen naar Rusland gezonden wor den. Ook de Tsjecho-Slowakysche regee ring bereidt de zending cener handels- comranissiie naar Rusland voor. Het aantal personen in Duisburg da! door parn-typbus is aangetast, fc lot 140 gestegen!; lot nu toe zijn 5 personen over leden. De stalking der landarbeiders te Guelfsiwald l,s geheel mSsiulkt. Op alle goe deren is het werk weder hervat. De Italiaansohie Kamer heeft met 302 tegen 136 stemmen, en 3 onthoudin gen hel regieeringsprogramma van Rono- nri (joeidgckeuvd en het vertrouwen in het Kahinel uitgesproken. Officieel wordt medegedeeld, dat op den avond' van den 24en eene Deensche delegatie naar Stockholm is gereisd, om met de vertegenwoordigers van de Sovjet regeering aldaar te onderhandelen over eene handels-overeenkesn.it -tussclien De nemarken en Sovjet-Rusland. De ..Frankfurter Zetil'ung" bericht dat de Noorsche regeering van hel Sior- thnng verzocht, 700.000 kronen toe te staan, om een giroolen voorraad gezou ten visch en zalm als geschenk naar Rusland' te kunnen zenden. De regeering is ook bereïd,- voor de zending zorg le dragen. DE MINISTER-MUNTVERVAL- SOHER. Over het einde van. d/n ex-minister en muntverzamelaar Von Frauendorfer te Miinchen ontleenen wij nog aan de „Lo kal Anzeiger": Op een veiling te Miinchen waren on geveer twee maanden geleden acht bijzon der mooie bronzen en zilveren renaissance- mediaiïlons van Von F. verkocht; zij zouden bij verkoop per stuk ioooo15000 Mark' opgebraokl' hebben. Deskundigen spraken echter twijfel uit over de echtheid, waarop Von F. deze munten uit de veiling terugnam en teven? andere penningen, die hij al aan particulieren en handelaren ver kocht had, ferug ging koopen. Dit kostte hem ongeveer 200,000 Mark. De Beiersche regeering nam daarop een van ideze falsifrcalen in beslais. De stukken waren gemaakt naar gipsaf drukken, die men hem als deskundige 'had toevertrouwd, van penningen uit de groote' slaatsverzamelingen. I j VenmoedeJijk heeft v. F. ze eerst laten maken door wien weet men niet uit curiositeit, en is hij toen door financieele moeilijkheden in de verleiding gekomen om ze als echt uit te geven. Toen het ge val bekend werd» stond von F. van al'le kanten aan zware afpersingen bloot, zoo- dat ihij ai zijn echte medaillons moest ver- koopen. Hij laat een weduwe na, die bekend staat als portret- en sldMeven-sohildéres, en een zoon, die aan kunst-historie doet. Dr. Macmara, de Engelsohe minister, van arbeid, heeft verklaard dat, alhoewel de cijfers der werkloosheid in Engeland.1 nog hoog zijn, zij thans beginnen te dalen. Hij Verwacht dat déze verbetering zal.aan houden. Het aantal personen!, welke verkorte ar beidsuren hebben neemt eveneens af, 1 De „Daily Mail" meldt, dat 'hei En- geïscbe kabinet besloten heeft', tot voort zetting der politiek van voltooiing en aan bouw van groote oorlogsschepen. De uit voering is natuurlijk afbaukelijk van eenig te ©luiten traofaat met de Vereenigde Sta ten en Japan betreffende vermindering van bewapening, doch overigens zal deze vHoofpolitdek de geldende zijn. De beslissing is genomen op aandrang van adriiiraat Realty en den heer Chur chill, wier meening de overhand hield te genover de politiek van duikbooten-aan- bouw. Het aantal aan te bouwen schepen wordt verdeeld over een aantal jaren, on geveer drie of vier schepen per jaar. Wij hebben reeds vermeld' dat de Londensohe „borough" Poplar feitelijk failliet is en niet in staal bet vereiscble be drag van 48.000 p. st. af te dragen aan den London County Council (graafschaps- of provincieraad). De ,»Daiiy Clircm." meldt thans dat heden gerechtelijk zal moeten 'beslist worden over de vraag of thans geen reden beslaat d!e raadsleden der gemeente wegens in gebreke Mijven té doen arresteeren en volgens de wet hun peisoanhjk eigendom ite execuleeren tot betalen der gemeentelijke schuld aan dep London County Council. In New York heeft men zioh warm gemaakt over ijswafels, die gedurende dé zomermaanden tot de nationale behoeften behooren. Zij kostten aanvankelijk vier, (Amerikaansche) oenten per stuk, hetgeen; een. buitensporige prijs werd geacht. Een beweging tegen de „woekeraars in ijswa fels" werd in de voorsteden dooT jonge lieden en meisjes, de meest trouwe klan ten, op louw gezel. Drie winkels werden geboycott, met bet gevolg dat na één dag alle winkeliers capituleerden, en thans hun waféltes voor twee cent beschikbaar ■stellenj Volgens een berichl uit Dusseldorf, zou te Keulen een algemeene typografen- slaking zijn uitgebroken wegens loon- eischen. Er verschijnen geen burgerlijke, bladen, Naar aanleiding van de sombere voor spellingen over het mogelijk voedselgebrek dbór een landbouw-deskundige dezer da gen in de N. R. Cl. gedaan en waaraan wij een en ander ontleenden, komt nu in iicizelfde blad van andere zijde een tegen spraak. De droogte, waaronder ons land in den laatster, tijd te lijden heeft, zegt de schrij ver, heeft zich evenzeer doen gevoelen in België, Engeland, Denemarken en Noor wegen, doch in de meeste andere Euro peesche 3'anden, welke voor een gedeelte van hunne behoefte aan graan voor, mensch en dier afhankelijk zijn van im port, is dit in veel mindere male hel ge val. Frankrijk heefl ook weliswaar over droogte te klagen gehad, doch tenslotte is er van schade aan den graanoogst alleen sprake in het noorden van het land. Uit Italië zijn de berichten, wat bét noorden betreft, gunstig, terwijl in het zui den waar ook eenigen tijd schade dreigdé wegens droogte, een gemiddelde oogsï wordt verwacht. In Duitschland, een der grootste Europeesche invoerlanden van. graan, hebben de oogsten nauwelijks on der de droogte gelodten en men rekent daar zelfs op eene niet onbelangrijk groo- lere opbrengst dan het vorige jaar. Bij dif alles dient nog in aanmerking te worden VRIJ NAAR HET DUITSCH, TWEEDE DEEL. 49 „Kom maar," zeide nu juffrouw Sophie. „Het salon, de eetkamer, de bibliotheek, over 't algemeen alle ver trekken zijn wel de moeite waard, be zichtigd te worden. Zijn die twee kleintjes ook familie van u „Die twee kleintjes?" herhaalde Augusta op vragenden toon. „Marsa en Casimir, meen ik. Het Z'jn weesjei., de kinderen van een over leden broer van mevrouw." .Neen. mijn moeder was de zuster van mijnheer Lehmann." „0 Wel, de kinderen zullen u moei- 'e gsp.oeg veroorzaken, vrees ikzij zijn verschrikkelijk verwend. Dus u wil 'over hier blijven Nu. ik kan wel be- ?nJpen, dat u vermoeid is." det een vriendelijk hoofdknikken, verwijderde zich juffrouw Sophie. Het jonge meisje wachtte, totdat de deur "cater haar dicht was: dan zonkziion een stoel neer en barstte in tranen uit. „Hier, dat is de deur. Mevrouw heeft al herhaaldelijk naar u gevraagd." Met een kloppend hart stond Augus ta het volgende oogenblik op den drempel der aangewezen kamer. Een rijzige, nog tamelijk jeugdig uit ziende dame zat, met een boek in de hand, op de canapé, terwijl een jong meisje in eer. sierlijk wit morgenge waad niet ver van haar af aan 't raam leunde en met een papegaai praatte. Beiden keken op, toen Augusta bin nentrad. „Kom naderbij, kind." Augusta gehoorzaamde en naderde de oudere dan.e, die haar langzaam een stap tegemoet trad en met de lippen even haar wangen raakte. „Dat is Augusta, Olga." Olga reikte hare nicht de punten harer vingers, maar vond het niet noo dig haar een woord van welkom toe te voegen, daar de vogel haar te zeer bezig hield. „Gij hebt nog niet ontbeten „Neen, tante," hernam Augusta op bedeesden toon. Mevrouw Lehmann wees haar doori een handbeweging een plaats aan tafel aan. „De koffie zal waarschijnlijk koud zijn. Het schijnt, dat ge niet gewoon zijt, vroeg op te staa.i. Ik zal Sophie zeggen, dat zij u morgen bijtijds wekt zij slaapt in de kamer naast u." „Ik was gisteren zeer vermoeid, tante." „Zeker, zeker, voor vandaag zijt ge verontschuldigd. Het spijt mij, dat ik u gisteren niet van 't spoor kon laten halen, maar het ging niet goed. Gij hebt toch wel zonder moeite den weg gevonden, naar ik hoop." „O ja, tante." V/aar blijft Clementine toch, Ol ga „ik weet het niet; ik denk, dat zij op haar kamer is," hernam de gevraag de, terwijl zij met moeite een geeuwen onderdrukte. „Mimi heeft haar een kop chocolade aan 't bed gebracht." „Ja, het is gisteren zeer laat gewor den," zeide mevrouw Lehmann, ter wijl zij het boek weer ter hand nam. „En Clementine was zoozeer gezocht." „Niet meer dan de anderen," bromde Olga, ham een begonnen borduurwerk van een zijtafeltje en ging daarmee bij 't raam zitten. Een geruime poos sprak niemand^ Olga werkte, mevrouw Lehmann sloeg haar nicht heimelijk gade over den rand van het boek, waarin zij scheen te lezen, en Augusta trachtte te eten, maar het wilde haar niet gelukken. De gezonde honger, dien zij voorheen bespeurd had, was plotseling verdwe nen. Eindelijk legde zij het mes neer, waarmede zij gedurende de laatste minuten nog maar gespeeld had, en keek verlegen in de kamer rond. Wat zou zij nu doen Zij waagde het niet. haar tante te storen, en wat haar nicht Olga betrof, deze scheen haar aanwe zigheid te hebben vergeten. „Zijt gij klaar, kind Kom dan hier, dat ik eens met u kan spreken." Verlicht stond Augusta op om gehoor te geven aan de uitnoodiging harer tante. Mevrouw Lehmann deed het boek dicht en scheen eenige oogenblik- ken te overleggen. „Gij schreeft mij, dat uw moeder u buiten de meubelen volstrekt niets had nagelaten is dat inderdaad zoo begon zij eindelijk. „Ja, tante dat is helaas zoo. Mama's inkomen was niet groot. ,,Ja, ja, dat weet ik. Zijn de meubq/ lea al verkocht „Nog niet, tante, u schreef mij, ik zou daarmede een vertrouwbaar man belasten. Dat heb ik ook gedaan. Er zijn ook eenige, betrekkelijk groote rekeningen te betalen," voegde zij er met een zucht bij. Mevrouw Lehmann schudde het hoofd. „Uw moeder moet toch zeer zorgeloos geweest zijn, anders had zij toch altijd een kleinigheid kunnen sparen." „Pardon tante, dat verwijt is on rechtvaardig," hernam Augusta be- leedigd. „Wij hebben zorgvuldig alle noodelooze uitgaven vermeden maar wanneer het inkomen zoo klein is, dat het even voldoende is om volgens zijn stand te leven, is het natuurlijk onmo gelijk een gedeelte daarvan over te leggen." „Het komt er op aan of men het verstaat de uitgaven naaar de ontvang sten te regelen," hernam mevrouw Lehmann op scherpen toon. ,,ls dat een van uw huisjaponnen Augusta wierp onwillekeurig een oogopslag op het rijk met krip gegar neerd costuum. „Ja, tante." „Zie je, daar hebben wij het al I Tja dat een costuum, dat past voor een meisje in uw omstandigheden „Maar tante riep Augusta veront' waardigd uit. Mevrouw Lehmann haalde de schou ders op. ,,Ik vrees, kind, dat gij nog veel te leeren zult hebben en misschien nog meer af te leeren. Maar, dat zal wel komen. Het eerste, wat gij nu moet doen, is, te zorgen voor een paar sterke japonnen, die gij bij het werk kunt dragen. Hebt gij al kennis gemaakt 'tpet de kleintjes, die ik aan uwe zorgen wil toevertrouwen „Ik begrijp u niet"., stamelde Au gusta verward. De vraag van de kleine Marsa: „Is dat onze nieuwe bonne?" had den geheelen nacht, terwijl zij onrustig lag te sluimeren, door haar droomen gespeeld.Wilde haar tante haar wezenlijk een plaats onder de dienst boden aanwijzen Nooit, nooit zou zij zich dat laten welgevallen. Maar waar heen zou zij gaan, waar een ander toe vluchtsoord vinden Ik sprak van mijn neefje en zijn zusje, die ik aan uw zorg wilde toever trouwen. Het zijn een paar lieve kin deren, die volstrekt niet lastig zullen zijn. Heeft Sophie daarover niet met u gesproken?;; "■ssojir _\Vor,-lt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1