„ONS BLAD BUITENLAND. Binnen!. Nieuws, No. 245 MAANDAG 1 AUGUSTUS 1921 14e JAARGANG HOLLANOSGH 39 Abonnementsprijs jj® tcwï>iaaJ voo? Alkmaarf 2. \'<y,t buiten Alkmaarf 2 85 W tr Oeïlluttreefü Zondagsblad 0 60 f hooger Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: KSSSF&'VS'433 Advertentieprijs: Van I5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod" bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60 'j J.-uua^ouio \j w i o ig» - TarTai'e abonné'a* wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,f 400,f 200,—, f 100,—, f 6Q,f 35,—, f 15, üe wer.idtaal. Verleden jaar Is in (ion Hung een Espe- rantsilen-congres gehouden De dagbladen hebben daarvu wel hei eet.' en ander ge weld, maar, onze indruk is toch. dal de beteekenis dier beweging ook toenmaals goeddeels langs ons publiek, zelfs langs onze autoriteiten, is heengegaan. Opnieuw wordt dezer dagen een groot internationaal Esperantisten-congres ge houden en wel van 27 tot 29 Juli een vóórcongres te Dresden en van 31 Juli tot fi Augustus het 13de Int. congres le Praag, 'n Dresden waren dezer dagen reeds meer dan 1000 vertegenwoordigers van alle lan den bijeen, terwijl het congres te Praag door ongeveer 2200 menseheu zal bezocht worden. Op zich zelf maken deze cijfers geen in druk; wij weten het, dat men de beteekenis van een zaak niet moet afmeten naar het aantal menschen, hetwelk nu en dan' ter vergadering bijeenkomt Maar het Esperanto kan andere bewij zen voor zijn wassenden invloed aanbren gen. In 1908 werd in Dresden het 4de Int. Es- perantisteneongres gehouden, waaraan 1400 vertegenwoordigers van 39 landen deelnamen. Toen werd het Saksische Es- peranto-Inslituut in Leipzig opgericht, met ilijvenden steun van liet Saksische Ministe rie van Onderwijs. In 1912 werd in Saksen de eerste Esperanlo-Staatsbibliothcek opge richt. Toen kwam de oorlog met zijn remmen- den invloed; maar nauwelijks was deze gedaan of het Esperanto nam in Saksen een geweldige vlucht. In November 1920 stelde de gemeenteraad van Dresden loka len beschikbaar yoor het onderricht van politie- en staatsbeambten; in Dresden werden in 1920 70 onderwijzers en 600 cur- risten in het Esperanto gevormd; in Leip zig ook 70 leeraren en 2000 cursisten; in Plauen waren 500 ia Chemnitz 1000 deel nemers aan de cursussen enz. Na een van staatswege ingestelde en quête werd onlangs in verschillende scho len van Dresden, Leipzig, Plauen, Auer- bach enz. het Esperanto als facultatief leer vak ingevoerd. Van de ervaring, daarmee op te doen, zal het afhangen, of men de wereldtaal als verplicht leervak op de les roosters zal stelten. In Zwitserland is de beweging zoo mo gelijk nog sterker gegroeid. In het Kanton Genêve is Esperanto reeds ais verplicht 'eervak op de lagere scholen ingevoerd. Zoo zouden wij aan de hand van ver trouwbare gegevens kunnen doorgaan. Wellicht echter van nog meer beteekenis dan deze officieele bescherming en aan moediging der wereldtaal door de onder- wijs-antoriteiten in het buitenland, is de belangstelling, welke, voornamelijk na den oorlog, de handel in Esperanto is gaan stellen. Men gevoelde na 1918 sterker dan ooit behoefte aan contact tusschen alle volke ren der wereld. Een wereldtaal op de we reldmarkt ieek het beste middel tot spoe dig herstel van verbroken en aan'knoopen van nieuwe relaties. En nu is het merk waardig te zien, welke groote bescherming Esperanto van de handelskamers der ge- heele wereld geniet. De Kamers van Koophandel in Londen, f ew-York, Parijs, Leipzig, Dresden, Rio de Janeiro, Burnley, Plymouth, Calais, Locarno, Huesco (Spanje), Lissabon, Los Angeles, Krakau, Washington, gebruiken Lspcranto als voertaal of propageeren de wereldtaal. Zoo vinden wij nog een reeks gegevens, welke alle op een stijgenden invloed van Esperanto wijzen. Laten wij er nog twee noemen. Geen land houdt zoo conservatief aan zijn eigen taal vast als Frankrijk, en niet zonder reden. Het Fransch had lan gen tijd de eer als internationale voertaal te dienen. En nu hebben 40 leden van de beroemde Franscho Academie Esperanto dringend aanbevolen om in wetenschappe lijke en technische werken te gebruiken. Dan mogen de Esperantisten nog als een voorname overwinning boeken, dat het ge bruik van hun taal op het eurammi a de- Volkenbond is gezet. Op i natste ver gadering is de bcsllssicg er aange houden; een volgende zitcn "in den Vol kenbond zal uitmaken of men zoo verstan dig zal zijn op deze internationale hijeen- komsten liet gebruik van één taal in te voeren, wat dai> Esperanto 'zal zijn. Het is goed, dat ook ons land zijn ge brek -an belangstelling in deze giootsche beweging gaal opgeven. Wij Nederlanders, die onze laat binnen zoo enge grenzen beperkt zien, wij helmen toch zek;r wel belang bij het slagen van het gebruik van een wereldtaal in den handel, voor inter nationale bijeenkomsten, voor het geestelijk verkeer in boeken en geschriften. In Praag komen straks weer 2200 men schen bijeen van alle deelen der aarde en- zij verstaan elkaar zonder de minste moei te. De beteekenis daarvan mag ons niet ontgaan. Wij hebben gemeend goed te doen ons blad op het 13de Internationale Esperail tistencongres te doen vertegenwoordigen en hopen dat onze lezers van het verhandelde in Dresden en Praag met belangstelling zullen kennis nemen. Bijeenkomst van den Oppersten Raad. Naar Reuter verneemt is het Engelsch- Fransdh geschil! veel verbeterd; de ver schillende misverstanden tusschen beide regeeringen zijn thans op geheel voldoende wijze opgehelderd. Het schijnt, dat de Op- prste Raad thans d'an ook op 4 Augustus bijeen zal komen. De bladen behelzen een medededing, waarin gezegd wordt, dat de door Enge land tot Frankrijk gerichte nota gevolgd is door een accoord, dat officieel verkil aard wordt bevredigend voor de En gel sche en de F ran sche regeering te zijn. Onder detze omstandigheden is er geen kwestie van de bewoordingen der nota te publiceeren. De vrees, dat de solidariteit in de actie der bondgenooten belemmerd zou worden, is verdwenen. Men heeft elkaar zóó snel volkomen verstaan, dat de conferentie le Parijs den 4den Angus tus gehouden zal worden, gefiijik besloten was. Curzon en Balfour zullen Woensdag naar Parijs vertrekken. Lloyd George zal niet bij de openingsvergadering van den Oppersten Raad tegenwoordig zijn wegens reeds vroeger op zich genomen verplichtingen, maar het is mogelijk, dat hij het vervcfg der beraadslagingen bij- we om t. De Westminster Gazette zegt, diat de Engelsche nota aan Frankrijk gevolgd is door een overeenkomst tusschen beide landen, welke officieel geheel bevredigend wordt genoemd voor beide partijen. Cur zon gaat 15 Augustus naar Parijs met Bal four, terwijl de mogeCijkiheid, dat Lloyid' George de bijeenkomst bij zal wonen niet lis uitgesloten. Volgens de Temips zou Donderdag de Duitsche regeering aan den Fransch en gezant te Berlijn een nieuwe nota hebben overhandigd, waarin de Duitsche regee ring mededeelde, dat zij hel vraagstuk van het zenden van troepen versterkingen naar Opper-Silezië niet uitsluitend van een juri- diisch standpunt wensoht te beschouwen, doch voornemens is het besfluit van den oppersten raad, die weldra bijeen zal komen, aan te nemen. Het Parijsche Klad voegde er aan toe, dat deze Duitsche nota, die zeer hoffelijk was opgesteld, er toe zou bij dragen de taa'k van den oppers ten- raad bij het nemen van een besluit te ver gemakkelijken. Officieel woTdt te Beril ij n thans medegedeeld, dat hier van een tweede Duilsche nota in deze kwestie geen sprake is. Er is slechts een nota overihan- dligd en wel ails antiwoord op de Fransohe nota van 16 Juli. Dit antwoord ging ge paard niet dien bekeniclen brief van minis ter dr. Rosen aan den Franscheii gezant Laurent. In dezen brief werd de vraag ge steld of het transport van troepen verster kingen naar Opper-S if; ezië door alle drie de geallieerde mogendheden werd ver langd. Later is toen een tweede brief eveneens betrekking op de kwestie der troepen transporten h ad Vermoedelijk is het deze brief, dien de Temps als tweede nota bestempelt. Het blad publiceert den inhoud van den brief, die daarop neerkomt, dat Duitschtaml verklaart hel besluit van den oppersten raad t zullen erkennen. Dit zegt natuur lijk niet dat Duifschland zijn in den eersten brief uiteengezette jurdisch stand punt opgeeft. Integendeel wordt in den tweeden brief het standpunt, dat reed-s •in den eersten brief tot uiting kwam, her haald en onderlijnd. De hitte. De hitte le New-York heeft Donderdag vijf slachtoffers gevraagd. Zeventien men schen zijn verder op straat ineengezakt en naar het ziekenhuis gebracht. .Sinds een week wordt New-York geplaagd door een nieuwe hittegolf, gepaard met een grooten vochtigheidstoestand van de lucht, welke een kwelling is voor de tienduizenden, die hun werk vinden in de binnenstad. Woens dag, Donderdag en Vrijdag bedroeg de tem peratuur op straat in de schaduw om en bij 102 gr. F., al was de officieele maxi mum-temperatuur slechts 88 gr., doch de ze wordt opgenomen op het dak van het gebouw Whitehall, waar men nog een zuchtje van den zeewind opvangt. Donderdag is ee7i stille diender, die een inval moest doen in een proeflokaal, dat men verdacht van heimelijken drankver koop, van de hitte krankzinnig geworden en heeft een dertigtal menschen, onder wie vrouwen en kin-deren met den gummistok gevoelige klappen toegebracht. Hij dreef hen te hoop in een kamer achter in het drankhuis en ging toen de straat op om nieuwe slachtoffers te zoeken. Te Berlijn was het Zaterdag aanmerkelijk koeler -dan de vorige dagen. De thermo.- meter stond des ochtends op 22 gr. C., ter wijl te Berlijn de temperatuur de laatste dagen gemiddeld 34,7 bedroeg en te Dres den zelfs 37 gr. Deze temperatuur heersc.hte aldaar Vrijdag zelfs nog om 7 uur in den avond. Het ergste heeft men echter te Straatsburg in den Elzas te doorstaan ge had, waar de temperatuur gemiddeld 39 bedroeg. Dit js vrijwel de hoogste, die in Duitschland en omringende landen werd opgeteekend. Slechts in 1911 en in 1892 was het op sommige dagen enkele dccigra- den warmer. De verslaggever van de „Temps", die to Bijssel het door de hitte geteisterde congres van het Algemeen Verbond van den Ar beid bijwoont, begint zijn beschrijving van de vergadering van Donderdag aldus: „De ze dag is somber geweest, gelijk past aan een begrafenisdag: de congressisten hebben inderdaad het lijk van Kleffer, den Parij- schen gedelegeerde,' die, toen hij zijn re devoering hield, door een beroerte getrof fen is,.naar het station uitgeleide gedaan. Daarna zijn zij teruggekeerd en hebben berustend en onderworpen hun plaats on der het glaizen koepeldak weer ingenomen. De hitte is er zóó groot, dat, zoo men er in plaats van mensehen, cenige zaden ge plaatst had, men reeds een oogst zou hebben. Men staat versteld over een uit houdingsvermogen, waaruit een waarlijk bewonderenswaardige geestkracht en een bewonderenswaardige opofferingsgezind heid spreken en men begint te begrijpen, waarom het syndicalisme niet onherroepe lijk aan zijn inwendigen strijd gestorven is. Passie is inderdaad een machtige motor; want zij, zij alleen, houdt in dit moordda dige zweetbad de gedelegeerden bijeen, die geen aandacht meer schenken aan de be weringen der sprekers. Men mag zeggen, alles wat men maar wil, maar zij ruimen voor geen enkel argument het veld en zij ruimen evenmin hun plaats. Uit vrees, dat de tegenstander van hun afwezigheid gebruik mocht maken om iets te onderne men, een stem te winnen, blijven zij stoïsch en transpireerend, zonder jas, zonder vest, zonder boord, zonder alles wat rhen uit kan trekken en toch decent blijven. In deze gloeidende atmosfeer raken de hersens versuft, maar de zenuwen uiterst gevoelig, zoodat sensaties een belangrijker rol spelen dan verstandelijke overwegingen. En ik ben er vast van overtuigd, dat de extremist, die, toen hij voor dit, door de warmte-tyrannie overstelpte congres uiting wou geven aan zijn groote bewondering voor de russische revolutie, slechts dit beeld vond: „Moskou is een stralende zon!" zeer onvoorzichtig is geweest. Zijn vergelijking heeft stellig aan Moskou meer kwaad ge daan dan alle waarschuwingen, die op bestudeering van de sovjet-instellingen be rusten. HULP AAN RUSLAND. Het Duitsche Roode Kruis heeft ter le- aange boden aan hot Rus&i«che Roode Kruis. Binnenkort zullen geneeskundigen met geneesmiddelen en instrumenten naar Rutland gaan. Men heeft in <le eerste p'laats een stelselmatige bestrijding van veeziekten en epidemieën op het oog. De Spanjaarden in Marokko. |3e laatste officieele berichten uit Ma rokko melden, dat de kolonne van San Jubno versterkingen, heeft opgeworpen ter versteviging van het front Ata'aion-Si- d Bid ah. Bij deze verrichtingen leden dc Spanjaarden eeiiige veriliezen door vijan delijk mi'fraiHleurvuur. De stellingen van Zélóean, Nador en Mont Ar roeit houden hun tegenstand vol. Van de overige stel lingen valt geen wijziging in den toestand te melden. Kolonel Sanjurjo heeft de stelling bij Si- djharned el Hoch bezet; het vreemdelin genlegioen Nador IERLAND. 'SiiEe dienders liebben Vrijdagnacht een kamp bij Dublin overvallen en vijf gewa pende mannen, die daar lagen ie slapen, opgepakt en naar den politierechter ge bracht onder aanklacht, dat zij sch-uldig zijn aan de met geweld gepaarde berea ving van twee filialen van de Ulsierbank, welke onlangs heeft plaats gehad. Voor de assisen te Belfast zijn Zaterdag 4è. deelnemers verschenen aan de onlangs plaats gehad hebbende onlusten. De ver dediger vroeg den rechter de gevangenen te'behandelen in den geest van den wapen- stfts'and. Deze veroordeelde hen echter tot -straffen van tusschen de drie en zes maanden. g£Éi£lt«Q£ GU1TEHL BERISRTEfc. DE WERKELOOSHEID IN DUITSOH- LAND. G-edurende de maand Juni is het aan tak' werkloozen, dat door het Rijk wordt geéteurjd van 358.161 tot 316.970 of met i U/2 pet. gedaald. Einde Juni genoten nog 245.713 mannelijke en 71.257 vrou- wolijke werkloozen ondersteuning. Boven- dlé'i 'werd nog aan 339.863 familieloden d: .1* werkloozen extra ondersteuning be- t&clida"' - Do verbetering is voornamelijk het ge volg van liet steeds grooter wordende gebrek aan arbeidskrachten in den land bouw en van het herleven van sommigo industrieën, alsmede van het bouwbe drijf. DE ERANSGHE TREIN-BANDIETEN. De Parijsche politie heeft een der in dividuen gearresteerd, welke de rezïgers geplunderd hebben in den trein Parijs- Marsoille op 25 Juli en is do beide anderen op bet spoor. Een der bandieten van den P. L. M.- trein werd Zaterdagmorgen gearresteerd De twee andere bandieten, die gevlucht waren naar een café in de Avenue Wa- gram, werden door de politie-inspecteurs opgewacht. Zij verlieten het om 11 uur 30, schietend op de inspecteurs. Deze schoten terug en doodden de bandieten. Inspecteur Purnier werd ernstig in den huik gewond. KENTERING- IN RUSLAND. De ommekeer in de economische poli tiek der Sowjet-regeering, die, zooals men weet, door Lonin verdedigt wordt met do uitlegging, dat de nieuwe rich ting geen gewoon kapitalisme, maar „staatskapitalisme" is komt ook we der duidelijk uit in de nieuwste belas tingplannen van het volkscommissariaat voor financiën. Volgons deze plannen zal het spoorweg- verkoor niet meer gratis zijn cn ook voor het gebruik van post-, en iolegraaf- en telefoondienst, zal weder betaling ge- eischt worden. Dan zal ook het wonen, electriseh licht, gas- en waterleiding we der betaal moeten worden, al heet dat dan ook belasting. Zelfs gaat hot „staats kapitalisme" reeds zoover, dat men ook weer indirecte belastingen wil invoeren, op zout, suiker, petroleum, tabak, mine raalwater cn wijn. Tevens wordt voor gesteld van het geheele verzekerings wezen een staatsmonopolie te maken. Of de post-, telegraaf- en tolofoon- „helasting" veel zal opbrengen is twij felachtig. Er zal wel hoofdzakelijk ge- j Y i/uriouin, avwuv. J-iJ' U'io llWil fcCi J.V.- -a-s VJ Xitfcl TY tji fiv? a?incater is toen nog een tweeden brief nigitng. van den nood in Rusland zijn 'hulp bruik van gemaakt worden door het ont~ FEUILLETON] O^er Vafsoha Vlag SHIJ NAAR HET DUITSCH, 'j TWEEDE DEEL. Jj Spreek daar kindOm mot van, Godswil! spreek daar niet van," riep ïïta. angstig uit. „Ik weet immera niets, ik heb geen andere reilen om aan iets kwaads te donken, dan het onverwachte van den dood en dan de verschrikkelijke uitdrukking in de oogen van den moor... van. den heer Guthbridge." „Vertel verder, Tita," zeida Helena na een korte pauze. «Vertellen? Wat? Het testament werd ®a 4e begrafenis geopend, en do ge- heeie nalatensohap kwam aan don heer Guiibridgo." zaglijk groot aantal staatsambtenaren. Ook reeds thans is het particulier gebruik or van zeer gering geworden. To Olmütz is het met veel artil- leria-munitie, benzine, kruit en hand granaten gevulde arsenaal onder groote ontploffingen afgebrand. Men denkt aan kwaadwilligheid. Het Tsjccho-S'.owakscho persbureau meldt, dat do ministers van sociale voor zorg en van landbouw besloten hebben werkgevers en verkeersdiensten ten plat ten lande too te staan den dagelij kschen arbeidstijd in de periode van 29 Juli tot 15 Sept., met tweo uren te verlen te lande toe ta staan den dagelijkschcn oogst te vergemakkelijken. Het Assisenhof te Milaan heeft Malatesta en eenigo andere anar die vervolgd werden wegens over gen van do perswet en anarchisusone samenzwering, vrijgesproken. Do Italiaanscho Kamer heeft met 205 tegen 74 stemmen do eerste vijf voorloopige twaalfden goedgekeurd. De reis van de Koningin. Op de reis van de Koningin naar Noorwegen, waarvan het vertrek is be paald op den middag van 3 Augustus, zullen de torpedobooten Z 2 on Z 7 «den tocht mede maken. De schepen zullen waarschijnlijk 16 of 17 Augustus weder te Vlissingen terug zijn. Do Z 5 en 6 uit Willemsoord, zullen 13 Augustus te Bergen aanwezig zijn voor de terugreis, die ongeveer 24 Augustus zal plaats heb ben. Een contingent van !950O man? Naar het „Utr. Dagblad" verneemt is do Kabinetscrisis opgelost voor de voor waarde dat het jaarlijksch contingent zal worden gebracht op 19500 man, een voor- waaide die, zoowel door den nieuwen Mi nister van oorlog als door de betrokken Kamerfracties, na deliberatie, is aan vaard. De „Msb." weet hiervan nog toe te voegen, dat het ontwerp in zake de li chamelijke oefening der rijpere jeugd zoo goed a!s zeker zal worden ingetrokken. GEORGANISEERD OVERLEG AMB TENAARSZAKEN. Daartoe ui'genóodigd door de te turen van de Centrale van Vereenigingen van personeel in 's Rijks dienst en het comité van neutraal overheidspersoneel, kwamen gisteren te 's Gravenhago do vertegen woordigers van de organisaties van amb tenaren bijeen, om te trachten een ent- werp-salarisregeling samen te stellen. Besloten werd - tot het houden eener gemeenschappelijke lestuienvergadering op Maandag 1 Augustus te Amsterdam, ter verdere bespreking van de wijze, waarop aan bovenvermelde plannen uit voering zal worden gegeven. „Ja, dat weten wij. Maar ik zou iets willen weten van het huwelijk van den heer Guthbridge. Naar men mij zeide, ontstond tusschen hem en zijn vrouw eenigo jaren voor haar dood een ge heele verwijdering. Is dat zoo? en wat way daarvan de reden?" Tita schudde het hoofd. „Daarvan kan ik u weinig zeggen, kind. Omtrent twee jaren na den dood van den heer Brauns- berg bracht mijnheer Guthbridge uit En geland een vrouw mede. Zij waa oen beoldschouno dame, en, zooveel ik weet, was hun huwelijk jarenlang vrij geluk kig. Wat er toen gebeurd is, kan ik niet zeggen, maar eensklaps wïs het met de goede verstandhouding gedaan. Van toon af spraken zij nauwelijks nog met elkander, behalve wanneer zij zich in gezelschap bevonden. Ik geloof, dat zij bang voor hem was. In 't ge- heim wcendo zij zeei veel en cenige De Grondwetsherziening. In tegenspraak met haar eerder ver spreid bericht, dat de Regeering zou overwegen do limiieering der grondwets herziening tot het hoofdstuk der troon opvolging, verneemt de „Msb." thans, dat het in de bedoeling der Regeering ligt alleen 't hoo/dstuk „van den godsdienst" geheel buiten de revisie te laten, doch overigens op een enkel détail na de in gediende voorstellen te handhaven. NOG EEN TEGENSPRAAK. De „Tijd" wist voor eenige dagen reeds to melden, dat do oud-minister van Fi nanciën, Mr. S. -de Vries, tot burge meester van Arnhem zou worden benoemd Van welingelichte zijde verneemt de Haagsche redacteur van de „Maasbode" dat or ter bevoegder plaatse nog niet over een opvolger van den heer de Geer als burgemeester van Arnhem is gedacht, laat staan, dat er eanigen grond zou be staan voor de bewering, dat de hoer de Vries als zoodanig zou worden benoemd. DE EX-KROONPRINS. Naar men aan het „Hbid." me'dt, is 't gerucht, door de „relii Parisien" verspreid, aanwezig. dat de ex-kroonprins aan de Nederland Sche regeering verlof heeft gevraagd om Wieringen te verlaten, ten einde zich in Zuid-Amcrika te vestigen, geen woord waar Geen enkel verzoek in dien geest is bij de Nederlandsche regeering ingekomen. DE VLEESCHKEURINGSWET. De Minister van Arbeid heeft aan de Colleges van Gedeputeerde Staten verzocht eenige wenken en opmerkingen betreffende de aanstaande uitvoering van de V'leesch- keuringswet ter kennis van de gemeente besturen le brengen, die opmerkingen be treffen o.a. het vormen van gemeenschap pelijke diensten, ter besparing van kosten. Ook zijn aan Gedeputeerden gezonden ter voorlichting van de gemeenten een ont werp van een verordening en ontwerpen van instructies, die voor de uitvoering van de wet noodig zullen zijn. Het ligt in de bedoeling, dat de wet tegen 1 Februari 1922 in werking zal treden. Er zijn door de Rijkscursti'ssen voor hulpkeunneester 109 gediplomeerde 'hulpkeurmeesters afgele verd. In September vangen de laatste cur sussen aan; De gemeentebesturen zullen van voldoend personeel cm de keurings diensten voor vee en vleesch in te richten verzekerd zijn. SUPPLETOIRE ONDER WIJS- BEGROOTING 1920. In zijn memorie van antwoord op hef Voorloopig Verslag nopens het wetsont werp tot verhooging en wijziging van Hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1920, zegt de Minister van Onderwijs o.a., dat het eenigszins minder waardeeremi oordeel, hetwelk sommige leden omtrent de van den Onderwijsraad afkomstige ad viezen meenden te mogen uitspreken, slechts hieruit kan verklaard worden, dat deze leden den door dien raad gepraes- leerden arbeid niet vermogen te overzien. De Minister, die hiertoe natuurlijk heler in staat is, stelt er prijs op te verklaren, dat het oordeel dezer leden volkomen on gegrond moet worden geacht, en dat inte gendeel bij den wetgevenden en organi- seerenden arbeid op onderwijsgebied der iaatstverloopen jaren (Lager Onderwijs met uitvoeringsmaatregelen, wijziging der Hoo- ger Onderwijswet n-.ct het nieuwe Acade misch Statuut, de eerlang in te dienen nieu we Middelbaar Onderwijswet enz.) de zeer waardevolle adviezen van den raad zijn' taak op bijzondere wijze vergemakkelijkt hebben. Dat hij niettemin niet altijd de adviezen van den raad of van deze of gene zijner afdeelingen geheel ongewijzigd overnam, doet natuurlijk aan dit gunstig oordeel in geen enkel opzicht te kort. Er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen, dio het voor de regeering wenschelijk maken, een 'bepaald advies niet, of althans niet on gewijzigd op le volgen. De minister zegt ten aanzien van ge maakte andere opmerkingen, dat hij er bij den aankoop of huur en de inrichting van bureaulocaliteit voor het nieuwe Rijks- schooltoezicht ernstig naar gestreefd heeft, de uitgaven zoo laag mogelijk te houden. Dat een bedrag van ongeveer f 600.000 in totaal voor dit doel te hoog zou zijn, moet hij dan ook weerspreken en 'hij meent, dat dit afdoende blijkt uit een gespecifi ceerde opgave, die hij ter voldoening aan den in liet Voorloopig Verslag kenbaar ge- maakten wonsc.lt, achter de memorie heeft doen afdrukken. De vraag of 'het geen aanbeveling zou verdienen den leden van het schooltoezicht een toelage te verstrekken, waarvoor zij dan in hunne woning de noodige bureau- vertrekken zouden liehben in te richten, moet de Minister ontkennend beantwoor den. INTREKKING VAN ONDERWIJS- WETSONTWERPEN. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft ingetrokken de bij de Tweede Kamer ingediende en sedert aanhangig gebleven wetsontwerpen betref fende: de regeling van het voorbereidend liooger onderwijs; de wijziging en aanvul ling van de hooger onderwijswet; de rege ling van het middelbaar onderwijs; en de wijziging en aanvulling van de wet tot regeling van het lager onderwijs. DE REGELING VAN DEN DIENST PLICHT. De Minister van Binnenlandsohe Zaken, heeft aan den Voorzitter van de Tweede Kamer meegedeeld, dat het in verband met de verwerping van artikel 27 van hel wetsontwerp tot nieuwe regeling van de» dienstplicht gevraagde beraad, om de ver dere behandeling van aangelegenheden, ■bij welke de aanwezigheid van een of meer leden van liet Kabinet gevorderd werd, te schorsen, thans is geëindigd' en het Ka binet gereconstrueerd. Er zijn nu geen redenen voor het gedane verzoek meel jaren latei' stierf zij aan de tering. Marion was destijds nog een kind." „En zijt gij nooit gewaar geworden, waarom die dame zoo neerslachtig was!" „Nooit," hernam Tita. „1 k was dik- wijis bij haar, want de kleine Marion was in do eerste jaren uitsluitend, aan mijn zorg toevertrouwd, en mevrou'V G itnbridge hield zeer veel van mij. Maar over haar man sprak zij nooit." Helena zuchtte diep. „Mat zou er va wezenlijk niets aan te doen zijn?" „Neer., volstrekt nieta, daarvan ben ik overtuigd." „.Dat piji mij voor u, kinderen, maar ik kan niet anders zeggen, dan dat het mij verheugt voor Marion," zeide Tïra openhartig. „Zij is nn midden in den overvloed niet gelukkig: wat zou het zijn, indien rij haar kouden, Kef- deloozen vader in de ellende moest vol gen P" „Ik begrijp niet, Tita, dat gij in den dienst van dien man zijt goh! even," zeide Mzz na eenige oogenblikken. „Ik waagde hot niet, tegen zijn wil het kasteel te verlaten," antwoorddo de oude vrouw zacht, „indien gij hem hadt gezien toen hij bij mij kwam, en mij den dood zijns ooms mededeelde, zoudt gij kunnn begrijpen, dat ik een haast bijgelooviga angst voor hem heb. Hij dwong mij de belofte af met niemand over de gebeurtenissen van den dag te spreken en dan bood hij mij aan in 't vervolg mijn loon te verdubbelen of te verdriedubbelen, maar dat heb ik ge weigerd. Hot zou bloedgeld geweest zijn." ,Jk begrijp uwe gevoelens volkomen," hernam Max op hartelijkon toon, terwijl hij opstond. „Ik denk, Helena, dat het voor ons tijd wordt om te gaan. Zal ik "de beide jonge dames roepen, Tita?" De oude vrouw schudde het hoofd. „NeeD, neen, het is betor, dat Marion het niet ziet hoezeer dit onderhoud mij heeft aangedaan, on daarom wil ik nog liever een paar minuten wachten, al vorens haar te roepen, hernam zij ter wijl zij de hand van den jongen drukte. „En na beveel ik u aan don goeden God! Tot wederziens in den volgenden zomer, want ik geloof niet, dat ik voor den winter hier nog zal komon," Max en zijn zuster verwijderden zich in een geheel andere stemming dan die, waarin zij hier waren gekomen. Max had de verwachtingen zijner zuster van den beginno af slechts in zeer geringe maie- gedeeld, buitendien behoorde hij tot de weinige menschen, die tegenover de aanlokselon van het geld koelbloedig staan. Hij gevoelde zich dus moer ver licht dan teleurgesteld bij do gedachte dal, do '.aak nu geheel on al ton oir<V was. Geheel anders was het met Hele na; zij wandelde neerslachtig naast haar broeder voort, en antwoordde nauwe lijks wanneer deze het woord tot haar richtte. Juist to Ai zij op den straatweg kwa men, rolde een vigilante hen voorbij. In het volgende oogenhlik word één der raampjes neergelaten; een hoofd mei witte haren verscheen voor da opening en een paar vurige, zwarte oogen staar den met een boosaardige uitdrukking op den niets kwaads vermoedenden jon gen man. „Hij is het," prevelde do oudo met èen verwensching. „Dat meisje moet zijn zuster zijn of zijn beminde. De duivel hale de heelo kliek!" EINDE VAN HET TWEEDE DEEL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1